KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)"

Transcriptie

1 KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de beschermin van de ezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedinsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 2 en artikel 7, 1, ewijzid door de wet van 22 maart 1989; Gelet op de richtlijn 90/496/EEG van 24 september 1990 van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de voedinswaarde-etiketterin van levensmiddelen; Gelet op de wetten op de Raad van State, ecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, ewijzid bij de wetten van 9 auustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989; Gelet op de drinende noodzakelijkheid; Overweende dat de drinende noodzaak erechtvaardid wordt door het feit dat de relementerin inzake de voedinswaarde-etiketterin ten laatste op 1 april 1992 moet in werkin treden en dat aan de fabrikanten voldoende tijd moet eeven worden om er zich mee in overeenstemmin te brenen, Art. 1. Voor de toepassin van dit besluit wordt verstaan onder: 1 voedinswaarde-etiketterin, nutritionele etiketterin: alle in de etiketterin aanebrachte eevens met betrekkin tot: a) de eneretische waarde; b) de volende voedinsstoffen: - eiwitten of proteïnen, - koolhydraten of luciden, - vetten, vetstoffen of lipiden, - voedinsvezels, - natrium, - de in de bijlae bij dit besluit enoemde vitaminen en mineralen. 2 bewerin inzake de voedinswaarde: elke aanduidin, elke afbeeldin en elke andere reclameboodschap waarmee wordt esteld, de indruk wordt ewekt of die impliceert dat een voedinsmiddel bepaalde eienschappen heeft met betrekkin tot - de eneretische waarde (calorische waarde) daarvan, - een ereduceerde of verhoode eneretische waarde of - het ontbreken van eneretische waarde, en/of de voedinsstoffen die het - bevat, - in erinere of rotere hoeveelheden bevat, - niet bevat. Kwalitatieve of kwantitatieve aanduidinen betreffende een voedinsstof elden niet als bewerin inzake de voedinswaarde, indien zij door de relementerin zijn vooreschreven. Onze Minister kan in bepaalde evallen beslissen of aan de voorwaarden in dit punt voldaan is. 3 eiwitten, proteïnen: het eiwitehalte berekend aan de hand van de volende formule: eiwit = totaal stikstof (volens Kjel-dahl) X 6,25. 4 polyolen: de voor de voedin eschikte stoffen die in de plaats van suikers kunnen worden ebruikt en die twee of meer hydroxylroepen maar een andere functionele roepen dan hydroxylroepen bevatten.

2 5 koolhydraten, luciden: de koolhydraten die in het menselijk oranisme worden emetaboliseerd, met inberip van de polyolen. 6 suikers: de in de voedinsmiddelen aanwezie mono- en disacchariden, met uitzonderin van de polyolen. 7 vetten, lipiden: alle lipiden, daarinberepen de fosfolipiden. 8 verzadide vetzuren: vetzuren zonder dubbele bindin. 9 enkelvoudi onverzadide vetzuren: vetzuren met één cis-cis dubbele bindin. 10 meervoudi onverzadide vetzuren: vetzuren met cis-cis dubbele bindinen met daartussen een methyleenroep. 11 verzadide vetten: vetten die hoofdzakelijk verzadide vetzuren bevatten. 12 onverzadide vetten: vetten die hoofdzakelijk onverzadide vetzuren bevatten. 13 voedinsvezels: de bestanddelen van de voedinsmiddelen die normaal niet door de lichaamseien enzymen van de mens afebroken worden. 14 emiddelde waarde: de waarde waardoor de hoeveelheid van een voedinsstof in een bepaald voedinsmiddel het best wordt weereeven en waarin rekenin is ehouden met seizoenschommelinen, consumptiepatronen en andere factoren waardoor de reële waarde kan variëren. 15 aanbevolen daelijkse hoeveelheid, ADH: de hoeveelheid van een nutriënt die door een normaal persoon emiddeld daelijks zou moeten verbruikt worden. 16 instellinen: restaurants, ziekenhuizen, kantines en soortelijke inrichtinen. 17 collectieve reclamecampane: een reclamecampane die niet slaat op voedinsmiddelen van één bepaald merk of van één bepaalde fabrikant of handelaar maar op een bepaald soort voedinsmiddelen zonder onderscheid van merk, fabrikant of handelaar. 18 Minister: de Minister tot wiens bevoedheid de Volksezondheid behoort. Art De bepalinen van dit besluit zijn van toepassin op de voedinswaardeetiketterin van voedinsmiddelen die bestemd zijn om als zodani aan de eindverbruiker of om aan instellinen te worden eleverd. 2. De bepalinen van dit besluit laten de toepassin onverlet van alemene en bijzondere reelinen betreffende: 1 de aanweziheid van bepaalde nutriënten in voedinsmiddelen; 2 de etiketterin van en de reclame voor voedinsmiddelen. 3. De bepalinen van dit besluit zijn niet van toepassin op natuurlijk mineraal water en op ander water bestemd voor menselijk verbruik. Art Behoudens de bepalinen van 2 is voedinswaarde-etiketterin facultatief. 2. Voedinsmiddelen, waarvoor in de etiketterin, in de aanbiedinsvorm of in de reclame een bewerin inzake de voedinswaarde voorkomt, moen slechts in de handel worden ebracht indien de etiketterin van deze voedinsmiddelen voorzien is van een nutritionele etiketterin onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 4 tot De bepalin van 2 is niet van toepassin in het eval van collectieve reclamecampanes voor voedinsmiddelen. Art. 4. Bij voedinswaarde-etiketterin bestaat de te verstrekken informatie uit de eevens van roep 1 of van roep 2, in de hierna enoemde volorde: Groep 1 a) de eneretische waarde; b) de ehalten aan eiwitten, koolhydraten en vetten. Groep 2

3 a) de eneretische waarde; b) de ehalten aan eiwitten, koolhydraten, suikers, vetten, verzadide vetzuren, voedinsvezels en natrium. Art Indien een bewerin inzake de voedinswaarde op suikers, verzadide vetzuren of verzadide vetten, voedinsvezels of natrium betrekkin heeft, bestaat de te verstrekken informatie uit de eevens van roep 2 van artikel In de voedinswaarde-etiketterin moen daarenboven de ehalten van één of meer van de volende stoffen worden vermeld: - zetmeel, - polyolen, - enkelvoudi onverzadide vetzuren, - meervoudi onverzadide vetzuren, - cholesterol, - de in de bijlae van dit besluit enoemde vitaminen en mineralen die in sinificante ehalten overeenkomsti deze bijlae aanwezi zijn. 3. Vermeldin van de ehalten van de stoffen die behoren tot of bestanddelen zijn van één van de cateorieën van de in artikel 4 of artikel 5, 2 enoemde stoffen is verplicht wanneer ten aanzien van deze stoffen een bewerin inzake de voedinswaarde wordt ebruikt. Indien verwezen wordt naar één of meer met naam enoemde vitaminen of mineralen, dan moeten de ehalten van de enoemde vitaminen of mineralen aaneeven worden. Indien verwezen wordt naar vitaminen of mineralen zonder nadere specificatie, dan moeten de ehalten van alle in de bijlae enoemde vitaminen of mineralen vermeld worden. Tevens moet, wanneer het ehalte aan meervoudi onverzadide vetzuren en/of aan enkelvoudi onverzadide vetzuren en/of cholesterol wordt vermeld, ook het ehalte aan verzadide vetzuren worden vermeld. Art. 6. Bij de berekenin van de te vermelden eneretische waarde moet van de volende omrekeninsfactoren ebruik worden emaakt: - koolhydraten (met uitzonderin van 4 kcal/ - 17 kj/ polyolen) - polyolen 2,4 kcal/ - 10 kj/ - eiwit 4 kcal/ - 17 kj/ - vet 9 kcal/ - 37 kj/ - alcohol (ethanol) 7 kcal/ - 29 kj/ - oranische zuren 3 kcal/ - 13 kj/ - salatrims 6 kcal/ - 25 kj/ Art De eneretische waarde en het ehalte aan voedinsstoffen of bestanddelen daarvan moeten in cijfers worden aaneeven. De desbetreffende waarden worden in de volende eenheden uitedrukt: - de eneretische waarde: in kj en in kcal; - eiwit, koolhydraten, vet (uitezonderd cholesterol), voedinsvezels, natrium: in ram (); - cholesterol: in milliram (m); - vitaminen en mineralen: in de in de bijlae enoemde eenheden. 2. De te verstrekken informatie wordt per 100 of per 100 ml vermeld. Voorts kan deze informatie per in de etiketterin aaneeven hoeveelheid worden verstrekt dan wel per portie, mits het aantal porties in de verpakkin wordt vermeld.

4 3. De vermelde ehalten moeten betrekkin hebben op het voedinsmiddel zoals dit te koop wordt aaneboden. Nochtans moen deze ehalten betrekkin hebben op het verbruiksklare voedinsmiddel bereid volens de ebruiksaanwijzin, indien een voldoende edetailleerde bereidinswijze in de etiketterin is vermeld De ehalten aan vitaminen en mineralen moeten ook worden uitedrukt in procenten van de in de bijlae openomen aanbevolen daelijkse hoeveelheid per hoeveelheid zoals in 2 omschreven. 2 Onze Minister kan bepalen dat het in 1 bedoelde percentae van de aanbevolen daelijkse hoeveelheid voor vitaminen en mineralen ook in rafische vorm ma worden weereeven. Hij kan eveneens de voorwaarden bepalen waaronder deze rafische vorm ma worden weereeven. 5. Wanneer suikers en/of polyolen en/of zetmeel worden vermeld, moet de desbetreffende aanduidin onmiddellijk na die betreffende het ehalte aan koolhydraten als volt worden aaneeven: - koolhydraten waarvan: - suikers - polyolen - zetmeel 6. Wanneer het ehalte en/of de soort vetzuur en/of cholesterol wordt vermeld, moet de desbetreffende aanduidin onmiddellijk na die betreffende het totaalehalte aan vet als volt worden aaneeven: - vet waarvan: - verzadid vet - enkelvoudi onverzadid vet - meervoudi onverzadid vet - cholesterol 7. De te vermelden waarden zijn naar behoren vastestelde emiddelde waarden, waarvoor al naar elan van het eval wordt uiteaan van: a) de analyse van het voedinsmiddel door de fabrikant; b) de berekenin op basis van de bekende of effectieve emiddelde waarde van de verwerkte inrediënten; c) de berekenin aan de hand van alemeen vaststaande en aanvaarde eevens. Onze Minister kan het verschil bepalen dat ma bestaan tussen de vermelde waarden en die welke bij officiële controles worden evonden. Art. 8. Alle vermeldinen waarop dit besluit betrekkin heeft moeten te samen op één plaats worden vermeld, in tabelvorm met de cijfers onder elkaar indien daarvoor voldoende ruimte is. Indien er onvoldoende ruimte is, worden de eevens achter elkaar eplaatst. Deze vermeldinen moeten oed leesbaar en onuitwisbaar op een in het oo vallende plaats zijn aanebracht. Art. 9. De bepalinen van dit besluit zijn eveneens van toepassin op niet voorverpakte voedinsmiddelen, die aan de eindverbruiker en aan instellinen te koop worden aaneboden en op voedinsmiddelen die op verzoek van de koper op de plaats van verkoop worden verpakt of die zijn voorverpakt met het oo op onmiddellijke verkoop. m

5 In dat eval moen de vereiste vermeldinen op een bord worden aanebracht, dat zich in de nabijheid van het voedinsmiddel bevindt, dan wel op een informatieve bijsluiter, die met het voedinsmiddel wordt meeeleverd. Art. 10. Overtredinen van de bepalinen van dit besluit worden opespoord, vervold en estraft overeenkomsti de wet van 24 januari 1977 betreffende de beschermin van de ezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedinsmiddelen en andere producten. Art. 11. Artikel 3, 3 van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedinsmiddelen, ewijzid door het koninklijk besluit van 4 auustus 1983, wordt door de volende bepalin vervanen: "3 bewerinen inzake de voedinswaarde, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen: de reclame moet de informatie bevatten van de voedinswaarde-etiketterin zoals in het voornoemde koninklijk besluit van 8 januari 1992 bepaald is. Deze bepalin is nochtans niet van toepassin op de reclame evoerd met audio-visuele middelen." Art. 12. Dit besluit treedt in werkin de da waarop het in het Belisch Staatsblad wordt bekendemaakt. De voedinsmiddelen die niet aan de bepalinen van dit besluit voldoen moen tot 30 september 1993 in de handel blijven. Tot 1 oktober 1995 echter leidt de vermeldin bij voedinswaarde-etiketterin, die vrijwilli dan wel naar aanleidin van een bewerin plaatsvindt, van één of meer van de volende voedinsstoffen: suikers, verzadide vetzuren of verzadide vetten, voedinsvezels of natrium niet tot de in artikel 4 en 5, 1 bedoelde verplichtin om al deze voedinsstoffen te vermelden. Art. 13. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Staatssecretaris voor Volksezondheid zijn, ieder voor wat hem betreft, belast met de uitvoerin van dit besluit.

6 BIJLAGE De vitaminen en mineralen die kunnen worden vermeld, de te ebruiken eenheden en de aanbevolen daelijkse hoeveelheid (ADH) VITAMINEN ADH Vitamine A (retinol) (µ) 800 Vitamine B1 (thiamine) (m) 1,4 Vitamine B2 (riboflavine) (m) 1,6 Vitamine B3 (niacine) (m) 18 Vitamine B5 (pantotheenzuur) (m) 6 Vitamine B6 (pyridoxine) (m) 2 Vitamine B12 (cyano-cobalamine) (µ) 1 Vitamine C (L-ascorbinezuur) (m) 60 Vitamine D (calciferol) (µ) 5 Vitamine E (uitedrukt in alfa-tocoferol) (m) 10 Vitamine H (biotine) (m) 0,15 Vitamine M (foliumzuur) (µ) 200 MINERALEN Calcium (m) 800 Fosfor (m) 800 Ijzer (m) 14 Manesium (m) 300 Zink (m) 15 Jood (µ) 150 In de reel moet voor het bepalen van wat een sinificante hoeveelheid is, per 100 of 100 ml, dan wel per verpakkin indien deze slechts één portie bevat, van 15 % van de in deze bijlae aaneeven aanbevolen dosis worden uiteaan.

Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie

Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie (Tekst geldend op: 05-01-2005) Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie levensmiddelen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

FIC INFOSESSIE DE EUROPESE WETGEVING M.B.T. ETIKETTERING UPDATE 13.05.2014 LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE À L ÉTIQUETAGE SESSION D INFO FIC

FIC INFOSESSIE DE EUROPESE WETGEVING M.B.T. ETIKETTERING UPDATE 13.05.2014 LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE À L ÉTIQUETAGE SESSION D INFO FIC FIC INFOSESSIE DE EUROPESE WETGEVING M.B.T. ETIKETTERING UPDATE 13.05.2014 LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE À L ÉTIQUETAGE SESSION D INFO FIC FIC INFO SESSION UPDATE 13-05-2014 PROGRAMMA Bepalinen van

Nadere informatie

Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie

Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie (Tekst geldend op: 23-07-2010) Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie levensmiddelen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid inzake het auteursrecht 31990L0496

verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid inzake het auteursrecht 31990L0496 BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een inzake het auteursrecht van toepassing. 31990L0496 Richtlijn 90/496/EEG

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 1990L0496 09/01/2004 Aantal bladzijden: 9 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Belangrijke onderdelen uit Richtlijn 90/496/EEG inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen

Belangrijke onderdelen uit Richtlijn 90/496/EEG inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen Belangrijke onderdelen uit Richtlijn 90/496/EEG inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen 1) Welke stoffen etiketteren in voedingswaarde-etikettering? Bij voedingswaarde-etikettering bestaat

Nadere informatie

RICHTLIJN 96/8/EG VAN DE COMMISSIE

RICHTLIJN 96/8/EG VAN DE COMMISSIE 1996L0008 NL 20.06.2007 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 96/8/EG VAN DE COMMISSIE van 26 februari

Nadere informatie

Indicaties Voor de dieetbehandeling van fenylketonurie of hyperfenylalaninemie bij kinderen vanaf 1-10 jaar.

Indicaties Voor de dieetbehandeling van fenylketonurie of hyperfenylalaninemie bij kinderen vanaf 1-10 jaar. PKU Anamix Junior LQ Omschrijvin PKU Anamix Junior LQ is een vloeibaar, kant & klaar, aanvullend aminozuurpreparaat vrij van fenylalanine. Bevat een ebalanceerde mix van essentiële en niet-essentiële aminozuren,

Nadere informatie

Product Specification Artikelnummer: 580601. Kruidenmix met zout voor zalm

Product Specification Artikelnummer: 580601. Kruidenmix met zout voor zalm Versteen Spices & Sauces B.V. Industriewe 161, 3044 AS, po box 11041, 3004 EA Rotterdam, The etherlands Tel. +31(0)102455100, Fax +31(0)104624707 Alemene informatie EA code (Distributie eenheid) Primaire

Nadere informatie

Dagelijkse inname van energie en voedingsstoffen door diverse bevolkingsgroepen naar locatie (berekening inclusief nulgebruikers)

Dagelijkse inname van energie en voedingsstoffen door diverse bevolkingsgroepen naar locatie (berekening inclusief nulgebruikers) Tabel 41 Dagelijkse inname van energie en voedingsstoffen door diverse bevolkingsgroepen naar locatie (berekening inclusief nulgebruikers) Project : basis rapportage VCP (SAS) Weergave: Gewogen, vast aantal

Nadere informatie

de voedingskundige samenstelling + onderbouwing

de voedingskundige samenstelling + onderbouwing de voedingskundige samenstelling + onderbouwing algemene informatie van de drinkvoeding, waarop de hoeveelheden van de ingrediënten zijn gebaseerd: Volledige voeding; drinkvoeding wordt zes keer op een

Nadere informatie

(n=5898) (n=6218) (n=5958) standaard standaard standaard Voedingsstof gemiddelde afwijking gemiddelde afwijking gemiddelde afwijking.

(n=5898) (n=6218) (n=5958) standaard standaard standaard Voedingsstof gemiddelde afwijking gemiddelde afwijking gemiddelde afwijking. Tabel 24 Dagelijkse inname van energie en voedingsstoffen door diverse bevolkingsgroepen naar tussendoortjes in drie voedselconsumptiepeilingen (berekeningen inclusief nul-gebruikers) Gemiddelde inname

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 182 Besluit van 3 april 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen in verband met richtlijn 2008/100/EG

Nadere informatie

Zonder toegevoegde kunstmatige zoetstoffen, smaakstoffen of kleurstoffen. Bewaren op een koele, droge plek.

Zonder toegevoegde kunstmatige zoetstoffen, smaakstoffen of kleurstoffen. Bewaren op een koele, droge plek. OTE Caffeine Gel Ingrediënten: Water, maltodextrine, fructose, vruchtensap uit concentraat (ananas, citroen), natuurlijk guaraná-extract, verdikkingsmiddelen (cellulosegom, xanthaangom), natuurlijke smaakstoffen,

Nadere informatie

Voedingswaarden van margarine-, halvarine- en bak- en braadproducten

Voedingswaarden van margarine-, halvarine- en bak- en braadproducten INFOKAART Voedinswaarden van mararine-, halvarine- en bak- en braadproducten januari 26 Het assortiment mararineproducten wordt steeds roter en sluit steeds beter aan op de wensen en eisen van de consument.

Nadere informatie

Tabellen inname voedingsstoffen

Tabellen inname voedingsstoffen TNO-rapport TNO 2014 R11714 De Eet Compleet Test Bijlage D D Tabellen inname voedingsstoffen Inname voedingsstoffen 1/38 Groep : Totale populatie, 1526 personen Energie kcal 1281 228 403 2306 927 996 1272

Nadere informatie

Overzicht gerapporteerde voedingsstoffen

Overzicht gerapporteerde voedingsstoffen Bijlage 5 Overzicht gerapporteerde Voedingsstof (eenheid) Inname van Inname van Inname van Bijdrage (%) van Bijdrage (%) van produktgroepen aan produktgroepen (diff. energie (kj) energie (kcal) eiwit totaal

Nadere informatie

Indicaties Voor de dieetbehandeling van gediagnostiseerde glutaaracidurie type 1 bij kinderen van 1 tot 8 jaar.

Indicaties Voor de dieetbehandeling van gediagnostiseerde glutaaracidurie type 1 bij kinderen van 1 tot 8 jaar. XLYS LOW TRY MAXAMAID Omschrijvin Een neutrale drinkmix vrij van lysine en laa in tryptofaan in poedervorm op basis van vrije aminozuren. Het bevat een ebalanceerde hoeveelheid van essentiële en niet-essentiële

Nadere informatie

Indicaties Voor de dieetbehandeling van gediagnosticeerde sulfiet oxidase deficiëntie bij kinderen van 1 tot 8 jaar.

Indicaties Voor de dieetbehandeling van gediagnosticeerde sulfiet oxidase deficiëntie bij kinderen van 1 tot 8 jaar. XMET XCYS MAXAMAID Omschrijvin XMET XCYS Maxamaid is een neutrale drinkmix vrij van methionine en cysteïne in poedervorm op basis van vrije aminozuren. Bevat een ebalanceerde hoeveelheid essentiële en

Nadere informatie

Indicaties Voor de dieetbehandeling van gediagnostiseerde methylmalonacidemie of propionacidemie geschikt bij kinderen van 1 tot 8 jaar.

Indicaties Voor de dieetbehandeling van gediagnostiseerde methylmalonacidemie of propionacidemie geschikt bij kinderen van 1 tot 8 jaar. XMTVI MAXAMAID Omschrijvin Een neutrale drinkmix vrij van methionine, threonine, valine en beperkt in isoleucine in poedervorm op basis van vrije aminozuren. Het bevat een ebalanceerde hoeveelheid essentiële

Nadere informatie

Indicaties Voor de dieetbehandeling van gediagnostiseerde glutaaracidurie type 1 bij kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen inclusief zwangeren.

Indicaties Voor de dieetbehandeling van gediagnostiseerde glutaaracidurie type 1 bij kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen inclusief zwangeren. XLYS LOW TRY MAXAMUM Omschrijvin Een neutrale drinkmix vrij van lysine en laa in tryptofaan in poedervorm op basis van vrije aminozuren. Het bevat een ebalanceerde hoeveelheid van essentiële en niet-essentiële

Nadere informatie

PROTEIN FREE MIXTURE. Protein free mixture / JK030813

PROTEIN FREE MIXTURE. Protein free mixture / JK030813 PROTEIN FREE MIXTURE Omschrijvin Protein Free Mixture is een aanvullende zuielinenvoedin zonder eiwit in poedervorm. De voedin bevat enerie in de vorm van koolhydraten en vet en levert alle essentiële

Nadere informatie

Product Specification Artikelnummer: 303602. Honing mosterdsaus

Product Specification Artikelnummer: 303602. Honing mosterdsaus Versteen Spices & Sauces B.V. Industriewe 161, 3044 AS, po box 11041, 3004 EA Rotterdam, The etherlands Tel. +31(0)102455100, Fax +31(0)104624707 Honin mosterdsaus Alemene informatie EA code (Distributie

Nadere informatie

Squeezy sportdrankpoeder Athletic 675 g blik natuur

Squeezy sportdrankpoeder Athletic 675 g blik natuur 1070787 - Squeezy sportdrankpoeder Athletic 675 g blik natuur Artikelomschrijving Dagportie voor gewichtscontrolerende voeding, met suiker en zoetstoffen. Smaak: natuur Ingrediënten Gefermenteerd tarwe-yoghurtproduct

Nadere informatie

Hollander Nr2 Opvolgmelk Lekkere, gezonde opvolgmelk! Product Informatie Opvolgmelk voor de peuter vanaf 6 tot en met 12 maanden.

Hollander Nr2 Opvolgmelk Lekkere, gezonde opvolgmelk! Product Informatie Opvolgmelk voor de peuter vanaf 6 tot en met 12 maanden. Hollander Nr2 Opvolmelk Lekkere, ezonde opvolmelk! Product Informatie Opvolmelk voor de peuter vanaf 6 tot en met 12 maanden. Bevat natuurlijke water oplosbare voedinsvezels Hollander MelkMeisje bevat

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 3 MAART

KONINKLIJK BESLUIT 3 MAART KONINKLIJK BESLUIT van 3 MAART 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd (Stbl. 15.IV.1992) Wijzigingen: K.B. 1 maart 1998 (Stbl.

Nadere informatie

Product Specification Artikelnummer: EP PAPRIKA VLOEIBAAR 1 KG

Product Specification Artikelnummer: EP PAPRIKA VLOEIBAAR 1 KG Versteen Spices & Sauces B.V. Industriewe 161, 3044 AS, po box 11041, 3004 EA Rotterdam, The etherlands Tel. +31(0)102455100, Fax +31(0)104624707 Alemene informatie Primaire verpakkin etto inhoud PE kan

Nadere informatie

Indicaties Voor de dieetbehandeling van fenylketonurie of hyperfenylalaninemie bij kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen.

Indicaties Voor de dieetbehandeling van fenylketonurie of hyperfenylalaninemie bij kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen. PKU LOPHLEX LQ 10 / PKU LOPHLEX LQ 20 Omschrijvin PKU Lophlex LQ is een vloeibaar aanvullend aminozuurpreparaat vrij van fenylalanine. Bevat een ebalanceerde mix van essentiële en niet-essentiële aminozuren,

Nadere informatie

Coca-Cola Glas 0.20L 1x

Coca-Cola Glas 0.20L 1x CC Gls 0.20L EAN: 00000054490000 (CE), 05449000000002 (HE), 05449000929686 (Pallet) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam Frisdrank met plantenextracten.;fr:boisson rafraîchissante

Nadere informatie

Chocka kaas 1,4 kg. KaDé bvba

Chocka kaas 1,4 kg. KaDé bvba 1. PRODUCTIDENTIFICATIE Commerciële verkoopsbenamin Artikelnummer 12 Productbeschrijvin Gedeclareerd ewicht of volume Verkocht Chocka kaas 1,4 k Verse smeerpasta met halfvolle verse kaas en chocolade.

Nadere informatie

Coca-Cola PET 0.50L 1x

Coca-Cola PET 0.50L 1x Coca-Cola CC PET 0.50L EAN: 00000054491472 (CE), 05449000017673 (HE), 05449000907813 (), 05449000018861 (HE), 05449000002617 (HE), 05449000985446 () Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele

Nadere informatie

Zeekraal. Beoordeling voedingswaarde en gezondheidsclaims. 11 september 2012

Zeekraal. Beoordeling voedingswaarde en gezondheidsclaims. 11 september 2012 Zeekraal Beoordeling en gezondheidsclaims 11 september 2012 Auteur: Dr. Stephan Peters Voedingscentrum Den Haag 2/16 1. Samenvatting Zeekraalmonsters (9 stuks) zijn geanalyseerd door Nutricontrol. Het

Nadere informatie

Coca-Cola Blik 0.15L 1x

Coca-Cola Blik 0.15L 1x Coca-Cola CC Blik 0.15L EAN: 00000054491014 (CE), 05449000009432 (HE), 05449000996909 (), 05449000034229 (HE), 05449000034236 (HE), 05449000929488 () Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele

Nadere informatie

product specificatie Artikelnummer: Marinade voor sparerib

product specificatie Artikelnummer: Marinade voor sparerib Versteen Spices & Sauces B.V. Industriewe 161, 3044 AS, po box 11041, 3004 EA Rotterdam, The Netherlands Tel. +31(0)102455100, Fax +31(0)104624707 Alemene informatie EAN code (Distributie eenheid) Primaire

Nadere informatie

Coca-Cola Zero PET 1.00L 1x

Coca-Cola Zero PET 1.00L 1x CC Zero PET 1.00L EAN: 05000112554533 (CE), 05000112587616 (HE), 05000112432251 (Pallet) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam Frisdrank met plantenextracten, met zoetstoffen.;fr:boisson

Nadere informatie

Datum: 13-12-07 Productspecificatie MAP 3. Superano

Datum: 13-12-07 Productspecificatie MAP 3. Superano Versie: 5 BLZ 3//1//1 1. PRODUCT IDENTIFICATIE Artikelnummer producent 021 Artikelnummer(s) klant Merk(en) Commerciële verkoopsbenamin Wettelijke verkoopsbenamin Grea Bijkomende productbeschrijvin Gedroode

Nadere informatie

Coke Light PET 0.50L 1x

Coke Light PET 0.50L 1x Coke Light COKE LT PET 0.50L EAN: 00000054492387 (CE), 05449000017680 (HE), 05449000907844 (), 05449000089113 (HE), 05449000930552 () Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam Coca-Cola

Nadere informatie

Coke Light Glas 0.20L 1x

Coke Light Glas 0.20L 1x Coke Light COKE LT 0.20L Gls EAN: 00000087126877 (CE), 05449000057747 (HE), 05449000929693 (Pallet) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam Coca-Cola light Frisdrank met plantenextracten,

Nadere informatie

Coca-Cola PET 0.50L 1x

Coca-Cola PET 0.50L 1x CC PET 0.50L EAN: 00000054491472 (CE), 05449000017673 (HE), 05449000907813 () Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam Merk Frisdrank met plantenextracten.;fr:boisson rafraîchissante

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 3 MAART 1992. - Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 15-04-1992

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2001L0015 10/02/2004 Aantal bladzijden: 9 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Coca-Cola light Blik 0,15L 1x12

Coca-Cola light Blik 0,15L 1x12 Coca-Cola light CC light Blik 0,15L EAN: 05449000037596 (HE), 05449000037602 (HE), 05449000929525 () Basisgegevens Commerciële naam Coca-Cola light 150 Wettelijke naam Functionele naam Merk en:soft drink

Nadere informatie

Fanta Orange PET 1.5L 1x

Fanta Orange PET 1.5L 1x Fanta Fa Orange PET 1.50L EAN: 05000112544596 (CE), 05449000940100 (HE), 05000112601046 (HE), 05000112436235 (), 05000112584462 (HE), 05000112430844 (), 05449000089397 (HE), 05449000940117 (HE), 05449000940032

Nadere informatie

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN De rol van de microbioloie in de vleeswarenindustrie Zesde deel M6 MICROBIOLOGICHE BEOORDELING VAN VLEE EN VLEEWAREN Auteur : F.K. tekelenbur TNO Voedin Zeist oktober 1999 blad 1 van 16 INHOUDOPGAVE 1

Nadere informatie

Coke Light Glas 0.20L 1x

Coke Light Glas 0.20L 1x Coke Light COKE LT 0.20L Gls EAN: 00000087126877 (CE), 05449000057747 (HE), 05449000929693 () Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam Merk Coca-Cola light Frisdrank met plantenextracten,

Nadere informatie

product specificatie Artikelnummer: Mini Belgie kr mix mz voor lamsvlees

product specificatie Artikelnummer: Mini Belgie kr mix mz voor lamsvlees Versteen Spices & Sauces B.V. Industriewe 161, 3044 AS, po box 11041, 3004 EA Rotterdam, The etherlands Tel. +31(0)102455100, Fax +31(0)104624707 Alemene informatie Mini Belie kr mix mz voor lamsvlees

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. RICHTLIJN 1999/21/EG VAN DE COMMISSIE van 25 maart 1999 betreffende dieetvoeding voor medisch gebruik

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. RICHTLIJN 1999/21/EG VAN DE COMMISSIE van 25 maart 1999 betreffende dieetvoeding voor medisch gebruik 7. 4. 1999 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 91/29 RICHTLIJN 1999/21/EG VAN DE COMMISSIE van 25 maart 1999 betreffende dieetvoeding voor medisch gebruik (Voor de EER relevante tekst) DE

Nadere informatie

Fanta Orange PET 0.5L 1x

Fanta Orange PET 0.5L 1x Fanta Fa Or PET 0.50L EAN: 00000040822938 (CE), 05449000027351 (HE), 05449000965721 (Pallet) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam Merk Fanta Orange Frisdrank met sinaasappelsap.;fr:boisson

Nadere informatie

Coca-Cola Blik 0.33L 1x

Coca-Cola Blik 0.33L 1x Coca-Cola CC Blik 0.33L EAN: 05449000000996 (CE), 05449000000279 (HE), 05449000926203 (), 05000112600964 (HE), 05000112436150 (), 05449000009272 (HE), 05449000992758 (HE), 05000112594706 (HE), 05000112433708

Nadere informatie

Coca-Cola Zero Blik 0.33L 1x

Coca-Cola Zero Blik 0.33L 1x Coca-Cola Zero CC Zero Blik 0.33L EAN: 05449000131805 (CE), 05449000135148 (HE), 05449000948656 (), 05000112600988 (HE), 05000112436174 (), 05000112594720 (), 05000112433722 (), 05449000133342 (HE), 05449000984210

Nadere informatie

Coke Light Blik 0.33L 1x

Coke Light Blik 0.33L 1x Coke Light CKE LT Blik 0.33L Namen Artikelnummer: EAN: 05449000050205 Commerciele naam Wettelijke benaming Functionele naam Coca-Cola light Frisdrank met plantenextracten, met zoetstoffen.;fr:boisson rafraîchissante

Nadere informatie

Eindproduct specificatie

Eindproduct specificatie Harinfilets 1L 23102014 - Versie 2 P. 1/5 Eindproduct specificatie 1. Alemene Productinformatie Productnaam: Harinfilets Soort product: Harin in azijn Barcode: 05410659000040 Barcode colli: 05410659998392

Nadere informatie

Subsidieregeling nationale parken

Subsidieregeling nationale parken Subsidiereelin nationale parken (econsolideerde versie, eldend vanaf 1-1-2006 tot 27-4-2007) Geevens van de reelin Overheidsoranisatie provincie Drenthe Officiële naam reelin Subsidiereelin nationale parken

Nadere informatie

Indicaties Voor de dieetbehandeling van primaire en secundaire glucose-galactose intolerantie bij zuigelingen, kinderen (en volwassenen).

Indicaties Voor de dieetbehandeling van primaire en secundaire glucose-galactose intolerantie bij zuigelingen, kinderen (en volwassenen). GALACTOMIN 19 FORMULA Omschrijvin Een volledie zuielinenvoedin op basis van koemelkeiwit, fructose, vetten, vitamines, mineralen, spoorelementen met een spoor lactose, alactose en lucose. Indicaties Voor

Nadere informatie

2276 Voedingssupplementen - Etikettering [2276] v3

2276 Voedingssupplementen - Etikettering [2276] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2276 Voedingssupplementen - Etikettering [2276] v C : conform NC : niet-conform NA :

Nadere informatie

product specificatie Artikelnummer: Hollandaise saus

product specificatie Artikelnummer: Hollandaise saus Versteen Spices & Sauces B.V. Industriewe 161, 3044 AS, po box 11041, 3004 EA Rotterdam, The etherlands Tel. 31(0)102455100, Fax 31(0)104624707 Alemene informatie EA code (Consument eenheid) EA code (Distributie

Nadere informatie

Datum: 20-01-14 Productspecificatie MAP 3. Proscuitto Dolce

Datum: 20-01-14 Productspecificatie MAP 3. Proscuitto Dolce Versie: 9 BLZ 3//1//1 1. PRODUCT IDENTIFICATIE Artikelnummer producent 17 Artikelnummer(s) klant Merk(en) Grea Commerciële verkoopsbenamin Wettelijke verkoopsbenamin Bijkomende productbeschrijvin Gedroode

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE

BIJLAGEN. bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BIJLAGEN bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees

Nadere informatie

Sprite Zero PET 1.50L 1x

Sprite Zero PET 1.50L 1x Sprite Sprite Zero PET 1.50L EAN: 05000112554519 (CE), 05449000959003 (HE), 05449000948632 (Pallet) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam Merk Sprite Zero en:soft drink with natural

Nadere informatie

Product Specification Artikelnummer: Kaneel gemalen

Product Specification Artikelnummer: Kaneel gemalen Versteen Spices & Sauces B.V. Industriewe 161, 3044 AS, po box 11041, 3004 EA Rotterdam, The etherlands Tel. +31(0)102455100, Fax +31(0)104624707 Kaneel emalen Alemene informatie EA code (Distributie eenheid)

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document C(2017) 3664 final - ANNEXES 1 to 2.

Hierbij gaat voor de delegaties document C(2017) 3664 final - ANNEXES 1 to 2. Raad van de Europese Unie Brussel, 6 juni 2017 (OR. en) 10021/17 ADD 1 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 2 juni 2017 aan: DENLEG 47 AGRI 309 SAN 242 DELACT 91 de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

Coke Light PET 1.50L 1x

Coke Light PET 1.50L 1x Coke Light CKE LT 1.50L Namen Artikelnummer: EAN: 05000112544572 Commerciele naam Wettelijke benaming Functionele naam Coca-Cola light Frisdrank met plantenextracten, met zoetstoffen.;fr:boisson rafraîchissante

Nadere informatie

OTHER Opgemaakt op 23/12/2016

OTHER Opgemaakt op 23/12/2016 OTHER Opgemaakt op 23/12/2016 Alfabetisch: CreaXXeLL 495g Iso Plex Orange 787g Iso Plex Pompelmoes-Kers 781g Tribubolan 120T Per groep: OTHER SPORTS CreaXXeLL 495g Iso Plex Orange 787g Iso Plex Pompelmoes-Kers

Nadere informatie

PRODUCT SPECIFICATIE VIS

PRODUCT SPECIFICATIE VIS 1. PRODUCT IDENTIFICATIE Artikelnummer(s) Producent Commerciële verkoopsbenaming (NL, F, EN, D) Wettelijke verkoopsbenaming (NL, F, EN, D) Bijkomende product beschrijving Land van Herkomst Vangstgebied

Nadere informatie

Basic-f. Indicatie: Stoornissen in de vetvertering en -absortpie Chylothorax vetzuuroxidatiestoornissen

Basic-f. Indicatie: Stoornissen in de vetvertering en -absortpie Chylothorax vetzuuroxidatiestoornissen Basicf Omschrijvin: Milupa Basicf is een voedin extreem laa in vet voor de dieetbehandelin van zuielinen en kinderen met stoornissen in de vetstofwisselin. Basicf is bijna vetvrij en toevoein van een andere

Nadere informatie

Artikelnummer: EAN: Sprite Blik 0.33L 1x

Artikelnummer: EAN: Sprite Blik 0.33L 1x Sprite Sprite Blik 0.33L EAN: 05449000014535 (CE), 05000112601008 (HE), 05000112436198 (), 05449000158482 (HE), 05449000983886 (), 05449000001481 (HE), 05449000926234 () Basisgegevens Commerciële naam

Nadere informatie

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers Bestrijdin van luchtverontreiniin: as- en luchtwassers De zich duidelijk aftekenende strijd teen de luchtverontreiniin plaatst de natwasser voor lucht- en procesassen, ook wel scrubber enoemd, weer in

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

VOEDINGSOPLOSSINGEN VOOR DETEELT VAN TOMAAT IN GESLOTEN TEELTSYSTEMEN

VOEDINGSOPLOSSINGEN VOOR DETEELT VAN TOMAAT IN GESLOTEN TEELTSYSTEMEN VOEDINGSOPLOSSINGEN VOOR DETEELT VAN TOMAAT IN GESLOTEN TEELTSYSTEMEN Brochure VG 2 Prijs ƒ 20,- Brochure VG 2 wordt u toeestuurd na stortin van f 20,-- op ironummer 293110 ten name van Proefstation Naaldwijk

Nadere informatie

Fanta Orange Blik 0.33L 1x

Fanta Orange Blik 0.33L 1x Fanta Fa Orange Blik 0.33L EAN: 05449000011527 (CE), 05000112600995 (HE), 05000112436181 (), 05449000011541 (HE), 05449000926227 () Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam Merk

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

Productspecificatie. Productomschrijving. Chemische en fysische eigenschappen P 1 / X3K CRANBERRIES GEDROOGD.

Productspecificatie. Productomschrijving. Chemische en fysische eigenschappen P 1 / X3K CRANBERRIES GEDROOGD. Productspecificatie Artikelnr Naam 2079 X3K CRANBERRIES GEDROOGD Datum Versie 4/02/2016 3 Productomschrijving CRANBERRIES GEDROOGD Ingrediënt Land Procent Origine Functie var Enum veenbes gedroogd 6 grote

Nadere informatie

Dextro Energy Gel Liquid appel

Dextro Energy Gel Liquid appel Dextro Energy Gel Liquid appel Koolhydraatrijk concentraat voor duursporters. Appelsmaak. Water, dextrose, invertsuikerstroop, zuurmiddel (citroenzuur), aroma, kleurstof (E 150c). 809 190 485 114 koolhydraten

Nadere informatie

Datum: 22-01-14 Productspecificatie MAP 3. Schenkels

Datum: 22-01-14 Productspecificatie MAP 3. Schenkels BLZ 3//1//1 1. PRODUCT IDENTIFICTIE rtikelnummer producent 75 rtikelnummer(s) klant Merk(en) Grea Commerciële verkoopsbenamin ekookt Wettelijke verkoopsbenamin ekookt Bijkomende productbeschrijvin schenkels

Nadere informatie

Artikelnummer: 43 EAN: Uien blokjes 10 mm

Artikelnummer: 43 EAN: Uien blokjes 10 mm Smit's Uien Uien wit gesneden in blokjes van 5 mm / 10 mm / 20mm en 30mm EAN: 8717591220312 (CE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Uien blokjes wit Uien blokjes wit Functionele naam Merk Smit's

Nadere informatie

XPHEN TYR ANALOG. Los 15 gram poeder (= 3 maatschepjes) op in 90 ml water tot 100 ml voeding. XPHEN TYR Analog / IdH

XPHEN TYR ANALOG. Los 15 gram poeder (= 3 maatschepjes) op in 90 ml water tot 100 ml voeding. XPHEN TYR Analog / IdH XPHEN TYR ANALOG Omschrijvin XPHEN TYR Analo is een zuielinenvoedin vrij van fenylalanine en tyrosine in poedervorm op basis van vrije aminozuren. Het bevat een ebalanceerde hoeveelheid essentiële en nietessentiële

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 24 JANUARI 1990 betreffende aroma's voor gebruik in voedingsmiddelen (Stbl. 24.IV.1990)

KONINKLIJK BESLUIT van 24 JANUARI 1990 betreffende aroma's voor gebruik in voedingsmiddelen (Stbl. 24.IV.1990) KONINKLIJK BESLUIT van 24 JANUARI 1990 betreffende aroma's voor gebruik in voedingsmiddelen (Stbl. 24.IV.1990) Wijzigingen: K.B. 3 maart 1992 (Stbl. 15.IV.1992) Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende

Nadere informatie

PRODUCT SPECIFICATIE

PRODUCT SPECIFICATIE PRODUCT SPECIFICATIE 0. TER ARCHIVERING BIJ DACTYLOGRAFIE (NIET INVULLEN) Aankoper / Auteur Bestemmelinen Trefwoorden Code leverancier Artikel code 1. PRODUCT IDENTIFICATIE Artikelnummer producent Artikelnummer

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2013

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2013 Relement Jaarprijs Goede Voedin 2013 1 Beripsbepalin Product: een levensmiddel. Nominatie: een inzendin die prijswaardi is. Aanmoediin: een inzendin die niet prijswaardi is, maar wel een stimulans verdient.

Nadere informatie

Specificatie levensmiddel

Specificatie levensmiddel Specificatie levensmiddel Voorafaande opmerkin: eef, indien moelijk, een kopie mee van de (kritische) controlepunten, overie kwaliteitscontrolepunten, en de beheersreels die U voor dit product heeft inevoerd.

Nadere informatie

Product Specification Artikelnummer: Mix voor kroketten vero

Product Specification Artikelnummer: Mix voor kroketten vero Versteen Spices & Sauces B.V. Industriewe 161, 3044 AS, po box 11041, 3004 EA Rotterdam, The etherlands Tel. 31(0)102455100, Fax 31(0)104624707 Alemene informatie EA code (Distributie eenheid) Primaire

Nadere informatie

ANAMIX. Anamix / WB060626

ANAMIX. Anamix / WB060626 ANAMIX Omschrijvin Anamix is een fenylalaninevrije drinkvoedin in poedervorm op basis van vrije aminozuren. Het bevat een ebalanceerde hoeveelheid essentiële en nietessentiële aminozuren, koolhydraten,

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005 Vlaamse Reulerinsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Konin Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. 32 2 553 13 53 ax 32 2 553 13 50 mail: info@vre.be Web: www.vre.be Beslissin van de

Nadere informatie

Indicaties Voor kinderen ouder dan 1 jaar met epilepsie, die als therapie het ketogeen dieet volgen.

Indicaties Voor kinderen ouder dan 1 jaar met epilepsie, die als therapie het ketogeen dieet volgen. KETOCAL Omschrijvin Ketocal is een volledie, vetrijke, koolhydraatarme dieetvoedin in poedervorm. Bevat een ebalanceerde hoeveelheid essentiële en niet-essentiële aminozuren, koolhydraten, vitamines, mineralen

Nadere informatie

Artikelnr Naam. Datum Versie. 162,00 Energetische waarde (kcal) Magnesium (mg) Fosfor (mg) 385,00 Totaal eiwitten (g) Jodium (mg) 0,00.

Artikelnr Naam. Datum Versie. 162,00 Energetische waarde (kcal) Magnesium (mg) Fosfor (mg) 385,00 Totaal eiwitten (g) Jodium (mg) 0,00. Productspecificatie Artikelnr Naam 9209 C/2X5KG WALNOTEN INVAL LAB OOSTEU Datum Versie 14/02/2014 3 Productomschrijving WALNOTEN INVALIDEN Ingrediënt Land Procent Origine Functie var Enum WALNOTEN OostEuropa

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Urinary S/O Moderate Calorie Diet

Urinary S/O Moderate Calorie Diet Bij de behandeling van blaasstenen of blaasgruis zal uw dierenarts uw kat meestal een speciale dieetvoeding voorschrijven. Royal Canin Urinary S/O Moderate Calorie Diet is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

Artikelnummer: 7821 EAN: Drink Soya Banaan

Artikelnummer: 7821 EAN: Drink Soya Banaan Alpro Drank met bananensmaak op basis van soja. Verrijkt met calcium en vitamine B2, B12 en D. EAN: 5411188080121 (CE), 5411188080138 (HE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Sojadrink, banaansmaak,

Nadere informatie

Productspecificatie - PORTO WIT 'pousada' 75 CL fles MANOEL D. POCAS JUNIO...

Productspecificatie - PORTO WIT 'pousada' 75 CL fles MANOEL D. POCAS JUNIO... Pae 1 of 5 Productspecificatie - PORTO WIT 'pousada' 75 CL fles MANOEL D. POCAS JUNIOR (version 1) 1. Bedrijfseevens Bedrijfsnaam BLOC cvba Adreslijn 1 Gossetlaan 9 Locatie 1702 Groot-Bijaarden Land Belië

Nadere informatie

Delical Wijzer. Eiwitverrijkt

Delical Wijzer. Eiwitverrijkt Delical Wijzer Eiwitverrijkt Eiwitverrijkt Energie- en eiwitverrijkt Delical 1,5 Milk Beverages HP HC is een volledige of aanvullende energie- en eiwitrijke drinkvoeding op melkbasis. Geen vezels toegevoegd.

Nadere informatie

Productspecificatie. Productomschrijving. Chemische en fysische eigenschappen. Nutritionele informatie P 1 / 5. Artikelnr Naam

Productspecificatie. Productomschrijving. Chemische en fysische eigenschappen. Nutritionele informatie P 1 / 5. Artikelnr Naam Productspecificatie Artikelnr Naam 4526 X10K VLOEIBAAR VOLEI ATLAS Datum Versie 3/03/2016 2 Productomschrijving VLOEIBAAR VOLEI ATLAS Ingrediënt Land Procent Origine Functie var Enum volei België / Nederland

Nadere informatie

gezond zijn, gezond blijven met vitamines en mineralen

gezond zijn, gezond blijven met vitamines en mineralen gezond zijn, gezond blijven met vitamines en mineralen Vitamines en mineralen: we kunnen geen dag zonder We weten dat we ze elke dag nodig hebben. Maar wat zijn het nu eigenlijk? Vitamines en mineralen

Nadere informatie

AMFormula Diet maaltijdvervanger, 490g, cappuccino

AMFormula Diet maaltijdvervanger, 490g, cappuccino 299876 AMFormula Diet maaltijdvervanger, 490g, cappuccino Maaltijd voor een gewichtscontrolerende voeding. Met suikers en zoetstof. Wei-eiwitconcentraat, melkeiwit, voedingsvezels (inuline, maïs-dextrine),

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 3 MAART

KONINKLIJK BESLUIT 3 MAART KONINKLIJK BESLUIT van 3 MAART 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd (B.S. 15.IV.1992) Wijzigingen: K.B. 1 maart 1998 (B.S.

Nadere informatie

Veranderingen op wettelijk gebied van voedingssupplementen

Veranderingen op wettelijk gebied van voedingssupplementen Veranderingen op wettelijk gebied van voedingssupplementen Ir. Theo van Rooij voedingskundige Rivendell Consultancy specialist marketing en wettelijke aspecten voedingssupplementen, voeding, kruidenpreparaten,

Nadere informatie