VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus GB ZWOLLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE"

Transcriptie

1 de Postadres Postbus AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus GB ZWOLLE Telefoon (070) Telefax (070) Doorleiesnummcr (070) Datum 23 maart 2005 Ons nummer No 2005/0212 U Uw brief Uw kentnerk Bijlaen 3 Behandelend medewerker Onderwerp Jaarversla 2004 Het is mij een enoeen u hierbij mijn Jaarversla 2004 aan te bieden. Sinds het verslajaar 2001 worden de jaarverslaen cumulatief uiteeven op cd-rom. Naast Deel I Het kernjaarversla, dat u hierbij in edrukte vorm aantreft, bevat de bijevoede cd-rom Deel II Beeld van het in 2004 verrichte onderzoek, de hoofdstukken 7 tot en met 25 van dit versla. Ter informatie treft u het persbericht aan en de folder Behoorlijkheidswijzer. In deze folder wordt een overzicht eeven van de behoorlijkheidsvereisten die de Nationale ombudsman bij zijn beoordelin hanteert Daarnaast kunnen de behoorlijkheidsvereisten als uitanspunt dienen voor het handelen van bestuursoranen. De Nationale ombudsman, mr. R. Fernhout VAN Re 9'nr. n/< /«._ r /, f >/ AJU&X J/ ^i Dat. ontv.: Routin 2^I MR T 2C! n S a.d. Bijl.: 1 I

2

3 de Nationale ombudsman PERSBERICHT Den Haa s 23 maart 2005 laat SN IND EN Het da! de de In dit een van 8% ten van In Is de en en het (UWV) 8 Dit uit het dat de mr» R. aan de de Kamer* Sinds het aantreden in 1999 van Fernhout als Nationale ombudsman is het totale aantal klachten met 45% esteen. Een belanrijke oorzaak voor stijin is dat Fernhout zich heeft inezet voor het verroten van de bekendheid van het instituut Steeds meer mensen weten de Nationale ombudsman hierdoor te vinden. de ruim schriftelijke klachten in 2004, hebben meer dan mensen telefonisch contact ezocht over problemen met de overheid. De rootste klachtentrekkers waren in 2004 de Immiratie en Naturalisatiedienst (IND) en het Uitvoerinsinstituut werknemersverzekerinen (UWV). Al jaren ontvant de Nationale ombudsman de meeste klachten over de IND. In 2004 in het om 1775 klachten. Dit is een forse stijin ten opzichte van het jaar ervoor: toen ontvin hij 1389 klachten. Een oorzaak lit in problemen met de overhevelin van toelatinstaken van de vreemdelinendiensten van de reionale politiekorpsen naar de IND. De sterke stijin in het aantal klachten was voor de Nationale ombudsman aanleidin om in auustus 2004 zijn bezordheid uit te spreken over het functioneren van de IND in een brief aan de minister voor Vreemdelinenzaken en Interatie. Van het totale aantal klachten dat de Nationale ombudsman in 2004 ontvin, betrof 27% het beleidsterrein van het Ministerie van Justitie (2.263; 2003: 1880). Daaronder vallen behalve de IND bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, het Centraal Justitieel Incasso Bureau en het Landelijk Bureau Innin Onderhoudsbijdraen. De IND wordt op de voet evold door het UVW met klachten in 2004 (2003: 1.129). De klachten aan over te lane behandelinsduur (uitblijven van betalin, niet reaeren op brieven, lane duur bezwaarschriftenprocedure), de wijze van bejeenin, dienstverlenin en klaehtbehandelin, en problemen rond informatieverstrekkin. Het totale aantal klachten op het beleidsterrein sociale en werkeleenheid (inclusief de Sociale verzekerinsbank en de Centrale oranisatie werk en inkomen) is no hoer: 1.792, wat elijk aan 19% van het ontvanen klachten. Na de IND en het UVW krijt de ombudsman de klachten over de Belastindienst, emeenten en de politie.

4 Het aantal klachten over het Ministerie van Buitenlandse Zaken is in 2004 aanzienlijk edaald (411; 2003: 741). Dit is het evol van kortere doorlooptijden van de behandelin van aanvraen om een visum of machtiin tot voorlopi verbiijf, voornamelijk in de bezwaarfase. In de drie vooraande jaarversiaen is de duur van behandelin uitdrukkelijk een aandachtspunt eweesi Grote emene deler van alle klachten is dat 33% aat over het ebrek aan voortvarendheid van de overheid. Mensen krijen maar een antwoord op hun brief, of moeten veel te lan wachten op een beslissin op een aanvraa of bezwaarschrift De Nationale ombudsman heeft hier herhaaldelijk aandacht voor evraad van politiek en bestuur. Dit heeft eleid tot initiatieven zoals de Andere Overheid. Burers moeten niet alleen tijdi worden efnformeerd, maar ook juist en volledi. Ook op het ebied van actieve en adequate informatieverstrekkin door de overheid aat het vaak mis. De afelopen vijf jaar in circa 12% van de klachten hierover. Verbeterin is enerzijds moelijk door het even van oede informatie over de te verwachten behandelinsduur van aanvraen, bezwaarschriften en andere correspondentie. Anderzijds door het even van juiste informatie over rechten en plichten. Het probleem komt overheidsbreed voor. Uitschieters zitten bij het Ministerie van Justitie, Buitenlandse Zaken en het UWV. de Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Loois, (070) of Marjan Sieben, (070) Het volledie Jaarversla kunt u raadpleen via Een edrukte versie van het Jaarversla (246 biz.) of een cd-rom met het hele Jaarversla (644 biz.) kunt u opvraen bij de afdelin Communicatse, (070)

5 In onze samenlevin voert de overheid veel taken uit. Iedereen heeft dan ook te maken met de overheid. Vaak verloopt dat contact oed, maar niet altijd. Als het spaak is elopen, kan de burer de Nationale ombudsman inschakelen: een onpartijdi en onafhankelijk instituut. De Nationale ombudsman heeft een open oor voor klachten van burers, maar luistert net zo oed naar de overheid. Zo wordt aan beide partijen recht edaan. Daar wordt de burer beter van en de overheid ook. De Nationale ombudsman Postbus AC Den Haa telefoon (070) fax (070) Den Haa, maart 2005 Vormevin: Zwart op Wit, Delft Pre-press: Plaatwerk BV,Waddinxveen Drukwerk: Drukkerij Van Tilbur,Waddinxveen Jaarversla 2004 samenvattin

6 Jaarversla 2004 samenvattin

7 Inhoudsopave Voorwoord Voorwoord 3 Onderzoek en ontwikkelinen 4 Wetevin en bureau 9 Werk van de Nationale ombudsman in cijfers 12 Effecten van het werk 17 Na in het Jaarversla 2001 uitebreid aandacht te hebben besteed aan (het ebrek aan) voortvarendheid van de overheid, kent dit jaarversla als centraal thema hoe de overheid door de jaren heen is omeaan met het behoorlijkheidsvereiste van actieve en adequate informatieverstrekkin. Verder eeft het jaarversla informatie over het werk van de Nationale ombudsman, de hoeveelheid klachten, het onderwerp van de klachten en over welke instanties is eklaad. Ook de effecten van zijn onderzoek worden beschreven. Dit is een samenvattin van de kernhoofdstukken van het jaarversla, met alemene informatie en cijfers over het werk van de Nationale ombudsman. Het volledie jaarversla is beschikbaar op cd-rom en via Het volledie jaarversla bevat naast het kernjaarversla een beeld van het in 2004 verrichtte onderzoek bij de diverse overheidsinstanties. Op 23 maart 2005 heeft Roel Fernhout, de Nationale ombudsman, zijn jaarversla over 2004 aaneboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. de Nationale ombudsman 2 Samenvattin Jaarversla

8 Onderzoek en ontwikkelinen Over opvallende ontwikkelinen in 2004 en onderwerpen waar de Nationale ombudsman bijzondere aandacht voor vraat van de Tweede Kamer De Nationale ombudsman behandelt klachten over de overheid. Bijvoorbeeld over de ministeries en hun onderdelen (zoals de IND en de Belastindienst), de politie, de uitvoerinsinstellinen sociale zekerheid, provincies, waterschappen en een root aantal emeenten. De Nationale ombudsman heeft daardoor een oed overzicht van het functioneren van de overheid, hij is als het ware een soort kwaliteitsbarometer van het openbaar bestuur. Actieve en adequate informatieverstrekkin In zijn rapport aan de reerin De toekomst van de nationale rechtsstaat (Sdu Uitevers, Den Haa, 2002) heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Reerinsbeleid uit jaarverslaen van de Nationale ombudsman edestilleerd dat burers ontevreden zijn over de informatieverstrekkin door overheidsdiensten. Na in het Jaarversla 2001 uitebreid aandacht te hebben besteed aan (het ebrek aan) voortvarendheid van de overheid, is het in het Jaarversla 2004 de beurt aan de wijze waarop de overheid actief en adequaat informatie verstrekt. Hieronder wordt verstaan dat de overheid burers met het oo op de behartiin van hun belanen actief en desevraad van adequate informatie voorziet. Dit impliceert onder meer de plicht om brieven van burers te beantwoorden, een ontvanstbevestiin te sturen en een tussenbericht wanneer de behandelin van een aanvraa laner duurt dan aanvankelijk was voorzien. Het behelst enerzijds het even van informatie over de te verwachten behandelin en anderzijds het even van informatie over rechten en plichten. Een cijfermatie analyse laat een zekere stabiliserin zien. Bein jaren neenti was er in ruim 20% van het totaal aantal zaken bij de Nationale ombudsman sprake van een probleem op dit ebied. De afelopen vijf jaar is dit circa 12 tot 13%. Het probleem komt overheidsbreed voor. De rootste uitschieters zitten bij het Ministerie van Justitie (IND en Openbaar Ministerie) in 2000 en 2001, bij Buitenlandse Zaken (Visadienst) in 2000 en bij het UWV in 2003 en Ruim 30% van het criterium actieve en adequate informatieverstrekkin kwam in 2004 voor rekenin van het UWV. Ook de politie heeft de afelopen jaren meer klachten op dit ebied eenereerd dan wenselijk is. Best practices zijn er bij de Belastindienst en de Informatie Beheer Groep. Beide zijn in staat eweest de oranisatie zodani aan te passen dat de Nationale ombudsman no slechts een verwaarloosbaar aantal klachten over informatieverstrekkin ontvant. De Nationale ombudsman rekent het tot zijn taak dat wanneer hij een toename van sinalen ontvant, hij nadrukkelijk een viner aan pols houdt en zonodi onderzoek uit eien bewein instelt. Een klacht over het ontbreken van actieve en adequate informatieverstrekkin hant vaak samen met een probleem op het ebied van voortvarendheid.voor zover informatieverstrekkin over rechten en plichten te kort schiet zijn oorzaken hiervoor vaak eleen in veelvuldie wijziinen in reelevin, zowel inhoudelijk als procedureel. Burers moeten hierover niet alleen juist en volledi, maar ook tijdi worden eïnformeerd. Problemen ontstaan wanneer medewerkers van bestuursoranen niet tijdi of volledi worden eïnformeerd over ewijzide bevoedheden of reels en informatiemateriaal niet tijdi beschikbaar is of onvoldoende helder of onvolledi wordt verwoord. Deze oorzaken even veelal een verklarin voor de problemen, maar rechtvaardien ze niet. Een burer moet immers van de overheid kunnen verwachten dat informatie over reelevin juist is, adequaat en volledi. Ontwikkelin nieuwe behoorlijkheidsvereisten De Nationale ombudsman toetst edrainen van de overheid. Hij is daarbij wettelijk verplicht vast te stellen of de onderzochte edrain behoorlijk is of niet behoorlijk.voor die toetsin maakt hij ebruik van een lijst behoorlijkheidsvereisten. Deze lijst, die oorspronkelijk dateert uit 1988, is in het verslajaar eactualiseerd en aanescherpt. Een aanleidin hiervoor was onder meer de op handen zijnde inwerkintredin van de Wet extern klachtrecht. Daarin wordt een bepalin openomen dat zowel de Nationale ombudsman als de lokale ombudsmannen bij een eronde klacht moeten aaneven op rond van welk behoorlijkheidsvereiste de edrain niet behoorlijk wordt bevonden. De wetever heeft daarbij voor oen ehad dat de lokale ombudsmannen aansluitin kunnen zoeken bij het stelsel van behoorlijkheidsvereisten zoals de Nationale ombudsman dat heeft ontwikkeld. de Nationale ombudsman 4 Samenvattin Jaarversla

9 Onderzoek door de Universiteit Utrecht heeft eleid tot een aanepaste lijst van behoorlijkheidsvereisten en tot een beschrijvin van de daarin openomen vereisten. Deze lijst is opesteld volens een andere benaderin, met als uitanspunt dat het stelsel van behoorlijkheidsnormen bestaat naast het stelsel van rechtsnormen. Rechtsnormen vormen niet laner een onderdeel van de behoorlijkheidsnormen.wettelijke bepalinen zijn wel vaak richtinevend voor de invullin van behoorlijkheidscriteria in individuele evallen. De Nationale ombudsman heeft echter de taak om de behoorlijkheid van overheidsedrainen te toetsen en niet, zoals de rechter, de rechtmatiheid. Een opvallend kenmerk van de nieuwe lijst is dat het vaak toeepaste oude criterium overeenstemmin met een alemeen verbindend voorschrift daarop niet meer voorkomt.verder is in een aantal van de nieuwe vereisten de inhoud van enkele rond- en mensenrechten openomen en is het aantal zorvuldiheidscriteria teruebracht. De Nationale ombudsman onderschrijft de conclusies van het onderzoek en heeft de vernieuwde lijst met inan van 1 januari 2005 in ebruik enomen. De praktijk moet uitwijzen of aanpassinen of verfijninen nodi zijn. De verdere ontwikkelin van de lijst moet ezamenlijk met de lokale ombudsmannen plaatsvinden. Daarbij is een rol voorzien voor de Vereniin voor Klachtrecht en wordt een openbaar toeankelijk ombudsprudentiereister ontwikkeld. Interne klachtbehandelin Als externe klachtinstantie eeft de Nationale ombudsman in de tweede lijn niet alleen een oordeel over de edrain van het bestuursoraan, maar ook over de wijze waarop het bestuursoraan de klacht intern heeft behandeld. Op die manier kan hij de kwaliteit van de interne klachtbehandelin en de nalevin van hoofdstuk 9, titel 9.1 van de Alemene wet bestuursrecht (Awb) bevorderen. Het jaarversla bevat een overzicht van de rapporten die de Nationale ombudsman in 2004 heeft uitebracht over de verschillende bepalinen van hoofdstuk 9, titel 9.1, Awb. Het aat daarbij om uiteenlopende onderwerpen, zoals het recht op indienen van een klacht, de informele afdoenin, de ontvanstbevestiin, de hoorplicht, de afdoeninstermijn en de beslissin op de klacht. Zorenbrief Op 13 auustus 2004 zond de Nationale ombudsman een brief naar de minister voor Vreemdelinenzaken en Interatie waarin hij zijn bezordheid uitte over het functioneren van de Immiratie- en Naturalisatiedienst (IND). De aanleidin hiervoor waren aanhoudende sinalen over problemen rond verlenin en verlenin van (reuliere) verblijfsverunninen, de verstrekkin van verblijfsdocumenten, de telefonische bereikbaarheid van de IND en de behandelin van klachten door de IND. Een afschrift van deze brief werd verstuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer en aan de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer. Mede naar aanleidin van de brief heeft de commissie een hoorzittin eoraniseerd waarbij behalve de Nationale ombudsman ook diverse betrokkenen uit het veld werden uitenodid. De esinaleerde problematiek was voor de minister aanleidin om de Alemene Rekenkamer te verzoeken een onderzoek in te stellen naar het reuliere proces van de IND. De Nationale ombudsman heeft zijn werkwijze ten aanzien van IND-klachten aanepast: een root aantal lopende onderzoeken over verlenin en verlenin van verblijfsverunninen, de uitreikin van verblijfsdocumenten en interne klachtbehandelin is ebundeld. Over de brief heeft in oktober een overle plaatsevonden tussen de Nationale ombudsman en de minister. Publieksvoorlichtin Het is belanrijk dat burers de Nationale ombudsman weten te vinden, hem kennen en hem ervaren als een laadrempelie en toeankelijke voorzienin. Daarom is de afelopen jaren een aanpak ontwikkeld voor de voorlichtin van burers en relevante (rechts)hulpverleners over de taak en de functie van de Nationale ombudsman. Deze aanpak heeft eresulteerd in drie voorlichtinscampanes, onder meer via Postbus 51. Doel van deze campanes was om de bekendheid te verroten en een nieuw, ratis telefoonnummer te introduceren om (potentiële) klaers zoveel moelijk al aan de telefoon te kunnen doorverwijzen. Het effect van de campanes is positief: de Nationale ombudsman is door de campanes beter vindbaar en juister bekend. In de zomer van 2004 is daarom bij suppletoire berotin besloten om de Nationale ombudsman een structureel budet toe te kennen voor de voorlichtin aan het alemeen publiek. Hiermee laat de overheid zien dat zij klachten van burers serieus neemt. de Nationale ombudsman 6 Samenvattin Jaarversla

10 Buitenlandbeleid De Nationale ombudsman stelt de kennis en ervarin van het bureau ook ter beschikkin aan ombudsmannen in andere landen, zoals de kandidaatlidstaten van de Europese Gemeenschap en de Balkan. In 2004 zijn projecten van start eaan met de ombudsman van Tjechië en Roemenië. Daarnaast zijn er in het kader van kennisuitwisselin nauwe contacten met de ombudsman van Curaçao. Intensief contact is er ook met de Europese Ombudsman. In 2005 oraniseert de Nationale ombudsman in Den Haa in samenwerkin met de Europese Ombudsman een seminar voor Europese ombudsmannen. Vereniin voor Klachtrecht Op initiatief van de Nationale ombudsman is in 2004 de oprichtin van de Vereniin voor Klachtrecht voorbereid. De vereniin wil een motor zijn in de professionaliserin en continue verbeterin van interne en externe klachtbehandelin in de publieke sector door: c een platform te zijn voor uitwisselin van ervarinen en deskundiheid; c theorievormin, normstellin en de praktijk van intern en extern klachtrecht verder te ontwikkelen; c zich in te zetten voor zuivere en behoorlijke klachtbehandelin; c het bevorderen van vakbekwaamheid van klachtbehandelaars; c zich in te zetten voor de onafhankelijkheid en onpartijdiheid van externe klachtinstanties. Op deze manier wordt een bijdrae eleverd aan de rechtsbeschermin van burers en aan een oed functionerende overheid. Het secretariaat van de vereniin wordt voorlopi neereled bij de Nationale ombudsman. Wetevin en bureau Over relevante wetswijziinen, klachten over de Nationale ombudsman en ontwikkelinen binnen het Bureau Nationale ombudsman Het instituut Nationale ombudsman bestaat sinds 1982 en is een Hoo Collee van Staat. Onafhankelijkheid en onpartijdiheid zijn daarmee ewaarbord. De werkwijze en het werkterrein zijn vasteled in de Wet Nationale ombudsman. Het instituut heeft twee ambtsdraers: Roel Fernhout is sinds 1999 de Nationale ombudsman, zijn plaatsvervaner is substituut-ombudsman Frank van Dooren. De ambtsdraers worden benoemd door de Tweede Kamer. Wetevin Er vinden met enie reelmaat wetswijziinen plaats die van belan zijn voor het werk van de Nationale ombudsman. In 2004 is de Wet Nationale ombudsman (WNo) niet ewijzid.wel staat er een inrijpende wijziin van de wet op stapel, die haar besla zal krijen wanneer de Wet extern klachtrecht in werkin treedt. Een relevante wijziin heeft wel plaatsevonden in het Besluit bestuursoranen WNo en Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wijziin houdt in dat een aantal taken van financiële toezichthouders wordt uitezonderd van de WNO en de Wob. Een wijziin heeft zich ook vooredaan in de Aanwijzin decentrale overheden. In deze aanwijzin is de bevoedheid van de Nationale ombudsman ereeld ten aanzien van emeenten. De Nationale ombudsman is bevoed om klachten te behandelen over een root aantal overheidsinstanties. De emeenten nemen hierbij een bijzondere plaats in. De Nationale ombudsman is alleen bevoed over emeenten die zich bij hem hebben aanesloten. Per 1 januari 2005 zijn dat 218 van de 467 emeenten in Nederland. De aanesloten emeenten hebben in totaal 6,8 miljoen inwoners. De Nationale ombudsman funeert daarmee voor iets meer dan 42% van de Nederlandse bevolkin ook als emeentelijke ombudsman. Daarnaast zijn neentien emeenschappelijke reelinen aanesloten bij de Nationale ombudsman, evenals alle provincies en waterschappen. de Nationale ombudsman 8 Samenvattin Jaarversla

11 Wetsvoorstel extern klachtrecht Op 22 februari 2005 is de Wet extern klachtrecht in het Staatsblad epubliceerd (Stb. 71). Deze wet voorziet in een eenvormie reelin voor de externe klachtbehandelin en een landelijk stelsel van onafhankelijke klachtinstanties. De reelin is vooral van belan voor emeenten en emeenschappelijke reelinen die op dit moment niet bij de Nationale ombudsman zijn aanesloten. De Nationale ombudsman verwelkomt de wet. Zo acht hij het van root belan dat een landelijk dekkend stelsel van externe klachtvoorzieninen wordt erealiseerd en dat de no bestaande lacunes door een wettelijke vannetbepalin worden opeheven. Decentrale bestuursoranen die een eien externe klachtbehandelin hebben erealiseerd vallen in de Wet extern klachtrecht van rechtswee binnen de bevoedheid van de Nationale ombudsman. Met de wet worden de eisen waaraan externe klachtvoorzieninen moeten voldoen ecodificeerd en eharmoniseerd. Bovendien kan het leiden tot beteuelin van de wildroei in het ebruik van de naam ombudsman in de publieke sector. Ook doet het de Nationale ombudsman enoeen dat de interventiemethode wettelijk wordt vasteled en dat de ambtstermijn van de substituut-ombudsman wordt aanepast. De wet betekent een inrijpende herzienin van het extern klachtrecht. De procedurereels voor externe klachtbehandelin worden zoveel moelijk openomen in de Awb. Bovendien wordt hoofdstuk II van de WNo rotendeels, met de nodie aanpassinen, naar de Awb overeheveld. Klachten over de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman ontvin het afelopen jaar 11 klachten over zichzelf en zijn medewerkers (2003: 25). Hiervan hadden er 6 betrekkin op behandelinsduur, bejeenin en de betrachte zorvuldiheid.van de 6 klachten in deze cateorie, werden er 5 erond verklaard.voor een adequate behandelin van deze klachten eldt sinds eind 2003 een herziene interne klachtenreelin. Klachten over een onderzoeksbeslissin of een oordeel van de Nationale ombudsman worden niet volens de interne klachtenreelin behandeld, maar als verzoek om herzienin. In beinsel treedt de Nationale ombudsman niet in discussie over de juistheid van zijn standpunten. Alleen als er nieuwe feiten of omstandiheden naar voren worden ebracht die tot een ander oordeel zouden hebben eleid, kan er sprake zijn van herzienin. In 2004 heeft de Nationale ombudsman 63 (2003: 24) verzoeken om herzienin ontvanen. In zeven evallen leidde dit tot een herzien rapport. Wisselin ambtsdraers Op 25 oktober 2004 heeft mevrouw mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt haar ambt als substituut-ombudsman neereled en is in dienst etreden van de Raad van State als staatsraad in buitenewone dienst. Op 1 januari 2005 is de heer mr. F.J.W.M. van Dooren aanetreden als nieuwe substituutombudsman. Hij was voordien raadsheer bij het Gerechtshof Den Haa en voorzitter van de Kiesraad. Bureau Het Bureau Nationale ombudsman telde in medewerkers (114 fulltime formatieplaatsen).van hen is 65% direct inezet voor de onderzoekstaak.van alle medewerkers werkt 48% in deeltijd en 70% van het personeel is vrouw. Drie medewerkers zijn werkzaam op basis van interim functievervullin van het Ministerie van Financiën en van de Alemene Rekenkamer. de Nationale ombudsman 10 Samenvattin Jaarversla

12 Werk van de Nationale ombudsman in cijfers Over het aantal klachten, de instanties waarover het meest wordt eklaad, de aard van de klachten, de beoordelinscriteria en het onderzoek Een klacht moet altijd schriftelijk bij de Nationale ombudsman worden inediend. Dat kan ebeuren met een brief, maar ook via de website of met behulp van een klachtformulier uit de folder.wel wordt iedereen aaneraden om vooraf even met het ratis telefoonnummer van de Nationale ombudsman te bellen. Dan is elijk duidelijk of een burer met zijn klacht bij de Nationale ombudsman aan het oede adres is. De meeste klachten laen in 2004 op het terrein van: c justitie, inclusief vreemdelinenzaken en interatie (27%); c sociale zaken en werkeleenheid (19%); c financiën (11%); c emeenten (11%); c politie (9%). Het Ministerie van Justitie (incl.vreemdelinenzaken en Interatie) torent uit boven alle andere ebieden, met verzoekschriften (49% van alle verzoekschriften die betrekkin hebben op ministeries).van deze verzoekschriften hadden er betrekkin op de Immiratie- en Naturalisatiedienst. Tabel 1 De Nationale ombudsman ontvin in verzoekschriften, een stijin van 6% vereleken met 2003 (10.518). Het afelopen jaar zochten burers telefonisch contact met het Bureau Nationale ombudsman (2003: ). Daarnaast werden 489 s ontvanen. In totaal wendden personen zich telefonisch of schriftelijk tot de Nationale ombudsman. Aantal verzoekschriften Afedane verzoekschriften In 2004 zijn verzoekschriften afehandeld. Daarvan werd 15% afedaan omdat de betreffende verzoeken niet binnen de bevoedheid van de Nationale ombudsman vielen. Bijvoorbeeld omdat de klacht niet in over een overheidsinstantie. Daarnaast kwam van de binnenwettelijke verzoeken 58% niet in aanmerkin voor onderzoek. Een reden daarvoor kan zijn dat de klacht niet eerst is vooreled aan de overheidsinstantie zelf of omdat de burer bezwaar of beroep kon aantekenen bij de rechter. Het restant (27%) betrof binnenwettelijke verzoekschriften die in onderzoek werden enomen en vervolens zijn afedaan In behandelin per 1 januari Ontvanen Te behandelen De Nationale ombudsman ontvin verzoekschriften over ministeries, over andere bestuursoranen, 843 over de politie en over emeenten, provincies en waterschappen. De meeste klachten over andere bestuursoranen betroffen de uitvoerinsinstellinen voor de sociale zekerheid (UWV: 1.358, SVB: 277, CWI: 118). Op het terrein van onderwijs werden 183 klachten over de Informatie Beheer Groep ontvanen, op het terrein van volksezondheid 215 klachten over de zorverzekeraars en op het terrein van volkshuisvestin 93 klachten over huurcommissies. Tabel 2 Verdelin afedane verzoekschriften totaal % totaal % Buitenwettelijke verzoekschriften , Binnenwettelijk, niet in onderzoek enomen , ,1 Via onderzoek afedaan Totaal de Nationale ombudsman 12 Samenvattin Jaarversla

13 Veel klachten leidden niet tot een onderzoek vanwee de toetsin aan de Wet Nationale ombudsman (WNo). De belanrijkste afwijzinsronden waren: c het kenbaarheidsvereiste; de klacht is niet eerst vooreled aan de betrokken instantie (23%); c de afbakenin van de bevoedheid van de Nationale ombudsman tot die van de rechter (13%); c de klacht is ouder dan een jaar of onvolledi (5%); c de klacht is kennelijk onerond; op voorhand is duidelijk dat de klacht niet erond is (5%). In totaal zijn verzoekschriften afedaan na onderzoek. Die hebben eleid tot 504 rapporten (2003: 504). Dat is 4% van alle afedane zaken. In 151 rapporten werd de klacht eheel erond verklaard (30%). In evallen (83%) werd het onderzoek, al dan niet via herkansin, tussentijds beëindid.van deze zaken werden er afesloten omdat de betrokken overheidsinstantie de klaer inmiddels teemoet was ekomen. In 945 evallen werd het dossier om administratieve redenen esloten, waarvan 925 maal na een eslaade herkansin. Beoordelinscriteria De Nationale ombudsman toetst edrainen van de overheid aan de hand van een aantal vereisten van behoorlijkheid. De scores op deze vereisten even inzicht in de problemen met de overheid die aanleidin waren voor de klacht. Ook dit jaar heeft het vereiste van voortvarendheid weer het rootste aandeel (33%) in zaken die in een rapport of via interventie zijn eëindid. De herkansinszaken, waarbij per definitie van een ebrek aan voortvarendheid sprake is, zijn hierbij niet meeerekend. De volende vereisten kwamen in 2004 in verhoudin het meest aan de orde: c voortvarendheid (33%); c actieve informatieverstrekkin (12%); c overeenstemmin met alemeen verbindende voorschriften (10%); c rechtszekerheid (9%); c belanenafwein/redelijkheid (6%); c administratieve nauwkeuriheid (5%); c actieve informatieverwervin (5%); c motiverin (5%). Deze vereisten beslaan 84% van alle keren dat een beoordelinscriterium werd ebruikt in zaken die in een rapport of via interventie zijn eëindid. Van alle keren dat in een rapport een beoordelinscriterium is ebruikt, luidde het oordeel voor 42% behoorlijk en voor 51% niet behoorlijk.voor het vereiste van voortvarendheid luidde het oordeel in 84% van de evallen niet behoorlijk. Onderzoek De aanleidin voor een onderzoek van de Nationale ombudsman is vrijwel altijd een klacht van een burer over een concrete edrain van een overheidsinstantie. De Nationale ombudsman heeft ook de bevoedheid om uit eien bewein een onderzoek in te stellen. Hiervoor wordt maximaal 5% van de capaciteit van de oranisatie inezet. Onderzoek op verzoek In de hoofdstukken 7 tot en 25 van het jaarversla wordt uitvoeri versla edaan van de per beleidsterrein uitevoerde onderzoeken en de in 2004 verschenen rapporten. Deze hoofdstukken zijn epubliceerd op cd-rom en op Onderzoek uit eien bewein De Nationale ombudsman maakt onder meer ebruik van zijn bevoedheid om uit eien bewein een onderzoek in te stellen als sinalen (bijvoorbeeld een toename van klachten of berichten in de media) wijzen op structurele problemen in de uitvoerinspraktijk van een overheidsinstantie. In 2004 heeft de Nationale ombudsman twaalf onderzoeken uit eien bewein aferond.vijf onderzoeken uit eien bewein zijn eopend. Elf al lopende onderzoeken (op verzoek) zijn uitebreid met een onderzoek uit eien bewein. Een opmerkelijk onderzoek uit eien bewein dat in 2004 is aferond is een onderzoek naar de crisisopvan van niet-criminele joneren in justitiële jeudinrichtinen. De aanleidin voor het onderzoek was enerzijds een klacht van een meisje met ernstie edrasproblemen dat op twaalfjarie leeftijd bijna tien maanden in een opvaninrichtin moest verblijven in afwachtin van een plek in een behandelinrichtin. Sinalen uit de maatschappij, zoals het manifest van de Werkroep Kinderrechters (10 februari 2004) en de eindconclusies van het Internationaal Comité inzake de Rechten van het Kind (26 februari 2004) hebben er daarnaast toe bijedraen dat de Nationale ombudsman zijn onderzoek heeft uitebreid naar de omstandiheden tijdens het verblijf. Joneren met ernstie edras- de Nationale ombudsman 14 Samenvattin Jaarversla

14 problemen worden in afwachtin van een plaats in een justitiële behandelinrichtin, eplaatst in een justitiële opvaninrichtin samen met criminele joneren. De Nationale ombudsman heeft econstateerd dat die tijdelijke plaatsin ontoelaatbaar lan duurt en dat daardoor deze joneren te lan verstoken blijven van behandelin. Bovendien ziet hij ernstie problemen op het ebied van samenplaatsin van criminele en niet-criminele joneren. Aan zijn onderzoek heeft de Nationale ombudsman diverse aanbevelinen verbonden om de situatie te verbeteren. Alles moet erop ericht zijn om tijdelijke plaatsin in een opvaninrichtin maximaal zes weken te laten duren. Joneren zitten nu vaak maandenlan in deze tijdelijke opvan. Een ander aferond onderzoek is een onderzoek naar het functioneren van de huurcommissies en het Secretariaat van de huurcommissies. Dit onderzoek is inesteld naar aanleidin van vele individuele klachten over de huurcommissies. De huurcommissies houden zich bezi met eschillen tussen huurder en verhuurder over de huurprijs van huurwoninen, servicekosten en de staat van onderhoud. De uitkomst van het onderzoek van de Nationale ombudsman was dat huurcommissies onaanvaardbaar lan deden over de behandelin van verzoekschriften, aanvraen en verzetschriften. Huurders en verhuurders moesten vaak meer dan een jaar wachten op een uitspraak. Dat is vele malen laner dan de wettelijk toeestane termijnen. Door de zeer rote vertrain in de behandelin van deze zaken verwaarloosden de huurcommissies schromelijk hun wettelijke taak. De Nationale ombudsman heeft met instemmin kennis enomen van het plan van aanpak van de minister van Volkshuisvestin, Ruimtelijke Ordenin en Milieu om de bestaande achterstanden in 2004 we te werken. In aansluitin op dit plan van aanpak heeft de Nationale ombudsman de minister en de huurcommissies de aanbevelin edaan om verderaande maatreelen te treffen, zodat de verzoekschriften wel binnen de wettelijke termijn worden afedaan. Daarnaast deed hij onder meer aanbevelinen om de reistratie en de verzendin van ontvanstbevestiinen te versnellen en werkinstructies op te stellen voor de behandelin van verzetschriften. Indieners van verzoekschriften Verrewe de meeste klachten werden inediend door individuele burers. In zaken werd de klacht inediend door een intermediair. Dat is 10% van de totale instroom (2003: 9%). Er werden 621 klachten inediend door een advocaat, 189 door een vereniin of stichtin en 59 door een Bureau voor Rechtshulp. Effecten van het werk Over etroffen maatreelen als evol van een onderzoek en aanbevelinen van de Nationale ombudsman Het oordeel van de Nationale ombudsman is niet bindend zoals een oordeel van de rechter. Het is aan de betreffende overheidsinstantie om aan het oordeel evoltrekkinen te verbinden. Het effect van het werk van de Nationale ombudsman is daarmee niet minder root. In meer dan de helft van de klachten kan de Nationale ombudsman succesvol interveniëren zonder dat het tot een onderzoek hoeft te komen. Komt het wel tot een onderzoek, dan komt het reelmati voor dat een overheidsinstantie al tijdens een onderzoek van de Nationale ombudsman een maatreel treft die teemoet komt aan de oplossin van de klacht. Aanbevelinen van zijn hand worden vrijwel altijd opevold. In 2004 werden onderzoeken tussentijds beëindid. In 54% van de evallen ebeurde dit nadat de Nationale ombudsman de zaak succesvol had behandeld via de interventiemethode.wanneer een klacht betrekkin heeft op de lane behandelinsduur van een verzoek of aanvraa, dan nemen medewerkers van de Nationale ombudsman die de bevoedheid en ontvankelijkheid beoordelen, vaak telefonisch contact op met de desbetreffende overheidsinstantie. Op deze manier verkreen informatie over de stand van zaken is reelmati toereikend om de klaer tevreden te stellen. Meestal wordt dan een onderzoek meer inesteld. Deze interventiemethode wordt vooral ebruikt als de klaer een contact kon krijen met het bestuursoraan of als de klachtbehandelin een uitstel duldt. Daarnaast werd in 36% van de zaken de klachtbehandelin door het bestuursoraan overenomen (herkansin). Soms eeft een bestuursoraan al tijdens het onderzoek aan maatreelen te zullen treffen. In 2004 werd in 31 rapporten (6%) de zinsnede openomen dat de Nationale ombudsman met instemmin kennis heeft enomen van een door het bestuursoraan etroffen maatreel. de Nationale ombudsman 16 Samenvattin Jaarversla

15 De Nationale ombudsman heeft het afelopen jaar in 65 rapporten (13%) ebruik emaakt van zijn bevoedheid een aanbevelin te doen. In derti evallen was de aanbevelin ericht op het nemen van een maatreel ten unste van de verzoeker, in 29 evallen was de aanbevelin (mede) ericht op het nemen van een meer structurele maatreel. Op twee na zijn alle aanbevelinen waarop is ereaeerd, opevold. Op 1 januari 2005 stonden no 24 aanbevelinen uit 2004 open. Diverse rapporten en brieven van de Nationale ombudsman waren in 2004 aanleidin voor leden van de Tweede Kamer tot het stellen van schriftelijke vraen aan de reerin. Ook werd er reelmati in Kamervraen verwezen naar rapporten van de Nationale ombudsman. Aanleidin voor vraen was bijvoorbeeld een rapport over de rol van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bij de hoote van de vlietarieven tussen Nederland en Suriname, een brief waarin de Nationale ombudsman zijn zoren uitte over het functioneren van de Immiratie- en Naturalisatiedienst, het ebruik van bean-bas door de politie en een rapport van de Nationale ombudsman over het ebrek aan voortvarendheid bij plaatsin van een veroordeelde in een psychiatrische inrichtin. de Nationale ombudsman 18

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Nota Binnensportaccommodaties

Nota Binnensportaccommodaties Nota Binnensportaccommodaties Inhoudsopave Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel... 1.2 Sportaccommodaties... 1.3 Betekenis van sport... 1.4 Procesmatie behandelin nota... 1.5 Leeswijzer... Hoofdstuk 2 Classificerin

Nadere informatie

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers Bestrijdin van luchtverontreiniin: as- en luchtwassers De zich duidelijk aftekenende strijd teen de luchtverontreiniin plaatst de natwasser voor lucht- en procesassen, ook wel scrubber enoemd, weer in

Nadere informatie

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN De rol van de microbioloie in de vleeswarenindustrie Zesde deel M6 MICROBIOLOGICHE BEOORDELING VAN VLEE EN VLEEWAREN Auteur : F.K. tekelenbur TNO Voedin Zeist oktober 1999 blad 1 van 16 INHOUDOPGAVE 1

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

Subsidieregeling nationale parken

Subsidieregeling nationale parken Subsidiereelin nationale parken (econsolideerde versie, eldend vanaf 1-1-2006 tot 27-4-2007) Geevens van de reelin Overheidsoranisatie provincie Drenthe Officiële naam reelin Subsidiereelin nationale parken

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005 Vlaamse Reulerinsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Konin Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. 32 2 553 13 53 ax 32 2 553 13 50 mail: info@vre.be Web: www.vre.be Beslissin van de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

De heer drs. S.T. Sibma Algemeen Directeur Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma,

De heer drs. S.T. Sibma Algemeen Directeur Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma, De heer drs. S.T. Sibma Algemeen Directeur Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN Geachte heer Sibma, In 2014 ontving de Nationale ombudsman 36.278 verzoeken van burgers

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Eamen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensda 18 juni 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit eamen zijn maimaal 8 punten te behalen; het eamen bestaat uit 16 vraen.

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid Hoeschool Windesheim Opleidin Personeel & Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Juni 2010 2/73 NQA - Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin Dit rapport

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. UDSO GTR module. Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek.

Gebruikershandleiding. UDSO GTR module. Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek. UDSO GTR module Datum: Versie: Juli 2010 1.0 Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek.nl Hoewel bij deze uitave de uiterste zor is naestreefd, kan voor

Nadere informatie

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff,

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff, De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Dijkhoff, In 2014 ontving de Nationale ombudsman 36.278 verzoeken van burgers en bedrijven,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) hem geen uitstel van betaling voor onbepaalde tijd verleent ten aanzien van de aan hem opgelegde schadevergoedingsmaatregel,

Nadere informatie

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen?

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Problemen met de overheid? De Nationale ombudsman ondersteunt u graag. De overheid is er voor u. Maar soms ervaart u dat niet zo. Bijvoorbeeld als de procedures

Nadere informatie

Rol en resultaten GHOR

Rol en resultaten GHOR ZHZ Veili Mei 2008 13 Ziekenhuis koploper Erik van der Linden van het Albert Schweitzer ziekenhuis vertelt over de voorbereidinen voor de opvan van slacht offers van een chemische ramp. 2 Paars is een

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 Rapport Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling van zijn aanvraag van 16 oktober 1997 om toelating als vluchteling door de Immigratie-

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

inhoud unilux 1. algemeen Inhoud 1 1 Bedrijfsprofiel en bereikbaarheid 1 2

inhoud unilux 1. algemeen Inhoud 1 1 Bedrijfsprofiel en bereikbaarheid 1 2 unilux inhoud vast rol plissé 2 3 4 5 6 7 8. Draaikiep-raam binnen Moelijkheden: rolhor horizontaal of verticaal buiten inklemhor buiten inklemraamplissé UNIT 2. Schuifraam Moelijkheden: rolhor verticaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Randstad 141

Hoofdstuk 4 Randstad 141 Hoofdstuk 4 Randstad 141 Randstad Sleutelprojecten na 2020 interale ebiedsopaven verkennin VROM De concurrentiepositie, ruimtelijke kwaliteit en heid marktfalen, ontbreken overheidsfalen en duurzaamheid

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Zuid 219

Hoofdstuk 4 Zuid 219 Hoofdstuk 4 Zuid 219 563 Spoorzone Roosendaal interale ebiedsopaven verkennin VROM en Al ruim een decennium lan proberen de terreinen en de stad als eheel. betrokken publieke partijen de spoorzone van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2 TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoordin van prorammaebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters roep 1 en 2 Rob Schoonen Resi Damhuis juli 1992 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 augustus 1999 Rapportnummer: 1999/357

Rapport. Datum: 19 augustus 1999 Rapportnummer: 1999/357 Rapport Datum: 19 augustus 1999 Rapportnummer: 1999/357 2 Klacht Op 11 maart 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Oss, ingediend door Buro voor Rechtshulp te Oss, met

Nadere informatie

Ik ben aan. UItgave bij het 4e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2014. Vrouwelijke leiders in de Zorg

Ik ben aan. UItgave bij het 4e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2014. Vrouwelijke leiders in de Zorg Ik ben aan UItave bij het 4e conres Vrouwelijke Leiders in de Zor 2014 Speciale uitave 4e conres Oktober 2014 Vrouwelijke leiders in de Zor Vrouwelijke Leiders in de Zor 2014 Advertentie De vrouwelijke

Nadere informatie

Stichting g. Manneka Support Groep. Inhoud

Stichting g. Manneka Support Groep. Inhoud Manneka NGO Jaarversla 2013 Inhoud Voorwoord... 2 Inleidin Manneka NGO... 3 1. Manneka oranisatie... 4 Administratie & Public relations... 4 Transporten... 4 Kantoor & personeel... 5 Alemeen... 5 2. Projecten...

Nadere informatie

Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten

Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten Gyproc plafonds Systemen op basis van ipskartonplaten 2 Gyproc plafonds Gyproc plafonds worden opebouwd uit een metalen skelet of reelwerk met een beplatin van Gyproc ipskartonplaten. De Gyproc plafonds

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Centraal Justitieel Incasso Bureau De heer drs. S.T. Sibma, algemeen Directeur Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma,

Centraal Justitieel Incasso Bureau De heer drs. S.T. Sibma, algemeen Directeur Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma, Centraal Justitieel Incasso Bureau De heer drs. S.T. Sibma, algemeen Directeur Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN Geachte heer Sibma, In 2013 ontving de Nationale ombudsman 38.033 klachten van burgers en

Nadere informatie

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) De heer drs. S.T. Sibma, directeur Postbus 1794 8901 AD LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma,

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) De heer drs. S.T. Sibma, directeur Postbus 1794 8901 AD LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) De heer drs. S.T. Sibma, directeur Postbus 1794 8901 AD LEEUWARDEN Geachte heer Sibma, Afgelopen jaar ontving ik ruim 15 000 klachten en bijna 29 000 telefoontjes

Nadere informatie

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips.

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips. BPB 2 Gyproc plafonds BPB Nederland bv Postbus 73 4130 EB Vianen Tel: 0347-325100 Fax: 0347-325125 E-mail: info@bpb.nl Internet: www.bpb.nl BPB, uw ids in ips. Wandsystemen Plafondsystemen Vloersystemen

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7 CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde A Datum: 16 januari 2015 Tijd: 13.30 16.30 uur Aantal opaven: 7 Lees onderstaande aanwijzinen s.v.p. oed door voordat u met het tentamen beint.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 februari 2001 Rapportnummer: 2001/048

Rapport. Datum: 19 februari 2001 Rapportnummer: 2001/048 Rapport Datum: 19 februari 2001 Rapportnummer: 2001/048 2 Klacht Op 26 september 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Utrecht, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

in de kanteling Strategische Verkenning cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020)

in de kanteling Strategische Verkenning cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020) in de kantelin Strateische Verkennin cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020) Cultuur in de kantelin 2 3 Cultuur in de kantelin Een toekomstmomentje We nemen allemaal daelijks beslissinen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 Rapport Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 2 Klacht Op 24 december 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Hengelo, ingediend door Thuiszorg Centraal Twente

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2011. Klachtcoördinator maart 2012

Jaarverslag klachten 2011. Klachtcoördinator maart 2012 Klachtcoördinator maart 2012 1. Inleiding Als gemeente willen wij de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van onze burgers. Eventuele klachten van burgers over de manier waarop een medewerker

Nadere informatie

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel Roewe 22 te Henelo Ov Karakteristieke, uiterst sfeervolle en eheel emoderniseerde wonin op royale kavel Omevinskaart Roewe 22 te Henelo Ov De echte liefhebbers van jaren derti woninen met karakter weten

Nadere informatie

Raamrolhor BASIC. Raamrolhor BASIC 2 1. De onzichtbare oplossing met het zichtbare effect. info. kleur. opties g 3-2008/3-2009.

Raamrolhor BASIC. Raamrolhor BASIC 2 1. De onzichtbare oplossing met het zichtbare effect. info. kleur. opties g 3-2008/3-2009. 3-2008/3-2009 Raamrolhor BASIC Toepassin Draaikiep-raam Schuifraam Draairaam naar buiten Dakraam binnen info De onzichtbare oplossin met het zichtbare effect De Basic raamrolhor is een bijna onzichtbare

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de klachtafhandelingsbrieven van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) niet overeenkomstig het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2013

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2013 Relement Jaarprijs Goede Voedin 2013 1 Beripsbepalin Product: een levensmiddel. Nominatie: een inzendin die prijswaardi is. Aanmoediin: een inzendin die niet prijswaardi is, maar wel een stimulans verdient.

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 10 september 2009 RA0942181 Samenvatting De Dienst Werk en Inkomen beëindigt een aanvullende

Nadere informatie

de Nationale ombudsman

de Nationale ombudsman de Nationale ombudsman Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haag Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 151 2594 AG Den Haag Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail stafbureau@nationaleombudsman.nl Doorkiesnummer

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

De Ruben les. Inhoudsopgave. Docentenhandleiding voor een voorlichtingsles tegen homopesten

De Ruben les. Inhoudsopgave. Docentenhandleiding voor een voorlichtingsles tegen homopesten De Ruben les Inhoudsopave Docentenhandleidin voor een voorlichtinsles teen hoopesten De fil Ruben 2 Hoe kan je deze les inzetten? 2 Vooroordelen: ebrek aan kennis 3 Een neatieve houdin 4 Voorbereidin van

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 april 2000 Rapportnummer: 2000/163

Rapport. Datum: 26 april 2000 Rapportnummer: 2000/163 Rapport Datum: 26 april 2000 Rapportnummer: 2000/163 2 Klacht Op 8 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer R. te Groningen, met een klacht over een gedraging van Cadans

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197

Rapport. Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197 Rapport Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: het CBR): bij het ten uitvoer brengen van de Educatieve Maatregel

Nadere informatie

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen.

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster, advocate, klaagt erover dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de vergoeding proceskosten en griffierecht ten bedrage van 360,- niet

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2003-II

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2003-II Loterij Ter eleenheid van een jubileum oraniseert een rote universiteit een loterij. Elke student krijt één lot. Er vinden twee trekkinen plaats. Bij de eerste trekkin wordt bepaald op welke nummers een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

D05 onderstation De toekomst dichtbij!

D05 onderstation De toekomst dichtbij! D05 onderstation De toekomst dichtbij! 1 Toepassinen RTU en telemetriestation Gemaalcomputer Dataloer M2M communicatie Automatiserin Controle en monitorin Distributieautomatiserin Zonnestuwen en zonne-enerie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 september 2003 Rapportnummer: 2003/290

Rapport. Datum: 1 september 2003 Rapportnummer: 2003/290 Rapport Datum: 1 september 2003 Rapportnummer: 2003/290 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank, vestiging Nijmegen, hem in het kader van de klachtenprocedure niet in de gelegenheid

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie