Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers"

Transcriptie

1 Bestrijdin van luchtverontreiniin: as- en luchtwassers De zich duidelijk aftekenende strijd teen de luchtverontreiniin plaatst de natwasser voor lucht- en procesassen, ook wel scrubber enoemd, weer in een actueel dalicht. Het onbehandeld afvoeren van lucht- of procesassen met schadelijke en / of hinderlijke stoffen vanuit werkruimten naar buiten is niet laner toeestaan. Behalve eisen ten aanzien van het binnenklimaat worden er ook eisen esteld met betrekkin tot de uitstoot (emissie) van schadelijke en hinderlijke stoffen in de omevin. De hinderwet, de wet op de luchtverontreiniin en de richtlijnen met betrekkin tot eurnormerin zijn voorbeelden van instrumenten die ten dienste staan om te komen tot een schoner en leefbaar milieu. In dit artikel worden de uitvoerin, de toepassin en de dimensionerin van as- en luchtwassers besproken. an de methoden om luchtstromen en procesassen van schadelijke en / of hinderlijke stoffen te ontdoen kunnen worden enoemd: de as- of luchtwasser, de venturiscrubber, het aktief koolfilter en het microbioloisch filter. an al deze methoden wordt de as- of luchtwasser vanwee de relatief eenvoudie werkin en unstie exploitatie no steeds het meest toeepast. Daarnaast is de microbioloische absorber (compostfilter) in opkomst, omdat blijkt dat micro-oranismen een steeds omvanrijker scala van schadelijke en hinderlijke stoffen kunnen omzetten tot milieuvriendelijke afbraakproducten. Nadelen zijn echter de lae belastbaarheid van derelijke filters en de relatief hoe luchtzijdie weerstand. Uitvoerin Een as (lucht) wasser is een apparaat waarin as intensief met vloeistof in contact wordt ebracht om overdracht van stoffen uit het as naar de vloeistof tot stand te brenen. Het as is meestal lucht en de vloeistof meestal water. Aan het water worden vaak chemicali n toeevoed om de in het water eabsorbeerde stoffen chemisch te kunnen binden. Een aswasser bestaat uit een omkastin, een vloeistof verdeelsysteem, een contactlichaam ter verrotin van het uitwisselinsoppervlak tussen as en vloeistof, een vloeistof opvanbak, een druppelvaner en astoevoer- en afvoeropeninen. Er bestaan teenstroomwassers (fiuur a) en kruisstroomwassers (fiuur b), die ieder hun specifiek toepassinsebied hebben. aswassers worden, elet op het meestal aressieve karakter van de schadelijke stoffen, bij voorkeur in kunststof uitevoerd (lasvezel versterkt polyester of thermoplasten zoals polypropyleen). Nadeel van deze uitvoerinsvorm is het door de temperatuur berensde toepassinsebied (maximaal 00 C) Fiuur a Fiuur b oor systemen boven 00 C kan de aswasser uitevoerd worden in metaal of las met een keramisch, lazen of metalen binnenwerk (de zoenaamde internals). Afhankelijk van het type contactlichaam kunnen in een aswasser assnelheden van 3 tot 4 meter per seconde (berekend op het lee doorsnede oppervlak) worden toeelaten en vloeistofbelastinen tot circa 50 m /uur (m /m /uur) aswassers kunnen onder overdruk of onder onderdruk werken. Bij voorkeur wordt het onderdruk systeem toeepast, omdat hierbij de ventilator niet in aanrakin komt met het verontreinide as en omdat eventuele lekken in het systeem niet leiden tot diffuse verspreidin van schadelijke stoffen in de directe omevin van de wasser. Bij aswassystemen worden twee typen ventilatoren toeepast: de axiaalventilator en de centrifuaalventilator. oorkeur verdient de centrifuaalventilator vanwee het dooraans hoere rendement, een betere beheersbaarheid van het eluiddrukniveau

2 en vanwee de ruimere keuze in opvoerhoote. Ook de materiaalkeuze-moelijkheden en de buiten de asstroom eplaatste aandrijvin zijn vaak doorslaevend bij de selectie. Er bestaan vele soorten contactlichamen (fiuur 2). Bij voorkeur worden de zoenaamde film-typen (fiuur 2a) toeepast vanwee de hoe belastbaarheid met vloeistof en as en daarbij toch een relatief lae aszijdie weerstand. Is er sprake van met vaste stof verontreinid as of indien er vervuilin van het contactlichaam kan worden evreesd, dan kan het zoenaamde splash-bar type (fiuur 2b) worden inezet. Niet estructureerde contactlichamen zoals Raschirinen, Pall-rinen, Berl-zadels en Tellerettes (fiuur 2c) vinden meer toepassin in de procestechnoloie (destillatiekolommen en rectificatiekolommen) dan bij de behandelin van relatief rote as- of luchtstromen. De film-type contactlichamen zijn vrijwel altijd van kunststof (PC, PP, PDF) terwijl de niet estructureerde typen leverbaar zijn in kunststof, las, keramisch materiaal en metaal. m /uur als no transportabele units, daarboven com- binaties van meerdere units. as- en luchtwassers kunnen uitevoerd worden in ééntraps- en meertrapsuitvoerin, afhankelijk van de toe te passen behandelin. Het kruisstroom systeem leent zich constructief het beste voor meertraps uitvoerin (fiuur 3). Het prijsniveau van een as- of luchtwas installatie met een capaciteit tot ca m /uur wordt in eerste instantie bepaald door de vereiste basisvoorzieninen, zoals: ventilator, pompen, ph-besturin, doserin, verversin, schakelkast etc. In tweede instantie is de hoeveelheid te behandelen lucht bepalend voor het prijsniveau. Bij capaciteiten roter dan ca m /uur wordt de omvan van de wasser prijsbepalend. Toepassin Het toepassinsebied van as- en luchtwassers kan lobaal verdeeld worden in: behandelin van procesas of proceslucht behandelin van ruimtelucht Fiuur 2a Fiuur 3: meertraps kruisstroomwasser (4 units) Fiuur 2b Fiuur 2c Tot de basisuitrustin van aswasinstallaties behoren meestal: een ph-estuurde chemicaliëndoserin met hieraan ekoppeld vloeistof verversinsen suppletiesysteem. erder anbare meetapparatuur waaronder druk- en temperatuurmeters, vloeistofmeters, niveaureelin etc. De capaciteit van as- en luchtwassers is onbeperkt. Tot ca Is de keuze voor een as- of luchtwassysteem no vrij dan moet altijd estreefd worden naar bron afzuiin om de as- of luchthoeveelheden zo beperkt en daardoor de behandelin zo effectief moelijk te houden. Dikwijls vraat dit extra voorzieninen aan de procesapparatuur, bijvoorbeeld een omkastin, terwijl procesmodificatie ook noodzakelijk kan zijn voor een optimale afas- of luchtbehandelin. elet op het eeven dat het absorberend vermoen van water voor de meeste stoffen afneemt bij stijin van de temperatuur moet ervoor ezord worden, dat de temperatuur van as- en luchtwassystemen zo laa moelijk blijft ( C). aswassers zijn in principe een warmtewisselaars. Systemen waarbij warmtewisselin (bijvoorbeeld condensatie) en absorptie ecombineerd zijn, komen haast niet voor omdat bijna niemand rote hoeveelheden eenmali te ebruiken water ter beschikkin heeft vanwee winnins- en/of lozins problemen. Het merendeel van de as- en lucht wassers draait dan ook voor wat betreft de wasvloeistof in circulatiesysteem. Dit type wasser wordt chemische wasser enoemd, omdat chemische bindin van de eabsorbeerde stoffen in de wasvloeistof ervoor moet zoren dat de

3 betrekkelijk erine hoeveelheid circulerende wasvloeistof kan blijven absorberen. Heet afas of aflucht moet dan ook eerst voorekoeld worden alvorens het in een as- of luchtwas systeem behandeld kan worden. Dit voorkoelen kan op directe (adiabatische verdampin), dan wel op indirecte wijze plaatsvinden. Soms is hier enerie besparin te realiseren door warmteteruwinnin. Een oed praktijkvoorbeeld hiervan is de behandelin van de dampen die vrijkomen bij het industrieel voorbakken van frites in hete olie. Door de dampen via een condensor te leiden condenseert het meeste vocht, waarbij een aanzienlijk deel van de eurstoffen overaat naar de vloeistoffase. Bovendien wordt het volume van de luchtstroom aanzienlijk kleiner. Het warme koelwater kan ebruikt worden voor bijvoorbeeld ruimteverwarmin. De na condensatie resterende non-condensables vormen slechts een klein deel van de oorspronkelijke dampstroom en kunnen in een betrekkelijk compacte luchtwasser verder onteurd worden alvorens naar de omevin afevoerd te worden. Tenslotte moet de te behandelen as- of afluchtstroom eerst ontdaan worden van vaste stof. Bouwtechnisch moeten er ook voorzieninen etroffen worden bij afzuiin van bedrijfsruimten. Een oed esloten ebouw met econtroleerde luchttoetredin via speciale roosters met teruslaklep is de basis voor een oed behandelinseffect. aak kan door een verstandie combinatie van afzuiin, ventilatie en afluchtbehandelin voor een investeerder toch no een rendabel project ontstaan; pure afluchtbehandelin wordt immers no in veel evallen als een weliswaar noodzakelijke, maar onrendabele investerin beschouwd. Praktijkvoorbeelden erichte afzuiin van filterpersen voor anaëroob verist rioolwaterslib. De ammoniakhoudende lucht wordt afezoen en in een ééntraps-teenstroom wasser met effluent van de rioolwaterzuiverinsinstallatie ewassen. De ammoniak wordt door het water eabsorbeerd en in de rioolwaterzuiverinsinstallatie enitrificeerd. Onteurin van aflucht uit een uiendroer in een meertraps-kruisstroomwasser met natriumhypochloriet-oplossin, evold door nawassin met water. erwijderin van zoutzuur uit pyrolyseas afkomsti uit een ontlakoven met behulp van loowassin. Adiabatische voorkoelin van ca. 900 C tot ca. 50 C. erwijderin van zoutzuur uit lucht die verdronen wordt uit zoutzuurtanks bij het vullen hiervan. Absorptie van methanol en cellosolve door afewerkt koelwater uit lucht afkomsti van een fabricaeproces van fotorafische produkten: Eéntraps teenstroom-absorber met eenmali te ebruiken water. Fiuur 4. Kruisstroomwasser Alhoewel een as- of luchtwasser in principe onevoeli kan zijn voor vaste stof en deze ook redelijk tot zeer oed uit de as- of luchtstroom verwijdert, ontstaan er toch problemen vanwee het circulatiesysteem door opeenhopin van vaste stof in de wasvloeistof, wat belemmerend kan werken op het behandelinseffect, in het bijzonder bij stankbestrijdinsinstallaties. Het is ook moelijk in het circulatiecircuit een vaste stofafscheider op te nemen. edacht kan worden aan sedimentatie-, flocculatieen flotatieafscheiders. Bij ruimteluchtafzuiin en behandelin is vaak het ventilatievoud van de werkruimte bepalend voor de dimensionerin van de installatie. Een oed edimensioneerd afzuisysteem is net zo belanrijk als de behandelinsinstallatie! Immers, afluchtbehandelinsinstallaties draaien dooraans zeer veel uren en een laa enerieverbruik en een werkbaar arbeidsklimaat zijn dan belanrijke facetten van de exploitatie. Fiuur 5. Teenstroomwasser erwijderen van broom, zoutzuur en zwaveldioxide uit aflucht van een raveerindustrie. Eéntraps teen stroomsysteem met loodoserin.

4 anen van ammoniak die vrij kan komen bij calamiteiten die kunnen ontstaan bij rote koel- en vriesinstallaties. Teenstroomwasser met verdund zuur als vloeistoffase. Onteurin van lucht uit een aromatiserinsproces voor tabak. Tweetraps kruisstroomwasser met loo en zuur. Emissienormen Toelaatbare uitstootconcentraties zijn onontbeerlijk bij het dimensioneren van as- en luchtwas installaties. oor de meeste te definiëren stoffen zijn maximale uitstootconcentraties aan te even in ppm (part per million) of maximaal uit te stoten hoeveelheden per tijdseenheid (k per 24 uur). aststellin van deze normen is afhankelijk van de verunninverlener (emeente, provincie of rijk) die zich zal richten naar wettelijk vastestelde eisen, dan wel naar ministeriële richtlijnen of naar adviesnormen uit de vakliteratuur. En dit in samenhan met de eisen die de situatie ter plaatste stelt. oor het meten van de emissieconcentratie is een root aantal methoden beschikbaar. De methode met Dräer-buisjes is eenvoudi en relatief oedkoop. eurnormerin is veel ecompliceerder omdat hier sprake is van een mensel van niet of nauwelijks te definiëren stoffen. euruitstoot wordt vasteled in de zoenaamde eureenheden. aststellen van het aantal eureenheden vindt plaatst met behulp van een zoenaamd eurpanel (5-9 personen) dat de stinkende lucht in toenemende verdunnin met reukloze lucht ter beoordelin krijt aaneboden. De verdunninsfactor op het moment dat de helft van het panel plus één een verschil meer constateert tussen het mensel en schone lucht is een maat voor het aantal eureenheden van het oorspronkelijke monster. De toelaatbare eurconcentratie op het emissiepunt wordt via het zoenaamde verspreidinsmodel in relatie ebracht met de eurconcentratie edurende 95 of 97% van de tijd van het jaar aan de rens van de inrichtin []. Dimensioneren Zolan er sprake is van bekende en chemischfysisch definieerbare stoffen verloopt het dimensioneren van as- en luchtwassers volens methoden die in de literatuur worden beschreven [2,3]. eheel anders wordt het dimensioneren van stankbestrijdinsinstallaties. Dit blijft voorlopi no een proefondervinderlijke aaneleenheid omdat, zoals eerder opemerkt, de te verwijderen stank - stoffen meestal niet of niet voldoende bekend zijn voor een rekenkundie benaderin. Bij rote projecten is het opstellen van een proefinstallatie ter bepalin van het toe te passen bestrijdinssysteem de enie verantwoorde methode om tot een oede oplossin te komen, tenzij uit ervarin met elijksoortie evallen voldoende eevens bekend zijn. De basis voor het dimensioneren van as-vloeistof systemen is het zoenaamde dunne laa principe. De vloeistof wordt in het contactlichaam over een root oppervlak in een dunne stromende laa verdeeld en is over hetzelfde oppervlak in contact met de stromende asfase. De in de asfase aanwezie verontreiniin heeft, afhankelijk van de concentratie, een bepaalde partiële dampspannin. Bepaald door temperatuur en totaaldruk van het systeem en door fysisch chemische eienschappen van de te absorberen stof (verdelins-coëfficiënt) lost een deel ervan op in de vloeistoffase (absorptie) en vormt boven de vloeistoflaa ook een partiële (evenwichts) dampspannin. Het verschil in beide partiële dampspanninen vormt de drijvende kracht van het uitwisselinsproces (absorptiepotentiaal), verelijkbaar met het (loarithmisch emiddelde) temperatuurverschil in warmtewisselaars (zie ook fiuur 6). Is de partiële dampspannin in de asfase roter dan de evenwichtsspannin boven de vloeistoflaa dan treedt massatransport naar de vloeistoflaa op (absorptie). Is het omekeerde het eval dan spreken we van desorptie of strippen. Bij dit type overdrachtsprocessen is het van belan de rootteorden vast te stellen van de diffusiesnelheid van de verontreiniin in de asfase en in de vloeistoffase. Heeft de te absorberen stof een duidelijke affiniteit tot de vloeistoffase, zoals bijvoorbeeld het eval is bij ammoniak, dan wordt het overdrachtsproces bepaald door de diffusiesnelheid in de asfase. Is de affiniteit minder dan hebben we bij het dimensioneren te maken met de diffusiesnelheden in beide fasen. Nemen we de in de vloeistoffase eabsorbeerde verontreiniin door middel van een chemische reactie onmiddellijk we, dan ontstaat er uiteraard ook een evenwichtsspannin boven de vloeistoflaa en wordt de drijvende kracht van het overdrachtsproces aanzienlijk verroot. an belan hierbij is echter ook de snelheid van de chemische reactie. Men spreekt in dit soort evallen niet meer van een absorber maar van een chemische wasser. De wijze waarop de asfase met de vloeistoffase in contact wordt ebracht (teenstroom, elijkstroom of kruisstroom) staat in feite los van het principe van de massa overdracht; de aard van het contactsysteem is bepalend voor de rootte van de drijfkracht van het proces, verelijkbaar met de dimensionerinssystematiek van warmtewisselaars. Bij het ontwerp van een aswasser zijn vaak de hoeveelheid te wassen as, de inansconcentratie van de verontreiniinen en de ewenste uitansconcentratie bekend. De keuze welk type contactlichaam ebruikt moet worden wordt bepaald door de omstandiheden waaronder de installatie zal moeten aan functioneren (temperatuur, aressieve stoffen, kans op vervuilin enz.) Het probleem bij het ontwerp van een aswasser is dan ook altijd het dimensioneren van het contactlichaam en de keuze van de te ebruiken hoeveel-

5 heid waswater. De dimensionerin van het contactlichaam is in twee delen te onderscheiden: Bepalin van de strominseienschappen; bepalin van de hoote. Fiuur 6. Werklijn, evenwichtslijn, absorptiepotentiaal Bepalin strominseienschappen Floodin snelheid Het is ebleken dat bij een bepaalde superficiële assnelheid de drukval over het contactlichaam sterk toeneemt en een deel van de vloeistof door het as wordt meeevoerd. De snelheid waarbij dit verschijnsel optreedt noemt men de floodin snelheid. Deze floodin snelheid (f) is betrekkelijk eenvoudi te berekenen uit het verband tussen: m ml ρ ρ en aρ f ε 3 ρ w 0,2 () Dit empirisch vastestelde verband wordt weereeven in [3] fiuur 99. De term a 3 ε wordt vaak vervanen door de zo- enaamde packinfactor F. Deze packinfactor is a elijk aan De assnelheid waarmee in de 3 ε praktijk ewerkt wordt is 80% van de floodinsnelheid: 0, 8 = (2) f Uit de assnelheid kan ook het doorsnede-oppervlak van het contactlichaam bepaald worden. m ( ρ ) A = (3) Drukval Ook voor de bepalin van de drukval per meter pakkethoote bestaat een empirisch vastesteld verband tussen twee termen en wel: ml m ρ ρ ρ ρ F ( ρ ρ ) 0,5 en w 0, (zie verder [2] fiuur 4.29) Bepalin hoote contactlichaam (4) Een veel ebruikte methode bij de bepalin van de vereiste hoote is die waarbij het benodide aantal overdrachtstrappen en de hoote van een overdrachtstrap berekend worden:

6 N o en Z t = Y = 2 Y K a DY * Y Y (5) (6) De totale hoote is dan elijk aan het product van het benodide aantal overdrachtstrappen N en de hoote van overdrachtstrap Z t. oor het eenvoudie eval van een chemische wasser volt uit bovenstaande formules: Z = in K a Y Y 2 o (7) In bovenstaande formule is in het rechterlid alleen de stofoverdrachtscoëfficiënt K onbekend. De bepalin van deze K is een van de rootste problemen bij het dimensioneren van contactlichamen. Bepalen stofoverdrachtsco ffici nt De totale stofoverdrachtscoëfficiënt K is opebouwd uit partiële stofoverdrachtscoëfficiënten voor as- en vloeistoffase. K k m + k = (8) In deze formule is k maat voor de stofoverdrachtsweerstand van de asfase naar de renslaa en is k maat voor de weerstand van de renslaa naar de vloeistof. Is k (of k ) root, dan is de weerstand klein. Is de verontreiniin oed oplosbaar in de vloeistof (zoals bij een chemische wasser) dan vervalt de laatste term van formule 8 en aat deze over in K = (9) k De waarde van k is ondermeer afhankelijk van de as- en vloeistofsnelheden, de diffusiecoëfficiënt, temperatuur en systeemdruk. Er zijn verschillende methodes in ebruik om de waarde van k voor een eeven stelsel van twee stoffen en voor een bepaald contactlichaam bij bekende druk en temperatuur en bij verschillende as- en vloeistofsnelheden te beschrijven. Echter bij het ebruik van rekenproramma s voor dimensionerinsberekeninen is het zaak dat men over een standaard rekenmethode beschikt die in alle situaties te ebruiken is. Men kan kiezen voor een methode waarbij de waarde van k voor een contact- lichaam erelateerd wordt aan de waarde van een standaard van wetted wall kolom * k ' k '. k = R (0) k in De waarde van constante R is afhankelijk van het type contactlichaam. De waarde van k ' kan met onderstaande formule berekend worden: k ρ 0,75 0,25 6 w ' = 2,*0 µ T 0,5 () In deze formule is w de snelheid van het as ten opzichte van de vloeistof. Hieruit volt voor teenstroomkolommen: w = + Bepalen vloeistofbelastin Tenslotte komt de bepalin van de vloeistofbelastin aan de orde. Door ebruik te maken van snelle rekenproramma s is het moelijk voor een reeks van water debieten de benodide kolomhoo- ten uit te rekenen en hierbij de meest unstie te kiezen. Hierbij moet wel rekenin ehouden worden met de minimale waterbelastin waarbij het contactlichaam no eheel bevochtid wordt. Uit het vooraande blijkt dat de eienschappen van een contactlichaam door middel van vier kenetallen te beschrijven zijn, te weten: - het specifiek oppervlak (a) - de fractievrije ruimte (ε ) - de pakkinsfactor F (constante * a ) ) ( 3 ε - de stofoverdrachtsconstante van het contactlichaam ( R ) Rekenproramma s oor het optimaliseren van de dimensionerin van aswassers is het toepassen van rekenproramma s onontbeerlijk. Bij de optimaliserin zijn de volende aspecten, die in belanrijke mate de kostprijs en de exploitatiekosten bepalen, van belan: - Afmetinen van de wasser, mede teen de achterrond van de constructieve moelijkheden - aszijdie weerstand, ventilatorvermoen - loeistofbelastin, pompvermoen Het voert in het kader van dit artikel te ver nader in te aan op de structuur en de werkin van deze rekenproramma s. erwezen wordt naar [4] en [5], waarin soortelijke proramma s worden toeelicht.

7 Teenstroomprocessen zijn zonder rekenproramma s no eniszins handmati te berekenen; kruisstroomsystemen echter niet meer. Kosten De meeste as/luchtbehandelinssystemen zijn taylor-made en eheel toeesneden op de situatie ter plaatse. Een alemene aanduidin van de kos- ten per 000 m 3 per uur kan dan ook moeilijk eeven worden. De exploitatiekosten worden voornamelijk bepaald door het enerieverbruik van ventilator(en) en pomp(en) en dat is weer in hoe mate afhankelijk van het afzuisysteem en de dimensionerin van de wasser. erder door het chemicaliënverbruik, dat wordt bepaald door de aard en de hoeveelheid van de uit de luchtstroom te verwijderen verontreiniin(en). Tenslotte door zaken als: waterverbruik, lozinskosten, eluidseisen. Afschrijvin en onderhoud van de installatie vormen dooraans een kostenpost van relatief ondereschikte rootte-orde, vooropesteld dat een oede installatie wordt aaneschaft. Fiuur 8. Biofilter met vooreschakelde luchtbevochtier Fiuur 7. Ammoniakstripper en -absorber

8 A a = dwarsdoorsnede pakket ebruikte symbolen = specifiek oppervlak contactlichaam ε = fractievrije ruimte contactlichaam - F = packinfactor = zwaartekracht versnellin (9,8) 2 m m 2 / m 3 m m / s K = totale stofoverdrachtcoëfficiënt m / s k = partiële stofoverdrachtcoëfficiënt betreffende de asfilm m / s k ' = k van een wetted wall kolom m / s k = partiële stofoverdrachtscoëfficiënt betreffende de vloeistoffilm m / s m = verdelinscoëfficënt - N o = benodid aantal overdrachtstrappen - R = stofoverdrachtconstante contactlichaam - T = temperatuur K = floodin snelheid m / s f = superficiële assnelheid m / s = vloeistofsnelheid m / s w = snelheid van het as ten opzichte van vloeistof m / s Y = molfractie opelost as - * Y = molfractie opelost as in evenwicht met vloeistof - Z = hoote contactlichaam m Z = hoote van een overdrachtstrap m t = massastroom as k / s m ml = massastroom vloeistof k / s µ = viscositeit as Pa. s µ w = viscositeit water bij 20 C ( 0 ) Pa. s µ = viscositeit vloeistof Pa. s ρ ρ = dichtheid as = dichtheid vloeistof 2 3 k / m 3 k / m D = diffusiecoëfficiënt m 2 / s

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Veelzijdig in flexibele folie. Climat Screen. Voor een natuurlijke (werk)omgeving.

Veelzijdig in flexibele folie. Climat Screen. Voor een natuurlijke (werk)omgeving. Veelzijdi in flexibele folie Climat Screen Voor een natuurlijke (werk)omevin. Van buiten dicht... maar van binnen licht! Perfect doorzicht naar buiten en een strak buitenaanzicht dankzij de unieke stabiliserin.

Nadere informatie

a) Bereken de molariteit van deze basisoplossing zwavelzuur.

a) Bereken de molariteit van deze basisoplossing zwavelzuur. 1.1 Vraen 1.1.1 Zwavelzuur verdunnen Antwoord op p. 4 Een TOA (Technische Onderwijs Assistent) heeft verdund zwavelzuur (H 2 SO 4 ) nodi. Hij/zij heeft de beschikkin over zwavelzuur met een dichtheid van

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005 Vlaamse Reulerinsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Konin Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. 32 2 553 13 53 ax 32 2 553 13 50 mail: info@vre.be Web: www.vre.be Beslissin van de

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

m =76 13,6 = 1033,6 g = 1,0336 kg F = 1,0336 9,81 = 10,13 N 10,13 N/cm.

m =76 13,6 = 1033,6 g = 1,0336 kg F = 1,0336 9,81 = 10,13 N 10,13 N/cm. Gassen - Luchtdruk en asdruk meten Versie a - 8 / 03 / 007 Limonade kun je opzuien met een rietje. De vraa is: hoe lan kan dat rietje dan zijn? Door aan het rietje te zuien, wordt de druk in het rietje

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips.

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips. BPB 2 Gyproc plafonds BPB Nederland bv Postbus 73 4130 EB Vianen Tel: 0347-325100 Fax: 0347-325125 E-mail: info@bpb.nl Internet: www.bpb.nl BPB, uw ids in ips. Wandsystemen Plafondsystemen Vloersystemen

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Samenvatting Zure gassen zijn veelvuldig aanwezig in verschillende concentraties in industriële gassen. Deze moeten vaak verwijderd worden vanwege corrosie preventie, operationele, economische en/of milieu

Nadere informatie

BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN

BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN Bijlagen bij de toelichting wijzigingsplan, 5388 CX Nistelrode NL.IMRO.1721.WPKantje37-ow01 Locatie : Datum : 15-09-2015 In onderstaande beschrijving en tabellen is de

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten

Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten Gyproc plafonds Systemen op basis van ipskartonplaten 2 Gyproc plafonds Gyproc plafonds worden opebouwd uit een metalen skelet of reelwerk met een beplatin van Gyproc ipskartonplaten. De Gyproc plafonds

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

Ombouwen van formules

Ombouwen van formules Ombouwen van formules Als je in de natuurkunde bij een berekenin een formule toepast, is het een oede ewoonte om deze formule (in letters) zelf ook op te schrijven. Stel bijvoorbeeld dat je op je fiets

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7 CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde A Datum: 16 januari 2015 Tijd: 13.30 16.30 uur Aantal opaven: 7 Lees onderstaande aanwijzinen s.v.p. oed door voordat u met het tentamen beint.

Nadere informatie

Vijf lagekostenstallen met plussen en minnen

Vijf lagekostenstallen met plussen en minnen Goedkoop bouwen kan interessant zijn als je niet veel eld te investeren hebt. Maar houdt zo n stal ook de resultaten op peil? Dat hant vooral af van de varkenshouder. IETS VOOR VAKMAN: GOEDKOOP BOUWEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

VOEDINGSOPLOSSINGEN VOOR DETEELT VAN TOMAAT IN GESLOTEN TEELTSYSTEMEN

VOEDINGSOPLOSSINGEN VOOR DETEELT VAN TOMAAT IN GESLOTEN TEELTSYSTEMEN VOEDINGSOPLOSSINGEN VOOR DETEELT VAN TOMAAT IN GESLOTEN TEELTSYSTEMEN Brochure VG 2 Prijs ƒ 20,- Brochure VG 2 wordt u toeestuurd na stortin van f 20,-- op ironummer 293110 ten name van Proefstation Naaldwijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

Vergelijkingen vergelijken

Vergelijkingen vergelijken Verelijkinen verelijken Ontwikkelin en onderhoud van een veelzijdi repertoire aan alebraïsche vaardiheden... want die methode, die men met een vreemd woord alebra noemt, schijnt die helderheid en dat emak

Nadere informatie

inbreng en heeft als gevolg minder scaling (kalkafzetting in de vorm van calciumcarbonaat).

inbreng en heeft als gevolg minder scaling (kalkafzetting in de vorm van calciumcarbonaat). Mest verwerken Dierlijke mest is vaak vloeibaar en bevat onder andere ammoniak en ammoniumzouten. Men kan uit deze drijfmest ammoniumsulfaat maken dat als meststof kan dienen. Omdat de prijs van kunstmest

Nadere informatie

2.5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht

2.5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht Fysica hoofdstuk 2 : Hydrostatica 1 e jaar 2 e raad (1uur) - 109-2.5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht 2.5.1 Kracht en druk op de bode van een vat Eventjes herhalen : Wat is dichtheid?

Nadere informatie

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN De rol van de microbioloie in de vleeswarenindustrie Zesde deel M6 MICROBIOLOGICHE BEOORDELING VAN VLEE EN VLEEWAREN Auteur : F.K. tekelenbur TNO Voedin Zeist oktober 1999 blad 1 van 16 INHOUDOPGAVE 1

Nadere informatie

efficiënte olieafscheider De meest

efficiënte olieafscheider De meest De meest efficiënte olieafscheider Zeer korte terugverdientijd Maximale standtijd van de reiniger Onderhoudsvrije constructie Minimale bedrijfskosten Ook effectief voor kleine installaties Diverse capaciteiten

Nadere informatie

De waterconstante en de ph

De waterconstante en de ph EVENWICHTEN BIJ PROTOLYSEREACTIES De waterconstante en de ph Water is een amfotere stof, dat wil zeggen dat het zowel zure als basische eigenschappen heeft. In zuiver water treedt daarom een reactie van

Nadere informatie

MIP2 Groene Datacenters

MIP2 Groene Datacenters Gebruik van omgevingskoude Concept Gemiddelde buitentemperatuur = ca 10 C Gemiddelde binnentemperatuur = 22 tot 34 C Afhankelijk van concept binnen in het DC Afhankelijk van het gekozen koelsysteem Afhankelijk

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

m = = ρ ρ V V V V R4 m in kg en V in m 3 hoort bij ( coherent) ρ in kg/m 3 m in g en V in ml hoort bij ( coherent) ρ in g/ml

m = = ρ ρ V V V V R4 m in kg en V in m 3 hoort bij ( coherent) ρ in kg/m 3 m in g en V in ml hoort bij ( coherent) ρ in g/ml Reflectievraen versie 21 Per edachte..1 R1 R2 1 d is elijk aan 1 c en daaro heb je de nijin te zeen dat 1 k/d elijk is aan 1 k/c. Het is dus eienlijk eer slordiheidsfout dan een denkfout. Model: 1 k/d

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80 info@scoutinelderland.nl / www.scoutinelderland.nl / 026-38 46 380 Arnhemsestraatwe 19, 6881 NB Velp / postbus 129 6880 AC Velp Risico-inventarisatie en -evaluatie Scoutin Gelderland Postbus 129, 6880

Nadere informatie

Raamrolhor BASIC. Raamrolhor BASIC 2 1. De onzichtbare oplossing met het zichtbare effect. info. kleur. opties g 3-2008/3-2009.

Raamrolhor BASIC. Raamrolhor BASIC 2 1. De onzichtbare oplossing met het zichtbare effect. info. kleur. opties g 3-2008/3-2009. 3-2008/3-2009 Raamrolhor BASIC Toepassin Draaikiep-raam Schuifraam Draairaam naar buiten Dakraam binnen info De onzichtbare oplossin met het zichtbare effect De Basic raamrolhor is een bijna onzichtbare

Nadere informatie

inhoud unilux 1. algemeen Inhoud 1 1 Bedrijfsprofiel en bereikbaarheid 1 2

inhoud unilux 1. algemeen Inhoud 1 1 Bedrijfsprofiel en bereikbaarheid 1 2 unilux inhoud vast rol plissé 2 3 4 5 6 7 8. Draaikiep-raam binnen Moelijkheden: rolhor horizontaal of verticaal buiten inklemhor buiten inklemraamplissé UNIT 2. Schuifraam Moelijkheden: rolhor verticaal

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Powerstocc Excellent. Technisch gegevensblad. PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.

Powerstocc Excellent. Technisch gegevensblad. PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10. Powerstocc Excellent Technisch eevensblad PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent www.centrosolar.be www.centrosolar.nl 2 De innovatieve omvormers

Nadere informatie

Deze fiche werd opgesteld in het kader van het demonstratieproject Goed GeRUND.

Deze fiche werd opgesteld in het kader van het demonstratieproject Goed GeRUND. PAS Diercategorie Emissiereductie PAS R- 1.8 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 45% WERKINGSPRINCIPE De meeste systemen op de PAS-lijst verhinderen de vorming van ammoniak of verminderen vloer- en/of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. UDSO GTR module. Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek.

Gebruikershandleiding. UDSO GTR module. Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek. UDSO GTR module Datum: Versie: Juli 2010 1.0 Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek.nl Hoewel bij deze uitave de uiterste zor is naestreefd, kan voor

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Biologische luchtwasser T.A.J.N.

Biologische luchtwasser T.A.J.N. Biologische luchtwasser T.A.J.N. Omschrijving: Biologisch luchtwassysteem met een gescheiden wassectie en een biologische sectie (waterzuivering). Biologisch luchtwassysteem voor varkensstallen die geheel

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Warmte in de koudetechniek, een hot item

Warmte in de koudetechniek, een hot item Wijbenga info sheet 5: Warmte in de koudetechniek, een hot item In het ontwerp van een koelinstallatie wordt steeds meer aandacht besteed aan het energieverbruik. Dit kan bereikt worden door een zo hoog

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Mac OS X-besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht

5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht ysica hoofdstuk 2 : Hydrostatica 1 e jaar 2 e raad (2uur) - 10-5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht 5.1 Kracht en druk op de bode van een vat Eventjes herhalen : Wat is dichtheid?

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

d C D h Vraag 1: Op staaf AD grijpt in het punt A een horizontale kracht F 1 aan en op staaf BD grijpt een vertikale kracht F2 aan in het punt B.

d C D h Vraag 1: Op staaf AD grijpt in het punt A een horizontale kracht F 1 aan en op staaf BD grijpt een vertikale kracht F2 aan in het punt B. VRIJE UNIVERSITEIT RUSSE UTEIT TOEGEPSTE WETENSHPPEN NYTISHE MEHNI I Tentamen ste Kandidatuur urerlijk Inenieur cademiejaar 00-00 0 januari 00 Reeks Vraa : d γ h ovenstaand stelsel bestaat uit drie massaloze

Nadere informatie

8.0 Het Ketelrendement. Algemene inleiding:

8.0 Het Ketelrendement. Algemene inleiding: Prolemen 8.0 Het Ketelrendement Alemene inleidin: 8.1 Historie Toen oneveer 30 jaar eleden de eerste waterpijpketels oven de afvalverrandinsovens werden eouwd, estonden er no een speciaal voor dit doel

Nadere informatie

Product Specification Artikelnummer: 303602. Honing mosterdsaus

Product Specification Artikelnummer: 303602. Honing mosterdsaus Versteen Spices & Sauces B.V. Industriewe 161, 3044 AS, po box 11041, 3004 EA Rotterdam, The etherlands Tel. +31(0)102455100, Fax +31(0)104624707 Honin mosterdsaus Alemene informatie EA code (Distributie

Nadere informatie

1 Warmteleer. 3 Om m kg water T 0 C op te warmen heb je m T 4180 J nodig. 4180 4 Het symbool staat voor verandering.

1 Warmteleer. 3 Om m kg water T 0 C op te warmen heb je m T 4180 J nodig. 4180 4 Het symbool staat voor verandering. 1 Warmteleer. 1 De soortelijke warmte is de warmte die je moet toevoeren om 1 kg van een stof 1 0 C op te warmen. Deze warmte moet je ook weer afvoeren om 1 kg van die stof 1 0 C af te koelen. 2 Om 2 kg

Nadere informatie

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening APRIL 2006 externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin Samenwerkin bevoed eza Wm en brandweer INLEIDING Aanleidin en doel van de handreikin Binnen milieuverunninverlenin is externe veiliheid een Het

Nadere informatie

Gedroogde lucht met absorptie luchtdrogers.

Gedroogde lucht met absorptie luchtdrogers. Gedroogde lucht met absorptie luchtdrogers. Het hart van de adsorptiedrogers is de rotor of absorptiewiel. Deze bestaat uit chemisch gebonden silicagel dat vocht kan opnemen uit passerende lucht, maar

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlenin vallend onder fysieke leefomevin/ omevinsverunnin Hoofdstuk 1 Beripsomschrijvinen 2.1.1 Voor de toepassin van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlekosten: de aanneminssom

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Product Specification Artikelnummer: 580601. Kruidenmix met zout voor zalm

Product Specification Artikelnummer: 580601. Kruidenmix met zout voor zalm Versteen Spices & Sauces B.V. Industriewe 161, 3044 AS, po box 11041, 3004 EA Rotterdam, The etherlands Tel. +31(0)102455100, Fax +31(0)104624707 Alemene informatie EA code (Distributie eenheid) Primaire

Nadere informatie

10 Materie en warmte. Onderwerpen. 3.2 Temperatuur en warmte.

10 Materie en warmte. Onderwerpen. 3.2 Temperatuur en warmte. 1 Materie en warmte Onderwerpen - Temperatuur en warmte. - Verschillende temperatuurschalen - Berekening hoeveelheid warmte t.o.v. bepaalde temperatuur. - Thermische geleidbaarheid van een stof. - Warmteweerstand

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Cursus Vacuümtechniek Week 8 Rotatiepompen

Cursus Vacuümtechniek Week 8 Rotatiepompen Cursus Vacuümtechniek Week 8 Rotatiepompen Cursus Vacuümtechniek 1 Voorbeeld vacuümopstelling (vacuümoven) Cursus Vacuümtechniek 2 Principe van een pomp V,m,S,q p P p v p a " p a Vermogen pomp Cursus Vacuümtechniek

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Aantallen per product

Aantallen per product Aantallen per product Veili Thuis Noord en Midden Limbur 03 november 2016 Tabel 1. Aantallen per product Totaal Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

LEO AGRO. Verwarming en ventilatie voor de landbouw in barre omstandigheden in stallen of gebouwen.

LEO AGRO. Verwarming en ventilatie voor de landbouw in barre omstandigheden in stallen of gebouwen. Efficiënte verwarming voor in de landtuinbouw bij extreme lage temperaturen en agressieve ruimtelijke dampen LEO AGRO Verwarming en ventilatie voor de landbouw in barre omstandigheden in stallen of gebouwen

Nadere informatie

HR WKK met CO 2 winning

HR WKK met CO 2 winning HR WKK met CO 2 winning Door: Herman Klein Teeselink HoSt Sheet 1 of 22 Inhoud HoSt HoSt ImtechVonkV.O.F. - Reinigen van rookgassen - Rookgascondensor / Scrubber - Nat elektrostatisch filter - Waterbehandeling

Nadere informatie

Druk is de stuwende kracht per oppervlakte eenheid die de lucht nodig heeft om te circuleren. Er zijn 3 soorten druk

Druk is de stuwende kracht per oppervlakte eenheid die de lucht nodig heeft om te circuleren. Er zijn 3 soorten druk Wat is lucht? Lucht is een gas wat hier op aarde essentieel is voor alle leven. Het is een mix van verschillende gassen, meestal in dezelfde samenstelling en verhouding, en waarin N stikstof en O2 zuurstof

Nadere informatie

Bijlage 4 Algemene informatie over luchtwassystemen

Bijlage 4 Algemene informatie over luchtwassystemen Bijlage 4 Algemene informatie over luchtwassystemen Op de website www.infomil.nl van het ministerie van infrastructuur en milieu is algemene informatie beschikbaar over luchtwassers. Het rapport Technisch

Nadere informatie

Opmerking: De vaten moeten bovenaan open zijn. De druk op het vloeistofoppervlak moet overal even groot zijn.

Opmerking: De vaten moeten bovenaan open zijn. De druk op het vloeistofoppervlak moet overal even groot zijn. Fysica hoofdstuk 2 : Hydrostatica 1 e jaar 2 e raad (2uur) - 11-6. Verbonden vaten 6.1 Verbonden vaten met een zelfde vloeistof Proef: We ieten één vloeistof in verbonden vaten. Opmerkin: De vaten moeten

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Dimensioneringsplan ventilatiesysteem Kuijpers Kip Door: Victor van wagenberg, Vencomatic Datum: 4 augustus 2008, aangepast 19 augustus 2008, aangepast op 28 november 2008 In deze notitie wordt een beschrijving

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel Roewe 22 te Henelo Ov Karakteristieke, uiterst sfeervolle en eheel emoderniseerde wonin op royale kavel Omevinskaart Roewe 22 te Henelo Ov De echte liefhebbers van jaren derti woninen met karakter weten

Nadere informatie

zeoliet rotorconcentrator:

zeoliet rotorconcentrator: intro zeoliet rotorconcentrator: gecombineerd opcentreren en naverbranden van lage VOS concentraties in hoge debieten 3 April 2008 Industrie & Milieu - Rotterdam Ing. Geert De Smeyter DTA - Airprotech

Nadere informatie

Examen C.I.T. - Eerste zit 2002-2003. Theorie

Examen C.I.T. - Eerste zit 2002-2003. Theorie Examen C.I.T. - Eerste zit 2002-2003 Theorie Geef van alle grootheden de betekenis en de dimensie!!! 1. Destillatie Deze vraag handelt over een multicomponentrectificatie. - Definieer de begrippen sleutelcomponenten

Nadere informatie

Vraag 1: Wat wordt in het periodiek systeem onder perioden verstaan?

Vraag 1: Wat wordt in het periodiek systeem onder perioden verstaan? EXMEN ROOKGSREINIGING EPT (nr 112) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- atum : Tijdsduur : 2 uur Tijd : 09.00-11.00 uur antal

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

Addicool. Leo Suiker directeur

Addicool. Leo Suiker directeur Addicool. Leo Suiker directeur Voorwoord. Addicool heeft zich door haar jarenlange ervaring en expertise ontwikkeld tot marktleider op het gebied van custom made luchtbehandelings kasten. En omdat we veel

Nadere informatie

Goede banden wijzen de weg. Op weg naar het nieuwe EU-bandenlabel.

Goede banden wijzen de weg. Op weg naar het nieuwe EU-bandenlabel. Goede banden wijzen de we. Op we naar et nieuwe EU-bandenlabel. Veili op we. Het EU-bandenlabel kot eraan. Vanaf noveber 2012 is een standaard bandenlabel voor eel Europa verplict. Dit bandenlabel is ebaseerd

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Het EINSTEIN -bestratingssystem

Het EINSTEIN -bestratingssystem Het EINSTEIN -bestratinssystem De creatieve bestratin met de intelliente voetechniek HET BELANG VAN DE VOEG IN DE BESTRATING Betonstenen zijn moderne, economische en extreem sterke bouwmaterialen en dankzij

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie

Nota Binnensportaccommodaties

Nota Binnensportaccommodaties Nota Binnensportaccommodaties Inhoudsopave Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel... 1.2 Sportaccommodaties... 1.3 Betekenis van sport... 1.4 Procesmatie behandelin nota... 1.5 Leeswijzer... Hoofdstuk 2 Classificerin

Nadere informatie

4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID

4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID 4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID P Los de rekenvraastukken op een apart blad op volens de ethode Geeven Gevraad Oplossin Forule Berekenin Antwoord P P Soie vraastukken oet je in eerdere stappen

Nadere informatie

toelatingsexamen-geneeskunde.be Vraag 2 Wat is de ph van een zwakke base in een waterige oplossing met een concentratie van 0,1 M?

toelatingsexamen-geneeskunde.be Vraag 2 Wat is de ph van een zwakke base in een waterige oplossing met een concentratie van 0,1 M? Chemie juli 2009 Laatste wijziging: 31/07/09 Gebaseerd op vragen uit het examen. Vraag 1 Geef de structuurformule van nitriet. A. B. C. D. Vraag 2 Wat is de ph van een zwakke base in een waterige oplossing

Nadere informatie

Bosverjonging: voorbereiding en behandeling

Bosverjonging: voorbereiding en behandeling 6 Bosverjonin: voorbereidin en behandelin Enkele bespieelinen in het jone bos In Bosrevue 20 lazen we wat de verwachtinen en risico s zijn bij de afwein tussen aanplanten of spontane verjonin, en dit voor

Nadere informatie

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype.

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype. TNO heeft een onderzoek naar de invloed van een aantal parameters op de wrijvings- en weerstandscoëfficiënten van DEC International -slangen en -bochten uitgevoerd (rapportnummer 90-042/R.24/LIS). De volgende

Nadere informatie