B P V - g i d s (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug zonder foto's # 1-37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37"

Transcriptie

1 B P V - i d s (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au zonder foto's # 1-37

2 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E) (bol-4) ( oude structuur, stopt in 2008 ) Elektrotechniek --- WEI (bol-4) ( nieuwe structuur, sinds 2005) Elektrotechniek --- Sound & Vision (bol-3+4) Werktuibouwkunde (WB) (bol-4) ( oude structuur, stopt in 2008 ) Werktuibouwkunde --- WEI (bol-4) ( nieuwe structuur, sinds 2005) Werktuibouwkunde --- Industrieel Desin (bol-4) ICT (is in ontwikkelin) MVT (is in ontwikkelin) (voor alle BPV-zaken): (schoollokatie): Techniek & ICT Bemiddelinsbureau Techniek Laboratorium & Research Thorbeckestraat 6 Thorbeckestraat TV Arnhem 6828 TV Arnhem Postbus 5461 Telefoon: (026) EL Arnhem Telefoon: (026) Fax: (026) E.mail: BPV-ids-au zonder foto's # 2-37

3 BPV-ids-au zonder foto's # 3-37

4 Voorwoord Voor u lit de ids BeroepsPraktijkVormin (BPV) van de Beroeps Opleidende Leerwe (=BOL) opleidinen van reionaal opleidinen centrum Techniek & ICT Laboratorium & Research Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek; Elektrotechniek --- (WEI); Elektrotechniek --- Sound & Vision; Werktuibouwkunde --- (WEI) Werktuibouwkunde --- Industrieel Desin, De BPV vormt een wezenlijk onderdeel van de opleidin. Direct betrokkenen zijn de staiair, de Praktijkopleider en de BPV-beeleider. Door middel van deze ids willen wij u informeren over de opzet en indelin van: BPV-oriënterend; BPV-afsluitend. Tevens dient deze ids als leidraad voor de staiair. Omwille van de leesbaarheid is ekozen voor de mannelijke vorm van het woord staiair en heeft de tekst betrekkin op BOL-4, tenzij anders is vermeld. Wij wensen u allen positieve ervarinen met de BPV toe. Directie en docenten van reionaal opleidinen centrum Techniek & ICT Laboratorium & Research BPV-ids-au zonder foto's # 4-37

5 BPV-ids-au zonder foto's # 5-37

6 Inhoudsopave Titel Hoofdstuk Verklarin van ebruikte termen en afkortinen 1 Inleidin 2 Schema s diverse opleidinen 3 Taakverdelin 4 Taakomschrijvin 5 De BPV-overeenkomst en alemene voorwaarden 6 Bemiddelinsbureau Techniek 7 Doelstellinen en eindtermen 8 Voorwaarden en beoordelin 9 Richtlijnen voor het maken van BPV verslaen 10 Staiairs en de sociale zekerheid 11 De staiair en z n Top Slot 13 Bijlaen: Bijlae 1: Data en BPV-personeel van de opleidin. Bijlae 2: Bedrijfsbeoordelin-BPV (inclusief eindtermen). BPV-ids-au zonder foto's # 6-37

7 Verklarin van ebruikte termen en afkortinen 1 Term / afkortin School Omschrijvin Onderwijsinstellin reionaal opleidinen centrum Techniek & ICT Laboratorium & Research Leerbedrijf BPV-bedrijf / instellin Staiair Onderwijsdeelnemer / cursist LOB BPV Landelijk Oraan Beroepsonderwijs: - Fundeon (t.b.v. BCT) - Kenteq (t.b.v. E en Wbt) BeroepsPraktijkVormin BPV-kennismakin (KS) Kennismakinsstae BPV-oriënterend (OS) Oriënterende stae BPV-afsluitend (AS) Afsluitende stae BPV-beeleider BPV-beeleider vanuit de school Praktijkopleider Praktijkopleider vanuit het leerbedrijf Bemiddelinsbureau Techniek Aanspreekpunt binnen de school BPV versla Staeversla BPV-ids-au zonder foto's # 7-37

8 Inleidin 2 BPV-oriënterende periode De BPV-oriënterende perioden zijn per opleidin verschillend. Voor een overzicht van deze perioden zie schema opleidin BOL in hoofdstuk 3. De alemene doelstellin van de oriënterende BPV-periode is de staiair een oriëntatie te bieden op de toekomstie beroepsuitoefenin en het tot dan toe eleerde in de praktijk te laten brenen. Voor de meeste staiairs betekent de BPV een eerste kennismakin met het arbeidsproces. BPV-afsluitende periode De BPV-afsluitende perioden zijn per opleidin verschillend. Voor een overzicht van deze perioden zie schema opleidin BOL-4 in hoofdstuk 3. Deze perioden richt zich op de specialisatie van de staiair. Hij heeft die specialisatie vooraf aand aan deze periode ekozen. Hier wordt dan ook hoofdzakelijk leerstof behandeld die belanrijk is voor de ekozen specialisatie. De alemene doelstellin van de afsluitende BPV-periode is de staiair de op school opedane kennis van theorie en praktijk van het werkebied waarin de staiair afstudeert, te laten intereren in een bedrijfssituatie. Deze interatie dient te zijn erelateerd aan de eindtermen. De verantwoordelijkheid voor de voorbereidin lit bij de school, terwijl de beeleidin een samenspel tussen de BPV-beeleider van de school en de Praktijkopleider van het leerbedrijf dient te zijn. Van de staiair ma worden verwacht dat hij zich volledi inzet en de raadevinen van de beeleiders ter harte neemt. BPV-ids-au zonder foto's # 8-37

9 Schema s diverse opleidinen 3 Volorde schema s - Bouwkunde bol-4 - Infratechniek bol-4 - Elektrotechniek --- oud bol-4 - Elektrotechniek --- WEI bol-4 - Elektrotechniek --- Sound&Vision bol Werktuibouwkunde --- oud bol-4 - Werktuibouwkunde --- WEI bol-4 - Werktuibouwkunde --- Industrieel Desin bol-4 BPV-ids-au zonder foto's # 9-37

10 BPV-ids-au zonder foto's # 10-37

11 BPV-ids-au zonder foto's # 11-37

12 BPV-ids-au zonder foto's # 12-37

13 BPV-ids-au zonder foto's # 13-37

14 BPV-ids-au zonder foto's # 14-37

15 BPV-ids-au zonder foto's # 15-37

16 BPV-ids-au zonder foto's # 16-37

17 BPV-ids-au zonder foto's # 17-37

18 BPV-ids-au zonder foto's # 18-37

19 Taakverdelin en verantwoordelijkheden 4 Het leerbedrijf De school Het LOB Het leerbedrijf is verantwoordelijk voor: De inhoudelijke beeleidin en opleidin. Plannin van de opdrachten en taken. Medebeoordelin BPV. De school is verantwoordelijk voor: Het afsluiten van de BPV-overeenkomst. Het bewaken van de te behalen eindtermen en de beoordelin. Het informeren van de staiair en het leerbedrijf. De sociaal pedaoische beeleidin. Het Landelijk Oraan Beroepsonderwijs (LOB) is verantwoordelijk voor: De kwaliteitsborin van de BPV-plaats. De kwaliteitsbevorderin van de BPV-plaats. De scholin van de Praktijkopleider. Het betrokken LOB zal het bedrijf ereeld (naar behoefte) bezoeken om de kwaliteitsbevorderin inhoud te even. De staiair De verantwoordelijkheid van de staiair: In de onderwijsovereenkomst - die tussen de school en de staiair wordt afesloten bij de start van een opleidin- worden de wederzijdse verplichtinen vasteled. Met betrekkin tot de staiair aat het dan om alemene bepalinen en edrasreels zoals de verplichtin om het onderwijs te volen, opdrachten uit te voeren en aan de examens deel te nemen en te handelen volens de voorschriften die op de school elden. In relatie tot de beroepspraktijkvormin betekent dit dat de staiair zich inspant om de BPV-eindtermen te realiseren. Samenhan van de partijen binnen de BPV BPV-ids-au zonder foto's # 19-37

20 Taakomschrijvin 5 Leerbedrijf: Het takenpakket van de Praktijkopleider ziet er als volt uit: Introductie van de staiair (wewijs maken in het bedrijf en de opleidin). Communicatie met de BPV-beeleider. Uitvoeren van het opleidinstraject in samenspraak met de BPV-beeleider. Plannen van de opdrachten (volorde vaststellen, afstemmen productiewerk met de opleidinstaken en bedrijfsspecifieke taken formuleren). Beeleidin van de staiair: - zie ook Bedrijfsbeoordelin-BPV ; - in technische vaardiheden; - in sociale en communicatieve vaardiheden; - in het maken van de BPV-verslaen. Zordraen voor de Bedrijfsbeoordelin-BPV. School: Staiair: De taken van de BPV-beeleider: Voorlichtin even aan de staiair. Bewaken van de eindtermen. Treffen van maatreelen als de staiair in ebreke blijft. Vaststellen van het opleidinstraject. Afspraken maken over de communicatiemomenten (schoolbijeenkomsten, bedrijfsbezoek enz.). Aanspreekpunt zijn voor de staiair en Praktijkopleider. Beoordelen van de verslaen en de BPV-periode. De taken van de staiair: Het bereiken van de doelstellinen: a) oriënteren op beroepen en functies; b) kennismaken met een arbeids-/productieoranisatie; c) binden/toepassen van het op school eleerde aan/in een concrete bedrijfssituatie; d) ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardiheden. Het voldoen aan de eindtermen volens bijlae. Het voldoende praktijkervarin opdoen edurende de BPV-periode. Het maken van verslaen / opdrachten. BPV-ids-au zonder foto's # 20-37

21 De BPV-overeenkomst en alemene voorwaarden 6 Binnen de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) dient de onderwijsinstellin, Rijn IJssel zor te draen voor een BPV overeenkomst. Deze BPV-overeenkomst is een wezenlijk onderdeel van de Middenkaderopleidin. De volende partijen zijn betrokken bij de beroepspraktijkvormin en sluiten daartoe een overeenkomst af: de staiair het leerbedrijf de school De overeenkomst heeft als doel, dat alle partijen zich edurende de BPV-periode maximaal inzetten om te komen tot een optimale verwezenlijkin van de eindtermen. Bij de BPV-overeenkomst betrokken partijen Ter informatie is het model BPV-overeenkomst met alemene voorwaarden op de volende bladzijden weereeven. BPV-ids-au zonder foto's # 21-37

22 Deelnemer: Beroepspraktijkvormins Overeenkomst Onderetekenden verklaren het volende te zijn overeenekomen: Achternaam:. Geslacht:.. Aanspreeknaam:.. Voorletters:. Geboorteplaats:. Geboortedatum:.. Adres: Postcode: Woonplaats:.. Telefoon:. verteenwoordid door: 1 Sofi-nummer:. Praktijkbiedende oranisatie: Naam:. Adres:. Postcode: Vestiinsplaats: Telefoon: Verteenwoordid door: Onderwijsinstellin: Rijn IJssel, Adres: Thorbeckestraat 6 Postcode: 6828 TV Vestiinsplaats: ARNHEM Telefoon: Verteenwoordid door: Landelijk Oraan Beroepsonderwijs: Naam:.. Verteenwoordid door: Type opleidin: Crebo-code/naam opleidin: Leerwe : Werkzaamheden: De praktijkbiedende oranisatie zal met in achtnemin van de voorwaarden op de achterzijde van deze overeenkomst de deelnemer in de eleenheid stellen werkzaamheden en taken uit te voeren, die het de deelnemer moelijk maken om te voldoen aan de door de onderwijsinstellin estelde leerdoelen. In de BPV periode van: Voor. Uur BPV per week, voor BPV totale opleidin. Uur. De deelnemer is werkzaam in de praktijkbiedende oranisatie als: Beeleidin van de deelnemer: In de praktijkbiedendeoranisatie door: Vanuit de onderwijsinstellin door: Arbeidsovereenkomst: Is er een arbeidsovereenkomst afesloten: J / N De praktijkbiedende oranisatie betaalt: aan de onderwijsinstellin.. aan de cursist als veroedin voor onkosten.. 1. Bij deelnemers onder de 18 jaar tekent de ouder of vood. 2. De deelnemer verklaart middels ondertekenin van deze BPV overeenkomst akkoord, met verstrekkin van zijn sofinummer aan de praktijkbiedende oranisatie Plaats: Datum: Handtekeninenblok Deelnemer Leerbedrijf Onderwijsinstellin Landelijk Oraan Plaats: Datum: Plaats: Datum: Arnhem Plaats: Datum: BPV-ids-au zonder foto's # 22-37

23 Alemene voorwaarden beroepspraktijkvormin van Rijn IJssel Artikel 1 Werktijd Op de in overle met de opleidin vastelede daen, is de daelijkse praktijktijd voor de deelnemer in overeenstemmin met de arbeidstijd die eldt voor de praktijkbiedende oranisatie waar hij/zij eplaatst is, tenzij die anders is overeenekomen. Ten aanzien van vrijaf en verlof elden de bepalinen openomen in de arbeidsvoorwaarden eldende voor de praktijkbiedende oranisatie. Ook in het eval er een sprake is van een arbeidsovereenkomst volt de deelnemer, tenzij anders is overeenekomen, de verlofreelin die eldt in de praktijkbiedende oranisatie. Artikel 2 Inhoud van de beroepspraktijkvormin Gelet op heteen in de WEB is bepaald, is uitanspunt voor de beroepspraktijkvormin de voor de opleidin eldende landelijke eindtermen, competenties/kerntaken. In het handboek beroepspraktijkvormin 1 behorend bij de in de overeenkomst vermelde opleidin, wordt het deel van de eindtermen, competenties/kerntaken enoemd, dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvormin dient te realiseren. In het handboek is omschreven op welke wijze de beeleidin vanuit de instellin en de beeleidin op de praktijkplaats wordt uitevoerd. Artikel 3 Aansprakelijkheid en verzekerinen Tussen het staebiedende bedrijf en de deelnemer blijven onverminderd van kracht de bepalinen in het Burerlijk Wetboek ten aanzien van de verhoudinen tussen staebieder en ondereschikte, en zoals bedoeld in artikel 170 en volende van BW 6, boek 6, titel 3, afdelin 2 (Aansprakelijkheid voor personen en zaken.) Daarnaast sluit de instellin ten behoeve van de deelnemer en bpv-beeleider (tijdens het bezoeken van de praktijkbiedende oranisatie) een verzekerin af teen het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan de praktijkbiedende oranisatie of derden, evenals het financiële risico van onevallen tijdens werk- en reisuren. Bij WA- schade heeft de deelnemer een eien risico van 250. De instellin aanvaardt een aansprakelijkheid anders dan die welke uit hoofde van de door haar esloten WA-verzekerin wordt aanvaard en tot een maximum dat door de betreffende verzekerinsmaatschappij wordt uitekeerd. In het eval van beroepspraktijkvormin in het buitenland wordt sterk aanbevolen een aanvullende studenten staeverzekerin af te sluiten. De praktijkbiedende oranisatie treft, overeenkomsti de arbeidsomstandihedenwet, maatreelen die ericht zijn op de beschermin van de lichamelijke en eestelijke esteldheid van de deelnemer. Artikel 4 Beoordelin De instellin heeft de eindverantwoordelijke bij de beoordelin of de deelnemer de eindtermen behorend bij de beroepspraktijkvormin heeft erealiseerd. De beoordelin vindt plaats overeenkomsti de procedure zoals omschreven in het handboek beroepspraktijkvormin voor de opleidin. Bij deelkwalificaties betrekt de instellin het oordeel van het bedrijf/de oranisatie, met inachtnemin van de desbetreffende in de onderwijs- en examenreelin voor de opleidin openomen reels. De praktijkbiedende oranisatie verklaart zich bereid beoordelin van de beroepspraktijkvormin, indien moelijk, op de praktijkplaats moelijk te maken. De deelnemer wordt door de praktijkbiedende oranisatie in staat esteld deel te nemen aan toetsen of examens van de onderwijsinstellin die tijdens de periode van de beroepspraktijkvormin plaats vinden. Artikel 5 Veroedin aan de onderwijsinstellin Veroedinen die in het kader van de beroepspraktijkvormin aan de instellin worden verstrekt, worden na aftrek van eventuele oranisatie- en beeleidinskosten die direct verband houden met de beroepspraktijkvormin, ten unste van deelnemers aanewend ter voldoenin van diverse kosten zoals excursies, praktijkweken. Artikel 6 Gedrasreels De deelnemer is verplicht de binnen de praktijkbiedende oranisatie in het belan van de orde, veiliheid en ezondheid eldende reels, voorschriften en aanwijzinen in acht te nemen. Deze zijn de deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst bekend emaakt. Indien de deelnemer zich niet houdt aan de edrasreels, vindt een esprek plaats tussen de bpv-beeleider (de instellin), praktijkopleider (praktijkbiedende oranisatie) en deelnemer en wordt de uitkomst van dit esprek schriftelijk bevestid. BPV-ids-au zonder foto's # 23-37

24 vervol: Alemene Voorwaarden Beroepspraktijkvormin van Rijn IJssel Artikel 7 Geheimhoudin De deelnemer is verplicht alles eheim te houden wat hem/haar onder eheimhoudin wordt toevertrouwd of wat er als eheim ter kennis is ekomen of waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet berijpen. Ook de bpv-beeleider zal de door de deelnemer aan hem/haar toevertrouwde eevens vertrouwelijk behandelen. Artikel 8 Absentie De deelnemer is verplicht in het eval van absentie en bij terukomst na absentie onverwijld de praktijkopleider en de bpv-beeleider hiervan op de hoote te stellen. Artikel 9 Beëindiin praktijkovereenkomst Deze overeenkomst eindit; a. na afloop van de overeenekomen periode; b. door het behalen van het diploma van de opleidin waarop de beroepspraktijkvormin betrekkin heeft; c. indien de arbeidsovereenkomst tussen de praktijkbiedende oranisatie en de deelnemer verbroken wordt; d. indien de deelnemer de desbetreffende opleidin beëindit; e. bij onderlin oedvinden van de praktijkbiedende oranisatie en deelnemer, nadat daarover een esprek evoerd is tussen deelnemer, praktijkopleider, bpv-beeleider en eventueel verteenwoordier van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De overeenkomst eindit nadat de praktijkopleider, de bpvbeeleider en de deelnemer dit bij onderlin oedvinden, schriftelijk bevestien; f. door schriftelijke aanzein van de instellin dan wel het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven aan partijen indien de instellin of het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zich ervan heeft overtuid dat de beeleidin tekortschiet of ontbreekt, de praktijkbiedende oranisatie niet laner beschikt over een unstie beoordelin door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven of dat er sprake is van andere omstandiheden die maken dat de beroepspraktijkvormin niet naar behoren zal kunnen plaatsvinden;. door ontbindin of verlies van rechtspersoonlijkheid van de praktijkbiedende oranisatie of wanneer de oranisatie ophoudt het in de praktijkovereenkomst bedoelde beroep of het enoemde bedrijf uit te oefenen. Artikel 10 Vervanende praktijkplaats Als er sprake is van beëindiin van de praktijkovereenkomst op rond van artikel 9 lid, dan streven de instellin en het betrokken kenniscentrum er naar om een toereikende vervanende voorzienin zo spoedi moelijk beschikbaar te stellen. Artikel 11 Verlenin Indien de deelnemer de eindtermen, competenties/kerntaken zoals vermeld in artikel 2, dan wel het examen niet binnen de estelde tijdsduur met oed evol heeft behaald, kunnen partijen overeenkomen dat de periode van de beroepspraktijkvormin wordt verlend. Artikel 12 Problemen en conflicten tijdens de beroepspraktijkvormin Bij problemen tijdens de beroepspraktijkvormin richt de deelnemer zich in eerste instantie tot de praktijkopleider. Wordt daarmee voor de deelnemer een oplossin bereikt, dan wordt het vooreled aan de bpv-beeleider van de opleidin. Indien zij in ezamenlijk overle niet tot een oplossin komen, moet de zaak worden vooreled aan het bevoed eza van de desbetreffende sector van de instellin. De praktijkbiedende oranisatie treft maatreelen die ericht zijn op voorkomin of bestrijdin van vormen van seksuele intimidatie, discriminatie, aressie of eweld. Artikel 13 Slotbepalin In de evallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslissen de directies van de praktijkbiedende oranisatie en de instellin in overle met de deelnemer. Indien het aat om zaken die de verantwoordelijkheid van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven raken, wordt deze daarbij betrokken. Deelnemer en praktijkbiedende oranisatie verklaren dat zij de documenten waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen en/of die als aanhansel/bijlae aan de overeenkomst zijn toeevoed, hebben ontvanen en/of daar kennis van hebben enomen. 1) De benamin praktijkhandboek/staeids/handboek leren en waarderen wordt hier ook wel voor ebruikt. versie BPV-ids-au zonder foto's # 24-37

25 Bemiddelinsbureau Techniek 7 Bemiddelinsbureau Techniek is het bureau voor alle BeroepsPraktijkVormin. Het bureau verzort de administratie en oranisatie van de BPV tussen school, leerbedrijf en staiair. Docenten van Rijn IJssel verzoren de oranisatie. Medewerkers van het bureau verzoren de administratieve en financiële afhandelinen. Het bureau is edurende het ehele jaar het aanspreekpunt voor: de staiair; de Praktijkopleider; de BPV-beeleider. BPV-ids-au zonder foto's # 25-37

26 Doelstellinen en eindtermen BPV-oriënterend 8.1 Doelstellinen (BPV-oriënterend) De door Rijn IJssel estelde alemene doelstellinen van de BPV tijdens de oriënterende periode zijn: 1- oriënteren op beroepen en functies; 2- kennismaken met een arbeids/productie oranisatie; 3- binden/toepassen van het op school eleerde aan/in een concrete bedrijfssituatie; 4- ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardiheden volens maatschappelijk aanvaardbare normen Eindtermen (BPV-oriënterend) De door de Minister oedekeurde eindtermen ter bewakin van de kwaliteit van de opleidin. Alemeen Aan het eind van de periode evalueert de Praktijkopleider van het bedrijf de BPV. Hiertoe zal ebruik worden emaakt van een door Rijn IJssel te verstrekken Bedrijfsbeoordelin-BPV waarop de aan de orde ekomen eindtermen dienen worden afevinkt. Tevens zal een schriftelijke beoordelin plaatsvinden. De Praktijkopleider licht de beoordelin toe aan de leerlin en eventueel aan de BPV-beeleider van Rijn IJssel. Per opleidin (BPV-oriënterend) Bouwkunde (BK) Kantoor en bouwplaats: Deelkwalificatie: Alemeen vormend Deelkwalificatie: Maatschappelijk culturele vormin Kantoor: Deelkwalificatie: Woninbouw/Utiliteitsbouw/Vernieuwbouw Bouwplaats: Deelkwalificatie: Woninbouw Deelkwalificatie: Utiliteitsbouw Deelkwalificatie: Vernieuwbouw Infra Techniek (infra) (voorheen de opleidin GWW en Geodesie) Deelkwalificatie: Alemene Landmeetkunde Deelkwalificatie: Ontwerp en Beheer Deelkwalificatie: Uitvoerin Elektrotechniek (E) ( oude structuur, stopt in 2008 ) Deelkwalificatie: Basis Enerietechniek (EN) Deelkwalificatie: Basis Informatietechniek (EC) Elektrotechniek (WEI) ( nieuwe structuur, sinds 2005 ) ( Enerietechniek Elektronica ) Deze opleidin is estart in De opleidin valt binnen het kwalificatiedossier Technicus Middenkader (WEI crebo 91142) en wordt uitevoerd volens het model CompetentieGerichtOnderwijs. Elektrotechniek (E) --- Sound & Vision (BOL-3) Deelkwalificatie: Audiovisueel medewerker (SV) BPV-ids-au zonder foto's # 26-37

27 Werktuibouwkunde (WB) ( oude structuur, stopt in 2008 ) Er worden vijf clusters van werkzaamheden onderscheiden die richtinevend zijn voor de BPV tijdens de oriënterende stae. Het is de bedoelin dat tijdens de oriënterende stae twee van de clusters 1, 2 en 3 aan de orde komen en beide clusters 4 en 5. 2 van de 3 clusters: Beide clusters: cluster 1. BPV-werkzaamheden verspanen, plaat en constructie; cluster 2. BPV-werkzaamheden montae en onderhoud; cluster 3. BPV-werkzaamheden tekenen en construeren; cluster 4. BPV-werkzaamheden alemene bedrijfskunde; cluster 5. BPV-werkzaamheden kwaliteitszor, arbozor en milieuzor. Werktuibouwkunde (WEI) ( nieuwe structuur, sinds 2005 ) Deze opleidin is estart in De opleidin valt binnen het kwalificatiedossier Technicus Middenkader (WEI crebo 91142) en wordt uitevoerd volens het model CompetentieGerichtOnderwijs. WB Industriëel Desin (ID) Er worden drie clusters van werkzaamheden onderscheiden die richtinevend zijn voor de BPV tijdens de oriënterende stae. Het is de bedoelin dat tijdens de oriënterende stae deze clusters 1, 2 en 3 aan de orde komen. clusters: cluster 1. BPV-werkzaamheden alemene bedrijfskunde; cluster 2. BPV-werkzaamheden construeren,desin en productie cluster 3. BPV-werkzaamheden kwaliteitszor, arbozor en milieuzor. BPV-ids-au zonder foto's # 27-37

28 8.2 BPV-afsluitend Doelstellinen (BPV-afsluitend) De door Rijn IJssel estelde alemene doelstellinen van de tijdens de BPV-afsluitende periode zijn: 1. uitvoeren van werkzaamheden in een arbeids-/productieoranisatie: ervaren van het werken in een arbeidsoranisatie (direct econfronteerd worden met aspecten als productieomstandiheden, werkdruk en rendement); ervaren van het deelnemen aan een arbeidsproces (direct econfronteerd worden met aspecten als discipline, samenwerken, leidin ontvanen, verantwoordelijkheid voor bepaalde werkzaamheden, aanesproken worden op uit te voeren en uitevoerde taken); ervaren van een bedrijfscultuur en een beroepscultuur. 2. intereren van het op school eleerde in een concrete bedrijfssituatie: bindin doen ontstaan tussen de kennis en vaardiheden die zijn opedaan op school en de praktische uitvoerin binnen een bedrijf: productief inzetten van kennis en vaardiheden in de praktische uitvoerin binnen een bedrijf waardoor verdiepin en/of verbredin wordt bereikt en nieuwe kennis en vaardiheden worden verworven. 3 volens maatschappelijk aanvaardbare normen functioneren op persoonlijk, sociaal en communicatief terrein Eindtermen (BPV-afsluitend) De door de Minister oedekeurde eindtermen ter bewakin van de kwaliteit van de opleidin. Alemeen Aan het eind van de periode evalueert de Praktijkopleider van het bedrijf de BPV. Hiertoe zal ebruik worden emaakt van een door Rijn IJssel te verstrekken Bedrijfsbeoordelin-BPV waarop de aan de orde ekomen eindtermen dienen worden afevinkt. Tevens zal een schriftelijke beoordelin plaatsvinden. De Praktijkopleider licht de beoordelin toe aan de leerlin en eventueel aan de BPV-beeleider van Rijn IJssel. Per opleidin (BPV-afsluitend) Bouwkunde (BK) De inhouden en werkzaamheden tijdens de BPV-afsluitende stae verschillen al naar elan de door de leerlin ekozen deelkwalificatie in het vierde schooljaar van de opleidin. In de vierjarie Middenkaderopleidin Bouwkunde is volens het eindtermendocument sprake van de keuze van één uit de vier volende deelkwalificaties: Deelkwalificatie: Ontwerp; Deelkwalificatie: Uitvoerin; Deelkwalificatie: Beheer; Deelkwalificatie: Doorstroom HBO. Infra Techniek (voorheen de opleidin GWW en Geodesie) De inhouden en werkzaamheden tijdens de BPV-afsluitende stae verschillen al naar elan de door de leerlin ekozen deelkwalificatie in het vierde schooljaar van de opleidin. In de vierjarie Middenkaderopleidin Infratechniek is volens het eindtermendocument sprake van de keuze van één uit de twee volende deelkwalificaties: Deelkwalificatie: Civiele Techniek; Deelkwalificatie: Landmeetkunde; Enerietechniek (EN) ( oude structuur, stopt in 2008 ) BPV-ids-au zonder foto's # 28-37

29 De inhouden en werkzaamheden tijdens de BPV-afsluitende stae verschillen al naar elan de door de leerlin ekozen richtin in het vierde schooljaar van de opleidin. In de vierjarie Middenkaderopleidin Elektrotechniek is volens het eindtermendocument sprake van de keuze van één uit de twee volende opleidinen per afdelin: Automatiserins Enerietechniek; Elektrotechnische Installatietechniek. Informatietechniek (EC) ( oude structuur, stopt in 2008 ) De inhouden en werkzaamheden tijdens de BPV-afsluitende stae verschillen al naarelan de door de leerlin ekozen richtin in het vierde schooljaar van de opleidin. In de vierjarie Middenkaderopleidin Elektrotechniek is volens het eindtermendocument sprake van de keuze van één uit de twee volende opleidinen per afdelin: Telemom / ICT Enineer; Automatiserins Elektronica. Elektrotechniek (WEI) ( nieuwe structuur, sinds 2005 ) Deelkwalificatie: ( in ontwikkelin) Elektrotechniek (E) --- Sound & Vision (BOL-3) Deelkwalificatie: ( in ontwikkelin) Werktuibouwkunde (WB) ( oude structuur, stopt in 2008 ) De inhouden en werkzaamheden tijdens de BPV-afsluitende stae verschillen al naar elan de door de leerlin ekozen deelkwalificatie in het vierde schooljaar van de opleidin. In de vierjarie Middenkaderopleidin Werktuibouwkunde is volens het eindtermendocument sprake van de keuze van één uit de vier volende deelkwalificaties: Deelkwalificatie: Productie en Productievoorbereidin; Deelkwalificatie: Mechaniseren en Installeren; Deelkwalificatie: Tekenen en Construeren; Deelkwalificatie: Commerciële Techniek. Werktuibouwkunde (WEI) ( nieuwe structuur, sinds 2005 ) Deelkwalificatie: ( in ontwikkelin) WB Industrieel Desin (ID) De inhouden en werkzaamheden tijdens de BPV-afsluitende stae verschillen al naar elan de door de leerlin ekozen deelkwalificatie in het vierde schooljaar van de opleidin. In de vierjarie Middenkaderopleidin (WB) Industrieel Desin is volens het eindtermendocument sprake van de keuze van één uit de twee volende deelkwalificaties: Deelkwalificatie: Techniek; Deelkwalificatie: Desin. BPV-ids-au zonder foto's # 29-37

30 Voorwaarden en beoordelin BPV-oriënterend De staiair moet aan de onderstaande voorwaarden hebben voldaan, voordat een beoordelin kan plaatsvinden: Voorwaarden: 1. Tenminste aan het aantal BPV-staedaen, overeenkomsti de periode zoals vermeld in bijlae 1, binnen het bedrijf te hebben voldaan; 2. De staiair dient aan alle in de BPV-ids vermelde taken, tijdsplanninen te voldoen Indien de staiair niet aan de voorwaarden voldoet om voor beoordelin in aanmerkin te komen, kan hij schriftelijk een edeeltelijke of ehele ontheffin aanvraen bij de examencommissie Beoordelin: 1. Bedrijfsbeoordelin-BPV 2. Beoordelin van de per deelkwalificatie vereiste activiteiten / werkstukken / verslaen. De beoordelinen worden verwerkt overeenkomsti het OnderwijsExamenRelement (OER) van de opleidin. BPV-ids-au zonder foto's # 30-37

31 9.2 BPV-afsluitend De staiair moet aan de onderstaande voorwaarden hebben voldaan, voordat een beoordelin kan plaatsvinden: Voorwaarden: 1. Tenminste aan het aantal BPV-staedaen, overeenkomsti de periode zoals vermeld in bijlae 1, binnen het bedrijf te hebben voldaan. 2. De staiair dient aan alle in de BPV-ids vermelde taken, tijdsplanninen te voldoen Indien de staiair niet aan de voorwaarden voldoet om voor beoordelin in aanmerkin te komen, kan hij schriftelijk een edeeltelijke of ehele ontheffin aanvraen bij de examencommissie Beoordelin: 1. Bedrijfsbeoordelin-BPV 3. Beoordelin van de per deelkwalificatie vereiste activiteiten / werkstukken / verslaen. De beoordelinen worden verwerkt overeenkomsti het OnderwijsExamenRelement (OER) van de opleidin. BPV-ids-au zonder foto's # 31-37

32 Richtlijnen voor het maken van BPV verslaen 10 Een oed versla bestaat uit: titelpaina, paina met staeeevens, inhoudsopave, samenvattin, inleidin-kern-slot, bronvermeldin, bijlae(n). a. Titelpaina Op de titelpaina staat de juiste titel van je versla. Je moet zoren dat de titel oed is, dat "de vla de ladin dekt". Als het versla aat over zuipompen, dan moet dat ook de titel zijn. "Pompen" alleen is dan een te ruime titel. De titel ma ook niet te beperkt zijn. Gebruik een vraen als titels, dus niet: "Wat zijn zuipompen"? Op de titelpaina komen ook je naam, de datum en het nummer van het versla te staan. b. Paina met staeeevens/lijst van werkzaamheden Opmerkin: je kunt ook met b. beinnen en dan a. de titelpaina. c. Inhoudsopave (bladzijde 1 van je versla) De inhoudsopave eeft de structuur van je versla weer. De lezer vindt er puntsewijs de onderwerpen die je in je versla behandelt, maar ook waar hij die onderwerpen kan vinden. Geef dus de bladzijden aan. Aan het eind van deze richtlijnen vind je een voorbeeld van een correcte inhoudsopave. d. Samenvattin De samenvattin is een stuk tekst waarin je duidelijk de hoofdzaken van je versla beknopt weereeft. Als je een onderzoek hebt edaan naar bijvoorbeeld de samenstellin van asfaltbitumen, dan bevat de samenvattin ook de belanrijkste conclusies. Je schrijft de samenvattin als het echte versla af is, maar je plaatst haar vooraan op bladzijde 2 van je versla. e. Inleidin De inleidin, het eerste hoofdstuk van je versla, leidt de lezer in het onderwerp in. Je vertelt iets over het onderwerp dat je aat behandelen, hoe je aan dat onderwerp bent ekomen en in welk roter eheel je onderwerp thuishoort. Als je een onderzoek aat beschrijven, eef je de evolde methode weer. f. Kern van het versla Hier beint het versla pas oed. Je moet je oed afvraen hoe je het versla opbouwt. Daartoe moet je een structuur bepalen. Structuur De inhoudsopave helpt je bij de structuur van je versla, maar ook omekeerd. Geef de hoofdstukken en pararafen duidelijk aan met titels en subtitels. Maak van de titels een vraen en houd ze kort en duidelijk. Gebruik voor de indelin het decimale indelinssysteem. N.B. De titel, de inhoud en de samenvattin even zeer kort de structuur èn de hoofdzaken van het versla weer. De lezer kan met behulp van deze delen bepalen of hij het versla verder zal lezen. Tekst Het versla aat over één onderwerp. Je moet in het versla niet teveel informatie willen "proppen", maar ook niet te weini. Om het onderwerp van verschillende kanten te benaderen, moet je je afvraen BPV-ids-au zonder foto's # 32-37

33 welke onderdelen, facetten of aspecten van het onderwerp behandeld moeten worden. Om dat te bereiken stel je allemaal vraen bij het te behandelen onderwerp. Bespreek ieder aspect apart en beperk je tot de belanrijkste zaken. Illustraties Gebruik duidelijke illustraties en een vae knipsels. Beperk het ebruik van illustraties: het versla moet een plakboek worden! Voor een oed ebruik van illustraties is het nodi dat je ze nummert (bijvoorbeeld fiuur 1, enz.) en dat je ze zoveel moelijk plaatst op de bladzijde(n) waar ze beschreven worden.. Slot Als je versla over een onderzoek aat, zet je in het slot (dat het laatste hoofdstuk van je versla is) no eens de conclusies. Geeft je versla alleen maar een beschrijvin, dan noem je no eens de belanrijkste punten uit het versla zodat de lezer het belanrijkste no eens onder oen krijt. Qua inhoud lijkt het slot veel op de samenvattin. Het taalebruik is echter anders. Je kunt in dit hoofdstuk bijvoorbeeld zinnen ebruiken als: "In dit hoofdstuk kan men zien dat..." of "Daaruit kan econcludeerd worden dat...". De lezer kan dus aan het taalebruik zien dat het versla in dit hoofdstuk wordt aferond. h. Bronvermeldin Iedere onderzoeker ebruikt informatie van anderen. Dat is heel normaal. Je moet dan wél aaneven waar je je informatie vandaan hebt. Dat ebeurt in de bronvermeldin. Je dient daarmee de lezer die zich verder in dit onderwerp wil verdiepen. Er zijn reels voor het aaneven van ebruikte literatuur: a. een boek: auteursnaam, titel onderstreept, plaats en jaar van uitave (+ eventueel de eraadpleede hoofdstukken), b. een tijdschrift: titel tijdschrift, onderstreept, jaaran en nummer (+ eventueel bladzijden uit dat nummer). Denk eraan dat je ook esprekken met chefs en anderen als bron kunt vermelden. c. een internetsite: www nl i. Bijlaen Grote illustraties, omvanrijke tabellen, schema's e.d. storen de kern van het versla teveel. Ze nemen teveel ruimte in om het eienlijke versla oed te kunnen lezen. Daarom moet die extra informatie apart achter aan het versla als bijlae worden openomen. Je moet de bijlaen nummeren en er ook correct naar verwijzen, bijvoorbeeld zie bijlae IV, bladzijde... j. Taalebruik Controleer je versla (of laat het controleren) op spellin en ebruik de spellinscontrole van je tekstverwerker. Gebruik ereeld je woordenboek en pas de reels voor de spellin van werkwoordsvormen toe. Let op je formulerinen, maak je zinnen niet te lan. Zor voor loische verbanden binnen de zin, tussen zinnen en tussen de alinea's. k. Lay-out Sla na elke alinea een reel over (witreel). Houd rekenin met later te plaatsen tekeninen en/of illustraties. Bein een nieuw hoofdstuk op een nieuwe bladzijde. Sla minstens twee reels over tussen hoofdstuk en pararaaf. Onderstreep de titels van de hoofdstukken anders dan die van pararafen, bijvoorbeeld =========,, Gebruik de standaard reelafstand van je tekstverwerker. Maak ook zinvol ebruik van de moelijkheden die de tekstverwerker heeft op het ebied van accentueren. Gebruik letterrootte 12. BPV-ids-au zonder foto's # 33-37

34 l. Voorbeeld inhoudsopave Inhoudsopave blz. 1 Samenvattin blz Inleidin blz Titel blz Titel blz Titel blz... (etc) blz... (etc) blz... (etc) blz Slot blz... Bronvermeldin blz... Bijlaen: I omschrijvin II idem BPV-ids-au zonder foto's # 34-37

35 Staiairs en de sociale zekerheid 11 De staiair is een cursist die, als onderdeel van zijn opleidin, stae loopt in een leerbedrijf. Hij is enerzijds cursist en anderzijds werknemer. De staiair is soms wel, soms niet verzekerd, afhankelijk van de financiële reelin. Deze financiële reelin kan evolen hebben voor de kinderbijsla of studiefinancierin. Informatie hierover kun je vinden op de internetpaina s van: Het voorlichtinscentrum Sociale verzekerinen: De Informatie Beheer Groep: Postbus 51 : Dezelfde informatie is ook te vinden in brochures te verkrijen bij de onderstaande instellinen: Gemeentelijke Sociale Dienst; Inspecteur der Directe Belastinen; Voordat je informatie aat opvraen is het belanrijk dat je weet welke financiële reelin bij jou van toepassin is. Er zijn vier moelijkheden waarvan de eerste twee het meest voorkomen. Het Bemiddelinsbureau Techniek verloont met de staiair. Het bedrijf betaalt een vast bedra aan het Bemiddelinsbureau Techniek dat vervolens sociale lasten e.d. afdraat en een vast deel betaalt aan de leerlin. Dit is dus loon, je krijt dan ook een loonstrookje. Het bedrijf verloont met de staiair. Je krijt loon, dus ook een loonstrookje, direct via het leerbedrijf. Het bedrijf eeft een belonin in natura, onder andere vrije kost en inwonin. Ook dit is loon. Een veroedin van noodzakelijke kosten, een reiskosten- of onkostenveroedin is één loon. Aansprakelijkheid en verzekerinen De praktijkbiedende oranisatie aanvaardt een aansprakelijkheid voor letsel of schade die de deelnemer mocht lijden tijdens of in verband met zijn/haar aanweziheid binnen de praktijkbiedende oranisatie, dan wel bij de uitvoerin van praktijkactiviteiten, behalve voor zover dit letsel of deze schade het evol is van opzet of rove schuld of nalatiheid van de praktijkbiedende oranisatie of haar werknemer. Rijn IJssel sluit ten behoeve van de deelnemer een verzekerin af teen het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan de praktijkbiedende oranisatie of derden, evenals het financiële risico van onevallen tijdens werk- en reisuren. Bij (praktijk)activiteiten met een verhood risico dient de deelnemer een aanvullende onevallenverzekerin af te sluiten. Verdere inlichtinen zijn verkrijbaar bij de administratie. BPV-ids-au zonder foto's # 35-37

36 De staiair en z n Top A) Verwachtinen 1. Een volledie inzet op de staeplaats, interesse voor het Leerbedrijf, de medewerkers en de werkzaamheden die verricht moeten worden. 2. Zich houden aan de reels die het Leerbedrijf stelt. 3. Veiliheidsmaatreelen binnen het Leerbedrijf naleven. 4. Colleiale houdin is vanzelfsprekend. 5. Het tijdi bij de Praktijkopleider aanleveren van de verslaen, zodat er voldoende tijd is voor correctie, bijwerkin etc. B) Praktische zaken 6. Voor staeperiode, werkstaatperiode, verslaperiode, inleverdata, en schoolbijeenkomst(en) zie bijlae Schoolvakanties zijn niet van toepassin op de BPV-periode. 8. Ziekte of bijzonder verlof direct melden aan het Leerbedrijf en Bemiddelinsbureau Techniek. 9. Voortijdi beëindiin van je BPV-periode kan consequenties hebben voor het verdere verloop van je studie. 10. Sluit je BPV-periode bij het Leerbedrijf op een correcte manier af (je weet maar nooit ). BPV-ids-au zonder foto's # 36-37

37 In evallen waarin deze BPV-ids niet voorziet, beslist de examencommissie van de opleidin. Slot 13 BPV-ids-au zonder foto's # 37-37

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 2308 Opleidin : Leidinevende bedienin Crebonummer : 2570 Niveau : 4 Leerwe : BBL Opleidinsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 23081 Opleidin : Zelfstandi werkend astheer/-vrouw Crebonummer : 25171 Niveau : 3 Leerwe : BOL Opleidinsduur :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Gids BeroepsPraktijkVorming Cluster Techniek & ICT BOL opleidingen

Gids BeroepsPraktijkVorming Cluster Techniek & ICT BOL opleidingen www.rijnijssel.nl Gids BeroepsPraktijkVorming Cluster Techniek & ICT BOL opleidingen Versie: 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Beroepspraktijkvorming 6 2. Doelstelling van de BPV 11 3. Verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Versie 2011 Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Ondergetekenden: 1. De onderwijsaanbieder: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R. Smink. 2. De deelnemer: Volledige

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie 2017.1 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van SVO vakopleiding food heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van SVO vakopleiding food en

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, cursist¹: overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming voorletters: 1 e voornaam voluit: adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: sofinummer: vertegenwoordigd

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d. 03.03.16 Inhoud 1 Opleidingsblad praktijkovereenkomst (versie 1) 3 2 Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst 5 3 Addendum:

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BPV-blad

Algemene voorwaarden BPV-blad Algemene voorwaarden BPV-blad 1. Randvoorwaarden 1.1. De leerlingenraad van het Hout- en Meubileringscollege heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van het Hout- en Meubileringscollege en de

Nadere informatie

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het stagebedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk van het beroep

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming cursist¹: voorletters: roep adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: vertegenwoordigd door²: adres: postcode

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 Bepalingen Praktijkovereenkomst MBO Utrecht Model 2015-2016 Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 I. Begrippen in de praktijkovereenkomst Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening APRIL 2006 externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin Samenwerkin bevoed eza Wm en brandweer INLEIDING Aanleidin en doel van de handreikin Binnen milieuverunninverlenin is externe veiliheid een Het

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres Leerwerkovereenkomst De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres : : :

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Business Kwalificatiedossier : Commercie Crebonummer : 23064 Opleidin : Vestiinsmanaer Groothandel Crebonummer : 25137 Niveau : 4 Leerwe : bol Opleidinsduur : 3 jaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7 CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde A Datum: 16 januari 2015 Tijd: 13.30 16.30 uur Aantal opaven: 7 Lees onderstaande aanwijzinen s.v.p. oed door voordat u met het tentamen beint.

Nadere informatie

(indien de leerling minderjarig is)

(indien de leerling minderjarig is) Stageovereenkomst 2013-2014 Ondergetekenden: Geboortedatum Klas: 3b1 / 3b2 / 3k M/V Ouder(s)/Verzorger(s) (indien de leerling minderjarig is) Praktijkbiedende organisatie Vertegenwoordigd door Onderwijsinstelling

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden Stageovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2017 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze of tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen.

Nadere informatie

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2 TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoordin van prorammaebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters roep 1 en 2 Rob Schoonen Resi Damhuis juli 1992 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming.

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005 Vlaamse Reulerinsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Konin Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. 32 2 553 13 53 ax 32 2 553 13 50 mail: info@vre.be Web: www.vre.be Beslissin van de

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel Roewe 22 te Henelo Ov Karakteristieke, uiterst sfeervolle en eheel emoderniseerde wonin op royale kavel Omevinskaart Roewe 22 te Henelo Ov De echte liefhebbers van jaren derti woninen met karakter weten

Nadere informatie

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012 PNO Ziektekosten verzekerinen 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij PNO Ziektekosten.

Nadere informatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Algemene Voorwaarden behorende bij de Praktijkovereenkomst Kenmerk: BO 20120828-jlj081 Versie

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2018 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder volledie

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017 Aanmeldformulier zorverzekerin 2017 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitieft,1.0. Datum: 24maart 2015 Documentnummer: Intern/1509350 (vastgesteld College van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Geldig per 1 augustus 2014 Geldigheid en inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15. Maximum dagloon. pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar

Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15. Maximum dagloon. pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15 Productkmerk Via Naam Fonds Psio aanifte TANDTECHNIEK U0560-1001 ja Stichtin psiofonds Tandtechniek Relemt 1.000.002 Relemt 2001 Omschrijvin reelin ebor

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid Hoeschool Windesheim Opleidin Personeel & Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Juni 2010 2/73 NQA - Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin Dit rapport

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Colleevoorstel Openbaar Onderwerp Beleinen fossiele industrie en oproep divestment: reactie ABP Proramma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvattin Op 15 november 2016 heeft de fractie

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Vergelijkingen vergelijken

Vergelijkingen vergelijken Verelijkinen verelijken Ontwikkelin en onderhoud van een veelzijdi repertoire aan alebraïsche vaardiheden... want die methode, die men met een vreemd woord alebra noemt, schijnt die helderheid en dat emak

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavinsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoerin van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Inhoudsopave Samenvattin... 4 Inleidin 7 2 Beleidsfocus... 11 2.1 Uitanspunten en onderbouwin

Nadere informatie

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN De rol van de microbioloie in de vleeswarenindustrie Zesde deel M6 MICROBIOLOGICHE BEOORDELING VAN VLEE EN VLEEWAREN Auteur : F.K. tekelenbur TNO Voedin Zeist oktober 1999 blad 1 van 16 INHOUDOPGAVE 1

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Eamen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensda 18 juni 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit eamen zijn maimaal 8 punten te behalen; het eamen bestaat uit 16 vraen.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin Summa Zakelijke dienstverlenin Medewerker administratie/ verkoop/loistiek Kwalificatiedossier : Loistiek Medewerker Crebonummer : 2537 Kwalificatiedossier : Verkoper Crebonummer

Nadere informatie