MEI Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan"

Transcriptie

1 MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan

2 INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren met het oo op de iedere emeente een rampenplan hebben vastesteld. moelijke maatreelen die de emeente kan treffen om Dit risicobeeld kan aanleidin zijn voor het verroten van het punt dat de eevens een basis moeten leen voor een aantal maatreelen om de kans en het effect van het risico te risico-inventarisatie. Voor de uitvoerin van een risico-in- 2 Onderdeel van dat rampenplan is de risicoinventarisatie en -analyse. De risico-inventarisatie eeft een concreet beeld van de soorten rampen en zware onevallen en de daarmee samenhanende risicovolle situaties binnen de emeente waarbij zich een risico of de evolen zo veel moelijk te beperken. De risico-inventarisatie wordt uitevoerd op basis van emeentelijke en reionale eevens, de Leidraad Maatramp (LMR) en de Leidraad Operationele Prestaties (LOP). Na het uitvoeren van de risico- verkleinen dan wel te accepteren. Anderzijds biedt het risicoprofiel voor emeente en hulpdiensten de moelijkheid zich optimaal voor te bereiden op de rampbestrijdin. De risico-inventarisatie is niet alleen een basis voor het opstellen van het emeentelijk rampenplan, maar werkt dan ook breder door in de emeentelijk beleids- en werkprocessen. Omdat de risico-inventarisatie breder kan worden ebruikt binnen de oranisatie is het van root belan dat de risico-inventarisatie actueel wordt ehouden. ventarisatie worden in deze handreikin handvatten eboden. De werkroep met verteenwoordiers van verschillende emeenten, Provincie Fryslân en Brandweer Fryslân hebben hier samen naar ekeken en de moelijkheden uitewerkt in deze handreikin. Voor wie is deze handreikin bestemd? Deze brochure is eschreven om de Collee s van Buremeester en Wethouders van de 31 Friese emeenten in staat te stellen om zich een beeld te vormen over de handreikin risico-inventarisatie 3 een ramp of zwaar oneval kan voordoen en de inventarisatie ontstaat een beeld van de risico s Doel van de handreikin aanvaardbaarheid van de risico s binnen hun emeenten en Het doel van deze handreikin is om een handvat te bie- daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichtinen. moelijke evolen daarvan. De emeente moet de binnen de emeenten dan wel een reio. den voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie binnen De handreikin is een praktisch handvat voor de ambtena- de emeente. Deze risico-inventarisatie moet de basis vor- ren openbare orde en veiliheid (AOV ers) en hun collea s. men voor het opstellen van het emeentelijke rampenplan. Het invullen van de risico-inventarisatie en dit vertalen Daarnaast moeten de verkreen eevens ebruikt kunnen naar een advies voor het Collee doet een AOV er in worden binnen beleid en werkprocessen van de emeente samenwerkin met de collea s van de verschillende afde- en de reionale hulpdiensten in het kader van risicobe- linen zoals milieu, ruimtelijke ordenin en brandweer. heersin en rampbestrijdin. Deze handreikin is alleen ericht op de emeentelijke be- Het ebruik van de handreikin en de cd-rom leids- en werkprocessen. Ten aanzien van de processen van Deze handreikin bestaat uit een informatief edeelte, een GGD/GHOR, Brandweer en Politie is in deze handreikin werkprocedure met stappen en acties en een diitale bijla- een aandacht eschonken en wordt verwezen naar het e waarin eevens en invulmoelijkheden zijn verwerkt. Reionaal Beheersplan Fryslân De werkprocedure staat in het midden van deze brochure en wordt in deze handreikin toeelicht. De diitale bijla- Hoe is deze handreikin tot stand ekomen? e staat op de cd-rom bij deze handreikin. Op de cd-rom COLOFON Deze handreikin is een uitwerkin van de LMR en de LOP. De eevens over de emeentelijke processen ter voorbe- staat alle benodide informatie en alle invulvelden voor het bepalen van het ramptype en maatramp, de hulpvraa reidin van en ook ten tijde van een ramp zijn uit deze en het (benodide) hulpaanbod. De cd-rom is een excelbe- twee leidraden efilterd en openomen in deze handrei- stand waarbinnen vijf tabbladen zijn voorzien van informa- Deze handreikin is opesteld door de projectroep Risico-inventarisatie rampenplannen met verteenwoordiers van: Gemeente Sneek Gemeente Heerenveen Gemeente Franekeradeel Provincie Fryslân Brandweer Fryslân kin. Bij het filteren van deze eevens was het uitans- tie en invulmoelijkheden voor emeentelijke eevens. Datum: mei 2006 Vormevin: Visser en de Graef BV, Leeuwarden Drukker: Copy Service Leeuwarden Oplae: 250

3 De verdelin van de tabbladen ziet er als volt uit: Berippenlijst inzicht in het risicobeeld, uitedrukt in achttien ramptypen ; een voorstel voor een maatscenario (maatevende ont- 4 Het roze tabblad Het ele tabblad Het blauwe tabblad Het oranje tabblad Hierin worden de 18 ramptypen benoemd met de criteria die bepalend zijn voor de aanweziheid in de emeente dan wel in de reio. Daarnaast is per ramptype de omvan in 5 cateorieën weereeven en de criteria die maatevend zijn voor de rootte die kan voorkomen. In het ele tabblad is de hulpvraa per ramptype en rampomvan weereeven. Er staat precies aaneeven wat de rootte van de hulpvraa zal zijn bij het optreden van het incident. Deze cijfers zijn overenomen uit de LMR. In dit tabblad is het hulpaanbod aaneeven dat inezet moet worden teenover de hulpvraa uit het ele tabblad. Deze eevens zijn overenomen uit de LOP. Hier kunnen de eevens worden inevuld over het hulpaanbod dat de emeente kan inzetten bij een ramp. Het betreft een lee invulvel. Ramp: Een ebeurtenis, waardoor een ernstie verstorin van de openbare veiliheid is ontstaan, waarbij het leven en de ezondheid van vele personen, het milieu of rote materiële belanen in ernstie mate worden bedreid of zijn eschaad, en waarbij een ecoördineerde inzet van diensten en oranisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiin we te nemen of de schadelijke evolen te beperken. Ramptype: Een cateorie van moelijke rampen die qua soort effecten en qua ontwikkelin in de tijd op elkaar werpscenario s) bij ieder ramptype dat in een specifieke reio relevant is; een samenvattin daarvan in termen van een maatramp, waarmee de reio aaneeft tot welk niveau men (met hulp van andere reio s) eprepareerd wil zijn. Leidraad Operationele Prestaties (LOP): Het doel van de LOP is op indicatieve wijze aan te even welke inzet nodi is om de hulpvraa oed te kunnen beantwoorden. Dat ebeurt door de (in principe ewenste) operationele prestaties in beeld te brenen. handreikin risico-inventarisatie 5 Het roene tabblad Dit tabblad is een samenvattende tabel. Hierin moeten de eevens over het emeentelijk hulpaanbod worden openomen en of dit aanbod overeenkomt met het hulpaanbod zoals benoemd in het LOP. Daarnaast kan worden aaneeven of er extra maatreelen worden etroffen. De vraa is dan welk restrisico er overblijft. Deze eevens vormen de basiseevens voor het rampenplan. lijken. Er worden in de Leidraad Maatramp achttien verschillende ramptypen beschouwd. Binnen een ramptype worden verschillende roottes (met in omvan verschillende hulpvraa) onderscheiden. De LOP let dus niet vast welk hulpaanbod beschikbaar moet zijn. Dit laatste is een bestuurlijke keuze. De leidraad draat wel basisinformatie aan waaruit volt hoe de hulpbehoefte en de beschikbare inzet zich oneveer verhouden. Maatscenario: De (voorestelde) maatevende rootte voor Dit dient als vertrekpunt voor de ewenste discussie die Leeswijzer rin van een aantal emeentelijke processen die zich niet zo- een bepaald ramptype in een reio. Een reio kan achttien moet leiden tot een specifieke, haalbare taakstellin van de Naast de cd-rom bevat deze handreikin diverse informatie zeer kenmerken door de noodzaak van een zeer snelle start maatscenario s hebben, elk etypeerd met een omschrijvin oranisatie voor de rampbestrijdin in al haar eledinen. voor het uitvoeren van de risico-inventarisatie. en opschalin. In voorkomende evallen moet er wel binnen en een korte aanduidin van de omvan (klasse I t/m V). De LMR eeft voor verschillende diensten en processen dus Er is een berippenlijst openomen om de belanrijkste be- redelijke tijd (denk hierbij aan uren) een inhoudelijke presta- Uitanspunt daarbij is dat de maatevende omvan in een indicatie van moelijke omvan van de hulpbehoefte. rippen uit deze handreikin te verklaren. Vervolens is het tie met een redelijke omvan kunnen worden eleverd. principe per reio (en per ramptype) kan verschillen. Met de LOP kan de vertaalsla worden emaakt van die stappenplan voor de uitvoerin van de risico-inventarisatie Daarnaast worden moelijkheden benoemd die passen hulpbehoefte naar een indicatie van de inzetbehoefte. openomen. Per stap is een korte toelichtin eeven en binnen de schakels pro-actie, preventie en preparatie en Maatramp: Samenvattin van de maatscenario s van een staan de acties beschreven. Binnen deze stappen wordt ver- kunnen zoren voor de verlain van de kans op dan wel reio. Het aat daarbij om een indicatief beeld waarin de Hulpvraa: Het te verwachten aantal slachtoffers (ewon- wezen naar de tabbladen in het bestand dat op de bije- het beperken van de effecten van een ramp. Wanneer risi- rootste hulpvraen per discipline worden samenevat. den, ontheemden en anderszins edupeerden), de omvan voed cd-rom staat. Om de risico-inventarisatie compleet te coreducerende maatreelen niet meer moelijk dan wel van brandbestrijdins- en reddinsoperaties, indicatie van de maken en als basis voor het rampenplan te kunnen laten die- haalbaar/reëel zijn, kan ook de bestuurlijke afwein wor- Leidraad Maatramp (LMR): De LMR is een hulpmiddel bij aard en omvan van politieactiviteiten, de voorlichtin, etc. nen, zijn er twee pararafen openomen over Benodide den emaakt om een restrisico te aanvaarden. Hierover in het vaststellen van een maximale hulpbehoefte waarmee capaciteit voor de emeentelijke processen en de laatste pararaaf meer. een reio in het kader van de rampbestrijdin serieus Hulpaanbod: Inzet in uitvoerende processen van Moelijkheden voor risicoreductie. In de eerste pararaaf Aan het eind van deze handreikin worden bronnen, be- rekenin moet houden. De daarvoor beschikbare informa- brandweer, politie, voorlichters en diverse anders soorten wordt ineaan op de benodide capaciteit voor de uitvoe- lanrijke internetsites en contactpersonen enoemd. tie over de risico s in een reio is eordend tot: hulpverleners in aantallen.

4 6 WERKPROCEDURE TOELICHTING ACTIES 1 Bepaal welke ramptypen binnen uw emeente aanwezi zijn. Hiervoor elden de 18 ramptypen uit de Leidraad Maatramp (LMR) 1. Luchtvaartonevallen, 2. Onevallen op het water, 3. Verkeersonevallen op het land, 4. Oneval met brandbare/ explosieve stoffen, 5. oneval met iftie stoffen, 6. Kernonevallen, 7. Bedreiin van de volksezondheid, 8. Ziekteolf, 9. Oneval in een tunnel, 10. Brand in rote ebouwen, 11. Instortinen van rote ebouwen, 12. Paniek in menite, 13. Openbare ordeverstorinen, 14. Overstromin, 15. Natuurbrand, 16. Extreme weersomstandiheden, 17. Uitval van nutsvoorzieninen, 18. Ramp op afstand. Bepaal aan de hand van de criteria of een ramptype kan voorkomen binnen de emeente. Zie hiervoor het roze tabblad op de cd-rom Bepaal wat de omvan (maatscenario) is van de ramptypen die binnen uw emeente voorkomen. Bepaal de hulpvraa per voorkomende ramptype binnen de emeente. Bepaal het hulpaanbod per voorkomende ramptype binnen de emeente. Bepaal het hulpaanbod dat de emeente daadwerkelijk kan bieden. In het roze tabblad op de cd-rom kan worden bepaald wanneer welk maatscenario van toepassin is. Deze eevens zijn overenomen uit de LMR en de Friese uitwerkin daarvan. Voor elk ramptype zijn bepalende elementen voor de omvan benoemd. Door dit schema wordt duidelijk in welke omvan een ramptype kan plaatsvinden binnen de emeente dan wel binnen de reio. In het ele tabblad staan voor alle ramptypen en de bijbehorende maatscenario s de hulpvraa in aantallen weereeven. Deze eevens komen uit de LMR. In het blauwe tabblad is voor alle ramptypen en de bijbehorende maatscenario s het hulpaanbod in etallen weereeven. Deze eevens komen uit de LOP. Uit stap 3 en 4 is duidelijk eworden wat de hulpvraa ten tijde van een ramp is en welk hulpaanbod volens de LOP inezet moet worden. Het benodide hulpaanbod is in stap 4 in de samenvattende tabel inevuld. Nu moet worden ekeken wat het hulpaanbod is dat een emeente daadwerkelijk ten tijde van een ramp kan bieden. Deze eevens moeten in deze stap worden uitezocht en worden inevuld in het oranje tabblad en/of overenomen uit de samenvattende tabel. Nomaals, we beperken ons hierbij tot de emeentelijke deelprocessen. Voor de eevens over de hulpverleninsdiensten wordt in alemene zin verwezen naar het Reionaal Beheersplan. Bepaal aan de hand van de criteria, per ramptype dat kan voorkomen binnen de emeente, wat het maatscenario is. Bepaal de hulpvraa per ramptype en bijbehorende maatscenario binnen de emeente. Bepaal voor de emeente het hulpaanbod per ramptype en bijbehorende maatscenario. Vul deze eevens in de samenvattende tabel in. (blauwe en witte tabblad) Vul per ramptype in welke hulpaanbod de emeente daadwerkelijk kan bieden ten tijde van een ramp. Doe dit ook in de samenvattende tabel om een compleet overzicht te krijen. (oranje en witte tabblad) handreikin risico-inventarisatie Zijn er binnen de emeente risicoreducerende maatreelen etroffen? Naast de inzet van menskracht en middelen ten tijde van een ramp kunnen ook risicoreducerende maatreelen worden etroffen. Een extra toelichtin over moelijke risicoreducerende maatreelen staat verderop in deze brochure. Inventariseer de risicoreducerende maatreelen en benoem deze in de samenvattende tabel. Vertaal de verkreen eevens over de ramptypen, maatscenario s, het hulpaanbod en de risicoreducerende maatreelen in het emeentelijk rampenplan. Door stappen 3, 4, 5 en 6 te doorlopen wordt duidelijk wat de hulpvraa met het daarbijbehorende noodzakelijke hulpaanbod is en wat het daadwerkelijke emeentelijk hulpaanbod samen met de risicobeperkende maatreelen zijn. De eevens zijn inevuld in de samenvattende tabel en moeten worden vertaald in het rampenplan. Tussen het benodide hulpaanbod en het aanwezie hulpaanbod kan een discrepantie zitten. Een discrepantie tussen de eevens uit het LOP en de eevens van de emeente over het hulpaanbod tijdens een ramp, hoeft niet per definitie te betekenen dat niet voldaan worden aan de richtlijnen en dat een emeente orde op zaken moet stellen. Het is aan het emeentebestuur om te bepalen of een risico binnen de emeente aanvaardbaar is. Het restrisico is een bestuurlijke afwein. Deze bestuurlijke afwein moet worden vertaald in de oplenotitie bij de vaststellin van het rampenplan. Beschrijf de emeentelijke situatie en eef waar nodi advies aan het emeentebestuur over extra maatreelen die etroffen kunnen worden voor de verlain van het restrisico dan wel voor de beperkin van de effecten. Eventueel kan het emeentebestuur later over aan tot het aanvaarden van het restrisico. Zie stap 8. 8 Vertaal in de oplenotitie bij het rampenplan de verantwoordin van het hulpaanbod van de emeente; is het risico per ramptype voldoende afedekt en wat is het restrisico? In de oplenotitie bij het rampenplan moet worden aaneeven wat het emeentelijk veiliheidsbeeld is. Er moet duidelijkheid zijn over het afdekken van de bestaande risico s door de inzet van menskracht en middelen. Daarnaast moet worden aaneeven of er binnen de emeente een restrisico bestaat. Het emeentebestuur bepaalt of deze aanvaardbaar is dan wel dat er meer middelen inezet moeten worden om het restrisico af te laten nemen. Schrijf de oplenotitie bij het rampenplan en houd rekenin met de bestuurlijke afweinen, aanvullinen aan het hulpaanbod en risicoreducerende maatreelen die no etroffen zullen worden. 9 De vaststellin van de risico-inventarisatie door het Collee van Buremeester en Wethouders. Omdat het rampenplan in 2005 is vastesteld moet de risico-inventarisatie deze keer afzonderlijk worden vastesteld door het Collee van Buremeester en Wethouders. Bij de volende vaststellin van het rampenplan zal de inventarisatie als deelplan elijktijdi worden vastesteld. Het Collee van B&W stelt de risico-inventarisatie vast. 10 De vastestelde risico-inventarisatie implementeren in het emeentelijk veiliheidsbeleid en de werkprocessen. De risico-inventarisatie kan naast een oede basis voor het emeentelijk rampenplannen een oede basis vormen voor het veiliheidsbeleid en verschillende werkprocessen binnen de emeenten dan wel een reio. De inventarisatie kan samen met de risicokaart worden ebruikt bij het verlenen van milieuverunninen en het opstellen van ruimtelijke plannen of een veiliheidsvisie. Ook bevat de risico-inventarisatie belanrijke informatie voor de hulpdiensten. Denk er daarbij wel aan de risico-inventarisatie actueel te houden! Communiceer binnen de emeente over de emaakte risico-inventarisatie zodat het een brede basis kan vormen voor beleid en werkprocessen binnen de verschillende emeentelijke afdelinen en hulpdiensten. Houd de emaakte risico-inventarisatie actueel.

5 8 Benodide capaciteit voor de emeentelijke processen Inleidin In deze pararaaf aan we in op de benodide capaciteit voor de uitvoerin van een aantal emeentelijke processen. De processen die we hier behandelen kenmerken zich niet zozeer door de noodzaak van een zeer snelle start en opschalin maar in voorkomende evallen moet er wel binnen redelijke tijd en hierbij moet edacht worden aan uren een inhoudelijke prestatie met een redelijke omvan kunnen worden eleverd. Dit betekent dat deze onderwerpen door de emeenten ezamenlijk op de schaal van Fryslân ereeld zouden moeten worden. Wanneer dat in voldoende mate plaatsvindt, kan voor aflossin etc. zonodi mede een beroep op de buurreio s worden edaan. In de nota ROOD, WIT, BLAUW, maar hoe staat het nu met GROEN is deze edachte concreet uitewerkt. De conclusie luidt daar dat met uitzonderin van Voorlichtin de meeste processen in voldoende mate kunnen worden uitevoerd op het schaalniveau van het voormalie politiedistrict. Voor Uitvaartverzorin Het coördineren van de uitvaartverzorin vert 2 tot 7 coördinatoren, met uitzonderin van het ramptype Onevallen op het water dat er volens de LOP maximaal 33 vert. Bij dit ramptype moeten we bedenken dat dit deels slachtoffers uit het ehele land en ook van daarbuiten betreft. De uitvaartverzorin daarvan zal veelal daar ter plaatse worden uitevoerd en vert een Friese capaciteit. In zekere mate eldt dat ook voor het dan bepalende maximum: Luchtvaartonevallen waarbij de open da bij de vliebasis bepalend is. In totaal zal met 5 beschikbare personen aan de eisen van het LOP kunnen worden volstaan. Reistreren van schade Het reistreren van schade vert plm. 12 reistratoren. We bevelen aan dat elke emeente zelf over basiskennis met betrekkin tot de schadereistratie beschikt en daar ten Medewerkers per proces Aantallen (taakstellend) Opmerkin Voorlichtin De voorlichtin in dit verband betreft de acute voorlichtin ten tijde van het incident. Voor het proces voorlichtin zijn volens de systematiek van het LOP benodid: Persvoorlichters 2 5 Voorlichterspool Publieksvoorlichters 1 6 Liasons verwanteninformatie 2 13 Telefooncentrale 5 17 Ontruimen en evacueren Dit proces betreft het econtroleerd leemaken van bepaalde ebieden en het onderbrenen van ontheemden en het reistreren daarvan. Voor het proces ontruimen en evacueren is volens de systematiek van de LOP benodid: Medewerkers actiecentrum 4, bij overstromin: 63 Beeleiders ter plaatse 7 tot tientallen (bij een toxisch incident) tot honderden (bij een overstromin) Aantal GHOR beeleiders 1 tot 25 (overstromin) Opvan en verzorin Dit proces betreft de kortdurende opvan van ontheemden. Voor het proces opvan en verzorin is volens de systematiek van de LOP benodid: Medewerkers actiecentrum 2 á 4, bij overstromin: 23 Gemeentenpool (NB: basis in elke Medewerkers opvan en enkele tientallen tot honderden emeente nodi) verzorin (Rode Kruis) Aantal beschikbaar voor EHBO enkele tientallen tot honderden post opvan en verzorin handreikin risico-inventarisatie 9 Voorlichtin is de provinciale schaal benodid. allen tijde zelf over kan beschikken. Dat betekent dat elke Waarschuwen bevolkin Milieuzor Conclusie: De emeenten in Fryslân moeten bij de processen emeente in beinsel over 2 personen beschikt die met Dit betreft het waarschuwen van de bevolkin door middel van Dit onderdeel is niet nader inevuld in LOP maar wordt waarvoor zij verantwoordelijk zijn samenwerken met ande- deze kennis. Bij de ezamenlijke emeenten aat het dan het sirenenet en anderszins door het persoonlijk waarschuwen verwerkt in een reionaal model-draaiboek Milieuzor. re emeenten om een voldoende uitvoerinsniveau voor de over plm. 50 personen. Wanneer deze volens een reelin in de wijken (eluidswaens, persoonlijk benaderen). Dit emeentelijke processen te bereiken en te waarboren. emobiliseerd kunnen worden wordt ruimschoots aan de onderdeel is niet nader inevuld in LOP maar verwerkt in het Toeankelijk en beaanbaar maken evraade capaciteit voldaan. reionale model-draaiboek Waarschuwen van de bevolkin. Dit proces is niet nader inevuld in LOP en wordt Reistreren van slachtoffers beschouwd als een specifiek brandweerproces. Voor de reistratie van slachtoffers en hun verwanten is er Voorlichtin, Ontruimen en evacueren en Voorzien in primaire levensbehoeften in Fryslân één centraal reistratie- en informatiebureau Opvan en verzorin Dit proces betreft het voorzien in middellane opvan van Inzamelen van besmette waren (CRIB Fryslân). Door de ezamenlijke emeenten plus de In de tabel hieronder is aaneeven welke personele capa- ontheemden inclusief overnachten. Dit onderdeel is niet Dit onderdeel is niet nader inevuld in LOP maar wordt inzet van het Rode Kruis kunnen er voldoende opeleide citeit voor de drie enoemde processen in Fryslân beschik- nader inevuld in LOP maar verwerkt in het reionale verwerkt in een reionaal model-draaiboek. medewerkers eleverd worden. baar zou moeten zijn. model-draaiboek Primaire levensbehoeften.

6 10 Moelijkheden voor risicoreductie Het reduceren van risico s kan binnen de diverse schakels van de veiliheidsketen vorm krijen. Met name pro-actief en preventief zijn maatreelen denkbaar die de risico s kunnen beperken door met name de kans op het ontstaan van incidenten te verlaen. Daarnaast wordt binnen preparatie inezet op een maximale voorbereidin voor het eval dat er zich een incident voordoet om op die manier het effect zo beperkt moelijk te kunnen houden. en. Met bijvoorbeeld de aanweziheid van een brandmeldinstallatie wordt zor edraen voor een snellere detectie, waardoor de hulpdiensten eerder ealarmeerd worden. Resultaat is risicoreductie. Ook in het kader van de verunninverlenin voor evenementen dient aan het aspect van de beheersin van risico s expliciet aandacht eeven te worden. Het verlenen van een evenementenverunnin dient te eschieden op basis van een risico-analyse, welke weer de basis vormt voor even- Bronnen Leidraad Operationele Prestaties Toepassin Leidraad Operationele Prestaties in Fryslân Leidraad Maatramp Provinciaal Coördinatieplan voor crisismanaement binnen de provincie Fryslân Reionaal Beheersplan Rampenbestrijdin Fryslân Reionaal model voor het Gemeentelijk Rampenplan Nota ROOD, WIT, BLAUW, hoe staat het nu met GROEN Belanrijke sites (rapport Samenwerken aan externe veiliheid downloaden onder de button publicaties ) handreikin risico-inventarisatie 11 tuele, noodzakelijke maatreelen om de risico s te be- De ruimtelijke ordenin biedt diverse moelijkheden om perken. Moelijkheden lien er als het aat om aantal- veiliheidsrisico s mee te nemen in het proces van planvormin. Het Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen reelt bij- len mensen, infrastructuur, ebruik tenten etc. CD-ROM voorbeeld de wettelijke adviestaak van de reionale brand- In aansluitin op de verunninverlenin is toezicht, weer bij ruimtelijke plannen en een deel van de controle en handhavin essentieel voor het beheersen van milieuverunninen. Inhoudelijk betekent het dat het ad- risico s. Handhavin van reels en voorschriften is één van vies ook maatreelen kan behelzen die de risico s beper- de belanrijkste schakels in de veiliheidsketen. ken. Dit kan lien op het vlak van zonerin, bebouwinsintensiteiten, bereikbaarheid en bestrijdinsmoelijkheden De voorbereidin op calamiteiten die zich voor kunnen van een eventuele calamiteit. doen, is ook een belanrijke moelijkheid om risico s te beperken. Een oede voorbereidin door toepasselijke plan- Andere risicoreducerende maatreelen kunnen lien op nen en procedures, kunnen de bestrijdbaarheid effectief en het bouwkundie en/of installatietechnische vlak. positief beïnvloeden. Dit eldt echter in de meeste evallen alleen als ook het beoefenen van wat afesproken is Een wat alemener, maar ook belanrijk instrument in serieuze en dus frequente aandacht krijt. het kader van de risicobeheersin wordt evormd door de verunninverlenin op basis van de reelevin op Restrisico het ebied van bouw, milieu en brandveiliheid en het Uiteindelijk zal er ten allen tijde een restrisico blijven be- toezicht, de controle en de handhavin hiervan. staan. Het bevoed eza zal bepalen of er meer maatre- Risicoreducerende maatreelen van bouwkundie en/of elen etroffen moeten worden, dan wel dat het restrisico installatietechnische aard kunnen hierin een plaats krij- aanvaardbaar eacht wordt.

7 12 Vraen? Voor vraen kunt u terecht bij de volende personen: Inhoudelijke vraen Brandweer Fryslân Afdelin Operationele voorbereidin Stephan van Kammen Telefoon: (058) Vraen over de brochure en het ebruik Brandweer Fryslân Afdelin Risicobeheersin Thessa van Dijken Telefoon: (058)

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening APRIL 2006 externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin Samenwerkin bevoed eza Wm en brandweer INLEIDING Aanleidin en doel van de handreikin Binnen milieuverunninverlenin is externe veiliheid een Het

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen DECEMBER 2005 externe veiliheid in ruimtelijke plannen INLEIDING Externe veiliheid in ruimtelijk plannen Het Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen (BEVI) is op woensda 27 oktober 2004 in werkin etreden.

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Rol en resultaten GHOR

Rol en resultaten GHOR ZHZ Veili Mei 2008 13 Ziekenhuis koploper Erik van der Linden van het Albert Schweitzer ziekenhuis vertelt over de voorbereidinen voor de opvan van slacht offers van een chemische ramp. 2 Paars is een

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Aantallen per product

Aantallen per product Aantallen per product Veili Thuis Noord en Midden Limbur 03 november 2016 Tabel 1. Aantallen per product Totaal Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2017 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze of tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen.

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavinsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoerin van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Inhoudsopave Samenvattin... 4 Inleidin 7 2 Beleidsfocus... 11 2.1 Uitanspunten en onderbouwin

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep versla vo Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep Betreft : Inloopavond in Schuilkerk de Hoop voorlopi ontwerp Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep, d.d. 8 maart 2016; en de daaropvolende reactietermijn

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2018 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder volledie

Nadere informatie

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN De rol van de microbioloie in de vleeswarenindustrie Zesde deel M6 MICROBIOLOGICHE BEOORDELING VAN VLEE EN VLEEWAREN Auteur : F.K. tekelenbur TNO Voedin Zeist oktober 1999 blad 1 van 16 INHOUDOPGAVE 1

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017 Aanmeldformulier zorverzekerin 2017 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTEEIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN COLOFON Plannaam Bestemminsan Aansluitin Assen TT en Oefenterrein Baelhuizen Plannummer NL.IMO.0106.99BP20121004-C001 Datum

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP)

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) versie november 2002 Gemeente: Ingevuld 1 door + functie: Telefoon: email: Definitie pro-actie: Pro-actie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers Bestrijdin van luchtverontreiniin: as- en luchtwassers De zich duidelijk aftekenende strijd teen de luchtverontreiniin plaatst de natwasser voor lucht- en procesassen, ook wel scrubber enoemd, weer in

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80 info@scoutinelderland.nl / www.scoutinelderland.nl / 026-38 46 380 Arnhemsestraatwe 19, 6881 NB Velp / postbus 129 6880 AC Velp Risico-inventarisatie en -evaluatie Scoutin Gelderland Postbus 129, 6880

Nadere informatie

SMART Ink. Windows -besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Windows -besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Windows -besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel Roewe 22 te Henelo Ov Karakteristieke, uiterst sfeervolle en eheel emoderniseerde wonin op royale kavel Omevinskaart Roewe 22 te Henelo Ov De echte liefhebbers van jaren derti woninen met karakter weten

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Nota Binnensportaccommodaties

Nota Binnensportaccommodaties Nota Binnensportaccommodaties Inhoudsopave Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel... 1.2 Sportaccommodaties... 1.3 Betekenis van sport... 1.4 Procesmatie behandelin nota... 1.5 Leeswijzer... Hoofdstuk 2 Classificerin

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Created donderda, april 11, 2013 Updated vrijda, april 12, 2013 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/2507-nijmeen-po-v3/f83c81364e99dc4fbb6208e5de4a7e7f/ Identificatie

Nadere informatie

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2013

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2013 Relement Jaarprijs Goede Voedin 2013 1 Beripsbepalin Product: een levensmiddel. Nominatie: een inzendin die prijswaardi is. Aanmoediin: een inzendin die niet prijswaardi is, maar wel een stimulans verdient.

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012 PNO Ziektekosten verzekerinen 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij PNO Ziektekosten.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Colleevoorstel Openbaar Onderwerp Beleinen fossiele industrie en oproep divestment: reactie ABP Proramma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvattin Op 15 november 2016 heeft de fractie

Nadere informatie

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Mac OS X-besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Eamen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensda 18 juni 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit eamen zijn maimaal 8 punten te behalen; het eamen bestaat uit 16 vraen.

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Zuid 219

Hoofdstuk 4 Zuid 219 Hoofdstuk 4 Zuid 219 563 Spoorzone Roosendaal interale ebiedsopaven verkennin VROM en Al ruim een decennium lan proberen de terreinen en de stad als eheel. betrokken publieke partijen de spoorzone van

Nadere informatie

Subsidieregeling nationale parken

Subsidieregeling nationale parken Subsidiereelin nationale parken (econsolideerde versie, eldend vanaf 1-1-2006 tot 27-4-2007) Geevens van de reelin Overheidsoranisatie provincie Drenthe Officiële naam reelin Subsidiereelin nationale parken

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 23081 Opleidin : Zelfstandi werkend astheer/-vrouw Crebonummer : 25171 Niveau : 3 Leerwe : BOL Opleidinsduur :

Nadere informatie

Protocol. Medicijn verstrekking en. Medische handelingen op basisscholen

Protocol. Medicijn verstrekking en. Medische handelingen op basisscholen Protocol Medicijn verstrekkin en Medische handelinen op basisscholen Inleidin Leraren op school worden reelmati econfronteerd met leerlinen die klaen over pijn die meestal met eenvoudie middelen te verhelpen

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

8.0 Het Ketelrendement. Algemene inleiding:

8.0 Het Ketelrendement. Algemene inleiding: Prolemen 8.0 Het Ketelrendement Alemene inleidin: 8.1 Historie Toen oneveer 30 jaar eleden de eerste waterpijpketels oven de afvalverrandinsovens werden eouwd, estonden er no een speciaal voor dit doel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 2308 Opleidin : Leidinevende bedienin Crebonummer : 2570 Niveau : 4 Leerwe : BBL Opleidinsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland

Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland Over het algemeen zal een scenario paniek in menigten ontstaan vanuit een klein incident. In de regio is dit onderkend door een pro-actief en preventief

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips.

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips. BPB 2 Gyproc plafonds BPB Nederland bv Postbus 73 4130 EB Vianen Tel: 0347-325100 Fax: 0347-325125 E-mail: info@bpb.nl Internet: www.bpb.nl BPB, uw ids in ips. Wandsystemen Plafondsystemen Vloersystemen

Nadere informatie

Bridgit 4.6. Gebruiksaanwijzing. Uw aansluiting op het bijzondere

Bridgit 4.6. Gebruiksaanwijzing. Uw aansluiting op het bijzondere Bridit 4.6 Gebruiksaanwijzin Uw aansluitin op het bijzondere Kennisevin handelsmerk Bridit, SMART Board, SMART Meetin Pro, SMART Notebook, SMART Podium, SMART Hub, smarttech, het SMART-loo en alle SMART-talines

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer.

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Periodiek 1) inventariseren en analyseren van de incidentele en structurele risico s en het daarop afstemmen van het gemeentelijk en regionaal risicobeheer,

Nadere informatie

Bijlage IV-3 Handleiding voor de gegevensuitwisseling bij de uitvoering van maatschappelijke opvang

Bijlage IV-3 Handleiding voor de gegevensuitwisseling bij de uitvoering van maatschappelijke opvang Bijlae IV-3 Handleidin voor de eevensuitwisselin bij de uitvoerin van maatschappelijke opvan Dit document biedt een handleidin om de eevensuitwisselin die een rol speelt bij de uitvoerin van maatschappelijke

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie

Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodorganisatie door middel van scenario s Danny A. Jolly, Regionale brandweerorganisatie Jolly@rbogv.nl Inleiding Om verschillende typen incidenten als gevolg van

Nadere informatie

Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten

Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten Gyproc plafonds Systemen op basis van ipskartonplaten 2 Gyproc plafonds Gyproc plafonds worden opebouwd uit een metalen skelet of reelwerk met een beplatin van Gyproc ipskartonplaten. De Gyproc plafonds

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt. Geacht College, College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt datum 17 december 2008 uw kenmerk behandeld door Dhr. B.J.J. Verbugt ons kenmerk 2008501495 doorkiesnummer +31 (077)

Nadere informatie

Ik ben aan. UItgave bij het 4e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2014. Vrouwelijke leiders in de Zorg

Ik ben aan. UItgave bij het 4e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2014. Vrouwelijke leiders in de Zorg Ik ben aan UItave bij het 4e conres Vrouwelijke Leiders in de Zor 2014 Speciale uitave 4e conres Oktober 2014 Vrouwelijke leiders in de Zor Vrouwelijke Leiders in de Zor 2014 Advertentie De vrouwelijke

Nadere informatie

De Ruben les. Inhoudsopgave. Docentenhandleiding voor een voorlichtingsles tegen homopesten

De Ruben les. Inhoudsopgave. Docentenhandleiding voor een voorlichtingsles tegen homopesten De Ruben les Inhoudsopave Docentenhandleidin voor een voorlichtinsles teen hoopesten De fil Ruben 2 Hoe kan je deze les inzetten? 2 Vooroordelen: ebrek aan kennis 3 Een neatieve houdin 4 Voorbereidin van

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlenin vallend onder fysieke leefomevin/ omevinsverunnin Hoofdstuk 1 Beripsomschrijvinen 2.1.1 Voor de toepassin van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlekosten: de aanneminssom

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

Vergelijkingen vergelijken

Vergelijkingen vergelijken Verelijkinen verelijken Ontwikkelin en onderhoud van een veelzijdi repertoire aan alebraïsche vaardiheden... want die methode, die men met een vreemd woord alebra noemt, schijnt die helderheid en dat emak

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding SMART Ink Windows -besturinssystemen Gebruikershandleidin Uw aansluitin op het bijzondere Kennisevin handelsmerk SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, het SMART-loo en alle SMART-talines

Nadere informatie

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning Strandaper 130 Beren op Zoom Hoekwonin centrum Beren op Zoom Rooseveltlaan Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op Zoom biedt een breed scala aan monumenten, musea, istorisce bezienswaardieden en volop

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie