Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02"

Transcriptie

1 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin beoren, alsmede antennes en un aansluitin, niet beorende tot een entraal antennesysteem en zonwerinen. Indien zi onder de inboedel een postzeel- en/of andere verzamelin bevindt, wordt, tenzij anders overeenekomen, in eval van besadiin of verlies van de verzamelin per ebeurtenis ten ooste 10% van et voor de inboedel verzekerde bedra veroed. Niet verzekerd zijn: - andere motorrijtuien dan bromfietsen, - aananwaens, - andere sepen dan kano s, opblaasbare boten en zeilplanken, - lutvaartuien en - andere dieren dan kleine uisdieren; b eld en eldswaardie papieren eld en eldswaardie papieren tot ten ooste e 1.000,- per ebeurtenis, zo nodi boven et verzekerde bedra, met een beperkin tot e 500,- per ebeurtenis ten aanzien van sade veroorzaakt door diefstal epleed in Amsterdam, Rotterdam, s-gravenae en Utret; Onder eld en eldswaardie papieren wordt verstaan emunt eld en bankbiljetten zowel in Nederlandse als buitenlandse valuta, dienende tot wetti betaalmiddel en alle papier waaraan in et maatsappelijk verkeer eldswaarde wordt toeekend, met inberip van (kas)eques, betaalkaarten, ipkaarten en reditards. voor zover de onder a en b enoemde zaken toebeoren aan - de verzekerinnemer, - zijn bij em inwonende bloed- en aanverwanten, - andere oneuwde personen, die met de verzekerinnemer evenals ezinsleden samenwonen, - zijn loés. met een uurwonin verbonden bestanddelen Artikel 2 met de door de verzekerinnemer bewoonde uurwonin verbonden bestanddelen, - die door em na inan van de uur voor eien rekenin zijn aanebrat of door em van de vorie bewoner zijn overenomen, dan wel - voor zover deze bestaan uit bean-, silder- en witwerk, alsmede apparaten en installaties van openbare (nuts)bedrijven; voor zover de eienaar of de verzekeraar van die wonin niet tot erstel of veroedin van de sade zal overaan. Waar de zaken verzekerd zijn en teen welke risio s 1 In Nederland De verzekerde zaken zijn in Nederland verzekerd: a in de wonin van de verzekerinnemer en de daarbij beorende kelderboxen en bijebouwen teen alle verzekerde risio s, mits: - deze wonin permanent bewoond is; - deze wonin of et ebouw, waarvan deze een als zelfstandi aan te merken deel is, van steen, beton of staal is ebouwd en een arde dakbedekkin eeft, - deze wonin, kelderboxen en bijebouwen of et ebouw, waarvan deze een als zelfstandi aan te merken deel zijn, slets tot uisoudelijk ebruik of mede tot winkel dienen; b buitensuis, en wel uitsluitend in de open lut, do uitsluitend teen - de risio s enoemd in artikel 3 onder a tlm d, - blikseminsla, - afpersin en berovin, beide met eweld of bedreiin met eweld teen personen, - relletjes, - een oneval et middel van vervoer overkomen, et breken van ijserei of et uit de strop sieten, één en ander bij vervoer naar een erstel- of bewaarplaats of bij veruizin; in personenauto s teen alle verzekerde risio s, met dien verstande dat de verzekerin teen diefstal en kwaadwillie besadiin uitsluitend na et openbreken van de auto en tot ten ooste e 250,- per ebeurtenis esiedt. 2 In eeel Europa De in artikel 1 onder a en b enoemde zaken zijn teen alle verzekerde risio s zowel in Nederland als elders in Europa ook verzekerd in ebouwen, van steen, beton of staal ebouwd met een arde dakbedekkin, waarin die zaken zi edurende ten ooste 3 opeenvolende maanden bevinden, do teen diefstal uitsluitend na braak aan et ebouw of et deel daarvan waarin die zaken zi bevinden. 3 Diefstal en kwaadwillie besadiin van audiovisuele en omputerapparatuur, alsmede lijfsieraden In de beide ierna vermelde evallen wordt (onverminderd et in dit artikel onder 1 bepaalde) ten ooste e 2.500,- per ebeurtenis veroed: - bij diefstal en kwaadwillie besadiin van audiovisuele en omputerapparatuur epleed in Amsterdam, Rotterdam, s-gravenae en Utret; - bij diefstal en kwaadwillie besadiin van lijfsieraden. Indien de inboedel ook volens andere polissen is verzekerd, wordt et bedra ad e 2.500,- naar veroudin van de verzekerde bedraen verminderd. Onder audiovisuele en omputerapparatuur wordt verstaan: - alle beeld-, eluids-, ontvanst- en zendapparatuur, zoals radio s, platenspelers, ompatdisspelers, televisietoestellen, videoamera s, band-, assette- en videoreorders, - alle soorten omputerapparatuur, zoals miro- en spelomputers; alles met inberip van de daarbij ebruikelijke randapparatuur en overie ulpmiddelen, zoals platen, ompatdiss, banden, assettes, boxen, monitoren, sijf- en afdrukeeneden. Onder lijfsieraden wordt verstaan sieraden, inlusief orloes, die zijn vervaardid om op of aan et liaam te worden edraen en die eeel of ten dele bestaan uit (edel)metaal, esteente, mineraal, ivoor, (bloed-)koraal of andere derelijke stoffen, alsmede parels. E3095/0701

2 Artikel 3 Verzekerde risio s De verzekerin dekt teen besadiin of verlies van de verzekerde zaken door: a brand, waaronder wordt verstaan een door verbrandin veroorzaakt en met vlammen epaard aand vuur buiten een aard, dat in staat is zi uit eien krat voort te planten. Deralve is o.a. een brand: - zenen, sroeien, smelten, verkolen, broeien, doorbranden van eletrise apparaten en motoren, - oververitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels; b zenen, sroeien en smelten tenevole van itteuitstralin door een brandend, loeiend of eet voorwerp of aanrakin daarmee; ontploffin, onversilli waar de ontploffin mot zijn ontstaan, in et ebouw dan wel elders. Onder sade door ontploffin wordt verstaan eteen daarover is vermeld in de lausule en de daarbij beorende toelitin, welke op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter riffie van de retbank in Utret is edeponeerd: d Iutvaartuien. Onder sade door lutvaartuien wordt verstaan sade aan de verzekerde zaken tenevole van et etroffen worden door een vertrekkend, vlieend, landend of vallend lut- of ruimtevaartui, dan wel een daaraan verbonden, daarvan loseraakt, daaruit eworpen of daaruit evallen projetiel, ontploffinsmiddel of ander voorwerp, alsmede eni ander voorwerp dat etroffen is door eni ier enoemd voorwerp; e storm, waaronder wordt verstaan een windsneleid van minstens 14 meter per seonde; f water, stoom en neersla in de volende evallen: - water of stoom, estroomd uit binnen of buiten et ebouw eleen leidinen of daarop aanesloten toestellen en installaties van waterleidin en entrale verwarmin tenevole van sprinen door vorst, breuk, verstoppin of een ander plotselin optredend defet. In dit eval zijn ook edekt de kosten van opsporin van de breuk of et defet en van et daarmede verband oudende breek- en erstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van de wonin. Indien de verzekerinnemer de uurder van de wonin is, worden die kosten uitsluitend veroed, voor zover de eienaar of de verzekeraar van die wonin niet tot erstel of veroedin van de sade zal overaan; - water, dat is overelopen uit de bovenenoemde toestellen en installaties; - binnenedronen neersla (reen, sneeuw, ael of smeltwater), tenzij deze is binnenekomen door openstaande ramen, deuren of luiken; - water binnenedronen tenevole van verstoppin van rioolputten of -buizen; - rondwater, mits dit is binnenedronen via afvoerleidinen en daarop aanesloten toestellen en installaties; - water, onvoorzien estroomd uit een waterbed, mits dit van een opvanbak is voorzien; - water uit aquaria door breuk of een defet daarvan met inberip van de sade aan et aquarium en de inoud. Niet edekt zijn: - sade tenevole van votdoorlatin van muren, onstrutiefouten of slet onderoud van die wonin en - de kosten van erstel van daken, dakoten en reenafvoerpijpen; diefstal; andere plotseline onzekere ebeurtenissen, die van buiten op de verzekerde zaken inwerken (voor zover deze dekkin de onder a t/m f bedoelde beperkinen niet opeft). In de onder a, b en enoemde evallen biedt de verzekerin ook dekkin, indien de sade is veroorzaakt door de aard of een ebrek van de verzekerde zaken. Artikel 4 Bijzondere insluitinen (veroedin boven et verzekerde bedra) 1 In verband met een edekte ebeurtenis zijn, zo nodi boven et verzekerde bedra, ook verzekerd: a de bereddinskosten, die een verzekerde bij of na de ebeurtenis eeft emaakt in verband met maatreelen ter voorkomin of verminderin van sade aan verzekerde zaken; b de kosten van de deskundien bedoeld in artikel 8, onder 2; en bovendien, tot ten ooste 10% van et verzekerde bedra voor elk volend onderdeel afzonderlijk: d e f i j k de opruiminskosten, waaronder wordt verstaan de kosten voor afbraak, weruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, die niet reeds in de in artikel 8 bedoelde vaststellin zijn berepen en et noodzakelijke evol zijn van een edekte ebeurtenis; de erstelkosten betreffende de tuin van de door de verzekerinnemer bewoonde wonin, bealve in verband met diefstal, kwaadwillie besadiin, storm en neersla, voor zover deze voor rekenin en risio van de verzekerinnemer zijn; de otel- of pensionkosten, mits deze met toestemmin van de maatsappij zijn emaakt; de kosten voor et vervoeren en elders opslaan van de inboedel; sade op rond van wettelijke aansprakelijkeid van de verzekerinnemer; tuinmeubelen, tuinereedsap, vlaenstokken en wasoed op et erf, in de tuin of op et balkon van de door de verzekerinnemer permanent bewoonde wonin teen diefstal en kwaadwillie besadiin; braaksade aan de door de verzekerinnemer bewoonde uurwonin; de inoud van koelkasten en diepvriezers teen sade door een defet aan et apparaat of door stroomuitval laner dan 6 uur; overie kosten, mits deze met toestemmin van de maatsappij zijn emaakt. 2 Tot ten ooste 10% van et verzekerde bedra zijn ook verzekerd de kosten van erstel van binnen et ebouw eleen leidinen, toestellen en sanitair van de waterleidin en entrale verwarmin, do uitsluitend in eval van sprinen door vorst en voor zover deze kosten ten laste van de verzekerinnemer komen als uurder van de wonin. 3 Bij overlijden van de verzekerinnemer ten evole van een oneval, ontstaan door een edekte ebeurtenis in de door de verzekerinnemer bewoonde wonin, wordt e 5.000,- aan zijn erfenamen uitekeerd. Artikel 5 Uitsluitinen De verzekerin eeft een dekkin, indien: eien ebrek, onstrutiefouten, aterstalli onderoud e.d. a de sade is veroorzaakt door de aard of een ebrek (beoudens et bepaalde in artikel 3, laatste alinea), door onstrutiefouten, instortin, inzakkin of aterstalli onderoud van verzekerde zaken; uisdieren, onedierte en simmels b de sade is veroorzaakt door kleine uisdieren toebeorende aan een verzekerde, dan wel door inseten, onedierte of simmels; bewerkin, reiniin, reparatie, aan- en verbouw e.d. de sade, bealve die bedoeld in artikel 3 onder a t/m is veroorzaakt door: - bewerkin, reiniin, reparatie, aan- of verbouw van verzekerde zaken,

3 d e f i j - et ebruik van een bijtende stof, inkt, olie, verf of vet in een ebouw waarin verzekerde zaken zi bevinden; speiale verzekerin voor de besadide of verloren eane zaken een speiale verzekerin, te weten een bromfiets-, kostbaareden-, pleziervaartuien-, televisieverzekerin e.d., is esloten; opzet, eien rove suld de sade is veroorzaakt met opzet of door eien rove suld van de verzekerinnemer of de betrokken verzekerde (zonder dat de maatsappij overiens een beroep op eien suld van de verzekerde zal doen); niet nakomen van verplitinen de verzekerinnemer of de tot uitkerin eretide een van de in artikel 7 enoemde verplitinen niet is naekomen met et opzet de maatsappij te misleiden of indien door et niet nakomen de maatsappij in een redelijk belan is esaad; overstromin de sade et evol is van overstromin door et bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkerinen, onversilli of de overstromin oorzaak dan wel evol is van een edekte ebeurtenis. Deze uitsluitin eldt niet voor brand of ontploffin veroorzaakt door overstromin; aardbevin of vulkanise uitbarstin de sade is ontstaan etzij edurende de tijd waarin, etzij edurende 24 uur nadat zi in of nabij de verzekerde zaken de evolen van aardbevin of vulkanise uitbarstin ebben eopenbaard, tenzij de verzekerinnemer bewijst, dat de sade niet aan die versijnselen is toe te srijven; molest de sade is veroorzaakt door of ontstaan uit een ewapend onflit, bureroorlo, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij, zoals deze berippen moeten worden opevat volens de tekst, die door et Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter riffie van de retbank in s-gravenae is edeponeerd onder nr 136/1981; atoomkernreaties de sade is veroorzaakt door, opetreden bij of voortevloeid uit atoomkernreaties, onversilli oe deze zijn ontstaan. Onder atoomkernreaties wordt verstaan iedere kernreatie waarbij enerie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijtin, kunstmatie en natuurlijke radioativiteit. Deze uitsluitin eldt niet voor radioatieve nuliden, die zi buiten een kerninstallatie bevinden en die ebruikt worden, of bestemd zijn om ebruikt te worden voor industriële, ommeriële, landbouwkundie, medise of wetensappelijke doeleinden, met dien verstande dat de door de bevoede overeid afeeven verunnin (voorzover vereist) van krat is voor vervaardiin, ebruik, opsla en et zi ontdoen van radioatieve stoffen. Voorzover kratens de wet of eni verdra een derde voor de sade aansprakelijk is, blijft deze uitsluitin van krat. Onder wet wordt verstaan de Wet Aansprakelijkeid Kernonevallen, zijnde de bijzondere wettelijke reelin van de aansprakelijkeid op et ebied van kernenerie. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet. Artikel 6 Eien risio Per ebeurtenis eldt een eien risio van: - e 225,- ten aanzien van besadiin of verlies door diefstal of kwaadwillie besadiin epleed in Amsterdam, Rotterdam, s-gravenae, Utret, Arnem, Breda, Eindoven, Heerlen, Kerkrade, s-hertoenbos, Tilbur, Nijmeen en Lelystad. Dit eien risio eldt niet voor een zodanie sade veroorzaakt na et openbreken van een personenauto; - e 20,- ten aanzien van besadiin of verlies van een verzekerde zaak door et vallen of omvallen daarvan. Artikel 7 Verplitinen in eval van sade Zodra de verzekerinnemer of de tot uitkerin eretide op de oote is, of beoort te zijn, van een ebeurtenis, die voor de maatsappij tot een uitkerinsverplitin kan leiden, dient ij ten aanzien daarvan: sriftelijk kennis te even a alle van belan zijnde eevens onverwijld sriftelijk aan de maatsappij mede te delen; deze eevens zullen dienen tot vaststellin van de toedrat en de omvan van et ret op uitkerin; de politie in kennis te stellen b in eval van vermoedelijke diefstal de politie of justitie daarvan ten spoediste kennis te even; beseiden e.d. toe te zenden alle van belan zijnde beseiden onverwijld aan de maatsappij te zenden; alle medewerkin te verlenen d zijn volle medewerkin aan de maatsappij te verlenen en alles na te laten, waardoor de maatsappij in een redelijk belan kan worden esaad. Artikel 8 De vaststellin van de sade 1 De sade wordt in onderlin overle ereeld of vastesteld door een door de maatsappij te benoemen deskundie, of door twee deskundien, waarvan de verzekerinnemer en de maatsappij er ieder één benoemen. In et laatste eval benoemen beide deskundien samen voor de aanvan van un werkzaameden, een derde deskundie die bij ebrek aan overeenstemmin een bindende uitspraak zal doen binnen de renzen van beide taxaties. Indien enie benoemin door nalatieid of door ebrek aan overeenstemmin niet tot stand komt, zal een benoemin op verzoek van de meest erede partij door de voorzitter van de Kamer van Koopandel en Fabrieken in et ressort waarin de partij zijn woonplaats eeft, voor beide partijen bindend zijn. De partij van wie dit verzoek uitaat, zal daarvan aan de wederpartij kennis even. 2 Honoraria en kosten van de deskundien zijn ten volle voor rekenin van de maatsappij, bealve die van de door de verzekerinnemer benoemde deskundie voor zover deze die van de door de maatsappij benoemde deskundie oversrijden. Artikel 9 De sadeveroedin 1 In et alemeen De maatsappij veroedt, beoudens et in artikel 4 bepaalde, tot ten ooste et verzekerde bedra per ebeurtenis, naar aar keus: - de kosten van erstel van de zaak onmiddellijk na de ebeurtenis, alsmede de waardeverminderin naar verkoopwaarde ondanks erstel, of

4 Artikel 13 - de waarde van de zaak onmiddellijk voor de ebeurtenis verminderd met de waarde van de eventuele restanten. 2 Sadeveroedin op basis van nieuwwaarde Als waarde onmiddellijk voor de ebeurtenis wordt de nieuwwaarde besouwd. Onder nieuwwaarde wordt verstaan et bedra benodid voor et verkrijen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. De vervaninswaarde wordt evenwel als waarde onmiddellijk voor de ebeurtenis besouwd ten aanzien van : - zaken, waarvan de vervaninswaarde minder bedraat dan 40% van de nieuwwaarde, - antiek, kunstvoorwerpen, verzamelinen, bromfietsen, kano s, opblaasbare boten, zeilplanken en uisdieren, - zaken, die onttrokken zijn aan et ebruik waarvoor zij waren bestemd. Onder vervaninswaarde wordt verstaan et bedra benodid voor et verkrijen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom elijkwaardie zaken. Bij de vaststellin van de waarde van verzekerde zaken onmiddellijk na de ebeurtenis wordt zo moelijk met de bovenbedoelde waarden rekenin eouden. Verzekerd belan bij verzekerde zaken en overan daarvan 1 Verzekerd is et belan van de verzekerde bij et beoud van de verzekerde zaken uit oofde van eiendom of een ander zakelijk ret, dan wel et draen van et risio voor et beoud of de aansprakelijkeid daarvoor. 2 Indien en voor zover et verzekerde belan bij de verzekerde zaken op een ander dan de verzekerinnemer overaat, volt de verzekerin dat belan, met inatnemin van et onder 3 bepaalde. 3 Na overan van et belan door overlijden van de verzekerinnemer kunnen zowel de nieuwe belanebbende als de maatsappij de verzekerin opzeen binnen 3 maanden nadat zij daarvan kennis ebben ekreen, met inatnemin van een termijn van 30 daen. Na overan van et belan anders dan door overlijden van de verzekerinnemer eindit de verzekerin automatis op de 30e da, tenzij de nieuwe belanebbende binnen die termijn aan de maatsappij eeft medeedeeld, dat ij de verzekerin overneemt. In dat eval ma de maatsappij binnen 30 daen na ontvanst van deze mededelin de verzekerin aan de nieuwe belanebbende met een termijn van minstens 8 daen opzeen. Artikel 10 Onderverzekerin Voor de reelin van een sade wordt et op de laatste premievervalda vastestelde verzekerde bedra verood met ten ooste 25%, indien: - onmiddellijk voor de ebeurtenis et verzekerde bedra laer is dan de waarde van et verzekerde en - indexerin van de verzekerin als bedoeld in artikel 12 is overeenekomen. Indien, na eventueel toepassin van et iervoor bepaalde, et verzekerde bedra laer is dan de waarde van et verzekerde, zijn de sadeveroedin en de veroedin van kosten slets naar evenredieid versuldid. Deze beperkin eldt evenwel niet voor de in artikel 4 bedoelde bijzondere insluitinen. Artikel 11 Afstand van veraalsret door de maatsappij De maatsappij veraalt een door aar betaalde sade aan verzekerde zaken niet op de verzekerinnemer, diens niet van tafel en bed eseiden etenoot of etenote, de bloedverwanten in de rete lijn van de verzekerinnemer, alsmede op de uisenoten en werknemers van de verzekerinnemer. Deze bepalin eldt niet voor deene die de sade eeft veroorzaakt onder omstandieden die de maatsappij van de verplitin tot sadeveroedin zou onteffen, indien de verzekerinnemer de sade onder die omstandieden zou ebben veroorzaakt. Artikel 12 Indexerin van verzekerd bedra en premie Het verzekerde bedra en de premie worden jaarlijks op de premievervalda verood, verlaad of onewijzid elaten overeenkomsti et laatste door et Centraal Bureau voor de Statistiek vastestelde waarde-indexijfer van wonininboedels. Artikel 14 Premiebetalin en terubetalin van premie 1 Premiebetalin in et alemeen De verzekerinnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelastin vooruit te betalen, do uiterlijk op de 30e da nadat zij versuldid worden. 2 Niet (tijdie) betalin Indien de verzekerinnemer et versuldide niet tijdi betaalt of weiert te betalen, wordt een dekkin verleend ten aanzien van daarna plaatsvindende ebeurtenissen. Een inebrekestellin door de maatsappij is daarvoor niet vereist. Een edeeltelijke betalin wordt besouwd als niet betalin. De verzekerinnemer dient et versuldide alsno te betalen. De dekkin beint weer na de da waarop et versuldide door de maatsappij is ontvanen en aanvaard. 3 Terubetalin van premie Bij beëindiin van de verzekerin anders dan weens kwade trouw van de verzekerinnemer betaalt de maatsappij de premie over de termijn waarin de verzekerin niet meer van krat is aan de verzekerinnemer teru. Artikel 15 Wijziin van premie en voorwaarden Indien de maatsappij aar premie en/of voorwaarden voor soortelijke (roepen van) verzekerinen erziet, ma zij voorstellen dat ook deze verzekerin aan de ewijzide premie en/of voorwaarden wordt aanepast met inan van de eerste premievervalda na invoerin daarvan. De maatsappij dient dit voorstel vóór die premievervalda aan verzekerinnemer te doen. De verzekerinnemer ma de aanpassin weieren binnen 30 daen na die premievervalda, tenzij: - de wijziin van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke reelinen of bepalinen; - de wijziin een verlain van de premie bij elijkblijvende dekkin inoudt; - de wijziin een uitbreidin van de dekkin zonder een oere premie inoudt.

5 Artikel 20 Doet ij dit, dan eindit de verzekerin op die premievervalda of, bij weierin daarna, op et tijdstip van weierin. Heeft ij dit niet edaan, dan wordt ij eat met de aanpassin in te stemmen. Artikel 16 Einde van de verzekerin De verzekerin eindit (beoudens et in artikel 13, onder 3, bepaalde): door opzein door de verzekerinnemer a door opzein door de verzekerinnemer aan de maatsappij teen et einde van een verzekerinstermijn, mits de opzein esiedt per aanetekende brief en daarbij een termijn van ten minste 2 maanden in at wordt enomen; door opzein door de maatsappij b door opzein door de maatsappij aan de verzekerinnemer: - teen et einde van een verzekerinstermijn, mits daarbij een termijn van ten minste 2 maanden in at wordt enomen, of - binnen 30 daen nadat de maatsappij ter zake van een ebeurtenis een uitkerin eeft edaan of eweierd eeft deze te doen, mits daarbij een termijn van ten minste 14 daen in at wordt enomen, of - indien deze of een tot uitkerin eretide naar aanleidin van een ebeurtenis één van de in artikel 7 bedoelde verplitinen niet is naekomen met et opzet de maatsappij te misleiden; na weierin van aanpassin der verzekerin indien de verzekerinnemer de aanpassin van de verzekerin aan nieuwe tarieven of voorwaarden overeenkomsti artikel 15 weiert. Onafankelijke klatenbeandelin Klaten over deze verzekerinsovereenkomst kunnen worden vooreled aan de Stitin Klateninstituut Verzekerinen. Adres: Stitin Klateninstituut Verzekerinen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haa. Artikel 21 Privay-besermin De bij de aanvraa van een verzekerin verstrekte persoonseevens en de eventueel nader over te leen persoonseevens kunnen worden openomen in de door de maatsappij evoerde persoonsreistratie. Op deze reistratie is een privay-relement van toepassin, alsmede de edrasode Verwerkin persoonseevens verzekerinsbedrijf. In deze edrasode worden de reten en pliten van partijen bij de eevensverwerkin weereeven. Artikel 17 Noodulp-reparatieservie De verzekerde kan zi bij een edekte ebeurtenis in eval van nood wenden tot de 24-uurs servie door et in de polis enoemde telefoonnummer te bellen: - voor inlitinen en bemiddelin voor reparatie en vervanin; - voor et laten verriten van noodreparaties aan de besadide inboedel. Artikel 18 Adres Kennisevinen door de maatsappij worden eat retseldi te zijn esied aan de verzekerinnemer indien deze zijn edaan aan diens laatst bij de maatsappij bekende adres of aan et adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddelin deze verzekerin loopt. De verzekerinnemer is verplit de maatsappij zo spoedi moelijk sriftelijk op de oote te brenen van zijn adreswijziin. Artikel 19 Gesillen Gesillen over deze verzekerinsovereenkomst zijn onderworpen aan et Nederlands ret, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenekomen. De reter in Rotterdam of Amsterdam is bevoed over eventuele esillen uitspraak te doen.

Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden INB 02. Algemene voorwaarden. Artikel 1

Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden INB 02. Algemene voorwaarden. Artikel 1 Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden INB 02 Algemene voorwaarden Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere

Nadere informatie

Inboedelverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden INB 07. Algemene voorwaarden

Inboedelverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden INB 07. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden INB 07 S1628.75 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Inboedelverzekering INB 14

Allianz Nederland Schadeverzekering. Inboedelverzekering INB 14 Allianz Nederland Schadeverzekering Inboedelverzekering INB 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Woonhuisverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTW 02

Royal Wel-Thuis Woonhuisverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTW 02 Royal Wel-Thuis Woonhuisverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTW 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Indien dit volgens de polis is overeengekomen zijn verzekerd: 1 de woning, die in de polis is genoemd, met

Nadere informatie

Inboedelverzekering aan boord van schepen

Inboedelverzekering aan boord van schepen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Inboedelverzekering aan boord van schepen Verzekeringsvoorwaarden IBS 07 S1672.75 Artikel 1 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt, tenzij nadrukkelijk

Nadere informatie

WBA 1303 All Risks voorwaarden Drijvende Woning

WBA 1303 All Risks voorwaarden Drijvende Woning Inhoudsopgave Inhoudsopgave WBA 1303 All Risks voorwaarden Drijvende Woning Algemene voorwaarden... 2 Artikel 1 Grondslag van de verzekering... 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen... 2 Artikel 3 Van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Privacyreglement De bij aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de cliënten registratie van AEGON Nederland

Nadere informatie

polismantel 1420 EXTRA UITGEBREIDE INBOEDELVERZEKERING 02-08

polismantel 1420 EXTRA UITGEBREIDE INBOEDELVERZEKERING 02-08 polismantel 1420 EXTRA UITGEBREIDE INBOEDELVERZEKERING 02-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder Verzekeringnemer degene,

Nadere informatie

Optimaal inboedel. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Optimaal inboedel. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Optimaal inboedel Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering Omvang van de dekking 3 Algemeen 4 Binnen het woonhuis 5 Uitbreidingen

Nadere informatie

E.I.G. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie (Euro)

E.I.G. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie (Euro) E.I.G. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie (Euro) Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.6 * Beperkingen 2.7 * Uitsluitingen 2.8 * Schade 3

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering

E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.I. 1 Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waar en waartegen

Nadere informatie

Inboedelverzekering INB02

Inboedelverzekering INB02 Inboedelverzekering INB02 Algemene voorwaarden De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee

Nadere informatie

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Dekking in de woning

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Dekking in de woning Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Polisvoorwaarden Polismantel E.I.G.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Zengen Schroeien Smelten Brandblussing 1995 Ontploffing T-I Blikseminslag Luchtverkeer Storm

Zengen Schroeien Smelten Brandblussing 1995 Ontploffing T-I Blikseminslag Luchtverkeer Storm Verzekering Inboedel Brand Zengen Schroeien Smelten Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Water Stoom Neerslag Inbraak Diefstal Bereddingskosten Opruimingskosten Geld en Geldswaardig

Nadere informatie

Extra Uitgebreide Inboedelverzekering

Extra Uitgebreide Inboedelverzekering Verzekering Inboedel Brand Zengen Schroeien Smelten Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Water Stoom Neerslag Inbraak Diefstal Bereddingskosten Opruimingskosten Geld en Geldswaardig

Nadere informatie

Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01

Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01 Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01 Inhoudsopgave 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 2 GRONDSLAG, HERNIEUWDE VASTSTELLING, INDEXERING 4 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 5 4 EIGEN RISICO 9 5 VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro)

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Beperkingen 2.6 Uitsluitingen 2.7 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering

Perfect-Extra inboedelverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.I.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m

Nadere informatie

Inboedelverzekering. Blz. Inhoudsopgave DSB0607 BI04

Inboedelverzekering. Blz. Inhoudsopgave DSB0607 BI04 Inhoudsopgave Blz. Begripsomschrijvingen 2 Grondslag, hernieuwde vaststelling, indexering 3 Omschrijving van de dekking 4 Eigen risico 8 Verplichtingen in geval van schade 8 Behandeling van een schadegeval

Nadere informatie

Profielpolis Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Profielpolis Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Deze Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden vormen een geheel. Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omschrijving van de dekking Art. 3 Inboedel tijdelijk buiten het woonhuis Art. 4 Uitsluitingen

Nadere informatie

Inboedelverzekering INB06

Inboedelverzekering INB06 Inboedelverzekering INB06 Algemene voorwaarden De door verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN OPSTAL- EN INBOEDELVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN OPSTAL- EN INBOEDELVERZEKERING POLISVOORWAARDEN OPSTAL- EN INBOEDELVERZEKERING Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Sterhelp Bijzondere Voorwaarden Opstalverzekering Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Bijzondere

Nadere informatie

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering P.I.15 - Perfect inboedelverzekering Polismantel P.I.15 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Waar en waartegen gedekt 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering vormen

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedelverzekering. Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0

Voorwaarden. Inboedelverzekering. Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0 Voorwaarden Inboedelverzekering Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Art. Blz. 1 Begripsomschrijvingen... 3 2 Grondslag, hernieuwde vaststelling, indexering... 5 3 Omschrijving van de dekking...

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden. Nadere Omschrijvingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden. Nadere Omschrijvingen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.72 A Inboedel Extra Uitgebreid met waardegarantie Het Verzekeringspakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie