PxoRail. Afsluitende BB21 Rapportage. (Tevens MIT - Beslispunt 5, Aanvraag definitieve subsidie vaststelling BB21 beschikkingen) í4 mei 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PxoRail. Afsluitende BB21 Rapportage. (Tevens MIT - Beslispunt 5, Aanvraag definitieve subsidie vaststelling BB21 beschikkingen) í4 mei 2008"

Transcriptie

1 PxoRail rl tt:iii.lilttttttt' itltitltititltltltltl]tiiititl.l.l.tll Afsluitende BB21 Rapportae (Tevens MIT - Beslispunt 5, Aanvraa definitieve subsidie vaststellin BB21 beschikkinen) Versie 3.0 í4 mei 2008 BB2 1 verantwoordinsrapportae3 I decembe doc 1t118

2 Gonfluratl,e Paina DOCUMNT IDNTIFICAN ReËrentie: BB21lAËluitendeBB2lRapportae RVISI HISTORI december maart april mei2008 erste concept Concept vercie Finalconcept Finalversie DISTRIBUTI LUST Directeur Spoor Voozitter RvB Directeur lm Financieel Directeur Proramma manaer BB21 Stafrnedewerker BB21 Gontroller Hooff Gontrol lm Johan Jacobs Bert Klerk Anthonie Bauer Jolanda Poots-Bijl Johan Tasche Frits van der Laan Berry BerkhouUHenk van Kuyen John Voppen Min. V&WDGP ProRail ProRail/lM ProRail ProRaiUltvl/B821 ProRaiUlM/BB21 ProRaiUlM/8821 ProRaiUllt/l/C BB2 1 verantwoordinsrapportae3 I december20o7. doc 2t118

3 Inhoudsopave ' Dit rappoé BB21 in context, samenvattin 2.1 Overzicht 2.2 Wat is er bereikt, wat is eleerd. 2.3 Manaementsamenvattin Scope en Beschikkinen BB Hoofdfasen '1 Opzet BB21 in Heroriëntatie in200212o De periode tot 1 januari De periode vanaf 1januari2005 Bev Ontwikkelin van de beveiliinssystemen Aansluitin aan het realisatieproject Amsterdam-Utrecht vanaf Aansluitin met realisatieproject Betuweroute vanaf Overdracht,Nazor VPT VPT+ wordt KBV KBVontwikkelinen Overdracht,Nazor GSM-R Pilot en GSM-R Landelijk GSM-R scope, beschikkinen GSM-Rrealisatie,afsluitin 25kV kV scope, beschikkinen Basis Ontwerp Bibliotheek Overdracht per 1 mei Calamiteitbestrijdin, Combi-Tester C-spanninssluis, Nazor Financiële Overzichten BB21 (per , pp 2007) 4.1 Bev Derisicobeschikkin Aanvraen uit de risicobeschikkin AÍsluitin BV 21 beschikkin 4.2 VPT Aanvraen uit de risicobeschikkin Afsluitin VPT+ beschikkin 4.3 GSM-R Pilot en GSM-R Landelijk Aanvraen uit de risicobeschikkin Afsluitin beschikkin GSM-R Pilot en GSM-R Landelijk kV Afsluitin 25kV 6 6 I 'l 't'l Overzicht wat BB2í heeft opeleverd Hoofdopleverinen B82 1 verantwoord in srapportae3 1 decembe doc 3/118

4 6. BIJLAGN 6.1 Toetsinscriteria 6.2 Ovezicht ondenrerpen uit maandrapportae 6,2,1 BB21 PROGRAMMANIVAU Project B&B-AU Project B&B-BR Project KBV Project 25 kv 6.3 FinanciëleOvezichten indafrekenin BB21 per ijkmoment 1 januari Manaementsamenvattin financiën, 31 december 2OO Ovezichtfinancierinsbronnen B MIT - beslispunt Overdracht BB-AU BB-BR KBV GSM-R kV OverdrachtBB2l financierin 6.5 AËluiten BB21 beschikkinen 6.6 Voorbeeld Opleverin BR, juni Opleverin B&B-BR Dossier Referentie documenten ', B82 1 verantwoord insrapportae3 1 december2007. doc 4t118

5 1. Dit rappoé Dit rapport is de eindrapportae van het proramma B821. Het proramma beoode nieuwe systemen, procedures en processen te introduceren t.b.v. Besturin en Beveiliin voor de 21" eeuw. Het proramma is daarin oed eslaad. Het proramma heeft dat erealiseerd door middel van een proramma oranisatie en een aantal projecten en is efinancierd via beschikkinen, interne ProRailfinancierin en RTMS subsidie. Dit was door historie zo eroeid en niet 1 op 1, maar BB21 als totaal in wel over het totaal der financierinen. In deze rapportae wordt verantwoordin afeled over eh.eel BB21, alsmede over die financierinen die middels beschikkinen verkreen zrjn'. Deze eindrapportae bevat dan ook de "MlT-Beslispunt 5, Aanvraa definitieve subsidievaststellin" voor elk van de onderliende B821 beschikkinen, elk voorzien van volledie financiële verantwoordin en onderbouwin. Voor elk jaar zijn accountantsverklarinen beschikbaar, maar no niet over Die wordt binnen enkele maanden verwacht. Tevens beantwoordt deze rapportae de expliciete V&W vraa in hoeverre aan de estelde toetsinscriteria van BB21 is voldaan (zie $ 6.1). Het proramma heeft per 1 januari 2005 een andere prorammamanaer ekreen. Over de periode 1999 Vm 2004 is edetailleerd verantwoordin afeled in het zn. BOS rapport (ref.1). Alleen de hoofdlijnen uit dat rapport zijn in deze eindrapportae nomaals meeenomen, verder wordt er naar verwezen. De flnanciële rapportae bevattende "MlT-Beslispunt 5" per beschikkin strekt zich wél uit over de ehele BB21 periode. Deze dient tevens tot kwijtin van BB21 en haar deelprojecten per 31 december De beschikkinen voor GSM-R Pilot, GSM-R Landelijk en 25kV worden per 31 december 2007 esloten. De beschikkinen voor VPT+ en Bev21 (inclusief risico beschikkin) blijven open zolan daar no uit ewerkt wordt. Hier wordt vanaf 1 januari 2008 separaat over erapporteerd. (zie S 6.5) Bij het afsluiten van BB21 op prorammaniveau zijn er een drietal restactiviteiten, ten behoeve van respectievelijk, 25kV, het project Amsterdam-Utrecht en het project Betuweroute. Die zijn in de reuliere ProRailoranisatie beled. Ze worden efinancierd uit beschikkinen en RTMS subsidieelden. ln deze rapportae staat een nieuwe informatie. Over de periode Um2004 is reeds erapporteerd in de BOS rapportae. Over de periode januari 2005 Um december 2008 is reeds edetailleerd erapporteerd - ook financieel - in de maandrapportaes BB21 (zie $ 6.2 voor ondenrverpen en ref 36 Um 68 voor de maandrapportae zelf). Deze rapportae is te beschouwen als een samenvattend overzicht daarvan. Teneinde dit rapport hanteerbaar te houden, is er slechts een erin aantal essentiële bijlaen bijevoed en zijn de referenties elektronisch te raadpleen. I Over de andere financieinen, met name RTMS subsrdies lopen separate verantwoordinen en audits BB2 1 verantwoord insrapportae3 1 december2007. doc 5t118

6 2. BB21in context, samenvattin 2.1 Overzicht ln de jaren '80 wordt duidelijk dat klassieke spoorse elektrotechniek met name op ebied van Seinwezen mee moet met de wereld van ICT: oedkoper, betrouwbaarder, beschikbaarder, onderhoudbaarder, functioneler, flexibeler enz. Dit is een conditio sine qua non om spoor in21e eeuw te kunnen laten concurreren. Binnen toenmalie RIB werd J.P. van ekelen aanewezen hier richtin aan te even. BB,21, Beveiliin en Besturin voor de 21" eeuw is eboren, eerst in werustudieroepverband, later in een Proramma. Derelijke ontwikkelinen zijn er overal in uropa. Uiteindelijk brent de uropese Unie de rote stroomversnellin door interoperabiliteit en marktwerkin af te dwinen. Snelle internationale treinen vraen om interoperabiliteit op corridors.splitsin tussen infrastructuurbeheerders en onderlin concurrerende vervoerders ook. n interoperabiliteit schept ook de moelijkheid tot concurrentie op systeemlevera nciersniveau. De spooromevin wordt interoperabel en competitief en daarmee een concurrerende modaliteit. Dit leidt uiteindelijk tot RTMS (uropean RailTraffic manaement System) waar TCS (uropean Train ControlSystem) deelvan uitmaakt, evenals uradio en GSM- R. Fundamenteel aspect van RTMS is het methodisch in een borbare procedure vatten ('bewijsbaar maken') van systeemveiliheid. uropese norm daarvoor is CN/CNLC die ook Safety Case, Homoloatie, lsa, NoBo enz. voorschrijft. De echte doorbraak komt in uropa als de TSI (Technical Specification for I nteroperability) van RTMS verpl icht wordt voor rensoversch rijdend hoesnelheidsverkeer (HSL). Voor Nederland komt de doorbraak als besloten wordt tot de realisatie van de meaprojecten HSL en Betuweroute die met RTMS (incl. GSM-R) worden eïnstrumenteerd en de spoorverdubbelin Amsterdam-Utrecht die in 'Mixed Sinallin' (ATB én RTMS) wordt eïnstrumenteerd. Voor de BR werd bewust voor RTMS ekozen omdat dat duidelijk de enie internationale interoperabele en toekomst vaste standaard aan het worden is en tevens de voordelen van de moderne ICT in zich draat. Los hiervan was reeds besloten 'nationwide'gsm-r te implementeren als vervanin van het inmiddels technisch verouderde Telerail systeem. Nederland bevindt zich daarmee in de uropese koproep van landen die echt RTMS en in echt rote projecten aat doen. BB21 krijt de edaante van een Proramma, wat moet zoren dat RTMS oed kan landen in Nederland. BB2 I verantwoord in srapportae3 1 decembe doc 6/118

7 Daartoe wordt een ontwikkelproramma BB21 estart met als oomerk:. aan te haken aan de laatste/lopende ontwikkelin en in Brussel aanesloten te blijven;. te zoren dat er een ook voor interale uitrol in Nederland eschikte RTMS wordt ontwikkeld;. ervoor te zoren dat daarbij tevens de procesmatie borin van veiliheid conform CN/CNLC brj ProRail plaatsvindt;. dit ontwikkelproramma te richten op én de Meaprojecten (toen: HSL Zuid, BR, HST-O en AU) en latere vooziene landelijke retrofit ter vervanin van de bestaande verouderde instrumentaties. (later is dat een apart proramma eworden, Mistral). BB21 zet- na uropese aanbestedin - in 1999 een ontwikkelproramma op met Alstom en Adtranz (later overenomen door Bombardier). Dat ontwikkelproramma beoot op twee pilotlijnen (Maastricht-Heerlen en Zwolle-Heerenveen) de toepasbaarheid van RTMS voor landelijke uitrol aan te tonen. In 2003 wordt de realisatie BR eund aan Alstom en AU aan Bombardier. Voor beide leveranciers heten de ontwikkelopdrachten DO 1 (deelopdracht 1) en de realisatieopdrachten DO2 (deelopdracht 2). Voor de HSL is inmiddels eheel anders besfoten: deze zal in directe opdracht van het ministerie door een consortium - Infraspeed -, worden erealiseerd, los van de BB21 proramma oranisatie. Inhoudelijk heeft BB21 steeds contact onderhouden met de HSL. Deze unninen aan de leveranciers leiden vanwee economisch/commerciële en oranisatorische belanen tot chronische spanninen tussen DO1 en DO2, tussen ProRailen de leveranciers en tussen BB21 en de stiaande ProRail (toen no RIB) oranisatie. B821 blijft zich concentreren op ontwikkelin. Het proramma BB21 heet in deze fase Beter Benutten 21 om te benadrukken dat het vernieuwen en beter benutten van de ehele spoorse infrastructuur het hoofdonderwerp van de BB21 ontwikkelin was eworden en niet meer primair de Meaprojecten. BB21 sluit zich nauwer aan bij de Beter Benuften ontwikkelin van de spoorsector. ln BB21 worden ook openomen de ontwikkelin en uitrolvan het landelijk GSM-R netwerk. Ook het ontwikkelen van een 25kV tractiespanninssysteem komt bij BB21 te lien. Voor zware tractie (zoals Betuweroute) en hoe snelheden (zoals HSL) is een veel hoere tractiespannin noodzakelijk. Veelvan die ontwikkelin is MC (lectro Manetic Compatibility) om te zoren dat een zwaar wisselstroom tractiesysteem de bestaande beveiliinssystemen niet neatief beinvloedt. Dit is een relatief unieke Nederlandse problematiek omdat infrastructuur hier dicht op elkaar lit en de onderrond (nat, klei) vrij oed elektrisch eleidend is. MC hoorde niet tot de opdracht van BB21 maar is op vezoek van en voor rekenin van de Betuweroute en HSL door BB21 uitezocht. Ook de aanpassinen van het treinbesturinssysteem VPT aan RTMS, VPT+ eheten, werd een onderwerp van In de loop van 2004 aat de laatste fase van BB21 in. De RTMS ontwikkelin is relatief ver maar staneert ernsti omdat de leveranciers prioriteit even aan de BB2 1 verantwoord insrapportae3 1 decembe doc 7 t118

8 realisatieprojecten; GSM-R is uiterold; 25kV ontwikkelin is in hoofdlijnen ereed en de MC-problematiek oed opepakt, maar het eind is no niet in zicht. De positie van BB21 als ontwikkeloranisatie verdraat zich niet met de realisatiebehoeften van de meaprojecten die als probleem zichtbaar beinnen te worden. Ook de relatie met ProRail intern en het ministerie van Verkeer en Waterstaat staat onder druk. r wordt besloten tot koerswijziin onder een nieuwe prorammamanaer om te zoren dat BB21 niet de beperkende factor is voor de tijdie indienststellin van de Spoorverdubbelin Amsterdam-Utrecht en de Betuweroute. Daarnaast dienen de BB21 ontwikkelinen oed te worden aferond, zoveel moelijk overeeenkomsti de oorspronkelijke doelstellinen. n het proramma BB21 dient netjes te worden afesloten. BB21 heet weer ewoon Besturin en Beveiliin voor de 21$" eeuw. ln deze laatste fase is met name aan de orde het ondersteunen van de realisatieprojecten Spoorverdubbelin Amsterdam-Utrecht en Betuweroute bij de realisatie, implementatie, valideren en testen en indienststellen van RTMS. Dat omvat tevens CN/CNLC, Safety cases, ISA werk, analyses, instructies enz. Die ondersteunin was in de initiële ministeriële beschikkinen niet voozien en leidde tot de - ewenste - verstrenelin van BB21 met de realisatieprojecten. Maar daarmee ook tot ekoppeld zijn aan de vertrainen van de realisatieprojecten. Daarvoor heeft BB21 de Bev21 risicobeschikkin moen benutten. Dit is samen te vatten onder de noemer'eerstelinenproblematiek'. Die is hefti als je iets radicaal nieuws echt helemaal operationeelwil maken incl. die nieuwe werkwijzen als CN/CNLC met Safetycase en ISA's enz. tot en met TvGi (Toestemmin voor Gebruik in xploitatie). Deze activiteiten is BB21 namens TB ten behoeve van de realisatieprojecten Amsterdam-Utrecht en de Betuweroute aan doen. In oede samenwerkin met de realisatieprojecten is BB21 daar oed in eslaad en waren de hoofdopleverinen van deze projecten in2007 succesvol. Tijdens enoemde ontwikkelinen is de nieuwe Spoorwewet tot stand ekomen en is ProRail ontstaan. In die nieuwe opzet is een plaats voor de separate BB21 oranisatie zoals die was ontstaan. Daarom is BB21 opeheven (deze eindrapportae), is de know how en know why samen met een root aantal mensen in de ProRail oranisatie ebord en zijn er twee restprojecten binnen ProRail beled. Daarmee komt er een einde aan een enerverende en succesvolle periode. B82 1 verantwoord insrapportae3 1 december2007. doc 8/118

9 ProRait 2.2 Wat is er bereikt, wat is eleerd. o Dat wezenlijke veranderinen effectief kunnen worden eïmplementeerd / erealiseerd. o Dat - anders dan initieel emeend - pilotlines op zichzelf niet heel nutti zijn, daar zitten de echte knelpunten niet. Wèl als eweldi oede startervarin om "het ook op te leren" en een project daadwerkelijk op te starten. Dat bleek absoluut onmisbaar. o Dat het in het echt aat om de details (the devils are in the details). n dat er een andere we is dan het ewoon te aan doen. n onthe-job de leerervarinen op te doen. Ontwikkelen - sec bestaat dus niet.. Ontwikkelen impliceert ook medeverantwoordelijk zijn voor implementatie / indienstellen, met name voor de eerstelinen probleemstellin daarin. o Dat bovenstaande met name ook eldt voor de procedure en manaement support kant van realisatie onder een system enineerin reime: o Quality Assurance, ISO 9000 ecertificeerd zijn; o veiliheidsdenken en safety procedures, CN/CNLC, lsa, NOBO; o budetterin, projectmanaement, plannin & control, confiuration Manaement, Rapportae & Verantwoordin ; o verificatie & validatie, test & interatie, indienststellin, TvGi (Toestemmin voor Gebruik in xploitatie); o besluitvormin rond indienststellin + svsr6rrcht naar de beheeroranisatie. De 'Manaement Of Chane' van bovenenoemde punten is lasti. Met de rote kennis & ervarin, volledie commitment aan, maar ook relatieve onafhankelijkheid van BB21 t.o.v. de Meaprojecten bleek het moelijk zowel voor AU als BR de 'eerstelinenproblematiek' oed op te pakken. Daarmee zijn ook tevens voorbeelden neerezet, rólemodels eschapen, 'Best Practises' ontwikkeld die voor de komende jaren bepalend zijn (lijnen uitezet lans welke... ) wat en hoe bij ProRail de spoorinfra zich zal vernieuwen. Dat aat veel verder dan de initieel edachte, eniszins technische ontwikkelin rond RTMS. r is een echte'systeemspron' bereikt in techniek, processen en mensen. Die ook een echte cesuur is met het verleden. Door deze BB2'l-aanpak zijn de Meaprojecten Betuweroute en Spoorverdubbelin Amsterdam - Utrecht veel moeilijkheden bespaard ebleven die bij de HSL tot rote vertrainen en meerkosten hebben eleid (ref 69). Nederland steekt met deze twee Meaprojecten ook unsti af in verelijkin met de andere uropese RTMS projecten in de koproep. B82 1 verantwoord in srapportae3 1 december2007. doc 9/118

10 2.3 Manaementsamenvaftin Het BB21 proramma is succesvol ebleken en heeft in een kleine tien jaar een schat aan know-how en know why opebouwd t.b.v. ProRail. Dat heeft in hoe mate bijedraen aan het succesvol operationeel worden van de Betuweroute en de Spoorverdubbelin Amsterdam - Utrecht. Met name t.a.v. de 'eerstelinen problematiek'. r is bereikt dat nieuwe technoloieën RTMS/TCS, GSM-R en 25kV beklijvend in Nederland zijn eïntroduceerd bij HSL, BR en AU. Daarmee is het Nederlandse Spoor op een hoer plan ekomen en voor deze lijnen op wereldniveau. Deze nieuwe systemen leiden tot een betrouwbaarder, beschikbaarder, onderhoudbaarder en veilier spoor. r is een definitieve richtin ineslaen voor de vernieuwin van het hele Nederlandse Hoofdspoonivenet. Deze vernieuwin wordt thans voortezet en erealiseerd bij de realisatie van de Hanzelijn en in het Proramma Mistral. BB21 heeft de basis evormd voor de nationale RTMS implementatiestrateie. r is een rote stap ezet en beklijvend een we ineslaen naar verdere professionaliserin en in procesbeheersmatie zin omaan met treinbeveiliin (CN/CNLC, lsa, enz). r is aanetoond dat diepaande - zelfs fundamentele - vernieuwinen in het spoor moelijk zijn en effectief kunnen worden erealiseerd in internationale samenwerkin. n dat die ewenste vernieuwinen ook in Nederland kunnen worden doorevoerd. Het heeft ProRail in de top ebracht van de internationale Spoor I nfrastructuurmanaers. Daarmee is ProRai I ook een stevie medespelbepaler eworden in de uropese Spoorontwikkelinen en in de concurrentiepositie van de spoormodaliteit. Met name ook door de intensieve samenwerkin met de realisatieprojecten Spoorverdubbelin Amsterdam-Utrecht en de Betuweroute heeft BB21 haar scope kunnen realiseren. BB21 wordt met een klein bati saldo afesloten. B82 1 verantwoordinsrapportae3l december2007. doc í0/1 18

11 3. Scope en Beschikkinen BB2í 3.í Hoofdfasen 3.í.1 Opzet BB2í in í999 Op 17 november 1998 deelde de minister de aan de Tweede Kamer mede dat het departement besloten had tot vernieuwin van de spoorwesystemen. In 1998 startte bu RIB het project Bev21 met de aanbestedin van de ontwikkelin van nieuwe beveiliinssystemen voor de mea's HSL-Zuid, Betuweroute, HST-Oost, de uitbreidin van het baanvak Amsterdam-Utrecht van twee- naar vierspori en het rompnet. In 1999 verleende het ministerie een beschikkin voor dat project (reí.2). RIB heeft deze ontwikkelin voor het beveiliinssysteem vanaf 1 januari 1999 samenevoed met een drietal andere projecten tot één BB21 proramma: o ontwikkelin en landelijke invoerin van GSM-R; o ontwikkelin en beproevin van 25kV op de Havenspoorlijn; o ontwikkelin van de koppelin met VPT. Gebruik van BB21 voor het rompnet lcwam mede voort uit het beleid om het bestaande net 'Beter te Benutten", wat op 16 november 2000 door de minister aan de Tweede Kamer was emeld naar aanleidin van vraen van de heer Van Gijsel. De afkortin "BlBl21" stond toen voor'beter benutten in de 21" eeuw'. In 1999 en 2000 af het ministerie voor deze projecten beschikkinen en aanvullende beschikkinen af voor een totaal van ca. 427 mln. ulden (pp 1999/2000 ref. 3 tot en met ref. 9). 3.í.2 Heroriëntatie in 2O Naar aanleidin van een schrijven van V&W op 12 juni 2002 (ref.11), heeft BB21 een heroriëntatie uitevoerd volens het zn. BB21 Heroriëntatieplan (reí Dit plan was de basis voor de aanvullende beschikkinsaanvraa van 14 november 2002, waarvoor een beschikkin werd afeeven op 3 december Dit had de volende evolen: o het VPT+ systeem kree minder functionaliteit. Dit systeem, dat de verbindin vormt tussen het bestaande verkeersleidinssysteem en het nieuwe beveiliinssysteem, speelde oorspronkelijk een belanrijke rol bij het realiseren van het "Beter Benutten"; o het beveiliinssysteem wordt wel erealiseerd als oorspronkelijk bedoeld, maar met uitzonderin van de autolocalisatiefunctie en level 3. en nadeelvan de keuze die bij de heroriëntatie is emaakt, is dat het systeem dat door Alstom is ontwikkeld voor de Betuweroute, uitsluitend RTMS level2 en een 'mixed sinallin2'ondersteunt. 'Mixed sinallin'combineert RTMS level2 met 2 rword ondervheid emaat<t tus*n beveiliinssystemen die vanuit & baan srecrfs een enkeltype beveiliinssysteem op de tein on&rdeunen (ATB of RTMS) en beveiliinssystemen die vanuit de baan twee beveiliinssystemen (ATB en RTlt S) onderdeunen, de zn. "ilxecl sinailin". In het laatste eval kunnen zowel bedaande treinen die uitsluitend md ATB zijn uíterust, als RTMS treinen er ebruik van maken. B82 1 verantwoord insrapportae3 1 december2007. doc 11t118

12 conventionele beveiliin op basis van ATB3. Dat functioneert niet oed meer in combinatie met een 25kVac tractievoedin. Bombardier biedt wel 'mixed sinallin' functionaliteit die op Amsterdam-Utrecht toeepast zal worden. Daar zal ebruik worden emaakt van de 1500 Vdc tractievoedin. De keuze was onvermijdelijk omdat voor de Betuweroute en Amsterdam-Utrecht een leverancierskeuze emaakt moest worden. Bij toekomsti ebruik van de reeds ontwikkelde systemen op andere baanvakken in Nederland, waar'mixed sinallin' ewenst is, zou het systeem van Bombardier dus met minimale aanpassinen voor de lokale situatie, kunnen worden inezet. Voor het systeem van Alstom kan dat ook maar daar moet ook het concept eerst no werkend worden aanetoond wat iets meer werk is. Het verdwijnen van RTMS level 3 betekende niet dat de inspannin van de Bev21 leveranciers aanzienlijk verminderde omdat bij level 3 ebruik emaakt wordt van de systemen die ook nodi zijn voor RTMS level 2. en belanrijk verschil is dat in plaats van een klassiek treindetectiesysteem (Jade, GRS spoorstroomlopen enz.), een level 3 systeem ebruik emaakt van autolokalisatie in de trein, zodat baanebonden detectie achterwee kan blijven (belanrijk voordeel). Het loslaten van HSL-Zuid en HST-Oost heeft ook weini evolen ehad voor de scope van BB21: het systeem moest eheel door BB21 worden ontwikkeld en worden overedraen aan de 'staande ProRail oranisatie', of er nu twee of vier Meaprojecten ebruik van zouden maken. Belanrijk was dat er van twee leveranciers elk een systeem ontwikkeld diende te worden. Het beveiliinssysteem wat BB21 uiteindelijk heeft opeleverd voor de Betuweroute en Amsterdam-Utrecht verschilt daardoor nauwelijks van het systeem zoals dat oorspronkelijk beood was. Indien het Bev21 systeem zoals dat nu voor BR en Asd-Ut is ontwikkeld in de toekomst elders in Nederland toeepast wordt, dan kan oed worden voortebouwd op de systemen die door Alstom en Bombardier voor BB21 zln ontwikkeld omdat zij alle basisfunctionaliteit bevatten voor het rompnet. 3.í.3 De periode tot í januari 2005 Voor uitvoerie verslalein van de voortan van het BB21 proramma en de projecten die daar deel van uitmaken tot en met 31 december 2005, wordt venuezen naar het zn. BOS-1 rapport (ref. 1). De inhoud van dat rapport wordt hier niet herhaald. 3 ATB d;aat voor Automati&he Treinbeveiliin; boven 40 km/h wqdt indien nodi automati*h verhinded dat têinen te hard ijden, door toepassin van een noodremmin B82 1 verantwoord insrapportae3 I decembe doc 12t118

13 3.í.4 De periode vanaf í januari 2005 Vanaf bein 2005 raakten de twee B&B projecten binnen BB21 in toenemende mate "verstreneld' met hun Meaproject. Dat was een zeer ewenste en - achteraf ook ebleken - noodzakelijke ontwikkelin die rotelijkst heeft bijedraen aan de (relatief) tijdie opleverin van de spoorverdubbelin Amsterdam-Utrecht en opleverin Betuweroute in april resp. juni Ook voor BB21 was dit zeer succesvol omdat het naast de ultieme test van een ontwikkelin ook betekent dat die ontwikkelinen beklijft aanwezi blijven. De consequentie was ook serieuze kostenverhoin voor 8821, voornamelijk ten evole van koppelin aan (vertraade) opleverin en (veranderende) faserin van de Meaprojecten. In overle met V&W zijn daarvoor een formele scopewijziinsvoorstellen inediend, is er wél expliciet over erapporteerd en de kosten zijn betaald door met succes een beroep te doen op de risicobeschikkin (en laatste aanvraa daaruit loopt no). B82 1 verantwoordinsrapportae3 1 december2007. doc 13t118

14 3.2 Bev Ontwikkelin van de beve ili inssystemen. BB21 heeft specificaties opesteld voor ontwikkelin van de baansystemen van Bombardier voor de Utrechtboo en vierspori Amsterdam-Utrecht, en voor de baansystemen van Alstom voor de Betuweroute. Deze baansystemen omvatten: interface met VPT (VlA en VIS), interlockin, Radio Block Center, onderhoudsstations, confiuratietools en balises. Voor de Betuweroute is tevens een HHT (Hand Held Terminal) especificeerd. Bovenstaande specificatiebaselines bevatten bijbehorende'externe' interface specificaties van het beveiliinssysteem met het KBV systeem, infra-elementen, nevenliende conventionele beveiliinssystemen en GSM-R. De enoemde systemen zijn onder verantwoordelijkheid van BB21 samenebouwd en etest en fouten die bij testen werden ontdekt zijn hersteld totdat was aanetoond dat de systemen aan de estelde eisen voldoen. Ook zijn de bedrijëprocessen waarnodi aanepast en is aanetoond dat de nieuwe systemen oed functioneren in combinatie met deze bedrijfsprocessen. De beveiliinssystemen zijn ebouwd conform de RTMS TSI van Middels cross-exchane testen is aanetoond dat Alstom treinen oed samenwerken met walsystemen van Bombardier en andersom. Bovendien zijn er succesvol crossexchane testen uitevoerd met treinen voorzien van RTMS systemen van Siemens. De veiliheid is aanetoond door middel van Safety Cases conform het CNLC principe. Deze is onafhankelijk etoetst door Independent Safety Assessors (lsa), voor de ehele productenboom. Aanetoond is dat aan alle voorwaarden is voldaan om "Toestemmin voor Gebruik in xploitatie' te verlenen. Initieel stond BB21 derhalve in het teken van enerieke ontwikkelinen. Na de zn. 'Heroriëntatie' in 2003 is de ontwikkelin ericht op Amsterdam-Utrecht met het systeem van Bombardier en op de Betuweroute met het systeem van Alstom. Bovendien zijn de volende ondenruerpen opepakt:. ontwikkelin van een landelijk Key Manaement Center waarmee RTMS coderinssleutels kunnen worden aanemaakt en beheerd; o STM-STM transities waarmee treinen uiterust met RTMS zonder stilstand de overan kunnen maken tussen ATB in Nederland en Krokodil in Belië of PZB in Duitsland Aansluitin aan het realisatieproiect Amsterdam-Utrecht vanaf Op 26 oktober 2005 besloot ProRail de indienststellin van de Utrechtboo uit te stellen. Reden was een ontbrekende safety case van Bombardier en een ontbrekend ISA rapport. In maart 2006 vond de indienststellin plaats, zonder noemenswaardie problemen. Het uitstel leidde tot ca. 1 mio euro meerkosten omdat het ontwikkelteam laner moest aanblijven [ref; MR Nov 2005]. Doordat de versie voor Utrechtboo nomaals uifuoeri werd etest, was er weini voortan op het ebied van vierspori B82 1 verantwoordinsrapportae3 1 decembe doc 14t118

15 Amsterdam-Utrecht. De indienstellin daarvan werd aanvankelijk uitesteld naar 30 oktober In de maanden na indienststellin van de Utrechtboo zijn een aantal problemen verholpen door relatief kleine aanpassinen van het systeem, o.a. betrekkin hebbend op het ATM netwerk en te frequente master/slave switches. Rond september 2006 werd duidelijk dat indienststellin van viersporiheid in oktober niet haalbaar was omdat noch de applicatie, noch de installatie tijdi ereed zou zfn. Besfoten werd voor uitstel naar maart2007 wat nomaals leidde tot laner aanblijven van het team; de meerkosten bedroeen ca. 2 mio. ind 2007 werd etwijfeld aan de haalbaarheid van mixed sinallin in Uiteindelijk in vierspori Asd-Ut in april 2007 succesvol in dienst. Aanvankelijk zonder de zn. 'horizontal boundary' functionaliteit, deze werd toeevoed in juli. Na indienststellin bleef als probleem in het systeem zitten dat (LD) seinen niet oed edimd konden worden, wat in juni werd verholpen door een systeemaanpassin. f n september 2007 werden alle contractuele restissues onderhandeld met Bombardier, wat resulteerde in een zn. 'vaststellinsovereenkomst'en een aanvullende overeenkomst (nieuw contract) voor de release van mixed sinallin. Deze laatste functionaliteit is daarbij ewijzid in een zn. 'overlay' functionaliteit met als realisatietaret eind De totale meerkosten als evol van late opleverinen door Bombardier en meerwerk als evol van omissies en foutjes in de specificaties, die tijdens de ontwikkelin aan het licht kwamen, bedroe totaal 6,47 mio waarin december 2007 met succes een beroep voor is edaan op de risicobeschikkin van BB21 (brief van 14 december, kenmerk RvBlBK2Q (ref 29) Aansluitin met realisatieproject Betuweroute vanaf Midden 2004 liet Alstom weten een Generieke Safety Case (GASC) te zullen leveren voor het beveiliinssysteem van de Betuweroute. Reden was dat zij de capaciteit nodi had voor het realisatietraject op de Betuweroute en de plannin daarvan niet in evaar wilde brenen. Het evol van het ontbreken van een GASC was dat de enerieke veiliheid dus ook aanetoond zou worden middels de (BR-) specifieke Safety Case, de SASC. Dit leidde tot een directe, sterke verwevenheid van het ontwikkelproject BB21 en het realisatieproject BR omdat BB2l haar validatiewerkzaamheden nu moest aan uifuoeren op basis van de producten van het realisatieproject. In april 2005 werd zowel de testlocatie SlieGor beschikbaar om met testtreinen te rijden, als de simulatieomevin op Kijfhoek. Vanaf de zomer 2005 zijn op het baanvak Maastricht-Heerlen duurtesten uitevoerd met Alstom apparatuur. Kijfhoek en SlieGor werden in november 2005 terueeven aan de BR t.b.v. verdere afbouw van de Betuweroute. Gezien de status van de baan was het op Kijfhoek en Slieor daardoor niet moelijk de testen voort te zetten en ontstond voor BB21 de behoefte BB2 1 verantwoord in srapportae3 1 decembe doc 15t118

16 aan een nieuw testplatform werd duidelijk. Dit werd uiteindelijk erealiseerd in Amersfoort. Tijdens bovenenoemde testperiode werden verschillende (test)versies van het beveiliinssysteem eleverd en beproefd waarbij fouten werden ontdekt en in volende versies werden hersteld. Gelijktijdi liep de ontwikkelin van het safety dossier. Doel was de Betuweroute uiterlijk 2 januari 2007 in dienst te laten aan. Hoewel het BB21 systeem ereed was voor indienststellin, werd besloten deze uit te stellen in verband met problemen aan de tunneltechnische Installaties. Op 17 juni in de Betuweroute in bedrijf met de 'basisconfiuratie' van het beveiliinssysteem. Omdat no niet was bewezen dat ebruik door meerdere RTMS treinen elijktijdi ook absoluut veili was, werd besloten te aan rijden met een vervoersbeperkin. Parallelwerd een zn. 'trein-baan interatietestproramma' uitevoerd. Omdat een aantal functies no niet eheel etest was bij indienststellin, werd besloten in oktober de zn. 'versie 4' te installeren, die compleet was, op het ebruik van de zn. 'Hand- Held Terminal' na. De vertraade indienststellin van de Betuweroute leidde tot 7 mio meerkosten. In de brief indienststellin Betuweroute "van 9 februari (kenmerk RvB/BK-JN/ ) zijn deze kosten aan V&W emeld. In kader van het DO tussen ProRailen V&W op 30 mei is deze aanvraa besproken en door V&W in behandelin enomen. Vanaf voorjaar 2007 startte de uitwerkin van het plan om de Havenspoorlijn ook onder RTMS te brenen. Met name om het realisatierisico beheersbaar te houden werd besloten de Havenspoorlijn efaseerd te mireren naar RTMS: eerst als level 1 en vervolens als level 2. Dit betekende een aanvullin op het oorspronkelijke BB21 proramma en werd ook apart efinancierd (2,5 mio mio, extra financierin, ref 13) Overdracht, Nazor Te rekenen per 1 januari2008 zijn de Bev2l projecten B&B AU en B&B BR, als ondersteu n i n s projecte n, overed ra en aa n respectievel ij k het rea I isatieproject Amsterdam-Utrecht en de IS/TB (S en 6.4.2). Ten behoeve van B&B AU wordt daartoe (pp 2007) ontrokken aan de BV21 beschikkin (incl. de risicobeschikkin) en (pp 2007) aan de VPT+ beschikkin (S 6.3.1). Ten behoeve van B&B BR wordt daartoe (pp 2007) ontrokken aan de BV21 beschikkin (incl. de risicobeschikkin), de RTMS subsidie en de no te formaliseren wijziinsbeschikkinen (S en 6.4.6). ln het DO Infra van 9 april 2008 is daartoe besloten de beschikkin Bev 21, de bijbehorende Risicobeschikkin en de beschikkin VPT+ epsn te laten. Die beschikkinen worden pas esloten nadat de werkzaamheden daadwerkelijk zijn beëindid (S 6.5). B82 1 verantwoord in srapportae3 1 december2007. doc 16/1 18

17 3.3 VPT+ 3.3.í VPT+ wordt KBV De heroriëntatie in 2004 betekende voor het VPT+ project dat er in het kader van de VPT+ beschikkin alleen no een interfacesysteem ontwikkeld zou worden tussen het nieuwe, op RTMS ebaseerde beveiliinssysteem en het bestaande verkeersleidinsysteem "VPT'. Deze interface wordt 'Koppelin Beveiliin - VPT' (KBV) enoemd. Het deelvan VPT waar KBV op aansloot, 'Procesleidin Rijween (PRL)' mireerde echter elijktrldi en vrijwel onafhankelijk van BB21, van versie 25 naar versie 26. Omdat PRL26 al vóór de indienststellin van het BB21 systeem in ebruik zou zi1n, zowel op de Betuweroute als op post Amsterdam, was aanpassin nodi van het KBV systeem maar ook diende in PRL26 rekenin te worden ehouden met het BB21 systeem. De kosten voor deze aanpassin van PRL26 zijn voor éénderde deel betaald uit de risicobeschikkin (1,13 miljoen euro (ref 19)), de andere tweederde werd betaald door de realiserinsprojecten Amsterdam-Utrecht en HSL- Zuid KBV ontwikkelinen Bein 2005 werd vastesteld dat er meer aanpassinen nodi waren aan het KBV ontwerp dan voorzien, als evol van late wijziinen zowelvan het PRL systeem (PRL26), als van wijziinen van de beveiliinssystemen. Omdat de beveiliinssystemen verschilden op het interface, moesten er noodedwonen twee parallelle ontwikkel (- en test) lijnen worden opezet voor KBV. Uit veiliheidsanalyses volde dat het KBV systeem aan een hoer veiliheidsniveau moest voldoen. De twee B&B projecten inen concurreren om KBV releases waardoor het noodzakelijk werd stapsewijs tussenreleases op te leveren. Dat lede echter een te root besla op de beschikbare capaciteit van het ontwikkelteam en op het budet van KBV. Met succes werd voor het bedra van 0,8 miljoen euro een beroep edaan op de risicobeschikkin van BB21 (rei.22). De maatreelen om dit risico in de toekomst te ondervanen bestonden uit het verbijzonderen van de KBV systemen in een apart project dat direct aan de prorammamanaer rapporteerde en versterkin van het ontwikkelteam. Deze maatreelen bleken succesvol: hoewel KBV edurende meer dan twee jaar kritisch waren voor tijdie opleverinen van BB21 systemen van Betuweroute en Amsterdam-Utrecht werd ze nooit blokkerend. Vanaf juni2005 kwamen er vier ontwikkelinen op an die de bouw van eíra KBV releases noodzakelijk maakten: o uitstel van miratie van de Havenspoorlijn;. faserin van testen van het beveiliinssysteem Betuweroute 415;. f;aserin van'conventionele' functionaliteit op Amsterdam-Utrecht;. faserin van 'mixed sinallin' functionaliteit op Amsterdam-Utrecht. In 2005 werden er ten behoeve van testen verschillende tussenversies emaakt van KBV release 82. Het was oorspronkelijk de bedoelin release 82 te ebruiken als operationele versie voor de Utrechtboo. 82 was echter uitsluitend bruikbaar in combinatie met PRL25.Toen bleek dat in de Utrechtboo niet in oktober 2005 dienst zou aan maar in maart 2006, moest de miratiestrateie voor KBV worden aanepast omdat eerst het PRL systeem op post Amsterdam zou mireren naar PRL26. Besloten werd om release 86 die voor vierspori Asd-Ut was ontwikkeld, al voor de Utrechtboo te ebruiken omdat deze zoweleschikt was voor PRL26 als voor PRL25. Deze 86 B821 verantwoordinsrapportae3 1 decembe doc 17 t118

18 was echter oneschikt voor de versie van het beveiliinssysteem voor de Utrechtboo en moest worden aanepast. en verelijkbare situatie ontstond bij de indienststellin van vierspori Amsterdam- Utrecht. In auustus 2006 werd besloten de indienststellin van oktober 2006 te verpfaatsen naar maart De KBV versie voor oktober 2006 was toen al ereed en alle kosten waren emaakt. Hoewel de versie voor maart 2007 no een 'mixed sinallin' functionaliteita bevat, verschilde deze wel van de versie voor oktober omdat er een aantal verbeterinen waren aanebracht. De zn. 'horizontal boundary'functionaliteit kon echter niet in maart worden meeenomen omdat het VPT systeem daar niet tijdi voor was aanepast, waardoor ook KBV weer efaseerd moest worden. De faserinen van de KBV voor Amsterdam-Utrecht, maar ook voor de Betuweroute, was nodi om problemen evonden bijtesten, te verhelpen in KBV + beveiliin (nieuwe versie), om daarna daarmee middels testen vast te stellen of de oplossin voldeed. Soms bleek het dat nieuwe problemen pas zichtbaar werden nadat oude problemen waren opelost omdat bepaalde testen met de foute systemen niet oed konden worden uitevoerd. Zo werd bijvoorbeeld na het in dienst aan van de Utrechtboo m.b.v. een patch een 'eheuenlek' opelost die verantwoordelijk was voor de storin die het systeem onnodi liet omschakelen naar de redundante computer. Pas na het aanbrenen van deze patch werd een tweede 'eheuenlek' zichtbaar, die ook moest worden opelost. en verelijkbare stapsewijze ontwikkelin deed zich voor bij de ontwikkelin van KBV voor de Betuweroute. Het rote aantal KBV releases met tussenversies dat hierboven beschreven is, kon niet meer betaald worden uit de VPT+ beschikkin omdat deze uiteput raakte. In september 2006 is met succes voor een bedra van 2,4 miljoen euro een beroep edaan op het risicobudet van BB21 (ref. 26) waarmee de ontwikkelin kon worden afemaakt. Daarmee zijn de ontwikkelinen en de initiële producties van KBV afesloten (en resteert er no een initiële productie t.b.v. 'Mixed Sinallin' AU). De laatste KBV versie, release v11, is in oktober 2007 door BB21 eproduceerd in opdracht en ten behoeve van de Betuweroute i.v.m. een update aan het beveiliinssysteem van Alstom. De kosten voor deze release bedraen ca. 1 miljoen euro, zijn edraen door het PoBR proramma en verwerkt in het fi nancierinsovezicht ($ ) 4 d.w.z RTMS bvel 2 naast conventionele ATÈG BB2 1 verantwoord insrapportae3l december2007. doc 18t118

19 3.3.3 Ovedracht,Nazor Na de ontwikkelin van KBV en productie van releases tbv Amsterdam-Utrecht en Betuweroute is KBV overedraen aan ICT Services van ProRail (S en ref. 32). De ontwikkelin van KBV voor de Havenspoorlijn (tzt bij realisatie L2) en voor'mixed Sinallin' functionaliteit op Amsterdam-Utrecht worden dus uitevoerd onder verantwoordelijkheid van ICT Services in opdracht van de realisatieprojecten. Per 31 december 2007 staat dus no uit een initiële KBV versie te doen produceren t.b.v. 'Mixed Sinallin' van het project Amsterdam-Utrecht. Daarvoor is een bedra ereserveerd van (pp 2007) (S 6.3.1). In het DO van 9 april 2008 is er besloten de beschikkin VPT+ open te laten. Deze beschikkin wordt pas esloten nadat de werkzaamheden daadwerkelijk zijn beëindid (s 6.5). B821 verantwoordinsrapportae3l december2007. doc í9/118

20 3.4 GSM-R Pilot en GSM-R Landelijk GSIiI-R scope, beschikkinen In de beschikkinsaanvraa Proramma BB21 Deel D, Project GSM-R landelijk van 23 juni2000 [Kl, zrjn in hoofdstuk 3 de op te leveren producten aaneeven. De producten moeten aan de volende eisen voldoen:. een werkend GSM-R net als vervanin van Telerail, eschikt voor BB21 en ondersteunend voor MA/, voor het spoorwenet zoals eind 2004 aanwezi in Nederland (incl. Betuweroute excl. HSL-Z). Dit GSM-R net zal eschikt zijn voor medeebruik door HSL-Z. Voor toepassin op HSL-Z zal de radiodekkin uitebreid moeten worden;. een SLA (Service LevelAreement) waarin de dienstverlenin voor 5 jaar vasteled is. In dit SLA zal uitdrukkelijk de bereidheid tot verdere ontwikkelin en uitbreidin van het GSM-R net worden vasteled; o definitieve, vrijeeven systeemspecificaties GSM-R realisatie, afsluitin Het GSM-R netwerk is in 2004 opeleverd en aan de eisen is rotendeels voldaan (zie ref. 31a). De vrijave van de GSM-R applicatie voor RTMS was no een restpunt dat no door BB21 moest worden opepakt. Dat is in 2007 succesvol aferond (S en ref. 31b). De beschikkin GSM-R Pilot en beschikkin GSM-R Landeliik kunnen daarmee formeelworden afesloten (zie $ 6.3.1, en 4.3.3), zoals besloten in het DO Infra van 9 april2008 (S 6.5). B82 1 verantwoordinsrapportae3'1 decembe2007. doc 20t118

21 3.5 25kV 3.5.í 25kV scope, beschikkinen Op 14 juli 2000 diende Railinfrabeheer een beschikkinsaanvraa in voor de ontwikkelin van een nieuw tractievoedinsysteem op basis van 25 kv Proramma BB21, deel F - project 25kV, versie 1.0), voor een bedra van NLG 75,0 miljoen ( 34,034 mio prijspeil 1999f. Op 13 december 2000 verleende de Minister deze beschikkin (DGPA/ /U ) voor een bedra van NGL 76,875 mio (= 34,884 mio in prijspeil2000; oflrtrel 35,604 mio in prijspeil2001)'. Het 25 kv project leidt tot een zn. 'Basis Ontwerp Bibliotheek' (BOB) met evalideerde en ecertificeerde ontwerpdocumenten betreffende het 25 kv tractiesysteem en het MC-effect daarvan. Als evol van het vernieuwende karakter was er m.n. de eerste jaren sprake van voortschrijdend inzicht: er waren meer testen nodi dan aanvankelijk voorzien. Het proces van eisen stellen, eneriek ontwerpen, projectspecifieke ontwerpen, bouwen, testen en evalueren vroe ook meer iteraties, wat kenmerkend is voor een pilot project. Ook werden er lopende de ontwikkelin nieuwe eisen esteld ten aanzien van de certificerin van de BOB en het opnemen van RAMS aspecten daarin. Om de extra kosten te dekken is elijk met de aanvraa voor de aanvullende beschikkin voor het beveiliinssysteem, een aanvraa inediend voor aanvullin van het 25 kv budet 5,963 mio (pp 2001), welke op 3 december 2003 is ehonoreerd (beschikkin à 6,142 mio, pp 2002, DGPISPO/U , ref. 3). Toepassin van een 25 kv tractiesysteem leidt tot: o snelheiden hoer dan 160 km/uur (tot 300 km/uur moet moelijk zijn),. hoere treinintensiteit, sneller aanzetten en inzet van zwaardere treinen,. wenemen van de vermoensberenzin van het huidie materieel, o interoperabiliteit conform tractie TSI's,. laere lifecyclekosten en hoere beschikbaarheid van het tractie-eneriesysteem,. laere milieubelastin door minder enerieverlies en minder storende emissie,. Geen afschermin nodi d.m.v. 'kathodische beschermin'zoals die nu wel nodi is voor elijkstroomzwerfstromen. " xdusief BTW BB2 1 verantwoord insrapportae3 1 decembe doc 21t118

22 Het 25 kv ontwikkelproject besloe een root aantal onafhankelijke ontwikkelinen die als kenmerk hadden dat zij samen de voorwaarde waren om het nieuwe 25 kv tractievoedinssyteem in Nederland te kunnen invoeren. Het betreft o.a. het opstellen van een bibliotheek met normdocumentatie, de onderbouwin daarvan (mede op basis van testen) en specificatie van:. bepalen van renzen van apparatuur, zowel het maximaaltoeestane storende niveau van de veldemissie aan kant van de'zende/ als de minimale onevoeliheid aan kant van de 'onfuaner';. specificatie en analyse van een 25kV bovenleidinsysteem; o voorbereiden van bestaande systemen voor latere ombouw naar 25 kv; o voorbereiden van civieltechnische constructies ('kunstwerken') voor 25 kv;. specificatie en ondezoek van een spanninssluis 1500 V 125 ky;. onderzoeken, specificeren van producten t.b.v. calamiteitenbestrijdin;. onderzoek naar bi-courante onderstations; o realisatie van een 25 kv pilot omevin t.b.v. testen;. vrijave van het JAD systeem op de Havenspoorlijn onder 25 kv MC condities Basis Ontwerp Bibliotheek De zn. 'Basis Ontwerp Bibliotheek' (BOB) omvat alle specificaties en kaderstellende voorschriften die betrekkin hebben op bovenenoemde ontwikkelinen. Het is een samenhanend, compleet pakket evalideerde documenten, inclusief de RAMS (Reliabili$, Availability, Maintainability en Safety) aspecten. Deze documenten zijn leveranciersonafhankelijk en voldoen aan de Nederlandse en buitenlandse normen voor MC, interoperabiliteit, performance en veiliheid m.b.t. aanrakinsspanninen. nezijds betreft het de specificatie van de maximaaltoelaatbare lectro-manetische (M) veldemissie van het 25kV tractie-eneriesysteem, andezijds de specificatie voor de maximaal toeestane evoeliheid voor 25 kv M verstorinen van een root aantal systemen waaronder: o conventioneleboordsystemen; o RTMS boord en - walsystemen; o Jade-treindetectiesystemen; o GSM-R; o infra-elementen; o installaties voor zn. 'kruisend verkeer'(bruen overween e.d.);. aanrenzende 1500 V DC tractievoedinssystemen;. aanrenzende en parallellopende conventionele beveiliinssystemen Overdracht per í mei 2006 De BOB werd op 1 mei2006 compleet overedraen aan ProRail/lS/Productbeheer. Daarmee was de ontwikkelin van de BOB in kader van het BB21 proramma afesloten. De 'afrondin van de BOB' met bijbehorende MC studies liep no door tot en met september 2006, onder manaementverantwoordelijkheid van ProRail onder budet van BB21 en met rapportae aan V&W via de maandrapportae van BB.21. BB2 1 verantwoord insrapportae3 1 december2007. doc 22r118

23 Activiteiten die na overdracht van de BOB bij BB21 no doorliepen tot I oktober 2006 waren:. ontwikkelin van middelen t.b.v. calamiteitbestrijdin;. richtlijn m.b.t'veili Werken aan Laaspanninsinstallaties' (VWL) in de nabijheid van 25 kv tractie:. Uifuoeren van verificatie testen t.b.v. vrijave van delen uit de BOB, m.n. voor de 'enerieke -spanninssluis' ;. afsluiten van zn. 'openstaande MC-vraastukken' n.a.v. het werken met en meten aan de nieuw ebouwde 25 kv infra op de HSL-Zuid en Betuweroute Galamiteitbestrijdin, Combi-Tester Het ondezoek naar en specificatie van producten ten behoeve van calamiteitbestrijdin richt zich op: veiliheidstesters, calamiteitenaardin, spanninstesters, aardinsschakelaren en het bepalen van veilie brandblusafstand. De ontwikkelin van een zn. 'spanninsteste/ waarmee'zowelde restladin kan worden afevoerd naar aarde, als kan worden vastesteld of er no spannin aanwezi is op de bovenleidin, door de brandweer, zowel voor het bestaande 1500 V systeem als het nieuwe 25 kv systeem', liep rote achterstand op door een bijnadodelijk oneval in juli Na talvan ondezoeken en studies door leveranciers, kennisinstituten en universiteiten, werd vastesteld dat de zn. '1550V/25kV combitester'technisch niet realiseerbaar zouzijn. Om de indienststellin van de HSL-Zuid en Betuweroute niet in evaar te brenen werd een procedure ontwikkeld voor'ruim Uitschakelen'. Parallel werd verder ezocht naar een alternatief dat minder operationele impact zou hebben en eaccepteerd werd door de brandweer. Deze ontwikkelin is binnen BB21 afesloten en overenomen door het TransMissie BR, op eien budet Cspanninssluis, Nazor De C-spanninssluis betreft de specificatie van een spanninssluis tussen het conventionele 1500 V DC ebied en het 25 kv AD ebied. Deze ontwikkelin vroe meer tijd dan ven^/acht doordat er tijdens de ontwikkelin sprake was van voortschrijdend inzicht en herhaald testen moesten worden uitevoerd om de effecten van aanpassinen ven eisen (en ontwerp) te bepalen. Met name de aanraakspanninen in het DC nebied bleken bij testen veel hoer dan volens de normen toeestaan. De ontwikkelin van deze spanninssluis is met het beëindien van het BB21 proramma 31 december 2007 no niet voor 100% afesloten. Het resterende budet, root (pp 2007) wordt per overedraen aan de zn. 'Post Nazor'(S 6.3.1). Met deze overdracht kan de 25kV beschikkin formeel worden afesloten (zie $ a.a). n aldus is besloten in het DO Infra van 9 april2008 (S 6.5). B82 1 verantwoord in srapportae3 1 decembe doc 23t118

24 4. Financiële Overzichten BB2í (per , pp 2007) Project Overzicht beschikkinen Bedra * í000 BV 21 Oorspronkeliike beschikkinq RTMS (ref. 2) (pp 1999) Aanvullende beschikkinq RTMS (ref. 3 ) (op Indexerin RTMS beschikkinen (pp 2002) Aanvullende beschikkinq onvoorzien (ref. 3) (pp 2002) I ndexerinq beschikkinq onvoorzien 825 Totaal BV2í íoo íí5.973 VPT+ Oorspronkeliike beschikkinq VPT+ (ref. 7) 1pp 2000) Correcties in aanvullende beschikkin (ref. 3) (pp 2000) Indexerin VPT+ beschikkinen Totaal VPT+ (pp 2007) GSM-R land. Oorspronkelijke beschikkin (ref. a ) (pp 1999) Aanvullende beschikkinq GSM-R (ref. 5) (pp 2001) Aanvullende beschikkin (ref. 3) (pp 2002) -570 I ndexerin GSM-R beschikkinen Totaal GSM-R landeliik (pp 2007) GSM-R oilot Oorsoronkeliike beschikkinq (ref. 6) (pp 2000) Indexerin 390 Totaal GSIU-R pilot (pp 2007) 8.í58 25 kv Oorsoronkeliike beschikkinq (ref. 8) (pp 2000) Aanvullende beschikkin (ref. 3) (pp 2002\ 6.'t42 Indexerinq 25 kv beschikkinen Totaal 25 kv (pp 2007) B82 1 verantwoord in srapportae3 1 december2007. doc 24t118

25 4.1 Bev De risicobeschikkin Als deel van de beveiliinsbeschikkin, is in 2003 een bedra van (prijspeil 2002) ereserveerd voor onvoorzien (ref 12). Op prijspeil 2007 komt dit neer op een bedra van ad Voor financierin van kosten uit de post "onvoorzien" als consequenties van risico's en onzekerheden dienden voor expliciete oedkeurin aan de minister te worden vooreled. In onderstaande tabel is weereeven welke onttrekkinen aan deze risicobeschikkin zijn edaan. Risico Bedraq Aanvraaq Toewiizinq GSM-R mediation Med iation ProRail/Mobirail Aanspraak op BB21 risicobudet, aanspraak op risicobudet, DGP/SPO/u ,.d.d. B821IRtP/SA/O9O í3 juli20o d.d. 25 mei2004 PRL PRL26 kosten uit het BB21 risicobudet, BB21 I JT lo1 5l defi nitief/rvb/bk- PíU2O517U1. d.d. 20 aoril 2005 KËV mèenteft lntraffic KBV kosten uit het BB2í risicobudet, RvB/BK-JN/ , d.d.'10 juni2005 ISA kosten ISA kosten uit het BB21 risicobudet, DIFJ 4W , d.d. 25 auoustus 2005 KBV Vezoek kosten van extra KBV versies ten laste van de BB21 "beschikkin onvoozien"te moen brenen, BB2'l I JT v. í.0, d.d. 1'l sedtember 2006 ('slu-k arare neen Vezoek om GSM-R kosten ten laste van BB21 onvoozien te brenen BB21lJTl207O9276, d.d. 16 april2oot VeÉrain Bombardier Kosten Bombardier vertrain uit het BB21 risicobudet, RvB/ 8K d.d. 1 4 december 2007 Aanspraak op BB21 risicobudet, DGP/SPO/u.05.0í , d.d 6 mei 2005 Aanspraak op BB2í risicobudet, DGP/SPO/U , d.d. 28 iuni 2005 BB2'l-risicobudet, DGP/SPO/u , d.d. 12 september 2005 aanspraak op BB21 risicobudet, DGP/SPO/U , d.d. 23 oktober 2006 Vezoek om GSM-R kosten ten laste van'bb2í onvoozien"te brenen, DGP/SPO/U , d.d. 14mei2OO7 ls no bij V&W in behandelin Aanvraen uit de risicobeschikkin Op 25 auustus 2005 diende BB2í een vezoek in om voor een bedra van een beroep te moen doen op de risicobeschikkin om extra kosten voor de Independent Safety Assessor (lsa) te kunnen bekostien [ref. 23]. Om te kunnen voldoen aan de uropese TSI's bleek het verplicht een safety case op te stellen volens de Cenelec standaard en deze te laten toetsen door een onafhankelijke lsa. Met de kosten van een derelijke ISA was ten tijde van de berotin van BB21 een rekenin ehouden. Op 12 september 2005 keurde de Minister deze aanvraa oed lref.24l. Op 14 december 2007 diende het BB21 proramma het verzoek in om voor het bedra van een beroep te kunnen doen op de risicobeschikkin in verband met uitloop van de ontwikkelin van het beveiliinssysteem voor BB2 1 verantwoord insrapportae3 1 decembe doc 25t118

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Randstad 141

Hoofdstuk 4 Randstad 141 Hoofdstuk 4 Randstad 141 Randstad Sleutelprojecten na 2020 interale ebiedsopaven verkennin VROM De concurrentiepositie, ruimtelijke kwaliteit en heid marktfalen, ontbreken overheidsfalen en duurzaamheid

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5474 13 april 2010 Regeling houdende bepalingen voor de subsidiëring van de upgrade van ERTMS apparatuur met versie 2.3.0.d

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005 Vlaamse Reulerinsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Konin Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. 32 2 553 13 53 ax 32 2 553 13 50 mail: info@vre.be Web: www.vre.be Beslissin van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Infra wijzigingen per 8-12-2014 op Zevenaar-Oost en Betuweroute (A15) Extra informatiesessie voor vervoerders en opleiders

Infra wijzigingen per 8-12-2014 op Zevenaar-Oost en Betuweroute (A15) Extra informatiesessie voor vervoerders en opleiders Welkom Infra wijzigingen per 8-12-2014 op Zevenaar-Oost en Betuweroute (A15) Extra informatiesessie voor vervoerders en opleiders 16 oktober 2014 R.W.J. Meijer / M. van Wilpe 25 februari 2011 Agenda -

Nadere informatie

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN De rol van de microbioloie in de vleeswarenindustrie Zesde deel M6 MICROBIOLOGICHE BEOORDELING VAN VLEE EN VLEEWAREN Auteur : F.K. tekelenbur TNO Voedin Zeist oktober 1999 blad 1 van 16 INHOUDOPGAVE 1

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Zuid 219

Hoofdstuk 4 Zuid 219 Hoofdstuk 4 Zuid 219 563 Spoorzone Roosendaal interale ebiedsopaven verkennin VROM en Al ruim een decennium lan proberen de terreinen en de stad als eheel. betrokken publieke partijen de spoorzone van

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers Bestrijdin van luchtverontreiniin: as- en luchtwassers De zich duidelijk aftekenende strijd teen de luchtverontreiniin plaatst de natwasser voor lucht- en procesassen, ook wel scrubber enoemd, weer in

Nadere informatie

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening APRIL 2006 externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin Samenwerkin bevoed eza Wm en brandweer INLEIDING Aanleidin en doel van de handreikin Binnen milieuverunninverlenin is externe veiliheid een Het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 16828 10 november 2009 Regeling voor de subsidiëring van de upgrade van ERTMS apparatuur met level-1 en versie 2.3.0d

Nadere informatie

Speedgate Xentry. Onderaandrijving

Speedgate Xentry. Onderaandrijving Speedate Xentry Onderaandrijvin Speedate Xentry Onderaandrijvin Veili én snel Effectieve terreinbeveiliin Robuuste constructie Verkeersklasse 60 Onbeperkte doorrijhoote Snelle montae TÜV ecertificeerd

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid Hoeschool Windesheim Opleidin Personeel & Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Juni 2010 2/73 NQA - Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin Dit rapport

Nadere informatie

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Mac OS X-besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Eamen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensda 18 juni 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit eamen zijn maimaal 8 punten te behalen; het eamen bestaat uit 16 vraen.

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep versla vo Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep Betreft : Inloopavond in Schuilkerk de Hoop voorlopi ontwerp Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep, d.d. 8 maart 2016; en de daaropvolende reactietermijn

Nadere informatie

Inleiding Treinbeveiliging

Inleiding Treinbeveiliging Inleiding Treinbeveiliging KIVI 22 januari 2014 22-2-14 MvdW / bewerkt AZ Inhoud Waarom Treinbeveiliging De in Nederland toegepaste technologie Actuele ontwikkelingen O.a. ERTMS Presentatie Treinbeveiliging

Nadere informatie

interoperabel maar toch verschillend van Betuweroute Presentatie IRSE (Luc van Gerrevink) 15 februari 2008

interoperabel maar toch verschillend van Betuweroute Presentatie IRSE (Luc van Gerrevink) 15 februari 2008 HSL-Zuid interoperabel maar toch verschillend van Betuweroute Presentatie IRSE (Luc van Gerrevink) Trace HSL-Zuid Presentatie IRSE 2 Noordelijke sectie HSL-Zuid (50 km) Zuidelijke sectie HSL-Zuid (50 km)

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7 CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde A Datum: 16 januari 2015 Tijd: 13.30 16.30 uur Aantal opaven: 7 Lees onderstaande aanwijzinen s.v.p. oed door voordat u met het tentamen beint.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

ERTMS. De toekomst! Esmé Kalshoven 27 februari 2013. Pilot ERTMS Asd - Ut

ERTMS. De toekomst! Esmé Kalshoven 27 februari 2013. Pilot ERTMS Asd - Ut ERTMS De toekomst! Esmé Kalshoven 27 februari 2013 Voorwoord ATB ERTMS Van Dijk, in 1920: Wanneer het seinwezen alleen oog zou hebben voor de veiligheid van het verkeer, dan zou het zijn taak al heel onvoldoende

Nadere informatie

WOB grond Termijn art. Gemeente wet. en 2 sub b en g Onbeperkt Artikel 10 lid 1 sub d Blijvend ivm persoonsgegevens

WOB grond Termijn art. Gemeente wet. en 2 sub b en g Onbeperkt Artikel 10 lid 1 sub d Blijvend ivm persoonsgegevens 1. In dit reister is vanaf juli 011 openomen op welke stukken het de raad eheimhoudin hebben opeled of waarover een verzoek is ontvanen.. Stukken van het vorie jaar die eheim zijn worden van deze lijst

Nadere informatie

8.0 Het Ketelrendement. Algemene inleiding:

8.0 Het Ketelrendement. Algemene inleiding: Prolemen 8.0 Het Ketelrendement Alemene inleidin: 8.1 Historie Toen oneveer 30 jaar eleden de eerste waterpijpketels oven de afvalverrandinsovens werden eouwd, estonden er no een speciaal voor dit doel

Nadere informatie

Lifo vragenlijst organisatie kultuur

Lifo vragenlijst organisatie kultuur hj;hl,n; LIFO Lifo vraenlijst oranisatie kultuur BCon LIFO INTERNATIONAL, INC. Directors of Overseas LIFO Prorammes MATCH bv & K.A.T. bvba Kastanjelaan, 21 2242 Pulderbos Tél.: 03/ 658 98 70 Fax : 03/

Nadere informatie

Vergelijkingen vergelijken

Vergelijkingen vergelijken Verelijkinen verelijken Ontwikkelin en onderhoud van een veelzijdi repertoire aan alebraïsche vaardiheden... want die methode, die men met een vreemd woord alebra noemt, schijnt die helderheid en dat emak

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

inhoud unilux 1. algemeen Inhoud 1 1 Bedrijfsprofiel en bereikbaarheid 1 2

inhoud unilux 1. algemeen Inhoud 1 1 Bedrijfsprofiel en bereikbaarheid 1 2 unilux inhoud vast rol plissé 2 3 4 5 6 7 8. Draaikiep-raam binnen Moelijkheden: rolhor horizontaal of verticaal buiten inklemhor buiten inklemraamplissé UNIT 2. Schuifraam Moelijkheden: rolhor verticaal

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlenin vallend onder fysieke leefomevin/ omevinsverunnin Hoofdstuk 1 Beripsomschrijvinen 2.1.1 Voor de toepassin van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlekosten: de aanneminssom

Nadere informatie

Het EINSTEIN -bestratingssystem

Het EINSTEIN -bestratingssystem Het EINSTEIN -bestratinssystem De creatieve bestratin met de intelliente voetechniek HET BELANG VAN DE VOEG IN DE BESTRATING Betonstenen zijn moderne, economische en extreem sterke bouwmaterialen en dankzij

Nadere informatie

Rol en resultaten GHOR

Rol en resultaten GHOR ZHZ Veili Mei 2008 13 Ziekenhuis koploper Erik van der Linden van het Albert Schweitzer ziekenhuis vertelt over de voorbereidinen voor de opvan van slacht offers van een chemische ramp. 2 Paars is een

Nadere informatie

VOEDINGSOPLOSSINGEN VOOR DETEELT VAN TOMAAT IN GESLOTEN TEELTSYSTEMEN

VOEDINGSOPLOSSINGEN VOOR DETEELT VAN TOMAAT IN GESLOTEN TEELTSYSTEMEN VOEDINGSOPLOSSINGEN VOOR DETEELT VAN TOMAAT IN GESLOTEN TEELTSYSTEMEN Brochure VG 2 Prijs ƒ 20,- Brochure VG 2 wordt u toeestuurd na stortin van f 20,-- op ironummer 293110 ten name van Proefstation Naaldwijk

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 23081 Opleidin : Zelfstandi werkend astheer/-vrouw Crebonummer : 25171 Niveau : 3 Leerwe : BOL Opleidinsduur :

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2003-II

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2003-II Loterij Ter eleenheid van een jubileum oraniseert een rote universiteit een loterij. Elke student krijt één lot. Er vinden twee trekkinen plaats. Bij de eerste trekkin wordt bepaald op welke nummers een

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 2308 Opleidin : Leidinevende bedienin Crebonummer : 2570 Niveau : 4 Leerwe : BBL Opleidinsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Integratietesten Lelystad IDS40

Integratietesten Lelystad IDS40 Integratietesten Lelystad IDS40 Jari Klomp 25/11/2011 TRANSPORT Inhoud 1st topic Overzicht Lelystad Page 3 2nd topic Systeem overzicht Lelystad Page 4 3rd topic Opbouw integratietesten Page 5 4th topic

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin

Nadere informatie

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel Roewe 22 te Henelo Ov Karakteristieke, uiterst sfeervolle en eheel emoderniseerde wonin op royale kavel Omevinskaart Roewe 22 te Henelo Ov De echte liefhebbers van jaren derti woninen met karakter weten

Nadere informatie

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning Strandaper 130 Beren op Zoom Hoekwonin centrum Beren op Zoom Rooseveltlaan Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op Zoom biedt een breed scala aan monumenten, musea, istorisce bezienswaardieden en volop

Nadere informatie

Raamrolhor BASIC. Raamrolhor BASIC 2 1. De onzichtbare oplossing met het zichtbare effect. info. kleur. opties g 3-2008/3-2009.

Raamrolhor BASIC. Raamrolhor BASIC 2 1. De onzichtbare oplossing met het zichtbare effect. info. kleur. opties g 3-2008/3-2009. 3-2008/3-2009 Raamrolhor BASIC Toepassin Draaikiep-raam Schuifraam Draairaam naar buiten Dakraam binnen info De onzichtbare oplossin met het zichtbare effect De Basic raamrolhor is een bijna onzichtbare

Nadere informatie

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2 TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoordin van prorammaebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters roep 1 en 2 Rob Schoonen Resi Damhuis juli 1992 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Speedgate Xentry. Bovenaandrijving

Speedgate Xentry. Bovenaandrijving Speedate Xentry Bovenaandrijvin Speedate Xentry Bovenaandrijvin Veili én snel Desin Modulaire opbouw TÜV ecertificeerd 5 jaar arantie* veili Én snel De Speedate Xentry opent en sluit binnen enkele seconden

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2017 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze of tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen.

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2018 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder volledie

Nadere informatie

D05 onderstation De toekomst dichtbij!

D05 onderstation De toekomst dichtbij! D05 onderstation De toekomst dichtbij! 1 Toepassinen RTU en telemetriestation Gemaalcomputer Dataloer M2M communicatie Automatiserin Controle en monitorin Distributieautomatiserin Zonnestuwen en zonne-enerie

Nadere informatie

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV Strateisch raamwerk voor de Meerjarenstrateie 20122015 van Brainport Development NV 1. Doel raamwerk meerjarenstrateie Het strateisch raamwerk van de stichtin Brainport, zoals vastesteld in maart 2011

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavinsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoerin van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Inhoudsopave Samenvattin... 4 Inleidin 7 2 Beleidsfocus... 11 2.1 Uitanspunten en onderbouwin

Nadere informatie

RIGD-LOXIA Producten en Diensten Catalogus

RIGD-LOXIA Producten en Diensten Catalogus RIGD-LOXIA Producten en Diensten Catalogus januari 2011 RE: 21 21 NL x5zk RIGD-LOXIA producten en diensten Heb je infragegevens of basisgegevens nodig om de rijtijden te kunnen berekenen? Wil je gegevens

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Colleevoorstel Openbaar Onderwerp Beleinen fossiele industrie en oproep divestment: reactie ABP Proramma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvattin Op 15 november 2016 heeft de fractie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. UDSO GTR module. Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek.

Gebruikershandleiding. UDSO GTR module. Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek. UDSO GTR module Datum: Versie: Juli 2010 1.0 Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek.nl Hoewel bij deze uitave de uiterste zor is naestreefd, kan voor

Nadere informatie

Nota Binnensportaccommodaties

Nota Binnensportaccommodaties Nota Binnensportaccommodaties Inhoudsopave Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel... 1.2 Sportaccommodaties... 1.3 Betekenis van sport... 1.4 Procesmatie behandelin nota... 1.5 Leeswijzer... Hoofdstuk 2 Classificerin

Nadere informatie

Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014

Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014 Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014 Samenvatting 3 november 2014 Presentatie door André van Es Railverkeerskundige Adviseur bij Arcadis en docent op de Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

MiApp gebruikershandleiding. Elke beweging onder controle

MiApp gebruikershandleiding. Elke beweging onder controle MiApp ebruikershandleidin Elke bewein onder controle Loin Gefeliciteerd met uw Movin Intellience hardware! U kunt nu de diensten aan ebruiken met de MiApp. Download deze in de App store of in Goole Play

Nadere informatie

Tunneltechnische Installaties Betuweroute

Tunneltechnische Installaties Betuweroute Functionele Veiligheid technische Installaties Betuweroute Functionele Veiligheid en RAM(S) Reliability, Availability, Maintainability en Safety Veiligheid volgens EN-50126 ( Spoorse variant ) s in de

Nadere informatie

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012 PNO Ziektekosten verzekerinen 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij PNO Ziektekosten.

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTEEIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN COLOFON Plannaam Bestemminsan Aansluitin Assen TT en Oefenterrein Baelhuizen Plannummer NL.IMO.0106.99BP20121004-C001 Datum

Nadere informatie