Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel"

Transcriptie

1 Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft te maken met meerdere risico s. Kennis over risico s is vooral aanwezig in de hoofden van mensen. Door middel van een risicoprofiel wordt deze kennis vastgelegd. Het betreft niet alleen een opsomming van de risico s maar ook een analyse. Het risicoprofiel kan gebruikt worden als hulpmiddel om adequater beleid te voeren. In het Verbeterplan is dan ook de opdracht vastgelegd tot het opstellen van een regionaal risicoprofiel. Het inventariseren en analyseren van risico s is niet iets nieuws. In het verleden is middels de Leidraad Maatramp en de Leidraad Operationele Prestaties gerapporteerd over de mogelijke grootschalige multidisciplinaire scenario s en de consequenties daarvan. De toepassing van de beide leidraden heeft echter ook tot belangrijke leerpunten geleid. Er was sprake van een eenzijdige focus op worst-case scenario s en de analyses boden weinig ruimte voor een afgewogen prioriteitstelling en besluitvorming in beheersmaatregelen in de totaliteit van de veiligheidsketen. Het instrument Risicoprofiel, zoals omschreven in de concept Wet Veiligheidsregio s, is het resultaat van een doorontwikkeling van genoemde leidraden. Deze methodiek is omschreven in de landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel. In tegenstelling tot de leidraad maatramp wordt er niet alleen gekeken naar de impact van een incident maar ook naar de waarschijnlijkheid dat het incident zich voor zal doen. Een incident als een Bleve zal dus in de nieuwe methodiek heel anders beoordeeld worden dan in de Leidraad Maatramp (omdat de impact weliswaar heel groot is, maar de waarschijnlijkheid laag). Daarnaast wordt er in de analyse ook gekeken naar de bestuurlijke aandacht dat een risico nu al heeft of dat hier sprake is van een lacune. Door de verschillende crisistypen op een vergelijkbare wijze te analyseren kan er een gewogen rangschikking en prioriteitstelling plaats vinden. Naast prioritering van risico s, wordt ook geanalyseerd hoe voor de prioritaire scenario s de meeste veiligheidswinst behaald kan worden. Hierbij zal niet alleen gekeken worden naar repressie, maar naar alle schakels in de veiligheidsketen en tevens naar de crisismanagementstructuur. Bij het opstellen van het regionaal risicoprofiel voor de regio Drenthe is er gebruik gemaakt van de landelijke methodiek. Dit is noodzakelijk om profielen bovenregionaal op elkaar af te 1

2 stemmen, zoals wettelijk wordt verplicht. Waar nodig is deze methodiek op accenten aangepast zodat deze ook toepasbaar is voor de regio Drenthe. 1.2 Waarop geeft het regionaal risicoprofiel antwoord? Wat kan ons overkomen; inzicht in de aanwezige risicovolle situaties binnen en buiten (tot 15 km) de regio (risicobeeld) Welke ontwikkelingen kunnen we de komende 4 jaar verwachten op het gebied van risico s (toekomstverkenning). Een overzicht van de rampscenario s die zich in onze regio kunnen voordoen. Per scenario een analyse van de impact van dit scenario en de waarschijnlijkheid dat dit zich voordoet in de komende 4 jaar (risico- analyse) Per scenario een inventarisatie of de veiligheidsregio voldoende is voorbereid op het betreffende scenario of eventueel nog tekort schiet (capaciteiteninventarisatie) 1.3 Waarom een risicoprofiel? Een complexe samenleving als de Nederlandse moet adequaat kunnen inspringen op vele soorten veiligheidsrisico's. Ordeverstoringen, overstromingen, treinongevallen en terrorisme, maar bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van nutsvoorzieningen vormen een bedreiging van de vitale belangen van de samenleving. Om deze bedreigingen het hoofd te kunnen bieden, moeten overheidsinstanties, bedrijfsleven en de burger nauw samenwerken. Elke regio herbergt specifieke risico's waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en haar partners nodig kan zijn. Het regionaal risicoprofiel dient verschillende doelen: Het stelt de regio beter in staat de operationele prestaties van de crisisbeheersingsorganisatie af te stemmen op de in de regio aanwezige risico s. Het vormt samen met de resultaten van de nog uit te voeren capaciteitenanalyse de basis voor het regionaal beleidsplan. Het faciliteert bestuurders in het nemen van besluiten ten aanzien van onder meer risicobeheersing en verdeling van capaciteiten. Het dient als verantwoordingsdocument voor de genomen besluiten ten aanzien van onder meer risicobeheersing, repressie en organisatie crisismanagement (het levert de onderbouwing waarom je als regio bepaalde dingen doet of niet doet) Het vormt mede de basis voor risicocommunicatie richting de burger, te bevordering van de zelfredzaamheid en het vergroten van handelingsperspectieven van de burger. 2

3 2. Uitvoering project Het regionaal risicoprofiel voor Drenthe is opgesteld in opdracht van de Veiligheidsdirectie van de regio, onder projectleiderschap van het Multidisciplinair Veiligheidsbureau van de Hulpverleningsdienst Drenthe. Het risicoprofiel is opgesteld met betrokkenheid van een multidisciplinaire kernprojectgroep en een klankbordgroep. In de kernprojectgroep en klankbordgroep zijn de volgende disciplines vertegenwoordigd: brandweer; politie; GHOR; defensie; gemeenten; provincie; waterschap; nutsbedrijven; ProRail. Openbaar Ministerie De namen van de betrokken personen zijn opgenomen in bijlage 8 van de rapportage Concept Regionaal Risicoprofiel. 3. Resultaten 3.1 Risicobeeld en toekomstverkenning In de eerste fase van het project heeft er een risico-inventarisatie voor Drenthe plaats gevonden aan de hand van de crisistypen en incidenttypen die worden genoemd in de landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel. Een belangrijke bron hiervoor is de Provinciale risicokaart. Alle gemeenten zijn benaderd met de vraag of de gegevens op de kaart actueel waren. Daarna zijn de gegevens gebruikt als input. Tevens is er een toekomstverkenning uitgevoerd van de demografische en ruimtelijke ontwikkelingen die het risicobeeld de komende jaren kunnen beïnvloeden. Daarnaast is er contact gezocht met instanties die informatie konden verschaffen over crisis-en incidenttypen die niet altijd op de risicokaart staan (bijvoorbeeld over overstromingsgevaar, evenementen, uitval van vitale infrastructuur ed.). 3

4 3.2 Scenario s gewogen op impact en waarschijnlijkheid Uit het risicobeeld zijn 15 scenario s 1 naar voren gekomen die zich zouden kunnen voordoen in Drenthe. De uitgeschreven scenario s zijn na te lezen in bijlage 4 van het Concept Regionaal Risicoprofiel. Volgens de methodiek uit de landelijke handreiking (deze wordt toegelicht in bijlage 3 van de rapportage) is per omschreven scenario gekeken naar de waarschijnlijkheid en de impact van de betreffende scenario s. De resultaten hiervan zijn uitgebeeld in een zogeheten risicodiagram. Op de horizontale as is de waarschijnlijkheid weer gegeven (van zeer onwaarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk) en op de verticale as de impact (van beperkt tot catastrofaal). De scenario s in de rechterbovenhoek zijn de scenario s met de hoogste waarschijnlijkheid en de grootste impact. De scenario s linksonder in het diagram hebben een kleinere mate van waarschijnlijkheid en een lagere impact. Risicodiagram 4

5 3.3 Capaciteiten-inventarisatie en analyse Aan de hand van het risicodiagram is het logisch om het meest te investeren in de risico s in de rechterbovenhoek, risico s met de grootste impact en waarschijnlijkheid en hieraan prioriteit te geven in het beleid van de Veiligheidsregio. Het is voor het bestuur echter niet goed mogelijk om een oordeel te geven over de geanalyseerde risico s zonder een beeld te hebben van hoe op dit moment met het huidige beleid en de huidige organisatie deze risico s zijn afgedekt. Daarom is per scenario er gekeken welke prestaties de regio nu al levert op het gebied van risico- en crisisbeheersing en of een duidelijke discrepantie bestaat tussen benodigde en beschikbare capaciteit. Dit is gedaan door middel van een brainstormsessie van de vertegenwoordigers van de 4 kolommen (brandweer, politie, GHOR en gemeenten) Op basis van de uitkomsten uit het risicodiagram en de capaciteiteninventarisatie kunnen een aantal scenario s worden gekozen om deze verder te onderzoeken. Bij deze keuze speelt ook een rol of het betreffende risico al de nodige aandacht krijgt binnen de regio of dat hier sprake is van een lancune. Het advies wordt toegelicht in de tabel op pagina 6. Bij het verder onderzoeken (capaciteitenanalyse) wordt er gekeken naar de mogelijkheden om door investeringen op verschillende schakels van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie en repressie) dan wel de kans op voordoen van een scenario of de gevolgen te reduceren. Daarnaast moet daarbij ook worden gekeken naar multidisciplinaire processen en organisatie van het crisismanagement. De uitkomsten hiervan zijn input voor het regionaal beleidsplan. 5

6 6

7 4. Vaststellingsproces risicoprofiel en beleidsplan In artikel 15 van de Wet op de Veiligheidsregio is de verplichting opgenomen om een regionaal risicoprofiel op te stellen. De veiligheidsregio moet binnen 6 maanden na het in werking treden van de Wet Veiligheidsregio s beschikken over een risicoprofiel. Het risicoprofiel wordt door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld, na consultatie van de gemeenteraden. In deze consultatieronde worden gemeenteraden ook in de gelegenheid gesteld om hun lokale beleidsprioriteiten aan te geven als input voor het beleidsplan. In Drenthe willen we bestuurders de ruimte bieden om hun visie te geven over het concept regionaal risicoprofiel en het beleidsplan op hoofdlijnen zodat beide documenten als een gedragen concept naar de gemeenteraden kunnen. De planning tot de vaststelling van beide documenten is als volgt. September - oktober September - november Oktober - november November Interviews met burgemeesters over het concept regionaal risicoprofiel en wensen ten aanzien van het beleidsplan Voorbespreking regionaal risicoprofiel met griffiers Opstellen standaard raadsvoorstel wat gebruikt kan worden voor het aanbieden van beide documenten via de college s aan de raden. Dit zal gebeuren door de HVD in samenspraak met één of twee AOV ers. Behandeling concept regionaal risicoprofiel in het Algemeen Bestuur: vrijgeven risicoprofiel ter consultatie naar de raden; vrijgeven beleidsplan op hoofdlijnen naar de raden. December Aanbieding regionaal risicoprofiel aan de gemeenteraden via de colleges van Burgemeester en Wethouders Januari - maart 2011 Consultatie in de gemeenteraden van het regionaal risicoprofiel en reactie op het beleidsplan op hoofdlijnen Maart - april 2011 Uitvoering capaciteitenanalyse, om te onderzoeken of voor een aantal geselecteerde risico s door kleine aanpassingen in het beleid veiligheidswinst behaald kan worden. 23 maart 2011 Definitieve vaststelling regionaal risicoprofiel en beleidsplan door het Algemeen Bestuur. 7

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Agendapuntnr.: 14 Nr.: 142585 Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: Josine Smit (BHM/MDRB) Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 13 november 2014

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: Josine Smit (BHM/MDRB) Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 13 november 2014 A.8 Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden 1. Algemeen Onderwerp: Plan van aanpak herziening Regionaal Risicoprofiel Opgesteld door: Josine Smit (BHM/MDRB) Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Inleiding Conform de Wet Veiligheidsregio s (WVr) dient het bestuur van elke veiligheidsregio om de 4 jaar een regionaal beleidsplan op te

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Het regionaal risicoprofiel en cultureel erfgoed. Ruud Houdijk Projectleider Handreiking Regionaal Risicoprofiel

Het regionaal risicoprofiel en cultureel erfgoed. Ruud Houdijk Projectleider Handreiking Regionaal Risicoprofiel Het regionaal risicoprofiel en cultureel erfgoed Ruud Houdijk Projectleider Handreiking Regionaal Risicoprofiel Inhoud Risico s voor cultureel erfgoed: waar hebben we het over? Wat is een risicoprofiel?

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0039 Rv. nr.: 11.0039 B en W-besluit d.d.: 10-5-2011 B en W-besluit nr.: 11.0487 Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Concept regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding: Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 Aanleiding: De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Zeeland Samenvatting

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Zeeland Samenvatting Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Zeeland Samenvatting Veiligheidsregio Zeeland Stafcluster Coördinatie Crisisbeheersing & Rampenbestrijding Versie 2.2 Maart 2011 Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel Risico s in-zicht

Regionaal Risicoprofiel Risico s in-zicht Risico s in-zicht Veiligheidsregio Brabant-Noord (eindrapport versie 3.1) Titel Sub-titel : Regionaal risicoprofiel : Risico s in-zicht Datum : 15 september 2010 Versie : 3.1 Status Opdrachtgever Projectmanager

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel Flevoland 2014

Regionaal Risicoprofiel Flevoland 2014 Regionaal Risicoprofiel Flevoland 2014 Inhoud Blz. Managementsamenvatting 2 Wet veiligheidsregio's en risicoprofiel 3 Wat is een risicoprofiel? 3 Aanpak Risicoprofiel Flevoland 4 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio Raadsvoorstel Nr. 2010-048 (gewijzigd) Houten, 26 oktober 2010 Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel Flevoland

Regionaal Risicoprofiel Flevoland Regionaal Risicoprofiel Flevoland Inhoud Blz. Managementsamenvatting 2 1 Inleiding 10 1.1 Achtergrond van het regionaal risicoprofiel 10 1.2 Wet veiligheidsregio's en risicoprofiel 10 1.3 Wat is een risicoprofiel?

Nadere informatie

Concept. Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden

Concept. Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden Concept Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden Versie: 1.3 Concept Datum: 22 maart 2010 1 Inhoudsopgave 1. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 3 1.1 CONCLUSIES... 3 1.2 AANBEVELINGEN... 4 2. INLEIDING...

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Bestuurlijk resumé Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio MWB

Bestuurlijk resumé Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio MWB Bestuurlijk resumé Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio MWB Aanleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s in werking getreden. Deze wet bepaalt dat elke veiligheidsregio per april 2011

Nadere informatie

Regionaal Riscoprofiel 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Regionaal Riscoprofiel 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord Regionaal Riscoprofiel 2011 De omvat Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord.

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Projectplan Regionaal Risicoprofiel VRZ

Projectplan Regionaal Risicoprofiel VRZ Projectplan Regionaal Risicoprofiel VRZ Versie- en wijzigingsbeheer Versie Datum Wijzigingen t.o.v. vorige versie 0.1 14 mei 2014 1 e concept projectplan regionaal risicoprofiel VRZ 0.2 27 mei 2014 Eindconcept

Nadere informatie

Risicoprofiel Evenementen 1.1

Risicoprofiel Evenementen 1.1 Risicoprofiel Evenementen 1.1 Evenementenveiligheid 1.1 Instrument Risicoprofiel Evenementen 1.1 In Nederland worden steeds meer evenementen georganiseerd. Het openbaar bestuur wordt geadviseerd over de

Nadere informatie

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP)

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) versie november 2002 Gemeente: Ingevuld 1 door + functie: Telefoon: email: Definitie pro-actie: Pro-actie

Nadere informatie

Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland

Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland Over het algemeen zal een scenario paniek in menigten ontstaan vanuit een klein incident. In de regio is dit onderkend door een pro-actief en preventief

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe projectnr. 219694 110187 - DH24 revisie 02 24 februari 2011 Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Hulpverleningsdienst Drenthe Postbus 402 9400

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06428

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06428 Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06428 Onderwerp : Voorstel om met instemming kennis te nemen van het regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 284376 Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Zienswijzen over het regionaal risicoprofiel en het spreiding- en dekkingsplan en wensen over het regionaal

Nadere informatie

REGIONAAL RISICOPROFIEL RAPPORT

REGIONAAL RISICOPROFIEL RAPPORT REGIONAAL RISICOPROFIEL RAPPORT Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 maart 2015 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Prioritaire risico s 4 1. Inleiding... 6 1.1 Doel van het

Nadere informatie

Risicoprofiel Veiligheidsregio Limburg-Noord

Risicoprofiel Veiligheidsregio Limburg-Noord Risicoprofiel Veiligheidsregio Limburg-Noord Een inventarisatie en analyse van rampen, crises en grootschalige branden conform artikel 15 Wet veiligheidsregio s. Opsteller: Versie: Projectgroep Regionaal

Nadere informatie

Project Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Project Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Project Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid projectnr. 231894 110349 - DH44 revisie 05 6 april 2011 Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Postbus 1120

Nadere informatie

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ MET 4 BELANGRIJKE VRAGEN AAN U Gespreksnotitie bij REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ 2016-2019 VRGZ 2.0 - Integraal werken aan veiligheid in Gelderland-Zuid VEILIGHEID, DAAR ZIJN WE SÁMEN VERANTWOORDELIJK VOOR

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL RISICOPROFIEL

VRHM REGIONAAL RISICOPROFIEL VRHM REGIONAAL RISICOPROFIEL Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 4 1.1 Conclusies 4 1.2 Aanbevelingen 5 2. Inleiding 6 2.1 Waarom een risicoprofiel? 6 2.2 Wat is een risicoprofiel? 6 2.3 Wat levert het

Nadere informatie

Beïnvloedingsanalyse prioritaire risico s regionaal risicoprofiel

Beïnvloedingsanalyse prioritaire risico s regionaal risicoprofiel Beïnvloedingsanalyse prioritaire risico s regionaal risicoprofiel Een methodiekbeschrijving voor het uitvoeren van interdisciplinaire expertbijeenkomsten Versiebeheer: Versie: 1.0 Datum: Augustus 2015

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond. Versie: Consultatie 21 maart 21 mei 2012

Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond. Versie: Consultatie 21 maart 21 mei 2012 Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond Versie: Consultatie 21 maart 21 mei 2012 Regionaal Risicoprofiel Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Handleiding Risicoprofiel Evenementen

Handleiding Risicoprofiel Evenementen Handleiding Risicoprofiel Evenementen 7 juni 2012 Versie 1.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 1.1. LEESWIJZER... 3 1.2. EVENEMENTENVEILIGHEID... 3 2. INTRODUCTIE... 4 3. DE RISICOANALYSE...

Nadere informatie

Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland

Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland Nieuwsbrief voor professionals met een functie in risico- en/of crisisbeheersing

Nadere informatie

PROGRAMMA NATUURBRANDEN VGGM PROJECT GEZONDHEIDSZORG. Jan Kuyvenhoven

PROGRAMMA NATUURBRANDEN VGGM PROJECT GEZONDHEIDSZORG. Jan Kuyvenhoven PROGRAMMA NATUURBRANDEN VGGM PROJECT GEZONDHEIDSZORG Jan Kuyvenhoven 2 Natuurbrand Prioritair risico in risicoprofiel Gelderland-Midden Worst-case scenario's Waarschijnlijkheid Zeer onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk

Nadere informatie

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer.

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Periodiek 1) inventariseren en analyseren van de incidentele en structurele risico s en het daarop afstemmen van het gemeentelijk en regionaal risicobeheer,

Nadere informatie

Samenvatting. Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Regionaal Crisisplan Haaglanden

Samenvatting. Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Regionaal Crisisplan Haaglanden Samenvatting Regionaal Risicoprofiel Haaglanden Regionaal Beleidsplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Risicoprofiel, Beleidsplan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM

VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM Contactdag Inspectie Veiligheid en Justitie RBCB en Brandweer Erik van Borkulo, Coördinator Netcentrisch Werken Guus Welter, Adviseur Informatisering Agenda Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond

Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Besluit Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Regionaal risicoprofiel IJsselland

Regionaal risicoprofiel IJsselland Werkwijze Regionaal Risicoprofiel 1 ste 2 de trechtermoment trechtermoment Capaciteitenanalyse: Risicobeeld Regionale risicoanalyse: Wat doen we er al aan? Wat kan ons overkomen? Hoe erg is het? Wat kunnen

Nadere informatie

Netwerk Regionaal Risicoprofiel Uitgangspunten en kaders

Netwerk Regionaal Risicoprofiel Uitgangspunten en kaders Netwerk Regionaal Risicoprofiel Uitgangspunten en kaders 1. Achtergrond 1.1 Wat is het Regionaal Risicoprofiel? Een complexe samenleving als de Nederlandse moet adequaat kunnen inspringen op vele soorten

Nadere informatie

Eddy Oosterik Datum: 1 oktober 2013. Regionaal Risicoprofiel 2013 IJsselland Hoe erg is het?

Eddy Oosterik Datum: 1 oktober 2013. Regionaal Risicoprofiel 2013 IJsselland Hoe erg is het? Eddy Oosterik Datum: 1 oktober 2013 Regionaal Risicoprofiel 2013 IJsselland Hoe erg is het? Versiebeheer Versie Versienr Auteur Opmerkingen 1.0 Johan Kloppenburg / Vastgesteld Veiligheidsdirectie 15 december

Nadere informatie

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Portefeuillehouder van der Zwan Datum collegebesluit 1 maart 2016 Opsteller H. Tanja Registratie GF16.20022 Agendapunt 14 Voorstel

Nadere informatie

Risicoprofiel Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Risicoprofiel Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Risicoprofiel Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Titel : Risicoprofiel Veiligheidsregio MWB Versie : april 2011 Datum : 08-04-2011 Bestandslocatie: - Status : - Vastgesteld : Voorlopig vastgesteld

Nadere informatie

Versiebeheer. Versie Versienr Auteur Opmerkingen 1.0 Johan Kloppenburg / Vastgesteld Veiligheidsdirectie 15 december 2010

Versiebeheer. Versie Versienr Auteur Opmerkingen 1.0 Johan Kloppenburg / Vastgesteld Veiligheidsdirectie 15 december 2010 Regionaal Risicoprofiel IJsselland 2014 Versiebeheer Versie Versienr Auteur Opmerkingen 1.0 Johan Kloppenburg / Vastgesteld Veiligheidsdirectie 15 december 2010 Eddy Oosterik 2.0 Eddy Oosterik Actualisering

Nadere informatie

Bewust Belicht. Rapport. Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost. Multidisciplinaire Crisisbeheersing. Datum 24 augustus 2012

Bewust Belicht. Rapport. Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost. Multidisciplinaire Crisisbeheersing. Datum 24 augustus 2012 Rapport Multidisciplinaire Crisisbeheersing Bewust Belicht Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost Datum 24 augustus 2012 Status Definitief Versie Actualisatie 2012 Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel Actualisatie 2014

Regionaal Risicoprofiel Actualisatie 2014 Regionaal Risicoprofiel Actualisatie 2014 Samenvatting Concept 22 oktober 2014 Kenmerken van het verzorgingsgebied Het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Utrecht komt overeen met de provincie Utrecht

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12 onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Inleiding Middels een rondje langs de veiligheidsregio s (in oprichting) is Essent

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Plan van aanpak Interregionale Capaciteitenanalyse Noordzeekanaalgebied

Plan van aanpak Interregionale Capaciteitenanalyse Noordzeekanaalgebied Plan van aanpak Interregionale Capaciteitenanalyse Noordzeekanaalgebied Veiligheidsregio Kennemerland Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland Projectplan Interregionale

Nadere informatie

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen,

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt. Geacht College, College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt datum 17 december 2008 uw kenmerk behandeld door Dhr. B.J.J. Verbugt ons kenmerk 2008501495 doorkiesnummer +31 (077)

Nadere informatie

Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018. Samen voor veilig. 1. Inleiding. 1.1 Aanleiding

Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018. Samen voor veilig. 1. Inleiding. 1.1 Aanleiding 1. Inleiding Het Regionaal Risicoprofiel 1.1 Aanleiding 2015-2018 De Wet Veiligheidsregio s die in 2010 van kracht werd, bepaalt dat Ook biedt het RRP waardevolle operationele informatie voor de iedere

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Regionaal risicoprofiel Twente

Regionaal risicoprofiel Twente Regionaal risicoprofiel Twente Versie 1.0 31 oktober 2011 Fase I: Risicobeeld Wat kan ons overkomen? Fase II: Regionale risicoanalyse: Hoe erg is het? Fase III: Capaciteitenanalyse: Wat doen we er al aan?

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ~ BEWUST BELICHT ~ Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost januari 2010 Colofon Uitgave Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Telefoon: Bijlage: -1 set - Fax: E-maii: ludo. vrhm. nl

Telefoon: Bijlage: -1 set - Fax: E-maii: ludo. vrhm. nl Veiligheidsregio HOLLANDS MIDDEN Samen sterk voor meer veiligheid! Aan de Gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden t.a.v. de griffiers

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Zeeland

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Zeeland Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Zeeland Stafcluster Coördinatie Crisisbeheersing & Rampenbestrijding Versie 2.1 December 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord...

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

ZAOV-overleg nader bepaald

ZAOV-overleg nader bepaald ZAOV-overleg nader bepaald Uitgangspunten en afspraken met betrekking tot het Overleg Zeeuwse Ambtenaren Veiligheid (ZAOVoverleg) Bestuur & Management Consultants december 2005 C.M. van der Lijcke Coordinator

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen

Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen themaweek oktober 2016 Nationale risicobeoordeling (Energievoorzieningszekerheid, o.a. Blackout, moedwillige verstoring) Regionaal Risicoprofiel

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 11ini02387

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 11ini02387 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 2 11ini02387 1. Onderwerp: Regionaal beleidsplan Rampenbestrijding en crisisbeheersing 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde,

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

ONTWERPBELEIDSPLAN VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN 2011-2014. Zorg voor rampenbestrijding en crisisbeheersing in Fryslân

ONTWERPBELEIDSPLAN VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN 2011-2014. Zorg voor rampenbestrijding en crisisbeheersing in Fryslân ONTWERPBELEIDSPLAN VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN 2011-2014 Zorg voor rampenbestrijding en crisisbeheersing in Fryslân 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Beleidsplan Veiligheidsregio Fryslân 7 1.1 Inleiding 7

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. N.A.F. Zuurbier Behandelende afdeling: Staf Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: Regionaal Risicoprofiel Kennemerland KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: De Wet veiligheidsregio's

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord AGP 6 VD 20141117, bijlage 1 Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018 Veiligheidsregio BrabantNoord Conceptversie 1.1 (juli 2014) Colofon Titel : Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Veiligheidsregio Zeeland

Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Veiligheidsregio Zeeland Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Veiligheidsregio Zeeland Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Veiligheidsregio Zeeland En hier de ondertitel Nr Auteur(s) Datum Opmerkingen 0.95 Projectteam 28 oktober 2014

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Startnotitie Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht Informatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer S.C.G.M. den Dulk-Winder

Nadere informatie

Regionaal beleidsplan

Regionaal beleidsplan Regionaal beleidsplan Regionaal beleidsplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.0, juli 2011 In opdracht van: Het algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Cindy van Vugt. Van: Geachte heer, mevrouw,

Cindy van Vugt. Van: Geachte heer, mevrouw, Cindy van Vugt Van: Betty de Groot Verzonden: donderdag 21 juli 201616:35 Onderwerp: Brief voor het college van b&w Bijlagen: 0 Brief.pdf; 1 Regionaal Risicoprofiel 2016 (CONCEPT 09-06-2016).pdf;

Nadere informatie

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s Niek Mestrum Manon Ostendorf Doel van deze presentatie Deel 1 (Niek): Wat staat er nu exact in de Wet veiligheidsregio s Waarom staat dit er zo

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Zeeland En hier de ondertitel

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Zeeland En hier de ondertitel Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Zeeland En hier de ondertitel Veiligheidsregio Zeeland Stafcluster Coördinatie Crisisbeheersing & Rampenbestrijding Versie 1.1 December 2009 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Rio aan de Rijn 2010

Rio aan de Rijn 2010 Rio aan de Rijn 2010 Van risico s naar maatregelen 22 maart 2013 Wie zijn wij? www.vdmmp.nl Beleid en onderzoek. Communicatie. Trainingen (o.a. sociale media, crisiscommunicatie, evenementenveiligheid,

Nadere informatie

Risicoanalyse. Ab van den Berg. Landgrensoverschrijdende samenwerking. Landelijk Coordinator Risicokaart. Enschede, 16 juni 2010

Risicoanalyse. Ab van den Berg. Landgrensoverschrijdende samenwerking. Landelijk Coordinator Risicokaart. Enschede, 16 juni 2010 Risicoanalyse Ab van den Berg Landelijk Coordinator Risicokaart Enschede, 16 juni 2010 Landgrensoverschrijdende samenwerking Werkwijze van deze workshop Risicoanalyse Inleiding/presentatie Indeling in

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Regionaal Risicoprofiel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond concept revisie 1.0 19 juli 2016 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Postbus 9154

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

Bijlage 1 Capaciteiteninventarisatie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2017

Bijlage 1 Capaciteiteninventarisatie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2017 Bijlage 1 Capaciteiteninventarisatie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2017 Inleiding Het is voor het bestuur niet goed mogelijk om een oordeel te geven over de geanalyseerde risico s risicoprofiel zonder

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen.

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen is beter dan genezen. Veiligheid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid Razendsnelle ontwikkelingen Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten in ons leven. In eerste instantie is dat natuurlijk

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Méér plezier. met minder regels! Stappenplan Integraal evenementenplan

Méér plezier. met minder regels! Stappenplan Integraal evenementenplan Méér plezier met minder regels! Stappenplan Integraal evenementenplan Colofon Uitgave: Provincie Limburg Afdeling BSEB Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20020 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevrouw R. Hogeterp Onderwerp:

Nadere informatie

3.4.4 Vitale infrastructuur en voorzieningen...19 3.4.5 Verkeer en Vervoer...21 3.4.6 Gezondheid...21 3.4.7 Sociaal-maatschappelijke omgeving...

3.4.4 Vitale infrastructuur en voorzieningen...19 3.4.5 Verkeer en Vervoer...21 3.4.6 Gezondheid...21 3.4.7 Sociaal-maatschappelijke omgeving... Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland 2015-2018 Versiebeheer Versie Datum Status 0.11 16 februari 2015 concept Aldus besloten door het Veiligheidsbestuur in de vergadering van, namens deze, voorzitter,

Nadere informatie