1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING"

Transcriptie

1 Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1) de informatie volledi is ekopieerd zonder wijziinen tenzij voorafaand schriftelijk overeenekomen met 3M, en (2) de kopie noch het oriineel wordt verkocht of anders openbaar emaakt met de bedoelin om financieel ewin te realiseren. VIB-nummer: Versienummer: Uitiftedatum: 02/06/2014 Revisiedatum: 29/01/2014 Versie transportinformatie: 1.00 (25/02/2011) Dit Veiliheidsinformatieblad is opesteld overeenkomsti REACH Verordenin (EG) 1907/2006 en diens bepalinen. 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Identificatie van de stof of het mensel 3M 1609 SILICONEN SMEERMIDDEL IN SPUITBUS Product identificatie nummers DE Gebruik van de stof of het mensel - Geïdentificeerde ebruiken: Siliconen lijmiddel Identificatie van de ondernemin Adres: 3M Nederland B.V., Industriewe 24, 2382 NW Zoeterwoude, Postbus 193, 2300 AD Leiden, Telefoon: tel. +31(0) Website: (www.3m.nl/vib) Telefoonnummer voor noodevallen In eval van veriftiin of (dreiende) milieuschade door dit product kan contact worden openomen met de afdelin Product Environmental, Health, Safety en Reulatory (EHS&R) van 3M, telefoon , of buiten kantooruren Ook kunt u contact opnemen met het Nationaal Veriftiinen Informatie Centrum (NVIC) telefoon (alleen bereikbaar voor een behandelend arts bij accidentele veriftiin). 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1. Indelin van de stof of het mensel - CLP-Verordenin (EG) nr.1272/2008 Indelin: Aerosol, Gevarencateorie 1 - Aerosol 1; H222, H229 Voor de volledie tekst van H-zinnen, zie rubriek 16. Paina: 1 van 13

2 - Gevaarlijke stoffen (67/548/EEC)/preparaten (1999/45/EC) Richtlijn Aanduidin van evaar: Licht ontvlambaar; F+; R12 Voor de volledie tekst van de R-zinnen: zie rubriek Etiketterinselementen - CLP-Verordenin (EG) nr.1272/2008 Sinaalwoord: GEVAAR Gevarenpictorammen: GHS02 (Ontvlambaar) Pictorammen: Gevarenaanduidinen: H222 H229 Veiliheidsaanbevelinen: Alemeen: P102 P101 Preventie: P210A P211 P251 P260 P262 Reactie: P331 P301 + P310 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhittin Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakkin of het etiket ter beschikkin houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlaktes, vonken, open vlammen en andere ontstekinsbronnen. Niet roken Niet in een open vuur of op andere ontstekinsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na ebruik niet doorboren of verbranden. Stof/rook/as/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met de oen, de huid of de kledin vermijden. NIET het BRAKEN opwekken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadpleen. Opsla: P410 + P412 Teen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan een temperatuur > 50 C / 122F. Aanvullende informatie: Extra veiliheidsaanbevelinen: Het opzettelijk concentreren en inhaleren van de inhoud is evaarlijk en kan dodelijk zijn. Bevat 17% uit bestanddelen waarvan de aquatische toxiciteit niet ekend is. Overie opmerkinen labelin: Paina: 2 van 13

3 De stof met CAS-nr bevat minder dan 0,1% benzeen (Nota P). - Gevaarlijke stoffen (67/548/EEC)/preparaten (1999/45/EC) Richtlijn Symbo(o)l(en) Zeer licht ontvlambaar Bevat: Er zijn een inrediënten toeewezen aan het etiket. Waarschuwinszinnen: R12 Zeer licht ontvlambaar. Veiliheidsaanbevelinen: S16 Verwijderd houden van ontstekinsbronnen. Niet roken. S2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S23C Damp/spuitnevel niet inademen. S51 Uitsluitend op oed eventileerde plaatsen ebruiken. S24 Aanrakin met de huid vermijden. Speciale voorzieninen met betrekkin tot de etiketterin van bepaalde stoffen: Houder staat onder druk: Beschermen teen de zon en niet blootstellen aan een hoere temperatuur dan 50 C. Ook na ebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richtin van een vlam of een loeiend voorwerp. Overie opmerkinen labelin: De stof met CAS-nr bevat minder dan 0,1% benzeen (Nota P) Overie evaren Kan een vriesletsel veroorzaken. 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Inrediënt CAS-nr. EG-nr. Gewichtspro Indelin cent EINECS F+:R12 - Nota C (EU) Ontvl. Gas 1, H220; Vloeibaar as, H280 - Nota C,U (CLP) Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht EINECS Xn:R65 - Nota 4,P (EU) F:R11 (Leverancier) Xi:R38; R67 (Zelf inedeeld) Asp. Tox. 1, H304 - Nota P (CLP) Ontvl. Vl. 2, H225; Huid irr. 2, Paina: 3 van 13

4 H315; STOT SE 3, H336 (Zelf inedeeld) Poly(dimethylsiloxaan) Gelieve rubriek 16 te consulteren voor een volledi overzicht van de R-zinnen en H-zinnen waarnaar verwezen wordt in Rubriek 3 van dit VIB. Raadplee rubriek 15 voor verdere informatie betreffende een of meerdere van bovenstaande componenten. Gelieve rubrieken 8 en 12 van dit VIB te consulteren voor informatie betreffende blootstellinswaarden, PBT of zpzbbeoordelin. 4. EERSTEHULPMAATREGELEN 4.1. Omschrijvin van eerstehulpmaatreelen : Bren de persoon in frisse lucht. Raadplee een arts. Aanrakin met de huid: Ontdooi bevroren huid met lauw water. Wrijf niet in de etroffen zone. Medische hulp inroepen. Aanrakin met de oen: Onmiddellijk spoelen met rote hoeveelheden water. Verwijder contactlenzen indien dit eenvoudi is. Ga door met spoelen. Zoek medische hulp. Na inslikken: Spoel de mond. Bij onwel voelen een arts raadpleen Meest belanrijke symptomen en effecten, zowel acuut als vertraad Zie Rubriek 11.1 Informatie over toxicoloische effecten 4.3. Indicatie vereist onmiddelijke raadplein van een arts en speciale behandelin Door blootstellin kan irritatie van het hartspierweefsel toenemen. Schrijf een sympathomimetische medicijnen voor, tenzij absoluut noodzakelijk. 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1. Blusmiddelen In eval van brand: Blussen met koolstofdioxide of een droe chemische stof Speciale evaren die door de stof of het mensel worden veroorzaakt Gesloten houders blootesteld edurende een brand kunnen druk opbouwen en exploderen. Gevaarlijke ontbindinsproducten of bijproducten Stof Koolwaterstoffen Koolmonoxide Koolstofdioxide Conditie Tijdens verbrandin Tijdens verbrandin Tijdens verbrandin 5.3. Advies voor brandweerlieden Paina: 4 van 13

5 Water is een doeltreffend brandbestrijdinsmiddel; het kan aanewend worden om de houders te beschermen teen het vuur, om te koelen en om het barsten ervan te voorkomen. 6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 6.1. Persoonlijke voorzorsmaatreelen, beschermende uitrustin en noodprocedures Evacueren. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Uitsluitend vonkvrij ereedschap ebruiken. De ruimte beluchten. Bij rote lekken of lekken in een besloten ruimte, zoren voor mechanische ventilatie zodat de dampen kunnen dispereren of ontsnappen. Waarschuwin: een motor kan een ontstekinsbron zijn en kan ervoor zoren dat brandbare assen of dampen in het ebied waar emorst is, aan branden of ontploffen. Raadplee de andere secties van het veiliheidsinformatieblad voor meer informatie betreffende de fysische en ezondheidsevaren, ademhalinsbeschermin, ventilatie en persoonlijke bescherminsmiddelen Milieuvoorzorsmaatreelen Voorkom lozin in het milieu. Bij rote lekken, de afvoerbuizen bedekken en dijken bouwen om te voorkomen dat het oplosmiddel het riolerinsysteem binnenkomt of in watermassa's loopt Insluitins- en reiniinsmethoden en -materiaal De lekkende houder in een zuurkast plaatsen. Voorkom uitbreidin lek. Het lek bedekken met een branddovend schuim of een soortelijk product, eschikt voor oplosmiddelen zoals alcohol en aceton, dat kan oplossen in water. Het emorste product bedekken met een anoranische absorberende stof. Vereet niet dat het toevoeen van absorberend materiaal de fysische, ezondheids- of milieuevaren niet weneemt. Verzamelen met vonkvrij ereedschap. In metalen houder plaatsen. De resten verwijderen met een eschikt oplosmiddel uitezocht door een bevoed persoon. De ruimte ventileren met verse lucht. Lees en vol de veiliheidsinstructies op het label van het oplosmiddel en het veiliheidsblad. Houder oed afsluiten. Verwijder het verzamelde materiaal zo snel moelijk Verwijzin naar andere rubrieken Zie Rubriek 8 en Rubriek 13 voor verdere informatie. 7. HANTERING EN OPSLAG 7.1. Hanterin Het inademen van dampen die ontstaan tijdens het uitharden vermijden. Niet ebruiken in een afesloten ebied met minimale lucht verversin. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Niet in open vuur of op andere ontstekinsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na ebruik niet doorboren of verbranden. Stof/rook/as/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met de oen, de huid of de kledin vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het ebruik van dit product. Grondi wassen na ebruik. Vermijd contact met oxiderende stoffen (vb. chlorine, chroomzuur, enz.) 7.2. Opsla Op een oed eventileerde plaats bewaren. In oed esloten verpakkin bewaren. Teen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan een temperatuur boven 50 C / 122F. Verwijderd van warmte bewaren. Verwijderd van zuren bewaren. Niet in de buurt van een oxidatiemiddel opslaan Specifiek ebruik Zie rubrieken 7.1 en 7.2 voor aanbevelinen betreffende ebruik en opsla. Zie Rubriek 8 voor maatreelen ter beheersin van blootstellin/persoonlijke beschermin. Paina: 5 van 13

6 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1. Grenswaarden voor blootstellin Grenswaarden voor beroepsmatie blootstellin: Voor een of meerdere bestanddelen van dit preparaat, welke zijn vermeld in rubriek 3, is de renswaarde niet vastesteld Maatreelen ter beheersin van blootstellin Beheersin van beroepsmatie blootstellin Gebruik een alemene verdunninsventilatie en / of plaatselijke afzuiin om de luchtconcentratie onder de relevante blootstellinslimieten te houden en/of de controle te bewaren over stof / rook / as / nevel / damp of spuitnevel. Indien ventilatie is, ebruik ademhalinsbeschermin. Niet in een ruimte bewaren waar de beschikbare zuurstof minder kan worden Persoonlijke bescherminsmiddelen (PBM) Beschermin voor de oen/voor het ezicht: Selecteer en ebruik oo-, ezichtsbeschemin op basis van de resultaten van een blootstellinsanalyse. De volende typen oo-, ezichtsbeschemin worden aanbevolen: Ruimzichtbril met indirecte ventilatie. Huid-/handbeschermin: Om contact met de huid te voorkomen dient u handschoenen en/of beschermende kledin te selcteren die oedekeurd zijn volens lokale eisen en zijn ekozen op basis van de resultaten van de blootstellinanalyse. De selectie dient te worden ebaseerd op ebruiksfactoren zoals blootstellinsniveaus, concentratie van de stof of het mensel, de frequentie en de duur van ebruik, fysieke uitdainen zoals extreme temperaturen, en andere voorwaarden. Neem contact op met uw handschoen en/of beschermende kledinfabrikant voor selectie van passende handschoenen/beschermende kledin: Aanbevolen wordt handschoenen te ebruiken, emaakt van volende materialen: Nitrilrubber Ademhalinsbeschermin: Een blootstellinanalyse kan nodi zijn om te beslissen of een asmasker nodi is. Als een asmasker nodi is, ebruik deze dan als onderdeel van een volledie ademhalinbescherminsproramma. Selecteer, op basis van de resultaten van de blootstellinsanalyse, een van de volende asmaskertypen om blootstellin door inhalatie te verminderen: Halfelaatsmasker of volelaatsmasker eschikt voor oranische dampen Half/volelaatsmasker met verseluchtsysteem. Voor vraen omtrent de eschiktheid voor een specifiek ebruik, raadplee uw leverancier van het masker. Thermische evaren: Koude-isolerende handschoenen/elaatsbeschermin/oobeschermin draen 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1. Alemene informatie Fysische toestand Specifieke fysische vorm: Vorm/Geur Geurdrempel Vloeistof Spuitbus Kleurloos. Geur van oplosmiddel. Paina: 6 van 13

7 ph Kookpunt/kooktraject Smeltpunt Ontvlambaarheid Ontploffinseienschappen Oxiderende eienschappen Vlampunt Zelfontstekinstemperatuur Ontvlambaarheidsrenzen (LEL) Ontvlambaarheidsrenzen (UEL) Dampspannin Relatieve dichtheid Wateroplosbaarheid Niet-water Oplosbaarheid Partitiecoëfficiënt n-octanol/water Verdampinssnelheid Dampdichtheid Ontledinstemperatuur Viscositeit Niet van toepassin Niet van toepassin Niet inedeeld Niet inedeeld <=-30 raden C Bij benaderin 0,587 Eenheid niet of niet van toepassin [Ref Std:WATER=1] 9.2. Overie informatie Vluchtie Oranische Stoffen Vluchtiheidspercentae VOS lae H2O en uitezonderde oplosmiddelen 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Reactiviteit Dit materiaal kan reaeren met bepaalde stoffen onder sommie omstandiheden - zie ook de andere titels in deze rubriek Chemische stabiliteit Stabiel Moelijke evaarlijke reacties Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor Te vermijden omstandiheden Warmte Vonken en/of vlammen Hoe wrijvins- en temperatuuromstandiheden Te vermijden stoffen Sterk oxiderende stoffen Explosief wanneer emend met oxiderende stoffen. Sterke zuren Gevaarlijke ontledinsproducten Stof Conditie Paina: 7 van 13

8 Geen materialen bekend Zie rubriek 5.2 voor evaarlijke ontbinsproducten bij verbrandin 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Onderstaande informatie kan afwijken van de EU-indelin in rubriek 2 en/of van andere inrediëntindelinen in rubriek 3 wanneer een specifiek inrediëntclassificatie werd vasteled door een bevoede overheid. Hiernaast zijn de statements en zoals aanwezi in rubriek 11 ebaseerd op de UN GHS-indelinsreels en de indelinen zoals afeleid uit 3M's beoordelinen Informatie over toxicoloische effecten Tekenen en symptomen van blootstellin: Op basis van testresultaten en/of informatie betreffende de componenten wordt econcludeerd dat het materiaal onderstaande ezondheidseffecten kan veroorzaken. : Opzettelijke inademin van hoe concentraties kan schadelijk of dodelijk zijn. Irritatie van de ademhalinsween. Symptomen kunnen omvatten: hoesten, niezen, loopneus, hoofdpijn, heesheid en neus- en keelpijn. Kan schade aan doeloraan veroorzaken na inademen. Aanrakin met de huid: Vriesletsels; symptomen kunnen omvatten: verbrande huid, roodheid, pijn, weefselbeschadiin zwellin en littekenvormin. Zachte huidirritatie: Symptomen kunnen zijn: lokale roodheid, opzwellin, jeuk en een droe huid. Aanrakin met de oen: Vriesletsels; symptomen kunnen omvatten: pijn, vertroebelin van de cornea, roodheid, zwellin en zichtsverlies (sneeuwblindheid). Inslikken: Irritatie van de maa-darm: symptomen kunnen omvatten: buikpijn, last van de maa, misselijkheid, overeven en diarree. Effecten op doeloranen Een enkelvoudie blootstellin kan volende symptomen veroorzaken: Depressie van het centraal zenuwstelsel: tekenen/symptomen kunnen omvatten: hoofdpijn, duizeliheid, slaperiheid, coördinatiestoornissen, misselijkheid, vertraad reactievermoen, moeilijk spreken en bewusteloosheid. Enkelvoudie blootstellin: zou ondanks de aanbevolen richtlijnen het volende kunnen veroorzaken: Overevoeliheid van de hartspier: symptomen kunnen omvatten: onreelmatie hartsla, reflex asystolie (hartstilstand), pijn aan de borst, duizeliheid. Toxicoloische eevens Als een component wordt weereeven in rubriek 3 maar niet wordt weereeven in onderstaande tabel zijn er ofwel een eevens ofwel zijn de eevens zijn niet voldoende voor indelin. Acute toxiciteit Naam Route Soort Waarde Product zoals verkocht Inslikken: Geen ; betreft een berekende ATE >5.000 m/k - Rat LC ppm Gas (4 uren) Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Dermaal Konijn LD50 > m/k Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht - Damp (4 uren) Rat LC50 > 14,7 m/l Paina: 8 van 13

9 Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Inslikken: Rat LD50 > m/k Poly(dimethylsiloxaan) Dermaal Konijn LD50 > m/k Poly(dimethylsiloxaan) Inslikken: Rat LD50 > m/k ATE = Acute toxiciteits schattin Huidcorrosie/huidirritatie Naam Soort Waarde Geen sinificante irritatie Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Konijn Irriterend Poly(dimethylsiloxaan) Konijn Geen sinificante irritatie Ernsti ooletsel / ooirritatie Naam Soort Waarde Konijn Geen sinificante irritatie Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Konijn Licht irriterend Poly(dimethylsiloxaan) Konijn Geen sinificante irritatie Huidsensibilisatie Naam Soort Waarde Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht cavia Niet sensibiliserend Sensibilisatie van de luchtween Naam Soort Waarde Mutaeniteit in eslachtscellen Naam Route Waarde In Vitro Niet mutaeen Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht In Vitro Niet mutaeen Carcinoeniteit Naam Route Soort Waarde Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Muis Er is informatie om een classificatie op te beoordelen. Voortplantinstoxiciteit Effecten op voortplantin en/of ontwikkelin Naam Route Waarde Soort Testresultaat Blootstellins duur Doelora(a)n(en) Toxiciteit Specifiek Doeloraan - eenmalie blootstellin Naam Route Doelora(a)n(en) Waarde Soort Testresultaa t Blootstellins duur hart sensibiliserin centraal zenuwstelsel hart Veroorzaakt schade aan de oranen. Kan slaperiheid of duizeliheid veroorzaken. Er is informatie om een classificatie op te beoordelen. Mens Menselij k en dierlijk Hond NOAEL Niet NOAEL Niet NOAEL ppm 25 minuten Paina: 9 van 13

10 Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Irritatie aan de ademhalinsween centraal zenuwstelsel Irritatie aan de ademhalinsween Alle eevens zijn neatief Konijn NOAEL Niet Kan slaperiheid of duizeliheid NOAEL Niet veroorzaken. Er is informatie NOAEL Niet om een classificatie op te beoordelen. Toxiciteit Specifiek Doeloraan - STOT bij herhaalde blootstellin Naam Route Doelora(a)n(en) Waarde Soort Testresultaa t Blootstellin sduur nier en/of blaas Er is informatie om een classificatie op te beoordelen. Rat NOAEL ppm 90 daen bloed Alle eevens zijn neatief Rat NOAEL ppm 90 daen Aspiratieevaar Naam Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Waarde Aspiratieevaar Voor aanvullende toxicoloische informatie betreffende dit materiaal en/of de bestanddelen raa contact opnemen met leverancier via de contacteevens beschreven in pararaaf 1.3. van dit VIB. 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE Onderstaande informatie kan afwijken van de EU-indelin in rubriek 2 en/of van andere inrediëntindelinen in rubriek 3 wanneer een specifiek inrediëntclassificatie werd vasteled door een bevoede overheid. Hiernaast zijn de statements en eevens zoals aanwezi in rubriek 12 ebaseerd op de UN GHS-indelinsreels en de indelinen zoals afeleid uit 3M's beoordelinen Ecotoxiciteit Geen testeevens voor product. Materiaal CAS-nr. Oranisme Type Blootstellin Eindpunt test Testresultaat Geen of voor indelin Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Poly(dimethyls iloxaan) Mobiliteit Geen of voor indelin Geen of voor indelin Paina: 10 van 13

11 Materiaal CAS-nr. Testvorm Duur Type studie Testresultaat Protocol Experimenteel fotolytische 6.3 daen (t Overie methoden Fotolyse halfwaardetijd 1/2) Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Poly(dimethyls iloxaan) Geen of voor indelin Geen of voor indelin Persistentie en afbreekbaarheid (in lucht) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Materiaal CAS-nr. Testvorm Duur Type studie Testresultaat Protocol Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Geen of N/A N/A N/A N/A voor indelin Experimenteel Bioconcentrati e Poly(dimethyls iloxaan) Geen of voor indelin Moelijke bioaccumulatie Voor meer informatie contact opnemen met leverancier Resultaten van PBT-beoordelin Voor meer informatie contact opnemen met leverancier Andere schadelijke effecten Geen informatie. 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afvalverwerkinsmethode Zie Rubriek 11.1 Informatie over toxicoloische effecten Partitiecoëffici ënt Lo Octanol/H2O 2.88 Overie methoden N/A N/A N/A N/A Verwijderin van het afval in een daarvoor toeelaten industriële afvalinstallatie Installatie moet in staat zijn aerosolbussen te behandelen. De coderin van een afvalstroom is ebaseerd op de toepassin van het product door de ebruiker. Aanezien dit buiten het beheersinsveld van 3M plaatsvindt, worden er een afvalcodes verstrekt na ebruik. Raadplee de Europese Afvalcatalous (2000/532/EC) om de correcte afvalcode vast te stellen voor uw afvalstroom. Neem nationale en/of lokale wetevin in acht Paina: 11 van 13

12 en maak altijd ebruik van een ecertificeerde afvalverwerker. EURAL (product zoals verkocht): * Gassen in drukhouders (inclusief halonen) die evaarlijke stoffen bevatten. Euralcode (producthouder na ebruik): Metalen verpakkin 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER DE ADR/RID: UN1950, Spuitbussen (aerosolen) Beperkte hoeveelheid, 2.1, (E), ADR Classificatie Code: 5F. IMDG-CODE: UN1950, AEROSOLS, 2.1, IMDG-Code sereation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FD,SU. ICAO/IATA: UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE Specifieke veiliheids-, ezondheids- en milieuwetevin voor deze stof of dit mensel Alemene inventaris status Voor meer informatie contact opnemen met 3M Chemische veiliheidsbeoordelin Niet 16. Overie informatie Lijst van relevante H-zinnen: H220 H222 H225 H229 H280 H304 H315 H336 Zeer ontvlambaar as. Zeer licht ontvlambare aerosol. Licht ontvlambare vloeistof en damp. zie boven Bevat as onder druk; kan ontploffen bij verwarmin. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtween terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperiheid of duizeliheid veroorzaken. Lijst van volledie R-zinnen: R11 Licht ontvlambaar. R12 Zeer licht ontvlambaar. R38 Irriterend voor de huid. R65 Schadelijk: kan lonschade veroorzaken na verslikken. R67 Dampen kunnen slaperiheid en duizeliheid veroorzaken. Revisie-informatie: Revisiewijziinen: Rubriek 1: Product identificatienummers (titel) - Informatie aanepast. Rubriek 3: Tabel samenstellin en informatie over de bestanddelen - Informatie aanepast. Rubriek 12: Persistentie en afbreekbaarheid (informatie) - Informatie aanepast. Rubriek 12: Potentiële bioaccumulativiteit (informatie) - Informatie aanepast. Paina: 12 van 13

13 Label: CLP Classificatie - Informatie aanepast. Rubriek 11: Tabel aspiratieevaar - Informatie aanepast. Rubriek 11: Tabel carcinoeniteit - Informatie aanepast. Rubriek 11: Tabel mutaeniteit eslachtscellen - Informatie aanepast. Rubriek 11: Tabel huidsensibilisatie - Informatie aanepast. Rubriek 11: Tabel doeloranen - eenmalie blootstellin - Informatie aanepast. Rubriek 11: Toxicoloische informatie - Oen (informatie) - Informatie aanepast. Tabel met H-codes en H-zinnen voor alle componenten van het materiaal. - Informatie aanepast. Rubriek 12: Classificatie waarschuwin - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Disclaimer Classificatie - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Disclaimer Classificatie - Informatie verwijderd. Rubriek 11: Tabel Ademhalinsevoeliheid - Informatie verwijderd. Rubriek 11: Tabel toxiciteit voor de voortplantin - Informatie verwijderd. Rubriek 12: Classificatie waarschuwin - Informatie verwijderd. DISCLAIMER: Dit Veiliheidsinformatieblad is met de rootst moelijke zorvuldiheid opesteld en de hierin eboden informatie is de meest recente die bij opstellin van het document bekend is aan leverancier. Het Veiliheidsinformatieblad beschrijft producten met het oo op de veiliheidseisen. De inhoud ma niet worden opevat als een arantie dat de beschreven producten specifieke eienschappen bezitten of eschikt zijn voor bepaalde doeleinden. Het is de verplichtin van de ebruiker om vast te stellen of het product eschikt is voor het specifieke doel en de toepassinsmethode die de ebruiker daarmee beoot. Dit Veiliheidsinformatieblad heeft alleen betrekkin op het hierin vermelde product en eldt niet voor ebruik dat niet staat omschreven of voor ebruik van het product in combinatie met andere stoffen en/of producten. Voorts is het de verplichtin van de eindklant om het product met zor te ebruiken en de van toepassin zijnde wetten en relementen in acht te nemen. De leverancier kan een aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het evol is van onjuist ebruik van dit Veiliheidsinformatieblad. Veiliheidsinformatiebladen van 3M Nederland B.V. kunt u ook vinden op onze website: Paina: 13 van 13

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsblad Copyright, 2012, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als: (1) de volledig is gekopieerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) Revisiedatum: 6 februari 2015 Eerste datum van uitgifte: 20 augustus 2007 SDS-nr. 152A-23 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

: Ambi Pur Air Effect Egypte

: Ambi Pur Air Effect Egypte Datum van uitgave: 24/07/2014 Datum herziening: : Versie: 1.01 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

AGRICHEM GLYFOSAAT 2

AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Veiligheidsinformatieblad AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Preparation Date 17-jul-2014 Herziene versie nummer: 2 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3 Veiligheidsinformatieblad Oblix 500 SC Preparation Date 08-aug-2014 Herziene versie nummer: 3 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Aspen 4t

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Aspen 4t Aspen 4 Pagina 1 van 10 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Aspen 4 SDS voldoen aan VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Wasbenzine Herzieningsdatum: 22 december 2006 Bladzijde 1 van 11 Printdatum: 13-8-2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Wasbenzine Herzieningsdatum: 22 december 2006 Bladzijde 1 van 11 Printdatum: 13-8-2007 Herzieningsdatum: 22 december 2006 Bladzijde 1 van 11 HOOFDSTUK 1 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE ONDERNEMING Dit Veiligheidsinformatieblad voldoet aan de regelgeving in Nederland. PRODUCT Productnaam:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Materiaalnaam : 1.2 Relevante geïdentificeerde gebruiken van de stof of het mengsel en gebruiken waartegen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD TERPENTINE Herzieningsdatum: 22 maart 2006 Bladzijde 1 van 10 Printdatum: 13-8-2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD TERPENTINE Herzieningsdatum: 22 maart 2006 Bladzijde 1 van 10 Printdatum: 13-8-2007 Herzieningsdatum: 22 maart 2006 Bladzijde 1 van 10 HOOFDSTUK 1 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE ONDERNEMING Dit Veiligheidsinformatieblad voldoet aan de regelgeving in Nederland. PRODUCT Productnaam:

Nadere informatie

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad Preparation Date 27-feb-2013 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product Productcode

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: 07.04.2014 10735 / 10739 Pagina 1 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK

Nadere informatie

: Muscado Flash Guêpes

: Muscado Flash Guêpes Datum van uitgave 08/06/2015 Datum herziening 08/06/2015 Versie 1.1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Handelsnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam of artikel nummer 590-4001_590-4002_590-4003_590-4004_590-4105_590-4106_590-4107

Nadere informatie

AIR LIQUIDE BV De Witbogt 1 5652 AG Eindhoven Nederland. BELGIE: AIR LIQUIDE BELGE S.A./N.V. Quai des Vennes, 8 B-4020 Liège-Luik Belgique-België

AIR LIQUIDE BV De Witbogt 1 5652 AG Eindhoven Nederland. BELGIE: AIR LIQUIDE BELGE S.A./N.V. Quai des Vennes, 8 B-4020 Liège-Luik Belgique-België bladzijde : 1 van 9 F+ : Zeer licht 2.1 : Brandbare gassen. ontvlambaar Gevaar RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam

Nadere informatie

VEGOIL. Preparation Date 04-feb-2015 Datum van herziening 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1

VEGOIL. Preparation Date 04-feb-2015 Datum van herziening 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad VEGOIL Preparation Date 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Identificatie van de stof LPG (Liquefied Petroleum Gas; < 0,1% 1,3-butadieen) 1.2. Gebruik van de stof Motorvoertuigbrandstof 1.3.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Electrocompetent Reporter Cells, Catalog #200195 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD HGX spray tegen vliegende & kruipende insecten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD HGX spray tegen vliegende & kruipende insecten 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Superkrachtig insecticide ter bestrijding van alle vliegende en kruipende

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Aspen E

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Aspen E Aspen E Pagina 1 van 9 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Aspen E RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van afgifte 25.04.2013 1.1. Productidentificatie Productnaam

Nadere informatie

Pagina: 1 of 12 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herzieningsdatum: 20.09.2010 Printdatum: 03.02.2011

Pagina: 1 of 12 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herzieningsdatum: 20.09.2010 Printdatum: 03.02.2011 Pagina: 1 of 12 Conform EU-richtlijn 1907/2006/EC - MSDS_NL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Ashland Postbus 8619 NL3009 AP, Rotterdam Nederland EUSMT@ashland.com Telefoonnummer

Nadere informatie

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad.

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad. Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Blz. 1 / 8 Naam 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie