Gebiedsvisie Heuvelweg Leidschendam-Voorburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebiedsvisie Heuvelweg Leidschendam-Voorburg"

Transcriptie

1 Gebiedsvisie -Voorbur plankaart e visie op het ebied als eheel Met de visie wil de emeente bereiken dat: ccveranderinen leiden tot verbeterin van de ruimtelijke kwaliteit. ccen duurzaam evenwicht ontstaat tussen bebouwin, roen- en water. cchet roen niet iets is wat overblijft tussen de bebouwin. Het roen moet een bewust epland onderdeel zijn van de openbare ruimte. e kenmerken van de visie zijn: ccin het ebied komt nieuwbouw voor de uitbreidin van het ziekenhuis en de vernieuwin van het woonoord uivenvoorde. cce nieuwbouw wordt zorvuldi afestemd op de omevin, rekenin houdend met de bestaande woonbebouwin, het roen en het water. cce bestaande woonbuurten blijven in de huidie vorm behouden. Hier komt een verdichtin d.w.z. een extra bebouwin. cce roen- en waterebieden vormen de basis (de draers) van de ruimtelijke structuur. eze ebieden krijen een nieuwe inrichtin. ccook het roen en waterebied lans de spoorbaan wordt een park, enaamd het Waterspoorpark. cce bestaande we tussen de Zijdesinel en uivenvoorde, bij de Roerdomplaan, verdwijnt. Hier komen ook roenvoorzieninen. cce ontsluitin van het woonoord uivenvoorde ebeurt dan rechtstreeks vanaf de Kastelenrin. cctussen de Houtduiflaan en de Tuinenlaan komt een reionaal fietspad. it fietspad aat lans de Zijdesinel en de Kastelenrin. Ter hoote van het woonoord uivenvoorde loopt het fietspad door het Waterspoorpark. cce Valkhof krijt een tweede ontsluitinswe vanaf de Graaf Willem de Rijkelaan, voor het autoverkeer. e visie op het roen en water e roen en water ebieden bestaan uit het ebied lans de en de Graaf Willem de Rijkelaan, het Waterspoorpark lans de spoorlijn en de zes roen- en waterstroken die beide ebieden met elkaar verbinden. cce visie richt zich op een betere inrichtin van de roen- en waterebieden, het plaatselijk verbreden van het water en het bevorderen van een betere doorstromin. ccin de verbrede waterpartijen komen eilanden voor voels en ondiepten als paaiplaatsen voor vissen. cchet Waterspoorpark lans de spoorbaan wordt het eerst aaneled. ccop een licht eaccidenteerd terrein komt een rijkere veetatie mede ericht op de habitat van voels en knaadieren. cclans en edeeltelijk door het Waterspoorpark komt een reionaal fietspad. cchet roen lans de en de raaf Willem de Rijkelaan wordt roter, doordat ebouwen als de vroee Tandemschool en in de toekomst de Trampolineschool worden esloopt. Hiervoor komt roen in de plaats. ccin het roenebied is plaats voor het aanleen van natuurvriendelijke oevers, (water)speelplaatsen en trapveldjes. ccoor een betere verbindin van bestaande wandelpaden ontstaat circa 5 kilometer aan doorlopende wandelpaden ccvia de lanerekte roenebieden die aansluiten op het roen buiten het ebied, wordt ook de relatie met het roen buiten de bebouwde kom versterkt. cctussen de tramrails vindt de aanle van een rastapijt plaats, vanaf de anninlaan tot de aan e Haar. e visie op het ziekenhuis MH Antoniushove Uitbreidin is nodi om het ziekenhuis aan te passen aan de eisen van de ezondheidszor. e visie aat uit van: cctwee uitbreidinen van elk circa m, aan de ur. anninlaan en aan de 2, vormen een vierzijdi bouwblok in een roene omevin. ccsloop van alle ebouwen buiten het vierzijdi bouwblok (de apotheek en de fietsenstallin, zijn epland in de nieuwbouw). cce nieuwbouw aan de ur. anninlaan krijt een hoote van 3 bouw-laen, bij de inan 4 á 5 laen. Aan de komen 3 laen. cchet parkeren komt op het eien terrein van het ziekenhuis, in zo de veel parkeerarae parkeerarae onder de nieuwbouw onder de van nieuwbouw. fase ** moelijk in een ccop de beane rond van de nieuwbouw aan de ur. anninlaan komen een apotheek, fysiotherapeut, bloemenwinkel, de inan van de fietsenstallin etc. eze hebben een eien voordeur. ccen keerwissel (met twee doodlopende sporen) aat de bestaande keerlus van de tram vervanen. ccmaatreelen teen parkeeroverlast en vrachtverkeer op de Patrijslaan. ccin de rinband Stedenbouwkundie randvoorwaarden MH Antoniushove, staat de hele beschrijvin van het plan. cce entree/ontsluitin van de nieuwbouw fase 2 lit richtin de ** cchet ontwerp dient uit te aan van een rustie en evenwichtie compositie met versprinende rooilijnen en verschillende bouwhootes, waarbij de evel deze compositie ondersteund ** e visie op het vroeere TIO - ollee ** : onderdelen toeevoed/aanepast ( ) Het ebouw van het TIO-collee staat lee. e visie eeft aan: ccehoud e visie van op het bestaande het vroeere ebouw voor TIO ebruikers - ollee die weini verkeer aantrekken en parkeerplaatsen nodi hebben, zoals maatschappelijke en Het medische ebouw instellinen, van het TIO-collee kunst en staat cultuur, lee. of e kleine visie niet-hinderlijke eeft aan: bedrijven. cchet ccehoud TIO-ebouw van het bestaande ma ook worden ebouw esloopt. voor ebruikers Op deze die plek weini komen verkeer dan maximaal aantrekken 3 en vrijstaande parkeerplaatsen woninen. nodi e hebben, totale bouwmassa zoals maatschappelijke van de nieuwbouw en ma medische niet roter instellinen, worden kunst dan het en cultuur, huidie of TIO-ebouw. kleine niet-hinderlijke bedrijven. cchet TIO-ebouw ma ook worden esloopt. Op deze plek komen dan maximaal 3 vrijstaande woninen. e totale bouwmassa van de nieuwbouw ma niet roter worden dan het huidie TIO-ebouw. e visie op het woonoord uivenvoorde e visie streeft naar vernieuwin van het seniorencomplex uivenvoorde: cc.m.v. een totaal vernieuwinsplan voor het seniorencomplex met nieuwe woninen, een wijk/servicecentrum en een school voor primair onderwijs. ccuitvoerin van het vernieuwinsplan in stappen, te beinnen bij de bestaande flat van 2 verdiepinen op de hoek van de Graaf Willem de Rijkelaan en de Kastelenrin. cchet bestaande flatebouw telt 2 verdiepinen. Hieraan espieeld komt nieuwbouw van maximaal 0 bouwlaen, zodat de nieuwbouw niet meer schaduw veroorzaakt dan het bestaande flatebouw. Het overie deel van de nieuwbouw bestaat uit vier laen, twee laen voor de school en het wijk-servicecentrum en twee laen met woninen. cchet parkeren ebeurt op het eien terrein volens het emeentelijke parkeerbeleid. Onder de nieuwbouw komt een parkeerarae. cce bebouwinscontouren van de nieuwbouw worden bepaald door zorvuldie afstemmin op de bestaande woninen in de omevin, het roen en het water en ook door rekenin te houden met de zichtlijn tussen de Prinsensinel en de spoorlijn (in de zichtlijn komt een bebouwin). ccin de rinband Stedenbouwkundi Schetsontwerp woonoord uivenvoorde, staat de hele beschrijvin van het plan. e visie op de open plek bij Teylinen Op deze plek stond voorheen een school. cchier e visie komt een op basisschool de open als het plek niet lukt bij de Teylinen school te combineren met het wijk-servicecentrum bij het woonoord uivenvoorde. ccals Op deze plek school stond wel voorheen bij het woonoord een school. wordt ebouwd, dan wordt onderzocht cchier of het komt moelijk een basisschool op het veld als bij het Teylinen niet lukt de seniorenwoninen school te combineren te bouwen. met het wijk-servicecentrum bij het woonoord uivenvoorde. ccals de school wel bij het woonoord wordt ebouwd, dan wordt onderzocht of het moelijk is op het veld bij Teylinen seniorenwoninen te bouwen.

2 Oohoote impressie nieuwbouw Rwest vanaf de

3 Voelvlucht impressie nieuwbouw Rwest vanuit het oosten

4 Luchtfoto bestaande en nieuwe situatie Luchtfoto bestaande situatie Luchtfoto nieuwe situatie (excl. kliniek)

5 Plannin en situatie nieuwbouw Rwest Patrijslaan Plannin nieuwbouw Rwest ur. anninlaan PIL G.GRO= RAWR KISS & RI IRIT PARKR IRIT/ ITSSTALLIG de jon ortemaker alra Schaal :000 ormaat A PIL G.GRO=0 Gewijzid looproute IRIT/ ITSSTALLIG 2 KISS & RI loistiek plein definitieve loistieke inan tijdelijke loistieke inan (tijdens bouw) 5 MIVA PARKRPLAATS IRIT PARKR IRIT/ ITSSTALLIG bouwebied kadastrale aanduidin: emeente: VUR RAWR PIL G.GRO=0 bouwplaats verkeersstroom perceelrootte (wijz. ebied): KISS & RI LGA (situatie tijdens bouw) 39 TRAMHALT URGMSTR AIGLAA 37 IRIT PARKR RAWR 39 bouwplaats verkeersstroom tijdelijke loistieke inan (tijdens bouw) bouwebied 2 definitieve loistieke inan SI.XX. 5 MIVA PARKRPLAATS patienten (alemeen) LGA (situatie tijdens bouw) PIL G.GRO=0 personeel SI.XX. SI.XX. :000 ormaat A3 atum LGA opleverin nieuwbouw - jan 206 Gewijzid PARKR 36 KISS & RI patienten (alemeen) Gewijzid looproute Schaal Medisch entrumvoorlopi Haalanden RAWR 37 5 MIVA PARKRPLAATS ur. anninlaan ur. anninlaan T + RAM AS AA zw bouwfase - afbouw - juni 205 Rwest Medisch entrum Haalanden atum Medisch entrum Haalanden Schaal :000 ormaat A3 looproute Rwest personeel Kiss&Ride patienten (voorrijdlus aan voorlopi verunnin [ 2 pp ] de jon ortemaker alra bouwfase personeel - ruwbouw patienten (alemeen) - auustus 204 de jon ortemaker alra atum LGA - 2 m2 / 69% LGA voorlopi Rwest LGA ITSRS T + RAM AS AA zw ITSRS T + RAM AS AA zw ITSRS MiVa parkeerplaatsen (lansparkeren lans perceelrootte (wijz. ebied): kap/bijsnoeien bomen [ 4 pp ] start bouw - bouwrijp maken - juni m2 / 69% (voorrijdlus aan [ 2 pp ] eplande verlenin - mei 204 kadastrale aanduidin: emeente: VUR Medisch entrum Haalanden Kiss&Ride patienten [ 4 pp ] (voorrijdlus aan pp ] Kiss&Ride[ 2patienten [ 6 pp ] Rwest - 2(wijz. m2 / 69% perceelrootte ebied): patienten per brancard/bed (ambulancehal zkh) patienten per brancard/bed (ambulancehal zkh) MiVa parkeerplaatsen emeente: VUR (lansparkeren lans perceelrootte (wijz. ebied): 3237 m2 (ca 89x36,5m) MiVa parkeerplaatsen [ 4 pp lans ] (lansparkeren - 2 m2 / 69% Kiss&Ride patienten (voorrijdlus aan voorlopi patienten per brancard/bed [ 2 pp ] de jon ortemaker alra (ambulancehal zkh) (lansparkeren lans (lansparkeren lans [ 6 pp ] kadastrale aanduidin: [ 6 pp ] [ 4 pp ] emeente: VUR kadastrale aanduidin: perceelrootte (wijz. ebied): verunnin ter inzae - december 203 sloop zusterhuis en - januari patienten (alemeen) parkeren patienten parkeerarae onder kliniek personeel TRAMHALT parkeren patienten parkeerarae ondermiva parkeerplaatsen kliniek (lansparkeren lans (lansparkeren lans [ 6 pp ] parkeren patienten parkeerarae onder kadastrale aanduidin: kliniek emeente: VUR ancard/bed h) TRAMHALT URGMSTR AIGLAA URGMSTR AIGLAA parkeerplaats aan patrijslaan indienin verunninaanvraa - september 203 (lansparkeren lans parkeren personeel parkeren personeel parkeerplaats aan patrijslaan TRAMHALT URGMSTR AIGLAA Patrijslaan ersoneel s aan patrijslaan Patrijslaan an 37 RAWR parkeren personeel parkeerplaats aan patrijslaan VOTGA 5 MIVA PARKRPLAATS GR 22,6-2 m2 / 69% looproute Schaal :000 ormaat A3 atum Gewijzid SI.XX.

6 Rwest en stralinveiliheid lektromanetische stralin Lineaire versneller PAG 4 Toedienen van ioniserende stralin aan patiënten om tumorcellen uit te schakelen oor schade aan A van tumorcellen stoppen ze met delen Vooral d.m.v. lineaire versnellers: produceren zeer doordrinende röntenstralin PAG 0 Ioniserende stralin in de natuur natuur Stralinsveiliheid en radiotherapie Ioniserende stralin komt van nature overal voor Uit het heelal Uit de bodem en bouwmaterialen oor medische toepassin oor kernenerie, atoomproeven, wetenschap Totaal ca. 2,4 msv/jaar PAG 7 ikke wanden van extra zwaar beton xtra dosis aan terreinrens Antoniushove t..v. RWST: minder dan 0,0 msv (0,5% van natuurlijke achterrond) Aan overkant : 0,00 msv In praktijk waarschijnlijk no stuk laer Voorbeeld: extra dosis door retourtje Amsterdam - ew York: ca. 0,05 msv Twee weken kamperen in Ardennen: 0,2 msv PAG 4

7 Planoloisch kader Rwest bestemminplankaart de zijde - duivenvoorde (202) uitsnede bestemminsplankaart tpv MH antoniushove rode ebied: wijziinsbevoedheidebied Planoloisch traject nieuwbouw Rwest Indienen verunninsaanvraa - september 203 olleebesluit ontwerp verunnin + Vv - november 203 Ontwerp verunnin ter inzae - november/december 203 olleebesluit verunnin, Vv en zienswijzennota - februari 204 Raadsbesluit Vv - maart 204 Verunninverlenin door collee - april ,86 m nieuwbouw Rwest m²,74 m 34,7 m aanepast planoloisch traject Het ontwerp past niet in de wijziinsbevoedheid die in het huidie bestemminsplan is openomen (afwijkin van,74 meter). Hierdoor wordt nu ebruik emaakt van een uitebreide omevinsverunnin. ruimtebesla nieuwbouw Rwest, binnen wijziinsebied

Gebiedsvisie Heuvelweg Leidschendam-Voorburg

Gebiedsvisie Heuvelweg Leidschendam-Voorburg Gebiedsvisie -Voorburg plankaart De visie op het gebied als geheel Met de visie wil de gemeente bereiken dat: ccveranderingen leiden tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. cceen duurzaam evenwicht

Nadere informatie

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep versla vo Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep Betreft : Inloopavond in Schuilkerk de Hoop voorlopi ontwerp Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep, d.d. 8 maart 2016; en de daaropvolende reactietermijn

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning Strandaper 130 Beren op Zoom Hoekwonin centrum Beren op Zoom Rooseveltlaan Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op Zoom biedt een breed scala aan monumenten, musea, istorisce bezienswaardieden en volop

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Duivenvoorde, Amstelwijk en De Zijde

Duivenvoorde, Amstelwijk en De Zijde Duivenvoorde, Amstelwijk en De Zijde Wijkbeschrijving: De Amstelwijk, De Zijde en Duivenvoorde maken deel uit van Leidschendam Noord. Het is een wijk die met name bestaat uit eengezinswoningen die in eind

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlenin vallend onder fysieke leefomevin/ omevinsverunnin Hoofdstuk 1 Beripsomschrijvinen 2.1.1 Voor de toepassin van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlekosten: de aanneminssom

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

KLAZIENAVEEN Engweg 116

KLAZIENAVEEN Engweg 116 KLAZIENAVEEN Enwe 6 Vraaprijs: 87.500 k.k. 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verkoopt! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie met ambities in Noord-Nederland,

Nadere informatie

22 ruime rijwoningen in Klaarbeek, Epe

22 ruime rijwoningen in Klaarbeek, Epe 22 ruime rijwoninen in Klaarbeek, pe Klaarbeek waar nieuwe verhalen ontstaan Wile nwe In Klaarbeek staat iets moois te ebeuren. en wijk in spe met het nodie roen Wilenwe en een enerieke emeenschap. Het

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016 1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief de klant centraal 18 november 2016 Idee dat helpt om het perspectief Wat kan u of een Wat brent u op het nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 Inzetten voor verroten

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN ZIJL WEG - WEST EN OMGEVING.

VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN ZIJL WEG - WEST EN OMGEVING. VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN ZIJL WEG - WEST EN OMGEVING. INHOUDSOPGAVE: ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel : beripsomschrijvinen Artikel : wijze van meten Artikel : ebruiksbepalinen Artikel : toepassen zonerinslijst

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Verslag tweede bewonersavond Gebiedsvisie Heuvelweg

Verslag tweede bewonersavond Gebiedsvisie Heuvelweg Verslag tweede bewonersavond Gebiedsvisie Heuvelweg donderdag 23 april, 20.00-22.00 uur Donderdagavond 23 april vond in het Greenpark Hotel in Leidschendam de tweede bewonersavond plaats in het kader van

Nadere informatie

Nota Binnensportaccommodaties

Nota Binnensportaccommodaties Nota Binnensportaccommodaties Inhoudsopave Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel... 1.2 Sportaccommodaties... 1.3 Betekenis van sport... 1.4 Procesmatie behandelin nota... 1.5 Leeswijzer... Hoofdstuk 2 Classificerin

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Beroepsrisicoprofielen RI&E

Beroepsrisicoprofielen RI&E srisicoprofi RI&E Beroepsroep: Omschrijvin werkzaamheden: Electricien (monteur cai, telecommunicatie) De werkzaamheden van de elektricien zijn het zelfstandi of onder toezicht aan de hand van schema s

Nadere informatie

ZON WONEN FASE 5 MAART KAVELS 30 T/M 39

ZON WONEN FASE 5 MAART KAVELS 30 T/M 39 ZON WONEN FASE 5 MAART KAVELS 30 T/M 39 2014 N Grote Beerstraat 46 45 44 43 42 41 40 1 2 3 1 44 2 45 3 46 43 42 39 41 38 40 37 39 38 37 4 4 36 36 5 5 35 35 6 6 34 34 7 7 33 33 12 11 8 10 9 11 10 8 9 27

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout-Gerwensewe 43, Helmond Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Nummer 67/16 Bijlae(n) 2 Gelet

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen DECEMBER 2005 externe veiliheid in ruimtelijke plannen INLEIDING Externe veiliheid in ruimtelijk plannen Het Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen (BEVI) is op woensda 27 oktober 2004 in werkin etreden.

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Randstad 141

Hoofdstuk 4 Randstad 141 Hoofdstuk 4 Randstad 141 Randstad Sleutelprojecten na 2020 interale ebiedsopaven verkennin VROM De concurrentiepositie, ruimtelijke kwaliteit en heid marktfalen, ontbreken overheidsfalen en duurzaamheid

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Mac OS X-besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Speedgate Xentry. Bovenaandrijving

Speedgate Xentry. Bovenaandrijving Speedate Xentry Bovenaandrijvin Speedate Xentry Bovenaandrijvin Veili én snel Desin Modulaire opbouw TÜV ecertificeerd 5 jaar arantie* veili Én snel De Speedate Xentry opent en sluit binnen enkele seconden

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Created donderda, april 11, 2013 Updated vrijda, april 12, 2013 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/2507-nijmeen-po-v3/f83c81364e99dc4fbb6208e5de4a7e7f/ Identificatie

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTEEIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN COLOFON Plannaam Bestemminsan Aansluitin Assen TT en Oefenterrein Baelhuizen Plannummer NL.IMO.0106.99BP20121004-C001 Datum

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening APRIL 2006 externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin Samenwerkin bevoed eza Wm en brandweer INLEIDING Aanleidin en doel van de handreikin Binnen milieuverunninverlenin is externe veiliheid een Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Oost 265

Hoofdstuk 4 Oost 265 Hoofdstuk 4 Oost 265 Spoorzone Nijmeen interale ebiedsopaven verkennin VROM en Het station vormt een belanrijk openbaar vervoersknooppunt in de reio. De huidie inrichtin van de stationsomevin doet een

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Locatieanalyse: Bebouwing woonblok, hoogbouw / laagbouw

Locatieanalyse: Bebouwing woonblok, hoogbouw / laagbouw analyse: Bebouwing woonblok, hoogbouw / laagbouw Hoogbouw - Strokenbouw - Halfopen bouwblok - Open bouwblok - Ensemble - Vrijstaand object Laagbouw - Gesloten bouwblok - Halfopen bouwblok - Vrijstaand

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Meeuwensingel 3 oktober 2016

Bewonersbijeenkomst Meeuwensingel 3 oktober 2016 Bewonersbijeenkomst Meeuwensingel 3 oktober 2016 1 Inleiding Dick van Sluis, wethouder bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet de aanwezigen van harte welkom. Met honderden Capellenaren is de afgelopen

Nadere informatie

Bridgit 4.6. Gebruiksaanwijzing. Uw aansluiting op het bijzondere

Bridgit 4.6. Gebruiksaanwijzing. Uw aansluiting op het bijzondere Bridit 4.6 Gebruiksaanwijzin Uw aansluitin op het bijzondere Kennisevin handelsmerk Bridit, SMART Board, SMART Meetin Pro, SMART Notebook, SMART Podium, SMART Hub, smarttech, het SMART-loo en alle SMART-talines

Nadere informatie

Strandgaper 148 Bergen op Zoom Hoekwoning

Strandgaper 148 Bergen op Zoom Hoekwoning Strandaper 148 Beren op Zoom Hoekwonin HOEKWONING keuken centrum Beren op Zoom Rooseveltlaan Heerlijk wonen in Beren op Zoom Ook kan men er terect bij de dokterspraktijk, fysioterapeut en andere ezondeidsvoorzieninen.

Nadere informatie

Anemoon - 4 geschakelde villa s Marjolein - 2 vrijstaande villa s. Omgeving Planopzet Woningtype Kopersinfo. in de Blaricummermeent

Anemoon - 4 geschakelde villa s Marjolein - 2 vrijstaande villa s. Omgeving Planopzet Woningtype Kopersinfo. in de Blaricummermeent Anemoon - 4 eschakelde villa s Marjolein - 2 vrijstaande villa s Omevin lanopzet Wonintype Kopersinfo in de Blaricummermeent Inhoudsopave Inleidin Inleidin 3 Centraal in het Gooi 4 De Gooische Gaerde in

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Quickscan knooppunt St. Annabosch. A58 St. Annabosch - Galder Optimalisatie van het MIRT-ontwerp

Quickscan knooppunt St. Annabosch. A58 St. Annabosch - Galder Optimalisatie van het MIRT-ontwerp Quickscan knooppunt St. Annabosch Optimalisatie van het MIRT-ontwerp projectnummer 48847 eindconcept revisie 2 23 juni 216 Optimalisatie van het MIRT-ontwerp projectnummer 48847 eindconcept revisie 2

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

De biologische veehouderij

De biologische veehouderij Bioloische oerwafels Bioloische meerranenbolletjes Bioloisch boeren meerranen Bioloische olijfolie 100 1.25 12.50/k 4 stuks 0. Halfje 0. 0.5 l 3.7 7.58/l De bioloische veehouderij Wij vinden het belanrijk

Nadere informatie

De nieuwe entree van Hilversum

De nieuwe entree van Hilversum De nieuwe entree van Hilversum Het stationsgebied over vijftien jaar: een waardig visitekaartje voor de Mediastad in het groen. Door de ontwikkeling van deze belangrijke entree zet Hilversum zich weer

Nadere informatie

Frankhuis Stadshagen-Zwolle

Frankhuis Stadshagen-Zwolle Frankhuis Stadshaen-Zwoe 10 2/1-kap woninen en 1 vrijstaande wonin - Type Tjalk Type Tjalk is standaard voorzien van een badkamer en slaapkamer op de beane rond ONTWIKKELINGSCOMBINATIE STADSHAGEN O NTWIKKELINGSCOMBINATIE

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Lifo vragenlijst organisatie kultuur

Lifo vragenlijst organisatie kultuur hj;hl,n; LIFO Lifo vraenlijst oranisatie kultuur BCon LIFO INTERNATIONAL, INC. Directors of Overseas LIFO Prorammes MATCH bv & K.A.T. bvba Kastanjelaan, 21 2242 Pulderbos Tél.: 03/ 658 98 70 Fax : 03/

Nadere informatie

SMART Ink. Windows -besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Windows -besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Windows -besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavinsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoerin van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Inhoudsopave Samenvattin... 4 Inleidin 7 2 Beleidsfocus... 11 2.1 Uitanspunten en onderbouwin

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

Stedenbouwkundig ontwerpen

Stedenbouwkundig ontwerpen Stedenbouwkundig ontwerpen Klik 2010 om het opmaakprofiel van de modelondertitel te bewerken Evelien Brandes De opgave nieuwe wijk of nieuw stedelijk gebied in Nederland staan anno 2010 de grootste uitbreidingen

Nadere informatie

Plan HERONTWIKKELING LOCATIE SCHALKWIJK HOFLAND OOST, MONTFOORT 24 JANUARI ruimte voor ideeën

Plan HERONTWIKKELING LOCATIE SCHALKWIJK HOFLAND OOST, MONTFOORT 24 JANUARI ruimte voor ideeën Plan HERONTWIKKELING LOCATIE SCHALKWIJK HOFLAND OOST, MONTFOORT 24 JANUARI 2012 ruimte voor ideeën SCHETSONTWERP Buurtspeelplaats/overloopterrein scouting Scoutingterrein Nieuw gebouw scouting Voormalige

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80 info@scoutinelderland.nl / www.scoutinelderland.nl / 026-38 46 380 Arnhemsestraatwe 19, 6881 NB Velp / postbus 129 6880 AC Velp Risico-inventarisatie en -evaluatie Scoutin Gelderland Postbus 129, 6880

Nadere informatie

plan-mer az sint-maarten

plan-mer az sint-maarten plan-mer az sint-maarten locatie R6 - Roosendaelveld emmaüs vzw februari 9 KAARTEN situerin onderzochte locaties emmaüs vzw - plan-mer az sint-maarten - kaart onderzochte locaties a rooienber b zwartzustersvest

Nadere informatie

Kokkel 29 Bergen op Zoom Twee-onder-een-kap woning

Kokkel 29 Bergen op Zoom Twee-onder-een-kap woning Kokkel 29 Beren op Zoom Twee-onder-een-kap wonin TWEE-ONDER-EEN-KAP WONING MET GARAGE Binnescelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding SMART Ink Windows -besturinssystemen Gebruikershandleidin Uw aansluitin op het bijzondere Kennisevin handelsmerk SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, het SMART-loo en alle SMART-talines

Nadere informatie

Hengelose Esstraat 18 te Hengelo Ov. Verrasend ruime 2-onder-1 kapwoning gelegen nabij het centrum van Hengelo

Hengelose Esstraat 18 te Hengelo Ov. Verrasend ruime 2-onder-1 kapwoning gelegen nabij het centrum van Hengelo Henelose Esstraat 18 te Henelo Ov Verrasend ruime 2-onder-1 kapwonin eleen nabij het centrum van Henelo Omevinskaart Henelose Esstraat 18 te Henelo Ov Op een ewilde locatie, nabij het centrum eleen, vinden

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Inleidin Situatie Bedrijfsomschrijvin GELUIDSVOOSCHIFTEN Geluidsvoorschriften Activite

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Inleidin Situatie Bedrijfsomschrijvin GELUIDSVOOSCHIFTEN Geluidsvoorschriften Activite apport: 20110437 Akoestisch onderzoek nieuwbouw voor de Brandweer, de Hulpverleninsdiensten en de GGD op de locatie Groene Dijk te Assen. Datum: 24 juni 2011 Opdrachtever: Gemeente Assen t.a.v. dhr.. Lindeboom

Nadere informatie

Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing

Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing P5 presentatie - Femke Introductie van - de Onderzoek Meulengraaf - Ontwerp - 1503103 - Conclusie - 26 juni 2014 Introductie Onderzoek Ontwerp Conclusie Probleem

Nadere informatie

Wirzenheem Winschoten. Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt

Wirzenheem Winschoten. Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Wirzenheem Winschoten Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Verantwoording Titel Wirzenheem Winschoten, beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Projectnummer 234664 Datum 15 oktober 2007 Auteurs

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

TE KOOP: Riante bouwkavel in Eeneind-Oost. Adres: De Spijkert 23 Oppervlakte: 658 m2 Koopsom: (excl. btw)

TE KOOP: Riante bouwkavel in Eeneind-Oost. Adres: De Spijkert 23 Oppervlakte: 658 m2 Koopsom: (excl. btw) TE KOOP: Riante bouwkavel in Eeneind-Oost Adres: De Spijkert 23 Oppervlakte: 658 m2 Koopsom: 246.750 (excl. btw) De gemeente Nuenen De gemeente Nuenen c.a. is gelegen in het groene middengebied tussen

Nadere informatie

blok B1 - fundering Boerhaavecomplex te Leiden GEGEVENS beton (in het werk gestort) algemene regels bij doorvoeren in funderingsbalk B1 B2 B3

blok B1 - fundering Boerhaavecomplex te Leiden GEGEVENS beton (in het werk gestort) algemene regels bij doorvoeren in funderingsbalk B1 B2 B3 (in het werk estort) : * = 00 funderins balk STERKTEKLSSE: MILIEUKLSSE: XC4 XC4 B C 0 1 2 min. dekkin op de ste wapenin werk dik 50mm (indien van toepassin) funderinsbalk afm. 600x600mm 535x930mm 430x930mm

Nadere informatie

hier wil je nooit meer weg

hier wil je nooit meer weg HEERLIJK AAN HET WATER hier wil je nooit meer we Twee en drie-onder-één-kap woninen - Vathorst - De Bron - Amersfoort 2 @YourlaceTwo Amersfoort - Vathorst - De Bron Wonen aan het water Vathorst aan het

Nadere informatie

Speedgate Xentry. Onderaandrijving

Speedgate Xentry. Onderaandrijving Speedate Xentry Onderaandrijvin Speedate Xentry Onderaandrijvin Veili én snel Effectieve terreinbeveiliin Robuuste constructie Verkeersklasse 60 Onbeperkte doorrijhoote Snelle montae TÜV ecertificeerd

Nadere informatie

Meidoornstraat 28 te Hengelo Ov. Vrijstaand wonen voor een betaalbare prijs, in een prachtige groene en rustige woonomgeving

Meidoornstraat 28 te Hengelo Ov. Vrijstaand wonen voor een betaalbare prijs, in een prachtige groene en rustige woonomgeving Meidoornstraat 28 te Henelo Ov Vrijstaand wonen voor een betaalbare prijs, in een prachtie roene en rustie woonomevin Omevinskaart Meidoornstraat 28 te Henelo Ov Wilt u: Vrijstaand wonen voor een betaalbare

Nadere informatie

SMART Notebook 3D- Tools

SMART Notebook 3D- Tools SMART Notebook 3D- Tools Gebruikershandleidin Uw aansluitin op het bijzondere Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Schetsschuit. Oostelijke Vechtplassen. 11 & 12 maart 2014

Schetsschuit. Oostelijke Vechtplassen. 11 & 12 maart 2014 Schetsschuit Oostelijke Vechtplassen 11 & 12 maart 2014 Schetsschuit Oostelijke Vechtplassen 11 & 12 maart 2014 Oostelijke Vechtplassen 4 Inhoud Oostelijke Vechtplassen 5 Ten eleide 6 Conclusie: Het roer

Nadere informatie

Vondelstraat 63 te Hengelo Ov. Vrijstaand herenhuis met authentieke elementen en een tuin op het zuidwesten

Vondelstraat 63 te Hengelo Ov. Vrijstaand herenhuis met authentieke elementen en een tuin op het zuidwesten Vondelstraat 63 te Henelo Ov Vrijstaand herenhuis met authentieke elementen en een tuin op het zuidwesten Omevinskaart Vondelstraat 63 te Henelo Ov Aan een karakteristieke éénrichtinswe eleen VRIJSTAAND

Nadere informatie

Herinrichting Oegstgeesterweg Fase 1 - Oostelijk fietspad

Herinrichting Oegstgeesterweg Fase 1 - Oostelijk fietspad 4 4 4 oktober 1 november 8 november AFRDIG Herinrichtin e Fase 1 - olijk fietspad e nderw o Fase 1-4 oktober 016 Duurt ca. weken. Fietspad oozijde vanaf rot ud-poele tot illem de wijerln. Doornd auto-

Nadere informatie

8 Hoeken. rood. 3 ; zie de twee gestippelde kijklijnen

8 Hoeken. rood. 3 ; zie de twee gestippelde kijklijnen 1 2 8 Hoeken rood 3 ; zie de twee estippelde kijklijnen 2 ; 3 ; 1 Steeds meer konijnen verdwijnen achter de vuurtoren. ls je bijvoorbeeld bij staat zie je een enkel konijn: de vuurtoren staat ertussen.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

D05 onderstation De toekomst dichtbij!

D05 onderstation De toekomst dichtbij! D05 onderstation De toekomst dichtbij! 1 Toepassinen RTU en telemetriestation Gemaalcomputer Dataloer M2M communicatie Automatiserin Controle en monitorin Distributieautomatiserin Zonnestuwen en zonne-enerie

Nadere informatie

PARKEERNOTITIE WONING MEENKSELAAN 22 DRIEBERGEN-RIJSENBURG

PARKEERNOTITIE WONING MEENKSELAAN 22 DRIEBERGEN-RIJSENBURG PARKEERNOTITIE WONING MEENKSELAAN 22 DRIEBERGEN-RIJSENBURG 2 Parkeernotitie Projectnaam: Parkeernotitie Woning Meenkselaan 22, Driebergen-Rijsenburg Documentversie: 1.0 Documentstatus: concept Datum: 27

Nadere informatie

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips.

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips. BPB 2 Gyproc plafonds BPB Nederland bv Postbus 73 4130 EB Vianen Tel: 0347-325100 Fax: 0347-325125 E-mail: info@bpb.nl Internet: www.bpb.nl BPB, uw ids in ips. Wandsystemen Plafondsystemen Vloersystemen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013

een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013 H E R O N T W I K K E L I N G - K O N I N G S T E I N - E O een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013 H E R O N T W I K K E L I N G - K O N I N G S T E I N - E O een breed gedragen alternatief

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Typerin an onze school Missie: Het Moleneld, de school waar elk kind telt! Onder deze missie lit een duidelijke, schoolbrede isie ten rondsla. Deze isie bestaat uit drie kernwaarden:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie