Het EINSTEIN -bestratingssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het EINSTEIN -bestratingssystem"

Transcriptie

1 Het EINSTEIN -bestratinssystem De creatieve bestratin met de intelliente voetechniek

2 HET BELANG VAN DE VOEG IN DE BESTRATING Betonstenen zijn moderne, economische en extreem sterke bouwmaterialen en dankzij hun innovatieve vormevinsmoelijkheden komen er steeds nieuwe toepassinsebieden bij. Terwijl openbare, vrije ruimten in het verleden vaak alleen easfalteerd werden, maken moderne betonsteensystemen nu de voordelie, architectonische vormevin van vrije ruimten moelijk, terwijl er teelijk ook de hooste eisen aan kunnen worden esteld. Zo ontstaan er openbare ruimten van hoe kwaliteit. Met de wens van de planners om ook zwaarder belaste verkeersoppervlakken met betonstenen vorm te even, is echter ook de kans op schadeevallen esteen. De oorzaak hiervoor lit in de dalende foutentolerantie bij de stijende belastin van bestratinen. Teelijk maken de enorme kostendruk en de enorme tijdsdruk nauwelijks no een behoorlijke uitvoerin moelijk van het werk resp. een afdoend toezicht op de uitvoerin. Wanneer men beschadiinen aan bestratinen nauwkeurier onderzoekt, wordt duidelijk, dat een ebrekkie afwerkin van de voeen één van de hoofdoorzaken van de beschadiinen is. Want het maken van een oede voe met koord en richtijzer betekent voor de leer een flinke inspannin. In plaats hiervan worden de stenen simpelwe aan de reeds elede stenen aaneschoven om een zo hoo moelijk rendement te behalen. Daarbij wordt de betekenis van de voe voor het functioneren van een bestratin vaak aanzienlijk onderschat. Alleen een vakkundi uitevoerde voe maakt een horizontale belastinsoverdracht moelijk door de opname van de schuifspanninen door het verkeer van steen tot steen, net als in een beweend scharnier. De voe heeft in de bestratin belanrijke functies, zoals: de elastische ondersteunin van steen tot steen de horizontale belastinsover dracht van steen tot steen tenevole van verkeerskrachten de compensatie van maattoleranties van de betonstenen de opname van expansies tenevole van temperatuurschommelinen een optische scheidinslijn tussen de stenen Beschadide bestratinen Indien de straatstenen zonder DIN-voe worden eled, dan kunnen er al na zeer korte tijd onder belastin verschuivinen en beschadiinen in de bestratin ontstaan (Bron: Expertisebureau Dr. Struth, Beckum). 2

3 EINSTEIN -bestratinssysteem Verkeersbelastin De invloed van krachten op straatstenen Door de optredende verkeersbelastin worden de stenen blootesteld aan een draaibewein. Het is de hoofdtaak van de voe om deze krachten aan de omliende stenen over te draen. In de schets wordt duidelijk, hoe belanrijk een dooraande vullin van de voe is. Alleen zo kunnen ook de daar ontstane krachten verder eleid worden. De voe dient conform DIN bij betonstenen met een dikte van minder dan 12 cm met een breedte van 3-5 mm emaakt te worden ( > 12 cm dikte 5-8 mm). Bij minder dan de onderrens kan de voe niet volledi met een eschikt voemateriaal worden opevuld. De bovenrens ma niet overschreden worden om een veilie krachtenoverdracht te aranderen op de ernaast eleen stenen en een afdoende verhardin van het voemateriaal te aranderen. Los voemateriaal wordt emakkelijk meeenomen door veemachines, oppervlaktewater of pomp- en zuiwerkinen van banden. De meest voorkomende fout bij bestratinen is het te krap leen van de stenen, waardoor er een volledie vullin van de voeen van onder naar boven kan plaatsvinden. Het heeft tot evol, dat de steen niet in iedere richtin via het voemateriaal op de steen ernaast kan steunen. De bestratin krijt daardoor nooit zijn complete stabiliteit. De op de betonstenen aanebrachte afstandshouders dienen in een eval als standaard voor de voebreedte. Ze verhinderen slechts het barsten van de kanten, met name bij het transport en bij het trillen. Lien zonder voemateriaal elede stenen in de hele bestratin of bij de afstandshouders onmiddellijk naast elkaar beton op beton als het ware -, dan worden de krachten, ondanks een moelijke voevullin, onverminderd aan de steen ernaast dooreeven. De bestratin mist dan de noodzakelijke elasticiteit. De evolen van een ebrekkie voevormin zijn enorm: verschuivinen, ebarsten kanten en ebroken stenen zijn het evol. Met name bestratinen, waarop ereden wordt, kunnen bijna niet schadevrij blijven. De beschadiinen aan de bestratin kunnen dan slechts teen hoe kosten definitief worden verholpen. Nominale maat conform DIN mm Juist: afstandshouders en stenen raken elkaar niet Voebreedte = Nokmaat van de afstandshouder < 3 mm Onjuist: afstandshouders en stenen raken elkaar Verschuiven van de stenen onder belastin Bij betonnen straatstenen die te dicht op elkaar eled zijn, resp. onder belastin verschoven zijn kunnen de voeen niet meer oed passend worden opevuld. De optredende krachten worden onverminderd aan de ernaast eleen stenen dooreeven en kunnen emakkelijk tot breuk van de stenen leiden. Steenverschuivinen en een rammelende bestratin zijn het evol. 3

4 EINSTEIN -bestratinssysteem de creatieve bestratin met de intelliente voetechniek Het EINSTEIN -bestratinssysteem is de consequente uitontwikkelin van moderne betonsteensystemen op basis van de opedane ervarinen. Deze techniek maakt de vormevin moelijk van straten, ween en pleinen ook in rechthoekie formaten met de voordelen van een volledi met elkaar verbonden bestratin. Teelijkertijd maakt het EINSTEIN -bestratinssysteem door intelliente details eenvoudi en snel leen moelijk bij een oed passende voevormin. Paar verbindinsnokken Naar boven versmalde verbindinsnokken Verbindinsnokken D-punt-voebeveiliin De elementen van de EINSTEIN -voetechniek De verbindinssystematiek De stenen van het EINSTEIN - bestratinssysteem zijn voorzien van paren verbindinsnokken die allemaal zó ver onder de bovenkant van de steen eindien, dat ze zelfs bij een niet helemaal evulde voe onzichtbaar zijn. De krachtoverdracht tussen de verbindinsnokken vindt vooral plaats diaonaal op de as van de voeen en vermindert daarmee de schaarwerkin op de nok. Het erom heen lopende verbindinssysteem is zo ontworpen, dat alle stenen onezien steeds juist lien, helemaal elijk, zoals ze edraaid en bij elkaar eled worden onafhankelijk van de leverbindin en het steentype. Dit maakt snel en voordeli leen moelijk. Bij het kiezen van de stenen moet alleen op een uniforme rastermaat worden elet. Indien nodi kunnen ook achteraf afzonderlijke stenen probleemloos in de betreffende open aten van een bestratin worden eplaatst - zonder verschuivin in de bestratin! De bijzondere uitvoerin van de verbindinsnokken arandeert daarbij een automatische positionerin van de steen. Brekerzand-steenslamensel Diaonale krachtoverdracht tussen verbindinsnokken De eïntereerde voebeveiliin Beslissend voor het functioneren van een bestratin en het vermijden van beschadiinen is echter vooral een correct evormde voe. Hier werken bij het EINSTEIN -bestratinssysteem meerdere technische details samen: als belanrijkste element zort de eïntereerde D-punt-voebeveiliin door slechts een puntcontact tussen de stenen voor een voldoende rote voebreedte. Beslissend daarbij is, dat de minimale contactpunten zich steeds in het onderste deel van de zijkant van de straatstenen bevinden. Daardoor wordt vermeden dat de stenen onder belastin verschuiven en de stenen teen elkaar aan komen te lien en op die manier wordt een optimale krachtoverdracht moelijk emaakt. D-punt-voebeveiliin tussen paren verbindinsnokken 4

5 EINSTEIN -bestratinssysteem Bij betonsteensystemen met verbindinsnokken dient er echter ook voor te worden ezord, dat er ruimte is voor voldoende voemateriaal in de door de nokken versmalde voeruimte en dat met name ook de verbindinsnokken slechts door voemateriaal ebufferd teen elkaar aanstoten. DIN-conforme voeen Tussen de verbindinsnokken en de aanliende stenen blijft dankzij de D-punt-voebeveiliin enoe ruimte over voor voemateriaal. Voemateriaal Steen 1 Steen 2 Daarom is bij het EINSTEIN - bestratinssysteem een deel van de verbindinsnokken keelvormi naar boven versmald. Hierdoor ontstaat er in het hele voeebied ruimte voor voemateriaal - ook tussen de verbindinsnokken. Afhankelijk van de uitvoerinsvorm hebben de voeen een open volumeaandeel van ca. 75% voor de opname van opvulmateriaal. Door de speciale vorm en indelin van de paren verbindinsnokken rijpt het steenslamateriaal zich bijzonder oed vast in de voe, waardoor de weerstand teen het uitrijden en uitlopen van het voemateriaal verhood wordt. Direct teen elkaar leen Verbindinsnokken D-punt-voebeveiliin Bij het alemeen ebruikelijke methode de stenen direct teen elkaar te leen stoten de afstandshouders of verbindinsnokken zonder enie bufferin op de ernaast eleen stenen. Afstandshouders, verbindinsnokken DIN-conform leen van straatstenen Steen 1 Steen 2 Cirkelvormi leen Ontoelaatbaar leen van straatstenen Het leen van een cirkel kan de vormevin van een bestratin opvrolijken. Door afremmen, stuurbeweinen en versnellinen brenen elede cirkels echter verhoode schuif- en trekkrachten met zich mee. Het is daarom uiterst belanrijk om te zoren voor een volledie verbindin van de betonstenen. Het EINSTEIN - bestratinssysteem heeft de vormin van technisch probleemloze cirkels moelijk emaakt. Door de toepassin van trapezium vormie stenen ontstaan er principieel ook binnen in de elede cirkel DIN-voeen. De optredende krachten worden daarbij effectief in de bestratin afevoerd. trapezium vormie stenen Paar verbindinsnokken D-punt-voebeveiliin Krachtoverdracht bij cirkelvormi leen 5

6 EINSTEIN -voetechniek ONDERZOEKSRESULTATEN De resultaten van deze constructieve verbeterinen van het EINSTEIN - bestratinssysteem ten opzichte van traditionele bestratinssystemen zijn verbluffend: In opdracht van het Duitse Ministerie van Verkeer is er een verelijkend onderzoek uitevoerd naar verschillende bestratinssystemen. In de testreeks voor het vaststellen van de horizontale verschuivin bij een esimuleerde wielbelastin volens StVZO van 57,5 KN bij 1 miljoen wisselende belastinen vertoonde het EINSTEIN -bestratinssysteem ten opzichte van andere bestratinssystemen zonder meer de erinste horizontale verschuivin. Verdere tests hebben aanetoond, dat bij een horizontale inwerkin van krachten van ca. 5 t op een afzonderlijke, in rijverbindin liende bestratinsteen met EINSTEIN kenmerken no een verschuivin plaatsvindt van de stenen in de verbindinsstructuur van de bestratin. Er is een voebreedte ekozen van 5 mm bij stenen in het formaat 30 x 15 x 10 cm. Voemateriaal: 0-3 mm (brekerzand-steenslamensel). De verschuivinsbeveiliin van het EINSTEIN bestratinssysteem is etest. Er is eprobeerd om hydraulisch een steen in de verbindin te schuiven. Zelfs bij een druk van 5 t was niet de erinste bewein vast te stellen. In opdracht van het Duitse Ministerie van Verkeer is het EINSTEIN -bestratinssysteem in verelijkin met andere bestratinssystemen etest en wel op de belastbaarheid door verkeer (horizontale en verticale belastinen); daarbij heeft het met afstand het beste resultaat eboekt. 6

7 EINSTEIN -bestratinssysteem DE VOORDELEN overtuiend aanzicht door een duidelijk voebeeld. In verschillende kleuren verkrijbaar, bovendien zonder vellinkant of met microvellinkant verkrijbaar aan alle kanten volledi verbonden, sluit oed aan in elke positie - ook bij een kruisvoeverbindin eenvoudi en snel met de hand leen praktische lehulp met veiliheidsplus voor een oed passende voevormin: D-puntvoebeveiliin aan alle kanten de DIN-conforme voe van 3 tot 5 mm resp. 5 tot 8 mm wordt door het systeem steeds aanehouden probleemloos aanbrenen v voemateriaal, ook bij de verbindinsnokken een stabielere positie van het vulmateriaal in de voe, ook bij het berijden van de bestratin als deze net eled is ook bij strak aansluitend leen van stenen is er een vlakke of lineaire aanrakin van de straatstenen via de verbindinsnokken daarom is knarsend leen en teen elkaar aanleen ook niet moelijk eschikt en beproefd tot en met bouwklasse III straatstenen met EINSTEIN - kenmerken kunnen zo worden ecombineerd, dat er altijd een volledie verbindin ontstaat. rote selectie steenformaten met een elijke rastermaat kan ook bij verschillende voebreedten probleemloos met elkaar worden ecombineerd in verschillende formaten verkrijbaar; ook om voordeli met een machine te leen Modula Plus Speciale kleur: rood/zwart enuanceerd Formaat: 30 x 15 cm met Trecona -oot, 50er Referentie: Willich, Kültershof s 7

8 EEN VEELVOUD AAN FORMATEN De technoloie van het EINSTEIN -bestratinssysteem is inmiddels in een rote hoeveelheid verschillende formaten en oppervlakken verkrijbaar; hierdoor worden er voor de planner talloze vormevinsvariaties moelijk. Formaat Nominale maat Type Gewicht Benodid Artikel Omschrijvin cm Lente mm Breedte mm Dikte mm k/m 2 St/m 2 Modula Plus 10/ DI ,0 Modula Plus 15/ DI ,0 Modula Plus 20/ DI ,0 Modula Plus 20/ DI ,0 Modula Plus 30/ DIK ,0 Modula Plus 30/ DIK ,0 Modula Plus 20/ DI ,0 Modula Plus 20/ DIK ,0 Modula Plus 20/ DI ,0 Modula Plus 30/ DIK ,0 Modula Plus 30/ DIK ,0 Modula Plus 30/ DIK ,0 Modula Plus 30/ DIK ,0 Modula Plus (Keilsteen) 30/20/ / DIK ,8 Modula Plus 15/ DI ,0 Modula Plus 30/ DIK ,0 Basalit Plus antiek 14/ DI ,0 Basalit Plus antiek 21/ DI ,0 Basalit Plus antiek 15/ DI ,0 Basalit Plus antiek 30/ DIK ,0 Basalit Plus antiek 30/ DIK ,0 Basalit Plus antiek 15/ DI ,0 Basalit Plus antiek 30/ DIK ,0 Basalit Plus plan 21/ DI ,0 Basalit Plus plan 14/ DI ,0 Architectuursteen Plus 25/ DIK ,0 Cirkel/Polyoon met het EINSTEIN - bestratinssysteem: Op aanvraa krijt u een hoeveelheidsberekenin voor een cirkel 8

9 EINSTEIN -bestratinssysteem ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN Het zeer flexible EINSTEIN -bestratinssysteem maakt een combinatie moelijk van verschillende steenformaten met verschillende kanten en oppervlakteuitvoerinen. Het is ook moelijk om ze in een cirkel te leen. De intelliente details van het systeem, zoals de D-punt-voebeveiliin, maken daarbij talrijke variaties in de vormevin moelijk zonder de veiliheid van de bestratin in evaar te brenen. Juist deze combinatie van evoel voor vormen en verfijnde techniek maken het EINSTEIN -bestratinssysteem zo uniek en vormen de rondsla voor een aansprekende en op elke situatie afestemde vormevin van de bestratin. Maar ook wanneer het economische aspect van een bestratin op de voorrond staat, heeft het EINSTEIN - bestratinssysteem zich bewezen. Zijn technoloie heeft blijvend functionerende bestratinen moelijk emaakt die dankzij de beschikbare leeenheden ook voordeli machinaal eled kunnen worden. Op rond van de oede ervarinen hebben inmiddels talrijke emeentes en onderneminen bewust voor het toepassen van het EINSTEIN - bestratinssysteem ekozen, aanezien zelfs moeilijke sectoren met zeer hoe verkeersbelastinen te realiseren zijn Meer informatie over het EINSTEIN - bestratinssysteem krijt u via onze buitendienst of op onze website Modula Plus Kleur: zalmbont Formaat: 30 x 15 cm Referentie: Alpen, Konrad-Adenauer-Platz s 9

10 EINSTEIN -bestratinssysteem REFERENTIES SHARED SPACE Bohmte De emeente Bohmte in de buurt van Osnabrück (Duitsland) heeft de hoofdstraat volens de Shared-Space-criteria verbouwd; bij de implementatie ervan is ekozen voor het EINSTEIN - bestratinssysteem Modula Plus. Shared Space is een nieuw verkeersconcept, waarvan de filosofie in het kort ezed als volt luidt: Onzekerheid maakt alert. Om deze reden zijn in Bohmte alle verkeerslichten, borden en trottoirs verdwenen er is no maar één reel: rechts heeft voorran. Voor de straten en voetpaden zocht de emeenteraad naar een bestratinsvorm die aan de intensieve eisen van het verkeer voldoet en teelijk het dorpse karakter handhaaft. Stadthalle Rostock In het kader van de sanerin van de Stadthalle Rostock (Duitsland) zijn ook de buitenterreinen vernieuwd en daarvoor is een bestratin ezocht die optisch bij het nieuw erenoveerde ebouw past. Beslissend voor de keuze van de EINSTEIN -bestratin Modula Plus kardinal was de eis om een open ruimte in de bouwklasse III aan te leen die ook door rotere voertuien bereden kan worden. Door zijn technische kenmerken en de moelijkheid om dit voor de reio belanrijke ebouw te completeren met een passende bestratinsarchitectuur overtuide Modula Plus kardinal de architecten en bouwkundien. In totaal is er m 2 Modula Plus kardinal in de kleuren ranithel en basalt-anthrazit eled. 10

11 EINSTEIN -bestratinssysteem Spaarbank Osnabrück, Filiaal Haste De parkeerplaats van de Sparbank in Osnabrück (Duitsland) staat daelijks bloot aan talrijke belastinen. Naast de vele klanten van de Sparbank wordt de parkeerplaats ook ebruikt door de bezoekers van het naburie sportterrein en van de aanrenzende kerk. Voor de nieuwe vormevin stelde de architect zijn vertrouwen in de EINSTEIN - bestratin Basalit Plus plan, een bestratinsvariatie zonder vellin kant. Op rond van de D-punt-voebeveiliin wordt bij deze bestratin steeds de DIN-conforme voe aanehouden het afsprinen van stukken zoals bij andere bestratinen zonder afkantin worden vermeden. Zo ontstond een zeer functioneel en teelijk esthetisch plein. Oprit bij een bedrijf in Düsseldorf Bij een oprit bij een bedrijf in Düsseldorf (Duitsland) zijn in de EINSTEIN - bestratinen om decoratieve redenen stroken natuursteen inebouwd. Critici verwachtten vervolens volop verschuivinen van de straatstenen in de stroken natuursteen. Dit is echter niet ebeurd. Ook na vijf jaar lien de stenen zoals op de eerste da en laten ze zien, dat de EINSTEIN -bestratin probleemloos met andere beton- of natuursteenbestratinen kan worden ecombineerd. 11

12 LBN Betonproducten B.V. Jade GL Drachten Postbus AS Drachten Tel.: +31 (0)5 12 / Fax: +31 (0)5 12 / Internet: Nr LBN 11/ R

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

Veelzijdig in flexibele folie. Climat Screen. Voor een natuurlijke (werk)omgeving.

Veelzijdig in flexibele folie. Climat Screen. Voor een natuurlijke (werk)omgeving. Veelzijdi in flexibele folie Climat Screen Voor een natuurlijke (werk)omevin. Van buiten dicht... maar van binnen licht! Perfect doorzicht naar buiten en een strak buitenaanzicht dankzij de unieke stabiliserin.

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80 info@scoutinelderland.nl / www.scoutinelderland.nl / 026-38 46 380 Arnhemsestraatwe 19, 6881 NB Velp / postbus 129 6880 AC Velp Risico-inventarisatie en -evaluatie Scoutin Gelderland Postbus 129, 6880

Nadere informatie

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips.

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips. BPB 2 Gyproc plafonds BPB Nederland bv Postbus 73 4130 EB Vianen Tel: 0347-325100 Fax: 0347-325125 E-mail: info@bpb.nl Internet: www.bpb.nl BPB, uw ids in ips. Wandsystemen Plafondsystemen Vloersystemen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

Raamrolhor BASIC. Raamrolhor BASIC 2 1. De onzichtbare oplossing met het zichtbare effect. info. kleur. opties g 3-2008/3-2009.

Raamrolhor BASIC. Raamrolhor BASIC 2 1. De onzichtbare oplossing met het zichtbare effect. info. kleur. opties g 3-2008/3-2009. 3-2008/3-2009 Raamrolhor BASIC Toepassin Draaikiep-raam Schuifraam Draairaam naar buiten Dakraam binnen info De onzichtbare oplossin met het zichtbare effect De Basic raamrolhor is een bijna onzichtbare

Nadere informatie

Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten

Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten Gyproc plafonds Systemen op basis van ipskartonplaten 2 Gyproc plafonds Gyproc plafonds worden opebouwd uit een metalen skelet of reelwerk met een beplatin van Gyproc ipskartonplaten. De Gyproc plafonds

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Powerstocc Excellent. Technisch gegevensblad. PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.

Powerstocc Excellent. Technisch gegevensblad. PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10. Powerstocc Excellent Technisch eevensblad PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent www.centrosolar.be www.centrosolar.nl 2 De innovatieve omvormers

Nadere informatie

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2 TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoordin van prorammaebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters roep 1 en 2 Rob Schoonen Resi Damhuis juli 1992 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Eamen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensda 18 juni 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit eamen zijn maimaal 8 punten te behalen; het eamen bestaat uit 16 vraen.

Nadere informatie

inhoud unilux 1. algemeen Inhoud 1 1 Bedrijfsprofiel en bereikbaarheid 1 2

inhoud unilux 1. algemeen Inhoud 1 1 Bedrijfsprofiel en bereikbaarheid 1 2 unilux inhoud vast rol plissé 2 3 4 5 6 7 8. Draaikiep-raam binnen Moelijkheden: rolhor horizontaal of verticaal buiten inklemhor buiten inklemraamplissé UNIT 2. Schuifraam Moelijkheden: rolhor verticaal

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

LEGVOORBEELDEN TEGELS

LEGVOORBEELDEN TEGELS LEGVOORBEELDEN TEGELS Bestratingsverbanden Een bestrating ontleent zijn stevigheid aan de manier waarop de stenen ten opzichte van elkaar gerangschikt worden. Afhankelijk van het steenformaat zijn er verschillende,

Nadere informatie

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel Roewe 22 te Henelo Ov Karakteristieke, uiterst sfeervolle en eheel emoderniseerde wonin op royale kavel Omevinskaart Roewe 22 te Henelo Ov De echte liefhebbers van jaren derti woninen met karakter weten

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Rol en resultaten GHOR

Rol en resultaten GHOR ZHZ Veili Mei 2008 13 Ziekenhuis koploper Erik van der Linden van het Albert Schweitzer ziekenhuis vertelt over de voorbereidinen voor de opvan van slacht offers van een chemische ramp. 2 Paars is een

Nadere informatie

HET VOLLEDIGE PROGRAMMA 2011/12

HET VOLLEDIGE PROGRAMMA 2011/12 HET VOLLEDIGE PROGRAMMA 2011/12 TANGEN-ABC TECHNISCHE BASIS STANDAARD VORMEN VAN DE BEKKEN platteb ekken halfrondeb ekken rondeb ekken SCHARNIERVERBINDINGEN Snijdende tanen om te snijden of te knippen

Nadere informatie

Vijf lagekostenstallen met plussen en minnen

Vijf lagekostenstallen met plussen en minnen Goedkoop bouwen kan interessant zijn als je niet veel eld te investeren hebt. Maar houdt zo n stal ook de resultaten op peil? Dat hant vooral af van de varkenshouder. IETS VOOR VAKMAN: GOEDKOOP BOUWEN

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-a 8 V-a Hoodstuk - Transormaties Voorkennis: Graieken en untievoorshriten ladzijde loninhoud in liter,,,,,,,,,, Van t tot t, dus seonden. loninhoud in liter O tijd in seonden 7 Moderne wiskunde 9e editie

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7 CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde A Datum: 16 januari 2015 Tijd: 13.30 16.30 uur Aantal opaven: 7 Lees onderstaande aanwijzinen s.v.p. oed door voordat u met het tentamen beint.

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2003-II

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2003-II Loterij Ter eleenheid van een jubileum oraniseert een rote universiteit een loterij. Elke student krijt één lot. Er vinden twee trekkinen plaats. Bij de eerste trekkin wordt bepaald op welke nummers een

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. UDSO GTR module. Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek.

Gebruikershandleiding. UDSO GTR module. Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek. UDSO GTR module Datum: Versie: Juli 2010 1.0 Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek.nl Hoewel bij deze uitave de uiterste zor is naestreefd, kan voor

Nadere informatie

Cassettes. flexible building. sustainable thinking.

Cassettes. flexible building. sustainable thinking. Cassettes flexible building. sustainable thinking. flexible building. sustainable thinking. ALUFORM goes green: bouwen aan duurzaamheid Duurzaamheid en zorg voor mens en milieu zijn stevig verankerd in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

Beroepsrisicoprofielen RI&E

Beroepsrisicoprofielen RI&E srisicoprofi RI&E Beroepsroep: Omschrijvin werkzaamheden: Electricien (monteur cai, telecommunicatie) De werkzaamheden van de elektricien zijn het zelfstandi of onder toezicht aan de hand van schema s

Nadere informatie

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten Prefab licht beton Prefab licht beton Prefab licht betonnen gevel elementen PRINS gevel producten Thermodur en Prins Gevel Producten De economische oplossing voor uw creatieve vrijheid Thermodur gevel

Nadere informatie

inhoud unilux 3-2009/3-2010 toepassing algemeen 1. algemeen Inhoud 1 1 Bedrijfsprofiel en bereikbaarheid 1 2

inhoud unilux 3-2009/3-2010 toepassing algemeen 1. algemeen Inhoud 1 1 Bedrijfsprofiel en bereikbaarheid 1 2 catalous 2009 unilux 3-2009/3-2010 inhoud alemeen vast rol plissé toepassin Draaikiep-raam Schuifraam Schuifpui Draairaam naar buiten Dakraam binnen Draaideur rolhor horizontaal of verticaal buiten inklemhor

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Vergelijkingen vergelijken

Vergelijkingen vergelijken Verelijkinen verelijken Ontwikkelin en onderhoud van een veelzijdi repertoire aan alebraïsche vaardiheden... want die methode, die men met een vreemd woord alebra noemt, schijnt die helderheid en dat emak

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Ik ben aan. UItgave bij het 4e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2014. Vrouwelijke leiders in de Zorg

Ik ben aan. UItgave bij het 4e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2014. Vrouwelijke leiders in de Zorg Ik ben aan UItave bij het 4e conres Vrouwelijke Leiders in de Zor 2014 Speciale uitave 4e conres Oktober 2014 Vrouwelijke leiders in de Zor Vrouwelijke Leiders in de Zor 2014 Advertentie De vrouwelijke

Nadere informatie

REKENEN MACHTEN MET. 5N4p EEBII 2013 GGHM

REKENEN MACHTEN MET. 5N4p EEBII 2013 GGHM REKENEN MET MACHTEN Np EEBII 0 GGHM Inhoud Herhlin: Eponentiele roei... Netieve Mchten... Geroken mchten... Etr Oefeninen... 9 Hoere-mchts functies... 0 Overzicht vn de reels... Herhlin: Eponentiële roei

Nadere informatie

8.0 Het Ketelrendement. Algemene inleiding:

8.0 Het Ketelrendement. Algemene inleiding: Prolemen 8.0 Het Ketelrendement Alemene inleidin: 8.1 Historie Toen oneveer 30 jaar eleden de eerste waterpijpketels oven de afvalverrandinsovens werden eouwd, estonden er no een speciaal voor dit doel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers Bestrijdin van luchtverontreiniin: as- en luchtwassers De zich duidelijk aftekenende strijd teen de luchtverontreiniin plaatst de natwasser voor lucht- en procesassen, ook wel scrubber enoemd, weer in

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Infiltratieblok DA88 met inspectie mogelijkheid. Infiltratiekratten

Infiltratieblok DA88 met inspectie mogelijkheid. Infiltratiekratten Infiltratieblok DA88 met inspectie mogelijkheid Infiltratiekratten Eigentijds infiltreren De laatste decennia is er een aanzienlijke toename aan bebouwde oppervlakte (bebouwing en bestrating). Hierdoor

Nadere informatie

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Mac OS X-besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

D05 onderstation De toekomst dichtbij!

D05 onderstation De toekomst dichtbij! D05 onderstation De toekomst dichtbij! 1 Toepassinen RTU en telemetriestation Gemaalcomputer Dataloer M2M communicatie Automatiserin Controle en monitorin Distributieautomatiserin Zonnestuwen en zonne-enerie

Nadere informatie

Opmerking: De vaten moeten bovenaan open zijn. De druk op het vloeistofoppervlak moet overal even groot zijn.

Opmerking: De vaten moeten bovenaan open zijn. De druk op het vloeistofoppervlak moet overal even groot zijn. Fysica hoofdstuk 2 : Hydrostatica 1 e jaar 2 e raad (2uur) - 11-6. Verbonden vaten 6.1 Verbonden vaten met een zelfde vloeistof Proef: We ieten één vloeistof in verbonden vaten. Opmerkin: De vaten moeten

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005 Vlaamse Reulerinsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Konin Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. 32 2 553 13 53 ax 32 2 553 13 50 mail: info@vre.be Web: www.vre.be Beslissin van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR VISUAL RETAILING

HANDLEIDING VOOR VISUAL RETAILING HANDLEIDING VOOR VISUAL RETAILING 1 VISUAL RETAILING Handleidin Inhoudsopave: Inleidin Paina 2 Aan de sla met Visual Retailin Paina 3 Instructie voor het maken van een shop in Visual Store. Paina 4 Instructie

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2014 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen.

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid

Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid 1 Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid Probleem Losliggende stenen, vervuild, dichtgeslibd en niet meer doorlatend 2 Drainvoeg wat is het? waterdoorlatende infiltratievoeg

Nadere informatie

Je kunt in de grafiek aflezen wat de gewichtstoename is van schapen die zwanger zijn van één, twee of drie lammetjes.

Je kunt in de grafiek aflezen wat de gewichtstoename is van schapen die zwanger zijn van één, twee of drie lammetjes. Zwanger schaap Een schaap is gemiddeld 147 dagen (21 weken) zwanger. Tijdens de zwangerschap neemt het gewicht van het schaap toe. Je kunt in de grafiek aflezen wat de gewichtstoename is van schapen die

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Rogge & rustiek! BROOD INSPIRATIE

Rogge & rustiek! BROOD INSPIRATIE Roe & rustiek! BROOD INSPIRATIE BROOD INSPIRATIE GEVULDE ROGGEMIK 4 EDITORIAL: Roe & rustiek LANDBROOD ROGGEMEERGRANEN 6 8 Beste lezer, Brood is no steeds een 'hot topic', er wordt veel over eschreven

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

De Ruben les. Inhoudsopgave. Docentenhandleiding voor een voorlichtingsles tegen homopesten

De Ruben les. Inhoudsopgave. Docentenhandleiding voor een voorlichtingsles tegen homopesten De Ruben les Inhoudsopave Docentenhandleidin voor een voorlichtinsles teen hoopesten De fil Ruben 2 Hoe kan je deze les inzetten? 2 Vooroordelen: ebrek aan kennis 3 Een neatieve houdin 4 Voorbereidin van

Nadere informatie

Rubbermat op de rol voor. ligboxen loopgangen melkstallen

Rubbermat op de rol voor. ligboxen loopgangen melkstallen Rubbermat op de rol voor ligboxen loopgangen melkstallen Huber: de grootste fabrikant in Europa voor rubbermat op de rol! Onze geschiedenis 1925 als vulkaniseerbedrijf opgericht door Anton Huber sr. in

Nadere informatie

Hieronder zie je allerlei zaken die met metselen te maken hebben. Bekijk ze goed, zodat je weet wat de woorden betekenen. Woord Betekenis Afbeelding

Hieronder zie je allerlei zaken die met metselen te maken hebben. Bekijk ze goed, zodat je weet wat de woorden betekenen. Woord Betekenis Afbeelding Hieronder zie je allerlei zaken die met metselen te maken hebben. Bekijk ze goed, zodat je weet wat de woorden betekenen. Woord Betekenis Afbeelding Compriband Dit is materiaal om dilatatievoegen elastisch

Nadere informatie

Plaatsing van kasseien

Plaatsing van kasseien Plaatsing van kasseien 1. Bereid de ondergrond voor. Kies uw fundering op basis van de ondergrond. 2. Zet de pas uit. Houd rekening met de waterkeringslaag van de woning en het verval. 3. Breng de stabilisé

Nadere informatie

www.mitsubishi-pajero.nl

www.mitsubishi-pajero.nl www.mitsubishi-pajero.nl ROBUUST EN TOCH GERAFFINEERD De krachtiste Pajero ooit. Het stijlvolle ontwerp van de Pajero weerspieelt het machtie kaliber van de auto. Ontwikkelinen in het desin en de technoloie

Nadere informatie

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV Strateisch raamwerk voor de Meerjarenstrateie 20122015 van Brainport Development NV 1. Doel raamwerk meerjarenstrateie Het strateisch raamwerk van de stichtin Brainport, zoals vastesteld in maart 2011

Nadere informatie

Goede banden wijzen de weg. Op weg naar het nieuwe EU-bandenlabel.

Goede banden wijzen de weg. Op weg naar het nieuwe EU-bandenlabel. Goede banden wijzen de we. Op we naar et nieuwe EU-bandenlabel. Veili op we. Het EU-bandenlabel kot eraan. Vanaf noveber 2012 is een standaard bandenlabel voor eel Europa verplict. Dit bandenlabel is ebaseerd

Nadere informatie

P L A AT S I N G S T E C H N I E K

P L A AT S I N G S T E C H N I E K P L A AT S I N G S T E C H N I E K H E T H I TTESC H I L D INHOUD 1. TOEPASSINGEN 03 2. PLAATSINGSTECHNIEK 04 2.1. ALGEMEEN 2.1.1. LUCHT- EN WATERDICHTHEID 04 2.1.2. EEN LUCHTLAAG LATEN 04 2.1.3. SAMENDRUKKING

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Anemoon - 4 geschakelde villa s Marjolein - 2 vrijstaande villa s. Omgeving Planopzet Woningtype Kopersinfo. in de Blaricummermeent

Anemoon - 4 geschakelde villa s Marjolein - 2 vrijstaande villa s. Omgeving Planopzet Woningtype Kopersinfo. in de Blaricummermeent Anemoon - 4 eschakelde villa s Marjolein - 2 vrijstaande villa s Omevin lanopzet Wonintype Kopersinfo in de Blaricummermeent Inhoudsopave Inleidin Inleidin 3 Centraal in het Gooi 4 De Gooische Gaerde in

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

girugten Digitale wereld

girugten Digitale wereld faculteit ruimtelijke wetenschappen contactadres postbus 800 9700 AV Groninen e-mail info@.nl faculteitsbl ad ruimtelijke wetenschappen w w w. i r u t e n. n l Diitale wereld 01 jaaran 44 redactie inhoud

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Monolithische lijnafwatering

Monolithische lijnafwatering Monolithische lijnafwatering De nieuwe generatie lijnafwateringssystemen Waarborg voor betrouwbaarheid, stabiliteit, functionaliteit en esthetiek ACO DRAIN Monoblock PD 100 C Genormeerd voor de belastingsklassen

Nadere informatie

in de kanteling Strategische Verkenning cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020)

in de kanteling Strategische Verkenning cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020) in de kantelin Strateische Verkennin cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020) Cultuur in de kantelin 2 3 Cultuur in de kantelin Een toekomstmomentje We nemen allemaal daelijks beslissinen

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

girugten gg gg gg g g g g gg gg gg g g g g g g g g g g g g g g g g g g ggg g gg g gg g gg g gg g gg g gg g gg g g g gg g ggg g ggg g ggg g ggg

girugten gg gg gg g g g g gg gg gg g g g g g g g g g g g g g g g g g g ggg g gg g gg g gg g gg g gg g gg g gg g g g gg g ggg g ggg g ggg g ggg faculteit ruimtelijke wetenschappen contactadres postbus 800 9700 AV Groninen e-mail info@iruten.nl iruten faculteitsblad ruimtelijke wetenschappen WWW.GIRUGTEN.NL iruten 02 jaaran 43 De stad van de toekomst

Nadere informatie

Introductie. Qbiss One biedt twee ontwerpmogelijkheden: Ontwerp met schaduwvoeg (Qbiss One B) Ontwerp zonder schaduwvoeg Vlak (Qbiss One F)

Introductie. Qbiss One biedt twee ontwerpmogelijkheden: Ontwerp met schaduwvoeg (Qbiss One B) Ontwerp zonder schaduwvoeg Vlak (Qbiss One F) Introductie Qbiss One 1, is een kosteneffectieve oplossing voor uw gevel en een ideaal alternatief voor samengestelde gevels. Door een combinatie van volledige functionaliteit en esthetiek is het de natuurlijke

Nadere informatie

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer)

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) *100% UV-bestendig *Blijvend soepel en elastisch * Hoge elasticiteit. Tot 400% rek * Scheur-, breuk-,

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie