Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005"

Transcriptie

1 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart

2 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene bepalinen 2. Gedrasreels 3. Rechten en verplichtinen bij ziekte en arbeidsoneschiktheid 4. Voorzieninen in verband met werkloosheid 5. Disciplinaire maatreelen en schorsin 6. Schorsin anders dan bij wijze van disciplinaire maatreel 7. Bezwaar en beroep 8. Slotbepalinen Protocol 2005 Bijlaen A Onderneminen aanesloten bij de WENb B Flexibele Uittredins Reelin (FUR) C-1 Ontslaprocedure C-2 Suppletiereelin edeeltelijk arbeidsoneschikten ENb-sector D Overansreelin "Wachteldreelin 1995" E Kaderafspraken scholin en werkeleenheidsprojecten F Verklarin relatiepartnerschap G Adressen H Transponerinstabel 2

3 De onderetekenden de Werkeversvereniin WENb, evestid te Arnhem partij ter ene zijde en ABVAKABO FNV, evestid te Zoetermeer CNV Publieke Zaak, evestid te Den Haa VMHP-N, evestid te Arnhem of hun eventuele rechtsopvolers elk als partij ter andere zijde verklaren de navolende collectieve arbeidsovereenkomst te hebben aaneaan. In deze overeenkomst wordt verstaan onder: werkever: elke ondernemin aanesloten bij partij ter ene zijde als vermeld in bijlae A van deze ENB-raam- CAO. werknemer: alle personen in dienst van de werkever met uitzonderin van: - directeuren, bedrijfsdirecteuren, staf-directeuren en adjunct- of onder-directeuren; - staiaires; - vakantiewerkers; - deenen, die met toepassin van de sociale wetevin worden ineschakeld, of in het kader van een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkeleenheid esubsidieerd werkeleenheidsproject werkzaam zijn; - deenen, die in het kader van een werk/leerproject tijdelijk werkzaam zijn. Waar in deze overeenkomst met betrekkin tot personen wordt esproken over hij, hem of zijn worden daarmee zowel manlijke als vrouwelijke werknemers aaneduid. 3

4 Hoofdstuk 1 Alemene Bepalinen Artikel 1.1 CAO-structuur 1. De ENb-CAO heeft een structuur volens het sectorenmodel: een raam-cao met een aantal sector-cao s. De raam-cao eldt als overkoepelende CAO voor alle onderneminen aanesloten bij de Werkeversvereniin Enerie- en Nutsbedrijven als vermeld in bijlae A van de raam-cao. 2. De sector-cao s zijn van toepassin op (onderdelen van) de onderneminen die werkzaam zijn en/of activiteiten uitvoeren volens de werkinssfeer van de bedrijfstakomschrijvin zoals openomen in de betreffende sector-cao( s). Bij het afsluiten van de raam-cao worden de volende sector-cao s onderscheiden: - Sector-CAO Distributie - Sector-CAO Productie - Sector-CAO Kabel en Telecom - Sector-CAO Afval en Milieu - Sector-CAO Advies 3. Voor de bedrijven die vallen onder de sector-cao s Distributie en Productie eldt tevens een bedrijfsprotocol waarin nadere afspraken worden emaakt tussen de CAO-partijen op onderneminsniveau over de salarisreelin, de wacht- en storinsdienst, voor zover niet in de sector-cao ereeld, de overwerkrens en de ziektekostenverzekerin. 4. In de raam-cao zijn openomen alemene bepalinen, bepalinen die betrekkin hebben op (pre)pensionerin, ziekte, arbeidsoneschiktheid en werkloosheid, alsmede kader- en protocolafspraken. 5. In de sector-cao kunnen afspraken worden emaakt over onderwerpen betrekkin hebbende op de arbeidsvoorwaarden, beloninen, veroedinen voor werknemers tijdens de actieve dienst waaronder de salarismaatreel. 6. De bijlaen bij de CAO s en de bedrijfsprotocollen maken deel uit van de CAO s, respectievelijk de bedrijfsprotocollen. Artikel 1.2 Werkinssfeer Onder de werkinssfeer van deze raam-cao vallen onderneminen die activiteiten uitvoeren en diensten verrichten die in hoofdzaak betrekkin hebben op de productie (aswinnin daaronder niet berepen), de verkoop, het transport en de distributie door middel van een vaste infrastructuur van elektriciteit, warmte, as en water (m.u.v. de bedrijven die zijn aanesloten bij de Werkeversvereniin Waterbedrijven); de inzamelin, bewerkin en verwerkin van afvalstoffen van huishoudens, overheid, midden- en kleinbedrijf en industrie; het commercieel ontwikkelen, beheren en exploiteren van communicatienetwerken en systemen en/of het aanbieden van telecommunicatie- en (multi)mediadiensten; technische dienstverlenin op het ebied van enerietechnoloie (onderzoek, ontwikkelin, adviserin, enineerin, certificatie en opleidinen). Artikel 1.3 Dispensatie 1. Een ondernemin die voornemens is zich aan te sluiten bij de Werkeversvereniin WENb kan voorafaand aan zijn aanvraa om lid te worden van de vereniin, bij de dispensatiecommissie verzoeken om ontheffin van voorzieninen inzake (pre)pensioen en sociale zekerheid, zoals bedoeld in de raam-cao. Het verzoek om ontheffin wordt in een zo vroe moelijk stadium inediend. 2. De dispensatiecommissie beoordeelt het verzoek om ontheffin. 4

5 3. De dispensatiecommissie is samenesteld uit drie leden namens de werkeversvereniin en drie leden namens de werknemers-oranisaties. Aan werkeverszijde zal één lid benoemd worden vanuit de sector waarbij het bedrijf zich als lid voornemens is zich aan te sluiten. De werkeversvereniin stelt aan de commissie een secretaris te beschikkin. 4. Wanneer dispensatie is verleend, wordt hiervan meldin emaakt in bijlae A van de raam-cao. Artikel 1.4 Geldiheidsduur en opzein 1. De raam-cao treedt in werkin op 1 april 2005 en eindit zonder dat opzein nodi is van rechtswee op 31 maart De sector-cao s en de bedrijfsprotocollen kennen hun eien bepalinen voor hun eldiheidsduur en opzein. 3. Indien de onderhandelinen over een nieuwe raam-cao, een nieuwe sector-cao of een nieuw bedrijfsprotocol bij het eindien daarvan no niet zijn afesloten, wordt deze CAO of dat bedrijfsprotocol na het eindien ervan no toeepast edurende de lopende onderhandelinen. Artikel 1.5 Wijziin en vernieuwin 1. Bijzondere omstandiheden van sociale of economische aard kunnen veroorzaken dat een of meer partijen wijziin of vernieuwin van de raam-cao, de sector-cao of het bedrijfsprotocol noodzakelijk acht. Partijen zullen hierover binnen één maand onderhandelinen openen. 2. In de betreffende CAO of het betreffende bedrijfsprotocol wordt vasteled welke bepalinen met teruwerkende kracht worden toeepast. Artikel 1.6 Nalevin te oeder trouw 1. De werkever zal een werknemers in zijn dienst nemen onder voorwaarden die afwijken van heteen bepaald is in de CAO of het bedrijfsprotocol. 2. Partijen zullen de CAO s en de bedrijfsprotocollen te oeder trouw naleven en handhaven. 3. Partijen bevorderen dat hun leden de bepalinen van de CAO s en de bedrijfsprotocollen te oeder trouw zullen naleven. Artikel 1.7 Ter beschikkinstellin CAO s De werkever stelt de werknemer kosteloos de tekst van de raam-cao, de betreffende sector-cao en het bedrijfsprotocol ter beschikkin. Artikel 1.8 Gelijkstellin partner Voor de toepassin van de CAO wordt met het huwelijk elijkesteld: - een ereistreerd partnerschap, zoals bedoeld in artikel 80a van boek 2 BW, alsmede - een emeenschappelijke huishoudin met het oomerk van duurzame samenlevin, heteen blijkt uit een schriftelijke verklarin zoals openomen in bijlae F van de raam-cao. Artikel 1.9 Pensioenreelin en flexibel uittreden 1. De pensioenreelin is onderebracht bij de Stichtin Pensioenfonds ABP. 5

6 2. De Flexibele Uittredinsreelin (FUR) is onderebracht bij de Stichtin Flexibel uittreden Nutsbedrijven (SFN). Hoofdstuk 2 Gedrasreels Artikel 2.1 Reoranisaties 1. De werkever vraat bij een voornemen tot reoranisatie als bedoeld in artikel 25, lid 1, sub c, d,e en f van de WOR tijdi advies van zijn onderneminsraad. Wanneer zich een situatie voordoet als bedoeld in onderstaand lid 2, zullen tevens de vakoranisaties worden inelicht. 2. Daar waar de evolen van een voorenomen reoranisatie of bedrijfssluitin niet met het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket zijn op te vanen, zal met de vakoranisaties een Sociaal Plan worden opesteld. 3. In situaties van elijktijdi opheffen van een root aantal arbeidsplaatsen als evol van sluitin van bedrijven of onderdelen daarvan, kunnen partijen van deze CAO afwijken, nadat zij hierover overeenstemmin hebben bereikt. 4. De in het kader van dit artikel inebrachte informatie zal door partijen op verzoek van één of beide partijen vertrouwelijk worden behandeld. Artikel 2.2 Fusie Indien de werkever overweet te besluiten tot een fusie, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusieedrasreels 2000, zal hij bij het nemen van zijn beslissin de sociale consequenties betrekken. In verband daarmee zal de werkever zo vroetijdi als de eventuele eheimhoudin dit moelijk maakt de vakoranisaties, de OR en de werknemers inlichten over de voorenomen maatreelen. Aansluitend hierop zal de werkever de daaruit voortvloeiende evolen en de naar aanleidin daarvan overwoen maatreelen met de vakoranisaties en de OR bespreken. Artikel 2.3 Werkeleenheid 1. De druk op de werkeleenheid in de ENb-sector zal de komende jaren onverminderd aanwezi blijven. Naast de daarvoor al laner eldende oorzaken zoals fusies en efficiency-operaties zullen ook de marktwerkin en (toekomstie) privatiserin evolen hebben voor de sector. In de ENbsector zal ook de komende jaren sprake zijn van boventalliheidsproblematiek. Deze problematiek is veelal sterk bedrijfsebonden. 2. Daar waar het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket ontoereikend is, worden met de vakbonden op onderneminsniveau in Sociale Plannen concrete afspraken emaakt over maatreelen die kunnen bijdraen aan de oplossin van de bedrijfsebonden werkeleenheidsproblematiek. Artikel 2.4 Sociale Plannen 1. Bij het afsluiten van Sociale Plannen nemen de werkever en de vakoranisaties o.a. de volende uitanspunten in acht: - het Sociaal Plan heeft als doel te voorzien in het op sociaal verantwoorde wijze, binnen een in het Sociaal Plan vastestelde termijn, oplossen van de werkeleenheidsproblematiek als evol van reoranisatie, verminderin van werkzaamheden of bedrijfssluitin; - de werkever zal zich maximaal inspannen om boventallie werknemers van werk naar werk te beeleiden, zowel binnen het eien bedrijf, als naar andere bedrijven binnen of buiten de ENb-sector. 6

7 - de werknemer dient medewerkin te verlenen aan het zoeken naar redelijke oplossinen voor zijn / haar boventalliheidsprobleem, zowel binnen als buiten de ondernemin en / of de ENbsector. Bij het ontbreken van derelijke medewerkin kan ontsla worden verleend zonder aanspraak op bovenwettelijke werkloosheidsuitkerin of een andere daarvoor bestemde voorzienin; - het Sociaal Plan bevat heldere termijnen; - het Sociaal Plan is een collectieve arbeidsovereenkomst in de zin van de Wet op de CAO en zal als zodani worden aanemeld bij de Arbeidsinspectie. 2. In een Sociaal Plan kunnen de werkever en de vakbonden, afhankelijk van de concrete situatie van de reoranisatie, bedrijfssluitin e.d., onder andere de volende onderwerpen reelen : - de werkinssfeer, waaronder verstaan wordt de bedrijfsonderdelen en/of bedrijfsactiviteiten waarop het Sociaal Plan betrekkin heeft; - de looptijd van het Sociaal Plan; - de spelreels en procedures voor het vaststellen van de boventalliheid; - de verantwoordelijkheid van de werkever en van de werknemer ten aanzien van de oplossin daarvan; - het bevorderen van de interne en externe mobiliteit - instrumenten / faciliteiten die inezet kunnen worden om de boventalliheid op te lossen, zoals: - het opzetten van interne uitzendbureaus en banenpools; - herplaatsin binnen de eien ondernemin; - outplacement(termijnen); - vertrekpremie dan wel een startsubsidie bij aanvan van een eien bedrijf; - her-, om- en bijscholin, zowel ericht op interne als op externe mobiliteit; - aanvullende arbeidsvoorwaardelijke reelinen ter ondersteunin hiervan en de daarvoor beschikbare budetten; - opzetten van nieuwe activiteiten dan wel aan bestaande activiteiten een nieuwe inhoud even; - (tijdelijke) arbeidsduurverkortin - het vastleen van afspraken tussen de werkever en de individuele werknemer over doelen, instrumenten en termijnen van de bemiddelin (individueel bemiddelinsplan); - definities van berippen als elijkwaardie, elijksoortie of passende arbeid, waarbij onderscheid emaakt kan worden naar de fase waarin de arbeidsbemiddelin zich bevindt; - periodiek overle tussen de werkever en de vakbonden over de stand van zaken; - procedures en termijnen voor bezwaar (en beroep). 3. Het bestaan van een Sociaal Plan laat de toepassin van de normale ontslaprocedures, zoals bijvoorbeeld op rond van disfunctioneren, ontsla op staande voet of weens landurie arbeidsoneschiktheid, onverlet. Artikel 2.5 Om de aansluitin met de volende raam-cao te bewerkstellien, elden de artikelen 3 en 4 van dit hoofdstuk tot het einde van het jaar waarin de raam-cao expireert. Artikel 2.6 Bijdrae aan de werknemersoranisaties 1. De werkever verleent aan de ezamenlijke vakoranisaties die partij zijn bij de CAO een jaarlijkse bijdrae in de kosten van het scholins- en vorminswerk. Deze bijdrae is 14,- per werknemer met als peildatum 1 januari van het jaar. 2. De bijdrae per vakoranisatie die partij is bij de CAO, wordt vastesteld naar rato van het aantal vakbondsleden werkzaam in de ENb-sector. De vakoranisaties reelen onderlin de verdelin van de bijdraen. Artikel 2.7 Verlof voor vakbondsactiviteiten 7

8 Tenzij het bedrijfsbelan zich daarteen verzet, wordt aan de werknemer door de werkever buitenewoon verlof met behoud van salaris verleend: a. om op schriftelijk verzoek van de werknemersoranisatie als bestuurslid of als afevaardide deel te nemen aan cursussen en bijeenkomsten van de in de statuten van de bedoelde oranisaties voorziene oranen: max. 26 daen per kalenderjaar; b. om op schriftelijk verzoek van de werknemersoranisatie deel te nemen aan door deze oranisatie te even vormins- en scholinsbijeenkomsten een en ander voor zover het bepaalde in in sub a of de Wet op de onderneminsraden hierin niet voorziet: max. 5 daen per kalenderjaar. Artikel 2.8 Belanenbehartiin De werknemer heeft het recht zijn belanen bij de werkever voor te draen, al of niet bijestaan of verteenwoordid door een raadsman. Artikel 2.9 Uitzendkrachten Werkever stelt slechts uitzendkrachten in zijn ondernemin te werk indien het bedrijfsbelan dit vordert. Hoofdstuk 3 Rechten en verplichtinen bij arbeidsoneschiktheid 3.1 Alemene bepalinen Artikel Definities In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. arbeidsoneschiktheid: als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen evol van ziekte, ebreken, zwanerschap of bevallin, eheel of edeeltelijk niet in staat zijn om met arbeid eld te verdienen, heteen ezonde personen, met soortelijke opleidin en ervarin, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omevin daarvan, met arbeid ewoonlijk verdienen (definitie conform artikel 18 lid 1 WAO).; b. bedrijfsoneval: een oneval, dat in overweende mate zijn oorzaak vindt in de aard van de aan de werknemer opedraen werkzaamheden of in de bijzondere omstandiheden, waaronder deze moesten worden verricht, en niet aan zijn schuld of onvoorzichtiheid is te wijten; c. herplaatsinstoelae: een herplaatsinstoelae als bedoeld in hoofdstuk 9 van het Pensioenrelement van de Stichtin Pensioenfonds ABP; d. invaliditeitspensioen: een invaliditeitspensioen als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Pensioenrelement van de Stichtin Pensioenfonds ABP; e. anbare arbeid: arbeid als bedoeld in artikel 18 lid 5 van de WAO; f. passende arbeid: arbeid als bedoeld in artikel 30 van de ZW; Artikel Salarisberip 1. In dit hoofdstuk wordt onder het salaris verstaan: het door de werknemer laatst enoten schaalsalaris (vermenivuldid met het deeltijdpercentae), vermeerderd met: 8

9 a. de vaste persoonlijke toelae(n) per maand; b. de vakantie-uitkerin per maand als bepaald in de toepasselijke sector-cao; c. de veroedin in eld voor consinatiedienst, emiddeld per maand over de voorafaande periode van 12 maanden, voor zover in de toepasselijke sector-cao niet anders is bepaald; d. veroedin in eld voor ploeendienst. 2. Onder schaalsalaris wordt verstaan het bedra per maand dat aan de werknemer op rond van zijn indelin in de salarisreelin wordt toeekend. 3. Onder persoonlijke toelae wordt verstaan een vaste maandelijkse toelae op het schaalsalaris, uitedrukt in en bedra of in een percentae van dat schaalsalaris, die aan de werknemer voor onbepaalde tijd is toeekend, uitsluitend: a. weens een uitstekende wijze van taakvervullin; b. als arantie weens plaatsin in een laer ekwalificeerde functie; c. weens bijzondere aan de werknemer te stellen eisen. Alle om andere redenen toeekende toelaen op het schaalsalaris, waaronder die voortvloeien uit een inconveniënt, tenzij anders bepaald, worden niet als tot een tot het salaris behorende vaste persoonlijke toelae aanemerkt. 4. Het bedra van het laatst enoten salaris bedoeld in dit hoofdstuk, wordt in voorkomende evallen aanepast overeenkomsti een alemene salariswijziin. Artikel Second opinion (deskundienoordeel) Bij verschil van menin tussen de werkever en de werknemer kan, na adviserin door de eien Arbodienst door zowel de werkever als de werknemer een niet bindend deskundienoordeel worden evraad aan de UWV. Zulks onder meer ten aanzien van de vraa of: a. de werknemer arbeidsoneschikt is, b. er binnen de ondernemin passend werk voor handen is, c. de werkever voldoende reïnteratie-inspanninen verricht en de werknemer voldoende reïnteratie-inspanninen verricht. De kosten van het deskundienoordeel komen voor rekenin van de werkever. Artikel Passende en anbare arbeid 1. Aan de arbeidsoneschikte werknemer kan een andere functie of werkzaamheden worden opedraen. 2. Gedurende het eerste jaar is de arbeidsoneschikte werknemer verplicht een hem aaneboden functie of werkzaamheden te aanvaarden indien sprake is van passende arbeid als bedoeld in artikel sub f. 3. Gedurende het tweede jaar is de arbeidsoneschikte werknemer verplicht een hem aaneboden functie of werkzaamheden te aanvaarden indien sprake is van anbare arbeid als bedoeld in artikel sub e. Deze verplichtin eldt eveneens na afloop van het tweede jaar. 4. Het bepaalde in dit artikel is op overeenkomstie wijze van toepassin indien aan de werknemer de eien functie wordt opedraen onder andere voorwaarden. 3.2 Aanspraken tijdens arbeidsoneschiktheid Artikel Als de werknemer arbeidsoneschikt is, elden voor hem de bepalinen van het BW, de ZW en de WAO, voor zover in dit hoofdstuk niet uitdrukkelijk anders is bepaald. Artikel Aanspraak van de werknemer 9

10 1. De arbeidsoneschikte werknemer heeft edurende het eerste ziektejaar recht op doorbetalin van 100% van het laatst verdiende salaris. 2. Gedurende het tweede ziektejaar bedraat de loondoorbetalin 70% van het laatst verdiende salaris. 3. Bij werkhervattin ericht op reïnteratie wordt edurende het tweede ziektejaar over de ewerkte uren 100% van het laatst verdiende salaris betaald. 4. Met werkhervattin wordt elijkesteld arbeidstherapeutische werkzaamheden en op reïnteratie erichte omscholin binnen de uren die elden als normale werktijd. Een en ander voor zover dit plaatsvindt op basis van in overle met de bedrijfsarts door het bedrijf met de werknemer emaakte reïnteratieafspraken, vasteled in een voor de betrokken werknemer opesteld reïnteratieplan. Dit reïnteratieplan bevat afspraken over de omvan en de duur van de reïnteratieactiviteiten en over de toetsin van de voortan van de reïnteratie. Artikel Aanspraken in eval van bedrijfsoneval De werknemer ontvant ook na afloop van het eerste ziektejaar 100% van zijn laatstverdiende salaris als de arbeidsoneschiktheid is veroorzaakt door een bedrijfsoneval. Artikel Herplaatsin binnen twee jaar 1. De werknemer die is herplaatst op rond van artikel voordat de termijn van twee jaar, bedoeld in bijlae C-1, onderdeel 2, is verstreken, heeft tot het eind van enoemde termijn aanspraak op een aanvullende uitkerin, indien zijn salaris als evol van zijn herplaatsin verminderin onderaat, ter rootte van het verschil tussen: a. het bedra waarop de werknemer op rond van dit artikel recht zou hebben ehad indien hem een andere betrekkin zou zijn opedraen, maar in plaats daarvan voor dezelfde arbeidsduur zijn eien betrekkin; en b. zijn salaris na herplaatsin, in voorkomend eval vermeerderd met een uit zijn arbeidsoneschiktheid voortvloeiend recht op een WAO-uitkerin, een invaliditeitspensioen of een herplaatsinstoelae. 2. De werknemer die is herplaatst op rond van artikel heeft tevens aanspraak op een aanvullende uitkerin nadat de termijn van twee jaar, bedoeld in bijlae C-1, onderdeel 2, is verstreken, indien de ziekte, uit hoofde waarvan de werknemer oneschikt is zijn arbeid te verrichten, wordt veroorzaakt door een bedrijfsoneval of in overweende mate haar oorzaak vindt in de aard van de hem opedraen werkzaamheden of in de bijzondere omstandiheden waaronder deze moesten worden verricht en niet aan zijn schuld of onvoorzichtiheid is te wijten, ter rootte van het verschil tussen: a. een percentae van zijn salaris zoals die zou zijn op de da voor zijn herplaatsin indien de werknemer op die da niet oneschikt zou zijn eweest tot werken; en b. zijn salaris na herplaatsin, in voorkomend eval vermeerderd met een uit de oorspronkelijke functie, voortvloeiend recht op een WAO-uitkerin, invaliditeitspensioen en een herplaatsinstoelae. 3. Het percentae, bedoeld in het lid 2 sub a, is afhankelijk van de mate van arbeidsoneschiktheid en bedraat bij een arbeidsoneschiktheid van: 80% of meer: 90,02%; 65 tot 80%: 65,26%; 55 tot 65%: 54,01%; 45 tot 55%: 45,01%; 35 tot 45%: 36,01%; 25 tot 35%: 27,01%; 15 tot 25%: 18,00%. Artikel Aanspraak van de ewezen werknemer 10

11 1. De ewezen werknemer die weens arbeidsoneschiktheid, ontstaan voor het tijdstip van inan van zijn ontsla, na zijn ontsla anders dan op rond van artikel 3.4 no oneschikt is een naar aard en omvan soortelijke functie te vervullen, heeft: a. voor zover het betreft een werknemer die voorafaand aan het ontsla een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft ehad, zolan hij oneschikt tot werken is weens ziekte, doch niet laner dan een tijdvak van ten hooste 52 weken, aanspraak op een aanvullin op de ZW-uitkerin tot 100% van het laatst enoten salaris; en b. voor zover het betreft een werknemer die voorafaand aan het ontsla een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft ehad, indien hij na het tijdvak van 52 weken als bedoeld in artikel van deze CAO op rond van zijn arbeidsoneschiktheid aanspraak heeft op een WAO-uitkerin, zolan hij oneschikt tot werken is weens ziekte, doch niet laner dan een tijdvak van 26 weken, aanspraak op een aanvullin op de WAO-uitkerin ter rootte van het verschil tussen de berekeninsrondsla als bedoeld in hoofdstuk 4 en de WAO-uitkerin. 2. De ewezen werknemer die voorafaand aan het ontsla een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft ehad en die binnen een maand na het tijdstip van zijn ontsla, weens ziekte oneschikt wordt een naar aard en omvan soortelijke functie te vervullen, heeft zolan betrokkene oneschikt is tot werken weens ziekte, maar niet laner dan 52 weken, aanspraak op doorbetalin van het laatst enoten salaris indien hij edurende tenminste twee maanden onmiddellijk aan het ontsla voorafaande in dienst is eweest. Artikel Aanspraak van de ewezen werknemer in eval van bedrijfsoneval 1. De ewezen werknemer die aanspraak heeft op een WAO-uitkerin terzake van de beëindide arbeidsovereenkomst, heeft aanspraak op een aanvullin op de WAO-uitkerin als de arbeidsoneschiktheid is veroorzaakt door een bedrijfsoneval. 2. De in lid 1 bedoelde aanvullende uitkerin is elijk aan het verschil tussen: a. een percentae van het laatstelijk enoten salaris in het jaar voorafaande aan zijn ontsla; en b. de aan de werknemer toeekende WAO-uitkerin, in voorkomend eval vermeerderd met een hem toeekend invaliditeitspensioen en een hem toeekende herplaatsinstoelae. 3. Het percentae, bedoeld in lid 2 sub a, is afhankelijk van de mate van arbeidsoneschiktheid en bedraat bij een arbeidsoneschiktheid van: 80% of meer: 90,02%; 65 tot 80%: 65,26%; 55 tot 65%: 54,01%; 45 tot 55%: 45,01%; 35 tot 45%: 36,01%; 25 tot 35%: 27,01%; 15 tot 25%: 18,00%. 4. De aanvullende uitkerin als bedoeld in dit artikel wordt niet aanemerkt als pensioenevend inkomen. Artikel Einde van het tijdvak van het eerste en het tweede ziektejaar Voor het bepalen van het einde van het tijdvak van het eerste en het tweede ziektejaar worden perioden van oneschiktheid tot werken weens ziekte sameneteld, indien de perioden van oneschiktheid elkaar met een onderbrekin van minder dan vier weken opvolen. Artikel Einde doorbetalin salaris/aanvullin op de WW-uitkerin 1. De doorbetalin van het salaris, bedoeld in de artikelen en eindit na afloop van de uitkerinsduur, maar in ieder eval: 11

12 a. met inan van de da waarop de werknemer op rond van artikel is herplaatst; of b. met inan van de da waarop de werknemer ontsla is verleend; of c. met inan van de da waarop de werknemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt; of d. met inan van de eerste kalenderda van de maand volende op die waarin de werknemer is overleden. 2. De doorbetalin van het salaris, bedoeld in artikel 3.2.4, eindit na afloop van de uitkerinsduur, maar in ieder eval: a. met inan van de da waarop de werknemer niet meer voldoet aan de in bedoeld artikel enoemde voorwaarden; of b. met inan van de da waarop de werknemer ontsla is verleend, waaronder het ontsla op rond van artikel 3.4; of c. met inan van de da waarop de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt; of d. met inan van de kalenderda van de maand volende op die waarin de werknemer is overleden. 3. De doorbetalin van het salaris en de aanvullin op de WAO-uitkerin respectievelijk de ZWuitkerin, bedoeld in artikel 3.2.5, eindit na afloop van de uitkerinsduur, maar in ieder eval: a. met inan van de da waarop de ewezen werknemer is herplaatst overeenkomsti artikel 3.1.4; of b. met inan van de da waarop de ewezen werknemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt; of c. met inan van de eerste kalenderda van de maand volende op die waarop de ewezen werknemer is overleden. 4. De aanvullin op de WAO-uitkerin, bedoeld in artikel 3.2.6, eindit: a. met inan van de da waarop de ewezen werknemer niet meer voldoet aan de in bedoelde artikelen enoemde voorwaarden; of b. met inan van de da waarop de ewezen werknemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, of; c. met inan van de eerste kalenderda van de maand volende op die waarop de ewezen werknemer is overleden. Artikel 3.3 Verplichtinen en sancties 1. De arbeidsoneschikte werknemer is verplicht zijn arbeidsoneschiktheid zo spoedi moelijk aan de werkever mede te delen of te doen mededelen en zich te houden aan de door de werkever in dit verband estelde voorschriften. 2. De werkever kan bepalen dat de arbeidsoneschikte werknemer zijn arbeid slechts ma hervatten, als de werkever hiervoor uitdrukkelijk toestemmin heeft verleend. 3. De werkever heeft het recht om de in dit hoofdstuk bedoelde loondoorbetalin en aanvullinen te weieren of op te schorten ten aanzien van de werknemer die: a. door opzet arbeidsoneschikt is eworden of ebleven, tenzij hem daarvan op rond van zijn psychische toestand een verwijt kan worden emaakt; b. de ziekte is voorewend, althans zodani overdreven wordt vooresteld, dat arbeidsoneschiktheid niet kan worden aanenomen; c. arbeidsoneschikt is eworden als evol van een ebrek waarover hij in het kader van een aanstellinskeurin valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsin aan de voor de functie estelde belastbaarheideisen niet juist kon worden uitevoerd; d. zijn enezin heeft belemmerd of vertraad; e. zonder deudelijke rond een passende of anbare arbeid verricht; f. zonder deudelijke rond niet meewerkt aan door de werkever of een deskundie eeven redelijke voorschriften of maatreelen om passend werk te verrichten;. zonder deudelijke rond niet meewerkt aan opstellin, evaluatie of bijstellin van een plan van aanpak tot reïnteratie; h. zich niet houdt aan de voor hem eldende reels en aanwijzinen bij ziekte (controlevoorschriften); i. weiert medewerkin te verlenen aan een door de werkever evraade second opinion van het UWV respectievelijk het ABP in verband met de herplaatsintoelae; 12

13 j. weiert ebruik te maken van voorhanden zijnde veiliheidsmiddelen dan wel de voorschriften met betrekkin tot veiliheid en ezondheid overtreedt en als evol daarvan arbeidsoneschikt is eworden; k. opzettelijk onjuiste informatie verstrekt of achterhoudt; l. niet tijdi een WAO-uitkerin heeft aanevraad; m. misbruik maakt van de voorzienin. 4. De inevole het derde lid vervallen aanspraken herleven met inan van het tijdstip waarop de (ewezen) werknemer alsno evol eeft aan de betreffende verplichtin op rond van dat lid. 5. Als ten aanzien van de WAO-uitkerin die de werknemer eniet een verplichtin wordt opeled of een sanctie wordt toeepast, wordt door de werkever zoveel moelijk dezelfde verplichtin opeled dan wel een overeenkomende sanctie toeepast, op de aanvullin op de (WAO-)uitkerin waarop de werknemer aanspraak heeft. 6. Wanneer als evol van handelinen of het nalaten van handelinen door de werknemer, de WAO-uitkerin verminderin onderaat, dan wel de aanspraak daarop eheel of edeeltelijk wordt eweierd, wordt de WAO-uitkerin voor het vaststellen van zijn aanspraak op een aanvullin op de (WAO-) uitkerin, steeds eacht onverminderd te zijn enoten. Artikel 3.4 Procedure ontsla op rond van arbeidsoneschiktheid Bij ontsla op rond van oneschiktheid tot het verrichten van arbeid weens ziekte als bedoeld in artikel 15.1 van het pensioenrelement van de Stichtin Pensioenfonds ABP neemt de werkever de procedure in acht zoals openomen in bijlae C-1 van deze CAO. In afwijkin van de wettelijke opzetermijnen enoemd in art. 7: 672 lid 2 BW eldt bij de beëindiin van de arbeidsovereenkomst voor de werkever een opzetermijn van één maand. 3.5 Overie bepalinen Artikel Samenloop met andere inkomsten 1. De aanspraken van de ewezen werknemer op rond van dit hoofdstuk kunnen in combinatie met andere inkomsten op rond van een wettelijke verzekerin of in verband met voor zijn enezin wenselijke eachte arbeid in totaal niet meer bedraen dan 100% van het laatst verdiende salaris. 2. Inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf worden op het bedra, waarop de ewezen werknemer inevole dit hoofdstuk recht heeft, in minderin ebracht, tenzij: a. de ewezen werknemer deze inkomsten reeds vóór het intreden van de oneschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid weens ziekte enoot; en b. de omvan van die arbeid niet is toeenomen. Artikel Bevallin na ontsla 1. Dit artikel is van toepassin op de ewezen werkneemster die voorafaand aan het ontsla een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft ehad. 2. De ewezen werkneemster, wier bevallin waarschijnlijk is binnen vier maanden na het tijdstip van inan van haar ontsla, ontvant het laatst verdiende salaris edurende de periode die: a. aanvant op de 41e da, voorafaande aan de vermoedelijke datum van bevallin; en b. eindit op de 70e da na de datum waarop de bevallin heeft plaatsevonden. 3. De periode, bedoeld in het tweede lid, wordt verlend tot 16 weken, indien die periode door een voortijdie bevallin minder dan 16 weken heeft bedraen. 13

14 4. De ewezen werkneemster wier bevallin niet wordt verwacht binnen vier maanden na het tijdstip van inan van haar ontsla, maar die niettemin binnen die termijn bevalt, ontvant het laatst verdiende salaris edurende de periode die: a. aanvant op de datum van bevallin; en b. eindit op de 70e da na de datum waarop de bevallin heeft plaatsevonden. 5. Voor zolan de ewezen werkneemster na beëindiin van de haar inevole het tweede of het vierde lid toekomende uitkerin no weens ziekte oneschikt is tot werken, dan wel binnen een maand na deze beëindiin oneschikt wordt tot werken, heeft zij edurende een tijdvak van 52 weken recht op de doorbetalin van het salaris overeenkomsti artikel 46. De termijn van 52 weken wordt eacht aan te vanen op de eerste da na de bevallin. 6. Oneschikt tot werken, eheel of edeeltelijk, in de zin van het vijfde lid is de ewezen werkneemster die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen evol van ziekte of ebreken eheel of edeeltelijk niet in staat is om een naar aard en omvan soortelijke functie als zij vervulde, te vervullen. Artikel Aanpassin aanvullin op de WAO-uitkerin 1. De aanvullin op de WAO-uitkerin van de (ewezen) weknemer wordt zoveel moelijk op elijke wijze ewijzid als een aan hem toeekende WAO-uitkerin. 2. Het eerste lid vindt een toepassin indien de (ewezen) werknemer aanspraak op een WAOuitkerin heeft weens de oneschiktheid tot werken voor een functie die de (ewezen) werknemer heeft vervuld naast de arbeidsovereenkomst ter zake waarvan de werknemer of de ewezen werknemer op een uitkerin krachtens dit hoofdstuk aanspraak heeft, voor zover de WAO-uitkerin naar de inkomsten uit die andere functie wordt berekend of eacht kan worden te zijn berekend. Artikel Bijzondere voorzieninen 1. Als de arbeidsoneschiktheid voortvloeit uit een bedrijfsoneval worden aan de werknemer veroed de naar het oordeel van de werkever noodzakelijk emaakte kosten van eneeskundie behandelin of verzorin die voor rekenin van de werknemer blijven. 2. De werkever kan omtrent het bepaalde in het eerste lid nadere reels vaststellen. Hoofdstuk 4 Voorzieninen in verband met werkloosheid 4.1 Alemene bepalinen Artikel Definities In deze reelin wordt verstaan onder: a. Betrokkene: de werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst is eweest bij de werkever én wiens arbeidsovereenkomst met de werkever is eëindid door opheffin van zijn functie als evol van reoranisatie, bedrijfssluitin, of verminderin van werkzaamheden; b. WW: de Werkloosheidswet; c. ZW: de Ziektewet. d. WAO: de Wet op de arbeidsoneschiktheidsverzekerin e. OOW: de Wet Overheidspersoneel Onder de Werknemersverzekerinen f. Loonerelateerde uitkerin: de loonerelateerde uitkerin, bedoeld in afdelin II van Hoofdstuk IIA van de WW; 14

15 . Minimumloon: het minimumloon, bedoeld in artikel 14, tweede lid, WW; h. Aanvullin op de WW-uitkerin: de bovenwettelijke aanvullin op de WW of ZW uitkerin i. Suppletie: een suppletie op rond van de Suppletiereelin edeeltelijk arbeidsoneschikten ENb-sector (bijlae C-2) j. Berekeninsrondsla: het daloon dat eldt voor de WW, zoals vastesteld per de eerste werkloosheidsda, zonder de maximum daloonrens van artikel 9 Coördinatiewet sociale verzekerin; k. Werkever: de werkever die is aanesloten bij de werkeversvereniin WENb. Artikel Salarisberip 1. Voor de toepassin van dit hoofdstuk wordt onder het salaris verstaan: het door de werknemer laatstelijk enoten schaalsalaris of, in eval van deeltijdarbeid, het daarvan afeleide salaris, vermeerderd met: e. de vaste persoonlijke toelae(n) per maand; f. de vakantieuitkerin per maand als bepaald in de toepasselijke sector-cao:. de veroedin in eld voor consinatiedienst, emiddeld per maand over de voorafaande periode van 12 maanden; h. veroedin in eld voor ploeendienst. 2. Onder salarisschaal wordt verstaan het bedra per maand dat aan de werknemer op rond van zijn indelin in de salarisreelin wordt toeekend. 3. Onder persoonlijke toelae wordt verstaan een vaste maandelijkse toelae op het schaalsalaris, uitedrukt in en bedra of in een percentae van dat schaalsalaris, welke aan de werknemer voor onbepaalde tijd is toeekend, uitsluitend: d. weens een uitstekende wijze van taakvervullin; e. als arantie weens plaatsin in een laer ekwalificeerde functie; f. weens bijzondere aan de werknemer te stellen eisen. Alle om andere redenen toeekende toelaen op het schaalsalaris, waaronder die voortvloeien uit een inconveniënt, tenzij anders bepaald, worden niet als tot een tot het salaris behorende vaste persoonlijke toelae aanemerkt. 4.2 Aanvullin op de WW-uitkerin Artikel Voor de betrokkene elden voor de toepassin van dit hoofdstuk de bepalinen van het BW en de WW voor zover hierna niet uitdrukkelijk anders is bepaald. Artikel Aanspraak op aanvullin op de WW-uitkerin De aanspraak op aanvullin op de WW-uitkerin 1. De betrokkene die recht heeft op een loonerelateerde uitkerin, heeft aanspraak op een aanvullin op de WW-uitkerin. De aanvullin op de WW-uitkerin wordt per maand achteraf uitbetaald op vertoon van een bewijs van aanspraak op WW-uitkerin. 2. Geen aanspraak op een aanvullin op de WW-uitkerin bestaat in eval de betrokkene: a. een redelijk aanbod van passende arbeid weiert, of b. onvoldoende meewerkt aan het vinden van passende arbeid, of c. schriftelijk met de werkever is overeenekomen dat een aanspraak op een aanvullin op de WW-uitkerin wordt emaakt. 3. In het eval dat een Sociaal Plan van toepassin is, eldt met betrekkin tot het aanvaarden van passende arbeid heteen daarover in het Sociaal Plan is bepaald. Daarbij kunnen ook andere aanduidinen zoals elijkwaardi en elijksoorti van toepassin zijn. Artikel

16 Duur en hoote van de aanvullin op de WW-uitkerin 1. De duur van de aanvullin op de WW-uitkerin is elijk aan de duur van de loonerelateerde uitkerin, maar ten hooste aan het totaal aantal maanden, enoemd in het tweede lid. De aanvullin eindit als de WW-uitkerin eindit. 2. De loonerelateerde WW-uitkerin wordt per da aanevuld volens de onderstaande tabel. Leeftijd 1 aanvullin in maanden 2 totaal in maanden 90% 80% t/m 22 jaar t/m t/m t/m t/m t/m t/m en ouder Als de WW-uitkerin herleeft binnen de perioden enoemd in lid 2, dan herleeft de aanvullin op de WW-uitkerin voor resterende duur daarvan. Een opeschorte WW-uitkerin verlent niet de in lid 2 enoemde perioden. 4. Bij de vaststellin van de duur van de perioden, bedoeld in het tweede lid, edurende welke aanvullin op de WW-uitkerin tot 90% van de berekeninsrondsla plaatsvindt, wordt artikel 43 WW niet overeenkomsti toeepast. Bij de vaststellin van de duur van de perioden, bedoeld in het derde lid, edurende welke aanvullin tot 90% en 80% van de berekeninsrondsla plaatsvindt, worden perioden, waarin de betrokkene recht heeft ehad op aanvullin op de ZW-uitkerin, mede in aanmerkin enomen. 5. Voor de berekenin van de hoote van de aanvullin wordt de uitkerin op rond van de WW eacht onverminderd te zijn ontvanen indien deze op rond van enie wettelijke bepalin eheel of edeeltelijk is eweierd, dan wel niet of niet eheel is betaald. 4.3 Aanvullin op de ZW-uitkerin Artikel Aanspraak op aanvullin op de ZW-uitkerin De betrokkene die arbeidsoneschikt wordt of is en die aanspraak zou maken op aanvullin op de WW-uitkerin als hij niet arbeidsoneschikt zou zijn eweest, heeft aanspraak op een aanvullin op zijn ZW-uitkerin. Artikel Duur en hoote van de aanvullin op de ZW-uitkerin 1. De duur van de aanvullin op de ZW-uitkerin is elijk aan de duur van de ZW-uitkerin, maar ten hooste aan het totaal aantal maanden, bedoeld in artikel 4.2.3, tweede lid, verminderd met de periode waarin de betrokkene reeds recht op aanvullin op de WW-uitkerin en aanvullin op de ZW-uitkerin heeft ehad. Indien na het einde van de ZW-uitkerin het recht op WW-uitkerin niet meer kan herleven in de loonerelateerde fase omdat er in die fase een uitkerinsduur resteert, eindit de aanvullin op de ZW-uitkerin uiterlijk zodra de duur van de loonerelateerde uitkerin zou zijn verstreken als de betrokkene niet ziek was eworden. 2. De ZW-uitkerin wordt aanevuld tot het percentae, bedoeld in artikel 4.2.3, tweede lid, dat zou hebben eolden als de betrokkene werkloos zou zijn ebleven of eworden. 3. In afwijkin van het tweede lid: 1 Leeftijd in jaren van betrokkene op de laatste da van de dienstbetrekkin 2 Aanvullin in maanden vanaf de eerste werkeloosheidsda tot % van de berekeninsrondsla 16

17 a. wordt de ZW-uitkerin van een betrokkene die aansluitend op het einde van zijn dienstbetrekkin recht heeft op een ZW-uitkerin of die binnen 4 weken na het einde van zijn dienstbetrekkin recht verkrijt op een ZW-uitkerin, edurende ten hooste 52 weken aanevuld tot 100% van de berekeninsrondsla; b. wordt de uitkerin op rond van artikel 29a ZW, met inachtnemin van het eerste lid, aanevuld tot 100% van de berekeninsrondsla. 4. Voor de berekenin van de hoote van de aanvullin op de ZW-uitkerin wordt de uitkerin op rond van de ZW eacht onverminderd te zijn ontvanen indien deze op rond van enie wettelijke bepalin eheel of edeeltelijk is eweierd, dan wel niet of niet eheel is betaald. 4.4 Herplaatsin bevorderende reelinen Artikel Loonaanvullin 1. In eval de betrokkene een dienstbetrekkin aanvaardt binnen de periode dat hij een aanvullin op de WW-uitkerin ontvant en het loon in zijn nieuwe dienstbetrekkin minder bedraat dan de berekeninsrondsla, ontvant de betrokkene een aanvullin op zijn loon. 2. Het recht op loonaanvullin eindit: a. voor zover de betrokkene arbeidsuren, alsmede het recht op onverminderde loonbetalin over die arbeidsuren, uit zijn nieuwe dienstbetrekkin verliest; b. zodra de betrokkene het recht op loonbetalin uit zijn nieuwe dienstbetrekkin verliest terwijl die dienstbetrekkin blijft bestaan; c. zodra het loon in de nieuwe dienstbetrekkin niet meer laer is dan de berekeninsrondsla; d. als de uitkerinsduur ex artikel (betreffende duur en hoote aanvullin WWuitkerin) is verstreken. 3. Als het recht op loonsuppletie is eëindid op rond van het tweede lid, onderdeel a, b of c, heeft de betrokkene opnieuw recht op loonaanvullin indien de omstandiheid die het recht heeft doen eindien heeft opehouden te bestaan en de betrokkene binnen de duur, bedoeld in lid 2 sub d, opnieuw voldoet aan de voorwaarden, esteld in het eerste of tweede lid en het derde lid. Over een tijdvak waarin recht op loonaanvullin bestaat op rond van meer dan één recht op aanvullin, komt alleen het hooste recht op aanvullin tot uitbetalin. 4. De loonaanvullin wordt berekend over het deel van de kalendermaand waarover de betrokkene recht heeft op loon uit zijn nieuwe dienstbetrekkin 5. De loonaanvullin is elijk aan het verschil tussen het onverminderde loon in de nieuwe dienstbetrekkin en de berekeninsrondsla, tenzij de nieuwe dienstbetrekkin (emiddeld) een kleinere omvan heeft. In laatste eval wordt de loonaanvullin naar rato verminderd. 6. De loonaanvullin dient binnen drie maanden na het ontstaan van recht op loonaanvullin te worden aanevraad. Tijdens de duur van de loonaanvullin zijn alle verplichtinen en sancties op rond van de WW van overeenkomstie toepassin. 7. De loonaanvullin wordt per maand achteraf betaald op vertoon van een bewijst van ontvanst van WW-uitkerin. 8. Voor de toepassin van dit artikel wordt een loonaanvullin uit anderen hoofde of een daarmee naar aard en strekkin overeenkomende uitkerin, waarop de betrokkene recht heeft, eacht deel uit te maken van het loon uit de nieuwe dienstbetrekkin. Artikel Herlevin aanvullin WW-uitkerin na een nieuwe dienstbetrekkin 1. Voor zover de betrokkene die recht heeft op aanvullin op de WW-uitkerin na aanvaardin van een nieuwe dienstbetrekkin: a. opnieuw werkloos is en een nieuw recht op WW-uitkerin heeft binnen de duur, bedoeld in het vierde en vijfde lid, 17

18 b. recht heeft op een ZW-uitkerin en een nieuw recht op WW-uitkerin als bedoeld onder a. zou hebben verkreen als hij niet ziek zou zijn eweest, herleeft zijn recht op aanvullin op de WW-uitkerin overeenkomsti dit artikel. 2. Indien de betrokkene ter zake van zijn arbeidsurenverlies als betrokkene een recht op aanvullin op de WW-uitkerin heeft, maar dit recht wel zou hebben ehad als hij een nieuwe dienstbetrekkin had aanvaard, heeft hij recht op aanvullin op de WW-uitkerin overeenkomsti dit artikel voor zover hij: a. een recht op WW-uitkerin verkrijt binnen de duur van de aanvullin op de WWuitkerin zoals die voor hem zou elden per de datum van het arbeidsurenverlies als betrokkene, of b. recht heeft op een ZW-uitkerin en een recht op WW-uitkerin als bedoeld onder a. zou hebben verkreen als hij niet ziek zou zijn eweest. 3. De aanvullin op de WW-uitkerin, bedoeld in het tweede lid, wordt blijvend eheel eweierd indien deze blijvend eheel zou zijn eweierd als er ten evole van het arbeidsurenverlies als betrokkene, een recht op WW-uitkerin zou zijn ontstaan. 4. De aanvullin op de WW-uitkerin, bedoeld in het eerste en tweede lid, duurt: a. voor de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk tot het einde van de duur van de aanvullin op de WW-uitkerin die voor hem zou hebben eolden als hij werkloos zou zijn ebleven; b. voor de betrokkene, bedoeld in het tweede lid, uiterlijk tot het einde van de duur van de aanvullin op de WW-uitkerin waarop hij recht zou hebben ehad als hij aansluitend aan zijn arbeidsurenverlies als betrokkene werkloos zou zijn eworden. 5. Artikel 43 WW is niet van overeenkomstie toepassin op de uitkerinsduur, bedoeld in het vierde lid. Indien dit artikel binnen één recht op aanvullin op de WW-uitkerin voor een tweede of volende keer wordt toeepast, blijft de einddatum, vastesteld bij de eerste toepassin, onewijzid. 6. De hoote van de aanvullin op de WW-uitkerin is elijk aan het percentae van de berekeninsrondsla, bedoeld in artikel 4.2.3, tweede lid, dat a. op de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, van toepassin zou zijn eweest als hij vanaf het moment waarop zijn recht op aanvullin op de WW-uitkerin eindide weens de aanvan van zijn nieuwe dienstbetrekkin, onafebroken recht op aanvullin op de WWuitkerin zou hebben ehad; b. op de betrokkene, bedoeld in het tweede lid, van toepassin zou zijn eweest als hij vanaf het arbeidsurenverlies als betrokkene onafebroken recht op aanvullin op de WWuitkerin zou hebben ehad. 7. Zolan en voor zover de betrokkene teelijk recht heeft op een aanvullin op de WW-uitkerin op rond van dit artikel en een WW-uitkerin, een ZW-uitkerin, een andere aanvullende uitkerin of een uitkerin die daar naar aard en strekkin mee overeenkomt, heeft de aanvullin op de WW-uitkerin op rond van dit artikel het karakter van een aanvullin tot het percentae, bedoeld in artikel 4.2.3, tweede lid. Artikel 4.2.3, vijfde lid, is van overeenkomstie toepassin. Artikel Afkoop 1. De werkever en de betrokkene kunnen overeenkomen dat het recht op aanvullin op de WW- uitkerin wordt afekocht per de eerste werkloosheidsda teen een nader te bepalen percentae. 2. Indien het recht op aanvullin op de WW-uitkerin is afekocht, heeft de betrokkene een enkele aanspraak op rond van deze reelin zolan hij niet opnieuw een recht op aanvullin op de WW-uitkerin heeft verkreen. Artikel Teemoetkomin in de verhuiskosten 1. Aan de betrokkene, die werkzaamheden aat verrichten, kan op zijn aanvraa en onder door de werkever volens het bepaalde dit artikel te stellen voorwaarden een eenmalie teemoetkomin worden verleend in de kosten van een daartoe noodzakelijke verhuizin. 18

19 2. De betrokkene heeft recht op veroedin van verhuiskosten als: a. hij recht heeft op een aanvullin op de WW-uitkerin waarvan de duur niet is verstreken of zonder de aanvaardin van werkzaamheden niet zal verstrijken binnen 3 maanden na de inansdatum van de werkzaamheden, en b. hij werkzaamheden aanvaardt die naar verwachtin ten minste zes maanden zullen duren, en c. die werkzaamheden leiden tot een beëindiin van zijn recht op de aanvullin op de WWuitkerin voor tenminste de helft van het aantal uren per week waarvoor hij onmiddellijk vóór de aanvan van die werkzaamheden recht had op aanvullin op de WW-uitkerin, en d. de verhuizin noodzakelijk is voor het aanvaarden van de werkzaamheden, en e. de noodzakelijke verhuizin daadwerkelijk plaatsvindt tussen 3 maanden vóór en 12 maanden na de aanvan van de werkzaamheden. 3. De betrokkene heeft mede recht op veroedin van verhuiskosten als hij recht op een bovenwettelijke uitkerin als bedoeld in het eerste lid, sub a, zou hebben ehad als hij niet de nieuwe werkzaamheden had aanvaard in verband waarmee hij verhuist, en als hij tevens voldoet aan de voorwaarden esteld in het eerste lid, sub b, d en e. 4. Verhuizin wordt eacht noodzakelijk te zijn voor het aanvaarden van werkzaamheden: - als de werkzaamheden bestaan uit een nieuwe dienstbetrekkin, de betrokkene uit hoofde van die dienstbetrekkin verplicht is binnen een bepaald ebied te wonen, de betrokkene buiten dat ebied woont, en hij naar dat ebied verhuist; - als de reisafstand tussen de woonplaats van de betrokkene en diens standplaats voor de werkzaamheden vóór de verhuizin ten minste 50 kilometer en na de verhuizin ten hooste 25 kilometer bedraat. 5. Een schriftelijk verzoek om veroedin dient binnen 6 maanden na verhuizin te worden inediend. 6. De veroedin van verhuiskosten bedraat 2.269,- Als de betrokkene in verband met zijn nieuwe werkzaamheden uit anderen hoofde een veroedin van verhuiskosten ontvant, wordt die veroedin in minderin ebracht op dit bedra. 4.5 Overie bepalinen Artikel Samenloop met suppletie (bijlae C-2) 1. Zolan een betrokkene uit hoofde van een ontsla recht heeft op suppletie, heeft hij uit hoofde van dat ontsla een recht op bovenwettelijke uitkerin. 2. Indien de voor de betrokkene eldende duur van de bovenwettelijke uitkerin, zoals vastesteld per de inansdatum van het ontsla, laner zou zijn dan de duur van de suppletie, heeft de betrokkene recht op bovenwettelijke uitkerin met inan van de da per welke het recht op suppletie door het verstrijken van de duur eindit. Duur en hoote van de bovenwettelijke uitkerin worden in dat eval vastesteld alsof er op de inansdatum van het ontsla een recht op aanvullin op de WW-uitkerin zou zijn ontstaan en tot het verstrijken van de duur van de suppletie ononderbroken zou zijn doorelopen. 3. Zolan en voor zover de betrokkene teelijk recht heeft op een bovenwettelijke uitkerin op rond van dit artikel en een WW-uitkerin, een ZW-uitkerin, een andere bovenwettelijke uitkerin of een uitkerin die daar naar aard en strekkin mee overeenkomt, heeft de bovenwettelijke uitkerin op rond van dit artikel het karakter van een aanvullin tot het percentae, bedoeld in artikel 4.2.3, tweede lid. Artikel 4.2.3, vijfde lid, is van overeenkomstie toepassin. 4. Indien op de suppletie onder overeenkomstie toepassin van artikel 27 WW een maatreel is toeepast die bij het verstrijken van de duur van de suppletie no niet eheel is uitevoerd, wordt deze maatreel voortezet tijdens de bovenwettelijke uitkerin. Indien de suppletie blijvend eheel eweierd is, wordt ook de bovenwettelijke uitkerin blijvend eheel eweierd. Artikel Uitkerin ineens 19

20 1. De betrokkene die 50 jaar of ouder, maar no een 55 jaar is op de laatste da van een dienstbetrekkin waaruit hij recht heeft op een bovenwettelijke uitkerin, die niet blijvend eheel is eweierd, heeft zodra zijn vervoluitkerin inaat recht op een uitkerin ineens. 2. De uitkerin ineens is elijk aan het bedra van een aanvullin van de vervoluitkerin edurende 24 maanden per da tot 70% van de berekeninsrondsla. 3. Voor de berekenin van het bedra, bedoeld in het tweede lid, wordt de vervoluitkerin eacht per da: a. 70% van het minimumloon te bedraen indien de betrokkene een onehuwde in de zin van de Toeslaenwet is op wie artikel 2, tweede lid, onderdeel b, Toeslaenwet niet van toepassin is; b. 90% van het minimumloon te bedraen indien de betrokkene een onehuwde in de zin van de Toeslaenwet is op wie artikel 2, tweede lid, onderdeel b, Toeslaenwet van toepassin is; c. 100% van het minimumloon te bedraen indien de betrokkene een ehuwde is in de zin van de Toeslaenwet. 4. Welk onderdeel van het derde lid op de betrokkene van toepassin is, wordt vastesteld naar de situatie op de da voorafaand aan de inansdatum van de vervoluitkerin. 5. De uitkerin ineens wordt betaald binnen een maand na de inansdatum van de vervoluitkerin. De artikelen 36 tot en met 36b WW zijn van overeenkomstie toepassin op de uitkerin ineens voor zover deze onverschuldid is betaald. Artikel De overlijdensuitkerin 1. Indien de betrokkene die recht heeft op bovenwettelijke uitkerin, overlijdt, wordt de overlijdensuitkerin, bedoeld in de artikelen 35 en 36 ZW en artikel 23 Toeslaenwet, aanevuld tot het dabedra van de WW-uitkerin, de ZW-uitkerin, de toesla op rond van de Toeslaenwet en de bovenwettelijke uitkerin waarop de betrokkene op de da van zijn overlijden recht had, vermenivuldid met 21, De overlijdensuitkerin, bedoeld in het eerste lid, wordt zo spoedi moelijk betaald, maar in ieder eval binnen één maand na de vaststellin van het recht op de overlijdensuitkerin. 3. Op de overlijdensuitkerin, bedoeld in het eerste lid, worden andere bedraen waarop de nabestaanden ter zake van het overlijden recht hebben uit of in verband met dienstbetrekkinen van de betrokkene, in minderin ebracht voor zover deze dienstbetrekkinen, of inkomsten uit of in verband daarmee, hebben eleid tot een verminderin van de WW-uitkerin, de ZW-uitkerin, de toesla op rond van de Toeslaenwet of de bovenwettelijke uitkerin van de betrokkene. Dit lid wordt niet toeepast voor zover met die dienstbetrekkinen, of de inkomsten uit of in verband daarmee, al rekenin is ehouden bij de toepassin van dit lid. 4. Vorderinen op de betrokkene ter zake van onverschuldid betaalde bedraen op rond van deze reelin, worden met de overlijdensuitkerin verrekend. 5. De artikelen 33 tot en met 33b ZW zijn van overeenkomstie toepassin op de overlijdensuitkerin voor zover deze onverschuldid is betaald. Artikel Doorwerkin sancties UVW De aanvullinen op rond van dit hoofdstuk worden naar rato aanepast, als de betreffende uitkerin door UWV eheel of edeeltelijk wordt eweierd, vanwee het niet nakomen van de verplichtinen van de werknemer ter voorkomen van (het voortduren van) werkloosheid. Hoofdstuk 5 Disciplinaire maatreelen en schorsin 20

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. RAAM-CAO ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN 1 APRIL 2005 1 Raam-CAO voor de Energie-

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2003 Deze CAO loopt van 1 april 2003 tot en met 31 maart 2005. RAAM-CAO ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN 1 APRIL 2003 1 Raam-CAO voor de Energie-

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15. Maximum dagloon. pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar

Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15. Maximum dagloon. pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15 Productkmerk Via Naam Fonds Psio aanifte TANDTECHNIEK U0560-1001 ja Stichtin psiofonds Tandtechniek Relemt 1.000.002 Relemt 2001 Omschrijvin reelin ebor

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015

Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 1 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 Deze regeling bevat aanvullende voorzieningen bij onvrijwillige werkloosheid voor werknemers van de SVB Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

BOVENWETTELIJKE WERKLOOSHEIDSREGELING KENNISCENTRA BEROEPSONDERWIJS BEDRIJFSLEVEN

BOVENWETTELIJKE WERKLOOSHEIDSREGELING KENNISCENTRA BEROEPSONDERWIJS BEDRIJFSLEVEN BOVENWETTELIJKE WERKLOOSHEIDSREGELING KENNISCENTRA BEROEPSONDERWIJS BEDRIJFSLEVEN 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Beperking aanspraken op

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlenin vallend onder fysieke leefomevin/ omevinsverunnin Hoofdstuk 1 Beripsomschrijvinen 2.1.1 Voor de toepassin van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlekosten: de aanneminssom

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

Bovenwettelijke regeling Werkloosheid personeel Onderzoek Instellingen (B-WOI)

Bovenwettelijke regeling Werkloosheid personeel Onderzoek Instellingen (B-WOI) 1 Bovenwettelijke regeling Werkloosheid personeel Onderzoek Instellingen (B-WOI) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. partijen: partijen die

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2006/2007 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden d.d. 17

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT

RECHTSPOSITIEREGLEMENT RECHTSPOSITIEREGLEMENT voor Bezoldigde Bestuurders van de AFMP ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemeen 1. Bezoldigde bestuurders van de AFMP worden in functie benoemd door de Bondsvergadering van de vereniging

Nadere informatie

========= ===== * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5. * Suppletie 13:6 t/m 13:11. * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13

========= ===== * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5. * Suppletie 13:6 t/m 13:11. * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13 13 SUPPLETIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 13:1 * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5 * Suppletie 13:6 t/m 13:11 * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13 * Scholing,

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven juli 2001 Deze CAO loopt van 1 april 2001 tot en met 31 maart 2003. RAAM-CAO ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN 1 APRIL 2001 1 Deel 1 Raam-CAO voor de Energieen

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 39 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Vaststelling FPU-plusregeling Provincies Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend, dat de staten van deze provincie in hun vergadering van 22 september

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 29 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 30 juni 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 21 juni 2005, nr. 2005-12.559, afd PO, tot

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO) Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO) Regeling voor ontslagen vanaf 1 oktober 2006 Colofon Titel: Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO) Den

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 01-01-2011) Besluit van 18 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie, alsmede houdende wijziging van onder meer het Besluit

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9091 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 29-10-1998, nr. 207 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 FEBRUARI 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2017 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze of tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen.

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005 Vlaamse Reulerinsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Konin Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. 32 2 553 13 53 ax 32 2 553 13 50 mail: info@vre.be Web: www.vre.be Beslissin van de

Nadere informatie

Subsidieregeling nationale parken

Subsidieregeling nationale parken Subsidiereelin nationale parken (econsolideerde versie, eldend vanaf 1-1-2006 tot 27-4-2007) Geevens van de reelin Overheidsoranisatie provincie Drenthe Officiële naam reelin Subsidiereelin nationale parken

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8639 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 14-11-1996, nr. 221 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VRIJWILLIG

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8726 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 10-2-1997, nr. 28 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2018 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder volledie

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw B. Iemand

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

BWRHBO versie oktober 2006. Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO)

BWRHBO versie oktober 2006. Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO) Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO) Regeling voor ontslagen vanaf 1 oktober 2006 Colofon Titel: Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO) Den

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8559 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 04-06-1996, nr. 104 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01

Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01 Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01 Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Loonsom Het loon, voor zover uitdrukkelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Instituut voor de

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017 Aanmeldformulier zorverzekerin 2017 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 31 AUGUSTUS 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel Roewe 22 te Henelo Ov Karakteristieke, uiterst sfeervolle en eheel emoderniseerde wonin op royale kavel Omevinskaart Roewe 22 te Henelo Ov De echte liefhebbers van jaren derti woninen met karakter weten

Nadere informatie

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers Bestrijdin van luchtverontreiniin: as- en luchtwassers De zich duidelijk aftekenende strijd teen de luchtverontreiniin plaatst de natwasser voor lucht- en procesassen, ook wel scrubber enoemd, weer in

Nadere informatie

7 AANSPRAKEN BIJ ONGESCHIKTHEID WEGENS ZIEKTE OF GEBREK 1

7 AANSPRAKEN BIJ ONGESCHIKTHEID WEGENS ZIEKTE OF GEBREK 1 7 AANSPRAKEN BIJ ONGESCHIKTHEID WEGENS ZIEKTE OF GEBREK 1 Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 DEFINITIES * Definities 7:1 2 BEDRIJFSGENEESKUNDIGE BEGELEIDING EN GENEESKUNDIG ONDERZOEK * Bedrijfsgeneeskundige

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-4-2016) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN De rol van de microbioloie in de vleeswarenindustrie Zesde deel M6 MICROBIOLOGICHE BEOORDELING VAN VLEE EN VLEEWAREN Auteur : F.K. tekelenbur TNO Voedin Zeist oktober 1999 blad 1 van 16 INHOUDOPGAVE 1

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 185 Besluit van 4 april 2003, houdende wijziging van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao-overleg 2016

Onderhandelingsresultaat cao-overleg 2016 Onderhandelingsresultaat cao-overleg 2016 Op dinsdag 28 juni 2016 en maandag 11 juli 2016 is er tussen de directie van Katwijk Chemie BV en de vakorganisaties CNV Vakmensen en FNV overleg gevoerd over

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012 PNO Ziektekosten verzekerinen 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij PNO Ziektekosten.

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI nr. 8642 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 18-11-1996, nr. 223 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente;

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente; Beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Castricum Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [Castricum]; gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet

Nadere informatie

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. BWNU 2008 o December 2008 Vereniging van Universiteiten (VSNU) Lange Houtstraat 2 Postbus 13739 2501 ES Den Haag telefoon: : 070 302 14 00 fax : 070 302 14 95 e-mail : post@vsnu.nl URL: : http://www.vsnu.nl

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Regelingen Sociale Zekerheid. CAO Nederlandse Universiteiten

Regelingen Sociale Zekerheid. CAO Nederlandse Universiteiten Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten [Versie 2. met vervolguitkering in BWNU, met WNU en ZANU zonder wijzigingen Principe Akkoord 2005] o Juli 2005 Titel: Regelingen Sociale Zekerheid

Nadere informatie