Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2013"

Transcriptie

1 Relement Jaarprijs Goede Voedin Beripsbepalin Product: een levensmiddel. Nominatie: een inzendin die prijswaardi is. Aanmoediin: een inzendin die niet prijswaardi is, maar wel een stimulans verdient. 2 Voor wie is de Jaarprijs Goede Voedin? 2.1 De Jaarprijs Goede Voedin richt zich op de levensmiddelenindustrie en handel, om hen te stimuleren producten te ontwikkelen die een positieve bijdrae leveren aan het verbeteren van het voedinspatroon van de Nederlandse bevolkin. 2.2 De Jaarprijs Goede Voedin wordt uitereikt aan een product dat zich als beste richt op het verbeteren van het voedinspatroon van de Nederlandse bevolkin, waarbij de doelstellin Jaarprijs Goede Voedin 2013 als uitanspunt dient (zie artikel 3). Initiatieven vanuit zowel de handel als de industrie komen in aanmerkin voor de Jaarprijs Goede Voedin. 2.3 Maximaal drie producten kunnen worden enomineerd voor de Jaarprijs Goede Voedin Het werkelijke aantal enomineerde producten is afhankelijk van de kwaliteit van de inzendinen. Eén van de enomineerde producten wordt de winnaar Jaarprijs Goede Voedin Deze eretitel staat op conto van het winnende product. 3 Doelstellin Jaarprijs Goede Voedin 3.1 Uitanspunt voor de doelstellin van de Jaarprijs Goede Voedin zijn de Richtlijnen Voedselkeuze die zijn opesteld door het Voedinscentrum (versie 1 maart 2011, te vinden op Deze zijn ebaseerd op de Richtlijnen Goede Voedin 2006 van de Gezondheidsraad. Eén van de aspecten bij de implementatie van de Richtlijnen Voedselkeuze is het motto van de WHO make the healthy choice the easy choice. 3.2 De doelstellin voor de Jaarprijs Goede Voedin luidt: Maak de ezonde keuze emakkelijk : met de ezonde keuze wordt bedoeld een keuze zoals vermeld in de Richtlijnen Goede Voedin van de Gezondheidsraad, weereeven in de reels van de Schijf van Vijf en uitewerkt in de Richtlijnen Voedselkeuze. D.w.z. variatie, minder verzadid en transvet, minder zout, een beperkte eneriedichtheid c.q. minder toeevoed suiker en meer vezelrijke voedin; roente, fruit en brood en meer vis. Met emakkelijk wordt bedoeld: maak het de consument emakkelijker om een ezonde keuze te realiseren. Hierbij moet edacht worden aan (de potentie tot) alemene verkrijbaarheid, betaalbaarheid (oneveer dezelfde prijs als verelijkbare producten), ebruiksemak, laadrempeliheid om product te ebruiken, emak van bereiden, ezondere keuze, etc). 4. Beoordelinscriteria Bij de beoordelin van de inzendinen heeft de jury de criteria toeepast die zijn vasteled in het Relement Jaarprijs Goede Voedin 2013: 4.1 Het product moet zijn elanceerd tussen 1 januari 2012 en 30 september 2013.

2 4.2 Het product moet voorzien zijn van een voedinswaardedeclaratie. Tevens dienen de analysecijfers van de voedinswaarde aaneleverd te worden die de eclaimde productverbeterin, ezondheidsclaim e.d. verantwoorden en indien van toepassin de voedinswaarde van het bereide product (per portie). De producent/distributeur staat ervoor arant dat de werkelijke voedinswaarde overeenkomt met de edeclareerde voedinswaarde. Hierbij wordt uiteaan van de in de wet- en reelevin vastelede analysemethoden en randvoorwaarden. 4.3 Het product moet op een bijzondere wijze (kunnen) bijdraen aan (één van) de (sub)doelstellin(en) van de Jaarprijs Goede Voedin 2013 zoals beschreven onder art Bij de voorlichtin over ezonde voedin door het Voedinscentrum wordt ebruik emaakt van een indelin van de productroepen voedinsmiddelen in drie roepen. Om een positieve bijdrae te leveren aan een ezonde voedin (vooral ericht op de preventie van chronische ziekten) is een aantal voedinsstoffen aan te wijzen. Voor de indelin in de drie roepen zijn voedinskundie eisen opesteld per productroep en ook voor samenestelde producten zoals maaltijden. De volende drie cateorieën komen hier uit naar voren: A ('bij voorkeur'), B ('middenwe') en C ('bij uitzonderin'). Deze indelinscriteria zijn ook bedoeld als stimulator van productinnovatie en als uitanspunt voor productontwikkelin in de voedinsmiddelen-industrie. De wijze van afleiden van de criteria is beschreven in de Richtlijnen Voedselkeuze, te vinden op De indelinscriteria die worden toeepast voor de beoordelin van de inzendinen staan in bijlae2. Producten die binnen hun productroep eclassificeerd worden in cateorie A hebben de voorkeur bij de Jaarprijs Goede Voedin. Bij producten die binnen hun productroep in cateorie B eclassificeerd worden, zal ekeken worden of vanwee de andere beoordelins-aspecten een bijdrae ma worden verwacht aan de doelstellin van de Jaarprijs Goede Voedin. Producten die eclassificeerd worden in cateorie C komen niet in aanmerkin voor de Jaarprijs Goede Voedin. 4.5 Overie beoordelinsaspecten zijn: Filosofie achter het product Het bedrijf heeft met het ontwikkelen en/of lanceren van het product onder andere het verbeteren van het voedinspatroon van de Nederlandse bevolkin voor oen Verwachte effectiviteit - (Potentiële) impact op de ezondheid van de Nederlandse bevolkin: het product kan uiteindelijk een bijdrae leveren aan het verbeteren van het voedinspatroon van de Nederlandse bevolkin (stimuleert een ezonde leefstijl). Het is hierbij van belan dat het product over het alemeen smakelijk wordt evonden. - Innovatie: het product is op nieuwe wijze eïntroduceerd of is vernieuwend. Ook bestaande producten die op vernieuwende wijze eïntroduceerd zijn, kunnen in aanmerkin komen voor de Jaarprijs Goede Voedin. - Creativiteit: de mate van creativiteit en oriinaliteit van het product of van de presentatie van het product zijn aspecten die bij de beoordelin een rol spelen. - Duurzaamheid: aandacht voor een meer duurzame voedselkeuze strekt tot aanbevelin. Zie bijlae 1 voor toelichtin Communicatie rond het product

3 De communicatie rond het product doet niet af aan de intrinsieke waarde van het product en is derhalve niet misleidend en/of verwarrend voor de consument. 5 Deelname 5.1 In aanmerkin voor deelname aan de Jaarprijs Goede Voedin 2013 komen: - een individueel bedrijf/oranisatie vanuit de handel of industrie - een samenwerkinsverband van of tussen bedrijven/oranisaties Het bedrijf moet in Nederland evestid en ereistreerd staan. 5.2 Uitesloten van deelname zijn: - productcampanes - producten die bedoeld zijn voor tijdelijk ebruik, dieetproducten, voedinssupplementen, producten t.b.v. ewichtsbeheersin etc. - producten met als eni onderscheidend aspect dat zij afkomsti zijn van een specifieke productiemethode/ teelt; bijv. bioloische teelt,.m.o.-vrij, scharrel, etc. - alcoholhoudende dranken. 6 Aanmeldin 6.1 De producten worden beoordeeld op basis van een volledi inevuld inschrijfformulier. 6.2 Een bedrijf kan zijn eien product aanmelden, maar een product kan ook aanemeld worden door andere bedrijven. In het laatste eval dient het bedrijf zich wel akkoord te verklaren met de voordracht. 6.3 De inschrijfformulieren moeten uiterlijk 2 september 2013 diitaal inediend zijn. 6.4 Met de inzendin van een aanmeldinsformulier aat de inzender akkoord met de bepalinen van dit relement. 6.5 De aanmeldinsformulieren plus meeezonden documenten en opestuurde samples blijven na afloop van de procedure eiendom van het Voedinscentrum. 7 Procedure 7.1 De jury beoordeelt de producten op basis van de onder punt 4 enoemde criteria. De jury bestaat uit diverse deskundien, te weten: - Prof. Dr. Frans Kok, hoofd afdelin Humane Voedin Waeninen Universiteit Researchcentrum (voorzitter) - Dr. Andrea werkman, docent opleidin Voedin en Diëtetiek Hanzehoeschool Groninen (voorheen kennisspecialist en als voedinskundie betrokken bij Jaarprijs Voedinscentrum). Heeft toeezed en is bereid de voedinskundie beoordelin van de inzendinen te doen vooraf aan de juryda. - Dr. Peeter Verleh, directeur Stichtin Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie en Universitair hoofddocent Communicatiewetenschap Universiteit van Amsterdam.

4 Ir. Marc Jansen, directeur Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (zoekt uit of hij of een verteenwoordier van CBL in de jury komt.) Dr. Henry Uitsla, food en nutrition campaneleider Consumentenbond (zoekt uit of hij of een verteenwoordier van zijn oranisatie in de jury komt.) Christine Grit, manaer health en nutrition Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie en diëtiste (zoekt uit of zij of een verteenwoordier van haar oranisatie in jury komt) Hans Kraak, hoofdredacteur Voedin Nu, verteenwoordier Foodcluster Mybusinessmedia, secretaris jury 7.2 In een besloten veraderin bepaalt de jury de nominaties. Indien er naar het oordeel van de jury onder de aanmeldinen een eschikte kandidaten voor nominatie aanwezi zijn, behoudt de jury zich het recht voor om een enkel product te nomineren en zal de prijs niet worden toeekend. 7.3 De jury heeft de moelijkheid één product een aanmoediin te even. 7.4 De winnaar van de Jaarprijs Goede Voedin 2013 komt voort uit een verkiezin onder de bezoekers van de websites van Voedin Nu, VMT en Food Hospitality. Op deze sites presenteren de enomineerden zich middels een videoboodschap (conform richtlijnen van de Jaarprijs Goede Voedin) waarin duidelijk wordt waarom juist hun product de Jaarprijs verdient. De jury zal daarbij haar arumentatie voor de nominatie kenbaar maken. Vervolens kan elke bezoeker van de website éénmali z n stem uitbrenen op zijn/haar favoriete enomineerde product. De winnaar van deze verkiezin ma een jaar lan het beeldmerk Winnaar Jaarprijs Goede Voedin 2013 ebruiken conform het beeldmerkrelement. De feestelijke uitreikin van de Jaarprijs Goede Voedin 2013 vindt plaats op 12 november De beslissin over het al dan niet toekennen van de Jaarprijs Goede Voedin 2013 is bindend en niet voor enierlei beroep of betwistin voor de ewone rechter vatbaar. 7.6 De jury brent de beoordelin t.a.v. de betreffende inzendin schriftelijk ter kennis van de inzender, ook wanneer deze afwijzend is. 7.7 De juryleden behandelen de inezonden informatie vertrouwelijk. 7.8 Het juryrapport wordt openbaar emaakt. 8 Aanvullend onderzoek 8.1 Als de jury het wenselijk acht zich nader te oriënteren op de motivatie waarop de inzendin berust, dan is het bedrijf daartoe verplicht mee te werken. 8.2 Blijft het bedrijf daarmee in ebreke, dan heeft de jury het recht het desbetreffende product van verdere mededinin uit te sluiten zonder dat er aanspraak kan worden emaakt op restitutie van eventueel emaakte kosten. 9 Rechten winnaar Jaarprijs Goede Voedin 2013

5 9.1 In de communicatie rond het winnen van de Jaarprijs Goede Voedin 2013 kan ebruik worden emaakt van twee opties: - De winnaar kan een jaar lan exclusief ebruik maken van het door Mybusibessmedia speciaal ontwikkelde beeldmerk. De specifieke reels voor het ebruik van dit beeldmerk zijn vasteled in het apart opvraabare Relement beeldmerk Jaarprijs Goede Voedin Het is toeestaan dat de winnaar op andere wijze dan met behulp van het beeldmerk bekendheid eeft aan het winnen van de Jaarprijs Goede Voedin De wijze waarop dat eschiedt, wordt vooraf vooreled aan Mybusinessmedia ter beoordelin en oedkeurin. 9.2 De volende specifieke reels dienen in acht te worden enomen: - Bij vermeldin van de Jaarprijs Goede Voedin dient altijd het jaartal enoemd te worden, dus: winnaar Jaarprijs Goede Voedin Het moet duidelijk zijn dat het product de winnaar van de Jaarprijs Goede Voedin 2013 is en niet het bedrijf. - Tot uiterlijk één jaar na de uitreikin van de Jaarprijs Goede Voedin 2013 ma de titel winnaar van de Jaarprijs Goede Voedin 2013 uitedraen worden. - Er ma in een communicatieve uitin worden ineaan op wat de Jaarprijs Goede Voedin is. De strekkin van de inhoud zal dan wel moeten aansluiten bij wat vermeld staat in pararaaf Rechten enomineerden en aanmoediin Jaarprijs Goede Voedin Genomineerden en het bedrijf dat/de oranisatie die de aanmoediin heeft ontvanen moen hun titels uitdraen. De wijze waarop dat eschiedt wordt vooraf vooreled aan de oranisatie van de Jaarprijs Goede Voedin/Mybusinessmedia ter beoordelin en oedkeurin De volende specifieke reels dienen hierbij in acht te worden enomen: - Bij vermeldin van de Jaarprijs Goede Voedin dient altijd het jaartal enoemd te worden, dus: Jaarprijs Goede Voedin Het moet duidelijk zijn dat het product enomineerd is dan wel een aanmoediin heeft ontvanen en niet het bedrijf. - Het uitdraen van de titels enomineerd Jaarprijs Goede Voedin 2013 en aanmoediin Jaarprijs Goede Voedin 2013 ma alleen in tekst eschieden (en niet in bijvoorbeeld een eventueel zelf ontworpen loo). - Het uitdraen van de titels enomineerd Jaarprijs Goede Voedin 2013 en aanmoediin Jaarprijs Goede Voedin 2013 ma alleen in communicatie-uitinen eschieden en niet op de verpakkin. - Tot uiterlijk één jaar na de uitreikin van de Jaarprijs Goede Voedin 2013 moen de titels enomineerd Jaarprijs Goede Voedin 2013 en aanmoediin Jaarprijs Goede Voedin 2013 uitedraen worden. - Er ma in een communicatieve uitin worden ineaan op wat de Jaarprijs Goede Voedin is. De strekkin van de inhoud zal dan wel moeten aansluiten bij wat vermeld staat in pararaaf Onvoorziene situaties en sancties 11.1 In alle situaties die niet voorzien zijn in dit relement, beslist de jury van de Jaarprijs Goede Voedin De winnaar, enomineerde of het bedrijf dat een aanmoediin heeft ontvanen die zich niet houdt aan enie verplichtin voortvloeiende uit dit relement kan door de voorzitter het recht worden ontnomen om de titel conform artikel 9 en 10 uit te draen.

6 12 Vraen en aanmelden 12.1 Voor vraen over de Jaarprijs Goede Voedin 2013 kunt u zich wenden tot: Mybusinessmedia, Voedin Nu, Hans Kraak, (te veranderen in tel: (010) Het aanmeldinsformulier kunt u tot 2 september 2013 mailen naar jaarprijsmailadres t.a.v. Hans Kraak. Bijlae 1 Korte uitwerkin van de aandachtspunten van de Jaarprijs per productroep In artikel 4.4 staan de voedinskundie criteria uit de Richtlijnen Voedselkeuze 2011 waaraan de inzendinen worden etoetst. Hieronder volen per productroep de aandachtspunten die van toepassin zijn. Brood en broodvervaners Brood en broodvervaners zijn belanrijke leveranciers van voedinsvezel. Daarom is het vezelehalte een belanrijk aandachtspunt bij deze productcateorie. Bij de producten in het kant en klaarsement vraat de hoeveelheid verzadid vet en zout de aandacht. Aardappelen, pasta, rijst, peulvruchten Deze roep levert vooral voedinsvezel. Peulvruchten en aardappelen zijn er van nature rijker aan dan rijst en pasta. Bij het kant en klaarsement vraat de hoeveelheid verzadid vet en zout de aandacht. Groente en fruit De consumptie van roente en fruit is in Nederland laer dan uit ezondheidskundi oopunt ewenst is. Daarom heeft het stimuleren van de consumptie van (producten met daarin voldoende) roente en fruit prioriteit. Gebruiksemak kan daarbij een oede insteek zijn. De bewerkinsraad van roente en fruit is hier in lijn met de Richtlijnen oede voedin een beoordelinsfactor. Zuivel Zuivelproducten worden veel eeten en leveren naast eiwit en calcium ook veel verzadid vet. Daarom is het verzadid vetehalte een aandachtspunt bij deze productroep. Dit eldt ook voor toeevoede suiker, omdat hierdoor de eneretische waarde wordt verhood. Bij kaas is ook het zoutehalte een punt van aandacht. Vlees(waren)

7 Vlees(waren) leveren in het Nederlandse voedinspatroon een aanzienlijk deel van het verzadid vet. Daarom heeft het verzadid vetehalte bij deze productroep de aandacht. Bij bewerkt vlees en vleeswaren is ook het zoutehalte een punt van aandacht. Vis De visconsumptie is in Nederland laer dan uit ezondheidskundi oopunt ewenst is. Daarom is stimulerin van de consumptie van vis een aandachtspunt. Gebruiksemak kan daarbij een oede insteek zijn. Aandacht voor duurzaamheid strekt hierbij tot de aanbevelin. Vetten en oliën Vooral vetten zijn een belanrijke leverancier van verzadid vet. Daarom heeft de kwaliteit van het vet, het verzadid en het transvetehalte bij deze productroep de aandacht. Bij de vetten voor op het brood eldt dit ook voor de eneretische waarde. Zoete en hartie snacks, soepen en sauzen, inclusief broodbele Deze producten worden erekend tot de niet-basisproducten. Ze leveren relatief ezien minder voedinsstoffen dan de basisproducten. Hierdoor leveren ze bij elkaar een belanrijke bijdrae aan de innemin van enerie (uit vet en toeevoed suiker) en verzadid (en trans) vet. Daarom is de eneretische waarde en de hoeveelheid verzadid (en trans) vet een belanrijk aandachtspunt bij deze productroep. Kleinere porties of kleinere verpakkinseenheden kunnen hierbij een extra rol spelen. Kant-en-klaarmaaltijden Kant-en-klaarmaaltijden kunnen een ezonde keuze emakkelijk maken. Omdat de warme maaltijd het belanrijkste consumptiemoment voor roente is, is de hoeveelheid roente in kant en klaarmaaltijden een belanrijk item, naast de kwaliteit van het vet, de hoeveelheid verzadid vet,vezel en zout. Bijlae 2 Criteria voor de indelin van producten binnen productroepen. In deze bijlae staan de indelinscriteria voor de driedelin per productroep kort uitewerkt. Voor een verdere toelichtin en nadere uitle zie Richtlijnen Voedselkeuze, 2011, hoofdstuk 6. In onderstaande tabellen staan voor de basisvoedinsmiddelen de productroepen vermeld, eventueel uitesplitst naar subroepen. Van iedere product(sub)roep staat de definitie vermeld. Basisvoedinsmiddelen Hoofdroep Subroep Definitie A/voorkeur B/middenwe C/bij uitzonderin

8 Groente en fruit Alle roente en fruit ook Onbewerkte roente die waarbij het totale en fruit eetbare edeelte van het uitansproduct no in het eindproduct aanwezi is (en dus niet door bijv. filtratie is verdwenen). Bewerkte roente en fruit a en VV: 1,1 /100 TV: 0,1 /100 VZ: 1,3 /100 Na: 200 m/100 b TS: 2,5 /100 Bewerkte roente en fruit a en VV: > 1,1 /100 TV: > 0,1 /100 VZ: < 1,3 /100 Na: > 200 m/100 b TS: > 2,5 /100 Vruchtensappen Peulvruchten Alle sappen die voldoen aan Warenwet, uit vruchten en die zijn verkreen uit persin. Deze sappen kunnen per definitie een A- product zijn, omdat niet het totale eetbare edeelte van het uitansproduct aanwezi is. Gedroode en opeweekte VV: 1,1 /100 peulvruchten, zoals linzen, TV: 0,1 /100 bruine bonen in blik, witte VZ: 2,4 /100 bonen in tomatensaus etc. Na: 100 m/100 TS: 2,5 /100 VV: 1,1 /100 TV: 0,1 /100 VZ: 0,75 /100 Na: 100 m/100 TS: niet toeevoed EN: 50 /100ml VV: 1,1 /100 TV: 0,1 /100 VZ: 1,3 /100 Na: 200 m/100 TS: 2,5 /100 VV: > 1,1 /100 TV: > 0,1 /100 VZ: < 0,75 /100 Na: > 100 m/100 TS: wel toeevoed EN: > 50 /100ml VV: > 1,1 /100 TV: > 0,1 /100 VZ: < 1,3 /100 Na: > 200 m/100 TS: > 2,5 /100 Hoofdroep Subroep Definitie A/voorkeur B/middenwe C/bij uitzonderin Aardappelen, rijst en Aardappelen en pasta, pasta noedels Alle soorten VV: 1,1 /100 aardappel(product)en, pasta TV: 0,1 /100 en raanproducten voor een VZ: 1,7 /100 hoofdmaaltijd, zoals tarly, Na: 100 m/100 ierst en bulur, couscous TS: niet toeevoed en mie. VV: 1,1 /100 TV: 0,1 /100 VZ: 1,3 /100 Na: 100 m/100 TS: niet toeevoed VV: > 1,1 /100 TV: > 0,1 /100 VZ: < 1,3 /100 Na: > 100 m/100 TS: wel toeevoed Rijst Alle soorten rijst voor de hoofdmaaltijd. VV: 1,1 /100 TV: 0,1 /100 VZ: 1,3 /100 Na: 100 m/100 TS: niet toeevoed VV: 1,1 /100 TV: 0,1 /100 VZ: 0,7 /100 Na: 100 m/100 TS: niet toeevoed VV: > 1,1 /100 TV: > 0,1 /100 VZ: < 0,7 /100 Na: > 100 m/100 TS: wel toeevoed Overie raanproducten Alle soorten ranen en raanproducten (een brood), zoals bloem, meel, bindmiddelen. N.v.t. VV: 1,1 /100 TV: 0,1 /100 VZ: 1,3 /100 Na: 100 m/100 TS: 2,5 /100 VV: > 1,1 /100 TV: > 0,1 /100 VZ: < 1,3 /100 Na: > 100 m/100 TS: > 2,5 /100

9 Brood en raanproducten Brood Alle broodsoorten. Ook ebakken raanproducten die normaal esproken met bele worden eeten, zoals knäckebröd, beschuit, crackers, cracottes, matzes. VV: 1,1 /100 TV: 0,1 /100 VZ: 2,4 /100 Na: 500 m/100 TS: 2,5 /100 VV: 1,1 /100 TV: 0,1 /100 VZ: 1,3 /100 Na: 500 m/100 c TS: 13en% VV: > 1,1 /100 TV: > 0,1 /100 VZ: < 1,3 /100 Na: > 500 m/100 c TS: > 13 en% Ontbijtranen Graanproducten die primair VV: 1,1 /100 bedoeld en epositioneerd TV: 0,1 /100 zijn om in combinatie met VZ: 2,4 /100 melk of yohurt bij het Na: 500 m/100 ontbijt eeten te worden. TS: 2,5 /100 Bijv. Bambix, Brinta, havermout, muesli, cereals, cornflakes, etc. VV: 3,0 /100 TV: 0,1 /100 VZ: 1,3 /100 Na: 500 m/100 TS: 20 /100 VV: > 3,0 /100 TV: > 0,1 /100 VZ: < 1,3 /100 Na: > 500 m/100 TS: > 20 /100 Hoofdroep Subroep Definitie A/voorkeur B/middenwe C/bij uitzonderin Melk en melkproducten Melk(producten) Alle soorten melk, zonder toevoeinen, inclusief koffiemelk, alle soorten bewerkte melk (yohurt, kwark) en melk met toevoeinen (chocolademelk, vla). Melksubstituten. VV: 0,5/100 TV: niet toeevoed Na: 100 m/100 TS: niet toeevoed d VV: 1,3 /100 TV: niet toeevoed Na: 100 m/100 TS: 5 /100 c VV: > 1,3 /100 TV: wel toeevoed Na: > 100 m/100 TS: > 5 /100 c Kaas Alle soorten kaas, inclusief VV: 12/100 smeerkaas, roomkaas, al TV: niet toeevoed dan niet met toevoeinen. Na: 900 m/100 Kaassubstituten. TS: niet toeevoed VV: 16 /100 TV: niet toeevoed Na: 900 m/100 TS: niet toeevoed VV: > 16 /100 TV: wel toeevoed Na: > 900 m/100 TS: wel toeevoed Vlees, evoelte, ei, vleesvervaners, vis Onbewerkt vlees Alle soorten vlees, evoelte, ei, etc. inclusief diepevroren vlees zonder verdere bewerkin. VV: 4 /100 TV: niet toeevoed Na: 100 m/100 TS: niet toeevoed VV: 13 en% d TV: niet toeevoed Na: 100 m/100 TS: niet toeevoed VV: > 13 en% d TV: wel toeevoed Na: > 100 m/100 TS: wel toeevoed Bewerkt(e) vlees(producten), Vleeswaren voor op VV: 4 /100 vleeswaren, vleesvervaners brood en bewerkt vlees, TV: niet en sojaproducten zoals rollade, slavink, etc. toeevoed Samenestelde Na: 900 m/100 vleesproducten met ten minste 70% TS: 2,5 /100 vleesbestand-delen. Plantaardie vleesvervaners, inclusief sojaproducten. VV: 13 en% d TV: niet toeevoed Na: 900 m/100 TS: 2,5 /100 VV: > 13 en% d TV: wel toeevoed Na: > 900 m/100 TS: > 2,5 /100

10 Vis Alle soorten vis, schaalen schelpdieren Onbewerkte vis, schaal- en schelpdieren Bewerkte vis, schaal- en schelpdieren en VV: 30% van totaal vet d TV: 0,1 /100 Na: 450 m/100 TS: niet toeevoed Bewerkte vis, schaal- en schelpdieren en VV: > 30% van totaal vet d TV: > 0,1 /100 Na: > 450 m/100 TS: wel toeevoed Hoofdroep Subroep Definitie A/voorkeur B/middenwe C/bij uitzonderin Oliën en vetten Smeersels, olie, bak- en braadproducten Alle vetten bedoeld voor het besmeren van het brood en voor de bereidin van voedinsmiddelen. VV: 16/100 TV: 1,3 en% of 1 /100 e Na: 160 m/100 TS: niet toeevoed VV: 30% van totaal vet c TV: 1,3 en% Na: 160 m/100 TS: niet toeevoed VV: > 30% van totaal vet c TV: >1,3 en% Na: > 160 m/100 TS: wel toeevoed Water (Mineraal)water, koffie en thee VV: 1,0 /100 TV: 0,1 /100 Na: 20 m/100 ml TS: niet toeevoed VV: > 1,0 /100 TV: > 0,1 /100 Na: > 20 m/100 ml TS: wel toeevoed Niet-basisvoedinsmiddelen Hoofdroep Definitie A/voorkeur B/middenwe C/bij uitzonderin Soepen Sauzen Snacks Alle soorten soepen en bouillon, met uitzonderin van maaltijdsoepen (=warme maaltijd). Alle soorten sauzen, inclusief jus, maaltijdsauzen en dessertsauzen. Alle hartie, zoete en ijsproducten die vooral bedoeld zijn om tussen de maaltijden door te ebruiken (hartie snacks (chips, noten en zoutjes, efrituurde snacks), koeken, ebak, snoep, chocolade, ijs, ook toetjes die niet op basis van zuivel zijn). EN: 30 /100 VV: 1,1 /100 TV: 0,1 /100 Na: 350 m/100 TS: 2,5 /100 EN: 100 /100 VV: 1,1 /100 TV: 0,1 /100 Na: 450 m/100 * TS: 2,5 /100 * EN: 75 /portie VV: 13 en% TV: 1,3 en% Na: 400 m/100 TS: 20 r/100 EN: 100 /100 VV: 1,1 /100 TV: 0,1/100 Na: 350 m/100 c TS: 2,5 /100 EN: 350 /100 f VV: 30% van totaal vet d TV: 1,3 en% d Na: 750 m/100 TS: 11 /100 EN: 110 /portie VV: 13 en% d TV: 1,3 en% d Na: 400 m/100 TS: 20 r/100 EN: >100 /100 VV: > 1,1 /100 TV: > 0,1/100 Na: > 350 m/100 c TS: > 2,5 /100 EN: > 350 /100 f VV: > 30% van totaal vet d TV: > 1,3 en% d Na: > 750 m/100 TS: > 11 /100 EN: > 110 /portie VV: > 13 en% d TV: > 1,3 en% d Na: > 400 m/100 TS: > 20 r/100 Zie voor overzicht portieroottes bijlae 9 van de Richtlijnen Voedselkeuze Hoofdroep Definitie A/voorkeur B/middenwe C/bij uitzonderin

11 (Fris)dranken Alle soorten (fris)drank, m.u.v. water (zie basis), zuiveldranken en vruchten- en roentesappen, al dan niet aaneboden in econcentreerde (poeder)vorm. EN: 4 /100ml VV: niet toeevoed TV: niet toeevoed Na: 20 m/100 Alcohol: <0,5% EN: 30 /100ml c VV: 1,1 /100 TV: 0,1 /100 Na: 20 m/100 Alcohol: <0,5% EN: > 30 /100ml c VV: > 1,1 /100 TV: > 0,1 /100 Na: > 20 m/100 Alcohol: 0.5% Broodbele Alle soorten producten die primair bedoeld zijn voor het beleen van brood/toast, uitezonderd kaas en vleeswaren. Bijv. jam, haelsla, selderiesalade, marmite. EN: 200 /100 VV: 13 en% TV: 1,3 en% Na: 400 m/100 TS: 2,5 /100 EN: 350 /100 VV: 13 en% TV: 1,3 en% Na: 400 m/100 TS: 30 /100 EN: > 350 /100 VV: > 13 en% TV: > 1,3 en% Na: > 400 m/100 TS: > 30 /100 Overi Producten die niet in te delen zijn in een productroep. EN: 200 /100 VV: 13 en% TV: 1,3 en% Na: 350 m/100 TS: niet toeevoed VV: 13 en% d TV: 1,3 en% d Na: 1,3 m/ d TS: 13 en% d VV: > 13 en% d TV: > 1,3 en% d Na: > 1,3 m/ d TS: > 13 en% d Maaltijden Hoofdroep Definitie A/voorkeur B/middenwe C/bij uitzonderin Warme maaltijden/ Hoofderechten Maaltijden die uit meerdere componenten zijn samenesteld; hieronder vallen ook stoommaaltijd, pizza, maaltijdsalade, pastasalade en caterinmaaltijden. Dit is inclusief maaltijdmixen waaraan volens het etiket no of een eiwitbron (vlees(vervaner, kaas, vis, etc.: 100 /portie ) of een koolhydraatbron (aardappel, rijst, pasta etc.; 40 /portie) moeten worden toeevoed. EN: /portie of EN : /totale maaltijd VV: 10 en% TV: 1,0 en% VZ: 1,3 /100 roente 150/portie Na: 160 m/100 TS: 10 en% EN: /portie of EN: /totale maaltijd VV: 13 en% d TV: 1,3 en% d VZ: 1,3 /100 roente 150/portie Na: 2,2 m/ c TS: 13 en% d EN: < 400 of >700 /portie of EN: < 550 of > 950 /totale maaltijd VV: > 13 en% d TV: > 1,3 en% d VZ: < 1,3 /100 roente < 150/portie Na: > 2,2 m/ c TS: > 13 en% d Hoofdroep Definitie A/voorkeur B/middenwe C/bij uitzonderin Gemende salades Salades emend met toevoeinen, en dressin, met 70 ram roente/100. EN: 110 /100 VV: 1,8 /100 TV: 0,1 /100 VZ: 1 /100 Na: 100 m/100 TS: 10en% EN: 110 /100 VV: 2,6 /100 TV: 0,1 /100 VZ: 0,8 /100 Na: 170 m/100 TS: 13en% EN: > 110 /100 VV: > 2,6 /100 TV: > 0,1 /100 VZ: < 0,8 /100 Na: > 170 m/100 TS: > 13en% Broodmaaltijden (belede broodjes en luncherechten) Ontbijt, luncherechten en belede broodjes. Ontbijt en lunch zijn broodmaaltijden, d.w.z. ze moeten brood bevatten. Bij het ontbijt ma dit ook een ontbijtraan zijn en eldt het roentecriterium niet. Warme erechten die als lunch worden eeten = warme maaltijd. Koude luncherechten anders dan brood worden wel inedeeld volens de criteria voor broodmaaltijden. Luncherechten zijn pastasalades EN: Belede broodjes: 350 /portie Ontbijt: Luncherechten: VV: 9 en% TV: 1,3 en% VZ: 1,3 /100 Na: 160 m/100 TS: 10en% En roente 50/portie7 EN: Belede broodjes: 350 /portie Ontbijt: Luncherechten: VV: 13 en% e TV: 1,3 en% e VZ: 0,8 /100 Na: 1,9 m/ c TS: 13 en% & EN: Belede broodjes: > 350 /portie Ontbijt: < 200 of > 350 Luncherechten: <350 of > 600 VV: > 13 en% d TV: > 1,3 en% d VZ: < 0,8 /100 Na: > 1,9 m/ c TS: > 13 en% &

12 of broodjes met 80 brood & a Bij bewerkin kan de intactheid van het product worden aanetast of kan het volledi eetbare beinproduct niet meer aanwezi zijn. Als de beslisboom een oplossin biedt voor het indelen van producten waar bewerkte roente en fruit in zitten, dus als de aard van de bewerkin onduidelijk is of als er onvoldoende receptuureevens zijn, worden de equivalentcriteria voor roente of fruit (zie 5.7.1) toeepast. b In twee stappen wordt dit verlaad naar 150 m/100 en 100 m/100. c Bij de volende evaluatie van deze indelinscriteria wordt ekeken of dit criterium kan worden verlaad. d Indien het product minder dan het insinificantieniveau van dit nutriënt bevat, voldoet het voor het betreffende nutriënt ook aan de criteria. De insinificantieniveaus zijn als volt: VV: 1,1 /100 ; TV: 0,1 /100 ; Na: 100 m/100 ; TS: 2,5 /100. e Voor de varianten met maximaal 40% vet eldt TV 1 /100. f Bij de volende evaluatie van deze indelinscriteria wordt ekeken of dit criterium kan worden verlaad naar 300 /100. Het emiddelde ebruik van eieren is in Nederland circa drie stuks per week. Een meer dan emiddeld ebruik van specifiek cholesterolrijke voedinsmiddelen als ei wordt ontraden [1]. Cholesterol wordt niet meeenomen in de indelinscriteria. Daarom wordt voor ei een uitzonderin emaakt en worden indelinscriteria niet toeepast. Voor de sauzen eldt dat hier een ecombineerde weerave van criteria voor drie soorten sauzen wordt weereeven. Voor de indelinscriteria die elden voor toekennin van een voedinskeuze loo zie * Voor sauzen op waterbasis eldt voor natrium 750 m/100 en eldt een criterium voor toeevoed suiker. Als alle losse componenten (maximaal 3; zie onderstaande tabel) van een samenestelde maaltijd voldoen aan de criteria in hun productroep en de totale maaltijd voldoet aan het eneriecriterium en het vezelcriterium voor deze maaltijd, dan voldoet de maaltijd ook aan de criteria. NB. Natuurlijk transvet afkomsti van vlees of melk telt niet mee, toeevoed ezuiverd CLA telt wel mee als transvet. Uitaande van een maaltijd of product met drie componenten kan er bij de beoordelin van losse componenten de volende combinaties optreden waarbij eldt dat de minst unstie component de plaatsin van het eheel bepaalt. Losse componenten AAA AAB AAC ABB ABC ACC BBA BBC BCC CCC Samenestelde maaltijd product A B C B C C B C C C & Dit criterium eldt niet voor luncherechten, zoals bij wraps, pastasalades, waarbij 80 ram brood zit.

Basisvoedingsmiddelen

Basisvoedingsmiddelen Basisvoedingsmiddelen Hoofdgroep Subgroep Definitie A/voorkeur B/middenweg /bij uitzondering Groente en fruit Alle groente en fruit ook die waarbij het totale eetbare gedeelte van het uitgangsproduct nog

Nadere informatie

www.voedingscentrum.nl Veranderingen in indelingscriteria 1/10

www.voedingscentrum.nl Veranderingen in indelingscriteria 1/10 BIJLAGE 2: Vergelijking criteria RV 2009 versus RV 2011 Voor de voetnoten bij criteria RV 2011 zie RV zelf. Richtlijnen voedselkeuze 2009 hoofdgroep subgroep a/b b/c BASIS PRODUCTGROEPEN Groente* Alle

Nadere informatie

Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium Schijf van Vijf?

Is productcriterium RCVV in overeenstemming met criterium Schijf van Vijf? Categorie 1. Plantaardige en Dierlijke oliën en vetten, incl. smeer-en bereidingsvetten alsmede sauzen die op emulsies zijn gebaseerd Subcategorie A. plantaardige en dierlijke oliën en vetten en smeer-

Nadere informatie

Voedingskundige criteria reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen - Reclame Code voor Voedingsmiddelen 2015

Voedingskundige criteria reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen - Reclame Code voor Voedingsmiddelen 2015 Categorie 1: Plantaardige en Dierlijke oliën en vetten, incl. smeer-en bereidingsvetten alsmede sauzen die op emulsies zijn gebaseerd 1. Subcategorie A: plantaardige en dierlijke oliën en vetten en smeer-

Nadere informatie

Eiwitbeperkt dieet. Over een eiwitbeperkt dieet. Almere, Dieetadvies voor: Eiwitbeperkt à gram eiwit per dag

Eiwitbeperkt dieet. Over een eiwitbeperkt dieet. Almere, Dieetadvies voor: Eiwitbeperkt à gram eiwit per dag Eiwitbeperkt dieet Almere, Dieetadvies voor: Eiwitbeperkt à gram eiwit per dag Natriumbeperkt à 2400 mg natrium per dag (6 gram zout) Over een eiwitbeperkt dieet U heeft het advies gekregen een eiwitbeperkt

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Een operatie? Let op uw voeding!

Een operatie? Let op uw voeding! Een operatie? Let op uw voeding! Belangrijk Om een operatie en uw herstel zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat u lichamelijk in een zo goed mogelijke conditie bent. Een goede voedingstoestand

Nadere informatie

Bijdrage (%) van maaltijden aan de consumptie van groepen

Bijdrage (%) van maaltijden aan de consumptie van groepen Tabel 25 Bijdrage (%) van maaltijden aan de consumptie van groepen voedingsmiddelen Project : Basis rapportage VCP (SAS) Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering

Nadere informatie

Bijdrage (%) van de tussendoortjes aan de consumptie van productgroepen in drie voedselconsumptiepeilingen

Bijdrage (%) van de tussendoortjes aan de consumptie van productgroepen in drie voedselconsumptiepeilingen Tabel 18 Bijdrage (%) van de tussendoortjes aan de consumptie van productgroepen in drie voedselconsumptiepeilingen Bijdrage (%) van tussendoortjes aan de consumptie van groepen voedingsmiddelen bij de

Nadere informatie

Eten volgens de nieuwe Schijf van Vijf. Annette Stafleu 8 november 2016

Eten volgens de nieuwe Schijf van Vijf. Annette Stafleu 8 november 2016 Eten volgens de nieuwe Schijf van Vijf Annette Stafleu 8 november 2016 Video: Wat is gezond eten volgens de Schijf van Vijf Astrid Postma van het Voedingscentrum vertelt Wat presenteren we vandaag? Onze

Nadere informatie

Voedingskundige criteria Reclame Code voor voedingsmiddelen

Voedingskundige criteria Reclame Code voor voedingsmiddelen Voor referentieporties: zie portielijst. In deze lijst staan de meest gehanteerde portiegroottes, tenzij anders aangegeven op de verpakking van producten. Categorie 1: Plantaardige en Dierlijke oliën en

Nadere informatie

Bijlage 1. Voedingskundige criteria Schijf van Vijf en niet-schijf-van-vijf

Bijlage 1. Voedingskundige criteria Schijf van Vijf en niet-schijf-van-vijf Bijlage 1. Voedingskundige criteria en niet-schijf-van-vijf Criteria voor onderscheid tussen schijf-van-vijf-producten en niet-schijf-van-vijf-producten, en criteria voor onderscheid tussen niet-schijf-van-vijf-producten.

Nadere informatie

Let op! Om niets te vergeten vragen wij u het dagboek direct na elke maaltijd, of ander moment waarop uw kind iets eet of drinkt, in te vullen.

Let op! Om niets te vergeten vragen wij u het dagboek direct na elke maaltijd, of ander moment waarop uw kind iets eet of drinkt, in te vullen. eetdagboek Naam Geboortedatum - - Een eetdagboek bijhouden De kinderarts of de diëtist heeft u gevraagd een eetdagboek bij te houden. Om een goede indruk van de voedingsinname van uw kind te verkrijgen,

Nadere informatie

Vakantie vitamines: hoe voorkom je vakantie kilo s? Jantine Blaauwbroek Diëtist

Vakantie vitamines: hoe voorkom je vakantie kilo s? Jantine Blaauwbroek Diëtist Vakantie vitamines: hoe voorkom je vakantie kilo s? Jantine Blaauwbroek Diëtist Inhoud 1 Vakantiebestemmingen 2 Wat is gezonde voeding? 3 Energieleveranciers en functies 4 Energiebalans op vakantie 5 Weet

Nadere informatie

Risico op ondervoeding tijdens uw behandeling

Risico op ondervoeding tijdens uw behandeling Risico op ondervoeding tijdens uw behandeling Ondervoeding door ziekte, een behandeling of een operatie is een veelvoorkomend probleem in het ziekenhuis. Ongeveer één op de drie patiënten loopt risico

Nadere informatie

DE MAAND ZONDER SUIKER

DE MAAND ZONDER SUIKER DE MAAND ZONDER SUIKER Spelregels Hoe werkt het experiment? De maand november is voor Kassa de Maand Zonder Suiker. Helemaal suikervrij is niet gezond: in fruit zit bijvoorbeeld van nature suiker, maar

Nadere informatie

Consumptie van koolhydraten in Nederland

Consumptie van koolhydraten in Nederland Consumptie van koolhydraten in Nederland Caroline van Rossum 1 Inhoud Voedselconsumptie meten Inname Bronnen Waar en wanneer Verschillen in bevolking Veranderingen 2 Voedselconsumptiepeilingen Inzicht

Nadere informatie

voorkomen van ondervoeding bij ouderen ZorgSaam

voorkomen van ondervoeding bij ouderen ZorgSaam voorkomen van ondervoeding bij ouderen ZorgSaam 1 2 VOORKOMEN VAN ONDERVOEDING BIJ OUDEREN Bij het bezoek op de polikliniek is u een aantal vragen gesteld over gewichtsverlies en uw eetlust. Hiermee wordt

Nadere informatie

Bewegen x vakleerkracht = toekomst 2

Bewegen x vakleerkracht = toekomst 2 Bewegen x vakleerkracht = toekomst 2 Workshop voeding Vincent Verdoorn Fontys Sporthogeschool (Bewegen + voeding) x vakleerkracht = toekomst 2 Workshop voeding Vincent Verdoorn Fontys Sporthogeschool Inhoud

Nadere informatie

Introductie van voeding na pancreatitis

Introductie van voeding na pancreatitis Introductie van voeding na pancreatitis Deze brochure is bedoeld voor patiënten die herstellende zijn van een alvleesklierontsteking (= pancreatitis). In deze brochure wordt uitgelegd hoe u het beste kunt

Nadere informatie

dit eetdagboek is van:... hij of zij is jarig op:...

dit eetdagboek is van:... hij of zij is jarig op:... eetdagboek dit eetdagboek is van:... hij of zij is jarig op:... en wordt dan:... jaar. Een eetdagboek bijhouden De kinderarts heeft u gevraagd een eetdagboek bij te houden. Dit dagboek kan helpen bij het

Nadere informatie

Voorkom Zwangerschapsdiabetes

Voorkom Zwangerschapsdiabetes Voorkom Zwangerschapsdiabetes Steeds meer zwangere vrouwen krijgen zwangerschapsdiabetes (zwangerschapssuiker). Deze folder geeft informatie over gezond eten en bewegen tijdens zwangerschap. Wat is zwangerschapsdiabetes?

Nadere informatie

Risico op ondervoeding tijdens opname

Risico op ondervoeding tijdens opname Risico op ondervoeding tijdens opname Ondervoeding door ziekte, een behandeling of een operatie is in het ziekenhuis een veelvoorkomend probleem. Ongeveer één op de drie patiënten heeft een risico op

Nadere informatie

Voedingsadvies bij verhoogde bloedsuikers tijdens de zwangerschap

Voedingsadvies bij verhoogde bloedsuikers tijdens de zwangerschap Voedingsadvies bij verhoogde bloedsuikers tijdens de zwangerschap 2 Bij de Glucose Tolerantie Test was uw bloedsuiker (ook wel bloedglucose genoemd) te hoog. Daarom ontvangt u deze informatie. Wat is glucose?

Nadere informatie

Energie en eiwitverrijkt dieet. Afdeling Diëtetiek

Energie en eiwitverrijkt dieet. Afdeling Diëtetiek 00 Energie en eiwitverrijkt dieet Afdeling Diëtetiek Wanneer is een energie- en eiwitverrijkt dieet nodig? Een energie- en eiwitverrijkt dieet is bestemd voor mensen met een te laag lichaamsgewicht of

Nadere informatie

Scheper Beter: 'SNAQ-en met zorg' Folder over ondervoeding op de polikliniek van het Scheper Ziekenhuis. SNAQ-score > 2. Diëtetiek

Scheper Beter: 'SNAQ-en met zorg' Folder over ondervoeding op de polikliniek van het Scheper Ziekenhuis. SNAQ-score > 2. Diëtetiek Scheper Beter: 'SNAQ-en met zorg' Folder over ondervoeding op de polikliniek van het Scheper Ziekenhuis SNAQ-score > 2 Diëtetiek 1 Afdeling Diëtetiek Telefoon: 0591-69 12 57 Email: dietetiek@sze.nl 2 Ondervoeding

Nadere informatie

Energie en eiwitverrijkte. voor kinderen

Energie en eiwitverrijkte. voor kinderen Energie en eiwitverrijkte voeding voor kinderen Inleiding Als uw kind ziek is, verbruikt het lichaam van uw kind meer energie en voedingsstoffen in vergelijking met een gezond kind. Ook kan een ziekte

Nadere informatie

Eiwit- en energieverrijkt dieet

Eiwit- en energieverrijkt dieet Eiwit- en energieverrijkt dieet 1 Inleiding Als gevolg van ziekte of na een operatie, is het mogelijk dat uw eetlust minder is. Voor een betere reactie op uw behandeling en een sneller herstel, is het

Nadere informatie

Gezond eten met pubers

Gezond eten met pubers Gezond eten met pubers Slimme tips voor ouders E-Book uitgegeven door Feel Good Coaching, exploitant van Ladyline Parkstad en Ladyline Sittard Gezond eten met pubers Slimme tips voor ouders Als ouder zie

Nadere informatie

Richtlijnen Assortimentskeuze De 1 e Fase op weg naar de gezonde kantine

Richtlijnen Assortimentskeuze De 1 e Fase op weg naar de gezonde kantine Richtlijnen Assortimentskeuze De 1 e Fase op weg naar de gezonde kantine Voorlopig achtergrond document tbv Criteria Brons voor de sportkantine februari 2014 Achtergrond Er zijn veel locaties die voedingsmiddelen

Nadere informatie

Bijlage 1. Voedingskundige criteria Schijf van Vijf en niet-schijf-van-vijf

Bijlage 1. Voedingskundige criteria Schijf van Vijf en niet-schijf-van-vijf Bijlage 1. Voedingskundige criteria en niet-schijf-van-vijf Criteria voor onderscheid tussen schijf-van-vijf-producten en niet-schijf-van-vijf-producten, en criteria voor onderscheid tussen niet-schijf-van-vijf-producten.

Nadere informatie

Energie- en eiwitverrijkt dieet

Energie- en eiwitverrijkt dieet Energie- en eiwitverrijkt dieet Informatie voor patiënten F0204-1011 oktober 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Instructiedocument bij monitoringformat Handvest Gezonder Voedingsaanbod op scholen

Instructiedocument bij monitoringformat Handvest Gezonder Voedingsaanbod op scholen Instructiedocument bij monitoringformat Handvest Gezonder Voedingsaanbod op scholen De ondertekenaars van het Handvest werken samen met individuele scholen in het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar

Nadere informatie

standaard gebruikers Voedingsmiddel gemiddelde afwijking aantal [%] Overigen 112 92 4952 83 td ochtend 0 4 6 0 td middag 1 7 49 1 td avond 1 11 63 1

standaard gebruikers Voedingsmiddel gemiddelde afwijking aantal [%] Overigen 112 92 4952 83 td ochtend 0 4 6 0 td middag 1 7 49 1 td avond 1 11 63 1 Tabel 24 Dagelijkse consumptie van groepen voedingsmiddelen door diverse bevolkingsgroepen naar tussendoorgebruik (berekening bij gebruikers van tussendoortjes) Project : Basis rapportage VCP (SAS) Weergave:

Nadere informatie

Eiwitbeperkt dieet Radboud universitair medisch centrum Radboud universitair medisch centrum

Eiwitbeperkt dieet Radboud universitair medisch centrum Radboud universitair medisch centrum Eiwitbeperkt dieet U heeft het advies gekregen om een eiwitbeperkt dieet te volgen. Deze brochure geeft u algemene informatie en voedingsadviezen over een eiwitbeperkt dieet. Heeft u na het lezen van

Nadere informatie

Voedingsadviezen bij zwangerschapsdiabetes

Voedingsadviezen bij zwangerschapsdiabetes DIETETIEK Voedingsadviezen bij zwangerschapsdiabetes Bij de behandeling van zwangerschapsdiabetes hoort een voedingsadvies. Vaak zijn maar een paar aanpassingen nodig in de voeding om nadelige gezondheidsgevolgen

Nadere informatie

RESTENRIJKE VOEDING. Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat Ieper N

RESTENRIJKE VOEDING. Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat Ieper N RESTENRIJKE VOEDING Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat 12 8900 Ieper 40.019N 20170720 www.yperman.net 057 35 35 35 info@yperman.net Diensthoofd keuken Om een dagelijks een goede darmwerking en gezonde

Nadere informatie

Van Richtlijnen Goede Voeding naar de Schijf van Vijf en diëtistenpraktijk Andrea Werkman

Van Richtlijnen Goede Voeding naar de Schijf van Vijf en diëtistenpraktijk Andrea Werkman Van Richtlijnen Goede Voeding naar de Schijf van Vijf en diëtistenpraktijk Andrea Werkman Logischer voor diëtist? Is het logischer geworden door uit te gaan van voedingsmiddelen? De aandacht voor voedingsmiddelen

Nadere informatie

Waar u op moet letten

Waar u op moet letten voedseldagboek datum van invullen naam diëtist OLVG patiëntensticker Voor de behandeling van uw kind is het belangrijk om te weten wat uw kind eet en drinkt. Wij vragen u om 3 dagen (2 weekdagen en 1 weekenddag)

Nadere informatie

Dieet bij zwangerschapsdiabetes

Dieet bij zwangerschapsdiabetes Dieet bij zwangerschapsdiabetes De arts heeft u verteld dat u zwangerschapsdiabetes hebt. In deze folder leest u wat dit is en wat u hier met een dieet zelf aan kunt doen. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Voedingsadvies bij reactieve hypoglycemie

Voedingsadvies bij reactieve hypoglycemie VOEDING & DIEET Voedingsadvies bij reactieve hypoglycemie ADVIES Voedingsadvies bij reactieve hypoglycemie Als we een maaltijd gebruiken met veel koolhydraten (suikers en/of zetmelen), maakt onze alvleesklier

Nadere informatie

Wie beter eet, wordt sneller beter. Afdeling Diëtetiek

Wie beter eet, wordt sneller beter. Afdeling Diëtetiek 00 Wie beter eet, wordt sneller beter Afdeling Diëtetiek Tijdens uw bezoek aan de polikliniek zijn enkele vragen gesteld die verband houden met uw eetlust en uw gewicht. U ontvangt deze folder omdat uit

Nadere informatie

Voedselconsumptie in Nederland anno nu Eerste bevindingen van voedselconsumptiepeiling Caroline van Rossum

Voedselconsumptie in Nederland anno nu Eerste bevindingen van voedselconsumptiepeiling Caroline van Rossum Voedselconsumptie in Nederland anno nu Eerste bevindingen van voedselconsumptiepeiling 2012-2016 Caroline van Rossum 1 Voedselconsumptiepeilingen Inzicht in wat, waar en wanneer voedingsmiddelen worden

Nadere informatie

Wat kunt u doen bij ondervoeding?

Wat kunt u doen bij ondervoeding? Wat kunt u doen bij ondervoeding? Adviezen voor een energie- en eiwitrijke voeding Bronvermelding Deze folder is gemaakt door de afdeling diëtetiek van het UMC Utrecht: Wat kunt u doen bij ondervoeding?,

Nadere informatie

Energie en eiwitverrijkt dieet. Afdeling Diëtetiek

Energie en eiwitverrijkt dieet. Afdeling Diëtetiek 00 Energie en eiwitverrijkt dieet Afdeling Diëtetiek 1 Wanneer is een energie- en eiwitverrijkt dieet nodig? Een energie- en eiwitverrijkt dieet is bestemd voor mensen met een te laag lichaamsgewicht of

Nadere informatie

G e z o n d e t e n m e t d e Schijf van Vijf

G e z o n d e t e n m e t d e Schijf van Vijf G e z o n d e t e n m e t d e Schijf van Vijf De Schijf van Vijf in het kort Om fit en gezond te leven is het belangrijk om gezond te eten. Gezond eten is samen met voldoende bewegen dé basis voor een

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. Voeding 6. Slaap 22. Houding 30. Naar de dokter 37. Kleding 65. Mode 74. Kleding wassen 77

Inhoud. Voorwoord 3. Voeding 6. Slaap 22. Houding 30. Naar de dokter 37. Kleding 65. Mode 74. Kleding wassen 77 Inhoud Voorwoord 3 Voeding 6 Slaap 22 Houding 30 Naar de dokter 37 Kleding 65 Mode 74 Kleding wassen 77 6 VOEDING Weet wat je eet Je eet elke dag. Alles wat je eet (en drinkt) heet voeding. Is elke voeding

Nadere informatie

Ondervoeding, wat nu? INFORMATIE EN PRAKTISCHE TIPS OVER ONDERVOEDING VOOR MEDEWERKERS, BEWONERS EN FAMILIE. Maartje is onderdeel van

Ondervoeding, wat nu? INFORMATIE EN PRAKTISCHE TIPS OVER ONDERVOEDING VOOR MEDEWERKERS, BEWONERS EN FAMILIE. Maartje is onderdeel van Ondervoeding, wat nu? INFORMATIE EN PRAKTISCHE TIPS OVER ONDERVOEDING VOOR MEDEWERKERS, BEWONERS EN FAMILIE Maartje is onderdeel van Ondervoeding, wat nu? WAT KAN DE DIËTIST VOOR U BETEKENEN BIJ (DREIGENDE)

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Voedingsmiddenenbedrijven hebben verschillende manieren om consumenten erop te attenderen dat bepaalde producten goed zouden zijn voor de gezondheid. Sinds enkele jaren worden daar in Nederland

Nadere informatie

Koolhydraatvariatielijst. Afdeling Diëtetiek

Koolhydraatvariatielijst. Afdeling Diëtetiek Koolhydraatvariatielijst Afdeling Diëtetiek Brood- en broodproducten Beschuit 1 stuks 10 7 Brood, bruin, volkoren, wit 1 snee 35 15 Broodje, bruin, volkoren, wit 1 stuks 50 23 Broodje, pistolet, bruin,

Nadere informatie

Diewertje Sluik, Edith Feskens

Diewertje Sluik, Edith Feskens Nutriëntendichtheid van basisvoedingsmiddelen Diewertje Sluik, Edith Feskens NZO Symposium, 21 November 2013 Inhoud Kwaliteit van voeding meten: dieetscores/indexen Nutrient profiling Nutriëntendichtheid

Nadere informatie

Voeding en sport. 31 oktober 2012 RedFed - Carmen Lecluyse

Voeding en sport. 31 oktober 2012 RedFed - Carmen Lecluyse Voeding en sport 31 oktober 2012 RedFed - Carmen Lecluyse Inhoud 1. Actieve voedingsdriehoek 2. Aanbevelingen 3. Praktische tips 4. Energiebehoefte 5. Etiket lezen 6. Reclame 7. Fabels en feiten Voeding

Nadere informatie

Nieuwe wegen naar gezonde voeding

Nieuwe wegen naar gezonde voeding Nieuwe wegen naar gezonde voeding 1 Wat eten we en wordt het beter? Matthijs van den Berg Hoofd van het Centrum Voeding, Preventie en Zorg bij het RIVM. 2 Wat eten we en wordt het beter? Matthijs van den

Nadere informatie

H.40025.0416. Voedingsadvies voor ouderen met (dreigende) ondervoeding

H.40025.0416. Voedingsadvies voor ouderen met (dreigende) ondervoeding H.40025.0416 Voedingsadvies voor ouderen met (dreigende) ondervoeding Inleiding Een gezond voedingspatroon is voor iedereen van belang. Gezonde voeding levert de energie en de voedingsstoffen die uw lichaam

Nadere informatie

Voeding bij ziekte en herstel

Voeding bij ziekte en herstel Diëtetiek Voeding bij ziekte en herstel i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inleiding Als u ziek bent, is de kans groot dat u gewicht verliest. Dat komt doordat het lichaam meer energie en voedingsstoffen

Nadere informatie

Voeding bij diabetes mellitus

Voeding bij diabetes mellitus Voeding bij diabetes mellitus Inleiding Dieetadviezen bij diabetes mellitus zijn nauwelijks anders dan adviezen voor een goede voeding. De gedachte dat iemand met diabetes helemaal geen suiker mag eten

Nadere informatie

Trainen is 1 ding VOEDING EN SPORT. 2 november 2013 Carmen Lecluyse. Voeding en sport - Carmen Lecluyse. maar er komt meer bij kijken

Trainen is 1 ding VOEDING EN SPORT. 2 november 2013 Carmen Lecluyse. Voeding en sport - Carmen Lecluyse. maar er komt meer bij kijken 2 Trainen is 1 ding VOEDING EN SPORT 2 november 2013 Carmen Lecluyse 3 4 maar er komt meer bij kijken 1 5 6 Inhoud Actieve voedingsdriehoek (1) 7 8 1. Actieve voedingsdriehoek 2. Aanbevelingen 3. Praktische

Nadere informatie

Diëtetiek Eiwitbeperkt dieet

Diëtetiek Eiwitbeperkt dieet Diëtetiek Eiwitbeperkt dieet Afdeling diëtetiek, telefoonnummer: 0344 674285 K. van Galen D. Jansen A. Kalisvaart R. van Nuland I.Oosterhof R. Weterings Eiwit Eiwitten zijn voedingsstoffen die we dagelijks

Nadere informatie

FIC INFOSESSIE DE EUROPESE WETGEVING M.B.T. ETIKETTERING UPDATE 13.05.2014 LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE À L ÉTIQUETAGE SESSION D INFO FIC

FIC INFOSESSIE DE EUROPESE WETGEVING M.B.T. ETIKETTERING UPDATE 13.05.2014 LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE À L ÉTIQUETAGE SESSION D INFO FIC FIC INFOSESSIE DE EUROPESE WETGEVING M.B.T. ETIKETTERING UPDATE 13.05.2014 LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE À L ÉTIQUETAGE SESSION D INFO FIC FIC INFO SESSION UPDATE 13-05-2014 PROGRAMMA Bepalinen van

Nadere informatie

HET LEVERSPAREND DIEET

HET LEVERSPAREND DIEET HET LEVERSPAREND DIEET Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat 12 8900 Ieper 40.031N 20170720 www.yperman.net 057 35 35 35 info@yperman.net Diensthoofd keuken Veel vet en moeilijk verteerbaar voedsel prikkelt

Nadere informatie

Voedingsadviezen. Diëtetiek. Bij zwangerschapsdiabetes

Voedingsadviezen. Diëtetiek. Bij zwangerschapsdiabetes Diëtetiek Voedingsadviezen Bij zwangerschapsdiabetes Inleiding U heeft van uw behandelend arts vernomen dat u zwangerschapsdiabetes heeft. U heeft tijdens uw bezoek aan de diëtist al de voedingsadviezen

Nadere informatie

Voedingswaarden van margarine-, halvarine- en bak- en braadproducten

Voedingswaarden van margarine-, halvarine- en bak- en braadproducten INFOKAART Voedinswaarden van mararine-, halvarine- en bak- en braadproducten januari 26 Het assortiment mararineproducten wordt steeds roter en sluit steeds beter aan op de wensen en eisen van de consument.

Nadere informatie

Voedingsadviezen na een Whipple-operatie

Voedingsadviezen na een Whipple-operatie Voedingsadviezen na een Whipple-operatie Albert Schweitzer ziekenhuis september 2014 pavo 1127 Inleiding U heeft een Whipple-operatie gehad waarbij (een deel van) uw alvleesklier is verwijderd. Na de operatie

Nadere informatie

2. Schijf van Vijf samengevat

2. Schijf van Vijf samengevat 2. Schijf van Vijf samengevat 2.1 De essentie van de Schijf van Vijf De Schijf van Vijf is het beeldmerk dat laat zien wat gezond eten inhoudt. Het beeldmerk wordt onderbouwd met de Richtlijnen Schijf

Nadere informatie

Dieet bij chronische nierschade oktober Gine Hassink Diëtist Gelre Ziekenhuis Apeldoorn

Dieet bij chronische nierschade oktober Gine Hassink Diëtist Gelre Ziekenhuis Apeldoorn Dieet bij chronische nierschade oktober 2016 Gine Hassink Diëtist Gelre Ziekenhuis Apeldoorn Inhoud Stellingen Waarom een dieet Eiwitten Zout Kalium Fosfaat Vocht Carambola Stellingen Ruimte voor vragen

Nadere informatie

ALLES OVER VOEDINGS- STOFFEN

ALLES OVER VOEDINGS- STOFFEN ALLES OVER VOEDINGS- STOFFEN VOORWOORD Lieve Fitsoluter, Wij hopen dat je veel plezier hebt met het lezen van ons E-book en er veel inspiratie uit kunt halen voor jouw gezonde lifestyle! We zijn ons er

Nadere informatie

Eet smakelijk René de Groot 15-06-2014

Eet smakelijk René de Groot 15-06-2014 Eet smakelijk René de Groot 15-06-2014 Inhoudsopgave: Kennis testen Waar is voeding eigenlijk goed voor? Waarmee moeten we dan ontbijten? Bloedsuiker spiegel Calorieën?? Schijf van 5 Hoeveel calorieën

Nadere informatie

De diëtist berekent en beoordeelt de voeding en informeert de behandelend arts. Zo nodig neemt de diëtist contact met u op.

De diëtist berekent en beoordeelt de voeding en informeert de behandelend arts. Zo nodig neemt de diëtist contact met u op. OLVG, locatie Oost en West Voedseldagboek datum van invullen naam diëtist OLVG patiëntensticker Voor de behandeling van uw kind is het belangrijk om te weten wat uw kind eet en drinkt. Wij vragen u om

Nadere informatie

VOEDING NA EEN KAAKOPERATIE

VOEDING NA EEN KAAKOPERATIE VOEDING NA EEN KAAKOPERATIE U heeft een kaakoperatie ondergaan, waardoor u moeilijk kunt slikken of kauwen. Daarom eet u tijdelijk vloeibare en/of gemalen voeding. Het is belangrijk dat deze voeding voldoende

Nadere informatie

Zin en onzin van voedingssupplementen Voeding voor senioren 23 november 2017 Best

Zin en onzin van voedingssupplementen Voeding voor senioren 23 november 2017 Best Zin en onzin van voedingssupplementen Voeding voor senioren 23 november 2017 Best BOT Voor sterke botten is nodig: Calcium + Vitamine D + Bewegen >>> alle 3 samen! Sterke botten worden al in de jeugd gevormd

Nadere informatie

Koolhydraatarm dieet en diabetes mellitus

Koolhydraatarm dieet en diabetes mellitus Koolhydraatarm dieet en diabetes mellitus Een koolhydraatarm dieet De arts of diëtist heeft met u besproken dat u gedurende drie maanden een koolhydraatarm dieet gaat volgen. Dit dieet volgt u in overleg

Nadere informatie

Afdeling Diëtetiek. Dieet bij een verhoogd cholesterolgehalte

Afdeling Diëtetiek. Dieet bij een verhoogd cholesterolgehalte Afdeling Diëtetiek Dieet bij een verhoogd cholesterolgehalte Algemeen U heeft een verhoogd cholesterolgehalte. Deze folder bevat informatie over het dieet bij een verhoogd cholesterolgehalte. U kunt deze

Nadere informatie

Energie- en eiwitverrijkte voeding

Energie- en eiwitverrijkte voeding Energie- en eiwitverrijkte voeding Wanneer is een energie- en eiwitverrijkte voeding nodig? Een energie-en eiwitverrijkte voeding is een voeding met extra veel calorieën en eiwitten en bedoeld voor mensen

Nadere informatie

Voorkomen van ondervoeding bij ouderen

Voorkomen van ondervoeding bij ouderen Voorkomen van ondervoeding bij ouderen U heeft deze folder gekregen omdat u onbedoeld bent afgevallen of verminderde eetlust heeft of heeft gehad. Hierdoor heeft u kans op ondervoeding. Het lichaam heeft

Nadere informatie

FOSFAATBINDERS GEBRUIK VAN FOSFAATBINDERS BIJ DIALYSE

FOSFAATBINDERS GEBRUIK VAN FOSFAATBINDERS BIJ DIALYSE FOSFAATBINDERS GEBRUIK VAN FOSFAATBINDERS BIJ DIALYSE FRANCISCUS VLIETLAND In deze folder krijgt u uitleg over de juiste inname van fosfaatbinders. De woorden fosfaat en fosfor worden vaak door elkaar

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes Inleiding U heeft van uw arts of verloskundige gehoord dat u zwangerschapsdiabetes heeft. In deze folder leest u wat dit inhoudt en wat de mogelijke gevolgen voor u en uw baby zijn.

Nadere informatie

Ondervoeding. Eten bij ondervoeding en herstel na ziekte. In deze folder staan tips om voldoende en eiwitrijk te eten.

Ondervoeding. Eten bij ondervoeding en herstel na ziekte. In deze folder staan tips om voldoende en eiwitrijk te eten. Ondervoeding Eten bij ondervoeding en herstel na ziekte In deze folder staan tips om voldoende en eiwitrijk te eten. Ondervoeding komt vooral voor bij ziekte en bij ouderen. Op oudere leeftijd is het soms

Nadere informatie

Dieetadviezen bij wondgenezing

Dieetadviezen bij wondgenezing Dieetadviezen bij wondgenezing Diëtetiek Bereikbaarheid afdeling Diëtetiek Amphia Ziekenhuis: Locatie Langendijk, Molengracht, Pasteurlaan: (076) 595 30 75 Algemeen telefoonnummer Amphia Ziekenhuis: (076)

Nadere informatie

Koolhydraatadviezen in de praktijk

Koolhydraatadviezen in de praktijk Wie en wanneer adviseer je wat? Mariëlle van Veen Diëtist Leids Universitair Medisch Centrum Koolhydraten zijn hot Te verwachten effecten Verbeteren glucoseregulatie Verminderen medicatiegebruik Verbeteren

Nadere informatie

Voedingsadvies bij peuterdiarree

Voedingsadvies bij peuterdiarree Diëtetiek Voedingsadvies bij peuterdiarree www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl DIE009 / Voedingsadvies bij peuterdiarree / 29-09-2014 2 Voedingsadvies

Nadere informatie

Schijf van Vijf-spel. Opdracht 4C. Opdracht

Schijf van Vijf-spel. Opdracht 4C. Opdracht Opdracht 4C Schijf van Vijf-spel Opdracht Doel: Introductie: 15 min. Opdracht 1: Opdracht 2: Kinderen worden bewust gemaakt van wat gezonde basisvoeding is. Dit zijn producten uit de Schijf van Vijf. Als

Nadere informatie

Toelichting bij de vragenlijst

Toelichting bij de vragenlijst Toelichting bij de vragenlijst 1 Deze vragenlijst bevat vragen over een aantal leefgewoonten, zoals lichaamsbeweging en voedingsgewoonten. Aan het einde van de vragenlijst staan enkele algemene vragen.

Nadere informatie

Postprandiale hypotensie

Postprandiale hypotensie Diëtetiek Geriatrie Postprandiale hypotensie i Patiënteninformatie Lage bloeddruk na het eten Slingeland Ziekenhuis Algemeen Postprandiale hypotensie betekent een lage bloeddruk na het eten. Als de bloeddruk

Nadere informatie

Lactosevrij proefdieet voor uw kind

Lactosevrij proefdieet voor uw kind Lactosevrij proefdieet voor uw kind Diëtetiek mca.nl Inhoudsopgave Lactose-intolerantie wat is dat? 3 Het proefdieet 3 Producten met lactose 3 Op het etiket of de verpakking 4 Wat mag wel bij een lactosevrij

Nadere informatie

Programma. Fosfaat in voeding. Streefwaarden fosfaat. ATP: onderdeel citroenzuur cyclus. Van 1,8 -> 1,3 mmol/l: sneller in het rood.

Programma. Fosfaat in voeding. Streefwaarden fosfaat. ATP: onderdeel citroenzuur cyclus. Van 1,8 -> 1,3 mmol/l: sneller in het rood. Programma Fosfaat en Voeding Conny Ooms Diëtist nefrologie Referenties Fosfaat in voeding Medicamenteuze behandelmogelijkheden Hoe doen we het in het Amphia Praktische info Vragen Fosfaat in voeding Fosfaatrijk

Nadere informatie

GEZOND ETEN MET DE SCHIJF VAN VIJF

GEZOND ETEN MET DE SCHIJF VAN VIJF GEZOND ETEN MET DE SCHIJF VAN VIJF DE SCHIJF VAN VIJF IN HET KORT Iedereen weet dat gezond eten goed voor je is. Door gezond te eten, voel je je fitter. Daarnaast is het belangrijk om een gezond gewicht

Nadere informatie

voedingsadvies bij dreigende ondervoeding

voedingsadvies bij dreigende ondervoeding patiënteninformatie voedingsadvies bij dreigende ondervoeding De arts of verpleegkundige heeft met u besproken dat u kans heeft op ondervoeding. Goede voeding kan helpen om uw conditie te verbeteren. Wat

Nadere informatie

1 MONTH MOTIVATED FOOD-CHALLENGE. Hallo!

1 MONTH MOTIVATED FOOD-CHALLENGE. Hallo! 1 MONTH MOTIVATED FOOD-CHALLENGE Hallo! SUPER dat jij een kijkje neemt naar de FOODCHALLENGE! Hieronder vind je de FOODPRODUCTLIST en een korte uitleg hierover. Heb je nog vragen? Stuur me gerust een mailtje

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Ondervoeding. in het ziekenhuis Afdeling Diëtetiek

PATIËNTEN INFORMATIE. Ondervoeding. in het ziekenhuis Afdeling Diëtetiek PATIËNTEN INFORMATIE Ondervoeding in het ziekenhuis Afdeling Diëtetiek Ondervoeding bij ziekte Ondervoeding door ziekte is in ziekenhuizen een veel voorkomend probleem. Ongeveer 1 op de 4 patiënten is

Nadere informatie

Afdeling Diëtetiek. Voedingsadvies bij jicht

Afdeling Diëtetiek. Voedingsadvies bij jicht Afdeling Diëtetiek Algemeen U heeft jicht. In deze folder vindt u een aantal algemene adviezen die eventuele klachten kunnen voorkomen of verminderen. Wat is jicht? Jicht is een aandoening die behoort

Nadere informatie

Dieetadviezen voor mensen met een colostoma

Dieetadviezen voor mensen met een colostoma Dieetadviezen voor mensen met een colostoma Naam : Datum : Specialist : Diëtist : Telefoonnummer : o (0223) 69 69 16 o (0223) 69 69 27 o (0223) 69 62 81 o (0223) 69 63 29 1 Inhoud pag. 1. Inleiding...

Nadere informatie

Lekker eten met minder zout

Lekker eten met minder zout Lekker eten met minder zout Inleiding In deze brochure vindt u informatie over hoe u het zoutgehalte in uw voeding kunt verminderen en toch lekker kunt blijven eten. Gemiddeld krijgen we per dag 9 gram

Nadere informatie

KlasseLunch. Over gezond eten 1. Docentenhandleiding KlasseLunch 2008:

KlasseLunch. Over gezond eten 1. Docentenhandleiding KlasseLunch 2008: Over gezond eten 1 WAAROM IS GEZOND ETEN BELANGRIJK? Je bent nu in de groei. Je lichaam is nog lang niet klaar. Goed en gezond eten is daarom erg belangrijk. Want alleen dan krijg je voldoende voedingsstoffen

Nadere informatie

Voeding bij pancreatitis

Voeding bij pancreatitis UMC St Radboud Voeding bij pancreatitis (alvleesklierontsteking) Patiënteninformatie Deze brochure geeft u algemene informatie over de voeding bij pancreatitis. Heeft u na het lezen van deze brochure nog

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Voeding en zorg. We zorgen graag voor u!

Patiënteninformatie. Voeding en zorg. We zorgen graag voor u! Patiënteninformatie Voeding en zorg We zorgen graag voor u! Voeding en zorg We zorgen graag voor u! In deze folder treft u algemene informatie aan over 1. Service- en voedingsmedewerkers, 2. Eten en drinken,

Nadere informatie

Maaltijdtypen. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Maaltijdtypen. Maaltijdtype: tijdstip:

Maaltijdtypen. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Maaltijdtypen. Maaltijdtype: tijdstip: Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de verschillende typen maaltijden die men in horecabedrijven serveert. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: de drie bekendste

Nadere informatie

Voedingsadvies bij zwangerschapsdiabetes. diabetes gravidarum

Voedingsadvies bij zwangerschapsdiabetes. diabetes gravidarum Voedingsadvies bij zwangerschapsdiabetes diabetes gravidarum 2 Deze brochure is bedoeld voor vrouwen met diabetes gravidarum. In deze brochure wordt informatie gegeven over o.a. de richtlijnen voor de

Nadere informatie

VOEDING BIJ ZWANGERSCHAPSDIABETES

VOEDING BIJ ZWANGERSCHAPSDIABETES Diabetes DIABETES VOEDING BIJ ZWANGERSCHAPSDIABETES Diabetes is een aandoening waarbij er problemen zijn met het op peil houden van het bloedglucose. Glucose is afkomstig van koolhydraten uit de voeding

Nadere informatie