Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers"

Transcriptie

1 Bestrijdin van luchtverontreiniin: as- en luchtwassers De zich duidelijk aftekenende strijd teen de luchtverontreiniin plaatst de natwasser voor lucht- en procesassen, ook wel scrubber enoemd, weer in een actueel dalicht. Het onbehandeld afvoeren van lucht- of procesassen met schadelijke en / of hinderlijke stoffen vanuit werkruimten naar buiten is niet laner toeestaan. Behalve eisen ten aanzien van het binnenklimaat worden er ook eisen esteld met betrekkin tot de uitstoot (emissie) van schadelijke en hinderlijke stoffen in de omevin. De hinderwet, de wet op de luchtverontreiniin en de richtlijnen met betrekkin tot eurnormerin zijn voorbeelden van instrumenten die ten dienste staan om te komen tot een schoner en leefbaar milieu. In dit artikel worden de uitvoerin, de toepassin en de dimensionerin van as- en luchtwassers besproken. an de methoden om luchtstromen en procesassen van schadelijke en / of hinderlijke stoffen te ontdoen kunnen worden enoemd: de as- of luchtwasser, de venturiscrubber, het aktief koolfilter en het microbioloisch filter. an al deze methoden wordt de as- of luchtwasser vanwee de relatief eenvoudie werkin en unstie exploitatie no steeds het meest toeepast. Daarnaast is de microbioloische absorber (compostfilter) in opkomst, omdat blijkt dat micro-oranismen een steeds omvanrijker scala van schadelijke en hinderlijke stoffen kunnen omzetten tot milieuvriendelijke afbraakproducten. Nadelen zijn echter de lae belastbaarheid van derelijke filters en de relatief hoe luchtzijdie weerstand. Uitvoerin Een as (lucht) wasser is een apparaat waarin as intensief met vloeistof in contact wordt ebracht om overdracht van stoffen uit het as naar de vloeistof tot stand te brenen. Het as is meestal lucht en de vloeistof meestal water. Aan het water worden vaak chemicali n toeevoed om de in het water eabsorbeerde stoffen chemisch te kunnen binden. Een aswasser bestaat uit een omkastin, een vloeistof verdeelsysteem, een contactlichaam ter verrotin van het uitwisselinsoppervlak tussen as en vloeistof, een vloeistof opvanbak, een druppelvaner en astoevoer- en afvoeropeninen. Er bestaan teenstroomwassers (fiuur a) en kruisstroomwassers (fiuur b), die ieder hun specifiek toepassinsebied hebben. aswassers worden, elet op het meestal aressieve karakter van de schadelijke stoffen, bij voorkeur in kunststof uitevoerd (lasvezel versterkt polyester of thermoplasten zoals polypropyleen). Nadeel van deze uitvoerinsvorm is het door de temperatuur berensde toepassinsebied (maximaal 00 C) Fiuur a Fiuur b oor systemen boven 00 C kan de aswasser uitevoerd worden in metaal of las met een keramisch, lazen of metalen binnenwerk (de zoenaamde internals). Afhankelijk van het type contactlichaam kunnen in een aswasser assnelheden van 3 tot 4 meter per seconde (berekend op het lee doorsnede oppervlak) worden toeelaten en vloeistofbelastinen tot circa 50 m /uur (m /m /uur) aswassers kunnen onder overdruk of onder onderdruk werken. Bij voorkeur wordt het onderdruk systeem toeepast, omdat hierbij de ventilator niet in aanrakin komt met het verontreinide as en omdat eventuele lekken in het systeem niet leiden tot diffuse verspreidin van schadelijke stoffen in de directe omevin van de wasser. Bij aswassystemen worden twee typen ventilatoren toeepast: de axiaalventilator en de centrifuaalventilator. oorkeur verdient de centrifuaalventilator vanwee het dooraans hoere rendement, een betere beheersbaarheid van het eluiddrukniveau

2 en vanwee de ruimere keuze in opvoerhoote. Ook de materiaalkeuze-moelijkheden en de buiten de asstroom eplaatste aandrijvin zijn vaak doorslaevend bij de selectie. Er bestaan vele soorten contactlichamen (fiuur 2). Bij voorkeur worden de zoenaamde film-typen (fiuur 2a) toeepast vanwee de hoe belastbaarheid met vloeistof en as en daarbij toch een relatief lae aszijdie weerstand. Is er sprake van met vaste stof verontreinid as of indien er vervuilin van het contactlichaam kan worden evreesd, dan kan het zoenaamde splash-bar type (fiuur 2b) worden inezet. Niet estructureerde contactlichamen zoals Raschirinen, Pall-rinen, Berl-zadels en Tellerettes (fiuur 2c) vinden meer toepassin in de procestechnoloie (destillatiekolommen en rectificatiekolommen) dan bij de behandelin van relatief rote as- of luchtstromen. De film-type contactlichamen zijn vrijwel altijd van kunststof (PC, PP, PDF) terwijl de niet estructureerde typen leverbaar zijn in kunststof, las, keramisch materiaal en metaal. m /uur als no transportabele units, daarboven com- binaties van meerdere units. as- en luchtwassers kunnen uitevoerd worden in ééntraps- en meertrapsuitvoerin, afhankelijk van de toe te passen behandelin. Het kruisstroom systeem leent zich constructief het beste voor meertraps uitvoerin (fiuur 3). Het prijsniveau van een as- of luchtwas installatie met een capaciteit tot ca m /uur wordt in eerste instantie bepaald door de vereiste basisvoorzieninen, zoals: ventilator, pompen, ph-besturin, doserin, verversin, schakelkast etc. In tweede instantie is de hoeveelheid te behandelen lucht bepalend voor het prijsniveau. Bij capaciteiten roter dan ca m /uur wordt de omvan van de wasser prijsbepalend. Toepassin Het toepassinsebied van as- en luchtwassers kan lobaal verdeeld worden in: behandelin van procesas of proceslucht behandelin van ruimtelucht Fiuur 2a Fiuur 3: meertraps kruisstroomwasser (4 units) Fiuur 2b Fiuur 2c Tot de basisuitrustin van aswasinstallaties behoren meestal: een ph-estuurde chemicaliëndoserin met hieraan ekoppeld vloeistof verversinsen suppletiesysteem. erder anbare meetapparatuur waaronder druk- en temperatuurmeters, vloeistofmeters, niveaureelin etc. De capaciteit van as- en luchtwassers is onbeperkt. Tot ca Is de keuze voor een as- of luchtwassysteem no vrij dan moet altijd estreefd worden naar bron afzuiin om de as- of luchthoeveelheden zo beperkt en daardoor de behandelin zo effectief moelijk te houden. Dikwijls vraat dit extra voorzieninen aan de procesapparatuur, bijvoorbeeld een omkastin, terwijl procesmodificatie ook noodzakelijk kan zijn voor een optimale afas- of luchtbehandelin. elet op het eeven dat het absorberend vermoen van water voor de meeste stoffen afneemt bij stijin van de temperatuur moet ervoor ezord worden, dat de temperatuur van as- en luchtwassystemen zo laa moelijk blijft ( C). aswassers zijn in principe een warmtewisselaars. Systemen waarbij warmtewisselin (bijvoorbeeld condensatie) en absorptie ecombineerd zijn, komen haast niet voor omdat bijna niemand rote hoeveelheden eenmali te ebruiken water ter beschikkin heeft vanwee winnins- en/of lozins problemen. Het merendeel van de as- en lucht wassers draait dan ook voor wat betreft de wasvloeistof in circulatiesysteem. Dit type wasser wordt chemische wasser enoemd, omdat chemische bindin van de eabsorbeerde stoffen in de wasvloeistof ervoor moet zoren dat de

3 betrekkelijk erine hoeveelheid circulerende wasvloeistof kan blijven absorberen. Heet afas of aflucht moet dan ook eerst voorekoeld worden alvorens het in een as- of luchtwas systeem behandeld kan worden. Dit voorkoelen kan op directe (adiabatische verdampin), dan wel op indirecte wijze plaatsvinden. Soms is hier enerie besparin te realiseren door warmteteruwinnin. Een oed praktijkvoorbeeld hiervan is de behandelin van de dampen die vrijkomen bij het industrieel voorbakken van frites in hete olie. Door de dampen via een condensor te leiden condenseert het meeste vocht, waarbij een aanzienlijk deel van de eurstoffen overaat naar de vloeistoffase. Bovendien wordt het volume van de luchtstroom aanzienlijk kleiner. Het warme koelwater kan ebruikt worden voor bijvoorbeeld ruimteverwarmin. De na condensatie resterende non-condensables vormen slechts een klein deel van de oorspronkelijke dampstroom en kunnen in een betrekkelijk compacte luchtwasser verder onteurd worden alvorens naar de omevin afevoerd te worden. Tenslotte moet de te behandelen as- of afluchtstroom eerst ontdaan worden van vaste stof. Bouwtechnisch moeten er ook voorzieninen etroffen worden bij afzuiin van bedrijfsruimten. Een oed esloten ebouw met econtroleerde luchttoetredin via speciale roosters met teruslaklep is de basis voor een oed behandelinseffect. aak kan door een verstandie combinatie van afzuiin, ventilatie en afluchtbehandelin voor een investeerder toch no een rendabel project ontstaan; pure afluchtbehandelin wordt immers no in veel evallen als een weliswaar noodzakelijke, maar onrendabele investerin beschouwd. Praktijkvoorbeelden erichte afzuiin van filterpersen voor anaëroob verist rioolwaterslib. De ammoniakhoudende lucht wordt afezoen en in een ééntraps-teenstroom wasser met effluent van de rioolwaterzuiverinsinstallatie ewassen. De ammoniak wordt door het water eabsorbeerd en in de rioolwaterzuiverinsinstallatie enitrificeerd. Onteurin van aflucht uit een uiendroer in een meertraps-kruisstroomwasser met natriumhypochloriet-oplossin, evold door nawassin met water. erwijderin van zoutzuur uit pyrolyseas afkomsti uit een ontlakoven met behulp van loowassin. Adiabatische voorkoelin van ca. 900 C tot ca. 50 C. erwijderin van zoutzuur uit lucht die verdronen wordt uit zoutzuurtanks bij het vullen hiervan. Absorptie van methanol en cellosolve door afewerkt koelwater uit lucht afkomsti van een fabricaeproces van fotorafische produkten: Eéntraps teenstroom-absorber met eenmali te ebruiken water. Fiuur 4. Kruisstroomwasser Alhoewel een as- of luchtwasser in principe onevoeli kan zijn voor vaste stof en deze ook redelijk tot zeer oed uit de as- of luchtstroom verwijdert, ontstaan er toch problemen vanwee het circulatiesysteem door opeenhopin van vaste stof in de wasvloeistof, wat belemmerend kan werken op het behandelinseffect, in het bijzonder bij stankbestrijdinsinstallaties. Het is ook moelijk in het circulatiecircuit een vaste stofafscheider op te nemen. edacht kan worden aan sedimentatie-, flocculatieen flotatieafscheiders. Bij ruimteluchtafzuiin en behandelin is vaak het ventilatievoud van de werkruimte bepalend voor de dimensionerin van de installatie. Een oed edimensioneerd afzuisysteem is net zo belanrijk als de behandelinsinstallatie! Immers, afluchtbehandelinsinstallaties draaien dooraans zeer veel uren en een laa enerieverbruik en een werkbaar arbeidsklimaat zijn dan belanrijke facetten van de exploitatie. Fiuur 5. Teenstroomwasser erwijderen van broom, zoutzuur en zwaveldioxide uit aflucht van een raveerindustrie. Eéntraps teen stroomsysteem met loodoserin.

4 anen van ammoniak die vrij kan komen bij calamiteiten die kunnen ontstaan bij rote koel- en vriesinstallaties. Teenstroomwasser met verdund zuur als vloeistoffase. Onteurin van lucht uit een aromatiserinsproces voor tabak. Tweetraps kruisstroomwasser met loo en zuur. Emissienormen Toelaatbare uitstootconcentraties zijn onontbeerlijk bij het dimensioneren van as- en luchtwas installaties. oor de meeste te definiëren stoffen zijn maximale uitstootconcentraties aan te even in ppm (part per million) of maximaal uit te stoten hoeveelheden per tijdseenheid (k per 24 uur). aststellin van deze normen is afhankelijk van de verunninverlener (emeente, provincie of rijk) die zich zal richten naar wettelijk vastestelde eisen, dan wel naar ministeriële richtlijnen of naar adviesnormen uit de vakliteratuur. En dit in samenhan met de eisen die de situatie ter plaatste stelt. oor het meten van de emissieconcentratie is een root aantal methoden beschikbaar. De methode met Dräer-buisjes is eenvoudi en relatief oedkoop. eurnormerin is veel ecompliceerder omdat hier sprake is van een mensel van niet of nauwelijks te definiëren stoffen. euruitstoot wordt vasteled in de zoenaamde eureenheden. aststellen van het aantal eureenheden vindt plaatst met behulp van een zoenaamd eurpanel (5-9 personen) dat de stinkende lucht in toenemende verdunnin met reukloze lucht ter beoordelin krijt aaneboden. De verdunninsfactor op het moment dat de helft van het panel plus één een verschil meer constateert tussen het mensel en schone lucht is een maat voor het aantal eureenheden van het oorspronkelijke monster. De toelaatbare eurconcentratie op het emissiepunt wordt via het zoenaamde verspreidinsmodel in relatie ebracht met de eurconcentratie edurende 95 of 97% van de tijd van het jaar aan de rens van de inrichtin []. Dimensioneren Zolan er sprake is van bekende en chemischfysisch definieerbare stoffen verloopt het dimensioneren van as- en luchtwassers volens methoden die in de literatuur worden beschreven [2,3]. eheel anders wordt het dimensioneren van stankbestrijdinsinstallaties. Dit blijft voorlopi no een proefondervinderlijke aaneleenheid omdat, zoals eerder opemerkt, de te verwijderen stank - stoffen meestal niet of niet voldoende bekend zijn voor een rekenkundie benaderin. Bij rote projecten is het opstellen van een proefinstallatie ter bepalin van het toe te passen bestrijdinssysteem de enie verantwoorde methode om tot een oede oplossin te komen, tenzij uit ervarin met elijksoortie evallen voldoende eevens bekend zijn. De basis voor het dimensioneren van as-vloeistof systemen is het zoenaamde dunne laa principe. De vloeistof wordt in het contactlichaam over een root oppervlak in een dunne stromende laa verdeeld en is over hetzelfde oppervlak in contact met de stromende asfase. De in de asfase aanwezie verontreiniin heeft, afhankelijk van de concentratie, een bepaalde partiële dampspannin. Bepaald door temperatuur en totaaldruk van het systeem en door fysisch chemische eienschappen van de te absorberen stof (verdelins-coëfficiënt) lost een deel ervan op in de vloeistoffase (absorptie) en vormt boven de vloeistoflaa ook een partiële (evenwichts) dampspannin. Het verschil in beide partiële dampspanninen vormt de drijvende kracht van het uitwisselinsproces (absorptiepotentiaal), verelijkbaar met het (loarithmisch emiddelde) temperatuurverschil in warmtewisselaars (zie ook fiuur 6). Is de partiële dampspannin in de asfase roter dan de evenwichtsspannin boven de vloeistoflaa dan treedt massatransport naar de vloeistoflaa op (absorptie). Is het omekeerde het eval dan spreken we van desorptie of strippen. Bij dit type overdrachtsprocessen is het van belan de rootteorden vast te stellen van de diffusiesnelheid van de verontreiniin in de asfase en in de vloeistoffase. Heeft de te absorberen stof een duidelijke affiniteit tot de vloeistoffase, zoals bijvoorbeeld het eval is bij ammoniak, dan wordt het overdrachtsproces bepaald door de diffusiesnelheid in de asfase. Is de affiniteit minder dan hebben we bij het dimensioneren te maken met de diffusiesnelheden in beide fasen. Nemen we de in de vloeistoffase eabsorbeerde verontreiniin door middel van een chemische reactie onmiddellijk we, dan ontstaat er uiteraard ook een evenwichtsspannin boven de vloeistoflaa en wordt de drijvende kracht van het overdrachtsproces aanzienlijk verroot. an belan hierbij is echter ook de snelheid van de chemische reactie. Men spreekt in dit soort evallen niet meer van een absorber maar van een chemische wasser. De wijze waarop de asfase met de vloeistoffase in contact wordt ebracht (teenstroom, elijkstroom of kruisstroom) staat in feite los van het principe van de massa overdracht; de aard van het contactsysteem is bepalend voor de rootte van de drijfkracht van het proces, verelijkbaar met de dimensionerinssystematiek van warmtewisselaars. Bij het ontwerp van een aswasser zijn vaak de hoeveelheid te wassen as, de inansconcentratie van de verontreiniinen en de ewenste uitansconcentratie bekend. De keuze welk type contactlichaam ebruikt moet worden wordt bepaald door de omstandiheden waaronder de installatie zal moeten aan functioneren (temperatuur, aressieve stoffen, kans op vervuilin enz.) Het probleem bij het ontwerp van een aswasser is dan ook altijd het dimensioneren van het contactlichaam en de keuze van de te ebruiken hoeveel-

5 heid waswater. De dimensionerin van het contactlichaam is in twee delen te onderscheiden: Bepalin van de strominseienschappen; bepalin van de hoote. Fiuur 6. Werklijn, evenwichtslijn, absorptiepotentiaal Bepalin strominseienschappen Floodin snelheid Het is ebleken dat bij een bepaalde superficiële assnelheid de drukval over het contactlichaam sterk toeneemt en een deel van de vloeistof door het as wordt meeevoerd. De snelheid waarbij dit verschijnsel optreedt noemt men de floodin snelheid. Deze floodin snelheid (f) is betrekkelijk eenvoudi te berekenen uit het verband tussen: m ml ρ ρ en aρ f ε 3 ρ w 0,2 () Dit empirisch vastestelde verband wordt weereeven in [3] fiuur 99. De term a 3 ε wordt vaak vervanen door de zo- enaamde packinfactor F. Deze packinfactor is a elijk aan De assnelheid waarmee in de 3 ε praktijk ewerkt wordt is 80% van de floodinsnelheid: 0, 8 = (2) f Uit de assnelheid kan ook het doorsnede-oppervlak van het contactlichaam bepaald worden. m ( ρ ) A = (3) Drukval Ook voor de bepalin van de drukval per meter pakkethoote bestaat een empirisch vastesteld verband tussen twee termen en wel: ml m ρ ρ ρ ρ F ( ρ ρ ) 0,5 en w 0, (zie verder [2] fiuur 4.29) Bepalin hoote contactlichaam (4) Een veel ebruikte methode bij de bepalin van de vereiste hoote is die waarbij het benodide aantal overdrachtstrappen en de hoote van een overdrachtstrap berekend worden:

6 N o en Z t = Y = 2 Y K a DY * Y Y (5) (6) De totale hoote is dan elijk aan het product van het benodide aantal overdrachtstrappen N en de hoote van overdrachtstrap Z t. oor het eenvoudie eval van een chemische wasser volt uit bovenstaande formules: Z = in K a Y Y 2 o (7) In bovenstaande formule is in het rechterlid alleen de stofoverdrachtscoëfficiënt K onbekend. De bepalin van deze K is een van de rootste problemen bij het dimensioneren van contactlichamen. Bepalen stofoverdrachtsco ffici nt De totale stofoverdrachtscoëfficiënt K is opebouwd uit partiële stofoverdrachtscoëfficiënten voor as- en vloeistoffase. K k m + k = (8) In deze formule is k maat voor de stofoverdrachtsweerstand van de asfase naar de renslaa en is k maat voor de weerstand van de renslaa naar de vloeistof. Is k (of k ) root, dan is de weerstand klein. Is de verontreiniin oed oplosbaar in de vloeistof (zoals bij een chemische wasser) dan vervalt de laatste term van formule 8 en aat deze over in K = (9) k De waarde van k is ondermeer afhankelijk van de as- en vloeistofsnelheden, de diffusiecoëfficiënt, temperatuur en systeemdruk. Er zijn verschillende methodes in ebruik om de waarde van k voor een eeven stelsel van twee stoffen en voor een bepaald contactlichaam bij bekende druk en temperatuur en bij verschillende as- en vloeistofsnelheden te beschrijven. Echter bij het ebruik van rekenproramma s voor dimensionerinsberekeninen is het zaak dat men over een standaard rekenmethode beschikt die in alle situaties te ebruiken is. Men kan kiezen voor een methode waarbij de waarde van k voor een contact- lichaam erelateerd wordt aan de waarde van een standaard van wetted wall kolom * k ' k '. k = R (0) k in De waarde van constante R is afhankelijk van het type contactlichaam. De waarde van k ' kan met onderstaande formule berekend worden: k ρ 0,75 0,25 6 w ' = 2,*0 µ T 0,5 () In deze formule is w de snelheid van het as ten opzichte van de vloeistof. Hieruit volt voor teenstroomkolommen: w = + Bepalen vloeistofbelastin Tenslotte komt de bepalin van de vloeistofbelastin aan de orde. Door ebruik te maken van snelle rekenproramma s is het moelijk voor een reeks van water debieten de benodide kolomhoo- ten uit te rekenen en hierbij de meest unstie te kiezen. Hierbij moet wel rekenin ehouden worden met de minimale waterbelastin waarbij het contactlichaam no eheel bevochtid wordt. Uit het vooraande blijkt dat de eienschappen van een contactlichaam door middel van vier kenetallen te beschrijven zijn, te weten: - het specifiek oppervlak (a) - de fractievrije ruimte (ε ) - de pakkinsfactor F (constante * a ) ) ( 3 ε - de stofoverdrachtsconstante van het contactlichaam ( R ) Rekenproramma s oor het optimaliseren van de dimensionerin van aswassers is het toepassen van rekenproramma s onontbeerlijk. Bij de optimaliserin zijn de volende aspecten, die in belanrijke mate de kostprijs en de exploitatiekosten bepalen, van belan: - Afmetinen van de wasser, mede teen de achterrond van de constructieve moelijkheden - aszijdie weerstand, ventilatorvermoen - loeistofbelastin, pompvermoen Het voert in het kader van dit artikel te ver nader in te aan op de structuur en de werkin van deze rekenproramma s. erwezen wordt naar [4] en [5], waarin soortelijke proramma s worden toeelicht.

7 Teenstroomprocessen zijn zonder rekenproramma s no eniszins handmati te berekenen; kruisstroomsystemen echter niet meer. Kosten De meeste as/luchtbehandelinssystemen zijn taylor-made en eheel toeesneden op de situatie ter plaatse. Een alemene aanduidin van de kos- ten per 000 m 3 per uur kan dan ook moeilijk eeven worden. De exploitatiekosten worden voornamelijk bepaald door het enerieverbruik van ventilator(en) en pomp(en) en dat is weer in hoe mate afhankelijk van het afzuisysteem en de dimensionerin van de wasser. erder door het chemicaliënverbruik, dat wordt bepaald door de aard en de hoeveelheid van de uit de luchtstroom te verwijderen verontreiniin(en). Tenslotte door zaken als: waterverbruik, lozinskosten, eluidseisen. Afschrijvin en onderhoud van de installatie vormen dooraans een kostenpost van relatief ondereschikte rootte-orde, vooropesteld dat een oede installatie wordt aaneschaft. Fiuur 8. Biofilter met vooreschakelde luchtbevochtier Fiuur 7. Ammoniakstripper en -absorber

8 A a = dwarsdoorsnede pakket ebruikte symbolen = specifiek oppervlak contactlichaam ε = fractievrije ruimte contactlichaam - F = packinfactor = zwaartekracht versnellin (9,8) 2 m m 2 / m 3 m m / s K = totale stofoverdrachtcoëfficiënt m / s k = partiële stofoverdrachtcoëfficiënt betreffende de asfilm m / s k ' = k van een wetted wall kolom m / s k = partiële stofoverdrachtscoëfficiënt betreffende de vloeistoffilm m / s m = verdelinscoëfficënt - N o = benodid aantal overdrachtstrappen - R = stofoverdrachtconstante contactlichaam - T = temperatuur K = floodin snelheid m / s f = superficiële assnelheid m / s = vloeistofsnelheid m / s w = snelheid van het as ten opzichte van vloeistof m / s Y = molfractie opelost as - * Y = molfractie opelost as in evenwicht met vloeistof - Z = hoote contactlichaam m Z = hoote van een overdrachtstrap m t = massastroom as k / s m ml = massastroom vloeistof k / s µ = viscositeit as Pa. s µ w = viscositeit water bij 20 C ( 0 ) Pa. s µ = viscositeit vloeistof Pa. s ρ ρ = dichtheid as = dichtheid vloeistof 2 3 k / m 3 k / m D = diffusiecoëfficiënt m 2 / s

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen I n f o M i l > D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie

1. Inleiding en benamingen

1. Inleiding en benamingen 1. Inleiding en benamingen 1.1 Wat is meet- en regeltechniek, waarom wordt het toegepast en hoe is de uitvoering? Iedere studie begint met een vraag. Studeren is niets anders dan zoeken naar antwoorden

Nadere informatie

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Een empirisch onderzoek naar de mogelijkheid om de huur van kantoorpanden (deels) te koppelen

Nadere informatie

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten 2 Duurzaam Koelen van datacenters Inhoud Duurzaam Koelen van datacenters 3 1 Het koudewiel van KyotoCooling 6 2 Het koelconcept DataCenterCooling

Nadere informatie

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air Lucht-watersystemen Voor het conditioneren van ruimten Ontwerphandboek The art of handling air Ontwerphandboek Lucht-watersystemen Inhoudsopgave Ervaring en innovatie 3 Lucht-water 4 Systeemoverzicht 6

Nadere informatie

Energiezuinige optimalisatie van het microklimaat door luchtbeweging

Energiezuinige optimalisatie van het microklimaat door luchtbeweging Energiezuinige optimalisatie van het microklimaat door luchtbeweging J. Bontsema 1, J.O. Voogt 2, P.A. van Weel 1, J. van den Beukel 3, A. Zuijderwijk 4, C.W. Labrie 1, F.R. van Noort 1 & M.G.M. Raaphorst

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor het energie-efficiënt gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderij.

Code van goede praktijk voor het energie-efficiënt gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderij. Code van goede praktijk voor het energie-efficiënt gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderij. Inhoudstafel Inhoudstafel... ii Woord vooraf... iii 1. Begrippenlijst... 1 1.1. Begrippenlijst

Nadere informatie

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v.

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. gemeenteblad 1972 - bijlage L Waartoe besloot de raad in 1976? 11 augustus no. 733 De Commissie ad hoc inzake Marbon Chemicals N.V. werd opgeheven.

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Kan het iets stiller?

Kan het iets stiller? Installatiegeluid in frisse scholen Kan het iets stiller? Het binnenklimaat in veel scholen is ronduit slecht. In meer dan 80% van de scholen wordt onvoldoende geventileerd, is er sprake van tocht of is

Nadere informatie

Rapport 609330011/2009 F. Duijm et al. GGD richtlijn medische milieukunde. Beoordeling van ventilatie en ventilatievoorzieningen van woningen

Rapport 609330011/2009 F. Duijm et al. GGD richtlijn medische milieukunde. Beoordeling van ventilatie en ventilatievoorzieningen van woningen Rapport 609330011/2009 F. Duijm et al. GGD richtlijn medische milieukunde Beoordeling van ventilatie en ventilatievoorzieningen van woningen RIVM-rapport 609330011/2009 GGD-richtlijn medische milieukunde

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Samenvatting In de afgelopen jaren zijn op de Koninklijke

Nadere informatie

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen André Oostdijk Maarten van Noort Annick van Kollenburg Martine Hoofwijk (Consument en Veiligheid) 21 december 2011 Het WAS

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN Kennisoverdracht Nederlandse markt In t Hart van de Bouw Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

Veilig werken met CO2

Veilig werken met CO2 Wijbenga info sheet 2: Veilig werken met CO2 1. INLEIDING De afgelopen jaren zijn er veel installaties gebouwd met CO 2 als koudemiddel. Met name industriële koude-installaties, maar de laatste jaren ook

Nadere informatie

Eindrapport. Haalbaarheidsstudie Duurzame Koeling van Datacenters m.b.v. het Drinkwaternet en KWO. Agentschap NL NL Energie en Klimaat

Eindrapport. Haalbaarheidsstudie Duurzame Koeling van Datacenters m.b.v. het Drinkwaternet en KWO. Agentschap NL NL Energie en Klimaat Agentschap NL NL Energie en Klimaat Team Keten Efficiency Netwerk Bedrijven T.a.v. drs. F. van de Pas Postbus 8242 3502 RE UTRECHT ICTroom Company BV Postbus 9185 1006 AD Amsterdam Tokyostraat 27-29 1175

Nadere informatie

Duurzame energie begrijpen in 10 minuten!

Duurzame energie begrijpen in 10 minuten! Duurzame energie begrijpen in 10 minuten! Over energie, exergie, WKO, Warmtepomp en Hybride Systemen Colt International www.coltinfo.nl Postbus 29 5430 AA Cuijk Tel: 0485 399 999 info@coltinfo.nl Duurzame

Nadere informatie

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen,

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen, BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU HTCW vergassingsinstallatie Rijssen Waste Consortium Rijssen, Juni 2011 0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND EN DOELSTELLING... 6 2.1 Waarom HTCW...

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Het waterbeheer van de toekomst

Het waterbeheer van de toekomst Lespakket VWO3 Het waterbeheer van de toekomst - pilot provincie Utrecht - 1 2 Het waterbeheer van de toekomst Inhoudsopgave Inleiding 5 1. De Watercanon van Nederland 9 2. Het waterbeheer van de toekomst

Nadere informatie

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken VOORWOORD Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen binnen de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen deze masteropleiding

Nadere informatie

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden R08 REGELGEVING Informatieblad Energiebesparing Waterbesparing Afvalpreventie Zorgsector Afvalscheiding Afvalwater Gebouwen voor het verrichten van medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Levering Warmte en Koude, 100-Hoog Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 2 2 Eteck Energie Bedrijven... 2 3 Technische omschrijving... 2 4 Levering... 7 5 De tarieven, afrekening en warmtewet...

Nadere informatie