Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud"

Transcriptie

1 hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat wordt aanestuurd op het ebied van beheer en onderhoud via prestatiesturin (service level areements: SLA s) en projectsturin (root variabel onderhoud: GVO). Prestatiesturin De aansturin van klein (minder dan E 30 mln) variabel onderhoud en vast onderhoud rijksween, hoofdvaarween en watersystemen is ereeld via prestatieafspraken, de zoeheten service level areements. In de SLA s wordt vastesteld welk voorzieninenniveau voor de infrastructuurnetwerken (producten en diensten) Rijkswaterstaat zal leveren, eeven de daarvoor beschikbare middelen. De SLA s die zijn afesloten voor beheer en onderhoud elden voor een periode van vier jaar. Indien daar aanleidin voor is kunnen ze in de tussentijd uiteraard wel aanepast worden. In de SLA s wordt onderscheid emaakt tussen basis- en servicepakketten. Het basispakket biedt het onderhoudsniveau waarbij de afesproken kwaliteit wordt ehandhaafd. De omvan is ebaseerd op: Intrinsieke normen: het aat hier om technische randvoorwaarden die bepalend zijn voor de kwaliteit van delen van de infrastructuur. Een voorbeeld hiervan is de noodzaak om metalen onderdelen te conserveren ter voorkomin van roestvormin. Externe normen: deze komen voort uit beleidsbeslissinen uit het verleden die no steeds actueel zijn. Vaak zijn deze vasteled in Weten reelevin, bijvoorbeeld Arbo-wetevin of de Nota Mobiliteit. Serviceniveaus voor ebruikers: de ewenste service levels kunnen betrekkin hebben op de veiliheid, de doorstromin of het comfort voor de ebruiker in tijdelijke of permanente omstandiheden. Een voorbeeld hiervan is de mate waarin verkeershinder beperkt wordt bij wewerkzaamheden. Uiteraard eldt voor alle normen ezamenlijk dat Rijkswaterstaat bij de uitvoerin ervan streeft naar optimalisatie tussen zo laa moelijke kosten en het aranderen van de ewenste functionaliteit. Boven op het basispakket zijn er extra servicepakketten. Met de servicepakketten wordt beood te komen tot een verdere verbeterin van de kwaliteit van het areaal of een betere serviceverlenin aan de ebruiker. Oomerk van deze verbeterin kan zijn te komen tot meer veiliheid, meer kwaliteit van de leefomevin, een vlottere doorstromin of een betere dienstverlenin aan de ebruiker. Het servicepakket bevat bij de rijksween ook het inhalen van het achterstalli onderhoud. In de SLA s zijn prestatie-indicatoren met betrekkin tot de volende onderwerpen openomen: de kwaliteit van het netwerk; de kwaliteit van de serviceverlenin. De bekostiin van de prestatieafspraken vindt in principe plaats op basis van een tarief (P) per eenheid areaal (Q). Om de met de uitvoerinsflexibiliteit beoode efficiency te bereiken, wordt ebruik emaakt van een palet aan prestatiebestekken en andere eïntereerde contractvormen. Daarbij worden verschillende soorten werkzaamheden ecombineerd in één interaal contract met één prijs. Daardoor 319

2 is het niet moelijk om in de verantwoordin de verschillen in de opbouw van het tarief toe te lichten. De kostenbepalende factoren zijn immers niet meer afzonderlijk zichtbaar. Om toch een oed beeld te houden van de opbouw van het tarief wordt dit elke vier à vijf jaar opnieuw eijkt op basis van een audit. Projectsturin Beheer- en onderhoudsprojecten van E 30 mln of meer worden aanestuurd volens de MIT/SNIP-systematiek. Voor het plan van aanpak achterstalli onderhoud tot en met 2010 aan rijkswaterween aat het ook om projecten kleiner dan E 30 mln. Per project worden afspraken emaakt over het te leveren product, de start- en opleverdatum en het taakstellend budet. Daarnaast worden ook afspraken emaakt over de verantwoordelijkheids- en risicoverdelin. Sinds de berotin 2005 zijn deze projecten openomen in het MIT/SNIP projectenboek Beheer en onderhoud spoorween Het beheer en onderhoud spoorween wordt uitevoerd door ProRail. Sinds 1 januari 2005 is de nieuwe spoorwewet van kracht en heeft de minister van VenW een beheerconcessie verleend aan ProRail. In de beheerconcessie zijn de eisen openomen om per 1 januari 2008 over te aan op outputsturin. Eén van de eisen betreft het inzichtelijk maken van de relatie tussen kosten, activiteiten en prestaties. In 2007 is door een extern bureau onderzocht of ProRail aan de eisen voor outputsturin uit de beheerconcessie heeft voldaan en of ProRail klaar is voor outputsturin. Gelet op de positieve uitkomst van dit onderzoek is besloten over te aan op outputsturin. Dat betekent dat rotendeels niet meer op maatreelen wordt estuurd maar op prestaties in de vorm van renswaarden. Gelet op de overan naar outputsturin is in aanvullin op de financiële tabel in het specifieke edeelte over beheer en onderhoud spoorween een toelichtin openomen op de prestaties zoals openomen in het beheerplan. De ehele structuur van de Spoorwe- en de Concessiewet wordt eëvalueerd in Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen Onder dit proramma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn om het hoofdwatersysteem in die conditie te houden die noodzakelijk is voor het vervullen van de primaire functies waterkeren en interaal waterbeheer Budet beheer en onderhoud hoofdwatersystemen Budet beheer en onderhoud hoofdwatersystemen (x E 1.000) Basispakket waterkeren Basispakket interaal waterbeheren Groot variabel onderhoud waterbeheren Totaal IF Indachti de kabinetsreactie op het IBO Beleid en Onderhoud om extracomptabele informatie te verstrekken over de wijze waarop de middelen voor beheer en onderhoud worden aanewend, is hieronder een verdelin eeven van de beheer- en onderhoudskosten over dijken, dammen en duinen, over stormvloedkerinen, over kustlijnzor en over water (ten behoeve van waterkwaliteit en -kwantiteit). Deze percentaes zijn ebaseerd op een meerjari emiddelde. Van jaar tot jaar kan het actueel uiteeven percentae fluctueren als evol van de leeftijd van het areaal. Verdelin kosten beheer en onderhoud hoofdwatersystemen 9% Dijken, dammen en duinen 46% 18% Stormvloedkerinen Kustlijnzor Water (kwaliteit en kwantiteit) 27% 320

3 hoofds tuk Basispakket beheer en onderhoud waterkeren Het basispakket beheer en onderhoud waterkeren bevat: 1. Kustlijnhandhavin (conform de basiskustlijn zandie kust niveau 1990); 2. Beheer en onderhoud stormvloedkerinen en rijkswaterkerinen (conform Wet op de Waterkerin). Voor 2009 elden de volende prestatieafspraken: Basispakket Prestatie-indicator Eenheid Norm Afspraak 2009 Beheer en onderhoud waterkeren Het jaarlijks suppleren van emiddeld 12 miljoen m 3 zand conform een jaarlijks vastesteld suppletieproramma om de basiskustlijn te handhaven. Aantal m 3 per jaar De primaire rijkswaterkerinen (dijken, duinen, stormvloedkerinen, etc) en andere werken die direct buitenwater keren voldoen aan de veiliheidsnormen uit de wet op de waterkerin. % *) De tweede prestatie-indicator is ericht op het voldoen van de primaire rijkswaterkerinen aan de Wet op de Waterkerin (WoW) of, indien de kerin niet aan die wet voldoet, het in technische staat houden van de situatie In de berotin 2008 was een waarde bij de indicator openomen van 100%. Dit hield in dat 100% van de kerinen een zelfde technische staat had als in het referentiejaar Inmiddels heeft de zoenaamde tweede toetsin plaatsevonden waaruit blijkt dat 62% van de primaire waterkerinen in beheer bij het rijk voldoet aan de WoW-eisen. Deze 62% correspondeert met de eerdere 100%. Het beheer en onderhoud proramma is er opericht dit percentae vast te houden. Het verbeteren van dit percentae richtin 100% (en dus het voldoen aan de WoW) moet worden erealiseerd via het aanleproramma. De bekostiin van deze prestatieafspraken is als volt: Basispakket Areaaleenheid Omvan Totaalbudet 2009 (x E 1.000) Beheer en onderhoud waterkeren Dijken primaire waterkerinen in km Stormvloedkerinen Niet primaire waterkerinen in km Suppleren voor kustlijnzor in m Totaal Groot variabel onderhoud waterkeren Er zijn een rote onderhoudsprojecten waterkeren > E 30 mln voorzien in Basispakket beheer en onderhoud waterbeheren Onder het Basispakket beheer en onderhoud interaal waterbeheer vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn om het hoofdwatersysteem op een zodani kwaliteitsniveau te houden dat dit voldoet aan de vierende reelevin. Hierbij valt te denken aan beheer en onderhoud van: rijkswateren ten behoeve van maatevend hoowater (MHW); stuwende en spuiende kunstwerken; rijkswateren ten behoeve van waterkwaliteit; oevers en bodems; verunninverlenin en handhavin. Bovendien valt onder het basispakket de voorbereidin van Waterbeheer 21 ste eeuw (WB21), de implementatie van de Kader Richtlijn Water (KRW) en de activiteiten in het kader van Natura Zowel de KRW als Natura 2000 streven naar het beschermen van ezonde watersystemen die een duurzaam ebruik moelijk maken. Voor de KRW moeten stroomebiedbeheersplannen opesteld worden. Die bepalen welke maatreelen op het terrein van beheer en onderhoud enomen zullen moeten worden om aan de KRW te blijven voldoen. 321

4 Voor 2009 elden de volende prestatieafspraken: Basispakket Prestatie-indicator Eenheid Norm Afspraak 2009 Beheer en onderhoud waterbeheren De spuiende kunstwerken en stuwen kunnen te allen tijde worden eopend. % Het percentae van de door Rijkswaterstaat verleende verunninen in het kader van Wvo, Wbb, Wbr, OW, Wwh voldoet aan de wettelijke termijnen. % De bekostiin van deze prestatieafspraken is als volt: Basispakket Areaaleenheid Omvan Totaalbudet 2009 (x E 1.000) Beheer en onderhoud waterbeheren Inzet uren verunninverlenin en handhavin Spuiende en stuwende kunstwerken Totaal Groot variabel onderhoud waterbeheren Het betreft beheer en onderhoudsactiviteiten die voortvloeien uit het plan van aanpak achterstalli onderhoud 2003, welke was bijevoed bij de berotin van het Infrastructuurfonds 2004 (TK, A, nr. 2). In het kader van dit plan is een aantal projecten edefinieerd. Het aat hierbij om de projecten Renovatie stuwen in de Lek en Masterplan Harinvliet. Deze projecten worden in hoofdstuk 5 nader toeelicht. 7.3 Beheer en onderhoud rijksween Onder dit proramma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn om het rijksweennet (en de onmiddellijke omevin daarvan) in die conditie te houden, die noodzakelijk is voor het vervullen van de primaire functie. Dit betreft het faciliteren van vlot, veili en comfortabel vervoer van personen en oederen onder de randvoorwaarde van een kwalitatief hoowaardi milieu. Het beheer en onderhoud rijksween omvat maatreelen aan verhardinen, bruen en viaducten (de zoeheten kunstwerken), verkeersvoorzieninen, landschap en milieu en exploitatie Budet beheer en onderhoud rijksween Budet beheer en onderhoud rijksween (x E 1.000) Basispakket Servicepakket Groot variabel onderhoud Totaal IF Indachti de kabinetsreactie op het IBO Beleid en Onderhoud om extracomptabele informatie te verstrekken over de wijze waarop de middelen voor beheer en onderhoud worden aanewend, is hieronder een verdelin eeven van de elden over verhardinen, bruen en viaducten (kunstwerken), systemen voor dynamisch verkeersmanaement (DVM), arealen voor landschap en milieu en exploitatie. Deze percentaes zijn ebaseerd op een meerjari emiddelde. Van jaar tot jaar kan het actueel uiteeven percentae fluctueren als evol van de leeftijd van het areaal. 322

5 hoofds tuk 7 Verdelin kosten beheer en onderhoud hoofdweennet 11% 13% 31% Verhardinen Kunstwerken DVM Verkeersvoorzieninen 9% Landschap en Milieu Exploitatie 15% 21% Basispakket beheer en onderhoud rijksween Een voorwaarde voor optimaal ebruik van het weennet is betrouwbaarheid van de infrastructuur van ween, bruen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales en verkeersvoorzieninen. Randvoorwaarde hierbij is een kwalitatief hoowaardi milieu rond de rijksween. Dit kan alleen worden earandeerd indien de infrastructuur preventief beheerd en onderhouden wordt. Dit in teenstellin tot correctief onderhoud, waarbij de beheerder econfronteerd wordt met functieverlies en de ebruiker onewild voor onaanename verrassinen wordt eplaatst. Zowel preventief als correctief onderhoud vallen onder het basispakket. Binnen de budetten voor beheer en onderhoud wordt vooralsno een deel van de kosten voor de levensduurproblematiek van de stalen kunstwerken inepast, alsmede een deel van de kosten van de noodzakelijke vervanin van de betonverhardin van de A1 tussen Henelo en de Duitse rens. Het meerjari beschikbare budet voor het hoofdweennet daalt hierbij niet. Wel is er hierdoor in de jaren 2009 en 2010 tijdelijk minder eld beschikbaar voor reulier onderhoud. Naar de mate waarin het moelijk is de levensduurproblematiek voor de stalen bruen in te passen, zonder de kwaliteit van het weennet aan te tasten, wordt onderzoek inesteld. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek vindt besluitvormin plaats over de definitieve inpassin. Om verkeersoverlast zo veel moelijk tot een minimum te beperken, worden deze werkzaamheden oed afestemd, zowel onderlin als met de werkzaamheden die voortkomen uit het aanle- en fileplan, het ZSM-proramma alsmede de werkzaamheden van andere webeheerders. Voor 2009 elden de volende prestatieafspraken: Prestatie-indicator Norm Afspraak 2009 De verhardin van de rijksween voldoet aan alle onderhoudsnormen. 95% 95%* De bruen, viaducten en tunnels in de rijksween voldoen aan alle onderhoudsnormen. 90% 85% *) Uitaande van volledie beperkin van de budetverminderin door actief kasbeheer Servicepakketten beheer en onderhoud rijksween Naast het wewerken van de onderhoudsachterstanden in het kader van het plan van aanpak beheer en onderhoud, openomen in de verdiepinsbijlae Infrastructuurfonds 2004 (TK, A, nr. 2) bevat dit pakket de volende werkzaamheden: Servicepakket Meer Vlot: kleinschalie verbeterinen voor het oederenvervoer, zoals uitbreidin van de parkeervoorzieninen voor vrachtauto s en het aanpassen van verkeerslichten ten behoeve van de doorstromin van het vrachtverkeer. In 2008 en 2009 lit het accent op de beveiliin van verzorinsplaatsen uit de Top 20 zoals besproken met de Tweede Kamer. Servicepakket Meer Veili: in het kader van de impuls verkeersveiliheid voor niet-autosnelween die in beheer zijn bij het rijk worden in de periode 2007 tot en met 2010 essentiële herkenbaarheidskenmerken aanebracht en wordt een aantal effectieve verkeersveiliheidsmaatreelen enomen, zoals het aanbrenen van bermverhardin of het ombouwen van een kruispunt tot rotonde. Servicepakket Meer Kwaliteit Leefomevin: bijdraen aan het meerjarenproramma bodemsanerin en het meerjarenproramma ontsnipperin. 323

6 Bekostiin servicepakket (x E 1.000) Servicepakket Totaal budet 2009 (x E 1.000) Plan van aanpak beheer en onderhoud Meer vlot Meer veili Meer kwaliteit leefomevin Totaal Groot variabel onderhoud rijksween In de periode 2009 tot en met 2011 wordt er een root variabel onderhoudsproject uitevoerd. De betonwe A1 tussen Henelo en de Duitse rens is aan het eind van zijn technische levensduur. Deze wordt esloopt en vervanen door een ZOAB-we. Van de 274 stalen bruen in het hoofdweennet is bij vooral oudere exemplaren in toenemende mate sprake van ernstie scheurvormin in de stalen rijdekken. Deze scheurvormin wordt veroorzaakt door een aanzienlijk hoere belastin met zwaar vrachtverkeer dan indertijd bij het ontwerp kon worden voorzien. De Moerdijkbru en drie kleinere bruen zijn al hersteld. De komende 5 jaar zullen de rijdekken van no tien rote stalen bruen duurzaam versterkt of (edeeltelijk) vervanen moeten worden. 7.4 Beheer en onderhoud spoorween Onder beheer en onderhoud vallen reulier beheer en onderhoud, rote onderhoudsprojecten (inclusief vervaninen), rentelasten, exploitatie Betuweroute en kleine infra en overie projecten. De beheer- en onderhoudskosten hebben onder andere betrekkin op in uitvoerin zijnde of erealiseerde aanleprojecten alsmede op de effecten ontstaan door een hoere intensiteit van het ebruik van het spoorwenet. Bij de vaststellin van de rijksbijdrae voor het onderhoud spoor wordt rekenin ehouden met de inkomsten uit de ebruiksveroedin. De door ProRail te ontvanen ebruiksveroedin wordt in minderin ebracht op de door het rijk te subsidiëren uitaven Budet beheer en onderhoud spoorween ProRail ontvant van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, middels een beschikkin, eld voor het uitvoeren van het beheer en instandhoudinsproramma op het spoor (inclusief vervaninen). Daarnaast ontvant ProRail van de vervoerders een ebruiksveroedin. Verkeer en Waterstaat verantwoordt de uitaven op artikel van het infrastructuurfonds. In het onderhoudsbudet wordt een onderscheid emaakt tussen: reulier onderhoud, rote onderhoudsprojecten, rentelasten, exploitatie Betuweroute en kleine Infra en overie projecten. Indachti de kabinetsreactie op het IBO Beleid en Onderhoud om extra comptabele informatie te verstrekken, is hieronder een verdelin eeven. Verdelin kosten beheer en onderhoud spoorween. 1,8% 6,5% 17,5% 48,5% Reulier onderhoud Grote onderhoudsprojecten Rentelasten Betuweroute Klein infra en overie projecten 25,6% Hier naast staande tabel eeft inzicht in de opbouw van ontvansten en uitaven betreffende beheer en onderhoud van ProRail. Alle bedraen zijn inclusief BTW openomen. De uitaven voor Railverkeersleidin en het verkenninenproramma worden met inan van 2008 verantwoord onder artikel 13.02, omdat deze uitaven interaal onderdeel uitmaken van het beheerplan ProRail. 324

7 hoofds tuk 7 Beheer en onderhoud spoorween Beschikbaar Prorail Artikel Railverkeersleidin Artikel Onderhoud en vervanin 1) Artikel Verkenninenproramma Totaal beschikbaar vanuit V&W berotin Ontvansten vanuit ebruiksveroedin Totaal beschikbaar voor Prorail Onderverdelin onderhoud Reulier Onderhoud 2) Vast Onderhoud Beheer (exclusief aparaatskosten) Kleinschali onderhoud Transfer (stations) Apparaatskosten Variabel Onderhoud Grootschali onderhoud Grote Onderhoudsprojecten Bovenbouwvernieuwin Vervanin overie systemen (incl. deel 2 e fase herstelplan) Rentelasten Rentelasten Betuweroute Betuweroute Kleine infra en overie projecten Kleine infra (waaronder 2e fase herstelplan projecten) Startpakket Benuten & Bouwen Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten (2 fase herstelplan) Toeankelijkheid Beschikbaarheid in zicht (back-up systeem) Reistijdwinst Security Verbeteren externe veiliheid Ruimte voor de Fiets Actieplan Groei op het Spoor Overie projecten (incl. Internet in de Trein) No te realiseren aanbestedinsmeevallers via No in te vullen efficiency no te realiseren Totale uitaven ProRail ) Inclusief de te betalen BTW Gebruiksveroedin 2) Aansluitin met de berotin ( ) wordt verkreen door de ontvansten vanuit ebruiksveroedin en de no te realiseren efficiency in minderin te brenen op deze bedraen. 325

8 De in de tabel enoemde bedraen zijn nodi om de prestaties zoals openomen in het beheerplan 2008 te realiseren. Het beheerplan bevat indicatoren (renswaarden) voor: de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de railinfrastructuur, de reinheid, sociale veiliheid en toeankelijkheid van transfervoorzieninen de kwaliteit van de bijsturin, de capaciteitsverdelin en de informatievoorzienin Daarnaast bevat het beheerplan richtwaarden voor klanttevredenheid, benuttin, veiliheid en efficiency. De in het beheerplan openomen renswaarden behoeven instemmin van de minister. Ook is in het beheerplan de visie van de klanten van ProRail op de indicatoren openomen Reulier onderhoud Hieronder is schematisch een nadere toelichtin eeven op het reuliere onderhoud spoorween. Het betreft de procentuele verdelin van het totale budet (voor het jaar 2009) dat bestemd is voor reulier onderhoud. Gezien het het rote aandeel van het reuliere onderhoud in het totaal van het beheer en onderhoud is hieronder een nadere verdelin weereeven. 12,7% 16,7% Vast onderhoud 24,5% 7,9% 38,1% Beheer (exclusief apparaatskosten) Kleinschali onderhoud Transfer (stations) Apparaatskosten Variabel onderhoud Grootschali onderhoud Grote onderhoudsprojecten De post rote onderhoudsprojecten bestaat voornamelijk uit het vervanen van de bovenbouw. De desbetreffende projecten worden op de projectbladen in hoofdstuk 5 nader toeelicht Rentelasten Het betreft hier de rentelasten op het vreemd vermoen van ProRail. De onderliende leninen worden aanehouden bij het ministerie van Financiën Betuweroute Het betreft hier de kosten die verband houden met de inebruikname en vernieuwin van de Betuweroute Kleine infra en overie projecten Onder deze post wordt naast het rootste deel van de Punctualiteits/capaciteitsknelpunten tweede fase Herstelplan Spoor een aantal belanrijke kleinere projecten separaat inzichtelijk emaakt. 7.5 Beheer en onderhoud hoofdvaarween Onder dit proramma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn om het hoofdvaarweennet in die conditie te houden, die noodzakelijk is voor het vervullen van de primaire functie. Het aat hierbij om het faciliteren van vlot, veili, duurzaam en comfortabel vervoer van oederen. 326

9 hoofds tuk Budet beheer en onderhoud hoofdvaarween Budet beheer en onderhoud hoofdvaarween (x E 1.000) Basispakket Servicepakket Groot variabel onderhoud Totaal IF In de kabinetsreactie op het IBO Beleid en Onderhoud is toeezed om extracomptabele informatie te verstrekken over de wijze waarop de middelen voor beheer en onderhoud worden aanewend. Ter invullin daarvan is hieronder een verdelin eeven van de beheer- en onderhoudskosten over oevers, bodems, kunstwerken, verkeersvoorzieninen en exploitatie. Deze percentaes zijn ebaseerd op het meerjari emiddeld benodide budet. Van jaar tot jaar kan het actueel uiteeven percentae fluctueren. Verdelin kosten beheer en onderhoud Hoofdvaarween 9% Oevers 41% 16% Bodems Kunstwerken Verkeersvoorzieninen Exploitatie 28% 6% Basispakket beheer en onderhoud hoofdvaarween Een voorwaarde voor het optimaal ebruiken van het vaarweennet is betrouwbaarheid van de infrastructuur van waterbak (baeren), kunstwerken en verkeersvoorzieninen. Dit kan alleen worden earandeerd indien de infrastructuur preventief wordt beheerd en onderhouden. Daarnaast vindt correctief onderhoud plaats, waarbij de beheerder econfronteerd wordt met onverwacht functieverlies en de ebruiker onewild minder service kan worden eboden (stremminen, beperkinen). Zowel preventief als correctief onderhoud vallen onder het basispakket. Voor 2009 elden de volende prestatieafspraken: Basispakket Prestatie-indicator Eenheid Norm Afspraak 2009 Beheer en onderhoud hoofdvaarween De vaarbak dient conform de norm uit het vaarweplan qua vaarwediepte en -breedte, op basis van vaarwemarkerinen, op orde te zijn. Hoofdtransportas Hoofdvaarwe 95% 90% 75% 70% Overie vaarwe 80% 70% Deze indicator eeft een beeld van de voortan van het wewerken van de achterstanden in beheer en onderhoud. De bekostiin van deze prestatieafspraken is als volt: Basispakket Areaaleenheid Omvan Totaalbudet 2009 (x E 1.000) Beheer en onderhoud en ontwikkelin Vaarwe

10 7.5.3 Servicepakket beheer en onderhoud hoofdvaarween In het servicepakket zijn de bijdraen openomen voor de overdrachten in het kader van Brokx Nat en de Fries-Groninse Kanalen Groot variabel onderhoud hoofdvaarween In de verdiepinsbijlae bij de berotin van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2004 (TK, A, nr. 1) is het plan van aanpak voor het wewerken van beheer en onderhoud achterstanden op de rijkswaterween tot en met 2010 openomen. In het Hoofdlijnenakkoord is destijds E 700 mln beschikbaar esteld om een deel van het achterstalli onderhoud op de belanrijkste hoofdtransportassen in te lopen, de zoenoemde (eerste) impuls. In de aanloop naar de voorliende berotin is ewerkt aan een proramma van onderhoudsactiviteiten ten behoeve van het inlopen van het achterstalli onderhoud aan de vaarween in de periode vanaf 2010 waar in het kader van de Nota Mobiliteit circa 900 mln voor is ereserveerd. Met dit proramma zal de volledie no resterende achterstand ten aanzien van beheer en onderhoud rijksvaarween worden inelopen. In de oorspronkelijke plannin was dit in het jaar Met de huidie plannin zal reeds in 2016 de volledie achterstand zijn inelopen. Dit is conform de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer en de sector. De rote onderhoudsprojecten betreffen achterstalli onderhoud, zoals openomen in de plannen van aanpak beheer en onderhoud in de verdiepinsbijlae Infrastructuurfonds De desbetreffende projecten worden op de projectbladen in hoofdstuk 5 nader toeelicht. 7.6 Gevolen voor beheer en onderhoud van aanleprojecten Om meer inzicht te krijen in het benodide onderhoudsbudet op de lane termijn, worden hieronder de eschatte onderhoudskosten van aanleprojecten eeven. Het betreft projecten in de realisatiefase. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn een ramin. Na opleverin van de projecten zullen de onderhoudskosten exact berekend worden. De evolen van de realisatie van aanleprojecten voor de kosten van beheer en onderhoud spoorween zijn in tabelvorm openomen als bijlae bij het beheerplan 2008 van ProRail. Beheer en onderhoudkosten aanleprojecten (x E mln) Projecten in de realisatiefase Project ereed Aanlekosten Geschatte B&O kosten per jaar na opleverin Rijksween A7 Rondwe Sneek A7 Zuidelijke rinwe Groninen, fase N31 Zurich - Harlinen A2 Everdinen - Deil en Zaltbommel - Empel N34 Omleidin Ommen 1) N35 Zwolle-Almelo (Nijverdal) A2 Holendrecht-Oudenrijn A12 Den Haa - Gouda benuttin N14 Wassenaar - Leidschendam (Verlende Landscheidinswe, inclusief aansluitin Hubertusviaduct) A2/A76 Maatreelenpakket Limbur A2 Rondwe Den Bosch A2 Tanenten Eindhoven N57 Veersedam - Middelbur A73/74 Venlo - Maasbracht ism A74, N68 en OTR 2) ) N34 Omleidin Ommen is toeevoed aan het Realisatieproramma 2) Opleverin betreft alleen A73 328

6.2 Beheer en onderhoud

6.2 Beheer en onderhoud INHOUDSOPGAVE 6.2 Beheer en onderhoud 1 Inleiding 307 305 2 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen 308 2.1 Budget beheer en onderhoud hoofdwatersystemen 2.2 Basispakket beheer en onderhoud waterkeren 2.3

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Zuid 219

Hoofdstuk 4 Zuid 219 Hoofdstuk 4 Zuid 219 563 Spoorzone Roosendaal interale ebiedsopaven verkennin VROM en Al ruim een decennium lan proberen de terreinen en de stad als eheel. betrokken publieke partijen de spoorzone van

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Randstad 141

Hoofdstuk 4 Randstad 141 Hoofdstuk 4 Randstad 141 Randstad Sleutelprojecten na 2020 interale ebiedsopaven verkennin VROM De concurrentiepositie, ruimtelijke kwaliteit en heid marktfalen, ontbreken overheidsfalen en duurzaamheid

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening APRIL 2006 externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin Samenwerkin bevoed eza Wm en brandweer INLEIDING Aanleidin en doel van de handreikin Binnen milieuverunninverlenin is externe veiliheid een Het

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlenin vallend onder fysieke leefomevin/ omevinsverunnin Hoofdstuk 1 Beripsomschrijvinen 2.1.1 Voor de toepassin van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlekosten: de aanneminssom

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

RIJK IN UITVOERING IN 18 FACTSHEETS. 1. Wegen, vaarwegen en hoofdwatersysteem

RIJK IN UITVOERING IN 18 FACTSHEETS. 1. Wegen, vaarwegen en hoofdwatersysteem Factsheet #14 Infrastructuur RIJK IN UITVOERING IN 18 FACTSHEETS 1. Wegen, vaarwegen en hoofdwatersysteem Waar gaat het over? De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) is verantwoordelijk voor aanleg,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005 Vlaamse Reulerinsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Konin Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. 32 2 553 13 53 ax 32 2 553 13 50 mail: info@vre.be Web: www.vre.be Beslissin van de

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips.

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips. BPB 2 Gyproc plafonds BPB Nederland bv Postbus 73 4130 EB Vianen Tel: 0347-325100 Fax: 0347-325125 E-mail: info@bpb.nl Internet: www.bpb.nl BPB, uw ids in ips. Wandsystemen Plafondsystemen Vloersystemen

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavinsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoerin van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Inhoudsopave Samenvattin... 4 Inleidin 7 2 Beleidsfocus... 11 2.1 Uitanspunten en onderbouwin

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid Hoeschool Windesheim Opleidin Personeel & Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Juni 2010 2/73 NQA - Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin Dit rapport

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten

Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten Gyproc plafonds Systemen op basis van ipskartonplaten 2 Gyproc plafonds Gyproc plafonds worden opebouwd uit een metalen skelet of reelwerk met een beplatin van Gyproc ipskartonplaten. De Gyproc plafonds

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80 info@scoutinelderland.nl / www.scoutinelderland.nl / 026-38 46 380 Arnhemsestraatwe 19, 6881 NB Velp / postbus 129 6880 AC Velp Risico-inventarisatie en -evaluatie Scoutin Gelderland Postbus 129, 6880

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTEEIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN COLOFON Plannaam Bestemminsan Aansluitin Assen TT en Oefenterrein Baelhuizen Plannummer NL.IMO.0106.99BP20121004-C001 Datum

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN De rol van de microbioloie in de vleeswarenindustrie Zesde deel M6 MICROBIOLOGICHE BEOORDELING VAN VLEE EN VLEEWAREN Auteur : F.K. tekelenbur TNO Voedin Zeist oktober 1999 blad 1 van 16 INHOUDOPGAVE 1

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7 CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde A Datum: 16 januari 2015 Tijd: 13.30 16.30 uur Aantal opaven: 7 Lees onderstaande aanwijzinen s.v.p. oed door voordat u met het tentamen beint.

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Nota Binnensportaccommodaties

Nota Binnensportaccommodaties Nota Binnensportaccommodaties Inhoudsopave Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel... 1.2 Sportaccommodaties... 1.3 Betekenis van sport... 1.4 Procesmatie behandelin nota... 1.5 Leeswijzer... Hoofdstuk 2 Classificerin

Nadere informatie

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers Bestrijdin van luchtverontreiniin: as- en luchtwassers De zich duidelijk aftekenende strijd teen de luchtverontreiniin plaatst de natwasser voor lucht- en procesassen, ook wel scrubber enoemd, weer in

Nadere informatie

Aantallen per product

Aantallen per product Aantallen per product Veili Thuis Noord en Midden Limbur 03 november 2016 Tabel 1. Aantallen per product Totaal Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen

Nadere informatie

PxoRail. Afsluitende BB21 Rapportage. (Tevens MIT - Beslispunt 5, Aanvraag definitieve subsidie vaststelling BB21 beschikkingen) í4 mei 2008

PxoRail. Afsluitende BB21 Rapportage. (Tevens MIT - Beslispunt 5, Aanvraag definitieve subsidie vaststelling BB21 beschikkingen) í4 mei 2008 PxoRail rl tt:iii.lilttttttt' itltitltititltltltltl]tiiititl.l.l.tll Afsluitende BB21 Rapportae (Tevens MIT - Beslispunt 5, Aanvraa definitieve subsidie vaststellin BB21 beschikkinen) Versie 3.0 í4 mei

Nadere informatie

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen DECEMBER 2005 externe veiliheid in ruimtelijke plannen INLEIDING Externe veiliheid in ruimtelijk plannen Het Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen (BEVI) is op woensda 27 oktober 2004 in werkin etreden.

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV Strateisch raamwerk voor de Meerjarenstrateie 20122015 van Brainport Development NV 1. Doel raamwerk meerjarenstrateie Het strateisch raamwerk van de stichtin Brainport, zoals vastesteld in maart 2011

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Bijlage 10.4 Toelichting nieuwe systematiek gebruiksvergoeding

Bijlage 10.4 Toelichting nieuwe systematiek gebruiksvergoeding Bijlage 10.4 Toelichting nieuwe systematiek gebruiksvergoeding Het document Gebruiksvergoeding op het spoor van 29 juni 2012 beschrijft de systematiek die ProRail heeft ontwikkeld 1 voor het vaststellen

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2018 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder volledie

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2017 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze of tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen.

Nadere informatie

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning Strandaper 130 Beren op Zoom Hoekwonin centrum Beren op Zoom Rooseveltlaan Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op Zoom biedt een breed scala aan monumenten, musea, istorisce bezienswaardieden en volop

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017 Aanmeldformulier zorverzekerin 2017 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Voorjaarsrapportage 2016

Voorjaarsrapportage 2016 Voorjaarsrapportae 2016 Versie 25 mei 2016 Inleidin De oorspron van de Voorjaarsrapportae lit in de Financiële verordenin emeente Alphen aan den Rijn (op basis van artikel 212 van de Gemeentewet). In deze

Nadere informatie

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep versla vo Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep Betreft : Inloopavond in Schuilkerk de Hoop voorlopi ontwerp Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep, d.d. 8 maart 2016; en de daaropvolende reactietermijn

Nadere informatie

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012 PNO Ziektekosten verzekerinen 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij PNO Ziektekosten.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 2308 Opleidin : Leidinevende bedienin Crebonummer : 2570 Niveau : 4 Leerwe : BBL Opleidinsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

D05 onderstation De toekomst dichtbij!

D05 onderstation De toekomst dichtbij! D05 onderstation De toekomst dichtbij! 1 Toepassinen RTU en telemetriestation Gemaalcomputer Dataloer M2M communicatie Automatiserin Controle en monitorin Distributieautomatiserin Zonnestuwen en zonne-enerie

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

VOEDINGSOPLOSSINGEN VOOR DETEELT VAN TOMAAT IN GESLOTEN TEELTSYSTEMEN

VOEDINGSOPLOSSINGEN VOOR DETEELT VAN TOMAAT IN GESLOTEN TEELTSYSTEMEN VOEDINGSOPLOSSINGEN VOOR DETEELT VAN TOMAAT IN GESLOTEN TEELTSYSTEMEN Brochure VG 2 Prijs ƒ 20,- Brochure VG 2 wordt u toeestuurd na stortin van f 20,-- op ironummer 293110 ten name van Proefstation Naaldwijk

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Colleevoorstel Openbaar Onderwerp Beleinen fossiele industrie en oproep divestment: reactie ABP Proramma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvattin Op 15 november 2016 heeft de fractie

Nadere informatie

Service Level Agreements RWS

Service Level Agreements RWS Service Level Agreements RWS Presentatie Provincie Zuid Holland Jaco vd Werf en Ron Bosman Ministerie van I&M/ RWS 4-3-2015 Agenda Aanleiding tot de SLA RWS als Asset Manager Ontwikkeling van Asset management

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15. Maximum dagloon. pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar

Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15. Maximum dagloon. pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15 Productkmerk Via Naam Fonds Psio aanifte TANDTECHNIEK U0560-1001 ja Stichtin psiofonds Tandtechniek Relemt 1.000.002 Relemt 2001 Omschrijvin reelin ebor

Nadere informatie

Gebiedsvisie Heuvelweg Leidschendam-Voorburg

Gebiedsvisie Heuvelweg Leidschendam-Voorburg Gebiedsvisie -Voorbur plankaart e visie op het ebied als eheel Met de visie wil de emeente bereiken dat: ccveranderinen leiden tot verbeterin van de ruimtelijke kwaliteit. ccen duurzaam evenwicht ontstaat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 23081 Opleidin : Zelfstandi werkend astheer/-vrouw Crebonummer : 25171 Niveau : 3 Leerwe : BOL Opleidinsduur :

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

Goede banden wijzen de weg. Op weg naar het nieuwe EU-bandenlabel.

Goede banden wijzen de weg. Op weg naar het nieuwe EU-bandenlabel. Goede banden wijzen de we. Op we naar et nieuwe EU-bandenlabel. Veili op we. Het EU-bandenlabel kot eraan. Vanaf noveber 2012 is een standaard bandenlabel voor eel Europa verplict. Dit bandenlabel is ebaseerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Oost 265

Hoofdstuk 4 Oost 265 Hoofdstuk 4 Oost 265 Spoorzone Nijmeen interale ebiedsopaven verkennin VROM en Het station vormt een belanrijk openbaar vervoersknooppunt in de reio. De huidie inrichtin van de stationsomevin doet een

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Eamen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensda 18 juni 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit eamen zijn maimaal 8 punten te behalen; het eamen bestaat uit 16 vraen.

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Gemeenteraad Castricum 25 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Maatregelen

Nadere informatie

Schetsschuit. Oostelijke Vechtplassen. 11 & 12 maart 2014

Schetsschuit. Oostelijke Vechtplassen. 11 & 12 maart 2014 Schetsschuit Oostelijke Vechtplassen 11 & 12 maart 2014 Schetsschuit Oostelijke Vechtplassen 11 & 12 maart 2014 Oostelijke Vechtplassen 4 Inhoud Oostelijke Vechtplassen 5 Ten eleide 6 Conclusie: Het roer

Nadere informatie

8.0 Het Ketelrendement. Algemene inleiding:

8.0 Het Ketelrendement. Algemene inleiding: Prolemen 8.0 Het Ketelrendement Alemene inleidin: 8.1 Historie Toen oneveer 30 jaar eleden de eerste waterpijpketels oven de afvalverrandinsovens werden eouwd, estonden er no een speciaal voor dit doel

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout-Gerwensewe 43, Helmond Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Nummer 67/16 Bijlae(n) 2 Gelet

Nadere informatie

SMART Ink. Windows -besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Windows -besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Windows -besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2013

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2013 Relement Jaarprijs Goede Voedin 2013 1 Beripsbepalin Product: een levensmiddel. Nominatie: een inzendin die prijswaardi is. Aanmoediin: een inzendin die niet prijswaardi is, maar wel een stimulans verdient.

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2 TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoordin van prorammaebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters roep 1 en 2 Rob Schoonen Resi Damhuis juli 1992 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,

Nadere informatie

Rijkswaterstaat: Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ir L.C. van Wagensveld

Rijkswaterstaat: Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ir L.C. van Wagensveld : Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Ir L.C. van Wagensveld 10 oktober 2013 Inhoud Introductie Wetenswaardigheden over Werkwijze Mogelijkheden 2 10 oktober 2013 Introductie

Nadere informatie