Vitaal werkgebied aan het IJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vitaal werkgebied aan het IJ"

Transcriptie

1 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven

2 Minervahaven: Planebied in het rode kader 2

3 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten 24 november 2004 opdrachtever: Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam 3

4 Toporafie Minervahaven 4

5 Inhoud 1 Inleidin 2 Context Ontwikkelinseschiedenis Huidie situatie Waterebruik Ontwikkelinen in de omevin Ruimtelijk beleidskaders 13 3 Ambitie 3.1 Ambitie Versterken economisch profiel/proramma Verhelderen ruimtelijke en verkeersstructuur Verbeteren beeldkwaliteit en uitstralin 21 4 Strateie 4.1 Alemeen Kaderstellende maatreelen Strateie versterken economisch profiel Strateie verhelderen ruimtelijke en verkeersstructuur Strateie verbeteren beeldkwaliteit en uitstralin Projecten 29 5 Verantwoordin 5.1 Procesmati Inhoudelijk 33 5

6 Minervahaven als één van de stedelijke bedrijventerreinen in het Structuurplan Amsterdam Kiezen voor Stedelijkheid, mei 2003 Minervahaven in zijn omevin 6

7 1 Inleidin Waarom een ontwikkelinsvisie? Het Minervahavenebied, eleen ten noordwesten van het centrum van Amsterdam, binnen de rin A10, behoort tot de oudste edeelten van het havenebied van Amsterdam. In het verleden was het profiel van het ebied helder; in het ebied vonden houthandel, -oversla en opsla plaats. Minervahaven is aan het verouderen, wat zich vooral uit in een verslechterde bereikbaarheid, parkeerproblematiek en een erine uitstralin van openbare ruimte en ebouwen. Het ebied voldoet steeds minder aan de eisen van de ebruikers, waardoor leestand ontstaat en het ebied in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Veel havenerelateerde bedrijviheid is vervanen door op de stad erichte bedrijviheid, waarbij de nieuwe ebruikers andere eisen stellen aan de omevin en bereikbaarheid. Het is ewenst de ruimtelijke en functionele structuur van Minervahaven aan te passen aan de eisen en wensen van de nieuwe ebruikers van het ebied. Naast verouderin is veranderin van het ebruik dus een belanrijke aanleidin voor de ontwikkelinsvisie. Deze veranderin wordt door de emeente Amsterdam beleidsmati estimuleerd, doordat het ebied in het Structuurplan is bestemd als stedelijk bedrijventerrein. Uitanspunt is een eleidelijke transformatie, om optimaal ebruik te maken van de diversiteit die nu al in het ebied aanwezi is en om de bestaande bedrijviheid de kans te even mee te doen in de ontwikkelin in het ebied. De ontwikkelinsvisie biedt een toekomstperspectief voor de lane termijn: de visie vormt het kader voor de ruimtelijk-economische veranderinen in het ebied. Op basis van de ontwikkelinsvisie kunnen voor deelebieden (stedenbouwkundie) uitwerkinen plaatsvinden. Wat staat er in de ontwikkelinsvisie? De ontwikkelinsvisie bestaat uit de volende onderdelen: - context: beschrijvin van de ontstaanseschiedenis, de huidie situatie, ontwikkelinen in de omevin en de ruimtelijke beleidskaders (hoofdstuk 2); - ambitie: beschrijvin belanrijkste opaven en oplossinsrichtinen (hoofdstuk 3); - strateie: beschrijvin van te ondernemen maatreelen en projecten (hoofdstuk 4); - verantwoordin (hoofdstuk 5). Wat is de ambitie? De centrale ambitie voor Minervahaven is het realiseren van een transformatie naar een vitaal stedelijk bedrijventerrein. Minervahaven is bij uitstek een bedrijventerrein dat een rote diversiteit aan bedrijven kan bevatten. Een terrein dat vrijheid kan uitstralen en flexibel kan zijn. Door kleinschalier ondernemen kan tevens ekomen worden tot een intensiverin van het ruimteebruik in het ebied. Dit betekent dat Minervahaven oed bereikbaar moet zijn en optimaal ebruik maakt van de locatiekwaliteiten, zoals de liin nabij de binnenstad en aan het water. 7

8 Minervahaven: 140 jaar continue transformatie r 8

9 2 Context Dit hoofdstuk aat in op de context van de ontwikkelinen in Minervahaven. Hierbij aat het om de ontwikkelinseschiedenis, de bestaande situatie, de ontwikkelinen in de omevin en de ruimtelijke beleidskaders. 2.1 Ontwikkelinseschiedenis Continue transformatie, Minervahaven verstedelijkt De Minervahaven lit ten noordwesten van het centrum van Amsterdam, binnen de rin A10. Het ebied is circa 35 ha root en wordt aan de noordzijde berensd door het IJ, ten oosten door een volkstuinencomplex en de Haparandawe, ten zuiden door de Nieuwe Hemwe / Spaarndammerdijk en ten westen door de Mercuriushaven. Een kaartenoverzicht vanaf 1867 van Minervahaven laat zien, dat het ebied zich kenmerkt door een continue transformatie. Afhankelijk van de ruimtebehoefte en wensen van de ebruikers van het ebied, zijn kades aaneled, is land ewonnen, zijn insteekhavens aaneled en soms weer edempt en is we- en railinfrastructuur erealiseerd. Ook is in de loop van de tijd het bebouwde oppervlak toeenomen. Van nat naar droo, van rootschali naar kleinschali Tot de jaren zesti en zeventi waren de veranderinen in het ebied vooral fysiek en civieltechnisch van aard. Het functionele karakter van het ebied veranderde in de jaren zeventi en tachti van rootschalie en natte naar meer kleinschalie, droe bedrijfsactiviteiten. Houtbedrijven in het ebied vervoerden hun rondstoffen en producten steeds minder over het water en steeds vaker over de we. In de jaren zeventi wordt aan de Archanelkade het eerste bedrijfsverzamelebouw erealiseerd. Halverwee de jaren tachti wordt een tweede bedrijfsverzamelcomplex ebouwd bij de Nieuwe Hemwe. 2.2 Huidie situatie Aantal houterelateerde bedrijven loopt teru In de loop der jaren is het aantal bedrijven in de houthandel, -oversla en bewerkin teruelopen. Wel nemen de houterelateerde bedrijven no steeds de meeste ruimte in besla. In het ebied zijn no steeds kadeebonden bedrijven evestid, waaronder twee houtoverslabedrijven, een cacao-opsla en kleinschalie nautische bedrijviheid. Grote verscheidenheid aan bedrijven Inmiddels kent Minervahaven een rote verscheidenheid aan bedrijven, zoals metaalconstructiebedrijven, foto- en filmstudio s, roothandelsbedrijven, schoonmaakbedrijven, drukkerijen en administratiekantoren. Opvallend is het rote aantal kleine bedrijven. In het ebied is op enkele locaties sprake van leestand. De meest recente ontwikkelin is de vestiin van innovatieve en vaak no jone bedrijven. Hieronder bevinden zich onder meer ontwerpbureaus en bedrijven in de audiovisuele media. Deze bevinden zich vooral aan de Danzierkade en in de bedrij fsverzamelebouwen. Voor deze bedrijven is Minervahaven een attractieve locatie. Dit soort bedrijven vestit zich namelijk raa op een authentieke echte plek; new ideas require old buildins or locations (Jane Jacobs). De reuliere bedrijvenparken worden door deze roep van creatieve bedrijviheid niet beschouwd als een inspirerende werkplek. Bedrijven vinden dit wel in Minervahaven; er zijn bedrijven in allerlei soorten en maten, het is een ebied met historie, aan het water en in de stad. Bovendien is er een aantrekkelijk prijsniveau. Externe en interne bereikbaarheid staan onder druk Ondanks de nabije liin van de rin A10, is de externe bereikbaarheid van Minervahaven niet optimaal. De ontsluitin via de openbare we vindt in de huidie situatie plaats via de Stavanerwe en Archanelwe richtin de Spaarndammerdijk. De ontsluitin via de Stavanerwe komt te vervallen wanneer het werkebouw Amsterdams Werk erealiseerd is, waardoor het ebied alleen no toeankelijk is via de Archanelwe. Vanaf de Nieuwe Hemwe zijn er twee particuliere aansluitinen. De interne ontsluitin van het ebied wordt ekenmerkt door de oorspronkelijke havenstructuur van doodlopende openbare ween en niet toeankelijke kades. Het ebied heeft daarmee een heldere en loische interne structuur. Een kwaliteit is de ruime opzet van de ween op het terrein. Parkeerdruk is hoo Op het terrein is alleen aan de Danzierkade een aantal parkeerhavens aaneled. Mede als evol van een overloop van de aanrenzende Spaarndammerbuurt is de parkeerdruk in het 9

10 Aanwezie bedrijfstakken en huidi waterebruik 10

11 ebied hoo, vooral op de Danzierkade. Dit heeft tot evol dat het parkeren vooral op de openbare we en soms half in de berm of op het trottoir plaats vindt. Dit laatste zort voor een onoverzichtelijke en onveilie situatie. Uitstralin en beeldkwaliteit zijn erin De ruimtelijke kwaliteit van het ebied is in de huidie situatie erin. De bebouwinsstructuur is rommeli, doordat de rooilijnen van de ebouwen versprinen. De uitstralin van de openbare ruimte is onvoldoende doordat er een continuïteit is in de roenen westructuur. De routes door het ebied zijn door het verloop, maar ook door een sterk wisselend profiel zeer onoverzichtelijk. Groenvoorzieninen worden niet consequent doorezet en helpen niet bij de oriëntatie in het ebied. Een sterke maar onderbenutte kwaliteit is de liin aan het water en het zicht op bebouwin of havenactiviteiten. Deze kwaliteit wordt eienlijk alleen op de Danzierkade oed benut, doordat de ontsluitende infrastructuur hier tussen het water en de voorkanten van de bebouwin lit. Beperkte cultuurhistorische kwaliteiten De cultuurhistorische kwaliteiten van het ebied zijn beperkt. Er zijn weini beeldbepaalde ebouwen of elementen aanwezi. Op een aantal locaties staan oude houtloodsen die in slechte staat verkeren. De belanrijkste cultuurhistorische kwaliteit van het ebied is de aanweziheid van een aantal oude verkavelinsstructuren. Hierbij aat het vooral om de Danzierkade en Danzierbocht. Deze zijn al op de kaart uit 1879 te zien. Bodemkwaliteit moet nader worden onderzocht Door de vele dempinen in het verleden is het onbekend wat de bodemkwaliteit in het ebied is. Naar verwachtin is deze van wisselende kwaliteit. In ieder eval is de bodemkwaliteit van één terrein slecht (deel Stora terreinen). Voor de overie terreinen wordt een verkennin uitevoerd naar de bodemkwaliteit. Natuurwaarden lijken beperkt Minervahaven behoort niet tot de roenebieden van Amsterdam; het ebied komt daarom ook niet voor op de natuurwaardenkaart van de emeente Amsterdam. Uit diverse inventarisaties zijn een vondsten van beschermde flora en fauna bekend. Overiens kan dit ook betekenen dat in het ebied weini is eïnventariseerd. 2.3 Waterebruik Intensief waterebruik In het ebied bevinden zich drie havens: de Nieuwe Houthaven, Minervahaven en het Houtveemkanaal. De Nieuwe Houthaven en de Minervahaven worden intensief ebruikt voor de oversla van hout en houtproducten en als wacht- en liplaats voor duwbakken, sleepschepen, binnenvaartschepen en kustvaarders. Deze wacht- en liplaatsen worden rotendeels ebruikt door de bedrijven in de Vlothaven en Mercuriushaven (IGMA en Carill). Er is dus een functionele relatie met deze havens. De wachtsteier voor de kustvaart in de Minervahaven behoort tot de meest intensief ebruikte liplaats van de Amsterdamse haven. Vanwee de benodide ruimte voor manoeuvreren is vrijwel het ehele wateroppervlak in de Minervahaven voor scheepvaart benodid. Voor de liplaatsen voor binnenvaarschepen, kustvaarders en duwbakken zijn in het Amsterdamse havenebied nauwelijks alternatieve locaties voorhanden. De liplaatsen in de Nieuwe Houthaven en Minervahaven dienen daarom behouden te blijven. Bovendien sinaleert het Havenbedrijf mede door de steeds strenere veiliheidseisen - een toenemende druk op het aantal liplaatsen voor de binnenvaart, kleine zee- en kustvaart. Port security De eisen ten aanzien van havens en havenbedrijven zijn in het kader van de internationale Port Security aanzienlijk opeschroefd. Dit heeft consequenties voor de toeankelijkheid van bedrijven en kades. Vooralsno zijn de evolen voor Minervahaven beperkt. De port security heeft alleen betrekkin op de zeescheepvaart, en in Minervahaven betreft dit twee oed te beveilien bedrijven. Op termijn zou Port Security ook voor de binnenvaart kunnen aan elden. In dat eval zouden de consequenties voor Minervahaven veel roter zijn, met name vanwee de beveiliin van de landzijdie bereikbaarheid van de wacht- en liplaatsen. Kleinschalie nautische bedrijviheid Aan de Danzierkade is in de Nieuwe Houthaven een steier met kleinschalie nautische bedrijviheid, waaronder scheepsreparatie en dekschuitenverhuur. Voor een belanrijk deel is deze bedrijviheid op de haven eoriënteerd (havenondersteunend, dienstverlenend). Ook zijn er enkele nautische bedrijven die meer als stadsverzorend kunnen worden etypeerd. Verder lit er een bewaarhaven voor in besla enomen woonschepen en pleziervaartuien. 11

12 Ontwikkelinen in de omevin: Plan Houthavens Ontsluitin van de Minervahaven: Stavanerwe vervalt. Bereikbaarheid 12

13 Dempinsmoelijkheden Dempinsmoelijkheden zijn door het intensieve ebruik, de waterdiepten en de esteldheid van de waterbodem beperkt. Alleen het Houtveemkanaal vervult een nautische functie meer. Het Havenbedrijf bereidt een dempin van het Houtveemkanaal voor. Daartoe is het bestemminsplan Petroleumhaven herzien. Met de aldaar evestide eienaren van het bedrijfsverzamelebouw wordt overled over de uitifte van nieuw terrein. Een tweede dempinsmoelijkheid betreft een strook water in de Nieuwe Houthaven lans de Danzierkade. Hier is wel sprake van nautische functies, met name kleinschalie bedrijviheid. Deze zal bij dempin in noordelijke richtin moeten worden verplaatst. 2.4 Ontwikkelinen in de omevin Reaeren en anticiperen op ontwikkelinen in omevin Minervahaven renst aan ebieden met een verschillende ruimtelijke invullin; aan de zuidkant de 19 e eeuwse Spaarndammerbuurt en het nieuwe Houthavensebied, dat ontwikkeld wordt tot een woon- werkebied. Aan de noordkant aan de overkant van het IJ de scheepsreparatie van Shipdock en het NDSM terrein, een voormalie scheepswerf. Het NDSM terrein zal op termijn tot woon-werkebied worden ontwikkeld. Aan de westkant is er de havenindustrie van het Coen- en Vlothavenebied. Minervahaven neemt daarmee een bijzondere positie in tussen de oprukkende stad enerzijds en de haven anderzijds. Het functioneert als het ware als buffer tussen stad en haven. De ontwikkelinen in de omevin hebben invloed op het Minervahavenebied en vice versa. Voor het benutten van de potenties van Minervahaven is het belanrijk hierop adequaat te anticiperen en reaeren. Concurrentiepositie is unsti Minervahaven zal aan concurreren met andere stedelijke bedrijventerreinen (Amstel III en Sloterdijk I) en ebieden die een aantrekkinskracht hebben op creatieve bedrijviheid (Oostenbur-Noord, Noord). Een belanrijk concurrentievoordeel van Minervahaven voor stedelijke bedrijviheid is de aanwezie milieuruimte. Gezien de structurele behoefte aan ruimte voor kleinschalie (< 500 m 2 ) en middelrote bedrijviheid (< m 2 ) is er ook op de lanere termijn marktruimte voor ontwikkelinen op Minervahaven. Met name de ontwikkelinen in Amsterdam Noord (NDSM-werf, Buiksloterham, Shell-terrein) kunnen een belanrijke concurrent worden voor de creatieve bedrijviheid. Voor de noordelijke IJoevers is een Masterplan opesteld. Daarin wordt uiteaan van een efaseerde ontwikkelin tot een emend stedelijk ebied met wonen, voorzieninen, bedrijven en kantoren. Amsterdam Noord lit onunstier ten opzichte van de binnenstad (auto en OV) dan Minervahaven en de Houthavens. Om de concurrentiepositie van Minervahaven te versterken voor creatieve bedrijviheid is het belanrijk de onderscheidende kwaliteiten te benadrukken. Hierbij aat het om de cultuurhistorische waarde en de informele sfeer, het zicht over het water en de moelijkheid voor bedrijven om hun eien pand te realiseren. Ontwikkelin bereikbaarheid De ontwikkelin van de Houthavens betekent dat het ebied straks no één openbare ontsluitinswe op de Spaarndammerdijk telt. Dit terwijl teelijkertijd een omvanrijk woon-werkebied wordt ontwikkeld dat voor een root deel ook van deze ontsluitin ebruik aat maken. Daarnaast eldt dat door de aanle van de tunnel naast de Spaarndammerdijk het kruispunt Spaarndammerdijk-Archanelwe anders wordt inericht. Het directe evol hiervan is dat auto s niet meer de Spaarndammerdijk kunnen oversteken van de Spaarndammerbuurt naar de Minervahaven en vice versa. Op termijn komt dan ook de bereikbaarheid verder onder druk te staan. De ontwikkelinsvisie anticipeert op deze ontwikkelin. 2.5 Ruimtelijke beleidskaders Structuurplan: Minervahaven is een stedelijk bedrijventerrein Het motto van het nieuwe Structuurplan is kiezen voor stedelijkheid. Dit betekent zorvuldi ruimteebruik, onder andere door intensiverin en menin van functies. In het Structuurplan is aaneeven dat een intensiverin van het ruimteebruik vooral binnen de rin A10 plaats vindt. Minervahaven verschiet in het structuurplan van kleur: van rootschali werkebied (havenebied) naar stedelijk bedrijventerrein. De transformatie van Minervahaven is dus beleidsmati ewenst. Op de plankaart van het structuurplan is het ebied aanewezen als milieutype stedelijk bedrijventerrein. Hierbij aat het volens het structuurplan om bedrijven met een lokale of reionale oriëntatie in de milieuklasse van maximaal III tot IV. Overiens beschikt Minervahaven over moelijkheden voor bedrijven in klasse IV en V. Op stedelijke bedrijventerreinen kunnen een woninen of zelfstandie kantoren worden evestid. Het maximale kantoorvloeroppervlak per bedrijf bedraat volens het structuurplan maximaal 30% van het totale vloeroppervlak. 13

14 14

15 Streekplan zet in op innovatieve vormen van ruimteebruik Het Streekplan Noord-Holland Zuid plaatst het Structuurplan in een breder kader. Hoofddoelstellin van het streekplan is het versterken van de kwaliteit van het noordelijk deel van de Randstad als economische motor. De ontwikkelin van bedrijventerreinen moet voor een belanrijk deel erealiseerd worden door het toepassen van innovatieve vormen van ruimteebruik. Voor Minervahaven lit er dus een beleidsmatie uitdain om tot innovatief ruimteebruik te komen, onder andere door toepassin van intensieve bouwvormen en uitekiende parkeeroplossinen. 13 meter; het maximale bebouwinspercentae lit tussen de 60 en 80%. Bedrijven tot en met milieucateorie IV moen zich vestien en er is eventueel vrijstellin tot cateorie V. Het ebied tussen het Houtveemkanaal en de Mercuriushaven valt binnen het bestemminsplan Petroleumhaven. In het (recent herziene) bestemminplan Petroleumhaven is voorzien in dempin van het Houtveemkanaal. Vierende bestemminsplannen Het ebied valt binnen twee bestemminsplannen. Het rootste deel van het ebied valt binnen het bestemminsplan Minervahaven-Noord uit De bedrijven vallen binnen de bestemmin bedrijviheid. De maximale bouwhoote bedraat 15

16 Herstructurerin: Revitaliserin - kwaliteitsverbeterin met behoud van dezelfde economische functie Herprofilerin - kwaliteitsverbeterin met een andere economische functie 1. Versterken economisch profiel / proramma 2. Verhelderen ruimtelijke- en verkeersstructuur 3. Verbeteren beeldkwaliteit en uitstralin 16

17 3 Ambitie Dit hoofdstuk aat in op de ambities voor de herstructurerin van Minervahaven. Uitanspunt voor de ambities is dat de knelpunten worden aanepakt en kansen worden benut. Daarbij staat het lane termijn toekomstperspectief centraal. 3.1 Ambitie De directe noodzaak voor de herstructurerin is de verouderin van Minervahaven, waardoor het ebied moelijk in een neerwaartse spiraal terecht komt. Daarnaast is de transformatie ericht op de aanpassin van het ebied aan het veranderde ebruik. De centrale ambitie voor Minervahaven is het realiseren van een transformatie naar een vitaal stedelijk bedrijventerrein. Minervahaven is een oede vestiinslocatie voor uiteenlopende bedrijviheid. Dit betekent dat Minervahaven oed bereikbaar moet zijn en optimaal ebruik maakt van de locatiekwaliteiten, zoals de liin nabij de binnenstad en aan het water. Bij deze transformatie aat het zowel om revitaliserin als herprofilerin van delen van het ebied. Bij de revitaliserin aat het om het behoud van de huidie functie door kwaliteitsverbeterin, terwijl door herprofilerin ook in de deelebieden ruimte is voor nieuwe ebruikers die passen binnen het profiel van stedelijk bedrijventerrein. Het aanpassinsvermoen van het ebied aan veranderende economische en ruimtelijke omstandiheden is steeds de rote kracht van Minervahaven eweest. De eambieerde economische en ruimtelijke transformatie is daarom niets anders dan een ontwikkelin die al bij de eerste ontwikkelin van het ebied aan het eind van de neentiende eeuw is inezet. De belanrijkste knelpunten in het ebied worden weenomen en kansen worden benut. Hierbij aat het om de inzet op de volende drie, onderlin samenhanende, speerpunten: 1. Versterken economisch profiel / proramma 2. Verhelderen ruimtelijke- en verkeersstructuur 3. Verbeteren beeldkwaliteit en uitstralin 3.2 Versterken economisch profiel / proramma Onduidelijk economisch profiel In de afelopen decennia is een mix van bedrijviheid ontstaan in het Minervahavenebied. De houterelateerde bedrijviheid is steeds verder in belan afenomen. Het profiel van Minervahaven als ebied voor houtbedrijven dekt allan de ladin niet meer. Er ontstaat behoefte aan de formulerin van een economisch profiel dat aansluit bij de bestemmin van stedelijk bedrijventerrein. Extensief ruimteebruik Er is een toenemende druk op de schaarse ruimte in Amsterdam. Een belanrijk knelpunt in de huidie situatie is het relatief extensieve en laawaardie ruimteebruik. De liin nabij de stad vereist juist een zorvuldi en intensief ruimteebruik. Leestand en verouderin vastoed Minervahaven is aan het verouderen, waardoor het ebied steeds minder voldoet aan de eisen van de (nieuwe) ebruikers. Op termijn dreit leestand en een verdere verouderin van het vastoed. Het risico bestaat dat het ebied steeds verder in een neerwaartse spiraal terecht komt. Aantrekkelijke locatiekwaliteiten voor kleinschalie en creatieve bedrijviheid De liin van Minervahaven nabij de stad en aan het water heeft aantrekkinskracht op verschillende doelroepen. Minervahaven kan een belanrijke functie vervullen voor de structurele vraa naar kleinschalie bedrijviheid in Amsterdam. Een belanrijk concurrentievoordeel voor Minervahaven is de aanwezie milieuruimte. Deze is ruim ten opzichte van andere werklocaties in en nabij de binnenstad. Voor een specifieke roep bedrijven die op zoek is naar een bijzondere sfeer en liin nabij de binnenstad is Minervahaven ook een uitstekende vestiinslocatie. Dit zijn veelal bedrijven die zich in de creatieve sementen van de economie bevinden. Ruimte beschikbaar door vertrek overslabedrijven en dempin Door vertrek van overslabedrijven en de moelijkheden voor dempin, zijn er oede kansen om de nieuwe bedrijviheid een plek te bieden. Economisch profiel: stedelijke en creatieve bedrijviheid Het is noodzakelijk het economische profiel van Minervahaven te 17

18 Minervahaven is een mix van traditionele en nieuwe beroepen 18

19 versterken. Het nieuwe profiel doet recht aan de (beleidsmatie) ewenste transformatie naar een stedelijk bedrijventerrein en de unstie liin van het ebied in de stad. Minervahaven biedt ruimte aan kleinschalie (< 500 m 2 ) en middelrote (tot m 2 ) bedrijviheid in de sectoren bouw, productie, roothandel, transport en facilitaire dienstverlenin. Daarnaast biedt Minervahaven moelijkheden voor vestiin van creatieve bedrijviheid. Bedrijfsondersteunende horeca vestit zich op bijzondere plekken, bijvoorbeeld op of aan het water. Kleinschalie nautische bedrijviheid Kleinschalie nautische bedrijven blijven een doelroep voor Minervahaven. De moelijkheden voor de uitbreidin van de nautische bedrijviheid worden verder onderzocht. Hierbij aat het om nautische bedrijven die een directe relatie hebben met de haven, waaronder havenerelateerde dienstverlenende bedrijven en stadsdistributie, maar ook bedrijven die de recreatieve vaart ondersteunen. In Amsterdam is weini ruimte voor dit soort activiteiten beschikbaar. Geen nieuwvestiin kadeebonden bedrijviheid De huidie kadeebonden bedrijviheid (Stora, Hooland) kan behouden blijven, maar binnen het nieuwe profiel is een ruimte voor nieuwvestiin van kadeebonden bedrijviheid. De kavels in Minervahaven zijn voor deze bedrijven veelal te klein en er zijn in de haven voldoende andere vestiinsmoelijkheden. Behoud wacht- en liplaatsen In de haven ontstaat een tekort aan wacht- en liplaatsen voor binnenvaartschepen, kustvaarders en duwbakken. Het is dan ook noodzakelijk dat het aantal plaatsen in de Minervahaven en Nieuwe Houthaven behouden blijft. De bewaarhaven heeft een directe functionele relatie met Minervahaven en kan op termijn ook op een andere locatie worden evestid. Bijzondere aandacht voor combinaties van kleinschalie stedelijke en creatieve bedrijviheid Binnen het economische profiel is er bijzondere aandacht voor combinaties van kleinschalie stadseoriënteerde en creatieve, vaak kantoorachtie, bedrijviheid. Door de combinatie van de doelroepen neemt de levendiheid toe, wordt de aantrekkelijkheid van het ebied als vestiinsplaats voor bedrijven roter en wordt er intensiever ebouwd. Beleidsmati - Structuurplan en bestemminsplan - zijn kantoorachtie functies uitesloten. Vanwee de beoode herstructurerin en de locatiekwaliteiten die Minervahaven biedt voor kantoorachtie bedrijviheid, nemen het Havenbedrijf en de Dienst Ruimtelijke Ordenin het initiatief tot een pilot, waarin voor een klein deelebied bepaalde vormen van kantoorachtie bedrijviheid worden toeestaan. Een randvoorwaarde is dat Minervahaven ruimte blijft bieden aan betaalbare en functionele bedrijfsruimte en dat een verdrinin plaats vindt door de kantoorfuncties. In hoofdstuk 4 wordt de pilot eformuleerd. Grootschalie publieksaantrekkende voorzieninen worden uitesloten. Kleinschaliheid, diversiteit, flexibiliteit en vrijheid De onderscheidende kwaliteiten van het economische profiel van Minervahaven zijn kleinschaliheid, diversiteit, flexibiliteit en vrijheid. Het neerzetten van een helder economisch profiel werkt zelfversterkend: beeldbepalende bedrijviheid trekt andere bedrijviheid aan. Doordat Minervahaven zich op kleinere bedrijven aat richten, wordt de verkavelin in de loop van de tijd kleinschalier. Het ebied wordt niet ezoneerd naar doelroep; de bedrijven die passen binnen het voorestane profiel kunnen zich overal in het ebied vestien. Hiermee ontstaat een divers en emend ebied. Bovendien wordt de herstructurerin niet afhankelijk emaakt van de vraa van één marktsement, maar is de invullin flexibel naar de economische vraa van het moment. Een onderscheidende kwaliteit van Minervahaven ten opzichte van andere locaties is de vrijheid die bedrijven krijen bij de ontwikkelin van de ebouwen. Minervahaven wordt een plek die bedrijven in verschillende stadia van hun levenscyclus trekt; pioniers, maar ook bedrijven die al van oudsher in de stad zijn evestid. De diversiteit is belanrijk voor de vitaliteit van het ebied; door verschillende typen bedrijven een plek te bieden is het een terrein dat leeft, dat altijd in bewein is en weini kwetsbaar is voor conjuncturele dips. Tijdelijke creativiteit in leestaande bedrijfshallen Tijdelijke leestaande bedrijfshallen kunnen worden inevuld door broedplaatsen. Culturele activiteiten versterken het economische profiel en de aantrekkinskracht van het ebied voor creatieve bedrijviheid. Deze functies vormen een doel op zich en zijn tijdelijk. 3.3 Verhelderen ruimtelijke- en verkeersstructuur Minervahaven heeft maar één, onheldere, ontsluitin Een belanrijk probleem vormt de aansluitin van het ebied op het Amsterdamse hoofdweennet. In de huidie situatie wordt het oostelijk deel van het ebied ontsloten door twee particuliere aansluitinen. Door de ontwikkelin van de Houthavens beschikt Minervahaven straks over één openbare ontsluitinswe; de 19

20 Toekomstie ontsluitinsstructuur met openbare kades en een nieuwe West Oost- hoofdontsluitin Waterebruik in de toekomst Voorstel eindpunt buslijn Houthavenplan 20

21 Archanelwe die aansluit op de Spaarndammerdijk. Dit terwijl teelijkertijd een omvanrijk woon-werkebied wordt ontwikkeld dat voor een root deel ook van deze ontsluitin ebruik aat maken. Voor het ebied betekent dit dat op termijn de noodzaak ontstaat om een tweede openbare aansluitin aan de oostzijde van het ebied te realiseren. Infrastructuur voldoet niet meer De interne ontsluitin van het ebied kenmerkt zich momenteel door een aantal doodlopende openbare ween. Het bedrijventerrein heeft daardoor een heldere en loische interne structuur. Daarnaast is de parkeerdruk hoo waardoor op sommie plekken onoverzichtelijke en onveilie situaties ontstaan. De verwachtin is bovendien dat de parkeerdruk in de toekomst verder zal toenemen. Fietsers en voetaners hebben een eien plek in het ebied. De OV-bereikbaarheid van Minervahaven is mati. Openbare waterkanten, een nieuwe ontsluitin Om Minervahaven als vestiinsplaats voor stedelijke bedrijven te versterken, wordt een heldere ruimtelijke- en verkeersstructuur ontwikkeld. Het is ewenst om de doodlopende ween te vervanen door dooraande ween in een lussenstructuur. Door een lussenstructuur lans de waterkanten te creëren ontstaat een duidelijke structuur, die de oriëntatie en vindbaarheid sterk verbetert. Teelijkertijd wordt het water zichtbaar wat bijdraat aan de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het ebied. Door de kades in het ebied openbaar te maken, wordt de relatie van de bedrijven met het water versterkt. In de huidie situatie lien bedrijven veelal met hun achterkant naar het water, vanwee de no steeds aanwezie overslafunctie. Kades in de zin van overslakades kunnen, bij vertrek van overslafuncties, worden omevormd tot stadskades, zoals die zich lans de stedelijke oevers van het IJ bevinden. De oostelijke aansluitin van het ebied op het hoofdweennet wordt verbeterd, omdat in de toekomst het verkeersaanbod toeneemt door de ontwikkelin van het Houthavens ebied en de intensiverin van Minervahaven. Aansluitin bij lanzaam verkeersroute Houthavens Fietsers en voetaners krijen een eien plek in Minervahaven. Het is ewenst om aan te sluiten bij het plan Houthavens, waarin een lanzaam verkeersroute is openomen die uitkomt op de Danzierkade. OV-bereikbaarheid wordt versterkt, instellen parkeerreime De OV-bereikbaarheid wordt samen met de ontwikkelinen in het Houthavenebied versterkt. De parkeersituatie wordt verbeterd door een parkeerreime in te stellen en bij nieuwe ontwikkelinen parkeren op eien terrein verplicht te stellen. Voor het parkeerreime zijn er verschillende moelijkheden, waaronder het invoeren van een verunninensyteem of betaald parkeren. 3.4 Verbeteren beeldkwaliteit en uitstralin Uitstralin openbare ruimte is mati De uitstralin van de openbare ruimte is mati doordat er een continuïteit is in de roen- en westructuur. De routes door het ebied zijn onoverzichtelijk. Groenvoorzieninen worden niet consequent doorezet en helpen niet bij de oriëntatie in het ebied. De openbare ruimte oot rommeli, doordat de rooilijnen van de ebouwen versprinen. Kansen voor versterken beeldkwaliteit De beeldkwaliteit en uitstralin van Minervahaven kan worden versterkt. Een kwaliteit van het ebied is de liin aan het water en het zicht op bebouwin of havenactiviteiten. Deze kwaliteit wordt eienlijk alleen op de Danzierkade oed benut, doordat de ontsluitende infrastructuur hier tussen het water en de voorkanten van de bebouwin lit. De verscheidenheid aan functies in het ebied biedt oede kansen voor de ontwikkelin van diverse typen ebouwen en sferen. Ook dit draat bij aan een versterkin van de ruimtelijke kwaliteit in het ebied. Het formuleren van een aantal spelreels is hiervoor noodzakelijk. Aanweziheid cultuurhistorische kwaliteiten De belanrijkste cultuurhistorische kwaliteit van het ebied is de aanweziheid van een aantal oorspronkelijke verkavelinsstructuren. Hierbij aat het vooral om de Danzierkade en Danzierbocht. Het is ewenst om deze structuur een sterker onderdeel te laten vormen van de kwaliteit van het ebied. De verkavelinsstructuren rondom de Danzierkade en Danzierbocht worden daarom meer zichtbaar emaakt. Water zort voor sterk imao Water is een sterk imaobepalend element voor bedrijven en zort voor eenheid in het ebied. Het water eeft het ebied een zodani sterke ruimtelijke structuur, dat bedrijven veel vrijheid kunnen krijen om een eien identiteit te creëren. Voorwaarde is dat de kades in het ebied worden omevormd tot openbare stadskades. 21

22 openbare ruimte uiteefbaar ebied bijzondere plekken bestaande openbare ruimte roenstructuur a 22

23 Versterkin structuur en kwaliteit openbare ruimte Het is noodzakelijk de openbare ruimte her in te richten. De verbeterin van de parkeersituatie komt tot stand door de herinrichtin van het openbare ebied en het aanleen van parkeervakken, in combinatie met de ontwikkelin van (ebouwde) parkeervoorzieninen bij de herontwikkelin van locaties. Groen krijt een belanrijke structurerende werkin. Kunst in de vorm van objecten of verwerkt in de openbare ruimte versterkt het karakter van het ebied. Voorbeeld bebouwinsmoelijkheden parkeren in de bouwmassa, hoo front (smoel) aan de kade. Beeldkwaliteit evels achterstraten max 16 m hoo, een min. hoote kades, evel min 9 meter hoo, max. 16 meter. Danzierbocht, speciale eisen. ontsluitinsween evel min. 6 m. hoo, max 16 m. welstandplichti m 23

24 Kades pronkevels met stoep entree aan de kade parkeren op achterterrein Ontsluitinsween dooraande bebouwin entree aan de straat parkeren op achterterrein Danzierbocht buitenbocht: achterkanten in water binnenbocht: bebouwin verscholen in roen d 24

25 4 Strateie In dit hoofdstuk staat de te volen strateie voor de herstructurerin van Minervahaven centraal. Hiermee worden ambities uit het vorie hoofdstuk vertaald naar maatreelen en projecten. Ook worden de ambities in een tijds- en lobaal financieel kader eplaatst. 4.1 Alemeen Uitanspunt voor de ontwikkelinsvisie is een eleidelijke transformatie naar een vitaal stedelijk bedrijventerrein. Dit betekent dat op hoofdlijnen kan worden aaneeven wat er moet ebeuren, maar no niet exact waar en wanneer. De bestaande bedrijven in het ebied krijen de kans mee te doen in de transformatie. Een eleidelijke transformatie betekent dat bedrijven niet actief worden uiteplaatst of onteiend. Een deel van de beoode maatreelen kan op korte termijn worden uitevoerd. Een aantal inrepen is echter pas moelijk bij beëindiin van huur- en erfpachtcontracten of bij bedrijfsmutaties. De ambitie van een transformatie van havenebied naar een vitaal stedelijk bedrijventerrein vereist een breed pakket aan maatreelen op de korte en lane termijn. Daarbij aat het om maatreelen die de kaders (randvoorwaarden) voor ontwikkelinen scheppen én om de uitvoerin van concrete fysieke maatreelen. De kaderstellende maatreelen hebben betrekkin op het aanpassen van het bestemminsplan, het maken van een beeldkwaliteit- en beheersplan en het opstellen van een rondexploitatie (inclusief verevenin) voor het ebied. De fysieke maatreelen zijn te onderscheiden in maatreelen in het publieke domein van infrastructuur en openbare ruimte, en maatreelen op het ebied van de (her)ontwikkelin van terreinen en vastoed. Dit soort maatreelen vereist een ezamenlijke publieke en een private verantwoordelijkheid. Voor zowel infrastructuur als vastoedontwikkelin aat het om maatreelen die op relatief eenvoudie wijze zijn te realiseren als om rotere en inrijpende maatreelen die als interventies kunnen worden ekenschetst. Deze interventies hebben onder andere betrekkin op de nieuwe aansluitin op het hoofdweennet (west-oost verbindin), het openbaar maken van de kades als ontsluitin in het ebied en als adres van de bedrijven en een herprofilerin van haventerreinen bij vertrek van de havenfuncties. Deze interventies zijn van strateische betekenis voor de herstructurerin van Minervahaven. 4.2 Kaderstellende maatreelen Voor de herstructurerin van Minervahaven is het van belan dat op korte termijn wordt estart met een aantal kaderstellende activiteiten. Daarbij aat het om het volende: - herzienin van het bestemminsplan; - opstellen van een beeldkwaliteitplan en een beheersplan; - opstellen van een rondexploitatie en wijze van verevenin. Herzienin bestemminsplan Het planebied valt binnen twee bestemminsplannen (bestemminsplan Minervahaven-Noord en Petroleumhaven). Het bestemminsplan Petroleumhaven heeft betrekkin op een klein, oostelijk deel van het ebied. Het bestemminsplan is recent herzien, waarin onder andere een dempin van het Houtveemkanaal moelijk is emaakt. De huidie bestemminen staan niet onder druk vanwee nieuwe ontwikkelinen, waardoor een partiële herzienin van het bestemminsplan Petroleumhaven niet nodi is. Bestemminsplan Minervahaven-Noord dateert van 1990 en komt op een aantal punten niet meer overeen met de feitelijke situatie, bijvoorbeeld de reserverin van ruimte voor een IJboulevard. Herzienin lijkt nodi om ook aan de toekomstie ontwikkelinen ruimte te bieden. In alemene zin kunnen in een herzienin de bouwhooten en bebouwinspercentaes worden verhood en kan in de toelichtin de aard van de bedrijviheid beter worden omschreven. Verder dient in het bestemminsplan een wijziinsbevoedheid te worden openomen die bijvoorbeeld omzettin van private overslakades naar infrastructuur op termijn moelijk maakt. Tenslotte moet de herzienin ook een eventuele dempin in de Nieuwe Houthaven moelijk maken. Opstellen beeldkwaliteitsplan en beheersplan De ontwikkelinsvisie richt zich vooral op de ruimtelijke hoofdstructuur van Minervahaven. Om de hoofdstructuur naar wens te veranderen is het echter ook noodzakelijk dat er spelreels voor de nieuwe bebouwin en openbare ruimte elden. Hierbij aat het onder meer om de ebouwen, de inrichtin van de eien 25

26 Danzierkade nu Danzierkade 2010 Danzierkade 2017 Danzierkade 2025 Moelijke ontwikkelin Danzierkade w 26

27 kavel (parkeren) en de rooilijn. In ieder eval elden de volende spelreels: - nieuwe bebouwin wordt op één lijn wordt eplaatst, waardoor de bebouwinsstructuur helder wordt. Dat betekent bouwen in de rooilijn; - om een bepaalde ruimtelijke kwaliteit en intensiverin te bereiken worden eisen esteld aan de minimale bebouwinshoote aan de kades; - bedrijven hebben (waar van toepassin) hun voorzijde aan het water; - bedrijven ebruiken de onderste verdiepin voor de bezoekersentree en werk-, atelier-, showroom- of expositieruimte; - bebouwin wordt eschakeld; - de evellijn heeft visuele onderbrekinen om de kleinschaliheid te benadrukken; - parkeren wordt op eien kavel aan de achterzijde opelost (maaiveld of ebouwd). Voor het ebied zal een beeldkwaliteitplan en beheerplan opesteld. Hierin worden onder meer de nieuwe bouw- en parkeerreels vastesteld. In het beeldkwaliteitplan zal een onderscheid worden emaakt naar deelebieden. Op termijn is het wellicht moelijk om het beheer (parkmanaement) in Minervahaven te combineren met het parkmanaement van de bedrijviheid in het aanrenzende Houthavenebied. Opstellen rondexploitatie en wijze van verevenin De herstructurerin van Minervahaven brent hoe kosten met zich mee, maar enereert ook inkomsten. De kosten worden veroorzaakt door het herinrichten van de openbare ruimte en de ontwikkelin van nieuwe infrastructuur. Opbrensten zijn er onder andere door herontwikkelin en hoere rondprijzen. De financiële consequenties zijn in hoofdlijnen berekend door een lobale rondexploitatie voor het ebied op te stellen. Hieruit komt een neatief saldo naar voren. Voor de uitvoerin van de herstructurerin van Minervahaven zal een edetailleerde rondexploitatie worden opesteld, zodat alle maatreelen kunnen worden beoordeeld en verevenin tussen deelprojecten moelijk wordt. Het rootste deel van de opbrensten wordt op lane termijn verkreen door een waardestijin van het vastoed en rond in het ebied. De herstructurerin leidt tot een toename van de aantrekkelijkheid van het ebied en een intensiverin van het ruimteebruik. Dit vertaalt zich in een hoere rondwaarde. Na herontwikkelin van locaties zal een marktconforme erfpachtcanon / huurprijs worden vastesteld. 4.3 Strateie versterken economisch profiel De revitalisatie en herprofilerin van Minervahaven zal in hoofdzaak door de onderneminen moeten worden erealiseerd. Om het ewenste economische profiel tot stand te brenen, wordt er veel ruimte eboden aan het particuliere initiatief. Bedrijven en ontwikkelaars krijen dankzij de nieuwe kaders en spelreels de ruimte voor nieuwe ontwikkelinen. Waar nodi neemt het Havenbedrijf zelf het initiatief tot herontwikkelin van locaties. Deze locaties hebben een voorbeeldfunctie voor de overie locaties die op termijn kunnen worden aanepakt en zijn eleen op strateische locaties. Dit zijn locaties die moelijkheden bieden voor een intensieve prorammatische invullin en/of ontwikkelin van infrastructuur (lussen of west-oost verbindin). Hierbij aat het onder meer om het Storaterrein. Ook wordt nader onderzocht wat de moelijkheden zijn om de dempinslocatie een intensieve invullin te even met stedelijke bedrijviheid. Het Havenbedrijf heeft twee terreinen in eiendom op de Danzierpier. Het Havenbedrijf zal het initiatief nemen tot een herontwikkelin van deze terreinen met een intensievere bebouwin en hoere rondopbrensten. De terreinen zullen een katalyserende functie moeten verkrijen voor ontwikkelinen in de omevin. Het Havenbedrijf heeft het voornemen om in samenwerkin met de Dienst Ruimtelijke Ordenin voor het deelebied Danzierpier een pilot op te starten waarbij een hoer percentae kantoorvloeroppervlak is toeestaan dan in de huidie situatie. In het proefproject wordt maximaal 50% kantoorvloeroppervlak toeestaan met daaraan ekoppeld een maximum van m 2, onder no nader te formuleren randvoorwaarden. Onderdeel van de pilot is een monitorin van de moelijke concurrentie- en mobiliteitseffecten. Het Havenbedrijf aat verder op zoek naar aanvullende moelijkheden voor de vestiin van kleinschalie nautische bedrijviheid. Deze bedrijviheid is van belan om het economische profiel en de identiteit van het ebied te versterken. De moelijkheden voor nieuwe locaties worden nader onderzocht. Een optie bestaat uit het doortrekken van de bestaande steier in de Nieuwe Houthaven naar de strekdam uit het plan Houthavens. Hierdoor ontstaan er nieuwe locaties voor kleinschalie nautische functies aan de strekdam. Voor het versterken van het economische profiel zijn de volende deelprojecten edefinieerd: - Herontwikkelin deelebied Danzierpier. Binnen dit project 27

28 1. Herontwikkelin deelebied Danzierpier 2. Verwervin en ontwikkelin Storaterrein 3. Dempinslocatie Nieuwe Houthaven 4. West-Oost verbindin Projecten als voorbeeld van eleidelijke ontwikkelin 28

29 vallen de twee locaties van het Havenbedrijf; - Verwervin en herontwikkelin van het Storaterrein; - Dempinslocatie Nieuwe Houthaven. 4.4 Strateie verhelderen ruimtelijke- en verkeersstructuur De verhelderin van de ruimtelijke en verkeersstructuur vindt plaats door het creëren van een lussenstructuur lans de kades en de aanle van de west-oost verbindin. Wanneer bedrijven vertrekken of huur- en erfpachtcontracten aflopen kan steeds een deel van de beoode maatreelen worden doorevoerd. Op termijn is het ewenst dat Minervahaven naast de bestaande aansluitin op de Spaarndammerdijk over een tweede openbare hoofdontsluitin aat beschikken. Hierdoor kan de verwachte roei van het verkeer als evol van de ontwikkelin van het Houthavensebied en de verdichtin van Minervahaven beter van en naar het ebied worden verspreid en eleid. Deze tweede ontsluitin takt aan op de Nieuwe Hemwe ter hoote van het Spaarndammercircuit. De nieuwe ontsluitin wordt erealiseerd wanneer er structurele bereikbaarheidsproblemen optreden; dat is in de huidie situatie no niet het eval. De nieuwe ontsluitin zal worden ekoppeld aan een nieuwe inrichtin van het Spaarndammercircuit. Door de herontwikkelin van het Storaterrein en één van de locaties van het Havenbedrijf, kan een nieuwe we tussen de Danzierkade en de Archanelkade worden erealiseerd. Deze we zal een aanzienlijke verbeterin van de interne bereikbaarheid van het ebied bewerkstellien. Deze we is tevens te beschouwen als de eerste fase van de west-oost verbindin. De strateie voor het verbeteren van de OV-bereikbaarheid is ericht op het onderzoeken van de moelijkheden om in samenhan met het aanrenzende plan Houthavens een keerlus voor een buslijn aan de achterzijde van het toekomstie bedrijfsebouw Amsterdams Werk te ontwikkelen. De voetanersroute uit het plan Houthavens kan worden dooretrokken naar de Danzierkade. Lans de Archanelkade en de Danzierkade kan een fietsstrook worden erealiseerd. Bij de versterkin van de ruimtelijke- en verkeersstructuur zijn in eerste instantie de volende deelprojecten aan de orde: - Verwervin en herontwikkelin Storaterrein en herontwikkelin deelebied Danzierpier; hierbij aat het om de aanle van nieuwe kade en de eerste fase van de west-oost verbindin; - Aanle west-oost verbindin wanneer deze noodzakelijk is eworden in een latere fase. 4.5 Strateie verbeteren beeldkwaliteit en uitstralin De strateie richt zich op een interale aanpak van de herontwikkelin van locaties in combinatie met de versterkin van de kwaliteit van de openbare ruimte. Nieuwbouwontwikkelinen voldoen aan de spelreels uit het beeldkwaliteitsplan. Binnen deze spelreels hebben bedrijven zelf de vrijheid invullin te even aan de kwaliteit en uitstralin van de panden. De spelreels elden voor alle nieuwe ontwikkelinen. Op deze manier vindt binnen het ehele ebied een versterkin van de beeldkwaliteit en uitstralin plaats. Voor de deel- en projectebieden dienen door de initiatiefnemende partijen nadere (stedenbouwkundie) uitwerkinen plaats te vinden. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de parkeeroplossinen. Met name bij het pilotproject worden door de intensieve en multifunctionele prorammatische invullin hoe eisen aan het ontwerp esteld. De versterkin van de beeldkwaliteit en uitstralin vormt in feite een onderdeel van ieder herontwikkelinsproject. In eerste instantie aat het hierbij om de volende projecten: - Herontwikkelin deelebied Danzierpier; - Verwervin en herontwikkelin Storaterrein; - Dempinslocatie Nieuwe Houthaven. 4.6 Projecten Op rond van de eformuleerde ambities en strateieën zijn vier projecten te benoemen die kunnen worden ekenschetst als interventies en die van strateisch belan zijn voor de herstructurerin van Minervahaven. Niet alle projecten kunnen direct worden uitevoerd, maar zijn deels afhankelijk van externe factoren. 1. Herontwikkelin deelebied Danzierpier Het deelebied Danzierpier heeft een hoe attractiviteit door de liin aan het water. Bovendien is dit deelebied reeds in ontwikkelin en heeft het Havenbedrijf een aantal rondposities in het ebied. Bij de herontwikkelin zet het Havenbedrijf zich actief in om te komen tot een intensiverin van de bebouwin volens de spelreels van de beeldkwaliteit. Het Havenbedrijf eeft zelf het oede voorbeeld op haar eien locaties en stimuleert particuliere 29

30 n 30

31 ontwikkelinen. De intensiverin wordt ekoppeld aan de herinrichtin van de openbare ruimte. Een interale aanpak staat voorop, waarbij een ruimtelijke én financiële koppelin wordt emaakt tussen vastoedontwikkelin en de herinrichtin van de openbare ruimte. In samenwerkin met de Dienst Ruimtelijke Ordenin wordt in het deelebied Danzierpier een pilot opezet. De bedoelin is om hier tot een intensiverin van het ruimteebruik te komen door de ontwikkelin van bedrijfsruimten in combinatie met een ruimer aandeel kantoorruimte dan nu in het vierende bestemminsplan is toeestaan. Een kantoorpercentae van 50% met daaraan ekoppeld een maximum van m 2 wordt toeestaan, onder no nader te formuleren randvoorwaarden. Een voorwaarde is dat Minervahaven ruimte blijft bieden aan betaalbare en functionele bedrijfsruimte en dat een verdrinin plaatsvindt vanuit de kantoorfuncties. De locaties in eiendom van het Havenbedrijf hebben door de liin in het ebied een specifieke ontwerpopave die in de stedenbouwkundie uitwerkin aandacht verdient. De locatie Haparandawe lit teenover het toekomstie bedrijfsebouw Amsterdams Werk en moet in ruimtelijke zin hierop een antwoord even. De locatie Danzierbocht, Danzierkade lit nabij de Danzierkade en wordt doorsneden door de toekomstie west-oost verbindin. Om de relatie met de Danzierkade op een oede wijze te benutten, is het van belan dat de aanrenzende kavels aan de Danzierkade in het ontwerp betrokken worden. De aanpak van het openbare ebied aan de Danzierkade heeft als doel het verbeteren van de uitstralin, beeldkwaliteit en het reuleren van het parkeren. Vooresteld wordt de bestaande weprofielen aan te passen en parkeervakken en roen toe te voeen. Parkeren is in de nieuwe situatie alleen toeestaan in de daartoe bestemde vakken. Lans de oever wordt een voetanersroute aaneled, die een doortrekkin is van de lanzaamverkeersroute uit het plan Houthavens. Daarnaast worden in het ebied moelijk fietsstroken erealiseerd. Voor de aanpak van de openbare ruimte is een bestemminsplanwijziin nodi, waardoor op korte termijn estart kan worden. 2. Verwervin en herontwikkelin Storaterrein Bij een moelijk vertrek van Stora is een herprofilerin van het haventerrein naar stedelijk bedrijviheid conform de ontwikkelinsvisie ewenst. Hierbij aat het om een ebied van circa 4,5 ha. De ewenste invullin bestaat uit een kleinschalier verkavelin met bedrijfsfuncties. Hiervoor elden de uitanspunten / spelreels met betrekkin tot de beeldkwaliteit. Ook biedt de herontwikkelin de moelijkheid om een nieuwe stadskade te ontwikkelen lans de Minervahaven en het eerste deel van de west-oost verbindin tussen de Danzierkade en de Archanelwe te realiseren. Het project is voor de verdere herstructurerin van Minervahaven van structurele betekenis. 3. Dempinslocatie Nieuwe Houthaven In de Nieuwe Houthaven zijn moelijkheden voor dempin van een strook lans de Danzierkade, vanaf de Haparandawe tot aan de eerste afsla Minervahavenwe, oneveer 3 ha root. De bestaande waterfuncties kunnen dan noordelijk worden eplaatst. Voor de invullin van de locaties is in eerste instantie een schets emaakt met een aantal pieren waarop bedrijfspanden lien, waardoor de Danzierkade zijn uitzicht op het water behoudt. Voor de dempinslocaties zijn ook andere varianten moelijk. In ieder eval is een ruimtelijke aansluitin bij de ontwikkelinen in de Houthavens ewenst. Aanpassin van het bestemminsplan, inclusief een watertoets, is noodzakelijk. In een vervolonderzoek zal duidelijk moeten worden of en hoe een dempin juridischplanoloisch, civieltechnische en bedrijfsmati haalbaar is. Eén of meerdere inrichtinsontwerpen worden daarbij onderzocht. Het onderzoek moet leiden tot een o / no o beslissin over de dempin. 4. West-oost verbindin Een openbare west-oost verbindin is op termijn noodzakelijk om de bereikbaarheid van het ebied te aranderen. De ontsluitinswe wordt aanesloten op de Nieuwe Hemwe nabij het Spaarndammercircuit. Er zijn diverse varianten moelijk. In alle varianten loopt de we rotendeels over particulier terrein en moeten voor de aanle van de we verschillende (delen van) ebouwen worden aanepast. Voor de aanle van de we is een herzienin van het bestemminsplan noodzakelijk omdat er nu een bedrijfsbestemmin eldt. Met de eerste fase van het project kan worden estart na de verwervin en herontwikkelin van het Storaterrein. Het tweede deel tussen de Archanelwe en de aansluitin met de Nieuwe Hemwe wordt eïnitieerd als de bereikbaarheidsproblemen in het ebied daartoe aanleidin even. Daartoe worden de verkeersontwikkelinen in het ebied nauwlettend in de aten ehouden. De nieuwe ontsluitin zal worden ekoppeld aan een nieuwe inrichtin van het Spaarndammercircuit. 31

Stadhaven Minerva. Herstructureringsplan

Stadhaven Minerva. Herstructureringsplan Stadhaven Minerva Herstructureringsplan 2 Colofon Stadhaven Minerva Herstructureringsplan Amsterdam, april 2007 Dit herstructureringsplan vormt een bewerking en actualisatie van: - Ontwikkelingsvisie Minervahaven

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Randstad 141

Hoofdstuk 4 Randstad 141 Hoofdstuk 4 Randstad 141 Randstad Sleutelprojecten na 2020 interale ebiedsopaven verkennin VROM De concurrentiepositie, ruimtelijke kwaliteit en heid marktfalen, ontbreken overheidsfalen en duurzaamheid

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Zuid 219

Hoofdstuk 4 Zuid 219 Hoofdstuk 4 Zuid 219 563 Spoorzone Roosendaal interale ebiedsopaven verkennin VROM en Al ruim een decennium lan proberen de terreinen en de stad als eheel. betrokken publieke partijen de spoorzone van

Nadere informatie

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV Strateisch raamwerk voor de Meerjarenstrateie 20122015 van Brainport Development NV 1. Doel raamwerk meerjarenstrateie Het strateisch raamwerk van de stichtin Brainport, zoals vastesteld in maart 2011

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep versla vo Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep Betreft : Inloopavond in Schuilkerk de Hoop voorlopi ontwerp Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep, d.d. 8 maart 2016; en de daaropvolende reactietermijn

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTEEIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN COLOFON Plannaam Bestemminsan Aansluitin Assen TT en Oefenterrein Baelhuizen Plannummer NL.IMO.0106.99BP20121004-C001 Datum

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening APRIL 2006 externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin Samenwerkin bevoed eza Wm en brandweer INLEIDING Aanleidin en doel van de handreikin Binnen milieuverunninverlenin is externe veiliheid een Het

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning Strandaper 130 Beren op Zoom Hoekwonin centrum Beren op Zoom Rooseveltlaan Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op Zoom biedt een breed scala aan monumenten, musea, istorisce bezienswaardieden en volop

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016 1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief de klant centraal 18 november 2016 Idee dat helpt om het perspectief Wat kan u of een Wat brent u op het nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 Inzetten voor verroten

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen DECEMBER 2005 externe veiliheid in ruimtelijke plannen INLEIDING Externe veiliheid in ruimtelijk plannen Het Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen (BEVI) is op woensda 27 oktober 2004 in werkin etreden.

Nadere informatie

Schetsschuit. Oostelijke Vechtplassen. 11 & 12 maart 2014

Schetsschuit. Oostelijke Vechtplassen. 11 & 12 maart 2014 Schetsschuit Oostelijke Vechtplassen 11 & 12 maart 2014 Schetsschuit Oostelijke Vechtplassen 11 & 12 maart 2014 Oostelijke Vechtplassen 4 Inhoud Oostelijke Vechtplassen 5 Ten eleide 6 Conclusie: Het roer

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Nota Binnensportaccommodaties

Nota Binnensportaccommodaties Nota Binnensportaccommodaties Inhoudsopave Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel... 1.2 Sportaccommodaties... 1.3 Betekenis van sport... 1.4 Procesmatie behandelin nota... 1.5 Leeswijzer... Hoofdstuk 2 Classificerin

Nadere informatie

Oude locaties. inspireren tot nieuwe ideeën. Vestigingsplaats voor creatief ondernemen

Oude locaties. inspireren tot nieuwe ideeën. Vestigingsplaats voor creatief ondernemen Oude locaties inspireren tot nieuwe ideeën Vestigingsplaats voor creatief ondernemen Oude locaties NDSM Hans Brons (RoVorm) Minervahaven wijdse blik over het CS Amsterda schepen en kades Westergasfabriek

Nadere informatie

Bosverjonging: voorbereiding en behandeling

Bosverjonging: voorbereiding en behandeling 6 Bosverjonin: voorbereidin en behandelin Enkele bespieelinen in het jone bos In Bosrevue 20 lazen we wat de verwachtinen en risico s zijn bij de afwein tussen aanplanten of spontane verjonin, en dit voor

Nadere informatie

M I N E R V A W A T E R F R O N T

M I N E R V A W A T E R F R O N T M I N E R V A W A T E R F R O N T A m s t e r d a m B e e l d k w a l i t e i t R u i m t e l i j k e h o o f d s t r u c t u u r, A r c h i t e c t u u r e n o p e n b a r e r u i m t e Utrecht, april

Nadere informatie

Gebiedsvisie Heuvelweg Leidschendam-Voorburg

Gebiedsvisie Heuvelweg Leidschendam-Voorburg Gebiedsvisie -Voorbur plankaart e visie op het ebied als eheel Met de visie wil de emeente bereiken dat: ccveranderinen leiden tot verbeterin van de ruimtelijke kwaliteit. ccen duurzaam evenwicht ontstaat

Nadere informatie

8.0 Het Ketelrendement. Algemene inleiding:

8.0 Het Ketelrendement. Algemene inleiding: Prolemen 8.0 Het Ketelrendement Alemene inleidin: 8.1 Historie Toen oneveer 30 jaar eleden de eerste waterpijpketels oven de afvalverrandinsovens werden eouwd, estonden er no een speciaal voor dit doel

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

in de kanteling Strategische Verkenning cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020)

in de kanteling Strategische Verkenning cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020) in de kantelin Strateische Verkennin cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020) Cultuur in de kantelin 2 3 Cultuur in de kantelin Een toekomstmomentje We nemen allemaal daelijks beslissinen

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavinsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoerin van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Inhoudsopave Samenvattin... 4 Inleidin 7 2 Beleidsfocus... 11 2.1 Uitanspunten en onderbouwin

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlenin vallend onder fysieke leefomevin/ omevinsverunnin Hoofdstuk 1 Beripsomschrijvinen 2.1.1 Voor de toepassin van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlekosten: de aanneminssom

Nadere informatie

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel Roewe 22 te Henelo Ov Karakteristieke, uiterst sfeervolle en eheel emoderniseerde wonin op royale kavel Omevinskaart Roewe 22 te Henelo Ov De echte liefhebbers van jaren derti woninen met karakter weten

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7 CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde A Datum: 16 januari 2015 Tijd: 13.30 16.30 uur Aantal opaven: 7 Lees onderstaande aanwijzinen s.v.p. oed door voordat u met het tentamen beint.

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Lifo vragenlijst organisatie kultuur

Lifo vragenlijst organisatie kultuur hj;hl,n; LIFO Lifo vraenlijst oranisatie kultuur BCon LIFO INTERNATIONAL, INC. Directors of Overseas LIFO Prorammes MATCH bv & K.A.T. bvba Kastanjelaan, 21 2242 Pulderbos Tél.: 03/ 658 98 70 Fax : 03/

Nadere informatie

Het EINSTEIN -bestratingssystem

Het EINSTEIN -bestratingssystem Het EINSTEIN -bestratinssystem De creatieve bestratin met de intelliente voetechniek HET BELANG VAN DE VOEG IN DE BESTRATING Betonstenen zijn moderne, economische en extreem sterke bouwmaterialen en dankzij

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ NAUTISCH NDSM Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 N A U T NDSM Amsterdam Uitdagend Tijdspad Nieuw Nautische bedrijven I S C H Inspirerende Schetsen Commerciële

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid Hoeschool Windesheim Opleidin Personeel & Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Juni 2010 2/73 NQA - Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin Dit rapport

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

Aantallen per product

Aantallen per product Aantallen per product Veili Thuis Noord en Midden Limbur 03 november 2016 Tabel 1. Aantallen per product Totaal Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen

Nadere informatie

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers Bestrijdin van luchtverontreiniin: as- en luchtwassers De zich duidelijk aftekenende strijd teen de luchtverontreiniin plaatst de natwasser voor lucht- en procesassen, ook wel scrubber enoemd, weer in

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80 info@scoutinelderland.nl / www.scoutinelderland.nl / 026-38 46 380 Arnhemsestraatwe 19, 6881 NB Velp / postbus 129 6880 AC Velp Risico-inventarisatie en -evaluatie Scoutin Gelderland Postbus 129, 6880

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Created donderda, april 11, 2013 Updated vrijda, april 12, 2013 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/2507-nijmeen-po-v3/f83c81364e99dc4fbb6208e5de4a7e7f/ Identificatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

of het nu binnen of buiten gemonteerd is. De Delrin wielen zijn gelagerd op messing bussen om slijtage en resonantie tot een minimum te beperken.

of het nu binnen of buiten gemonteerd is. De Delrin wielen zijn gelagerd op messing bussen om slijtage en resonantie tot een minimum te beperken. zonwerin techniek De basis van het systeem bestaat uit een aantal elaerde doekbuizen die als het ware de eleidervorm volen, zowel recht als eboen. Door het toepassen van veermotoren in de buizen, rolt

Nadere informatie

22 ruime rijwoningen in Klaarbeek, Epe

22 ruime rijwoningen in Klaarbeek, Epe 22 ruime rijwoninen in Klaarbeek, pe Klaarbeek waar nieuwe verhalen ontstaan Wile nwe In Klaarbeek staat iets moois te ebeuren. en wijk in spe met het nodie roen Wilenwe en een enerieke emeenschap. Het

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Eamen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensda 18 juni 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit eamen zijn maimaal 8 punten te behalen; het eamen bestaat uit 16 vraen.

Nadere informatie

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE VISIE AMSTEL BUSINESS PARK

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE VISIE AMSTEL BUSINESS PARK RUIMTELIJK-ECONOMISCHE VISIE AMSTEL BUSINESS PARK 13 oktober 2015 OPGAVE: WAAROM NU EEN VISIE OP ABP TOT 2040? er is sprake van een groot aantal ontwikkelingen in en om ABP; in 2013 is een conserverend

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

Ik ben aan. UItgave bij het 4e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2014. Vrouwelijke leiders in de Zorg

Ik ben aan. UItgave bij het 4e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2014. Vrouwelijke leiders in de Zorg Ik ben aan UItave bij het 4e conres Vrouwelijke Leiders in de Zor 2014 Speciale uitave 4e conres Oktober 2014 Vrouwelijke leiders in de Zor Vrouwelijke Leiders in de Zor 2014 Advertentie De vrouwelijke

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

De biologische veehouderij

De biologische veehouderij Bioloische oerwafels Bioloische meerranenbolletjes Bioloisch boeren meerranen Bioloische olijfolie 100 1.25 12.50/k 4 stuks 0. Halfje 0. 0.5 l 3.7 7.58/l De bioloische veehouderij Wij vinden het belanrijk

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 2308 Opleidin : Leidinevende bedienin Crebonummer : 2570 Niveau : 4 Leerwe : BBL Opleidinsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Colleevoorstel Openbaar Onderwerp Beleinen fossiele industrie en oproep divestment: reactie ABP Proramma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvattin Op 15 november 2016 heeft de fractie

Nadere informatie

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Mac OS X-besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

Vijf lagekostenstallen met plussen en minnen

Vijf lagekostenstallen met plussen en minnen Goedkoop bouwen kan interessant zijn als je niet veel eld te investeren hebt. Maar houdt zo n stal ook de resultaten op peil? Dat hant vooral af van de varkenshouder. IETS VOOR VAKMAN: GOEDKOOP BOUWEN

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin

Nadere informatie

Vergelijkingen vergelijken

Vergelijkingen vergelijken Verelijkinen verelijken Ontwikkelin en onderhoud van een veelzijdi repertoire aan alebraïsche vaardiheden... want die methode, die men met een vreemd woord alebra noemt, schijnt die helderheid en dat emak

Nadere informatie

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips.

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips. BPB 2 Gyproc plafonds BPB Nederland bv Postbus 73 4130 EB Vianen Tel: 0347-325100 Fax: 0347-325125 E-mail: info@bpb.nl Internet: www.bpb.nl BPB, uw ids in ips. Wandsystemen Plafondsystemen Vloersystemen

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

Projectnota, pagina 6. Projectnota voor inspraak Hamerkwartier Samenvatting voor VEBAN-leden November 2017

Projectnota, pagina 6. Projectnota voor inspraak Hamerkwartier Samenvatting voor VEBAN-leden November 2017 Projectnota, pagina 6. Projectnota voor inspraak Hamerkwartier Samenvatting voor VEBAN-leden November 2017 Van Bedrijventerrein naar een bruisende hoogstedelijke woon-werk buurt Het Hamerkwartier is door

Nadere informatie

girugten Niemandsland girugten faculteitsbl ad ruimtelijke wetenschappen contactadres postbus 800 9700 AV Groningen

girugten Niemandsland girugten faculteitsbl ad ruimtelijke wetenschappen contactadres postbus 800 9700 AV Groningen faculteit ruimtelijke wetenschappen contactadres postbus 800 9700 AV Groninen e-mail info@iruten.nl faculteitsbl ad ruimtelijke wetenschappen iruten 03 w w w. i r u t e n. n l jaaran 44 iruten Niemandsland

Nadere informatie

Minervahaven - MEDIAHAVEN - Amsterdam

Minervahaven - MEDIAHAVEN - Amsterdam Minervahaven - MEDIAHAVEN - Amsterdam Minervahaven - MEDIAHAVEN - Amsterdam Op het grensvlak van stad en haven ligt aan het IJ Stadshaven Houthaven. Dit gebied is gelegen ten noordwesten van het centrum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 23081 Opleidin : Zelfstandi werkend astheer/-vrouw Crebonummer : 25171 Niveau : 3 Leerwe : BOL Opleidinsduur :

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Uitbreiding Theater De Willem

Uitbreiding Theater De Willem Stedenbouwkundige verkenning Uitbreiding Theater De Willem Gemeente Papendrecht, november 2008 Stedenbouwkundige Verkenning Onderwerp: Theater De Willem 1. Inleiding De mogelijkheden voor uitbreiding van

Nadere informatie