Hoofdstuk 4 West-overig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 4 West-overig"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 4 West-overi 203

2 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake is van een potentieel knelpunt ten aanzien van het aantal overnachtinsplaatsen op de Beneden-, Boven- en Nieuwe Merwede. Het ebrek aan liplaatsen bemoeilijkt een oede loistieke plannin voor de binnenvaart in verband met de internationale wet- en reelevin op het ebied van vaar- en rusttijden. De ontoereikende liplaatscapaciteit verroot de kans op moelijk onveili vaaredra. Naast veiliheid voor de scheepvaart in het alemeen aat het tevens om voldoende overnachtinsplaatsen voor schepen met evaarlijke stoffen. De verkennin is in 2009 aferond. 204

3 Interale Inrichtin Veluwerandmeren (IIVR) Flevoland waterbeheren realisatie ( 0) we s t ove ri De waterkwaliteit van de Veluwerandmeren is in de jaren 80 en 90 sterk verbeterd. Hierdoor zaen allerlei belanenroepen en instanties ontwikkelinsmoelijkheden voor de voor hen favoriete ebruiksfuncties van de Veluwerandmeren. Samenhan in al deze initiatieven ontbrak. Beschrijvin oplossin In een interactief proces zijn de ewenste ontwikkelinsmoelijkheden inekaderd in het Interaal Inrichtinsplan Veluwerandmeren (IIVR). Dit bevat een samenhanend pakket van 36 maatreelen met als doel een duurzame inrichtin en een duurzaam ebruik van de Veluwerandmeren en de directe omevin. In 2011, aan het einde van de convenantperiode, zal het IIVR resulteren in een forse ruimtelijke economische en ecoloische kwaliteitsimpuls voor de Veluwerandmeren. Taakstellend budet: E 49 mln (incl. BLD-bijdrae E 8 mln). Bijdrae van derden: E 16 mln (verdeeld over andere ministeries, provincies, waterschappen en emeenten). Convenant: op 21 juni 2001 is door de ezamenlijke partners het Interale Inrichtinsplan Veluwerandmeren vastesteld. Teelijkertijd is het Convenant IIVR etekend, waarin een financiële verdeelsleutel is vasteled. Start realisatie: 2002 Opleverin: 2011 Van de 36 maatreelen binnen het IIVRproject is ruim tweederde ereed en de rest in voorbereidin respectievelijk uitvoerin. Van een aantal maatreelen is inmiddels duidelijk dat ze door procedures, rondverwervin etc. niet vóór de estelde einddatum ereed kunnen zijn. Tussen de betrokken overheden worden hierover aanvullende afspraken emaakt. 205

4 Natuurlijker Markermeer/IJmeer (NMIJ) Flevoland waterbeheren realisatie ( 0) en LNV we s t ove ri Omschrijvin MIRT-fase Het project moet uitwijzen welke investerinen in natuurontwikkelin het rootste effect sorteren op het realiseren van een robuust ecoloisch system en een klimaatbestendi watersysteem in IJmeer en Markermeer. De resultaten zijn mede bepalend voor het investerinsproramma Toekomstaenda IJmeer/ Markermeer. Het uiteindelijke doel is om duidelijk te maken of het moelijk is een surplus aan natuurwaarden te creëren en inzicht te krijen in eventuele kosten hiervoor; dit om ruimtelijke ontwikkelinen in dit door Natura 2000 beschermde ebied moelijk te maken. Beschrijvin oplossin Het project zal via een in mei 2009 vastesteld pakket van veldexperimenten en aanvullend onderzoek de effectiviteit van bestaande en nieuwe natuurontwikkelinsmaatreelen bepalen. De focus zal hierbij vooral lien op het bepalen van de ecoloische effectiviteit van maatreelen en vaststellen op welke manier de maatreelen het best kunnen worden aaneled. In 2007 is door de staatssecretaris van het Randstad Urent-contract Toekomstaenda Markermeer-IJmeer ondertekend. In dit contract is het project Natuurlijker Markermeer/IJmeer aanekondid. Dit project is elinkt aan besluitvormin rond Randstad Urent-projecten als Schaalspron- Almere en Openbaarvervoerverbindin Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad, het project Beleidskader IJsselmeer en Beheerplannen. Marktbenaderin Er wordt zoveel moelijk in de markt ezet. De reierol blijft bij RWS. Er worden in de contracten beslismomenten (o/no o) inebouwd om flexibel te zijn ten behoeve van politieke besluitvormin. Toelichtin wijziinen 2009: project is nieuw in de realisatiefase. Projectbesluit: december 2008 Uitvoerinsbesluit: december 2009 Start realisatie: januari 2010 Opleverin: december 2015 Taakstellend budet vanuit LNV: E 25 mln (incl. BLD-bijdrae E 4,2 mln). 206

5 Masterplan Harinvliet (conserverin staal/ elektronica beweinswerken) Zuid-Holland waterbeheren beheer en onderhoud we s t ove ri Omschrijvin Tijdschema Met uitzonderin van het in 1995 eplaatste noodstroomareaat, zijn de elektrotechnische installaties 35 jaar oud. De technische levensduur van de materialen is ten einde en de beschikbaarheid van reservematerialen is minimaal. In 1998 is aanetoond dat de kerin niet meer aan de estelde (wettelijke) eis voldoet. Bij falen van de kerin zal het maatevend hoowater op het bekken van het Harinvliet worden overschreden. De reden van het falen kan eheel worden toeeschreven aan de (verouderde) elektrische installatie. De huidie staat van de conserverin van de Harinvlietschuiven is op de kritieke punten van de schuif, zoals de overan van de armen naar de schuif onewenst. Op andere plaatsen op de schuif is de staat van de conserverin ook onvoldoende of te weini. Start uitvoerin: Harinvlietsluizen/conserverin 34 vizierschuiven: 2006/2005 Opleverin: 2010/2011 Ramin kosten: E 45 mln ( ). Marktbenaderin Het project wordt nu ezamenlijk met het root variabel onderhoud aan de Volkeraksluizen als Desin & Construct contract aanbesteed. Toelichtin wijziinen 2007: tijdschema is aanepast als evol van de vertrain in de voorbereidin door de innovatieve marktbenaderin en samenvoein met het masterplan Volkerak. Als evol van te betalen ontwerpveroedin is de ramin naar boven bijesteld. Beschrijvin oplossin Om de veiliheid te kunnen aranderen worden de elektrotechnische installatie van de spuisluizen, de besturinsinstallatie van de Harinvlietsluizen en de Goereese sluis vervanen. Tevens worden de 34 vizierschuiven van het Harinvlietsluizencomplex econserveerd. Hiermee wordt het root conserverinsonderhoud met 10 jaar uitesteld, alsook de bijbehorende kosten ca. E 2 mln per schuif. Hierdoor wordt voorkomen dat op korte termijn rote conserverinskosten optreden. 207

6 A9 Alkmaar - Uiteest Noord-Holland hoofdween planstudie (1) we s t ove ri Omschrijvin Alemeen Tijschema De roei van het verkeer leidt tot verkeersafwikkelinsproblemen op de A9 Alkmaar - Uiteest in beide richtinen. Hierdoor kan niet worden voldaan aan het verzoek van de reio om ter hoote van Heiloo een nieuwe aansluitin op de A9 te realiseren, die noodzakelijk is voor de ontsluitin van een woninbouwproject te Heiloo/Castricum en van een bedrijventerrein in Alkmaar-zuid. Beschrijvin oplossin Aanle van spitsstroken in combinatie met het plaatselijk verbreden van de we. Weaanpassinsbesluit: 2010 Start realisatie: 2011 Opleverin: 2012 In 2005 is de aanvraa van de provincie Noord-Holland voor de aanle van een aansluitin Heiloo op de A9 voorlopi afewezen en is deze ekoppeld aan de moelijke uitbreidin van de capaciteit van de A9. Met de opname van de A9 Alkmaar - Uiteest in de Spoedaanpak weverbredin is het project opedeeld in twee delen: spitsstroken en de aansluitin. Toelichtin wijziinen 2008: het project stond eerder vermeld in het benuttinsproramma ZSM : doordat de Richtlijnen voor het MER OTB pas bein 2008 zijn vastesteld, kon niet eerder worden estart met het OTB/ MER. Hierdoor is het project vertraad. 2010: project A9 Alkmaar - Uiteest is overeaan van de verkorte Tracéwet naar de Spoedwet weverbredin en is openomen in de Spoedaanpak weverbredin. De nieuwe aansluitin op de A9 ter hoote van Heiloo is een onderdeel meer van dit project, maar wordt parallel door de reio voorbereid. Taakstellend budet: no niet bepaald. 208

7 N9 Koedijk - De Stolpen Noord-Holland hoofdween realisatie ( 0) we s t ove ri Omschrijvin MIRT-fase Oplossin Tijschema De verkeersveiliheid is onvoldoende. De we voert door woonkernen, heteen leidt tot leefbaarheidsproblemen. De doorstromin ter plaatse van de kernen Schoorldam en De Stolpen behoeft verbeterin. Beschrijvin oplossin In het Standpunt is ekozen voor het aanleen van het ontbrekende deel van de parallelwe in Beren en voor omleidinen met onelijkvloerse kruisinen bij Schoorldam en De Stolpen. Gezien de aard en omvan van de inspraakreacties op het Ontwerp Tracébesluit heeft de minister van in april 2005 besloten om het Ontwerp Tracébesluit zodani te wijzien dat het landschap minder wordt aanetast en er minder woninen behoeven te worden esloopt. Tracébesluit: 2008 Start realisatie: 2009 Opleverin: 2011 Toezeinen: het rijk verhoot onder voorwaarden de MIT-1999-bijdrae tot E 32 mln (p.p. 1998) wanneer de provincie Noord- Holland en de reio maximaal E 23 mln bijdraen. Moties: Motie Verbut (TK , nr. 21), verzoekt tracéstudie af te ronden en in te zetten op 100 km/h-we met onelijkvloerse kruisinen. Toelichtin wijziinen 2005: de minister van heeft in overeenstemmin met de minister van VROM in maart 2004 het Ontwerp Tracébesluit vastesteld. 2006: Tracébesluit wordt later enomen omdat Ontwerp Tracébesluit vanwee inspraakreacties wordt aanepast. De projectkosten zijn aanepast vanwee inpassin van de BLD-bijdrae (E 12 mln). 2009: eind 2007 is de parallelwe openesteld. Op 23 juni 2008 heeft de Raad van State het TB vernietid, met instandhoudin van de rechtsevolen. Door de lane beroepsprocedure verschuift de openstellin naar : het tracébesluit is onherroepelijk eworden en het project is overeaan naar de realisatiefase. Taakstellend budet: E 77 mln (incl. BLDbijdrae E 12 mln en incl. bijdrae van derden E 23 mln (provincie Noord-Holland). 209

8 N50 Ramspol - Ens Flevoland hoofdween realisatie ( 0) we s t ove ri Omschrijvin MIRT-fase Tijdschema Financien De bru in de N50 bij Ramspol verkeert in technisch slechte staat. Het wevak Ramspol - Ens is verkeersonveilier dan de aanrenzende wevakken. De vele bruopeninen belemmeren de doorstromin van het verkeer. Beschrijvin oplossin Voorbereid wordt de aanle van een nieuwe bru met een minimale doorvaarthoote van 13 meter ten opzichte van de maatevende waterstand en met een beweebaar deel, alsmede de aanle van een duurzaam veilie autowe met 2 x 2 rijstroken tussen Ramspol en Ens die bij Ens een onelijkvloerse kruisinzal kennen. Tracébesluit: 2009 Start realisatie: 2010 Opleverin: 2013 Taakstellend budet: E 111 mln (incl. BLD-bijdrae E 9 mln en E 26 mln RSP bijdrae). Toezeinen: januari 1997: de vervanin van de Ramspolbru zal door Verkeer en Waterstaat in procedure worden ebracht. Oktober 2007: de minister van heeft het ewijzid standpunt inenomen om de doorvaarthoote van de bru van 7 naar 13 meter te brenen. Amendementen: de Tweede Kamer heeft inestemd met het amendement van Hijum/ Hofstra (TK A, nr. 43) waardoor extra E 50 mln beschikbaar is voor de N50, de N35 en de N18. De minister van heeft hiervan E 18 mln aanewend voor de N50. Daarbij is afesproken dat, indien overeenstemmin wordt bereikt over de keuze van het transitiealternatief van het Zuiderzeelijnproject, de investerinen alsno hieruit zullen worden bekostid. Bij de behandelin van de berotin 2009 heeft de minister emeld van de dan vrij vallende middelen uit het amendement van Hijum/Hofstra E 15 mln te zullen inzetten op een nader te bepalen deel van de N50 dat als meest prioritair wordt ezien. De resterende E 3 mln zullen bestemd worden voor vlieveld Twenthe. Toelichtin wijziinen 2006: minister van Verkeer en Waterstaat heeft het taakstellend budet verhood van E 41 mln naar E 70 mln om een toekomstvaste oplossin te kunnen realiseren. De projectkosten zijn aanepast vanwee inpassin van de BLD-bijdrae (E 9 mln) en verwachte aanbestedinsresultaten (E -1 mln). 2008: het budet is aanepast door aanwendin van extra middelen (E 18 mln) uit amendement van Hijum/Hofstra. De provincies Flevoland en Overijssel hebben elk een aanvullende bijdrae van E 1 mln toeezed. 2009: met het ondertekenen van het convenant voor het Reionaal Specifiek Pakket Zuiderzeelijn is E 26 miljoen vasteled voor dit project. Het project is als evol van de vaststellin van het tweede ewijzide standpunt en als evol van onderzoek naar luchtkwaliteit vertraad. 2010: het project is overeaan naar de realisatiefase. Marktbenaderin Dit Spoedaanpak project wordt volens een nieuwe marktbenaderin, die ericht is op een korte doorlooptijd en kwaliteit, aanbesteed. 210

9 Hanzelijn Flevoland spoorween personen realisatie ( 0) we s t ove ri Omschrijvin Alemeen Tijdschema Oplossin Politiek/bestuurlijk De kwaliteit, capaciteit en flexibiliteit van de spoorverbindin tussen de noordvleuel van de Randstad en het noorden en noordoosten schiet tekort, mede in relatie tot de economische ontwikkelin. Daarnaast is een oplossin noodzakelijk voor de afwikkelin van het oederenvervoer tussen de Randstad en het noorden. Beschrijvin oplossin Aanle van de Hanzelijn, tussen Lelystad en Zwolle, eschikt voor snelheden tot 200 km/u. De lijn is, met maatreelen voor eluid en veiliheid, eschikt voor het personen- en oederenvervoer. Het huidie tracébesluit voor de Hanzelijn voorziet niet in de hooteliin die nodi is voor een by-pass ter hoote van Kampen - Zuid. Daarom wordt ontwerptracébesluit aanepast. Deze omvat tevens de aanpassin van de hooteliin van de parallel met de Hanzelijn lopende N50. Inpassin Bundelin met bestaande infrastructuur, aanepaste boostalen, tunnel Drontermeer, aanepaste hooteliin bij Hattem. Tracébesluit: 2003/2007 Start realisatie: 2006 Opleverin: 2012 Taakstellend budet E mln (incl. E 10 mln bijdrae VROM voor de by-pass, excl. E 2 mln TEN-subsidie voor planstudiekosten, excl. E 10 mln van Overijssel voor de by-pass). Brieven Tweede Kamer: : Hanzelijn voldoet aan alle uitanspunten voor Hanzelijn-plus. Toezeinen: de ministers van VROM en zijn eind 2005 met de provincie Overijssel overeen ekomen dat meeewerkt wordt aan het anticiperen op het ruimtelijk ontwikkelinsproject IJsseldelta. Onder voorwaarde dat de indienststellin niet vertraat, zal het ontwerptracébesluit Hanzelijn hierop worden aanepast. Moties: motie Leers, 99-00, kamerstuk nr. 7; motie Verbut/Hindriks, 99-00, kamerstuk nr. 18; motie Feenstra, 01-02, kamerstuk nr. 3, motie De Neréé tot Babberich, 02-03, kamerstuk nr. 59H, motie Slob, 03-04, kamerstuk 27569, nr. 11. Toelichtin wijziinen 2005: in reactie op de motie Slob heeft de minister van aaneeven de motie niet uit te voeren, omdat nut en noodzaak ontbreekt, er een dekkin is en een tunnel tot vertrain leidt. De beschikkin voorbereidende werkzaamheden (E 23 mln) is verleend. 2006: de aanlebeschikkin is verleend aan ProRail. 2007: tracébesluit wordt aanepast vanwee hooteliin by-pass bij Kampen - Zuid en hooteliin van de parallel met de Hanzelijn lopende N : Tracébesluit by-pass Kampen is vastesteld, waardoor project op schema blijft. Het taakstellend budet is aanepast : taakstellend budet is in overeenstemmin ebracht met twee scopeuitbreidinen: het aandeel van in de eerder enoemde scope-uitbreidin by-pass Kampen (E 10 mln) en het anticiperen op de uitbreidin van de N50 voor zo ver het aat om kunstwerken die als evol van de aanle van de Hanzelijn en de by-pass aanpassin behoeven (E 12,7 mln; ter voorkomin van desinvesterin). 2010: de bijdrae van VROM aan de by-pass is aan het projectbudet toeevoed. 211

10 Capaciteitsuitbreidin liplaatsen Amsterdam - Lemmer Flevoland, Noord-Holland hoofdvaarween planstudie (1) we s t ove ri Omschrijvin MIRT-fase Tijdschema Er is sprake van een tekort aan liplaatsen op de vaarwe van Amsterdam tot Lemmer. Hierdoor kunnen veiliheidsproblemen ontstaan, omdat dit tekort kan leiden tot onwenselijke afmeersituaties rond de sluiscomplexen op dit traject. Ook kunnen situaties ontstaan waarin schippers te lan door moeten varen op zoek naar een liplaats, waardoor ze niet kunnen voldoen aan wet- en reelevin op het ebied van vaar- en rusttijden. Taakstellend budet: E 7 mln (incl. BLD-bijdrae E 1 mln). De herindelin van woonschepen nabij Schellinwoude en de woonplannen Zeeburereiland vormen politiek / bestuurlijke risico s voor de realisatie en verbeterin van de liplaatsen in de nabijheid van de Oranjesluizen. Toelichtin wijziinen 2008: de problemen zijn erkend en dit project is daarom overeaan van de verkennins- naar de planstudiefase. 2010: vanwee capaciteitsproblemen bij is deze planstudie als eheel vertraad. Onderdelen kunnen moelijk als quick wins erealiseerd worden. Beschrijvin oplossin In de studie wordt onderzocht op welke manier en op welke locaties het liplaatsentekort kan worden opelost. Gedacht kan worden aan zowel uitbreidin, verbeterin als herstructurerin van de huidie liplaatsen rond de Oranjesluizen en de Houtribsluizen. Projectbesluit: 2011 Start realisatie: na

11 De Zaan Noord-Holland hoofdvaarween planstudie (1) we s t ove ri De Zaan is moeilijk toeankelijk voor klasse Va-schepen voor wat betreft diepan en dimensies van de kunstwerken. Beschrijvin oplossin In de studie wordt ekeken naar het wenemen van verschillende ondieptes in de vaareul en met name naar het verroten van de dimensies van de Wilhelminasluis. In mindere mate zijn ook de verschillende bruen onderwerp van de studie. Start realisatie: 2012 Opleverin: 2014 Het taakstellend budet voor dit project is no niet bepaald en is afhankelijk van de uit te werken alternatieven door de provincie Noord - Holland, alsmede van de eien financiële bijdrae van de reionale partijen in Noord - Holland. Toezeinen: de Zaan is een reionale vaarwe in eiendom en beheer van de provincie Noord - Holland, emeente Zaanstad en het Hooheemraadschap. De provincie Noord - Holland is verantwoordelijk voor de planstudie. De realisatie van het project is afhankelijk van de uitkomsten van de planstudie en van bestuurlijk overle over de reionale bijdraen en de rijksbijdrae aan dit project. De planstudie is eind 2006 aferond en aan de minister van Verkeer en Waterstaat aaneboden. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft in 2007 aaneeven dat provincie Noord - Holland de studie op bepaalde punten dient aan te vullen voordat besloten kan worden over een rijksbijdrae. Inmiddels zijn enkele aanvullende studies verricht. De provincie Noord-Holland zal in 2009 een reionaal voorstel doen voor een voorkeursalternatief, inclusief een voorstel voor de financierin en een verzoek om een rijksbijdrae. Planstudie en voorstel zijn de basis voor politieke besluitvormin. 213

12 Vaarwe IJsselmeer - Meppel Flevoland hoofdvaarween planstudie (1) we s t ove ri Omschrijvin Alemeen Tijdschema Onvoldoende bereikbaarheid tussen West- Nederland en Noord- en Oost-Nederland voor klasse Va/Vb-schepen. Beschrijvin oplossin In studie is de aanle en verbeterin van vaareulen op de trajecten Botterrak, Molenrak en de vaarwe Ketelbru - Meppel. Bezien wordt hoe Molenrak en Botterrak (vaareulen IJsselmeer-Ketelbru) eschikt kunnen worden emaakt voor volledi afeladen binnenvaartschepen van klasse Vb en kustvaartschepen in R/S cateorie 1. Voor de vaarwe Ketelbru-Meppel (Schokkerak-Meppelerdiep) wordt ekeken in hoeverre deze eschikt emaakt kan worden voor binnenvaartschepen van klasse Va. Taakstellend budet: E 43 mln (incl. BLDbijdrae E 8 mln). Marktbenaderin De baerbestekken worden opesteld op basis van Desin- en Construct-contracten (D/C-contracten). Toelichtin wijziinen 2006: de projectkosten zijn aanepast vanwee inpassin van de BLD-bijdrae (E 2 mln). 2008: door de benodide actualisatie van de verouderde projectnota is besloten om deze corridor breder te bekijken tot aan bestemmin Meppel. Hierdoor is de naam van het project ewijzid (was vaarroute Ketelmeer, fase 2). 2009: vanwee capaciteitsproblemen bij is deze planstudie vertraad. 2010: vanwee uitbreidin studieebied is het taakstellend budet verhood. Projectbesluit: 2011 Start realisatie: 2012 Opleverin:

13 Verkeerssituatie Splitsin Hollandsch Diep - Dordtse Kil Zuid-Holland hoofdvaarween planstudie (1) we s t ove ri Omschrijvin MIRT-fase Met het oo op de onoverzichtelijke verkeerssituatie voor de scheepvaart en een verhood risico ter plaatse, is een verkennin uitevoerd naar de veiliheid van de verkeerssituatie op de Splitsin Hollandsch Diep-Dordtse Kil en welke maatreelen noodzakelijk zijn. In de verkennin is aandacht besteed aan de oorzaak van onveiliheid en wordt een verelijkin emaakt met de veiliheid op de andere splitsinen op hoofdvaarween zonder verkeersbeeleidin. De betreffende splitsin blijkt in aantal onevallen en in verhoudin met de verkeersintensiteit de meest onveilie te zijn. Projectbesluit: 2009 Start uitvoerin: 2011 Opleverin: 2012 Taakstellend budet: E 10 mln. Toelichtin wijziinen 2008: het project is overeaan van de verkenninfase naar de planstudiefase. Beschrijvin oplossin Primaire oplossin is om, door ebruik te maken van walradar, de splitsin onder verkeersbeeleidin te brenen. De nieuw ontstane sector Moerdijk wordt als derde sector toeevoed aan het Verkeersbeeleidend Systeem (VBS) Drechtsteden. Secundaire oplossinen zijn de verruimin van het zicht (verwijderen oeverberoeiin), aanvullend baerwerk en strener handhaven van de uitluisterplicht van de marifoon. Voor de uitbreidin van verkeersbeeleidin met de sector Moerdijk is vervanin van de software van het verkeersbeeleidend systeem nodi. 215

14 Verbeteren vaareul IJsselmeer (Amsterdam - Lemmer) Flevoland hoofdvaarween realisatie ( 0) we s t ove ri Omschrijvin Oplossin Tijdschema Onvoldoende diepan van de vaarroutes naar Oost en Noord-Nederland voor klasse Vb beroepsvaart. Beschrijvin oplossin Verdiepin van de vaareul tot klasse Vb beroepsvaart. Het edeelte Buiten IJ maakt ook onderdeel uit van het project. Start realisatie: 1997 Opleverin: na 2010 Taakstellend budet: E 16 mln (incl. BLDbijdrae E 1 mln). Buiten-IJ (Vaarwe Amsterdam - Lemmer, deelproject 7) is financieel edekt door combinatie met impulseld Beheer en Onderhoud (E 1,9 mln). Toezeinen: Nota Transport in Balans (1997). Marktbenaderin Waar moelijk wordt zandwinnin door middel van concessies erealiseerd. De innovatieve baerbestekken worden op basis van Desin- en Construct-contracten (D&C-contracten) uitevoerd. Toelichtin wijziinen 2006: de projectkosten zijn aanepast vanwee inpassin van de BLD-bijdrae (E 1 mln). 2007: de verdiepin van het Buiten-IJ is toeevoed door synerie met het onderhoudsproramma. 2010: de realisatie van de verbeterin van Vaarwe Amsterdam Lemmer is ekoppeld aan zandwinconcessies waarbij winnin eschiedt als zand benodid is door concessiehouder. Door ewijzide zandbehoefte treedt vertrain op. 216

15 Walradar Noordzeekanaal Noord-Holland hoofdvaarween realisatie ( 0) we s t ove ri Omschrijvin MIRT-fase Oplossin Tijdschema Het Noordzeekanaalebied is een hoofdtransportas, die bevaren wordt door klasse VI-binnenvaartschepen en zeeschepen. Er ontbreekt echter een oed actueel verkeersbeeld om oede verkeersbeeleidin in de toekomst vanaf de wal onder alle omstandiheden te aranderen. Daarnaast heeft de aferonde planstudie aanetoond dat de huidie voorzieninen niet beantwoorden aan de (inter)nationale reelevin en richtlijnen. Noch zal het vierend en toekomsti beleid kunnen worden uitevoerd. Beschrijvin oplossin Een eïntereerd verkeersbeeleidend systeem is ontwikkeld. Dit systeem beoot een veilie en vlotte verkeersafwikkelin en voldoet aan de internationale richtlijnen en ontwikkelinen. Projectbesluit: 2005 Start realisatie: 2010 Opleverin: 2012 Toezeinen: het Noordzeekanaal is in beheer en onderhoud bij RWS Noord-Holland. Een edeelte van de vaarwe (het Binnen-IJ) is in eiendom bij de emeente Amsterdam. Het nautisch beheer over de totale vaarwe van de sluizen van IJmuiden tot de sluizen van Schellinwoude is door de minister van Verkeer en Waterstaat emandateerd aan het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalebied. De directeur Scheepvaart van de Haven Amsterdam (HA) is tevens directeur van het Centraal Nautisch Beheer en daarmee verantwoordelijk voor het nautisch beheer van het Noordzeekanaal. Toelichtin wijziinen 2006: het project is overeaan van de planstudiefase naar de realisatiefase. Er is E 5 mln toeevoed vanuit project Walradarsystemen. De projectkosten zijn aanepast vanwee inpassin van de BLD-bijdrae (E 2 mln). 2008: door verhoin betrouwbaarheid is scope van project ewijzid (lasvezelnetwerk loopt niet over bodem van het kanaal maar over het land) en is het taakstellend budet verhood met E 3,5 mln. 2009: in verband met een uitbreidin van het walradarsysteem heeft een scope-wijziin plaatsevonden van E 0,7 mln en is het totaal taakstellend budet verhood tot E 24 mln. Dit is inclusief de bijdrae van derden (E 7 mln) welke nu ook in het taakstellend budet is openomen. 2010: als evol van verschil van menin over interpretatie van vraaspecificaties is de aanbestedin mislukt. Taakstellend budet: E 28 mln. Dit is inclusief BLD-bijdrae E 2 mln en de bijdrae van E 7 mln van de emeente Amsterdam en exclusief de kosten voor het lasvezelnetwerk die door RWS worden edraen. 217

16

Hoofdstuk 4 Zuid 219

Hoofdstuk 4 Zuid 219 Hoofdstuk 4 Zuid 219 563 Spoorzone Roosendaal interale ebiedsopaven verkennin VROM en Al ruim een decennium lan proberen de terreinen en de stad als eheel. betrokken publieke partijen de spoorzone van

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Randstad 141

Hoofdstuk 4 Randstad 141 Hoofdstuk 4 Randstad 141 Randstad Sleutelprojecten na 2020 interale ebiedsopaven verkennin VROM De concurrentiepositie, ruimtelijke kwaliteit en heid marktfalen, ontbreken overheidsfalen en duurzaamheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD

PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD DOEL Het doel van de planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (Planstudie OV SAAL), is een OV-kwaliteitssprong door

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep versla vo Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep Betreft : Inloopavond in Schuilkerk de Hoop voorlopi ontwerp Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep, d.d. 8 maart 2016; en de daaropvolende reactietermijn

Nadere informatie

Schetsschuit. Oostelijke Vechtplassen. 11 & 12 maart 2014

Schetsschuit. Oostelijke Vechtplassen. 11 & 12 maart 2014 Schetsschuit Oostelijke Vechtplassen 11 & 12 maart 2014 Schetsschuit Oostelijke Vechtplassen 11 & 12 maart 2014 Oostelijke Vechtplassen 4 Inhoud Oostelijke Vechtplassen 5 Ten eleide 6 Conclusie: Het roer

Nadere informatie

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare IJsseldelta- Zuid Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro Planoppervlak 650 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanleg Hanzelijn met linksonder viaducten

Nadere informatie

2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere doel Uitbreiding van de wegcapaciteit in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere, inclusief bijbehorende groenblauwe maatregelen ten behoeve van de ruimtelijke

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

2 Werkorijze project verbetering vaarweg Amsterdam-Lemmer

2 Werkorijze project verbetering vaarweg Amsterdam-Lemmer 1 Inleiding Voor de beroepsvaart vormt de verbinding tussen Amsterdam en Lemmer een belangrijke vaarroute. De route ligt in de rijkswateren IJmeer, Markermeer en IJsselmeer. Deze meren zelf worden gekenmerkt

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen DECEMBER 2005 externe veiliheid in ruimtelijke plannen INLEIDING Externe veiliheid in ruimtelijk plannen Het Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen (BEVI) is op woensda 27 oktober 2004 in werkin etreden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80 info@scoutinelderland.nl / www.scoutinelderland.nl / 026-38 46 380 Arnhemsestraatwe 19, 6881 NB Velp / postbus 129 6880 AC Velp Risico-inventarisatie en -evaluatie Scoutin Gelderland Postbus 129, 6880

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Ontsluiting Mainport Rotterdam (A15 MaVa) Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Opwaardering Twentekanalen. Economische stimulans Oost-Nederland

Opwaardering Twentekanalen. Economische stimulans Oost-Nederland Opwaardering Twentekanalen Economische stimulans Oost-Nederland 21 oktober 2014 Onderwerpen Wat doet? en de Twentekanalen Sluis Eefde Verruiming Twentekanalen Wat doet? Organisatie doel Eén RWS, Samen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV Strateisch raamwerk voor de Meerjarenstrateie 20122015 van Brainport Development NV 1. Doel raamwerk meerjarenstrateie Het strateisch raamwerk van de stichtin Brainport, zoals vastesteld in maart 2011

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk dateert van 1928 heeft beperkte afmetingen. Hierdoor

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlenin vallend onder fysieke leefomevin/ omevinsverunnin Hoofdstuk 1 Beripsomschrijvinen 2.1.1 Voor de toepassin van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlekosten: de aanneminssom

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

PxoRail. Afsluitende BB21 Rapportage. (Tevens MIT - Beslispunt 5, Aanvraag definitieve subsidie vaststelling BB21 beschikkingen) í4 mei 2008

PxoRail. Afsluitende BB21 Rapportage. (Tevens MIT - Beslispunt 5, Aanvraag definitieve subsidie vaststelling BB21 beschikkingen) í4 mei 2008 PxoRail rl tt:iii.lilttttttt' itltitltititltltltltl]tiiititl.l.l.tll Afsluitende BB21 Rapportae (Tevens MIT - Beslispunt 5, Aanvraa definitieve subsidie vaststellin BB21 beschikkinen) Versie 3.0 í4 mei

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen sommige

Nadere informatie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie

Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst. Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand op maat voor de toekomst Een impuls voor de Nederlandse economie Sluis Kornwerderzand De sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor kunnen bepaalde

Nadere informatie

Nota Binnensportaccommodaties

Nota Binnensportaccommodaties Nota Binnensportaccommodaties Inhoudsopave Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel... 1.2 Sportaccommodaties... 1.3 Betekenis van sport... 1.4 Procesmatie behandelin nota... 1.5 Leeswijzer... Hoofdstuk 2 Classificerin

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Gebiedsvisie Heuvelweg Leidschendam-Voorburg

Gebiedsvisie Heuvelweg Leidschendam-Voorburg Gebiedsvisie -Voorbur plankaart e visie op het ebied als eheel Met de visie wil de emeente bereiken dat: ccveranderinen leiden tot verbeterin van de ruimtelijke kwaliteit. ccen duurzaam evenwicht ontstaat

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma & ZSM 2 Benuttingsprogramma Gebied Onderwerp Ministerie Fase Nationaal Hoofdwegen IenM Realisatie Projecthistorie 07 08 09 10 11 12 Algemeen MIRT fase Opgave Oplossing Planning Financiën Pol./Best. Opgave

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTEEIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN COLOFON Plannaam Bestemminsan Aansluitin Assen TT en Oefenterrein Baelhuizen Plannummer NL.IMO.0106.99BP20121004-C001 Datum

Nadere informatie

Actiegroep Voor Midden Noord

Actiegroep Voor Midden Noord Uitbreiding Sluis Eefde, Noord of Midden-Noord Actiegroep Voor Midden Noord Vernietiging Noord Actiegp Voor Midden Noord Huidige situatie Bezwaar tegen de realisatie van Noord - Meer overlast; licht, geluid,

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Albrandswaard emeente AARD VAN WIJZIIN DATUM emeente AARD VAN WIJZIIN DATUM emeente AARD VAN WIJZIIN DATUM emeente AARD VAN WIJZIIN DATUM emeente AARD VAN WIJZIIN DATUM emeente AARD VAN WIJZIIN DATUM emeente AARD VAN

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

Ontwerp Beleidsnota IJsselmeergebied [1]

Ontwerp Beleidsnota IJsselmeergebied [1] 80 Ontsluiting en bereikbaarheid Het IJsselmeer wordt door zes provincies en de Afsluitdijk omsloten. Met de komst van deze lange dijk is de provincie Friesland veel beter bereikbaar geworden. Zo is Friesland

Nadere informatie

Speedgate Xentry. Bovenaandrijving

Speedgate Xentry. Bovenaandrijving Speedate Xentry Bovenaandrijvin Speedate Xentry Bovenaandrijvin Veili én snel Desin Modulaire opbouw TÜV ecertificeerd 5 jaar arantie* veili Én snel De Speedate Xentry opent en sluit binnen enkele seconden

Nadere informatie

Het EINSTEIN -bestratingssystem

Het EINSTEIN -bestratingssystem Het EINSTEIN -bestratinssystem De creatieve bestratin met de intelliente voetechniek HET BELANG VAN DE VOEG IN DE BESTRATING Betonstenen zijn moderne, economische en extreem sterke bouwmaterialen en dankzij

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

Overnachtingsplaatsen Merwedes

Overnachtingsplaatsen Merwedes Overnachtingsplaatsen Merwedes Informeren gemeenteraad Gorinchem 28 mei 2013 Inhoud Aanleiding Opgave Wat is een overnachtingsplaats? Zoekgebied Analyse locaties Oplossingen Visualisaties Woelse Waard

Nadere informatie

inhoud unilux 1. algemeen Inhoud 1 1 Bedrijfsprofiel en bereikbaarheid 1 2

inhoud unilux 1. algemeen Inhoud 1 1 Bedrijfsprofiel en bereikbaarheid 1 2 unilux inhoud vast rol plissé 2 3 4 5 6 7 8. Draaikiep-raam binnen Moelijkheden: rolhor horizontaal of verticaal buiten inklemhor buiten inklemraamplissé UNIT 2. Schuifraam Moelijkheden: rolhor verticaal

Nadere informatie

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016 1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief de klant centraal 18 november 2016 Idee dat helpt om het perspectief Wat kan u of een Wat brent u op het nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 Inzetten voor verroten

Nadere informatie

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning Strandaper 130 Beren op Zoom Hoekwonin centrum Beren op Zoom Rooseveltlaan Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op Zoom biedt een breed scala aan monumenten, musea, istorisce bezienswaardieden en volop

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd

Curriculum Vitae. Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd T +31 618609473 E jos@zichtopinfra.nl W zichtopinfra.nl A Hobbemaplantsoen 31 1701 KD Heerhugowaard Curriculum Vitae Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd Naam Geboortedatum 27 december

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout-Gerwensewe 43, Helmond Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Nummer 67/16 Bijlae(n) 2 Gelet

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel Roewe 22 te Henelo Ov Karakteristieke, uiterst sfeervolle en eheel emoderniseerde wonin op royale kavel Omevinskaart Roewe 22 te Henelo Ov De echte liefhebbers van jaren derti woninen met karakter weten

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavinsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoerin van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Inhoudsopave Samenvattin... 4 Inleidin 7 2 Beleidsfocus... 11 2.1 Uitanspunten en onderbouwin

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers Bestrijdin van luchtverontreiniin: as- en luchtwassers De zich duidelijk aftekenende strijd teen de luchtverontreiniin plaatst de natwasser voor lucht- en procesassen, ook wel scrubber enoemd, weer in

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Gemeenteraad Castricum 25 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Maatregelen

Nadere informatie

Raamrolhor BASIC. Raamrolhor BASIC 2 1. De onzichtbare oplossing met het zichtbare effect. info. kleur. opties g 3-2008/3-2009.

Raamrolhor BASIC. Raamrolhor BASIC 2 1. De onzichtbare oplossing met het zichtbare effect. info. kleur. opties g 3-2008/3-2009. 3-2008/3-2009 Raamrolhor BASIC Toepassin Draaikiep-raam Schuifraam Draairaam naar buiten Dakraam binnen info De onzichtbare oplossin met het zichtbare effect De Basic raamrolhor is een bijna onzichtbare

Nadere informatie

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips.

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips. BPB 2 Gyproc plafonds BPB Nederland bv Postbus 73 4130 EB Vianen Tel: 0347-325100 Fax: 0347-325125 E-mail: info@bpb.nl Internet: www.bpb.nl BPB, uw ids in ips. Wandsystemen Plafondsystemen Vloersystemen

Nadere informatie

Bijeenkomst 24-uurs centrale bediening brug en sluis en Blauwe Golf. Alkmaar

Bijeenkomst 24-uurs centrale bediening brug en sluis en Blauwe Golf. Alkmaar Bijeenkomst 24-uurs centrale bediening brug en sluis en Blauwe Golf Alkmaar 10 juli 2012 Welkom Thécla Lammersen Sectormanager Dagelijks Beheer Directie Beheer & Uitvoering Programma Presentatie 24-uurs

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma & ZSM 2 Benuttingsprogramma Projecthistorie 10 11 12 13 14 15 Algemeen MIRT fase Opgave Oplossing Planning Financiën Pol./Best. Opgave De Spoedwetprojecten zijn bekende bereikbaarheidsknelpunten in doorgaande

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen. Datum: 27 juni 2013 Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor

Nadere informatie

MiApp gebruikershandleiding. Elke beweging onder controle

MiApp gebruikershandleiding. Elke beweging onder controle MiApp ebruikershandleidin Elke bewein onder controle Loin Gefeliciteerd met uw Movin Intellience hardware! U kunt nu de diensten aan ebruiken met de MiApp. Download deze in de App store of in Goole Play

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie