JUNI Friese handreiking verantwoording groepsrisico

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico"

Transcriptie

1 JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico

2 INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om aat met de verant- Groepsrisico moet leiden tot de vraen: wat zijn de evol- vinciaal uitvoerinsproramma externe veiliheid (PUEV) woordin van het roepsrisico. Bij besluiten in het kader en van een calamiteit, zou het ook veilier kunnen, wat daarvan is, naast het plaatsebonden risico (PR), een opestelde documenten van toepassin op deze problema- van de Wet milieubeheer (Wm) of de Wet op de ruimte- kunnen we doen als er een calamiteit optreedt, kunnen we tiek, namelijk: lijke ordenin (Wro) kan verwezen worden naar dat dan de evolen beperken of aanvaarden? De toetsin van belanrijk aspect van de nieuwe reelevin op het handreikin externe veiliheid in ruimtelijke plannen, beleid. Daardoor wordt voorkomen dat er een versnip- het roepsrisico moet ertoe leiden dat bij een besluit cruci ( roene brochure ); perde aanpak is. Ook hoeft de verantwoordin van het ale vraen op tafel komen, worden onderkend en eventu- 2 ebied van externe veiliheid. De verantwoordin van het roepsrisico is een bestuurlijke verantwoordelijkheid waarin het advies van de reionale brandweer een belanrijke rol speelt. Die verantwoordin is een wettelijke verplichtin die is vasteled in artikel 12 en 13 handreikin externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin, 2006 ( rode brochure ) In beide handreikinen wordt het proces beschreven hoe externe veiliheid een plaats heeft in respectievelijk ruimtelijke plannen en milieuverunninen. De Friese handreikin verantwoordin roepsrisico in de praktijk roepsrisico per besluit dan minder uitvoeri te worden behandeld. Daarnaast zijn voor zowel de inwoners als ondernemers in de emeenten de randvoorwaarden in relatie tot het roepsrisico duidelijk. Voor het opstellen van emeentelijk beleid worden in het kader van het Fries Uitvoerinsproramma Externe Veiliheid in de periode handvatten aanereikt. Dit wordt niet in deze handreikin behandeld. eel worden aanepakt. Wat eeft een fn-curve aan? Een roepsrisicocurve (fn-curve) eeft een beperkt inzicht in de moelijke effecten van een ramp of zwaar oneval. De fn-curve eeft de rootte van het roepsrisico aan ten opzichte van de oriëntatiewaarde. Zo wordt overzichtelijk aaneeven of en wanneer de oriëntatiewaarde wordt overschreden. Oneacht de hoote van externe veiliheid 3 van het Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen (BEVI), Handreikin Groepsrisico het roepsrisico, zal men zich altijd de vraa moeten stellen of ook de fysieke veiliheid voldoende is ewaar- Deze handreikin eeft aan hoe emeenten met de ver- bord, óók als de roepsrisicocurve de oriëntatiewaarde hoofdstuk 4.3 van de circulaire Risiconormerin Vervoer antwoordin van het roepsrisico om kunnen aan en wat Het roepsrisico (GR) is een maat om de kans weer te e- niet overschrijdt. Belanrijk punt is dat de fn-curve dit kan betekenen voor de ruimtelijke ontwikkelin in die ven dat een incident met dodelijke slachtoffers voorkomt. blind is voor aspecten zoals de hoote van ebouwen, Gevaarlijke Stoffen (crnvgs), het Voorstel emeente. De handreikin over de verantwoordin van het Het roepsrisico is edefinieerd als de cumulatieve kansen vluchtween en bestrijdbaarheid van de brandweer van roepsrisico eeft ook duidelijkheid in het besluitvormins- per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden het incident. Vandaar dat een oede afweinen van de bestuurlijke afspraken risicoafstanden aardastrans- proces rondom die verantwoordin: wie wordt wanneer als rechtstreeks evol van hun aanweziheid in het verschillende kwalitatieve aspecten in de verantwoor- betrokken, welke informatie moet worden aanereikt aan invloedsebied van een inrichtin en een onewoon dinsplicht van net zo root belan is. Het aat dus om portleidinen en het Prorammaplan Buisleidinen. wie en welke informatie krijt men dan teru en wat voorval binnen die inrichtin waarbij een evaarlijke stof de combinatie van kansen op een rootschali oneval wordt vervolens met die informatie edaan? In deze betrokken is (BEVI, artikel 1, lid 1). en het effect in de vorm van de aantallen personen die Om te voorkomen dat bij ieder relevant besluit de verant- handreikin staat ook welke onderdelen in de verantwoor- aan de evolen van dat voorval zouden kunnen overlij- woordin van het roepsrisico als incident beschouwd din van het roepsrisico wettelijk moeten worden meee- Kader 1: Groepsrisicoberekenin den. Waar het plaatsebonden risico alleen het risico ten wordt, is het van belan dat emeenten formuleren op nomen en worden etoetst door de provincie. Zo wordt Voor cateoriale inrichtinen zijn tabellen ontwikkeld evole van de bron betreft, wordt bij het roepsrisico welke wijze er binnen de emeente met de verantwoor- voor de emeenten inzichtelijk emaakt wat verwacht waarin de maximale toeestane personendichtheid in het ook de personendichtheid in de omevin van de risico- din van het roepsrisico wordt omeaan. Met deze wordt bij de verantwoordin van het roepsrisico. invloedsebied wordt weereeven (zie roepsrisico.nl). bron beschouwd. Een sanerin van het risico aan de Friese handreikin worden emeenten ondersteund bij de Voor niet-cateoriale inrichtinen is altijd een QRA nodi bron zal altijd leiden tot het inkrimpen van de contour verantwoordin van het roepsrisico. De eerste helft van Visie / beleid om het roepsrisico te bepalen. Dit wordt weereeven in voor het plaatsebonden risico. Of bij het roepsrisico de brochure is alemeen inhoudelijk van aard, de tweede Wanneer emeenten te maken hebben met verschillende een fn-curve. Het verloop van deze curve eeft een beeld dit effect waarneembaar is, hant ook af van de perso- helft procedureel. risicovolle inrichtinen, dan wordt aaneraden een visie van het roepsrisico. Zie ook kader 3. nendichtheid rondom de risicobron. 1 voor de betekenis van de blauw en cursief edrukte woorden wordt verwezen naar de berippenlijst.

3 4 Frequentie [1/jaar] 1E-03 1E-04 1E-05 1E-06 1E-07 1E-08 1E-09 Voorbeeld van een fn-curve voor roepsrisico 1E Aantal slachtoffers [-] Fiuur 1: fn-curve en oriëntatiewaarde van transport en inrichtinen (uit: TNO Bouw en Onderrond). Oriëntatiewaarde of renswaarde? voorbeeld oriënterende waarde voor inrichtinen oriënterende waarde voor transport Wettelijke rondsla verantwoordinsplicht roepsrisico Het Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen (BEVI) reelt dat de richtlijnen voor het roepsrisico worden ehanteerd met betrekkin tot inrichtinen bij: verunninverlenin in het kader van de Wet milieubeheer (zie artikel 4, lid 1 t/m 5 BEVI); ruimtelijke plannen (Wet op de ruimtelijke ordenin en de Woninwet, zie artikel 5, lid 1 t/m 3 BEVI). In de artikelen 12 en 13 van het BEVI is de verantwoordinsplicht voor het bevoed eza ten aanzien van de acceptatie van het roepsrisico (en de eventuele overschrijdin daarvan) wettelijk ereeld. Het bestuur van de reionale brandweer () dient hierbij om wet milieubeheer Besluiten waarop het BEVI van toepassin is wet op ruimtelijke ordenin art. 8.1, lid 1a oprichtinsverunnin art. 10 vaststellin bestemminsplan art. 8.1, lid1b veranderinsverunnin art. 11, lid 1 uitwerkin of binnenplanse wijziin art. 11, lid2 binnenplanse wijziin of oedkeurin art. 8.4 revisieverunnin art. 15, lid 1 binnenplanse vrijstellin art. 17, lid 1 tijdelijke vrijstellin art. 19, lid 1,2,3 buitenplanse vrijstellin woninwet art. 28 oedkeurin bestemminsplan art. 11 vrijstellin bepalinen em. bouwverordenin art. 37 aanwijzin m.b.t. bestemminsplan of bouwbesluit art. 39b rijksprojectenprocedure art vrijstellin projecten vaststellin tracébesluit bovenemeentelijk belan verzoek GS externe veiliheid 5 Er is op rijksniveau bewust niet ekozen voor het stellen advies evraad te worden. van een renswaarde. Deze benaderin past bij de beleids- In het schema op de volende bladzijde is weereeven Bestuurlijke afspraken risicoafstanden aardastransport- luchthavens zijn. Het is richtin het bestuur en de burers ontwikkelin die de oman met het roepsrisico de laat- welke besluiten onder de werkinssfeer van het BEVI vallen. leidinen van 1 juli 2005 en het Prorammaplan vaak moeilijk uit te leen waarom men de ene risicobron ste decennia heeft dooremaakt. Er wordt wel een oriënta- Buisleidinen van 10 januari 2006, openomen dat er bij wel verantwoordt en daar maatreelen voor treft terwijl er tiewaarde eeven. De oriëntatiewaarde is een ijkpunt in In de circulaire Risiconormerin Vervoer Gevaarlijke Stoffen nieuwe ruimtelijke plannen en nieuw aan te leen lei- in hetzelfde ebied risicobronnen zijn met rotere effec- een systeem waarin ezocht moet worden naar maatschap- (crnvgs) is aaneeven dat het roepsrisico moet worden dinen altijd een verantwoordinsplicht eldt voor het ten, waar men vervolens niets mee doet. pelijk aanvaardbare renzen. verantwoord. Bij een overschrijdin van de oriëntatiewaarde roepsrisico conform het BEVI en de crnvgs. Het wordt Het roepsrisico is niet strikt normatief te benaderen en dient boven én onder de oriëntatiewaarde te worden ver- van het roepsrisico of een toename van het roepsrisico, moeten beslissinsbevoede overheden het roepsrisico betrekken bij de vaststellin van het vervoersbesluit of om- aaneraden ook hierbij het bestuur van de reionale brandweer te consulteren. Om als bevoed eza te kunnen anticiperen op de nieuwe afstanden, kan bij het Aspecten die wettelijk in de verantwoordin emotiveerd dienen te worden antwoord. Het berip roepsrisico is ebaseerd op het risi- evinsbesluit. Dit is in het bijzonder van belan in verband RIVM de maximale liin van de plaatsebonden risico- cobeleid. Het berip eeft aan welk risico (kans maal met aspecten van zelfredzaamheid en hulpverlenin. contour van 10-6 per jaar worden opevraad. In artikel 12 en 13 van het BEVI staan verschillende aspec- effect) in Nederland al dan niet acceptabel wordt eacht. De circulaire vermeldt dat het raadzaam is het bestuur van ten enoemd die in de verantwoordin van het roepsrisi- In een maatschappij waarin risico s worden eacht bij het de reionale brandweer hierbij te consulteren. Daarnaast kan het bevoed eza altijd zelf bepalen om co dienen te worden besproken. Daarnaast is er ook een leven te horen is dit een loische edachtean. De aan- in andere evallen als bovenenoemd het roepsrisico te elijksoortie lijst openomen in de crnvgs. Op de vol- dacht aat echter niet alleen uit naar de risicomaat maar In de circulaire Zonerin lans hoedruk aardastran- verantwoorden. Daarbij kan ook de reionale brandweer ende paina zijn deze aspecten weereeven. Voor zeker ook naar de moelijke effecten van bepaalde sportleidinen uit 1984 is een verantwoordinsplicht om advies evraad worden. Men kan er bijvoorbeeld voor aardastransportleidinen is no niet een derelijke lijst ebeurtenissen en de moelijkheden tot bestrijdin en voor het roepsrisico openomen. Momenteel wordt er kiezen een beleid te voeren dat elke risicobron met de ontwikkeld. Aaneraden wordt om zo veel moelijk aan te beheersin daarvan. Het roepsrisico maakt een onder- ewerkt aan nieuwe reelevin omtrent buisleidinen. verantwoordin van het roepsrisico wordt meeenomen sluiten bij de verantwoordin behorende bij het vervoer scheid tussen kwetsbare en niet-kwetsbare objecten. Voor de tussenliende periode is in het voorstel oneacht of dit inrichtinen, transport, buisleidinen of van evaarlijke stoffen.

4 6 ASPECTEN DIE BIJ DE VERANTWOORDING VAN TOELICHTING WIE TOEPASSING HET GROEPSRISICO AAN BOD DIENEN TE KOMEN Bevoed eza (BG) Aanwezie dichtheid van personen in het invloedsebied van de betrokken inrichtin/wedeel: Functie-indelin (soort bestemmin) Gemiddelde personendichtheid (totaal en per functie/locatie) Verblijfstijdfracties Verschil tussen bestaande en nieuwe situatie De omvan van het roepsrisico : De omvan voor het van kracht worden van het besluit De omvan na het van kracht worden van het besluit De veranderin van het roepsrisico tv het besluit De liin van de roepsrisicocurve tov de oriëntatiewaarde De maatreelen ter beperkin van het roepsrisico bij de betrokken inrichtin(en) / tracé. De maatreelen ter beperkin van het roepsrisico in het ruimtelijke besluit. De moelijkheden tot voorbereidin op en bestrijdin en beperkin van de omvan van een ramp of zwaar oneval. De zelfredzaamheid van personen die zich in het invloedsebied van de inrichtin bevinden. De voor- en nadelen van andere moelijkheden tot ruimtelijke ontwikkelinen met een laer roepsrisico. De moelijkheden en voorenomen maatreelen ter beperkin van het roepsrisico in de nabije toekomst. Een aanduidin van de vervoersstromen die bijdraen aan het roepsrisico. Een aanduidin van de voorzienbare vervoerstromen in de toekomst en de invloed daarvan op het roepsrisico. De voorschriften die het bevoed eza voornemens is te verbinden in eval van het afeven van een verunnin conform artikel 8.1 van de Wet milieubeheer, in eval deze verhoend werkt op het roepsrisico van het betrokken ebied. Na behandelin van bovenstaande aspecten dient te worden aaneeven of de roepsrisicosituatie verantwoord is of niet. Het aantal personen binnen het invloedsebied (bij niet-cateoriale inrichtinen de 1% letaliteitsrens) kan worden bepaald door het uitvoeren van een nauwkeurie inventarisatie van actuele bevolkinseevens en/of met ebiedstypen en kenetallen (zie Handleidin risicoberekeninen, RIVM). In het BEVI wordt onderscheid emaakt in twee soorten inrichtinen: cateoriale inrichtinen en niet-cateoriale inrichtinen. Voor de berekenin van het roepsrisico zie kaders 1 en 3. Voor de berekenin van het roepsrisico voor LPG-tankstations is een stappenplan ontwikkeld door het Centrum voor Externe Veiliheid van het RIVM (zie roepsrisico.nl). Risicoverminderin kan worden bereikt bij de bron (risicoveroorzaker) of bij de omevin van de bron. Bronmaatreelen aan via het milieuspoor, omevinsmaatreelen via de ruimtelijke ordenin. Dit richt zich op de inzetbaarheid van de hulpverleninsdiensten en in hoeverre zij in staat zijn om hun taken oed uit te voeren en daarmee verdere escalatie van het incident kunnen voorkomen. Dit eeft aan in welke mate de aanwezien in staat zijn om zich op eien kracht in veiliheid te brenen. Is een andere locatie voor de risicovolle inrichtin moelijk, of kan de omevin van die inrichtin dusdani worden inericht zodat het roepsrisico laer wordt? Dit onderwerp richt zich op de borin van de hoote van het roepsrisico. Hoe is ereeld dat het roepsrisico niet kan toenemen? Hoeveel kan het maximaal toenemen. Aanduidin vervoersstromen in termen van de aard en de omvan van evaarlijke stoffen, die specifiek bijdraen aan het roepsrisico. De voorziene vervoerstromen in een periode van tien jaar. Dit heeft betrekkin op ruimtelijke plannen, maar is direct ekoppeld aan de milieuverunnin. In een ruimtelijk plan kunnen voorschriften worden openomen die kunnen worden verbonden aan het afeven van een oprichtinsverunnin. Het bevoed eza neemt, afweende de bovenenoemde aspecten, een besluit en eeft aan waarom men de situatie wel of niet verantwoord vindt. Bevoed eza BG / Bevoed eza Bevoed eza Bevoed eza Bevoed eza Bevoed eza Bevoed eza 2 externe veiliheid = Wm (artikel 12 lid 1 BEVI) 2 = Wro (artikel 13 lid 1 BEVI) 3 = Vervoer evaarlijke stoffen (pararaaf 4.3 crnvgs)

5 Waar in de procedure wordt het roepsrisico verantwoord? Besluiten in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordenin leidinen betrokken zijn. Het komt erop neer dat wanneer er een verantwoordinsplicht voor het roepsrisico eldt, (artikel 12 lid 3 BEVI). Het komt erop neer dat wanneer er een verantwoordinsplicht voor het roepsrisico eldt, Milieuverunninen: in de ontwerpbeschikkin en de Bevoed eza (emeente) om advies evraad dient te worden. om advies evraad dient te worden. 8 uiteindelijke beschikkin. Ruimtelijke plannen: in het ter visie elede plan en het uiteindelijke plan. De verantwoordin van het roepsrisico kan worden verwerkt in de externe veiliheidspararaaf van de milieuverunnin en het ruimtelijke plan. B&W afd. ruimtelijke ordenin emeente Brandweer Fryslân Provincie Afdelin RO (emeente) Indien het bevoed eza een besluit als bedoeld in artikel 5, eerste tot en met derde lid van het BEVI, vaststelt, dient het roepsrisico te worden verantwoord. De afdelin RO heeft de Besluiten in het kader van de Wet milieubeheer Bevoed eza (emeente/provincie) afd. milieu emeente/provincie B&W Afdelin milieu (emeente) Advies van 3 Het advies van richt zich met name op het roepsrisico, de bestrijdbaarheid van een incident en de zelfredzaamheid van personen in de omevin van de risicovolle activiteit. Voor informatie met betrekkin tot de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid wordt door de expertise van de brandweer binnen de betreffende emeente ineschakeld. Het advies behelst zowel ruimtelijke als milieuaspecten. Het bevoed externe veiliheid 9 Betrokken partijen bij de verantwoordin van het roepsrisico reierol bij ruimtelijke besluiten zoals bestemminsplannen. Zie ook de handreikin externe veiliheid in ruimtelijke plannen ( roene brochure ). Indien het bevoed eza een besluit als bedoeld in artikel 4, eerste tot en met vijfde lid van het BEVI vaststelt, dient het roepsrisico te worden verantwoord. De afdelin milieu heeft eza dient deze beide aspecten intern op elkaar af te stemmen met de betrokken afdelinen. In kader 2 is een checklist openomen waarin staat welke informatie de reierol bij milieubeheerverunninen. Zie ook de hand- moet ontvanen bij de adviesaanvraa. Bij de verantwoordin van het roepsrisico zijn verschillen- Collee van buremeester en reikin externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin de partijen betrokken, te weten: wethouders / bevoed bestuursoraan ( rode brochure ). Artikel 13 lid 2 van het BEVI bepaalt dat het bevoed eza Bevoed eza Wet milieubeheer en/of Wet op de ruim- overle voert met het bestuursoraan dat bevoed is tot het Collee van buremeester en wethouders telijke ordenin / Woninwet: verlenen van een verunnin als bedoeld in artikel 8.1 eer- Artikel 12 lid 2 van het BEVI zet dat, alvorens het bevoed Afdelin milieu (besluiten rondom een Wet ste lid (milieuverunnin op basis van de Wet milieubeheer). eza een besluit als bedoeld in het eerste lid vaststelt, het Milieubeheerverunnin, art. 12 lid 1 BEVI); bevoed eza overle voert met buremeester en wet- Afdelin RO (vaststellin van een bestemminsplan of Provincie houders van de emeenten waarvan het rondebied vrijstellin, art. 13 lid 1 BEVI); De provincie toetst bestemminsplannen en verschillende eheel of edeeltelijk lit binnen het invloedsebied van Afdelin Bouw- en Wonintoezicht (Woninwet, art. vrijstellinsprocedures in het kader van de Wet op de ruim- de desbetreffende inrichtin. 13 lid 1 BEVI); telijke ordenin. Collee van B&W (artikel 12 lid 2 BEVI) of bevoed Provincie eeft in haar advies aan welke (aanvul- bestuursoraan (artikel 13 lid 2 BEVI); De provincie is het bevoed eza bij een aantal milieuver- lende) maatreelen zij belanrijk acht om de veiliheids- Bestuur van (advies inzake roepsrisico, Het bestuur van is wettelijk adviseur bij de unninen. situatie te verbeteren of te aranderen. Het is aan het hulpverlenin en zelfredzaamheid, artikel 12 lid 3 en 13 verantwoordin van het roepsrisico (artikel 13 lid 3 van het bevoed eza om deze maatreelen al dan niet over te lid 3 BEVI en hoofdstuk 4.3 crnvgs); BEVI en hoofdstuk 4.3 van de crnvgs). Daarnaast wordt aan- nemen in het besluit. Het bevoed eza moet de afwe- Provincie (verunninverlener indien bevoed eza en eraden om, in de eest van het BEVI en crnvgs, Brandweer Het bestuur van is aanewezen als wet- in maken tussen maatschappelijke kosten en baten, plantoetser bij ruimtelijke plannen). Fryslân te betrekken bij besluiten waarbij (aardastransport-) telijk adviseur bij de verantwoordin van het roepsrisico waarbij de veiliheidsrisico s een onderdeel zijn. 3 Zie ook de handreikinen externe veiliheid in ruimtelijke plannen (roene brochure) en externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin (rode brochure).

6 Kader 2: Kader 3 : Berippenlijst Checklist advies in het kader van het BEVI Het berekenen van de externe veiliheidsrisico s Om invullin te kunnen even aan de omschreven advies- bij niet-cateoriale inrichtinen Cateoriale inrichtinen / niet cateoriale inrichtinen: Kwetsbaar object / beperkt kwetsbaar object: taak van de reionale brandweer (zie ook artikelen 12 en SAFETI-NL is een rekenpakket voor het berekenen van de Bij een cateoriale inrichtin is sprake van één risicofactor Voor de opsommin van de kwetsbare en beperkt kwetsba- 13 van het BEVI) zijn meerdere eevens benodid. Voor externe veiliheidsrisico s van een bedrijf met evaarlijke waarbij het bepalen van de invloedsebieden en plaatse- re objecten zie het Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen, niet-cateoriale inrichtinen eldt dat de benodide ee- stoffen. Het rekenpakket dient om te bepalen of een bedrijf bonden risicocontouren kan worden volstaan met het aan- artikel 1, lid 1. vens deels zijn openomen in de QRA (kwantitatieve risico- voldoet aan de risiconormen voor de Externe Veiliheid, zoals houden van vooraf bepaalde vaste afstanden welke in het 10 analyse). Voor de cateoriale inrichtinen eldt dat de benodide informatie deels volt uit het REVI (Reelin Externe Veiliheid Inrichtinen). Bij de adviesaanvraa moet de volende informatie ontvanen: 1. bij cateoriale inrichtinen: conform het REVI de PR-contouren en het invloedsebied; 2. bij niet-cateoriale inrichtinen: een QRA (volens het vasteled in het Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen (BEVI). Aan de hand van een aantal invoereevens, zoals de hoeveelheid evaarlijke stof, de procescondities en de scenario s, berekent SAFETI-NL hoe de verspreidin van de stof in de omevin is, welke effecten optreden en hoe root het risico voor de mens is. Het resultaat van een berekenin bestaat uit de plaatsebonden risicocontouren en het roepsrisico. REVI zijn openomen. Bij niet-cateoriale inrichtinen is sprake van meerdere risicofactoren waardoor de contouren moeten worden bepaald door een QRA. fn-curve: Deze curve (rafiek) eeft het roepsrisico weer. In de rafiek staat op de loaritmische x-as het aantal slachtoffers. Op de loaritmische y-as staat de kans op een Oriëntatiewaarde: Van het bevoed eza wordt verwacht deze waarde ten aanzien van het roeprisico zoveel moelijk aan te houden, maar men ma hiervan afwijken mits het oed is onderbouwd. Plaatsebonden risico (PR): Het plaatsebonden risico is de berekende kans per jaar dat een persoon overlijdt als externe veiliheid 11 pakket SAFETI-NL, zie kader 3) waarbij de PR-contouren roep slachtoffers. rechtstreeks evol van een oneval bij een risicobron, tot en met de 10-9 contour, het invloedsebied en de fn- aanenomen dat hij op die plaats permanent en onbe- curve zijn epresenteerd; Groepsrisico (GR): Het roepsrisico eeft de kans aan dat schermd verblijft. 3. de contouren van het PR en het invloedsebied op een hele roep personen overlijdt door een oneval met schaal (bij voorkeur schaal 1:2000); een risicovolle activiteit. In het roepsrisico wordt rekenin QRA: Kwantitatieve Risico Analyse; een berekeninsmethode 4. de roepsrisicoberekenin en de wijze van berekenen (soort ehouden met het aantal mensen dat in de buurt van een waarmee risicoafstanden worden bepaald op basis van kan- object, aantal aanwezie personen, verblijftijdfractie); Naar verwachtin zal no dit jaar (2006) het pakket SAFETI-NL incident aanwezi kan zijn. sen en effecten van moelijke incidenten (zie ook kader 3). 5. de aanwezie kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten met bijbehorend rekenvoorschrift in een ministeriële reelin binnen het invloedsebied met de locatie weereeven worden aanewezen als dé manier om de hoote van de in Invloedsebied: Het invloedsebied is het ebied waarin REVI: Ter uitvoerin van het BEVI is de Reelin Externe op een kaartje; het Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen (BEVI) bedoelde personen no worden meeeteld voor de berekenin van Veiliheid Inrichtinen (REVI) opesteld, waarin de reels 6. alle eprojecteerde objecten die volens het bestem- risico s vast te stellen. Het rapport dient, volens SAFETI-NL, in het roepsrisico. Dit ebied wordt vaak bepaald door de met betrekkin tot afstanden en de wijze van berekenin minsplan moelijk kunnen worden emaakt weere- elk eval de volende resultaten de presenteren: berekenin van het rootste moelijke oneval waar no van het Plaatsebonden risico (PR) en het Groepsrisico (GR) even op een kaartje; 1. een toporafische kaart met de plaatsebonden risico- bij 1% van de blootestelde personen dodelijk letsel zijn openomen. 7. het aantal aanwezie personen dat maximaal aanwezi contouren van 10-4 t/m 10-8 ; optreedt (1%-letaliteitsrens). kan zijn in een eprojecteerd object. Indien nodi zal een overle plaatsvinden tussen en de milieuverunninverlener of 2. de roepsrisicocurve in de vorm van een dubbeloaritmische fn rafiek tot een minimumfrequentie van 1x 10-9 per jaar; COLOFON opsteller van het ruimtelijk plan om alle aspecten rondom de milieuverunnin of ruimtelijk plan helder te krijen. Deze checklist kan ook ebruikt worden wanneer een QRA wordt evraad (zie ook kader 3). 3. de rootste effectafstand (1% letaliteit) en het bijbehorende scenario; 4. een opsommin van de installaties die hoofdzakelijk bijdraen aan het plaatsebonden risico respectievelijk het roepsrisico, met een rankin. Dit is een uitave in het kader van het Fries Uitvoerinsproramma Externe Veiliheid Bij de totstandkomin waren betrokken: Gemeente Franekeradeel Gemeente Leeuwarden Gemeente Skarsterlân Gemeente Smallinerland Gemeente Weststellinwerf Milieuadviesdienst reio Noord-Friesland Provincie Fryslân Datum: juni 2006 Vormevin: Visser en de Graef BV, Leeuwarden Drukker: Copy Service Leeuwarden Oplae: 250

7 Verdiepin en achterrondinformatie Belanrijke nota s, wetten en handreikinen Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen (BEVI) (infomil.nl) Reelin Externe Veiliheid Inrichtinen (REVI) (infomil.nl) circulaire Risiconormerin Vervoer Gevaarlijke Stoffen (crnvgs) (vrom.nl) Handreikin Verantwoordinsplicht Groepsrisico, VROM en BZK (roepsrisico.nl) Handleidin Externe Veiliheid Inrichtinen (infomil.nl) Handreikin externe veiliheid in ruimtelijke plannen (PUEV I ) Handreikin externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin (PUEV I ) Stappenplan roepsrisicoberekenin bij LPG tankstations (roepsrisico.nl) Convenant LPG-autoas, juni 2005 (vrom.nl) 12 Belanrijke sites roepsrisico.nl rivm.nl/cev/safeti-nl infomil.nl risicokaart.nl profhand.risicokaart.nl vrom.nl/externeveiliheid fryslan.nl/ev Belanrijke instanties in Fryslân Milieuadviesdienst Tel.: (058) , Afdelin Risicobeheersin Tel.: (058) (Milieu) / (058) (RO) Provincie Fryslân Tel.: (058) (Milieu) / (058) (RO) Daarnaast wordt doorverwezen naar de Kenniskaart waarin alle contacteevens zijn openomen van specialisten op de verschillende kennisebieden binnen de provincie. Deze Kenniskaart is het eindproduct van project 1.1. Kennisstructuur uit het Provinciaal Uitvoerinsproramma Externe Veiliheid De Kenniskaart is te raadpleen via de site van de Provincie Fryslân.

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

QRA propaanopslag Overberg

QRA propaanopslag Overberg QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid Milieudienst Zuidoost-Utrecht Februari 2012 Definitief QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid dossier : BA9581 registratienummer : versie : definitief

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Opdrachtgever: Mv. K. Bakema gemeente De Marne Opgesteld door: P.P. van Lennep Datum: 14 oktober 2011

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN De rol van de microbioloie in de vleeswarenindustrie Zesde deel M6 MICROBIOLOGICHE BEOORDELING VAN VLEE EN VLEEWAREN Auteur : F.K. tekelenbur TNO Voedin Zeist oktober 1999 blad 1 van 16 INHOUDOPGAVE 1

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7 CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde A Datum: 16 januari 2015 Tijd: 13.30 16.30 uur Aantal opaven: 7 Lees onderstaande aanwijzinen s.v.p. oed door voordat u met het tentamen beint.

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie. Door: Afdeling Beleid en Advies

Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie. Door: Afdeling Beleid en Advies Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie Door: Afdeling Beleid en Advies Samenvatting De Zuivelhoeve heeft het voornemen om haar activiteiten, die nu nog verspreidt over verschillende

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig

Nadere informatie

SCM Milieu BV. mr. I. Vromen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax.

SCM Milieu BV. mr. I. Vromen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. Opdrachtgever: SCM Milieu BV Contactpersoon: mr. I. Vromen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Initiatiefnemer is voornemens de voormalige kantoorlocatie van De Nederlandsche Bank aan de Schutlandenweg

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Rapport VH.10125, september 2010

Rapport VH.10125, september 2010 Rapport VH.10125, september 2010 Onderzoek naar de omgevingskwaliteit ten aanzien van de herinrichting van akkerbouw en loonbedrijf Toonen Dekkers te Maasbommel Inzake: - luchtkwaliteit - geluidhinder

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Aan de Zuiderzeestraatweg in Wezep, gemeente Oldebroek, ligt een voormalige bedrijfslocatie, met daarachter

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Thomashuis Parallelweg 58 De Krim. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Thomashuis Parallelweg 58 De Krim. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Thomashuis Parallelweg 58 De Krim Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Onderhavige kwantitatieve risicoanalyse is uitgevoerd ten behoeve van bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011 Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011 Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011 Samenvatting In het kader van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Saaksum gemeente Zuidhorn

Kwantitatieve Risicoanalyse Saaksum gemeente Zuidhorn Kwantitatieve Risicoanalyse Saaksum gemeente Zuidhorn Door: W. Niessink Steunpunt Externe Veiligheid provincie Groningen Samenvatting Groepsrisicoberekening voor de hogedruk gasbuisleidingen van Gasunie

Nadere informatie

Stappenplan groepsrisicoberekening LPGtankstations

Stappenplan groepsrisicoberekening LPGtankstations Stappenplan groepsrisicoberekening LPG-tankstations Opdrachtgever: Diverse gemeenten Datum: 22 mei 2007 Briefnummer: n.v.t. Uitvoerder: Centrum Externe Veiligheid (cev@rivm.nl) Gewijzigde status van dit

Nadere informatie

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Welke informatie is noodzakelijk bij beoordeling: Inventariseren

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf Zoetermeer Innovatiefabriek Kwantitatieve risicoanalyse identificatie status projectnummer: datum: status: 090301.1778700 14-05-2013 concept opdrachtleider: ir. R.A. Sips auteur: ing. J. Lauf Adviesbureau

Nadere informatie

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid Rapportnummer O 15571-1-RA-001 d.d. 8 april 2015 Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid opdrachtgever Gemeente Westland (Gemeentekantoor

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Bedrijvenpark Lingewaard

Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Bedrijvenpark Lingewaard Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Bedrijvenpark Lingewaard ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging van het voormalige bloemenveilingterrein aan de Veilingweg 16 te Bemmel Rapportnummer FA

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse De Veldkamp

Kwantitatieve Risicoanalyse De Veldkamp Kwantitatieve Risicoanalyse De Veldkamp 13 maart 2014 Gemeente Hengelo afdeling wijkzaken, beleid en advies B. Meijer Samenvatting Voor het bedrijventerrein De Veldkamp wordt een nieuw bestemmingsplan

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord en West. Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord en West. Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord en West Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Samenvatting Binnen het bestemmingsplan ligt één locatie niet buiten de 10-6 risicocontour.

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse BP Schellingwoude incl ontwikkelingen. Door: SnMusc

Kwantitatieve Risicoanalyse BP Schellingwoude incl ontwikkelingen. Door: SnMusc Kwantitatieve Risicoanalyse BP Schellingwoude incl ontwikkelingen Door: SnMusc Inhoud Samenvatting... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied... 4

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

BUREAU EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN

BUREAU EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN BUREAU EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN EXTERNE VEILIGHEIDSPARAGRAAF / VERANTWOORDING GROEPSRISICO BESTEMMINGSPLAN BUSINESS PARK FRIESLAND van de gemeenten Skarsterlân en Heerenveen Datum: 10 september 2010

Nadere informatie

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA)

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Onderzoek naar de effecten van de DPO leiding op het plangebied gemeente Ede QRA Gemeente Ede januari 2010 concept Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Onderzoek naar de

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne status datum: status: 19-01-2011 definitief Opdrachtgever: gemeente Westvoorne Opdrachtleider RBOI: mw. drs. J.P. Zevenbergen-Herweijer Samenvatting In dit

Nadere informatie

Gevarenkaart nr. 0 Algemene toelichting op het gebruik van de gevarenkaarten

Gevarenkaart nr. 0 Algemene toelichting op het gebruik van de gevarenkaarten Inleiding Met behulp van de gevarenkaarten 1 tot en met 10 kunnen op een generieke wijze (indicatieve) risico- en effectafstanden worden bepaald ten behoeve van de Risicokaart. Deze afstanden kunnen worden

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar

Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar Rapport voor bestemmingsplannen Ammonslaantje-Maaldrift + Hofcamp door: G. Tweebeeke Bureau EV Haaglanden Juli 2012 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen Heizenschedijk 1 te Moergestel Gemeente Oisterwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: BRO de heer J. Miellet Documentnummer: 20130525, C02

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Beleidskader

Memo. Inleiding. Beleidskader Memo datum 13 maart 2013 aan Hester van Griensven Croonen Adviseurs van Roel Kouwen Antea Group kopie Jeroen Eskens Antea Group project Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Labouréstraat, Beek projectnummer

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel

Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel Projectbureau externe veiligheid regio Stedendriehoek Opgesteld door: Hansjurgen Heinen Gezien door: Liesbeth Spoelma Datum:

Nadere informatie

21520204.R01. Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden. datum: 21 mei 2015

21520204.R01. Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden. datum: 21 mei 2015 21520204.R01 Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden datum: 21 mei 2015 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k

Nadere informatie

risico inventarisatie Felland Haren

risico inventarisatie Felland Haren risico inventarisatie Felland Haren Opdrachtgever: F. Vollebergh, gemeente Haren Opgesteld door: K.T. Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: risico inventarisatie Felland Haren Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Verantwoording groepsrisico, Kerkstraat/R. Koetsierstraat,Lemelerveld. Door: Gemeente Dalfsen, mei 2011

Kwantitatieve Risicoanalyse Verantwoording groepsrisico, Kerkstraat/R. Koetsierstraat,Lemelerveld. Door: Gemeente Dalfsen, mei 2011 Kwantitatieve Risicoanalyse Verantwoording groepsrisico, Kerkstraat/R. Koetsierstraat,Lemelerveld Door: Gemeente Dalfsen, mei 2011 Inhoudsopgave 2. Inleiding... 4 3. Invoergegevens... 5 3.1 Interessegebied...

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting ADVIES Aan : Carla Beekhuizen / gemeente Winterswijk Behandeld door : F. Th. Geurts / specialist Externe Veiligheid Datum : 28-06-2011 Ons kenmerk : 2011u000012 Onderwerp : Groepsrisicoberekening Dennendijk

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin

Nadere informatie

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving ADVIES Aan : Carla Beekhuizen Behandeld door : jag / specialist Externe Veiligheid Datum : 31 oktober 2011 Ons kenmerk : 2011u00820 Onderwerp : Advies externe veiligheid plan kom Winterswijk Bijlagen :

Nadere informatie

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 UMEO milieuadvies Wilhelminastraat 98 7462 CJ Rijssen Project: QRA Polyplus, Assen Opdrachtgever: Gemeente Assen Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 Status: definitief Auteur: ing. H. Hiltjesdam Telefoon:

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Notitie Afdeling Milieu gemeente Apeldoorn, Team Vergunningen, t.a.v. Ineke Baan

Notitie Afdeling Milieu gemeente Apeldoorn, Team Vergunningen, t.a.v. Ineke Baan F:\Apeldoorn Anklaar\24838 adviesnotitie aangepast Henk.doc Notitie Afdeling Milieu gemeente Apeldoorn, Team Vergunningen, t.a.v. Ineke Baan Regio Stedendriehoek Projectbureau Externe Veiligheid Door Hansjurgen

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas i Bestemmingsplan Vijfakkers-Noord Gemeente Zuidplas QRA gasleiding W-553 KuiperCompagnons Ruimtelijke

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Template Synthon nieuw. Door: Mark Geurts, MARN

Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Template Synthon nieuw. Door: Mark Geurts, MARN Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Template Synthon nieuw Door: Mark Geurts, MARN Samenvatting Risiconiveau buisleidingen Het plangebied ligt in de buurt van diverse hogedruk aardgastransportleiding.

Nadere informatie

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 27 april 2010 Kenmerk N003-4721978RTG-kmn-V01-NL Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Ter Stege bouw te Hoogeveen

Nadere informatie

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265 Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Opdrachtgever Project Projectnummer : 74300265 Status

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn. Door: R Polman

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn. Door: R Polman Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn Door: R Polman Samenvatting De Gasunie heeft per brief van mei 2011 aan de gemeente Baarn verzocht na te gaan of sprake is van

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende besluiten zijn relevant:

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende besluiten zijn relevant: Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Kootstertille Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door:

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid. Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173

Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid. Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173 Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173 Referentie 20121095-01 Rapporttitel Plattelandmuseum Roosendaalseweg

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard EV rapportage N983 - Rondweg Aduard Opdrachtgever: J. Snijders Provincie Groningen Opgesteld door: K.T Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: april 2012 1 Inleiding Steunpunt externe

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond 1. Inleiding Externe veiligheid In het kader van de stedelijke vernieuwing in de wijk Roermondse

Nadere informatie

Onderdeel van onderbouwing van de aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan

Onderdeel van onderbouwing van de aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan Datum: 22 april 2010 Rapportnummer: 4037-RT01, revisie: 2 adres telefoon internet kvk btw 053 431 30 00 www.nabr.nl 08085776 NL816028151B01 Risico-inventarisatie Externe Veiligheid nieuwbouw woning Bekenhorst

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land Notitie 20112539-03 Verantwoordingsparagraaf Externe Veiligheid Polanenpark Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land 1 Inleiding In opdracht van Van Riezen & partners

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Rivierenbuurt

Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Rivierenbuurt 19 juni 2012 Dossiernummer Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Rivierenbuurt Versie 1.1 Brenda Abma Cruquiusweg 5 Postbus 922 1019 AT Amsterdam 1000 AX Amsterdam 020-254 38 01 b.abma@dmb.amsterdam.nl

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse realisatie Kreekrijk te Krommenie

Kwantitatieve risicoanalyse realisatie Kreekrijk te Krommenie Kwantitatieve risicoanalyse realisatie Kreekrijk te Krommenie Externe Veiligheid QRA Hogedruktransportleidingen Gemeente Zaanstad Definitief In opdracht van: VBM Ontwikkeling Postbus 374 1800 AJ ALKMAAR

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Milieuadvies Meervelderweg 26 te Uddel 24-03-2010

Milieuadvies Meervelderweg 26 te Uddel 24-03-2010 Regio Stedendriehoek Projectbureau Externe Veiligheid Notitie Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, afdeling Milieu, team Vergunningen t.a.v. de heer Robert Bulte Door Bas Tuhuteru Gezien door Hansjurgen

Nadere informatie

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers Bestrijdin van luchtverontreiniin: as- en luchtwassers De zich duidelijk aftekenende strijd teen de luchtverontreiniin plaatst de natwasser voor lucht- en procesassen, ook wel scrubber enoemd, weer in

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening MAVOM tbv Wm-vergunningprocedure

Groepsrisicoberekening MAVOM tbv Wm-vergunningprocedure Groepsrisicoberekening MAVOM tbv Wm-vergunningprocedure Paul van Aller Jan Heckman September 2010 Provincie Zuid-Holland 1 INLEIDING MAVOM heeft een vergunning aangevraagd die gevolgen heeft voor de externe

Nadere informatie

Hillegom. Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom. Kwalitatieve risicoanalyse. 25-10-2010 concept definitief 020104.14951.00. mw. mr. C.T.

Hillegom. Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom. Kwalitatieve risicoanalyse. 25-10-2010 concept definitief 020104.14951.00. mw. mr. C.T. Hillegom Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom Kwalitatieve risicoanalyse identificatie status datum: status: 25-10-2010 concept definitief projectnummer: 020104.14951.00 opdrachtleider: mw. mr. C.T. Ploeger

Nadere informatie

Quick scan externe veiligheid na realisatie project Gedempte Zalmhaven te Rotterdam. Onderzoek in het kader van een bestemmingsplanwijziging

Quick scan externe veiligheid na realisatie project Gedempte Zalmhaven te Rotterdam. Onderzoek in het kader van een bestemmingsplanwijziging Quick scan externe veiligheid na realisatie project Gedempte Zalmhaven te Rotterdam Onderzoek in het kader van een bestemmingsplanwijziging Rapportnummer HF 2812-1-RA-003 d.d. 23 september 2015 Quick scan

Nadere informatie