Nota Binnensportaccommodaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Binnensportaccommodaties"

Transcriptie

1 Nota Binnensportaccommodaties

2 Inhoudsopave Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel Sportaccommodaties Betekenis van sport Procesmatie behandelin nota Leeswijzer... Hoofdstuk 2 Classificerin emeentelijke accommodaties 2.1 Inleidin Gymzalen zonder norm Gymzalen oude norm Gymzalen nieuwe norm Sportzalen oude norm Sporthal met NOC*NSF keurin Turnhal zonder norm Normen in de praktijk.. Hoofdstuk 3 Gemeentelijke binnensportaccommodaties 3.1 Inleidin Gymnastieklokaal Molenw Gymnastieklokaal Midwolde Gymnastieklokaal De Tweemaster Gymnastieklokaal De Nijenoert Gymnastieklokaal Oostindie Gymnastieklokaal Gavebor Sportzaal de Til Sportzaal Oldenoert Topsporthal Turnhal... Hoofdstuk 4 Niet-emeentelijke accommodaties 4.1 Inleidin Rs de Boren Stichtin de Zijlen Sportcentrum Leek Rodenburhal Fitness Centrum Challene Fitness Gavebor Hoofdstuk 5 Beheer en exploitatie emeentelijke sportaccommodaties 5.1 Inleidin Beheer Exploitatie Beleid... Hoofdstuk 6 Tarieven 6.1 Inleidin Tarievenstelsel... Hoofdstuk 7 Brotin en meerjarenramin 7.1 Inleidin 7.2 Brotinsbudet Meerjarenramin...

3 Hoofdstuk 8 Bezettin 8.1 Inleidin Bezettinschema accommodaties Toelichtin berekenin bezettinraad Conclusies zaalbezettin... Hoofdstuk 9 Conclusies en aanbevelinen 9.1 Inleidin Toekomstvisie emeentelijke sportaccommodaties... Bijlaen I Adressenlijst II Investerinen III Tekenin overzicht sportaccommodaties IV Gemeentelijke tarieven sportaccommodaties Correspondentie, presentatie, verslalin binnensportvereniinen Reacties van vereniinen

4 Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel De nota Binnensportaccommodaties is bedoeld om inzicht te krijen in de huidie status van de verschillende binnensportaccommodaties in de emeente Leek. Er wordt een beeld even van de kwantiteit en kwaliteit van de huidie binnensportaccommodaties die ebruikt worden door het onderwijs, sportvereniinen en particuliere sportaanbieders. Om stratische keuzes te kunnen maken in het toekomstie emeentelijke beleid is het van root belan om inzicht te krijen in de ebruiksintensiteit, de staat van onderhoud en de te verwachten toekomstie investerinen van de emeentelijke binnensportaccommodaties. Bij de jaarlijkse behandelin van de kadernota, pararaaf accommodatiebeleid in de raad is de onderhoudstoestand en het ebruik van sportaccommodaties meermalen aan de orde eweest, waarbij bovenestelde vraen steeds terukwamen. Door het colle van buremeester en wethouders is de raad toezd dat een intraal onderzoek antwoord op deze vraen moet even. Daarmee is het doel van deze nota bepaald. 1.2 Sportaccommodaties Traditioneel draat de lokale overheid zor voor aanl of bouw van sportaccommodaties in de vorm van sportvelden, sporthallen/ymlokalen en zwembaden. Het aat dan vooral om de zoenoemde basisaccommodaties die primair bestemd zijn voor de eien inwoners en onderdeel vormen van een totaalpakket aan sociaal-maatschappelijke voorzieninen. In deze emeentelijke nota binnensportaccommodaties is een keuze emaakt om accommodaties aan de orde te laten komen die ebruikt worden voor onderwijsdoeleinden, sportbeoefenin in vereniinsverband en/of particulier verband. Het Zwembadkasteel Nienoord wordt in deze nota niet meenomen, omdat dit een accommodatie is die lit op het Landoed Nienoord en het belan van deze accommodatie van invloed is op de ehele ontwikkelin voor recreatieve voorzieninen van de emeente Leek en met name het Landoed Nienoord in het bijzonder. 1.3 Betekenis van sport De emeente wenst de maatschappelijke betekenis van sport te benadrukken. Sport is in de oen van de emeente naast 'leuk om te doen' vooral ook een belanrijk middel om de ezondheid van de bevolkin te stimuleren, het meedoen van inwoners aan de lokale samenlevin te verroten en de leefbaarheid in de verschillende kernen te bevorderen. Sport draat bij aan de motorische, sociale en mentale ontwikkelin van met name de jeud. Daarnaast kan sport bijdraen aan het terudrinen van onewenste vrijetijdsbestedin zoals vervelin en vandalisme. In verschillende emeentelijke beleidsnotities wordt het belan van sport onderschreven en uitin even aan het belan wat de emeente Leek hecht aan sport, sportbeoefenin en sportaccommodaties; zoals: Passae uit het Coalitieakkoord : 'De sportaccommodaties moeten maximaal benut worden, waarbij ebruik van de accommodaties door meerdere ebruikers moelijk moet zijn. Waar nodi zal de emeente dit initiëren. In verband met het betaalbaar houden van accommodaties worden waar moelijk ebruiksovereenkomsten afesloten in verband met btw-voordelen, en wordt een beroep edaan op de medeverantwoordelijkheid van vereniinen voor het in stand houden en aanpassen van voorzieninen. Waar moelijk worden eiendom, onderhoud en beheer van kleedebouwen eprivatiseerd'. Passae uit de Nationaal Actieplan Sport en Bewen notitie van de emeente Leek: 'Door het meedoen van burers worden een ezonde eestelijke en lichamelijke leefstijl, opvoedin, normen en waarden en sociale samenhan en participatie in de ehele (lokale) samenlevin bevorderd. Er kan dus veel ewonnen worden door het meedoen aan sport- en beweactiviteiten. Dit thema sluit aan bij de Wet maatschappelijke ondersteunin, waar het meedoen van de burers aan de samenlevin een centrale rol speelt. Sport- en bewebeleid moet intraal bekeken worden omdat het een onderdeel is van verschillende emeentelijke beleidsterreinen, zoals het ezondheidsbeleid, het jeudbeleid en het ouderenbeleid.' - 1 -

5 1.4 Procesmatie behandelin nota Op [ ] 2012 heeft het colle van buremeester en wethouders de conceptnota Binnensportaccommodaties vastesteld. Deze conceptnota is vervolens ter kennisname aaneboden aan de raadscommissie op [ ] 2012 en daarna voor reactie aaneboden aan en de binnensportvereniinen in de emeente Leek. De correspondentie, is als bijlae [ ] aan deze nota toevod. De reacties van de vereniinen zijn in deze definitieve nota verwerkt. Daarnaast is tekst van de conceptnota eactualiseerd naar de huidie stand van zaken en ontwikkelinen. Deze definitieve nota Binnensportaccommodaties wordt na vaststellin door het colle voor overl aaneboden aan de raadscommissie. 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt inaan op de classificerin van de binnensportaccommodaties. Vervolens wordt in hoofdstuk 3 een alemene beschrijvin per accommodatie even. In hoofdstuk 4 komen de niet-emeentelijke sportaccommodaties aan bod. In hoofdstuk 5 worden het beheer en de exploitatie omschreven. Hoofdstuk 6 eeft een toelichtin op de tarieven die ehanteerd worden voor de emeentelijke sportaccommodaties en de indexerin daarvan. In hoofdstuk 7 wordt inaan op het daelijks onderhoud, het root onderhoud en de meerjarenramin. In hoofdstuk 8 komt de bezettin van de accommodaties aan de orde en de moelijke verwachtinen ten aanzien van de huidie trends en ontwikkelinen. Capaciteit en ebruiksintensiteit worden in beschouwin enomen. Hoofdstuk 9 is bedoeld voor een toekomstvisie op de bestaande sportaccommodaties en er wordt inaan op de kansen en bedreiinen ten aanzien van de emeentelijke sportaccommodaties

6 Hoofdstuk 2 Classificerin emeentelijke accommodaties 2.1 Inleidin In dit hoofdstuk wordt beschreven welke typen overdekte sportaccommodaties in de emeente Leek aanwezi zijn. Elk type accommodatie wordt hieronder beschreven. Ook wordt aaneven of een type accommodatie voorzien is of is eweest van normen die zijn opesteld door het Nationaal Olympisch Comité* Nederlandse Sportfederatie (NOC*NSF) en de Vereniin Nederlandse Gemeenten (VNG). In deze normerin is vasteld waar een sport accommodatie ten minste aan moet voldoen om bewinslessen van het basisonderwijs en sportbeoefenin moelijk te maken. Te denken valt hierbij aan afmetinen van de sportaccommodatie, kleedkamers, lerarenkamers, vrije ruimten (anen), technische ruimten, verlichtin, verwarmin, akoestiek en normen voor kleur en afmetinen van sportbelijnin en eisen aan sport- en bewinsmaterialen. Deze normen zijn een wettelijke bepalin, echter is het zeer aan te bevelen om bij bouw van accommodaties uit te aan van deze normen. Het keurinsinstituut van NOC*NSF enaamd Instituut Sport Accommodaties (ISA-sport) bewaakt deze normen. Vanaf 2002 zijn deze normen drastisch ewijzid. In de classificerin zijn de ymlokalen zonder normerin beschreven, accommodaties met normerin van voor 2002 (oude norm) en accommodaties met normerin van na 2002 (ymlokalen nieuwe norm) 2.2 Gymzalen zonder norm In de emeente Leek was met inan van 1 januari 2012 no een ymzaal waar een normen aan verbonden kunnen worden. Deze ymzaal was verbonden aan de O.B.S. De Jone Hondenhoek in Midwolde en is met zijn beperkte afmetinen (7,5 x 14,5 meter) eienlijk volstrekt niet meer eschikt voor het even van bewinslessen van het basisonderwijs. Voor sportbeoefenin is deze zaal eheel oneschikt. De Jone Hondenhoek is per 31 juli 2012 esloten en ook de ymzaal is voor alle ebruik esloten. 2.3 Gymzalen oude norm Gymzalen die no volens de oude norm (VNG en NOC*NSF) zijn aaneld, hebben een afmetin van 12 x 21 meter. Deze ymzalen zijn vanaf de jaren 60 aaneld voor met name het bewinsonderwijs. In de midda-/avonduren worden deze accommodatie ebruikt voor takken van sport waar een rote zaalruimte voor nodi is. Zoals jeud volleybal, turnen, dans en ouderen-ym. Gymzaal Molenw te Zevenhuizen en ymzaal De Tweemaster te Leek zijn ymzalen volens de oude norm. 2.4 Gymzalen nieuwe norm Vanaf medio 2002 is de normcommissie Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties estart. In deze normcommissie zitten vertenwoordiers van sportbonden, overheden (VNG, Vereniin Sport en Gemeenten(VSG) en ministerie Volksezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ontwikkelaars van bewinslessen, de Koninklijke Vereninin van Leraleren Lichamelijke Opvoedin(KVLO) en toestelleveranciers, NOC*NSF en ISA sport (het keurinsinstituut van NOC*NSF). Deze normcommissie heeft tot doel de ymlokalen, sportzalen en sporthallen, die steeds meer in multidisciplinair verband ebouwd worden, te normeren op het ebied van ruimten, vloer, belijnin, verlichtin, dalicht en akoestiek. Deze normerinen worden ehanteerd in de proramma's van eisen bij nieuwbouw van sportaccommodaties in multidisciplinair verband. Enkele voorbeelden in de emeente Leek zijn de accommodaties van De Nijenoert en het Multifunctioneel centrum de Gavebor te Oostwold. 2.5 Sportzalen oude norm De huidie twee sportzalen, de Til in Zevenhuizen en de Oldenoert in Leek, zijn ebouwd volens de oude normen (VNG en NOC*NSF). In deze oude normerin zijn sportzalen van verschillende afmetinen beschreven en hoe de ruimten (kleedkamers en derelijke) en de sportruimten inericht kunnen worden. Sportzalen onderscheiden zich in de hoote van de zaal. De hoote van een sportzaal is ten minste zeven meter. Op basis van deze normen zijn de beide sportzalen, die verschillen in hun afmetinen, inericht. Sportzaal de Til in Zevenhuizen heeft een vloer afmetin van 16 x 28 meter en een hoote van zeven meter en is niet deelbaar. Sportzaal Oldenoert in Leek - 3 -

7 heeft een vloer afmetin van 22 x 28 meter en een hoote van zeven meter en is door een scheidinswand deelbaar in twee afzonderlijke ruimten van 22 x 14 meter. 2.6 Sporthal met NOC*NSF (ISA) keurin De Topsporthal Leek heeft een oppervlakte van 48 x 53 meter en is deelbaar in twee afzonderlijke sporthallen van elk 24 x 53 meter. Deze topsporthal voldoet op een uitzonderin na volledi aan de normen van NOC*NSF. Voor de uitzonderin is door de NEVOBO (Nederlandse volleybalbond) dispensatie verleend. Hierdoor voldoet de topsporthal aan voor sport eformuleerde normen, de zoenoemde ISA-normen. Door te voldoen aan de ISA-normen kunnen naeno alle takken van sport ook op topsportniveau beoefend worden in de Topsporthal Leek. 2.7 Turnhal zonder normen De turnhal in de emeente Leek, die is onderebracht in het complex van de topsporthal, voldoet niet aan de nieuwe normen van de multidisciplinaire sportaccommodaties. Er zijn een uitloopruimtes en de toestellen zijn te dicht op elkaar eplaatst. Wel voldoet de turnzaal aan de veiliheidseisen die voor de toestellen elden. De turnhal is niet eschikt voor wedstrijddoeleinden, maar uitstekend eschikt als traininfaciliteit voor de turnvereniinen uit Leek en uit de wijde omevin. De hal wordt ook als zodani ebruikt. De kleedkamers voldoen wel aan de normen voor multidisciplinaire sportaccommodaties. Hiervoor is aan de Topsporthal Leek het ISA-keurmerk toekend. 2.8 Normen in de praktijk! Het is te allen tijde aan te bevelen om sportaccommodaties die zeker ook ebruikt moeten worden voor de bewinslessen van het onderwijs te laten voldoen aan de normen die door NOC* NSF zijn opesteld. Accommodaties die volens de normen ebouwd worden voldoen aan alle richtlijnen die het onderwijs en of sportbonden ewenst achten voor een oed en verantwoord ebruik. Hierbij moet vooral edacht worden aan de normerin voor akoestiek, luchtbehandelin, lichtinval, verwarmin, sanitaire voorzieninen en afmetinen van de zaal. Door te voldoen aan de normerin is ook met zekerheid te zen dat de accommodatie kwalitatief van ten minste een minimum niveau is. Dit uit zich ook in de materiaal en installatie keuze voor de bewuste accommodatie. Het is echter een wettelijke verplichtin. Gemeenten kunnen altijd afwijken van deze normerin, maar zullen dan de kwaliteitseisen van de accommodatie zelf heel er nauwkeuri moeten omschrijven. Daarnaast kunnen afwijkinen ten aanzien van de normerin klachten in het ebruik even die zonder extra investerinen niet oplosbaar zijn

8 Hoofdstuk 3 Gemeentelijke binnensportaccommodaties 3.1 Inleidin In dit hoofdstuk worden de huidie emeentelijke binnensportaccommodaties beschreven en hun kenmerken nader aaneven. Tevens wordt aan de hand van het hoofdstuk over de classificerin binnensportaccommodaties aaneven van welk type deze accommodatie zijn. 3.2 Gymnastieklokaal Molenw Gymnastieklokaal Molenw is elen aan de Molenw te Zevenhuizen. Gebouw Het bouwjaar van het ymlokaal is De afmetin van het sportvloer deel van het ebouw is 12 x 21 meter. De hoote is 5 meter.daarnaast beschikt het sportdeel over een toestellenberin, twee kleedkamers met sanitaire voorzieninen, een lerarenkamer zonder sanitaire voorzieninen en een technische ruimte. Buiten het ebouw zijn fietsenstallinen aanwezi en voor parkeren wordt ebruikemaakt van de parkeerplaats aan de Molenw waarvan ook de bezoekers van de sportvelden van de korfbalvereniin Sparta ebruikmaken. Gebruikers/sporten Het ymnastieklokaal wordt niet meer ebruikt voor onderwijsdoeleinden. Het ymnastieklokaal wordt no wel voor de volende sporten ebruikt; Gymnastiek/turnen Sportvereniin SVA Jazzymnastiek Sportvereniin SVA Zumba Particuliere huurder Ouderenymnastiek Particuliere huurder Beheer, exploitatie en inebruikevin Het ebouw is eiendom van de emeente Leek. Inebruikave, beheer en exploitatie worden door de emeente verzord. Onderhoud Voor de staat van onderhoud en de toekomstie investerinen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 en het meerjarenonderhoudsplan. Overi Deze accommodatie is een ymzaal oude norm. Het ebouw beschikt door de afwerkin in het ymlokaal over uitstekende akoestische kwaliteit. 3.3 Gymnastieklokaal Midwolde Gymnastieklokaal Midwolde is elen aan de Pasop te Midwolde. Gebouw Het bouwjaar van het ymlokaal is De afmetin van het sportdeel van het ebouw is 7,5 x 14,5 meter. Daarnaast beschikt het sportdeel over een kleine toestellenberin, twee kleedkamers waarvan een met sanitaire voorzieninen en een technische ruimte. Buiten het ebouw is een fietsenstallin aanwezi. Voor parkeren wordt ebruikemaakt van de parkeerplaats van de basisschool De Jone Hondenhoek. Gebruik Het ymnastieklokaal wordt alleen ebruikt voor onderwijsdoeleinden van de basisschool De Jone Hondenhoek. De zaal is niet eschikt voor sportebruik ezien de afmetinen en hoote. De zaal wordt 's avond niet openesteld. Beheer, exploitatie en inebruikevin Het ebouw is eiendom van de emeente Leek. Inebruikave, beheer en exploitatie worden door de emeente verzord

9 Onderhoud Voor de staat van onderhoud en de toekomstie investerinen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 en het meerjarenonderhoudsplan. Overi Deze ymzaal heeft een normerin. Het ebouw voldoet aan een enkele norm voor bewinslessen voor het basisonderwijs. Inmiddels is besloten om de school per 31 juli 2012 te sluiten. Het ebruik van het ymlokaal komt hiermee voor het seizoen te vervallen. 3.4 Gymnastieklokaal De Tweemaster Gymnastieklokaal De Tweemaster is elen aan de Wethouder Iwe Hutstraat te Leek. Gebouw Het bouwjaar van het ymlokaal is De afmetin van het sportdeel van het ebouw is 12 x 21 meter. De hoote van de zaal is 5 meter. Daarnaast beschikt het sportdeel over een toestellenberin, twee kleedkamers, een lerarenkamer zonder sanitaire voorzieninen en een technische ruimte. Buiten het ebouw is een fietsenstallin aanwezi. Voor parkeren wordt ebruikemaakt van de parkeerplaats van de basisschool De Tweemaster. Gebruikers/Sporten Het ymnastieklokaal wordt ebruikt voor onderwijsdoeleinden van de basisscholen OBS De Tweemaster, OBS De Beelen en CBS De Renboo. De hal wordt 's avonds ebruikt door: Gymnastiek/turnen Gymnastiekvereniin TIGA, Jonensturnvereniin JTV Volleybal Sportvereniin NAS Honkbal/softbal BSC Knihts Oosterse bewinsleer Take Down Nederland Daarnaast is er relatief veel ebruik op de zaterda, omdat dit het enie ymlokaal in Leek is dat op zaterda is openesteld voor particuliere verhuur. Beheer, exploitatie en inebruikevin Het ebouw is eiendom van de emeente Leek. Inebruikave, beheer en exploitatie worden door de emeente verzord. Onderhoud Voor de staat van onderhoud en de toekomstie investerinen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 en het meerjarenonderhoudsplan. Overi Deze accommodatie is een ymzaal oude norm. 3.5 Gymnastieklokaal De Nijenoert Gymnastieklokaal De Nijenoert is elen aan de Nijenoertw, te Leek. Gebouw Het bouwjaar van het ymlokaal is De afmetin van sportdeel van het ebouw is 14 x 22 meter. De hoote van de zaal is 5 meter. Daarnaast beschikt het sportdeel over een toestellenberin, twee kleedkamers, een lerarenkamer met sanitaire voorzieninen en een technische ruimte. Het ymlokaal maakt onderdeel uit van de brede school De Nijenoert. Buiten het ebouw is een fietsenstallin aanwezi. Voor parkeren wordt ebruikemaakt van de parkeerplaats van de basisschool De Nijenoert. Gebruikers/Sporten Het ymnastieklokaal wordt ebruikt voor onderwijsdoeleinden van de basisschool De Nijenoert. De hal wordt 's avonds ebruikt door: Gymnastiek/turnen Gymnastiekvereniin TIGA - 6 -

10 Beheer, exploitatie en inebruikevin Het ebouw is eiendom van de emeente Leek. Inebruikave, beheer en exploitatie worden door de emeente verzord. Een aantal beheerstaken wordt in samenwerkin met de stichtin Westerwijs uitevoerd. Onderhoud Voor de staat van onderhoud en de toekomstie investerinen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 en het meerjarenonderhoudsplan. Overi Deze accommodatie is een ymzaal nieuwe norm. Het ymnastieklokaal is door toezinen aan de buurt niet openesteld voor avondebruik na uur en in het weekend. Het sportebruik is daarom beperkt tot alleen de ymnastiekvereniin TIGA. 3.6 Gymnastieklokaal Oostindie Gymnastieklokaal Oostindie is elen aan De Knip 1 te Leek. Gebouw Het bouwjaar van het ymlokaal is De afmetin van het sportdeel van het ebouw is 14,4 x 24 meter en de hoote is 6 meter. Daarnaast beschikt het sportdeel over een toestellenberin, twee kleedkamers, een lerarenkamer met sanitaire voorzieninen en een edeelde technische ruimte. Het ymnastieklokaal is onderdeel van de brede school OBS de Hasselbraam en CBS Van Panhuys. Buiten het ebouw is een fietsenstallin aanwezi. Voor parkeren wordt ebruikemaakt van de alemene parkeerplaats van de scholen de Hasselbraam en Van Panhuys. Gebruikers/sporten Het ymnastieklokaal wordt ebruikt voor onderwijsdoeleinden van de basisscholen de Hasselbraam en Van Panhuys. De hal wordt 's avonds ebruikt door sportvereniinen uit Leek: Volleybal Volleybalvereniin Impala en Volleybalvereniin NAS Gymnastiek/ ritmisch Fit Forever Sport diversen roep Visscher, NASB emeente Leek, SKSG kinderopvan Beheer, exploitatie en inebruikevin Het ebouw is eiendom van de emeente Leek. Inebruikave, beheer en exploitatie worden door de emeente verzord. Dit in samenwerkin met de Stichtin Westerwijs die de school beheert en exploiteert. Onderhoud Voor de staat van onderhoud en de toekomstie investerinen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 en het meerjarenonderhoudsplan. Overi Deze accommodatie is een ymzaal nieuwe norm, met een kleine afwijkin. Die afwijkin is veroorzaakt doordat de bouw van de zaal uit panelen bestaat. De breedte van de zaal is daardoor 14,4 meter en de hoote 6 meter. Het ymlokaal wordt niet incidenteel verhuurd, omdat er ewerkt wordt met een alarmsysteem. 3.7 Gymnastieklokaal De Gavebor Gymnastieklokaal de Gavebor is elen aan de Boomaard 1, te Oostwold. Gebouw Het bouwjaar van het ymlokaal is De afmetin van het sportdeel van het ebouw is 14 x 24 meter en de hoote is 7 meter. Daarnaast beschikt het sportdeel over een toestellenberin, twee kleedkamers, een lerarenkamer met sanitaire voorzieninen en een edeelde technische ruimte. Het ymnastieklokaal is onderdeel van de multifunctioneel centrum de Gavebor. Dit is een multifunctioneel complex met buitensportvelden, een samenwerkinsschool (de Gavelander) dorpshuis met horeca en een buurtsupermarkt. Buiten het ebouw is een fietsenstallin aanwezi. Voor parkeren wordt ebruikemaakt van de alemene parkeerplaats van de Gavebor

11 Gebruikers/sporten Het ymnastieklokaal wordt ebruikt voor onderwijsdoeleinden van de basisschool de Gavelander De hal wordt 's avonds ebruikt door sportvereniinen uit Oostwold en omevin. Tevens zijn er moelijkheden om deze zaal voor andere doeleinden te ebruiken. Beheer, exploitatie en inebruikevin Het ebouw is eiendom van de emeente Leek, maar de Stichtin Dorpshuis Oostwold (SDO) uit Oostwold verzort beheer, onderhoud, exploitatie en inebruikevin. Onderhoud Het onderhoud wordt ecoördineerd door de SDO. Het onderhoudsproramma voor het sportedeelte van deze multifunctionele accommodatie moet no openomen worden in het meerjarenonderhoudsproramma dat door het buro Oranjewoud opesteld is. Toekomstie investerinen worden meenomen in de meerjarenramin. Overi Deze accommodatie is een ymzaal nieuwe norm. Er is een emeentelijk toezicht op het beheer, onderhoud en exploitatie. 3.8 Sportzaal de Til Sportzaal de Til is elen aan de Evertswijk te Zevenhuizen. Gebouw Het bouwjaar van de sportzaal is De afmetin van sportdeel van het ebouw is 16 x 28 meter en de hoote is 7 meter Daarnaast beschikt het sportdeel over een toestellenberin, twee kleedkamers, een lerarenkamer met sanitaire voorzieninen en een technische ruimte en een schoonmaakruimte. Buiten het ebouw is een fietsenstallin aanwezi. Voor parkeren wordt ebruikemaakt van de parkeerplaats naast het ebouw die ezamenlijk wordt ebruikt met de bibliotheek. Gebruik De sportzaal wordt ebruikt voor onderwijsdoeleinden van de basisschool OBS Het Veenpluis en CBS De Delta. De zaal is eschikt voor sportebruik ezien de afmetinen en hoote. De zaal wordt 's avonds ebruikt door: Volleybal Sportvereniin SVA Korfbal Korfbalvereniin Sparta Zaalvoetbal Voetbalvereniin Zevenhuizen Badminton Sportvereniin SVA Tennis Sportvereniin SVA Diversen Muziekvereniin Concordia en Fietscrossvereniin de Spartanen Verder wordt de zaal ook op zaterda ebruikt voor sportbeoefenin. Dit is echter niet structureel. Beheer, exploitatie en inebruikevin Het ebouw is eiendom van de emeente Leek. Inebruikave, beheer en exploitatie worden door de emeente verzord. Onderhoud Voor de staat van onderhoud en de toekomstie investerinen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 en het meerjarenonderhoudsplan. Overi: Deze sportzaal is een sportzaal oude norm. 3.9 Sportzaal Oldenoert Sportzaal Oldenoert is elen aan de Ewesheim te Leek

12 Gebouw Het bouwjaar van de sportzaal is De afmetin van sportdeel van het ebouw is 22 x 28 meter en de hoote is 7 meter. De zaal is door een scheidinswand deelbaar in twee zalen van 22 x 14 meter. Daarnaast beschikt het sportdeel over een dubbele toestellenberin, vier kleedkamers, twee lerarenkamers met sanitaire voorzieninen, een technische ruimte en een schoonmaakruimte. Buiten het ebouw is een fietsenstallin aanwezi. Voor parkeren wordt ebruikemaakt van de parkeerplaats naast het ebouw die ezamenlijk wordt ebruikt met CBS De Tweespron. Gebruik De sportzaal wordt ebruikt voor onderwijsdoeleinden van de basisscholen CBS De Tweespron, GBS De Sprinplank en OBS De Beelen. De zaal is eschikt voor sportebruik ezien de afmetinen en hoote. De zaal wordt 's avonds ebruikt door: Volleybal Volleybalvereniin Impala, volleybalvereniin NAS, volleybalvereniin EMOS, Sport Overda Basketbal Basketbalvereniin Flyin Red Zaalvoetbal Voetbalvereniin VEV'67, voetbalvereniin Leek-Rodenbur, drie particuliere huurders Tennis T.C. Nienoord Gymnastiek/stuitvolleybal Gymnastiekvereniin TIGA, particuliere huurder Verder wordt de zaal ook op zaterda en zonda ebruikt voor sportbeoefenin. Beheer, exploitatie en inebruikevin Het ebouw is eiendom van de emeente Leek. Inebruikave, beheer en exploitatie worden door de emeente verzord. Onderhoud Voor de staat van onderhoud en de toekomstie investerinen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 en het meerjarenonderhoudsplan. Overi Deze sportzaal is een sportzaal oude norm Topsporthal De topsporthal is elen aan De Schelp te Leek. Gebouw Het bouwjaar van de dubbele sporthal is De afmetin van het sportdeel van het ebouw is 48 x 53 meter en de hoote is op het hooste punt 12 meter. De zaal is door een scheidinswand deelbaar in twee zalen van 24 x 53 meter. De ehele zaal beschikt over een tribunecapaciteit van zeshonderd personen. Daarnaast beschikt het sportdeel over een dubbele toestellenberin, tien kleedkamers, twee scheidsrechterkamers met sanitaire voorzieninen, een EHBO-ruimte met sanitaire voorzieninen, een beheerder-/rieruimte, een technische ruimte en een schoonmaakruimte. Verder zijn in het ebouw een turnhal, een bowlinzaal met horeca en twee opslaruimten evestid. Buiten het ebouw is een fietsenstallin aanwezi. Voor parkeren wordt ebruikemaakt van de parkeerplaats rondom het ebouw die samen met Sportcentrum Leek en de turnhal ebruikt wordt. Gebruik De sportzaal wordt ebruikt voor onderwijsdoeleinden van rs de Boren. De zaal is niet eschikt voor bewinslessen van het basisonderwijs, omdat de zaal niet is inericht voor het even van lessen bewinsonderwijs. Het is veel te root en te hoo. De kinderen 'verzuipen' in de rote zaal. De zaal is eschikt voor sportebruik van de breedtesport en voor topsportevenementen. De zaal wordt 's avonds ebruikt door: Volleybal Volleybalvereniin Impala, volleybalvereniin NAS, volleybalvereniin EMOS Basketbal Basketbalvereniin Flyin Red - 9 -

13 Zaalvoetbal Voetbalvereniin VEV'67, voetbalvereniin Leek-Rodenbur, Sportcentrum Leek Korfbal Korfbalvereniin Sparta, korfbalclub Rodenbur, korfbalvereniin OWK Diverse particuliere huurders Verder wordt de zaal ook op zaterda en zonda ebruikt voor sportbeoefenin. Beheer, exploitatie en inebruikevin Het ebouw is eiendom van de emeente Leek. De inebruikevin wordt edaan door het Sportcentrum Leek evenals het daelijks schoonmaakonderhoud. Beheer en exploitatie valt onder verantwoordelijkheid van de emeente Leek. Onderhoud Voor de staat van onderhoud en de toekomstie investerinen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 en het meerjarenonderhoudsplan. Overi Deze sporthal heeft de NOC*NSF (ISA) keurin en voldoet hiermee aan de ISA normerin Turnhal De turnhal is elen aan De Schelp te Leek. Gebouw Het bouwjaar van de turnhal is De afmetin van het sportdeel van het ebouw is 17 x 36 meter. Daarnaast beschikt het sportdeel over twee kleedkamers die in combinatie met de topsporthal ebruikt worden. Buiten het ebouw is een fietsenstallin aanwezi. Voor parkeren wordt ebruikemaakt van de parkeerplaats rondom het ebouw die samen met Sportcentrum Leek en de turnhal ebruikt wordt. Gebruikers/sporten De turnhal wordt niet ebruikt voor onderwijsdoeleinden. De hal wordt 's avonds ebruikt door: Gymnastiek/turnen: Gymnastiekvereniin TIGA en jonensturnvereniin JTV. Daarnaast is er relatief veel ebruik op de zaterda en zonda omdat dit de enie turnhal is in de rio. Dit ebruik betreft ymvereniinen uit de wijde omevin. Beheer, Exploitatie en Inebruikevin Het ebouw is eiendom van de emeente Leek. De inebruikevin wordt edaan door het Sportcentrum Leek evenals het daelijks schoonmaakonderhoud. Beheer en exploitatie valt onder verantwoordelijkheid van de emeente Leek. Onderhoud Voor de staat van onderhoud en de toekomstie investerinen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 en het meerjarenonderhoudsplan. Overi Deze turnhal heeft een normerin

14 Hoofdstuk 4 Niet-emeentelijke accommodaties 4.1 Inleidin Van de niet-emeentelijke sportaccommodaties wordt hieronder een korte beschrijvin even evenals welke ebruikers er voornamelijk zijn. Ook wordt vermeld wie de exploitatie in handen heeft. 4.2 Rs de Boren Rs de Boren heeft vijf ymzalen, waarvan vier ekoppeld kunnen worden tot twee semisportzalen. Dat het een volwaardie sportzalen kunnen worden volens de oude norm lit aan het feit dat de sportzalen een maximum hoote hebben van vijf meter. Hierdoor zijn de zalen uitstekend eschikt voor het even van de bewinslessen. Echter, voor sportebruik hebben de zalen door de erine hoote een behoorlijke beperkin en zijn niet eschikt voor o.a. de sporten volleybal en korfbal. Deze ymzalen zijn volens de oude norm. De exploitatie van de ymzalen is in handen van rs de Boren. De zalen worden niet ebruikt door sportvereniinen uit de emeente Leek. 4.3 Stichtin de Zijlen Stichtin de Zijlen beschikt over een ymlokaal dat uitsluitend ebruikt wordt voor eien ebruik en niet beschikbaar is voor sportebruik door derden. De exploitatie is in handen van Stichtin de Zijlen. De zaal wordt niet ebruikt door sportvereniinen uit de emeente Leek. 4.4 Sportcentrum Leek Sportcentrum Leek is een multifunctioneel particulier sportcentrum dat elen is naast de Topsporthal Leek. Het sportcentrum is ebouwd rond 1984 en heeft sindsdien een aantal verbouwinen en uitbreidinen onderaan. Het sportcentrum bestaat uit de volende onderdelen: een rote sporthal met twee sporthalvloeren, een fitness, een horecadeel (sportcafé), diverse kleine zaaltjes voor fitnessactiviteiten, kinderopvan BSO De Jone Wereld en een ruimte voor lessen van het Alfa-colle. Tevens huurt het sportcentrum een rote ruimte in het bovendeel van de topsporthal. Deze ruimte is inericht als bowlin met bijbehorende horeca. De sporthallen voldoen niet aan de normen van NOC*NSF/ISA-sport. Met name de uitloopruimten en hoote voldoen niet aan de normen. Dit is tevens van toepassin voor de kleedkamers en overie ruimten. De exploitatie is in handen van het Sportcentrum Leek B.V. 4.5 Rodenburhal De Rodenburhal is een particuliere sporthal met bijbehorende horecaruimte. De sporthal is de oude emeentelijke sporthal die sinds het najaar van 2011 door een ondernemer particulier eëxploiteerd wordt. De accommodatie voldoet niet aan de huidie normen van NOC*NSF/ISA sport. De exploitatie is in handen van Sikko Cazemier B.V. 4.6 Fitness Centrum Challene Dit is een kleinschali fitnesscentrum in Leek waarbij met name het fitness deel de rootste rol heeft. De exploitatie is in handen van Fitness Centrum Challene. 4.7 Fitness de Gavebor Dit is een kleine fitness ruimte die esitueerd is in het multiefunctionele centrum de Gavebor te Oostwold. De ruimte is oneveer 86 m2 en biedt ruimte aan maximaal 30 personen. Er is per week oneveer 4 uur deskundie beleidin. Er zijn oneveer 70 personen die een lidmaatschap hebben van de fitness. De exploitatie is in handen van Stichtin Dorpshuis Oostwold

15 Hoofdstuk 5 Beheer en exploitatie emeentelijke sportaccommodaties 5.1 Inleidin In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het beheer, exploitatie en het beleid van de emeentelijke sportaccommodaties is ereld binnen de oranisatie van de emeente Leek. 5.2 Beheer Met uitzonderin van de ymzaal in de MFC Gavebor (Oostwold), de topsporthal en de turnhal worden alle emeentelijke binnensportaccommodaties door de afdelinen van de emeentelijke oranisatie Leek beheerd. De afdelin Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkelinen doet de inebruikevin en inroosterin van de accommodaties. De afdelin Openbare Werken voert het daelijkse beheer uit. Het betreft het klein onderhoud en het inrelen van de technische installaties. Ook het schoonmaakbeheer wordt vanuit deze afdelin aanestuurd en econtroleerd. Het beheer en de inebruikevin van de ymzaal in de Gavebor wordt uitevoerd door de Stichtin Dorpshuis Oostwold. De stichtin ontvant hiervoor een veroedin. Tevens vraat de emeente huur aan de stichtin voor het ebruik van de ymzaal. Het onderwijs ontvant hiervoor weer een exploitatiebijdrae. Hierdoor is de BTW constructie van toepassin, zodat de emeente de BTW op de investerin van de ymzaal teru kan ontvanen. Het beheer, de inebruikevin en schoonmaakonderhoud van de topsporthal en de turnhal wordt uitevoerd door het Sportcentrum Leek B.V. Het Sportcentrum Leek B.V. ontvant hiervoor een veroedin. Het inrelen van de technische installaties van de topsporthal en de turnhal is een taak van de afdelin Openbare Werken. De afdelin Openbare Werken voert het onderhoud uit. 5.3 Exploitatie Met uitzonderin van de ymzaal in de Gavebor (Oostwold) worden alle emeentelijke binnensportaccommodaties eëxploiteerd door de emeente Leek. De Stichtin Dorpshuis Oostwold is verantwoordelijk voor de exploitatie van de totale Gavebor. Zij ontvanen hiervoor van de emeente Leek een veroedin. Alle overie emeentelijke binnensportaccommodaties worden eëxploiteerd door de emeente Leek. De afdelin Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkelinen is hiervoor verantwoordelijk. In de emeentelijke brotin zijn jaarlijks de kosten van de exploitatie van de binnensportaccommodaties openomen. Tevens zijn de kosten voor root onderhoud en vervaninen openomen in de meerjarenramin die onderdeel is van de jaarlijkse kadernota. 5.4 Beleid Het beleid voor de emeentelijke binnensportaccommodaties wordt vorm even door de afdelin Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkelinen. Na oedkeurin van het colle en emeenteraad zort deze afdelin voor de uitvoerin van het beleid. Met het uit te voeren beleid voor sportaccommodaties eeft het colle estalte aan haar beleidsvoornemens die verwoord zijn in het coalitieproramma en ieder jaar econcretiseerd worden in de kadernota voor elk brotinsjaar

16 Hoofdstuk 6 Tarieven 6.1 Inleidin In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het huidie emeentelijke tarievenstelsel voor sportaccommodaties tot stand is ekomen en welke relaties er lien om de tarieven jaarlijks te indexeren. Tevens wordt inaan op de voor- en nadelen van het huidie tarievenstelsel. 6.2 Tarievenstelsel Het tarievenstelsel van de emeentelijke sportaccommodaties is een tarievenstelsel met een historische rondsla. De tarieven zijn in het verleden opesteld door de toenmalie sportraad van Leek: het OLOS (Overl Oraan Lichamelijke Opvoedin en Sport) en zijn daarna door het colle en raad vastesteld. Het tarievensysteem heeft een relatie met het consumentenprijs indexcijfer werknemersezinnen van het CBS. Ieder jaar wordt aan het colle van buremeester en wethouders vooreld welke stijin (of dalin) dit cijfer ten opzichte van een jaar eerder heeft onderaan en met deze stijin worden ook de tarieven voor de emeentelijke sportaccommodaties verhood. Sinds de invoerin van een eautomatiseerd systeem om de accommodaties in ebruik te even, zijn de tarieven omezet van jaartarieven naar uurtarieven. Tevens zijn er zoenoemde commerciële tarieven inevoerd voor sportvereniinen of roepen van buiten de emeente Leek. De tarieven voor zowel de sportvereniinen uit de emeente Leek als voor alle overie ebruikers zijn niet kostendekkend. Dit betekent dat alle ebruikers van emeentelijke sportaccommodaties indirect esubsidieerd worden. In bijlae IV wordt een overzicht even van alle emeentelijke tarieven voor sportaccommodaties. Door de jaarlijkse verhoin met het prijsindexcijfer lopen de hoe en lae tarieven na verloop van tijd behoorlijk uit elkaar. Nadelen van dit systeem van tariferin is dat er een directe relatie is tussen de intrale kostprijs van de accommodaties en de werkelijke inkomsten. Voordelen van dit systeem is dat de sportvereniinen in de emeente Leek exact weten waar ze aan toe zijn bij een tariefsverhoin en dus heel nauwkeuri hun eien brotin kunnen vaststellen. De emeente heeft de beleidsvrijheid om de tarieven extra te laten stijen. Veranderin van rondsla van de tarieven heeft een enorme impact op de bestaande sportvereniinen. Ten aanzien van de hoote van de tarieven in relatie met de buuremeenten of alle emeenten in de provincie Groninen kan ezd worden dat de emeente Leek met de tarieven voor ymlokalen en sportzalen aan de onderkant zit. Ten aanzien van de tarieven voor de topsporthal en turnzaal worden in verelijkin met de overie emeenten redelijk elijke tarieven ehanteerd

17 Hoofdstuk 7 Brotin- en meerjarenramin 7.1 Inleidin In dit hoofdstuk over onderhoud en meerjarenramin komen enkele financiële aspecten van het sportaccommodatiebeleid aan de orde. Er wordt een toelichtin even op het jaarlijkse brotinsbudet, maar ook hoe de meerjarenramin tot stand komt. 7.2 Brotinsbudet In het brotinsbudet voor de emeentelijke binnensportaccommodaties is lobaal een driedelin emaakt in ymnastieklokalen (58110), sportzalen (58111) en topsporthal (58112). Bij alle onderdelen zijn de exploitatielasten, zoals de kosten voor enerie, water, onderhoud, kapitaallasten verzekerinen en belastinen, verminderd met de inkomsten die uit de verhuur opebracht worden, meenomen in het totaalbudet. Exploitatielasten Uitaven Inkomsten Totaal Gymlokalen (58110) Sportzalen (58111) Topsporthal/Turnhal (58112) Totaal Daarnaast zijn er in 2012 voor het laatst no kapitaallasten van de oude Rodenburhal voor een bedra van 2668, Meerjarenramin Aan de meerjarenramin van de emeentelijke sportaccommodaties lit een meerjarenonderhoudsplan voor sportebouwen ten rondsla. Dit meerjarenonderhoudsplan is opesteld door buro Oranjewoud. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de kadernota ekeken welke onderhoudsraminen er voor de komende jaren meenomen moeten worden in de meerjarenramin van de brotinssystematiek. Naar al openomen raminen wordt zorvuldi ekeken of deze in het eplande jaar uitevoerd moeten worden of dat deze moelijk op basis van inspectie, no een jaar dooreschoven kunnen worden. Tevens speelt de prioriteit van het te plen onderhoud ook een rote rol bij deze beslissinen. Het meerjarenonderhoudsplan wordt periodiek bijehouden en bijesteld. In bijlae II is in een tabel openomen welke investerinen er de komende jaren voor elke accommodatie zijn openomen. Een deel van deze investerinen staat reeds in de meerjarenramin

18 Hoofdstuk 8 Bezettin 8.1 Inleidin In de hieronder weereven tabel is een overzicht emaakt van het aantal uren sportebruik en het aantal uren onderwijsebruik. Bezettin is berekend op basis van een emiddelde week over het hele seizoen. Fluctuaties zitten vooral in het sportebruik in het weekend. 8.2 Bezettinschema accommodaties * obv= op basis van *nvt= niet van toepassin 8.3 Toelichtin berekenin bezettinsraad Gymlokalen: Er is onderscheid tussen onderwijsebruik en sportebruik. Bezettin van de ymlokalen is ebaseerd op basis van 38 uur sportebruik van maanda tot en met vrijda van uur en woensdaen van uur. Er is een structureel weekendebruik in de ymzalen. De 26 uur onderwijsebruik is ebaseerd op het maximaal aantal uren dat tijdens de openin van de scholen van maanda tot en met vrijda ineroosterd kan worden. Sportzalen: Bezettin van de sportzalen is ebaseerd op basis van 38 uur van maanda tot en met vrijda van uur en woensdaen van uur. Voor het weekend is 20 uur erekend. De 26 uur onderwijsebruik is ebaseerd op het maximaal aantal uren dat tijdens de openin van de scholen van maanda tot en met vrijda ineroosterd kan worden. Voor de sportzaal Oldenoert eldt dat er 2x 26 uur onderwijsebruik ineroosterd kan worden

19 Topsporthal: Bezettin van de topsporthal is ebaseerd op basis van twee zaaldelen die afzonderlijk verhuurd worden. Voor de urenberekenin is uitaan van 2 x 38 uur. Voor het weekend is 24 uur erekend. De bezettin is in het voor- en naseizoen minder doordat de honk-, korfbal- en voetbalsport dan een ebruikmaakt van de zaal. Het landelijk emiddelde voor sporthallen lit tussen de 60-90%. Het landelijk emiddelde voor ymzalen lit tussen de 50-70% # 1. De ymzaal in Midwolde heeft een openstellin voor het avondebruik en voldoet niet voor ruliere sportbeoefenin. Alleen de basisschool De Jone Hondenhoek heeft ebruik emaakt van de zaal. De school en de ymzaal zijn nu esloten # 2. Gymzaal de Molenw heeft een onderwijsebruik. Dit vindt plaats in sportzaal de Til. # 3. Gymzaal De Nijenoert is na uur op dit moment niet beschikbaar esteld voor het avond sportebruik. # 4. Gymzaal Gavebor is niet in beheer en exploitatie bij de emeente. Er is een emeentelijke invloed ten aanzien van de bezettin. # 5. Sportzaal Oldenoert bestaat uit een dubbele ymzaal, daardoor zijn de onderwijsuren dubbel erekend. Sportbeoefenin vindt rotendeels plaats in de ehele zaal. # 6. De topsporthal bestaat uit een dubbele zaal. Hierdoor worden de sport- en onderwijsuren dubbel erekend. Voor het weekendebruik wordt 24 uur per zaaldeel erekend. Er worden een bewinslessen voor het basisonderwijs even. De zaal is hiervoor niet eschikt. # 7. De openstellin van de turnzaal is alleen voor sportebruik. Voor onderwijsebruik is de zaal niet eschikt. Allereerst moet worden opemerkt dat de bezettinscijfers relatief zijn. Wanneer men uitaat van een andere rondsla van berekenin zal de uitkomst van de bezettinsraad weer anders zijn. Verelijkin met bezettinsraden van naburie emeenten heeft alleen zin als van dezelfde rondsla van berekenin wordt uitaan. De rondsla van berekenin die is ekozen voor het schema onder pararaaf 8.2 is specifiek voor de situatie in Leek en eeft een zo oed moelijk beeld van de bezettinsraad in de overdekte sportaccommodaties van de emeente Leek. De landelijke cijfers zijn slechts een indicatie omdat er een emiddelde is enomen van de verschillende berekeninsmethoden. 8.4 Conclusies zaalbezettin Naar aanleidin van de uitkomsten zijn de volende conclusies te trekken voor de sportaccommodaties in de emeente Leek: - De ymzalen waarover een bijzonderheden zijn ten aanzien van de openstellin en waar sprake is van zowel onderwijs- en sportebruik, voldoen in redelijke mate aan de landelijke norm. - De sportzalen bij emend ebruik lien iets onder de norm, maar dit is voornamelijk te wijten aan de openstellin in het weekend. - De topsporthal lit onder de landelijke norm en dat komt doordat de dabezettin van het onderwijsebruik en sportebruik niet optimaal is. Daarnaast is de weekendbezettin, met name op de zonda niet optimaal

20 Specifieke afwijkende conclusies zijn er te even voor de volende accommodaties. - Gymzaal Molenw heeft een dabezettin met onderwijs en dat is de voornaamste oorzaak dat het cijfer ruim afwijkt van de overie accommodaties. - Gymzaal Gavebor heeft de komende jaren naar verwachtin lichte verhoin in de dabezettin door het basisonderwijs en aanstaande sluitinen en/of fusies van bestaande scholen in het voedinsebied van de Gavebor. Met name zullen leerlinen afkomsti de basisschool uit Den Horn zoren voor deze stijin. - Het sportebruik in de Gavebor zal naar verwachtin no licht stijen door nieuw te ontwikkelen initiatieven in Oostwold

21 Hoofdstuk 9 Conclusies en aanbevelinen 9.1 Inleidin In dit hoofdstuk zijn de voornaamste conclusies omezet in aanbevelinen voor het beleid ten aanzien van het beheer, onderhoud en exploitatie van de binnensportaccommodaties. 9.2 Toekomst visie emeentelijke sportaccommodaties De meeste emeentelijke binnensportaccommodaties vertonen, qua bezettin, een rote afwijkinen ten aanzien van het landelijk emiddelde. Dit met uitzonderin van ymzaal Midwolde en ymzaal Molenw. Het is daarom plausibel om de huidie status van de accommodaties met een normale bezettinsraad te handhaven. Gezien de financiële situatie van de emeente Leek, zullen alle investerinen uit de meerjaren ramin nader worden bekeken. Optimaliseren van de bezettin blijft een voortdurend streven. Daar waar moelijk kansen rijpen die zich op het ebied van de beleidsterreinen onderwijs, sport, ezondheid en welzijn voordoen. Daarnaast dient de emeente oo te blijven houden om de bestaande sport- en beweactiviteiten van met name het onderwijs en de sportvereniinen, te blijven motiveren en te stimuleren. Deze activiteiten dienen zonder subsidie tot stand te komen. Voor de accommodaties die een duidelijk afwijkende bezettinsraad hebben, staat in ieder eval vast dat ymzaal Midwolde zo snel moelijk esloten dient te worden na het opheffen van de Jenaplanschool De Jone Hondenhoek. De school en ymzaal zijn inmiddels per 1 auustus 2012 esloten. Gezien het ouderdom en de te verwachten toekomstie investerinen worden een drietal bestaande accommodaties nader ten het licht ehouden. Voor de ymzaal Molenw in Zevenhuizen, sportzaal Oldenoert en ymzaal de Tweemaster zal mede in het kader van de bezuiniinen no een aanvullend onderzoek plaatsvinden waarin de consequenties voor belanhebbenden, zoals scholen en sportvereniinen en de financiële motieven nader belicht zullen worden. Op basis van dit aanvullende onderzoek kan het colle en emeenteraad een beslissin nemen om één of meerdere accommodaties niet laner in stand te houden. Het bestaande sportebruik van deze accommodaties dient dan herverdeeld te worden over de verschillende accommodaties in Leek. Wanneer sluitin van een van de accommodaties overwoen wordt, zal ook de avondsluitin van ymzaal De Nijenoert heroverwoen moeten worden. Tevens is deze avondsluitin een beperkende factor in het optimaliseren van het ebruik en daarmee direct in de bezettinsraad van deze accommodatie. Vooralsno de tarieven van de emeentelijke sportaccommodaties handhaven op het huidie prijsniveau. Handhavin van de huidie tarieven is een positieve stimulans voor het bloeiende (sport)vereniinsleven in de emeente Leek en eeft aan dat de emeente de 'betekenis van sport' zeer ter harte neemt. Echter, duidelijk zal moeten zijn dat, ezien de huidie financiële situatie van de emeente Leek, bij noodzakelijke bezuiniinen de tarieven niet ontzien kunnen worden. Tevens is het dan wenselijk om een discussie rondom de herbezinnin van de tarievenrondsla te starten. De koppelin met het prijsindexcijfer voor ezinsconsumptie blijven houden, zolan er een herbezinnin van de tarieven heeft plaatsevonden. Nieuwbouw of rootschalie renovatie van accommodaties zijn de komende jaren, ezien de financiële situatie van de emeente Leek niet haalbaar. Moelijk toekomstie herindelin van emeenten kan leiden tot een heroverwin in het bestaande beleid. Het is aan te bevelen om bij herindelin van emeenten tot harmoniserin van de bestaande tarievenstelsels te komen. Van het no te ontwikkelen Rionaal Intraal Huisvestinsplan Onderwijs, zullen de uitkomsten omtrent de behoefte van de scholen aan binnensportaccommodatie voor het even van de bewinslessen lichamelijke opvoedin, mee enomen worden in de afwinen voor de totale areaal aan binnensportaccommodaties. In november 2012 komen de actuele leerlinpronoses beschikbaar

22 Bijlae I Adressenlijst Gymzalen Gymzaal Molenw Molenw 10 Zevenhuizen Gymzaal Midwolde Pasop 4 Midwolde Gymzaal De Tweemaster Wethouder Iwe Hutstraat 28 1 Leek Gymzaal De Nijenoert Nijenoertw 38 Leek Gymzaal Gavebor de Boomaard 1 Oostwold Gymzaal Oostindie De Knip 1 Leek Sportzalen Sportzaal de Til Evertswijk 7 Zevenhuizen Sportzaal Oldenoert Ewesheim 9 Leek Overie Topsporthal De Schelp 35 Leek Turnhal De Schelp 35 Leek

23 BIJLAGE II Investerinen Tabel Meerjarenonderhoudsramin Sportaccommodaties. Sportacc ev Oldenoert boiler evelbepl vloer plat dak schilderw.bi De Til cv+boiler vloer dak Molenw cv + boiler plat dak vloer plafond schilderw.bu Tweemaster evelbepl ,- vloer renv dak schilderw bi schilderw bu Topsporthal Ventilatie schilderw.bm Ventilatie th Audio verb De investerinsbedraen zijn ehaald uit het meerjaren onderhoudsplan van Oranjewoud. Alle bedraen na 2015 zijn no niet openomen in de meerjaren investerinsproramma van de emeente leek. Van de nieuwe sportaccommodaties zoals; de Nijenoert, Oostindie en de Gavebor worden de evens no verwerkt in het meerjaren onderhoudsproramma

24 GEBRUIKSVERGOEDINGEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES VOOR HET SEIZOEN 2012/2013. (af)=aferond p.up.k.= per uur per keer GYMNASTIEKLOKALEN Tarief Tarief 11/12 12/13 TRAININGSTARIEF 4,05 (af) p.u.p.k. 4,15, (af) p.up.k. COMMERCIEELTARIEF 7,90 (af) p.u.p.k. 8,10 (af) p.up.k. INCIDENTEEL COMMERCIEELTARIEF 15,80(af) p.u.pk 16,20 (af) p.up.k. SPORTZALEN TRAININGSTARIEF Oldenoert ½ zaal 4,25 (af) p.u.p.k 4,35 (af) p.up.k. Oldenoert 1/1 zaal 8,15 (af) p.u.p.k. 8,35 (af) p.up.k. De Til 5,95 (af) p.u.p.k. 6,10 (af) p.up.k. COMMERCIEELTARIEF Oldenoert ½ zaal 8,35 (af) p.u.p.k. 8,55 (af) p.up.k. Oldenoert 1/1 zaal 15,95 (af) p.u.p.k. 16,35 (af) p.up.k. De Til 12,25 (af) p.u.p.k. 12,55 (af) p.up.k. INCIDENTEEL COMMERCIEEL TARIEF Oldenoert ½ zaal 16,70 (af) p.up.k. 17,10 (af) p.up.k. Oldenoert 1/1 zaal 31,90 (af) p.up.k. 32,70 (af) p.up.k. De Til 24,50 (af) p.up.k. 25,10 (af) p.up.k. TOPSPORTHAL a.veroedin voor trainin van maanda t/m zonda vereniinen uit de emeente 1 zaaldeel 15,45 (af) p.u.p.k. 15,80 (af) p.up.k. vereniinen buiten de emeente 1 zaaldeel 30,90 (af) p.u.p.k 31,65 (af) p.up.k. b.veroedin voor wedstrijden van maanda t/m zonda 1 zaaldeel 30,90 (af) p.u.p.k. 31,65 (af) p.up.k. van maanda t/m zonda 1 zaaldeel 61,80 (af) p.u.p.k. 63,30 (af) p.up.k. c.commercieel tarief voor evenementen (een sport) 196,00 (af) p.u.p.k. 201,- (af) p.up.k. TURNHAL vereniinen uit de emeente 7,75 (af) p.up.k. 7,95 (af) p.up.k. vereniinen van buiten de emeente 41,20 (af) p.up.k. 42,20 (af) p.up.k. Tarief Tarief 11/12 12/13 TENNISBANEN Tennispark Nienoord bestaande uit 3 kunststofbanen,1 dubbele oefenkooi en kleedebouw 3570,- per jaar. 3656,- (af) per jaar Tennispark Sunckemalaan bestaande uit 8 ravelbanen en een dubbele oefenkooi ,- per jaar ,- (af) per jaar Tennispark Zevenhuizen bestaande uit 2 kunststofbanen en een enkele oefenkooi 3048,- per jaar 3121,- (af) per jaar

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2013

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2013 Relement Jaarprijs Goede Voedin 2013 1 Beripsbepalin Product: een levensmiddel. Nominatie: een inzendin die prijswaardi is. Aanmoediin: een inzendin die niet prijswaardi is, maar wel een stimulans verdient.

Nadere informatie

Beleidsuitgangspunten. Schoolsporttoernooien en Evenementen.

Beleidsuitgangspunten. Schoolsporttoernooien en Evenementen. Beleidsuitgangspunten Schoolsporttoernooien en Evenementen. Doel. Het doel van dit document is om de beleidsuitgangspunten voor schoolsportactiviteiten vast te leggen om zo de deelname van scholen en leerlingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening APRIL 2006 externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin Samenwerkin bevoed eza Wm en brandweer INLEIDING Aanleidin en doel van de handreikin Binnen milieuverunninverlenin is externe veiliheid een Het

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Bijlage 5 Tarievenmodel plus varianten

Bijlage 5 Tarievenmodel plus varianten Bijlage 5 Tarievenmodel plus varianten Om dit model te kunnen implementeren is het noodzakelijk om een integrale kostprijs per uur te berekenen van de gemeentelijke sportaccommodaties. Zo wordt inzicht

Nadere informatie

Aantallen per product

Aantallen per product Aantallen per product Veili Thuis Noord en Midden Limbur 03 november 2016 Tabel 1. Aantallen per product Totaal Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011

Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011 Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011 Datum voorstel 29 oktober 2010 Datum raadsvergadering 14 december 2010 Bijlagen Ter inzage

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15. Maximum dagloon. pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar

Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15. Maximum dagloon. pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15 Productkmerk Via Naam Fonds Psio aanifte TANDTECHNIEK U0560-1001 ja Stichtin psiofonds Tandtechniek Relemt 1.000.002 Relemt 2001 Omschrijvin reelin ebor

Nadere informatie

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers Bestrijdin van luchtverontreiniin: as- en luchtwassers De zich duidelijk aftekenende strijd teen de luchtverontreiniin plaatst de natwasser voor lucht- en procesassen, ook wel scrubber enoemd, weer in

Nadere informatie

Notitie toekomstig sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn

Notitie toekomstig sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn Notitie toekomstig sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn Aanleiding: - Kerntakendiscussie 2010 - Voorjaarsnota 2011 en Zomernota 2012 - Nota Sportbeleid Vanaf 2013 te maken met: -Terugtredende overheid,

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2017 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze of tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen.

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Created donderda, april 11, 2013 Updated vrijda, april 12, 2013 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/2507-nijmeen-po-v3/f83c81364e99dc4fbb6208e5de4a7e7f/ Identificatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties 1. Aanleiding De aanleiding voor deze notitie tarieven binnen- en buitensportaccommodaties is drieledig: Tarieven buitensport Uit

Nadere informatie

Tonok Bwefar Brederostraat AT Zwolle +31 (0)

Tonok Bwefar Brederostraat AT Zwolle +31 (0) Tonok Bwefar Brederostraat 20 8023 AT Zwolle +31 (0) 6 27 028 131 voorzitter@zac-basketbal.nl Wethouder en Raadsleden met de portefeuille sport Gemeente Zwolle Zwolle, 7 november 2015 Betreft: voorgestelde

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012 PNO Ziektekosten verzekerinen 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij PNO Ziektekosten.

Nadere informatie

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2 TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoordin van prorammaebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters roep 1 en 2 Rob Schoonen Resi Damhuis juli 1992 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,

Nadere informatie

De maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2015, zoals weergegeven in bijlage 1, vast te stellen.

De maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2015, zoals weergegeven in bijlage 1, vast te stellen. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4850899 Aan : Gemeenteraad Datum : 5 januari 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt : B&W-vergadering : 13-01-2015 De Ronde

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017 Aanmeldformulier zorverzekerin 2017 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Nota Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013 e.v. Gemeente Stichtse Vecht

Nota Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013 e.v. Gemeente Stichtse Vecht Nota Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013 e.v. Gemeente Stichtse Vecht Vastgesteld door de gemeenteraad van Stichtse Vecht op: 18 december 2012 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In dit beleidsdocument worden

Nadere informatie

Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2017

Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2017 Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2017 Laatstelijk vastgesteld 8 december 2016 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1... 3 HOOFDSTUK II - BUITENSPORTACCOMMODATIES...

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 2 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 171213/303 Afdeling: Sport en Bewegen Onderwerp: Tarieven

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie

Thema: Toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn

Thema: Toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn Thema: Toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn - Kerntakendiscussie 2010 - Voorjaarsnota 2011 en Zomernota 2012 Vanaf 2013 te maken met terugtredende overheid: - Alleen bezig houdt met beleid

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel Roewe 22 te Henelo Ov Karakteristieke, uiterst sfeervolle en eheel emoderniseerde wonin op royale kavel Omevinskaart Roewe 22 te Henelo Ov De echte liefhebbers van jaren derti woninen met karakter weten

Nadere informatie

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning Strandaper 130 Beren op Zoom Hoekwonin centrum Beren op Zoom Rooseveltlaan Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op Zoom biedt een breed scala aan monumenten, musea, istorisce bezienswaardieden en volop

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN De rol van de microbioloie in de vleeswarenindustrie Zesde deel M6 MICROBIOLOGICHE BEOORDELING VAN VLEE EN VLEEWAREN Auteur : F.K. tekelenbur TNO Voedin Zeist oktober 1999 blad 1 van 16 INHOUDOPGAVE 1

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep versla vo Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep Betreft : Inloopavond in Schuilkerk de Hoop voorlopi ontwerp Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep, d.d. 8 maart 2016; en de daaropvolende reactietermijn

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang Wat zijn wijk, buurt -en dorpshuizen accommodaties die de leefbaarheid en het welzijn in buurten,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Colleevoorstel Openbaar Onderwerp Beleinen fossiele industrie en oproep divestment: reactie ABP Proramma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvattin Op 15 november 2016 heeft de fractie

Nadere informatie

Kenmerk INT12.0968. Verhuurcriteria Gemeente Brummen

Kenmerk INT12.0968. Verhuurcriteria Gemeente Brummen Verhuurcriteria Gemeente Brummen Inhoud 0. Inleiding 1. Verhuurcriteria 2001 2013 2. Knelpunten 3. Informatie 4. Verhuurcriteria met ingang van het seizoen 2013 2014 5. Aanbevelingen ten behoeve van verhuurbaarheid

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2018 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder volledie

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Beleidsnotitie: Gemeentelijke Sportaccommodaties Gemeente Hoogeveen

Beleidsnotitie: Gemeentelijke Sportaccommodaties Gemeente Hoogeveen Beleidsnotitie: Gemeentelijke Sportaccommodaties Gemeente Hoogeveen November 2009 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Huidige situatie 3 1.2 Gewenste situatie 3 2. Beleidskader 5 2.1 Algemene beleidskaders sportaccommodaties

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

Schetsschuit. Oostelijke Vechtplassen. 11 & 12 maart 2014

Schetsschuit. Oostelijke Vechtplassen. 11 & 12 maart 2014 Schetsschuit Oostelijke Vechtplassen 11 & 12 maart 2014 Schetsschuit Oostelijke Vechtplassen 11 & 12 maart 2014 Oostelijke Vechtplassen 4 Inhoud Oostelijke Vechtplassen 5 Ten eleide 6 Conclusie: Het roer

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/153419 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Dekkingsvoorstel sporthal de Koog Gevraagd besluit 1. Vast te stellen de voorgestelde dekking voor de financiering van Sporthal de Koog waarbij het budget

Nadere informatie

Tarievenverordening Gemeentelijke Sportaccommodaties

Tarievenverordening Gemeentelijke Sportaccommodaties Werkexemplaar Tarieven in inclusief indexering van 3% en 5% per 1-7-2013 (conform B&W besluit d.d. 19-3-2012) Tarievenverordening Gemeentelijke Sportaccommodaties HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80 info@scoutinelderland.nl / www.scoutinelderland.nl / 026-38 46 380 Arnhemsestraatwe 19, 6881 NB Velp / postbus 129 6880 AC Velp Risico-inventarisatie en -evaluatie Scoutin Gelderland Postbus 129, 6880

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport. Rekenmodel Binnensportvoorzieningen. VSG-Kennisdag

Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport. Rekenmodel Binnensportvoorzieningen. VSG-Kennisdag Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport Rekenmodel Binnensportvoorzieningen VSG-Kennisdag 16-02-2017 Rekenmodel binnensportvoorzieningen Aanleiding Aanleiding Strategische uitgangspunten sportvoorzieningen/

Nadere informatie

Is dit de manier? Verplichtingen. Onderdeel 2: De sportaccommodaties. Danny Floren. Wat is wettelijk verplicht voor gemeenten?

Is dit de manier? Verplichtingen. Onderdeel 2: De sportaccommodaties. Danny Floren. Wat is wettelijk verplicht voor gemeenten? Onderdeel 2: De sportaccommodaties Danny Floren Is dit de manier? Mondje dicht tijdens het zwemmen Bezoekers van Oostenrijkse openbare zwembaden wordt gevraagd de mond gesloten te houden tijdens het zwemmen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten Exploitatie Sportverenigingen sportaccommodaties en particulieren Verhuur en in gebruik geven van sporthal en -zalen en een zwembad Dit zijn economische Kosten:

Nadere informatie

Bosverjonging: voorbereiding en behandeling

Bosverjonging: voorbereiding en behandeling 6 Bosverjonin: voorbereidin en behandelin Enkele bespieelinen in het jone bos In Bosrevue 20 lazen we wat de verwachtinen en risico s zijn bij de afwein tussen aanplanten of spontane verjonin, en dit voor

Nadere informatie

Stichting g. Manneka Support Groep. Inhoud

Stichting g. Manneka Support Groep. Inhoud Manneka NGO Jaarversla 2013 Inhoud Voorwoord... 2 Inleidin Manneka NGO... 3 1. Manneka oranisatie... 4 Administratie & Public relations... 4 Transporten... 4 Kantoor & personeel... 5 Alemeen... 5 2. Projecten...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 2308 Opleidin : Leidinevende bedienin Crebonummer : 2570 Niveau : 4 Leerwe : BBL Opleidinsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Vergelijkingen vergelijken

Vergelijkingen vergelijken Verelijkinen verelijken Ontwikkelin en onderhoud van een veelzijdi repertoire aan alebraïsche vaardiheden... want die methode, die men met een vreemd woord alebra noemt, schijnt die helderheid en dat emak

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavinsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoerin van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Inhoudsopave Samenvattin... 4 Inleidin 7 2 Beleidsfocus... 11 2.1 Uitanspunten en onderbouwin

Nadere informatie

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s Concept beleidsnotitie Sport BSO s 1. Achtergrond In de laatste jaren zijn er landelijk veel samenwerkingsvarianten gestart tussen kinderopvangorganisaties en sportverenigingen in de vorm van Sport BSO

Nadere informatie

Vijf lagekostenstallen met plussen en minnen

Vijf lagekostenstallen met plussen en minnen Goedkoop bouwen kan interessant zijn als je niet veel eld te investeren hebt. Maar houdt zo n stal ook de resultaten op peil? Dat hant vooral af van de varkenshouder. IETS VOOR VAKMAN: GOEDKOOP BOUWEN

Nadere informatie

WOB grond Termijn art. Gemeente wet. en 2 sub b en g Onbeperkt Artikel 10 lid 1 sub d Blijvend ivm persoonsgegevens

WOB grond Termijn art. Gemeente wet. en 2 sub b en g Onbeperkt Artikel 10 lid 1 sub d Blijvend ivm persoonsgegevens 1. In dit reister is vanaf juli 011 openomen op welke stukken het de raad eheimhoudin hebben opeled of waarover een verzoek is ontvanen.. Stukken van het vorie jaar die eheim zijn worden van deze lijst

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Samenleving Inwonerszaken miranda.groot@oisterwijk.nl Voorstel tot het realiseren

Nadere informatie

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Mac OS X-besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV Strateisch raamwerk voor de Meerjarenstrateie 20122015 van Brainport Development NV 1. Doel raamwerk meerjarenstrateie Het strateisch raamwerk van de stichtin Brainport, zoals vastesteld in maart 2011

Nadere informatie