Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02"

Transcriptie

1 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin beoren, alsmede antennes en un aansluitin, niet beorende tot een entraal antennesysteem en zonwerinen. Indien zi onder de inboedel een postzeel- en/of andere verzamelin bevindt, wordt, tenzij anders overeenekomen, in eval van besadiin of verlies van de verzamelin per ebeurtenis ten ooste 10% van et voor de inboedel verzekerde bedra veroed. Niet verzekerd zijn: - andere motorrijtuien dan bromfietsen, - aananwaens, - andere sepen dan kano s, opblaasbare boten en zeilplanken, - lutvaartuien en - andere dieren dan kleine uisdieren; b eld en eldswaardie papieren eld en eldswaardie papieren tot ten ooste e 1.000,- per ebeurtenis, zo nodi boven et verzekerde bedra, met een beperkin tot e 500,- per ebeurtenis ten aanzien van sade veroorzaakt door diefstal epleed in Amsterdam, Rotterdam, s-gravenae en Utret; Onder eld en eldswaardie papieren wordt verstaan emunt eld en bankbiljetten zowel in Nederlandse als buitenlandse valuta, dienende tot wetti betaalmiddel en alle papier waaraan in et maatsappelijk verkeer eldswaarde wordt toeekend, met inberip van (kas)eques, betaalkaarten, ipkaarten en reditards. voor zover de onder a en b enoemde zaken toebeoren aan - de verzekerinnemer, - zijn bij em inwonende bloed- en aanverwanten, - andere oneuwde personen, die met de verzekerinnemer evenals ezinsleden samenwonen, - zijn loés. met een uurwonin verbonden bestanddelen Artikel 2 met de door de verzekerinnemer bewoonde uurwonin verbonden bestanddelen, - die door em na inan van de uur voor eien rekenin zijn aanebrat of door em van de vorie bewoner zijn overenomen, dan wel - voor zover deze bestaan uit bean-, silder- en witwerk, alsmede apparaten en installaties van openbare (nuts)bedrijven; voor zover de eienaar of de verzekeraar van die wonin niet tot erstel of veroedin van de sade zal overaan. Waar de zaken verzekerd zijn en teen welke risio s 1 In Nederland De verzekerde zaken zijn in Nederland verzekerd: a in de wonin van de verzekerinnemer en de daarbij beorende kelderboxen en bijebouwen teen alle verzekerde risio s, mits: - deze wonin permanent bewoond is; - deze wonin of et ebouw, waarvan deze een als zelfstandi aan te merken deel is, van steen, beton of staal is ebouwd en een arde dakbedekkin eeft, - deze wonin, kelderboxen en bijebouwen of et ebouw, waarvan deze een als zelfstandi aan te merken deel zijn, slets tot uisoudelijk ebruik of mede tot winkel dienen; b buitensuis, en wel uitsluitend in de open lut, do uitsluitend teen - de risio s enoemd in artikel 3 onder a tlm d, - blikseminsla, - afpersin en berovin, beide met eweld of bedreiin met eweld teen personen, - relletjes, - een oneval et middel van vervoer overkomen, et breken van ijserei of et uit de strop sieten, één en ander bij vervoer naar een erstel- of bewaarplaats of bij veruizin; in personenauto s teen alle verzekerde risio s, met dien verstande dat de verzekerin teen diefstal en kwaadwillie besadiin uitsluitend na et openbreken van de auto en tot ten ooste e 250,- per ebeurtenis esiedt. 2 In eeel Europa De in artikel 1 onder a en b enoemde zaken zijn teen alle verzekerde risio s zowel in Nederland als elders in Europa ook verzekerd in ebouwen, van steen, beton of staal ebouwd met een arde dakbedekkin, waarin die zaken zi edurende ten ooste 3 opeenvolende maanden bevinden, do teen diefstal uitsluitend na braak aan et ebouw of et deel daarvan waarin die zaken zi bevinden. 3 Diefstal en kwaadwillie besadiin van audiovisuele en omputerapparatuur, alsmede lijfsieraden In de beide ierna vermelde evallen wordt (onverminderd et in dit artikel onder 1 bepaalde) ten ooste e 2.500,- per ebeurtenis veroed: - bij diefstal en kwaadwillie besadiin van audiovisuele en omputerapparatuur epleed in Amsterdam, Rotterdam, s-gravenae en Utret; - bij diefstal en kwaadwillie besadiin van lijfsieraden. Indien de inboedel ook volens andere polissen is verzekerd, wordt et bedra ad e 2.500,- naar veroudin van de verzekerde bedraen verminderd. Onder audiovisuele en omputerapparatuur wordt verstaan: - alle beeld-, eluids-, ontvanst- en zendapparatuur, zoals radio s, platenspelers, ompatdisspelers, televisietoestellen, videoamera s, band-, assette- en videoreorders, - alle soorten omputerapparatuur, zoals miro- en spelomputers; alles met inberip van de daarbij ebruikelijke randapparatuur en overie ulpmiddelen, zoals platen, ompatdiss, banden, assettes, boxen, monitoren, sijf- en afdrukeeneden. Onder lijfsieraden wordt verstaan sieraden, inlusief orloes, die zijn vervaardid om op of aan et liaam te worden edraen en die eeel of ten dele bestaan uit (edel)metaal, esteente, mineraal, ivoor, (bloed-)koraal of andere derelijke stoffen, alsmede parels. E3095/0701

2 Artikel 3 Verzekerde risio s De verzekerin dekt teen besadiin of verlies van de verzekerde zaken door: a brand, waaronder wordt verstaan een door verbrandin veroorzaakt en met vlammen epaard aand vuur buiten een aard, dat in staat is zi uit eien krat voort te planten. Deralve is o.a. een brand: - zenen, sroeien, smelten, verkolen, broeien, doorbranden van eletrise apparaten en motoren, - oververitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels; b zenen, sroeien en smelten tenevole van itteuitstralin door een brandend, loeiend of eet voorwerp of aanrakin daarmee; ontploffin, onversilli waar de ontploffin mot zijn ontstaan, in et ebouw dan wel elders. Onder sade door ontploffin wordt verstaan eteen daarover is vermeld in de lausule en de daarbij beorende toelitin, welke op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter riffie van de retbank in Utret is edeponeerd: d Iutvaartuien. Onder sade door lutvaartuien wordt verstaan sade aan de verzekerde zaken tenevole van et etroffen worden door een vertrekkend, vlieend, landend of vallend lut- of ruimtevaartui, dan wel een daaraan verbonden, daarvan loseraakt, daaruit eworpen of daaruit evallen projetiel, ontploffinsmiddel of ander voorwerp, alsmede eni ander voorwerp dat etroffen is door eni ier enoemd voorwerp; e storm, waaronder wordt verstaan een windsneleid van minstens 14 meter per seonde; f water, stoom en neersla in de volende evallen: - water of stoom, estroomd uit binnen of buiten et ebouw eleen leidinen of daarop aanesloten toestellen en installaties van waterleidin en entrale verwarmin tenevole van sprinen door vorst, breuk, verstoppin of een ander plotselin optredend defet. In dit eval zijn ook edekt de kosten van opsporin van de breuk of et defet en van et daarmede verband oudende breek- en erstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van de wonin. Indien de verzekerinnemer de uurder van de wonin is, worden die kosten uitsluitend veroed, voor zover de eienaar of de verzekeraar van die wonin niet tot erstel of veroedin van de sade zal overaan; - water, dat is overelopen uit de bovenenoemde toestellen en installaties; - binnenedronen neersla (reen, sneeuw, ael of smeltwater), tenzij deze is binnenekomen door openstaande ramen, deuren of luiken; - water binnenedronen tenevole van verstoppin van rioolputten of -buizen; - rondwater, mits dit is binnenedronen via afvoerleidinen en daarop aanesloten toestellen en installaties; - water, onvoorzien estroomd uit een waterbed, mits dit van een opvanbak is voorzien; - water uit aquaria door breuk of een defet daarvan met inberip van de sade aan et aquarium en de inoud. Niet edekt zijn: - sade tenevole van votdoorlatin van muren, onstrutiefouten of slet onderoud van die wonin en - de kosten van erstel van daken, dakoten en reenafvoerpijpen; diefstal; andere plotseline onzekere ebeurtenissen, die van buiten op de verzekerde zaken inwerken (voor zover deze dekkin de onder a t/m f bedoelde beperkinen niet opeft). In de onder a, b en enoemde evallen biedt de verzekerin ook dekkin, indien de sade is veroorzaakt door de aard of een ebrek van de verzekerde zaken. Artikel 4 Bijzondere insluitinen (veroedin boven et verzekerde bedra) 1 In verband met een edekte ebeurtenis zijn, zo nodi boven et verzekerde bedra, ook verzekerd: a de bereddinskosten, die een verzekerde bij of na de ebeurtenis eeft emaakt in verband met maatreelen ter voorkomin of verminderin van sade aan verzekerde zaken; b de kosten van de deskundien bedoeld in artikel 8, onder 2; en bovendien, tot ten ooste 10% van et verzekerde bedra voor elk volend onderdeel afzonderlijk: d e f i j k de opruiminskosten, waaronder wordt verstaan de kosten voor afbraak, weruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, die niet reeds in de in artikel 8 bedoelde vaststellin zijn berepen en et noodzakelijke evol zijn van een edekte ebeurtenis; de erstelkosten betreffende de tuin van de door de verzekerinnemer bewoonde wonin, bealve in verband met diefstal, kwaadwillie besadiin, storm en neersla, voor zover deze voor rekenin en risio van de verzekerinnemer zijn; de otel- of pensionkosten, mits deze met toestemmin van de maatsappij zijn emaakt; de kosten voor et vervoeren en elders opslaan van de inboedel; sade op rond van wettelijke aansprakelijkeid van de verzekerinnemer; tuinmeubelen, tuinereedsap, vlaenstokken en wasoed op et erf, in de tuin of op et balkon van de door de verzekerinnemer permanent bewoonde wonin teen diefstal en kwaadwillie besadiin; braaksade aan de door de verzekerinnemer bewoonde uurwonin; de inoud van koelkasten en diepvriezers teen sade door een defet aan et apparaat of door stroomuitval laner dan 6 uur; overie kosten, mits deze met toestemmin van de maatsappij zijn emaakt. 2 Tot ten ooste 10% van et verzekerde bedra zijn ook verzekerd de kosten van erstel van binnen et ebouw eleen leidinen, toestellen en sanitair van de waterleidin en entrale verwarmin, do uitsluitend in eval van sprinen door vorst en voor zover deze kosten ten laste van de verzekerinnemer komen als uurder van de wonin. 3 Bij overlijden van de verzekerinnemer ten evole van een oneval, ontstaan door een edekte ebeurtenis in de door de verzekerinnemer bewoonde wonin, wordt e 5.000,- aan zijn erfenamen uitekeerd. Artikel 5 Uitsluitinen De verzekerin eeft een dekkin, indien: eien ebrek, onstrutiefouten, aterstalli onderoud e.d. a de sade is veroorzaakt door de aard of een ebrek (beoudens et bepaalde in artikel 3, laatste alinea), door onstrutiefouten, instortin, inzakkin of aterstalli onderoud van verzekerde zaken; uisdieren, onedierte en simmels b de sade is veroorzaakt door kleine uisdieren toebeorende aan een verzekerde, dan wel door inseten, onedierte of simmels; bewerkin, reiniin, reparatie, aan- en verbouw e.d. de sade, bealve die bedoeld in artikel 3 onder a t/m is veroorzaakt door: - bewerkin, reiniin, reparatie, aan- of verbouw van verzekerde zaken,

3 d e f i j - et ebruik van een bijtende stof, inkt, olie, verf of vet in een ebouw waarin verzekerde zaken zi bevinden; speiale verzekerin voor de besadide of verloren eane zaken een speiale verzekerin, te weten een bromfiets-, kostbaareden-, pleziervaartuien-, televisieverzekerin e.d., is esloten; opzet, eien rove suld de sade is veroorzaakt met opzet of door eien rove suld van de verzekerinnemer of de betrokken verzekerde (zonder dat de maatsappij overiens een beroep op eien suld van de verzekerde zal doen); niet nakomen van verplitinen de verzekerinnemer of de tot uitkerin eretide een van de in artikel 7 enoemde verplitinen niet is naekomen met et opzet de maatsappij te misleiden of indien door et niet nakomen de maatsappij in een redelijk belan is esaad; overstromin de sade et evol is van overstromin door et bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkerinen, onversilli of de overstromin oorzaak dan wel evol is van een edekte ebeurtenis. Deze uitsluitin eldt niet voor brand of ontploffin veroorzaakt door overstromin; aardbevin of vulkanise uitbarstin de sade is ontstaan etzij edurende de tijd waarin, etzij edurende 24 uur nadat zi in of nabij de verzekerde zaken de evolen van aardbevin of vulkanise uitbarstin ebben eopenbaard, tenzij de verzekerinnemer bewijst, dat de sade niet aan die versijnselen is toe te srijven; molest de sade is veroorzaakt door of ontstaan uit een ewapend onflit, bureroorlo, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij, zoals deze berippen moeten worden opevat volens de tekst, die door et Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter riffie van de retbank in s-gravenae is edeponeerd onder nr 136/1981; atoomkernreaties de sade is veroorzaakt door, opetreden bij of voortevloeid uit atoomkernreaties, onversilli oe deze zijn ontstaan. Onder atoomkernreaties wordt verstaan iedere kernreatie waarbij enerie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijtin, kunstmatie en natuurlijke radioativiteit. Deze uitsluitin eldt niet voor radioatieve nuliden, die zi buiten een kerninstallatie bevinden en die ebruikt worden, of bestemd zijn om ebruikt te worden voor industriële, ommeriële, landbouwkundie, medise of wetensappelijke doeleinden, met dien verstande dat de door de bevoede overeid afeeven verunnin (voorzover vereist) van krat is voor vervaardiin, ebruik, opsla en et zi ontdoen van radioatieve stoffen. Voorzover kratens de wet of eni verdra een derde voor de sade aansprakelijk is, blijft deze uitsluitin van krat. Onder wet wordt verstaan de Wet Aansprakelijkeid Kernonevallen, zijnde de bijzondere wettelijke reelin van de aansprakelijkeid op et ebied van kernenerie. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet. Artikel 6 Eien risio Per ebeurtenis eldt een eien risio van: - e 225,- ten aanzien van besadiin of verlies door diefstal of kwaadwillie besadiin epleed in Amsterdam, Rotterdam, s-gravenae, Utret, Arnem, Breda, Eindoven, Heerlen, Kerkrade, s-hertoenbos, Tilbur, Nijmeen en Lelystad. Dit eien risio eldt niet voor een zodanie sade veroorzaakt na et openbreken van een personenauto; - e 20,- ten aanzien van besadiin of verlies van een verzekerde zaak door et vallen of omvallen daarvan. Artikel 7 Verplitinen in eval van sade Zodra de verzekerinnemer of de tot uitkerin eretide op de oote is, of beoort te zijn, van een ebeurtenis, die voor de maatsappij tot een uitkerinsverplitin kan leiden, dient ij ten aanzien daarvan: sriftelijk kennis te even a alle van belan zijnde eevens onverwijld sriftelijk aan de maatsappij mede te delen; deze eevens zullen dienen tot vaststellin van de toedrat en de omvan van et ret op uitkerin; de politie in kennis te stellen b in eval van vermoedelijke diefstal de politie of justitie daarvan ten spoediste kennis te even; beseiden e.d. toe te zenden alle van belan zijnde beseiden onverwijld aan de maatsappij te zenden; alle medewerkin te verlenen d zijn volle medewerkin aan de maatsappij te verlenen en alles na te laten, waardoor de maatsappij in een redelijk belan kan worden esaad. Artikel 8 De vaststellin van de sade 1 De sade wordt in onderlin overle ereeld of vastesteld door een door de maatsappij te benoemen deskundie, of door twee deskundien, waarvan de verzekerinnemer en de maatsappij er ieder één benoemen. In et laatste eval benoemen beide deskundien samen voor de aanvan van un werkzaameden, een derde deskundie die bij ebrek aan overeenstemmin een bindende uitspraak zal doen binnen de renzen van beide taxaties. Indien enie benoemin door nalatieid of door ebrek aan overeenstemmin niet tot stand komt, zal een benoemin op verzoek van de meest erede partij door de voorzitter van de Kamer van Koopandel en Fabrieken in et ressort waarin de partij zijn woonplaats eeft, voor beide partijen bindend zijn. De partij van wie dit verzoek uitaat, zal daarvan aan de wederpartij kennis even. 2 Honoraria en kosten van de deskundien zijn ten volle voor rekenin van de maatsappij, bealve die van de door de verzekerinnemer benoemde deskundie voor zover deze die van de door de maatsappij benoemde deskundie oversrijden. Artikel 9 De sadeveroedin 1 In et alemeen De maatsappij veroedt, beoudens et in artikel 4 bepaalde, tot ten ooste et verzekerde bedra per ebeurtenis, naar aar keus: - de kosten van erstel van de zaak onmiddellijk na de ebeurtenis, alsmede de waardeverminderin naar verkoopwaarde ondanks erstel, of

4 Artikel 13 - de waarde van de zaak onmiddellijk voor de ebeurtenis verminderd met de waarde van de eventuele restanten. 2 Sadeveroedin op basis van nieuwwaarde Als waarde onmiddellijk voor de ebeurtenis wordt de nieuwwaarde besouwd. Onder nieuwwaarde wordt verstaan et bedra benodid voor et verkrijen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. De vervaninswaarde wordt evenwel als waarde onmiddellijk voor de ebeurtenis besouwd ten aanzien van : - zaken, waarvan de vervaninswaarde minder bedraat dan 40% van de nieuwwaarde, - antiek, kunstvoorwerpen, verzamelinen, bromfietsen, kano s, opblaasbare boten, zeilplanken en uisdieren, - zaken, die onttrokken zijn aan et ebruik waarvoor zij waren bestemd. Onder vervaninswaarde wordt verstaan et bedra benodid voor et verkrijen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom elijkwaardie zaken. Bij de vaststellin van de waarde van verzekerde zaken onmiddellijk na de ebeurtenis wordt zo moelijk met de bovenbedoelde waarden rekenin eouden. Verzekerd belan bij verzekerde zaken en overan daarvan 1 Verzekerd is et belan van de verzekerde bij et beoud van de verzekerde zaken uit oofde van eiendom of een ander zakelijk ret, dan wel et draen van et risio voor et beoud of de aansprakelijkeid daarvoor. 2 Indien en voor zover et verzekerde belan bij de verzekerde zaken op een ander dan de verzekerinnemer overaat, volt de verzekerin dat belan, met inatnemin van et onder 3 bepaalde. 3 Na overan van et belan door overlijden van de verzekerinnemer kunnen zowel de nieuwe belanebbende als de maatsappij de verzekerin opzeen binnen 3 maanden nadat zij daarvan kennis ebben ekreen, met inatnemin van een termijn van 30 daen. Na overan van et belan anders dan door overlijden van de verzekerinnemer eindit de verzekerin automatis op de 30e da, tenzij de nieuwe belanebbende binnen die termijn aan de maatsappij eeft medeedeeld, dat ij de verzekerin overneemt. In dat eval ma de maatsappij binnen 30 daen na ontvanst van deze mededelin de verzekerin aan de nieuwe belanebbende met een termijn van minstens 8 daen opzeen. Artikel 10 Onderverzekerin Voor de reelin van een sade wordt et op de laatste premievervalda vastestelde verzekerde bedra verood met ten ooste 25%, indien: - onmiddellijk voor de ebeurtenis et verzekerde bedra laer is dan de waarde van et verzekerde en - indexerin van de verzekerin als bedoeld in artikel 12 is overeenekomen. Indien, na eventueel toepassin van et iervoor bepaalde, et verzekerde bedra laer is dan de waarde van et verzekerde, zijn de sadeveroedin en de veroedin van kosten slets naar evenredieid versuldid. Deze beperkin eldt evenwel niet voor de in artikel 4 bedoelde bijzondere insluitinen. Artikel 11 Afstand van veraalsret door de maatsappij De maatsappij veraalt een door aar betaalde sade aan verzekerde zaken niet op de verzekerinnemer, diens niet van tafel en bed eseiden etenoot of etenote, de bloedverwanten in de rete lijn van de verzekerinnemer, alsmede op de uisenoten en werknemers van de verzekerinnemer. Deze bepalin eldt niet voor deene die de sade eeft veroorzaakt onder omstandieden die de maatsappij van de verplitin tot sadeveroedin zou onteffen, indien de verzekerinnemer de sade onder die omstandieden zou ebben veroorzaakt. Artikel 12 Indexerin van verzekerd bedra en premie Het verzekerde bedra en de premie worden jaarlijks op de premievervalda verood, verlaad of onewijzid elaten overeenkomsti et laatste door et Centraal Bureau voor de Statistiek vastestelde waarde-indexijfer van wonininboedels. Artikel 14 Premiebetalin en terubetalin van premie 1 Premiebetalin in et alemeen De verzekerinnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelastin vooruit te betalen, do uiterlijk op de 30e da nadat zij versuldid worden. 2 Niet (tijdie) betalin Indien de verzekerinnemer et versuldide niet tijdi betaalt of weiert te betalen, wordt een dekkin verleend ten aanzien van daarna plaatsvindende ebeurtenissen. Een inebrekestellin door de maatsappij is daarvoor niet vereist. Een edeeltelijke betalin wordt besouwd als niet betalin. De verzekerinnemer dient et versuldide alsno te betalen. De dekkin beint weer na de da waarop et versuldide door de maatsappij is ontvanen en aanvaard. 3 Terubetalin van premie Bij beëindiin van de verzekerin anders dan weens kwade trouw van de verzekerinnemer betaalt de maatsappij de premie over de termijn waarin de verzekerin niet meer van krat is aan de verzekerinnemer teru. Artikel 15 Wijziin van premie en voorwaarden Indien de maatsappij aar premie en/of voorwaarden voor soortelijke (roepen van) verzekerinen erziet, ma zij voorstellen dat ook deze verzekerin aan de ewijzide premie en/of voorwaarden wordt aanepast met inan van de eerste premievervalda na invoerin daarvan. De maatsappij dient dit voorstel vóór die premievervalda aan verzekerinnemer te doen. De verzekerinnemer ma de aanpassin weieren binnen 30 daen na die premievervalda, tenzij: - de wijziin van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke reelinen of bepalinen; - de wijziin een verlain van de premie bij elijkblijvende dekkin inoudt; - de wijziin een uitbreidin van de dekkin zonder een oere premie inoudt.

5 Artikel 20 Doet ij dit, dan eindit de verzekerin op die premievervalda of, bij weierin daarna, op et tijdstip van weierin. Heeft ij dit niet edaan, dan wordt ij eat met de aanpassin in te stemmen. Artikel 16 Einde van de verzekerin De verzekerin eindit (beoudens et in artikel 13, onder 3, bepaalde): door opzein door de verzekerinnemer a door opzein door de verzekerinnemer aan de maatsappij teen et einde van een verzekerinstermijn, mits de opzein esiedt per aanetekende brief en daarbij een termijn van ten minste 2 maanden in at wordt enomen; door opzein door de maatsappij b door opzein door de maatsappij aan de verzekerinnemer: - teen et einde van een verzekerinstermijn, mits daarbij een termijn van ten minste 2 maanden in at wordt enomen, of - binnen 30 daen nadat de maatsappij ter zake van een ebeurtenis een uitkerin eeft edaan of eweierd eeft deze te doen, mits daarbij een termijn van ten minste 14 daen in at wordt enomen, of - indien deze of een tot uitkerin eretide naar aanleidin van een ebeurtenis één van de in artikel 7 bedoelde verplitinen niet is naekomen met et opzet de maatsappij te misleiden; na weierin van aanpassin der verzekerin indien de verzekerinnemer de aanpassin van de verzekerin aan nieuwe tarieven of voorwaarden overeenkomsti artikel 15 weiert. Onafankelijke klatenbeandelin Klaten over deze verzekerinsovereenkomst kunnen worden vooreled aan de Stitin Klateninstituut Verzekerinen. Adres: Stitin Klateninstituut Verzekerinen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haa. Artikel 21 Privay-besermin De bij de aanvraa van een verzekerin verstrekte persoonseevens en de eventueel nader over te leen persoonseevens kunnen worden openomen in de door de maatsappij evoerde persoonsreistratie. Op deze reistratie is een privay-relement van toepassin, alsmede de edrasode Verwerkin persoonseevens verzekerinsbedrijf. In deze edrasode worden de reten en pliten van partijen bij de eevensverwerkin weereeven. Artikel 17 Noodulp-reparatieservie De verzekerde kan zi bij een edekte ebeurtenis in eval van nood wenden tot de 24-uurs servie door et in de polis enoemde telefoonnummer te bellen: - voor inlitinen en bemiddelin voor reparatie en vervanin; - voor et laten verriten van noodreparaties aan de besadide inboedel. Artikel 18 Adres Kennisevinen door de maatsappij worden eat retseldi te zijn esied aan de verzekerinnemer indien deze zijn edaan aan diens laatst bij de maatsappij bekende adres of aan et adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddelin deze verzekerin loopt. De verzekerinnemer is verplit de maatsappij zo spoedi moelijk sriftelijk op de oote te brenen van zijn adreswijziin. Artikel 19 Gesillen Gesillen over deze verzekerinsovereenkomst zijn onderworpen aan et Nederlands ret, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenekomen. De reter in Rotterdam of Amsterdam is bevoed over eventuele esillen uitspraak te doen.

Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden INB 02. Algemene voorwaarden. Artikel 1

Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden INB 02. Algemene voorwaarden. Artikel 1 Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden INB 02 Algemene voorwaarden Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

Inboedelverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden INB 07. Algemene voorwaarden

Inboedelverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden INB 07. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden INB 07 S1628.75 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141 Leeswijzer bladzijde Checklist 2 Inhoud 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. Welke spullen zijn verzekerd? 3 4.

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Inboedel Plus

Allianz Woonverzekering Inboedel Plus Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Woonverzekering Inboedel Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 14 2 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus Checklist

Nadere informatie

Woonverzekering Inboedel Plus. Specifieke verzekeringsvoorwaarden IP 15

Woonverzekering Inboedel Plus. Specifieke verzekeringsvoorwaarden IP 15 Woonverzekering Inboedel Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden IP 15 Inhoudsopgave Checklist 2 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. Welke spullen zijn verzekerd?

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Bij uw woonhuis horen ook garages, schuren en bijgebouwen die op hetzelfde adres staan als uw woonhuis. En die bedoeld zijn om er te blijven staan.

Bij uw woonhuis horen ook garages, schuren en bijgebouwen die op hetzelfde adres staan als uw woonhuis. En die bedoeld zijn om er te blijven staan. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering INB171 Leeswijzer bladzijde Checklist 2 Inhoudsopgave Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering?

Nadere informatie

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 inboedel:alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Inboedel Extra Uitgebreid P0I11

Inboedel Extra Uitgebreid P0I11 Inboedel Extra Uitgebreid P0I11 I N H O U D S O P G A V E artikel omschrijving pagina 1 Begripsomschrijving 2 2 Omschrijving van de dekking 2 3 Dekking binnen Nederland 3 4 Dekking binnen Europa 3 5 Dekking

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Inboedel Optimaal

Allianz Woonverzekering Inboedel Optimaal Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Inboedel Optimaal Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 15 2 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de inboedelverzekering , te

Bijzondere voorwaarden behorende bij de inboedelverzekering <omschrijving dekking>, <adres> te <woonplaats> Bijzondere voorwaarden behorende bij de inboedelverzekering , te Inb 0002 Index. Artikel 4 van de Aanvullende voorwaarden is niet van toepassing. Inb 0003 Medeverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Inboedelverzekering INB 14

Allianz Nederland Schadeverzekering. Inboedelverzekering INB 14 Allianz Nederland Schadeverzekering Inboedelverzekering INB 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedel versie 2010.06.02

Bijzondere voorwaarden Inboedel versie 2010.06.02 Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen... 1 2. Dekking in de woning... 1 3. Dekking binnen Nederland... 2 4. Dekking binnen Europa... 3 5. Dekking boven het verzekerd bedrag... 3 6. Beperkingen in de dekking...

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Woonhuisverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTW 02

Royal Wel-Thuis Woonhuisverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTW 02 Royal Wel-Thuis Woonhuisverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTW 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Indien dit volgens de polis is overeengekomen zijn verzekerd: 1 de woning, die in de polis is genoemd, met

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlenin vallend onder fysieke leefomevin/ omevinsverunnin Hoofdstuk 1 Beripsomschrijvinen 2.1.1 Voor de toepassin van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlekosten: de aanneminssom

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning Strandaper 130 Beren op Zoom Hoekwonin centrum Beren op Zoom Rooseveltlaan Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op Zoom biedt een breed scala aan monumenten, musea, istorisce bezienswaardieden en volop

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering vormen

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Inboedel Totaal POI10

Inboedel Totaal POI10 Inboedel Totaal POI10 I N H O U D S O P G A V E artikel omschrijving pagina 1 Begripsomschrijving 2 2 Omschrijving van de dekking 2 3 Dekking binnen Nederland 3 4 Buitenshuisdekking (indien meeverzekerd)

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Instrumentariumverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Beredding... 2 1.5

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Glas

Voorwaarden verzekering Glas Voorwaarden verzekering Glas BVN 16-01 1/6 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? En voor

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009.

Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009. Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009. Premie: Brand, storm en glasbreuk: Stenen huisjes en inboedel Houten huisjes en

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Inboedelverzekering Plus INB 5. Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen

Polisvoorwaarden. Inboedelverzekering Plus INB 5. Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen Inboedelverzekering Plus INB 5 AKT 4408 (1006) Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerde

Nadere informatie

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips.

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips. BPB 2 Gyproc plafonds BPB Nederland bv Postbus 73 4130 EB Vianen Tel: 0347-325100 Fax: 0347-325125 E-mail: info@bpb.nl Internet: www.bpb.nl BPB, uw ids in ips. Wandsystemen Plafondsystemen Vloersystemen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15. Maximum dagloon. pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar

Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15. Maximum dagloon. pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15 Productkmerk Via Naam Fonds Psio aanifte TANDTECHNIEK U0560-1001 ja Stichtin psiofonds Tandtechniek Relemt 1.000.002 Relemt 2001 Omschrijvin reelin ebor

Nadere informatie

Clausuleblad inboedelverzekering

Clausuleblad inboedelverzekering Clausuleblad inboedelverzekering In tegenstelling tot de Bijzonder Voorwaarden Uitgebreide inboedelverzekering voor studenten (0277) zijn de volgende wijzigingen van toepassing. Artikel 2 Omvang van de

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2017 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze of tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen.

Nadere informatie

Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten

Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten Gyproc plafonds Systemen op basis van ipskartonplaten 2 Gyproc plafonds Gyproc plafonds worden opebouwd uit een metalen skelet of reelwerk met een beplatin van Gyproc ipskartonplaten. De Gyproc plafonds

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN Onderlinge Verzekerings Maatschappij Geesteren Gelselaar u.a. OVERZICHT SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRAADEN

Nadere informatie

Inboedelverzekeringen

Inboedelverzekeringen Inboedelverzekeringen Omdat zekerheid telt Inboedelverzekeringen 1 Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen is een uiterst solide en financieel krachtige, gespecialiseerde

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden opstalverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 10 2015 Bijzondere voorwaarden opstalverzekering

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB2017 Toelichting Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Is op het polisblad vermeld dat de Inboedelverzekering is afgesloten en heeft u de premie op tijd

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Bijzondere voorwaarden inboedel en InboedelgaranP h-973 Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3.

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Glasverzekering Polisvoorwaarden Polismantel G.17 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4

Nadere informatie

studenten www.studentencollectief.nl

studenten www.studentencollectief.nl Algemene Voorwaarden Brandverzekeringen Model P-BRA(01.09.97) studenten www.studentencollectief.nl Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omvang van de verzekering Art. 3 Vaststelling van het

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (Model VRD-BV-02-151) Voorraad - Uitgebreid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzekerd 2 1 Wat is verzekerd? 2 2 Welke schade

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel

Bijzondere Voorwaarden Inboedel BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDEL Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de Inboedel. Deze Bijzondere Voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017 Aanmeldformulier zorverzekerin 2017 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.13 A Kostbare Inboedelzaken Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Verlies en diefstal

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Mac OS X-besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering

B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering B.I. 6 - Brand- en inbraakverzekering Algemene voorwaarden. Art. 1. Begripsomschrijvingen. a. Inboedel. Hieronder worden verstaan alle roerende goederen behorende tot de particuliere huishouding van de

Nadere informatie

E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering

E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering E.I. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.I. 1 Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waar en waartegen

Nadere informatie

IAK Kostbaarheden verzekering

IAK Kostbaarheden verzekering IAK Kostbaarheden verzekering Verzekeringsvoorwaarden KB14 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Kostbaarhedenverzekering KB14 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Kostbaarhedenverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verzekering van huiselektronica

Verzekering van huiselektronica Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Verzekering van huiselektronica Polisvoorwaarden Polismantel H.E.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4

Nadere informatie

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waartegen gedekt 2.2 * Waar gedekt 2.3 * Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model 20253 blad 1 Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40

Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40 Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40 Rubriek A bijzondere voorwaarden inboedelverzekering Artikel 8 Begripsomschrijvingen Inboedel alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Als op het polisblad is vermeld dat de Inboedelverzekering is afgesloten en de premie die voor

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Privacyreglement De bij aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de cliënten registratie van AEGON Nederland

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2018 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder volledie

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

AEGON Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1020

AEGON Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1020 AEGON Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1020 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1. 1.1 Brand. 1.2 Schroeien, zengen en smelten. 1.

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1. 1.1 Brand. 1.2 Schroeien, zengen en smelten. 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1 Omvang van de dekking / uitsluitingen De verzekering geeft dekking tegen schade aan de verzekerde zaken, zoals omschreven

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Woonverzekering Proteq Woonverzekering Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Zelf opdraaien voor de kosten van schade aan uw huis of inboedel? U moet er

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012 PNO Ziektekosten verzekerinen 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij PNO Ziektekosten.

Nadere informatie

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Dekking in de woning

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Dekking in de woning Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering P.I.15 - Perfect inboedelverzekering Polismantel P.I.15 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Waar en waartegen gedekt 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Prijs van de verzekering

Prijs van de verzekering Prijs van de verzekering premie poliskosten incassokosten assurantiebelasting Actuarieel Instituut 1 Belangrijkste wetten Art 246 WVK (verz. ovk) Art 249 WVK (eigen gebrek) Art 251 WVK (verzwijging) Art

Nadere informatie

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening APRIL 2006 externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin Samenwerkin bevoed eza Wm en brandweer INLEIDING Aanleidin en doel van de handreikin Binnen milieuverunninverlenin is externe veiliheid een Het

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Woonhuis Optimaal

Allianz Woonverzekering Woonhuis Optimaal Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Woonhuis Optimaal Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 15 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal

Nadere informatie