Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005"

Transcriptie

1 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart

2 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene bepalinen 2. Gedrasreels 3. Rechten en verplichtinen bij ziekte en arbeidsoneschiktheid 4. Voorzieninen in verband met werkloosheid 5. Disciplinaire maatreelen en schorsin 6. Schorsin anders dan bij wijze van disciplinaire maatreel 7. Bezwaar en beroep 8. Slotbepalinen Protocol 2005 Bijlaen A Onderneminen aanesloten bij de WENb B Flexibele Uittredins Reelin (FUR) C-1 Ontslaprocedure C-2 Suppletiereelin edeeltelijk arbeidsoneschikten ENb-sector D Overansreelin "Wachteldreelin 1995" E Kaderafspraken scholin en werkeleenheidsprojecten F Verklarin relatiepartnerschap G Adressen H Transponerinstabel 2

3 De onderetekenden de Werkeversvereniin WENb, evestid te Arnhem partij ter ene zijde en ABVAKABO FNV, evestid te Zoetermeer CNV Publieke Zaak, evestid te Den Haa VMHP-N, evestid te Arnhem of hun eventuele rechtsopvolers elk als partij ter andere zijde verklaren de navolende collectieve arbeidsovereenkomst te hebben aaneaan. In deze overeenkomst wordt verstaan onder: werkever: elke ondernemin aanesloten bij partij ter ene zijde als vermeld in bijlae A van deze ENB-raam- CAO. werknemer: alle personen in dienst van de werkever met uitzonderin van: - directeuren, bedrijfsdirecteuren, staf-directeuren en adjunct- of onder-directeuren; - staiaires; - vakantiewerkers; - deenen, die met toepassin van de sociale wetevin worden ineschakeld, of in het kader van een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkeleenheid esubsidieerd werkeleenheidsproject werkzaam zijn; - deenen, die in het kader van een werk/leerproject tijdelijk werkzaam zijn. Waar in deze overeenkomst met betrekkin tot personen wordt esproken over hij, hem of zijn worden daarmee zowel manlijke als vrouwelijke werknemers aaneduid. 3

4 Hoofdstuk 1 Alemene Bepalinen Artikel 1.1 CAO-structuur 1. De ENb-CAO heeft een structuur volens het sectorenmodel: een raam-cao met een aantal sector-cao s. De raam-cao eldt als overkoepelende CAO voor alle onderneminen aanesloten bij de Werkeversvereniin Enerie- en Nutsbedrijven als vermeld in bijlae A van de raam-cao. 2. De sector-cao s zijn van toepassin op (onderdelen van) de onderneminen die werkzaam zijn en/of activiteiten uitvoeren volens de werkinssfeer van de bedrijfstakomschrijvin zoals openomen in de betreffende sector-cao( s). Bij het afsluiten van de raam-cao worden de volende sector-cao s onderscheiden: - Sector-CAO Distributie - Sector-CAO Productie - Sector-CAO Kabel en Telecom - Sector-CAO Afval en Milieu - Sector-CAO Advies 3. Voor de bedrijven die vallen onder de sector-cao s Distributie en Productie eldt tevens een bedrijfsprotocol waarin nadere afspraken worden emaakt tussen de CAO-partijen op onderneminsniveau over de salarisreelin, de wacht- en storinsdienst, voor zover niet in de sector-cao ereeld, de overwerkrens en de ziektekostenverzekerin. 4. In de raam-cao zijn openomen alemene bepalinen, bepalinen die betrekkin hebben op (pre)pensionerin, ziekte, arbeidsoneschiktheid en werkloosheid, alsmede kader- en protocolafspraken. 5. In de sector-cao kunnen afspraken worden emaakt over onderwerpen betrekkin hebbende op de arbeidsvoorwaarden, beloninen, veroedinen voor werknemers tijdens de actieve dienst waaronder de salarismaatreel. 6. De bijlaen bij de CAO s en de bedrijfsprotocollen maken deel uit van de CAO s, respectievelijk de bedrijfsprotocollen. Artikel 1.2 Werkinssfeer Onder de werkinssfeer van deze raam-cao vallen onderneminen die activiteiten uitvoeren en diensten verrichten die in hoofdzaak betrekkin hebben op de productie (aswinnin daaronder niet berepen), de verkoop, het transport en de distributie door middel van een vaste infrastructuur van elektriciteit, warmte, as en water (m.u.v. de bedrijven die zijn aanesloten bij de Werkeversvereniin Waterbedrijven); de inzamelin, bewerkin en verwerkin van afvalstoffen van huishoudens, overheid, midden- en kleinbedrijf en industrie; het commercieel ontwikkelen, beheren en exploiteren van communicatienetwerken en systemen en/of het aanbieden van telecommunicatie- en (multi)mediadiensten; technische dienstverlenin op het ebied van enerietechnoloie (onderzoek, ontwikkelin, adviserin, enineerin, certificatie en opleidinen). Artikel 1.3 Dispensatie 1. Een ondernemin die voornemens is zich aan te sluiten bij de Werkeversvereniin WENb kan voorafaand aan zijn aanvraa om lid te worden van de vereniin, bij de dispensatiecommissie verzoeken om ontheffin van voorzieninen inzake (pre)pensioen en sociale zekerheid, zoals bedoeld in de raam-cao. Het verzoek om ontheffin wordt in een zo vroe moelijk stadium inediend. 2. De dispensatiecommissie beoordeelt het verzoek om ontheffin. 4

5 3. De dispensatiecommissie is samenesteld uit drie leden namens de werkeversvereniin en drie leden namens de werknemers-oranisaties. Aan werkeverszijde zal één lid benoemd worden vanuit de sector waarbij het bedrijf zich als lid voornemens is zich aan te sluiten. De werkeversvereniin stelt aan de commissie een secretaris te beschikkin. 4. Wanneer dispensatie is verleend, wordt hiervan meldin emaakt in bijlae A van de raam-cao. Artikel 1.4 Geldiheidsduur en opzein 1. De raam-cao treedt in werkin op 1 april 2005 en eindit zonder dat opzein nodi is van rechtswee op 31 maart De sector-cao s en de bedrijfsprotocollen kennen hun eien bepalinen voor hun eldiheidsduur en opzein. 3. Indien de onderhandelinen over een nieuwe raam-cao, een nieuwe sector-cao of een nieuw bedrijfsprotocol bij het eindien daarvan no niet zijn afesloten, wordt deze CAO of dat bedrijfsprotocol na het eindien ervan no toeepast edurende de lopende onderhandelinen. Artikel 1.5 Wijziin en vernieuwin 1. Bijzondere omstandiheden van sociale of economische aard kunnen veroorzaken dat een of meer partijen wijziin of vernieuwin van de raam-cao, de sector-cao of het bedrijfsprotocol noodzakelijk acht. Partijen zullen hierover binnen één maand onderhandelinen openen. 2. In de betreffende CAO of het betreffende bedrijfsprotocol wordt vasteled welke bepalinen met teruwerkende kracht worden toeepast. Artikel 1.6 Nalevin te oeder trouw 1. De werkever zal een werknemers in zijn dienst nemen onder voorwaarden die afwijken van heteen bepaald is in de CAO of het bedrijfsprotocol. 2. Partijen zullen de CAO s en de bedrijfsprotocollen te oeder trouw naleven en handhaven. 3. Partijen bevorderen dat hun leden de bepalinen van de CAO s en de bedrijfsprotocollen te oeder trouw zullen naleven. Artikel 1.7 Ter beschikkinstellin CAO s De werkever stelt de werknemer kosteloos de tekst van de raam-cao, de betreffende sector-cao en het bedrijfsprotocol ter beschikkin. Artikel 1.8 Gelijkstellin partner Voor de toepassin van de CAO wordt met het huwelijk elijkesteld: - een ereistreerd partnerschap, zoals bedoeld in artikel 80a van boek 2 BW, alsmede - een emeenschappelijke huishoudin met het oomerk van duurzame samenlevin, heteen blijkt uit een schriftelijke verklarin zoals openomen in bijlae F van de raam-cao. Artikel 1.9 Pensioenreelin en flexibel uittreden 1. De pensioenreelin is onderebracht bij de Stichtin Pensioenfonds ABP. 5

6 2. De Flexibele Uittredinsreelin (FUR) is onderebracht bij de Stichtin Flexibel uittreden Nutsbedrijven (SFN). Hoofdstuk 2 Gedrasreels Artikel 2.1 Reoranisaties 1. De werkever vraat bij een voornemen tot reoranisatie als bedoeld in artikel 25, lid 1, sub c, d,e en f van de WOR tijdi advies van zijn onderneminsraad. Wanneer zich een situatie voordoet als bedoeld in onderstaand lid 2, zullen tevens de vakoranisaties worden inelicht. 2. Daar waar de evolen van een voorenomen reoranisatie of bedrijfssluitin niet met het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket zijn op te vanen, zal met de vakoranisaties een Sociaal Plan worden opesteld. 3. In situaties van elijktijdi opheffen van een root aantal arbeidsplaatsen als evol van sluitin van bedrijven of onderdelen daarvan, kunnen partijen van deze CAO afwijken, nadat zij hierover overeenstemmin hebben bereikt. 4. De in het kader van dit artikel inebrachte informatie zal door partijen op verzoek van één of beide partijen vertrouwelijk worden behandeld. Artikel 2.2 Fusie Indien de werkever overweet te besluiten tot een fusie, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusieedrasreels 2000, zal hij bij het nemen van zijn beslissin de sociale consequenties betrekken. In verband daarmee zal de werkever zo vroetijdi als de eventuele eheimhoudin dit moelijk maakt de vakoranisaties, de OR en de werknemers inlichten over de voorenomen maatreelen. Aansluitend hierop zal de werkever de daaruit voortvloeiende evolen en de naar aanleidin daarvan overwoen maatreelen met de vakoranisaties en de OR bespreken. Artikel 2.3 Werkeleenheid 1. De druk op de werkeleenheid in de ENb-sector zal de komende jaren onverminderd aanwezi blijven. Naast de daarvoor al laner eldende oorzaken zoals fusies en efficiency-operaties zullen ook de marktwerkin en (toekomstie) privatiserin evolen hebben voor de sector. In de ENbsector zal ook de komende jaren sprake zijn van boventalliheidsproblematiek. Deze problematiek is veelal sterk bedrijfsebonden. 2. Daar waar het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket ontoereikend is, worden met de vakbonden op onderneminsniveau in Sociale Plannen concrete afspraken emaakt over maatreelen die kunnen bijdraen aan de oplossin van de bedrijfsebonden werkeleenheidsproblematiek. Artikel 2.4 Sociale Plannen 1. Bij het afsluiten van Sociale Plannen nemen de werkever en de vakoranisaties o.a. de volende uitanspunten in acht: - het Sociaal Plan heeft als doel te voorzien in het op sociaal verantwoorde wijze, binnen een in het Sociaal Plan vastestelde termijn, oplossen van de werkeleenheidsproblematiek als evol van reoranisatie, verminderin van werkzaamheden of bedrijfssluitin; - de werkever zal zich maximaal inspannen om boventallie werknemers van werk naar werk te beeleiden, zowel binnen het eien bedrijf, als naar andere bedrijven binnen of buiten de ENb-sector. 6

7 - de werknemer dient medewerkin te verlenen aan het zoeken naar redelijke oplossinen voor zijn / haar boventalliheidsprobleem, zowel binnen als buiten de ondernemin en / of de ENbsector. Bij het ontbreken van derelijke medewerkin kan ontsla worden verleend zonder aanspraak op bovenwettelijke werkloosheidsuitkerin of een andere daarvoor bestemde voorzienin; - het Sociaal Plan bevat heldere termijnen; - het Sociaal Plan is een collectieve arbeidsovereenkomst in de zin van de Wet op de CAO en zal als zodani worden aanemeld bij de Arbeidsinspectie. 2. In een Sociaal Plan kunnen de werkever en de vakbonden, afhankelijk van de concrete situatie van de reoranisatie, bedrijfssluitin e.d., onder andere de volende onderwerpen reelen : - de werkinssfeer, waaronder verstaan wordt de bedrijfsonderdelen en/of bedrijfsactiviteiten waarop het Sociaal Plan betrekkin heeft; - de looptijd van het Sociaal Plan; - de spelreels en procedures voor het vaststellen van de boventalliheid; - de verantwoordelijkheid van de werkever en van de werknemer ten aanzien van de oplossin daarvan; - het bevorderen van de interne en externe mobiliteit - instrumenten / faciliteiten die inezet kunnen worden om de boventalliheid op te lossen, zoals: - het opzetten van interne uitzendbureaus en banenpools; - herplaatsin binnen de eien ondernemin; - outplacement(termijnen); - vertrekpremie dan wel een startsubsidie bij aanvan van een eien bedrijf; - her-, om- en bijscholin, zowel ericht op interne als op externe mobiliteit; - aanvullende arbeidsvoorwaardelijke reelinen ter ondersteunin hiervan en de daarvoor beschikbare budetten; - opzetten van nieuwe activiteiten dan wel aan bestaande activiteiten een nieuwe inhoud even; - (tijdelijke) arbeidsduurverkortin - het vastleen van afspraken tussen de werkever en de individuele werknemer over doelen, instrumenten en termijnen van de bemiddelin (individueel bemiddelinsplan); - definities van berippen als elijkwaardie, elijksoortie of passende arbeid, waarbij onderscheid emaakt kan worden naar de fase waarin de arbeidsbemiddelin zich bevindt; - periodiek overle tussen de werkever en de vakbonden over de stand van zaken; - procedures en termijnen voor bezwaar (en beroep). 3. Het bestaan van een Sociaal Plan laat de toepassin van de normale ontslaprocedures, zoals bijvoorbeeld op rond van disfunctioneren, ontsla op staande voet of weens landurie arbeidsoneschiktheid, onverlet. Artikel 2.5 Om de aansluitin met de volende raam-cao te bewerkstellien, elden de artikelen 3 en 4 van dit hoofdstuk tot het einde van het jaar waarin de raam-cao expireert. Artikel 2.6 Bijdrae aan de werknemersoranisaties 1. De werkever verleent aan de ezamenlijke vakoranisaties die partij zijn bij de CAO een jaarlijkse bijdrae in de kosten van het scholins- en vorminswerk. Deze bijdrae is 14,- per werknemer met als peildatum 1 januari van het jaar. 2. De bijdrae per vakoranisatie die partij is bij de CAO, wordt vastesteld naar rato van het aantal vakbondsleden werkzaam in de ENb-sector. De vakoranisaties reelen onderlin de verdelin van de bijdraen. Artikel 2.7 Verlof voor vakbondsactiviteiten 7

8 Tenzij het bedrijfsbelan zich daarteen verzet, wordt aan de werknemer door de werkever buitenewoon verlof met behoud van salaris verleend: a. om op schriftelijk verzoek van de werknemersoranisatie als bestuurslid of als afevaardide deel te nemen aan cursussen en bijeenkomsten van de in de statuten van de bedoelde oranisaties voorziene oranen: max. 26 daen per kalenderjaar; b. om op schriftelijk verzoek van de werknemersoranisatie deel te nemen aan door deze oranisatie te even vormins- en scholinsbijeenkomsten een en ander voor zover het bepaalde in in sub a of de Wet op de onderneminsraden hierin niet voorziet: max. 5 daen per kalenderjaar. Artikel 2.8 Belanenbehartiin De werknemer heeft het recht zijn belanen bij de werkever voor te draen, al of niet bijestaan of verteenwoordid door een raadsman. Artikel 2.9 Uitzendkrachten Werkever stelt slechts uitzendkrachten in zijn ondernemin te werk indien het bedrijfsbelan dit vordert. Hoofdstuk 3 Rechten en verplichtinen bij arbeidsoneschiktheid 3.1 Alemene bepalinen Artikel Definities In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. arbeidsoneschiktheid: als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen evol van ziekte, ebreken, zwanerschap of bevallin, eheel of edeeltelijk niet in staat zijn om met arbeid eld te verdienen, heteen ezonde personen, met soortelijke opleidin en ervarin, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omevin daarvan, met arbeid ewoonlijk verdienen (definitie conform artikel 18 lid 1 WAO).; b. bedrijfsoneval: een oneval, dat in overweende mate zijn oorzaak vindt in de aard van de aan de werknemer opedraen werkzaamheden of in de bijzondere omstandiheden, waaronder deze moesten worden verricht, en niet aan zijn schuld of onvoorzichtiheid is te wijten; c. herplaatsinstoelae: een herplaatsinstoelae als bedoeld in hoofdstuk 9 van het Pensioenrelement van de Stichtin Pensioenfonds ABP; d. invaliditeitspensioen: een invaliditeitspensioen als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Pensioenrelement van de Stichtin Pensioenfonds ABP; e. anbare arbeid: arbeid als bedoeld in artikel 18 lid 5 van de WAO; f. passende arbeid: arbeid als bedoeld in artikel 30 van de ZW; Artikel Salarisberip 1. In dit hoofdstuk wordt onder het salaris verstaan: het door de werknemer laatst enoten schaalsalaris (vermenivuldid met het deeltijdpercentae), vermeerderd met: 8

9 a. de vaste persoonlijke toelae(n) per maand; b. de vakantie-uitkerin per maand als bepaald in de toepasselijke sector-cao; c. de veroedin in eld voor consinatiedienst, emiddeld per maand over de voorafaande periode van 12 maanden, voor zover in de toepasselijke sector-cao niet anders is bepaald; d. veroedin in eld voor ploeendienst. 2. Onder schaalsalaris wordt verstaan het bedra per maand dat aan de werknemer op rond van zijn indelin in de salarisreelin wordt toeekend. 3. Onder persoonlijke toelae wordt verstaan een vaste maandelijkse toelae op het schaalsalaris, uitedrukt in en bedra of in een percentae van dat schaalsalaris, die aan de werknemer voor onbepaalde tijd is toeekend, uitsluitend: a. weens een uitstekende wijze van taakvervullin; b. als arantie weens plaatsin in een laer ekwalificeerde functie; c. weens bijzondere aan de werknemer te stellen eisen. Alle om andere redenen toeekende toelaen op het schaalsalaris, waaronder die voortvloeien uit een inconveniënt, tenzij anders bepaald, worden niet als tot een tot het salaris behorende vaste persoonlijke toelae aanemerkt. 4. Het bedra van het laatst enoten salaris bedoeld in dit hoofdstuk, wordt in voorkomende evallen aanepast overeenkomsti een alemene salariswijziin. Artikel Second opinion (deskundienoordeel) Bij verschil van menin tussen de werkever en de werknemer kan, na adviserin door de eien Arbodienst door zowel de werkever als de werknemer een niet bindend deskundienoordeel worden evraad aan de UWV. Zulks onder meer ten aanzien van de vraa of: a. de werknemer arbeidsoneschikt is, b. er binnen de ondernemin passend werk voor handen is, c. de werkever voldoende reïnteratie-inspanninen verricht en de werknemer voldoende reïnteratie-inspanninen verricht. De kosten van het deskundienoordeel komen voor rekenin van de werkever. Artikel Passende en anbare arbeid 1. Aan de arbeidsoneschikte werknemer kan een andere functie of werkzaamheden worden opedraen. 2. Gedurende het eerste jaar is de arbeidsoneschikte werknemer verplicht een hem aaneboden functie of werkzaamheden te aanvaarden indien sprake is van passende arbeid als bedoeld in artikel sub f. 3. Gedurende het tweede jaar is de arbeidsoneschikte werknemer verplicht een hem aaneboden functie of werkzaamheden te aanvaarden indien sprake is van anbare arbeid als bedoeld in artikel sub e. Deze verplichtin eldt eveneens na afloop van het tweede jaar. 4. Het bepaalde in dit artikel is op overeenkomstie wijze van toepassin indien aan de werknemer de eien functie wordt opedraen onder andere voorwaarden. 3.2 Aanspraken tijdens arbeidsoneschiktheid Artikel Als de werknemer arbeidsoneschikt is, elden voor hem de bepalinen van het BW, de ZW en de WAO, voor zover in dit hoofdstuk niet uitdrukkelijk anders is bepaald. Artikel Aanspraak van de werknemer 9

10 1. De arbeidsoneschikte werknemer heeft edurende het eerste ziektejaar recht op doorbetalin van 100% van het laatst verdiende salaris. 2. Gedurende het tweede ziektejaar bedraat de loondoorbetalin 70% van het laatst verdiende salaris. 3. Bij werkhervattin ericht op reïnteratie wordt edurende het tweede ziektejaar over de ewerkte uren 100% van het laatst verdiende salaris betaald. 4. Met werkhervattin wordt elijkesteld arbeidstherapeutische werkzaamheden en op reïnteratie erichte omscholin binnen de uren die elden als normale werktijd. Een en ander voor zover dit plaatsvindt op basis van in overle met de bedrijfsarts door het bedrijf met de werknemer emaakte reïnteratieafspraken, vasteled in een voor de betrokken werknemer opesteld reïnteratieplan. Dit reïnteratieplan bevat afspraken over de omvan en de duur van de reïnteratieactiviteiten en over de toetsin van de voortan van de reïnteratie. Artikel Aanspraken in eval van bedrijfsoneval De werknemer ontvant ook na afloop van het eerste ziektejaar 100% van zijn laatstverdiende salaris als de arbeidsoneschiktheid is veroorzaakt door een bedrijfsoneval. Artikel Herplaatsin binnen twee jaar 1. De werknemer die is herplaatst op rond van artikel voordat de termijn van twee jaar, bedoeld in bijlae C-1, onderdeel 2, is verstreken, heeft tot het eind van enoemde termijn aanspraak op een aanvullende uitkerin, indien zijn salaris als evol van zijn herplaatsin verminderin onderaat, ter rootte van het verschil tussen: a. het bedra waarop de werknemer op rond van dit artikel recht zou hebben ehad indien hem een andere betrekkin zou zijn opedraen, maar in plaats daarvan voor dezelfde arbeidsduur zijn eien betrekkin; en b. zijn salaris na herplaatsin, in voorkomend eval vermeerderd met een uit zijn arbeidsoneschiktheid voortvloeiend recht op een WAO-uitkerin, een invaliditeitspensioen of een herplaatsinstoelae. 2. De werknemer die is herplaatst op rond van artikel heeft tevens aanspraak op een aanvullende uitkerin nadat de termijn van twee jaar, bedoeld in bijlae C-1, onderdeel 2, is verstreken, indien de ziekte, uit hoofde waarvan de werknemer oneschikt is zijn arbeid te verrichten, wordt veroorzaakt door een bedrijfsoneval of in overweende mate haar oorzaak vindt in de aard van de hem opedraen werkzaamheden of in de bijzondere omstandiheden waaronder deze moesten worden verricht en niet aan zijn schuld of onvoorzichtiheid is te wijten, ter rootte van het verschil tussen: a. een percentae van zijn salaris zoals die zou zijn op de da voor zijn herplaatsin indien de werknemer op die da niet oneschikt zou zijn eweest tot werken; en b. zijn salaris na herplaatsin, in voorkomend eval vermeerderd met een uit de oorspronkelijke functie, voortvloeiend recht op een WAO-uitkerin, invaliditeitspensioen en een herplaatsinstoelae. 3. Het percentae, bedoeld in het lid 2 sub a, is afhankelijk van de mate van arbeidsoneschiktheid en bedraat bij een arbeidsoneschiktheid van: 80% of meer: 90,02%; 65 tot 80%: 65,26%; 55 tot 65%: 54,01%; 45 tot 55%: 45,01%; 35 tot 45%: 36,01%; 25 tot 35%: 27,01%; 15 tot 25%: 18,00%. Artikel Aanspraak van de ewezen werknemer 10

11 1. De ewezen werknemer die weens arbeidsoneschiktheid, ontstaan voor het tijdstip van inan van zijn ontsla, na zijn ontsla anders dan op rond van artikel 3.4 no oneschikt is een naar aard en omvan soortelijke functie te vervullen, heeft: a. voor zover het betreft een werknemer die voorafaand aan het ontsla een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft ehad, zolan hij oneschikt tot werken is weens ziekte, doch niet laner dan een tijdvak van ten hooste 52 weken, aanspraak op een aanvullin op de ZW-uitkerin tot 100% van het laatst enoten salaris; en b. voor zover het betreft een werknemer die voorafaand aan het ontsla een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft ehad, indien hij na het tijdvak van 52 weken als bedoeld in artikel van deze CAO op rond van zijn arbeidsoneschiktheid aanspraak heeft op een WAO-uitkerin, zolan hij oneschikt tot werken is weens ziekte, doch niet laner dan een tijdvak van 26 weken, aanspraak op een aanvullin op de WAO-uitkerin ter rootte van het verschil tussen de berekeninsrondsla als bedoeld in hoofdstuk 4 en de WAO-uitkerin. 2. De ewezen werknemer die voorafaand aan het ontsla een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft ehad en die binnen een maand na het tijdstip van zijn ontsla, weens ziekte oneschikt wordt een naar aard en omvan soortelijke functie te vervullen, heeft zolan betrokkene oneschikt is tot werken weens ziekte, maar niet laner dan 52 weken, aanspraak op doorbetalin van het laatst enoten salaris indien hij edurende tenminste twee maanden onmiddellijk aan het ontsla voorafaande in dienst is eweest. Artikel Aanspraak van de ewezen werknemer in eval van bedrijfsoneval 1. De ewezen werknemer die aanspraak heeft op een WAO-uitkerin terzake van de beëindide arbeidsovereenkomst, heeft aanspraak op een aanvullin op de WAO-uitkerin als de arbeidsoneschiktheid is veroorzaakt door een bedrijfsoneval. 2. De in lid 1 bedoelde aanvullende uitkerin is elijk aan het verschil tussen: a. een percentae van het laatstelijk enoten salaris in het jaar voorafaande aan zijn ontsla; en b. de aan de werknemer toeekende WAO-uitkerin, in voorkomend eval vermeerderd met een hem toeekend invaliditeitspensioen en een hem toeekende herplaatsinstoelae. 3. Het percentae, bedoeld in lid 2 sub a, is afhankelijk van de mate van arbeidsoneschiktheid en bedraat bij een arbeidsoneschiktheid van: 80% of meer: 90,02%; 65 tot 80%: 65,26%; 55 tot 65%: 54,01%; 45 tot 55%: 45,01%; 35 tot 45%: 36,01%; 25 tot 35%: 27,01%; 15 tot 25%: 18,00%. 4. De aanvullende uitkerin als bedoeld in dit artikel wordt niet aanemerkt als pensioenevend inkomen. Artikel Einde van het tijdvak van het eerste en het tweede ziektejaar Voor het bepalen van het einde van het tijdvak van het eerste en het tweede ziektejaar worden perioden van oneschiktheid tot werken weens ziekte sameneteld, indien de perioden van oneschiktheid elkaar met een onderbrekin van minder dan vier weken opvolen. Artikel Einde doorbetalin salaris/aanvullin op de WW-uitkerin 1. De doorbetalin van het salaris, bedoeld in de artikelen en eindit na afloop van de uitkerinsduur, maar in ieder eval: 11

12 a. met inan van de da waarop de werknemer op rond van artikel is herplaatst; of b. met inan van de da waarop de werknemer ontsla is verleend; of c. met inan van de da waarop de werknemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt; of d. met inan van de eerste kalenderda van de maand volende op die waarin de werknemer is overleden. 2. De doorbetalin van het salaris, bedoeld in artikel 3.2.4, eindit na afloop van de uitkerinsduur, maar in ieder eval: a. met inan van de da waarop de werknemer niet meer voldoet aan de in bedoeld artikel enoemde voorwaarden; of b. met inan van de da waarop de werknemer ontsla is verleend, waaronder het ontsla op rond van artikel 3.4; of c. met inan van de da waarop de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt; of d. met inan van de kalenderda van de maand volende op die waarin de werknemer is overleden. 3. De doorbetalin van het salaris en de aanvullin op de WAO-uitkerin respectievelijk de ZWuitkerin, bedoeld in artikel 3.2.5, eindit na afloop van de uitkerinsduur, maar in ieder eval: a. met inan van de da waarop de ewezen werknemer is herplaatst overeenkomsti artikel 3.1.4; of b. met inan van de da waarop de ewezen werknemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt; of c. met inan van de eerste kalenderda van de maand volende op die waarop de ewezen werknemer is overleden. 4. De aanvullin op de WAO-uitkerin, bedoeld in artikel 3.2.6, eindit: a. met inan van de da waarop de ewezen werknemer niet meer voldoet aan de in bedoelde artikelen enoemde voorwaarden; of b. met inan van de da waarop de ewezen werknemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, of; c. met inan van de eerste kalenderda van de maand volende op die waarop de ewezen werknemer is overleden. Artikel 3.3 Verplichtinen en sancties 1. De arbeidsoneschikte werknemer is verplicht zijn arbeidsoneschiktheid zo spoedi moelijk aan de werkever mede te delen of te doen mededelen en zich te houden aan de door de werkever in dit verband estelde voorschriften. 2. De werkever kan bepalen dat de arbeidsoneschikte werknemer zijn arbeid slechts ma hervatten, als de werkever hiervoor uitdrukkelijk toestemmin heeft verleend. 3. De werkever heeft het recht om de in dit hoofdstuk bedoelde loondoorbetalin en aanvullinen te weieren of op te schorten ten aanzien van de werknemer die: a. door opzet arbeidsoneschikt is eworden of ebleven, tenzij hem daarvan op rond van zijn psychische toestand een verwijt kan worden emaakt; b. de ziekte is voorewend, althans zodani overdreven wordt vooresteld, dat arbeidsoneschiktheid niet kan worden aanenomen; c. arbeidsoneschikt is eworden als evol van een ebrek waarover hij in het kader van een aanstellinskeurin valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsin aan de voor de functie estelde belastbaarheideisen niet juist kon worden uitevoerd; d. zijn enezin heeft belemmerd of vertraad; e. zonder deudelijke rond een passende of anbare arbeid verricht; f. zonder deudelijke rond niet meewerkt aan door de werkever of een deskundie eeven redelijke voorschriften of maatreelen om passend werk te verrichten;. zonder deudelijke rond niet meewerkt aan opstellin, evaluatie of bijstellin van een plan van aanpak tot reïnteratie; h. zich niet houdt aan de voor hem eldende reels en aanwijzinen bij ziekte (controlevoorschriften); i. weiert medewerkin te verlenen aan een door de werkever evraade second opinion van het UWV respectievelijk het ABP in verband met de herplaatsintoelae; 12

13 j. weiert ebruik te maken van voorhanden zijnde veiliheidsmiddelen dan wel de voorschriften met betrekkin tot veiliheid en ezondheid overtreedt en als evol daarvan arbeidsoneschikt is eworden; k. opzettelijk onjuiste informatie verstrekt of achterhoudt; l. niet tijdi een WAO-uitkerin heeft aanevraad; m. misbruik maakt van de voorzienin. 4. De inevole het derde lid vervallen aanspraken herleven met inan van het tijdstip waarop de (ewezen) werknemer alsno evol eeft aan de betreffende verplichtin op rond van dat lid. 5. Als ten aanzien van de WAO-uitkerin die de werknemer eniet een verplichtin wordt opeled of een sanctie wordt toeepast, wordt door de werkever zoveel moelijk dezelfde verplichtin opeled dan wel een overeenkomende sanctie toeepast, op de aanvullin op de (WAO-)uitkerin waarop de werknemer aanspraak heeft. 6. Wanneer als evol van handelinen of het nalaten van handelinen door de werknemer, de WAO-uitkerin verminderin onderaat, dan wel de aanspraak daarop eheel of edeeltelijk wordt eweierd, wordt de WAO-uitkerin voor het vaststellen van zijn aanspraak op een aanvullin op de (WAO-) uitkerin, steeds eacht onverminderd te zijn enoten. Artikel 3.4 Procedure ontsla op rond van arbeidsoneschiktheid Bij ontsla op rond van oneschiktheid tot het verrichten van arbeid weens ziekte als bedoeld in artikel 15.1 van het pensioenrelement van de Stichtin Pensioenfonds ABP neemt de werkever de procedure in acht zoals openomen in bijlae C-1 van deze CAO. In afwijkin van de wettelijke opzetermijnen enoemd in art. 7: 672 lid 2 BW eldt bij de beëindiin van de arbeidsovereenkomst voor de werkever een opzetermijn van één maand. 3.5 Overie bepalinen Artikel Samenloop met andere inkomsten 1. De aanspraken van de ewezen werknemer op rond van dit hoofdstuk kunnen in combinatie met andere inkomsten op rond van een wettelijke verzekerin of in verband met voor zijn enezin wenselijke eachte arbeid in totaal niet meer bedraen dan 100% van het laatst verdiende salaris. 2. Inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf worden op het bedra, waarop de ewezen werknemer inevole dit hoofdstuk recht heeft, in minderin ebracht, tenzij: a. de ewezen werknemer deze inkomsten reeds vóór het intreden van de oneschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid weens ziekte enoot; en b. de omvan van die arbeid niet is toeenomen. Artikel Bevallin na ontsla 1. Dit artikel is van toepassin op de ewezen werkneemster die voorafaand aan het ontsla een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft ehad. 2. De ewezen werkneemster, wier bevallin waarschijnlijk is binnen vier maanden na het tijdstip van inan van haar ontsla, ontvant het laatst verdiende salaris edurende de periode die: a. aanvant op de 41e da, voorafaande aan de vermoedelijke datum van bevallin; en b. eindit op de 70e da na de datum waarop de bevallin heeft plaatsevonden. 3. De periode, bedoeld in het tweede lid, wordt verlend tot 16 weken, indien die periode door een voortijdie bevallin minder dan 16 weken heeft bedraen. 13

14 4. De ewezen werkneemster wier bevallin niet wordt verwacht binnen vier maanden na het tijdstip van inan van haar ontsla, maar die niettemin binnen die termijn bevalt, ontvant het laatst verdiende salaris edurende de periode die: a. aanvant op de datum van bevallin; en b. eindit op de 70e da na de datum waarop de bevallin heeft plaatsevonden. 5. Voor zolan de ewezen werkneemster na beëindiin van de haar inevole het tweede of het vierde lid toekomende uitkerin no weens ziekte oneschikt is tot werken, dan wel binnen een maand na deze beëindiin oneschikt wordt tot werken, heeft zij edurende een tijdvak van 52 weken recht op de doorbetalin van het salaris overeenkomsti artikel 46. De termijn van 52 weken wordt eacht aan te vanen op de eerste da na de bevallin. 6. Oneschikt tot werken, eheel of edeeltelijk, in de zin van het vijfde lid is de ewezen werkneemster die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen evol van ziekte of ebreken eheel of edeeltelijk niet in staat is om een naar aard en omvan soortelijke functie als zij vervulde, te vervullen. Artikel Aanpassin aanvullin op de WAO-uitkerin 1. De aanvullin op de WAO-uitkerin van de (ewezen) weknemer wordt zoveel moelijk op elijke wijze ewijzid als een aan hem toeekende WAO-uitkerin. 2. Het eerste lid vindt een toepassin indien de (ewezen) werknemer aanspraak op een WAOuitkerin heeft weens de oneschiktheid tot werken voor een functie die de (ewezen) werknemer heeft vervuld naast de arbeidsovereenkomst ter zake waarvan de werknemer of de ewezen werknemer op een uitkerin krachtens dit hoofdstuk aanspraak heeft, voor zover de WAO-uitkerin naar de inkomsten uit die andere functie wordt berekend of eacht kan worden te zijn berekend. Artikel Bijzondere voorzieninen 1. Als de arbeidsoneschiktheid voortvloeit uit een bedrijfsoneval worden aan de werknemer veroed de naar het oordeel van de werkever noodzakelijk emaakte kosten van eneeskundie behandelin of verzorin die voor rekenin van de werknemer blijven. 2. De werkever kan omtrent het bepaalde in het eerste lid nadere reels vaststellen. Hoofdstuk 4 Voorzieninen in verband met werkloosheid 4.1 Alemene bepalinen Artikel Definities In deze reelin wordt verstaan onder: a. Betrokkene: de werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst is eweest bij de werkever én wiens arbeidsovereenkomst met de werkever is eëindid door opheffin van zijn functie als evol van reoranisatie, bedrijfssluitin, of verminderin van werkzaamheden; b. WW: de Werkloosheidswet; c. ZW: de Ziektewet. d. WAO: de Wet op de arbeidsoneschiktheidsverzekerin e. OOW: de Wet Overheidspersoneel Onder de Werknemersverzekerinen f. Loonerelateerde uitkerin: de loonerelateerde uitkerin, bedoeld in afdelin II van Hoofdstuk IIA van de WW; 14

15 . Minimumloon: het minimumloon, bedoeld in artikel 14, tweede lid, WW; h. Aanvullin op de WW-uitkerin: de bovenwettelijke aanvullin op de WW of ZW uitkerin i. Suppletie: een suppletie op rond van de Suppletiereelin edeeltelijk arbeidsoneschikten ENb-sector (bijlae C-2) j. Berekeninsrondsla: het daloon dat eldt voor de WW, zoals vastesteld per de eerste werkloosheidsda, zonder de maximum daloonrens van artikel 9 Coördinatiewet sociale verzekerin; k. Werkever: de werkever die is aanesloten bij de werkeversvereniin WENb. Artikel Salarisberip 1. Voor de toepassin van dit hoofdstuk wordt onder het salaris verstaan: het door de werknemer laatstelijk enoten schaalsalaris of, in eval van deeltijdarbeid, het daarvan afeleide salaris, vermeerderd met: e. de vaste persoonlijke toelae(n) per maand; f. de vakantieuitkerin per maand als bepaald in de toepasselijke sector-cao:. de veroedin in eld voor consinatiedienst, emiddeld per maand over de voorafaande periode van 12 maanden; h. veroedin in eld voor ploeendienst. 2. Onder salarisschaal wordt verstaan het bedra per maand dat aan de werknemer op rond van zijn indelin in de salarisreelin wordt toeekend. 3. Onder persoonlijke toelae wordt verstaan een vaste maandelijkse toelae op het schaalsalaris, uitedrukt in en bedra of in een percentae van dat schaalsalaris, welke aan de werknemer voor onbepaalde tijd is toeekend, uitsluitend: d. weens een uitstekende wijze van taakvervullin; e. als arantie weens plaatsin in een laer ekwalificeerde functie; f. weens bijzondere aan de werknemer te stellen eisen. Alle om andere redenen toeekende toelaen op het schaalsalaris, waaronder die voortvloeien uit een inconveniënt, tenzij anders bepaald, worden niet als tot een tot het salaris behorende vaste persoonlijke toelae aanemerkt. 4.2 Aanvullin op de WW-uitkerin Artikel Voor de betrokkene elden voor de toepassin van dit hoofdstuk de bepalinen van het BW en de WW voor zover hierna niet uitdrukkelijk anders is bepaald. Artikel Aanspraak op aanvullin op de WW-uitkerin De aanspraak op aanvullin op de WW-uitkerin 1. De betrokkene die recht heeft op een loonerelateerde uitkerin, heeft aanspraak op een aanvullin op de WW-uitkerin. De aanvullin op de WW-uitkerin wordt per maand achteraf uitbetaald op vertoon van een bewijs van aanspraak op WW-uitkerin. 2. Geen aanspraak op een aanvullin op de WW-uitkerin bestaat in eval de betrokkene: a. een redelijk aanbod van passende arbeid weiert, of b. onvoldoende meewerkt aan het vinden van passende arbeid, of c. schriftelijk met de werkever is overeenekomen dat een aanspraak op een aanvullin op de WW-uitkerin wordt emaakt. 3. In het eval dat een Sociaal Plan van toepassin is, eldt met betrekkin tot het aanvaarden van passende arbeid heteen daarover in het Sociaal Plan is bepaald. Daarbij kunnen ook andere aanduidinen zoals elijkwaardi en elijksoorti van toepassin zijn. Artikel

16 Duur en hoote van de aanvullin op de WW-uitkerin 1. De duur van de aanvullin op de WW-uitkerin is elijk aan de duur van de loonerelateerde uitkerin, maar ten hooste aan het totaal aantal maanden, enoemd in het tweede lid. De aanvullin eindit als de WW-uitkerin eindit. 2. De loonerelateerde WW-uitkerin wordt per da aanevuld volens de onderstaande tabel. Leeftijd 1 aanvullin in maanden 2 totaal in maanden 90% 80% t/m 22 jaar t/m t/m t/m t/m t/m t/m en ouder Als de WW-uitkerin herleeft binnen de perioden enoemd in lid 2, dan herleeft de aanvullin op de WW-uitkerin voor resterende duur daarvan. Een opeschorte WW-uitkerin verlent niet de in lid 2 enoemde perioden. 4. Bij de vaststellin van de duur van de perioden, bedoeld in het tweede lid, edurende welke aanvullin op de WW-uitkerin tot 90% van de berekeninsrondsla plaatsvindt, wordt artikel 43 WW niet overeenkomsti toeepast. Bij de vaststellin van de duur van de perioden, bedoeld in het derde lid, edurende welke aanvullin tot 90% en 80% van de berekeninsrondsla plaatsvindt, worden perioden, waarin de betrokkene recht heeft ehad op aanvullin op de ZW-uitkerin, mede in aanmerkin enomen. 5. Voor de berekenin van de hoote van de aanvullin wordt de uitkerin op rond van de WW eacht onverminderd te zijn ontvanen indien deze op rond van enie wettelijke bepalin eheel of edeeltelijk is eweierd, dan wel niet of niet eheel is betaald. 4.3 Aanvullin op de ZW-uitkerin Artikel Aanspraak op aanvullin op de ZW-uitkerin De betrokkene die arbeidsoneschikt wordt of is en die aanspraak zou maken op aanvullin op de WW-uitkerin als hij niet arbeidsoneschikt zou zijn eweest, heeft aanspraak op een aanvullin op zijn ZW-uitkerin. Artikel Duur en hoote van de aanvullin op de ZW-uitkerin 1. De duur van de aanvullin op de ZW-uitkerin is elijk aan de duur van de ZW-uitkerin, maar ten hooste aan het totaal aantal maanden, bedoeld in artikel 4.2.3, tweede lid, verminderd met de periode waarin de betrokkene reeds recht op aanvullin op de WW-uitkerin en aanvullin op de ZW-uitkerin heeft ehad. Indien na het einde van de ZW-uitkerin het recht op WW-uitkerin niet meer kan herleven in de loonerelateerde fase omdat er in die fase een uitkerinsduur resteert, eindit de aanvullin op de ZW-uitkerin uiterlijk zodra de duur van de loonerelateerde uitkerin zou zijn verstreken als de betrokkene niet ziek was eworden. 2. De ZW-uitkerin wordt aanevuld tot het percentae, bedoeld in artikel 4.2.3, tweede lid, dat zou hebben eolden als de betrokkene werkloos zou zijn ebleven of eworden. 3. In afwijkin van het tweede lid: 1 Leeftijd in jaren van betrokkene op de laatste da van de dienstbetrekkin 2 Aanvullin in maanden vanaf de eerste werkeloosheidsda tot % van de berekeninsrondsla 16

17 a. wordt de ZW-uitkerin van een betrokkene die aansluitend op het einde van zijn dienstbetrekkin recht heeft op een ZW-uitkerin of die binnen 4 weken na het einde van zijn dienstbetrekkin recht verkrijt op een ZW-uitkerin, edurende ten hooste 52 weken aanevuld tot 100% van de berekeninsrondsla; b. wordt de uitkerin op rond van artikel 29a ZW, met inachtnemin van het eerste lid, aanevuld tot 100% van de berekeninsrondsla. 4. Voor de berekenin van de hoote van de aanvullin op de ZW-uitkerin wordt de uitkerin op rond van de ZW eacht onverminderd te zijn ontvanen indien deze op rond van enie wettelijke bepalin eheel of edeeltelijk is eweierd, dan wel niet of niet eheel is betaald. 4.4 Herplaatsin bevorderende reelinen Artikel Loonaanvullin 1. In eval de betrokkene een dienstbetrekkin aanvaardt binnen de periode dat hij een aanvullin op de WW-uitkerin ontvant en het loon in zijn nieuwe dienstbetrekkin minder bedraat dan de berekeninsrondsla, ontvant de betrokkene een aanvullin op zijn loon. 2. Het recht op loonaanvullin eindit: a. voor zover de betrokkene arbeidsuren, alsmede het recht op onverminderde loonbetalin over die arbeidsuren, uit zijn nieuwe dienstbetrekkin verliest; b. zodra de betrokkene het recht op loonbetalin uit zijn nieuwe dienstbetrekkin verliest terwijl die dienstbetrekkin blijft bestaan; c. zodra het loon in de nieuwe dienstbetrekkin niet meer laer is dan de berekeninsrondsla; d. als de uitkerinsduur ex artikel (betreffende duur en hoote aanvullin WWuitkerin) is verstreken. 3. Als het recht op loonsuppletie is eëindid op rond van het tweede lid, onderdeel a, b of c, heeft de betrokkene opnieuw recht op loonaanvullin indien de omstandiheid die het recht heeft doen eindien heeft opehouden te bestaan en de betrokkene binnen de duur, bedoeld in lid 2 sub d, opnieuw voldoet aan de voorwaarden, esteld in het eerste of tweede lid en het derde lid. Over een tijdvak waarin recht op loonaanvullin bestaat op rond van meer dan één recht op aanvullin, komt alleen het hooste recht op aanvullin tot uitbetalin. 4. De loonaanvullin wordt berekend over het deel van de kalendermaand waarover de betrokkene recht heeft op loon uit zijn nieuwe dienstbetrekkin 5. De loonaanvullin is elijk aan het verschil tussen het onverminderde loon in de nieuwe dienstbetrekkin en de berekeninsrondsla, tenzij de nieuwe dienstbetrekkin (emiddeld) een kleinere omvan heeft. In laatste eval wordt de loonaanvullin naar rato verminderd. 6. De loonaanvullin dient binnen drie maanden na het ontstaan van recht op loonaanvullin te worden aanevraad. Tijdens de duur van de loonaanvullin zijn alle verplichtinen en sancties op rond van de WW van overeenkomstie toepassin. 7. De loonaanvullin wordt per maand achteraf betaald op vertoon van een bewijst van ontvanst van WW-uitkerin. 8. Voor de toepassin van dit artikel wordt een loonaanvullin uit anderen hoofde of een daarmee naar aard en strekkin overeenkomende uitkerin, waarop de betrokkene recht heeft, eacht deel uit te maken van het loon uit de nieuwe dienstbetrekkin. Artikel Herlevin aanvullin WW-uitkerin na een nieuwe dienstbetrekkin 1. Voor zover de betrokkene die recht heeft op aanvullin op de WW-uitkerin na aanvaardin van een nieuwe dienstbetrekkin: a. opnieuw werkloos is en een nieuw recht op WW-uitkerin heeft binnen de duur, bedoeld in het vierde en vijfde lid, 17

18 b. recht heeft op een ZW-uitkerin en een nieuw recht op WW-uitkerin als bedoeld onder a. zou hebben verkreen als hij niet ziek zou zijn eweest, herleeft zijn recht op aanvullin op de WW-uitkerin overeenkomsti dit artikel. 2. Indien de betrokkene ter zake van zijn arbeidsurenverlies als betrokkene een recht op aanvullin op de WW-uitkerin heeft, maar dit recht wel zou hebben ehad als hij een nieuwe dienstbetrekkin had aanvaard, heeft hij recht op aanvullin op de WW-uitkerin overeenkomsti dit artikel voor zover hij: a. een recht op WW-uitkerin verkrijt binnen de duur van de aanvullin op de WWuitkerin zoals die voor hem zou elden per de datum van het arbeidsurenverlies als betrokkene, of b. recht heeft op een ZW-uitkerin en een recht op WW-uitkerin als bedoeld onder a. zou hebben verkreen als hij niet ziek zou zijn eweest. 3. De aanvullin op de WW-uitkerin, bedoeld in het tweede lid, wordt blijvend eheel eweierd indien deze blijvend eheel zou zijn eweierd als er ten evole van het arbeidsurenverlies als betrokkene, een recht op WW-uitkerin zou zijn ontstaan. 4. De aanvullin op de WW-uitkerin, bedoeld in het eerste en tweede lid, duurt: a. voor de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk tot het einde van de duur van de aanvullin op de WW-uitkerin die voor hem zou hebben eolden als hij werkloos zou zijn ebleven; b. voor de betrokkene, bedoeld in het tweede lid, uiterlijk tot het einde van de duur van de aanvullin op de WW-uitkerin waarop hij recht zou hebben ehad als hij aansluitend aan zijn arbeidsurenverlies als betrokkene werkloos zou zijn eworden. 5. Artikel 43 WW is niet van overeenkomstie toepassin op de uitkerinsduur, bedoeld in het vierde lid. Indien dit artikel binnen één recht op aanvullin op de WW-uitkerin voor een tweede of volende keer wordt toeepast, blijft de einddatum, vastesteld bij de eerste toepassin, onewijzid. 6. De hoote van de aanvullin op de WW-uitkerin is elijk aan het percentae van de berekeninsrondsla, bedoeld in artikel 4.2.3, tweede lid, dat a. op de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, van toepassin zou zijn eweest als hij vanaf het moment waarop zijn recht op aanvullin op de WW-uitkerin eindide weens de aanvan van zijn nieuwe dienstbetrekkin, onafebroken recht op aanvullin op de WWuitkerin zou hebben ehad; b. op de betrokkene, bedoeld in het tweede lid, van toepassin zou zijn eweest als hij vanaf het arbeidsurenverlies als betrokkene onafebroken recht op aanvullin op de WWuitkerin zou hebben ehad. 7. Zolan en voor zover de betrokkene teelijk recht heeft op een aanvullin op de WW-uitkerin op rond van dit artikel en een WW-uitkerin, een ZW-uitkerin, een andere aanvullende uitkerin of een uitkerin die daar naar aard en strekkin mee overeenkomt, heeft de aanvullin op de WW-uitkerin op rond van dit artikel het karakter van een aanvullin tot het percentae, bedoeld in artikel 4.2.3, tweede lid. Artikel 4.2.3, vijfde lid, is van overeenkomstie toepassin. Artikel Afkoop 1. De werkever en de betrokkene kunnen overeenkomen dat het recht op aanvullin op de WW- uitkerin wordt afekocht per de eerste werkloosheidsda teen een nader te bepalen percentae. 2. Indien het recht op aanvullin op de WW-uitkerin is afekocht, heeft de betrokkene een enkele aanspraak op rond van deze reelin zolan hij niet opnieuw een recht op aanvullin op de WW-uitkerin heeft verkreen. Artikel Teemoetkomin in de verhuiskosten 1. Aan de betrokkene, die werkzaamheden aat verrichten, kan op zijn aanvraa en onder door de werkever volens het bepaalde dit artikel te stellen voorwaarden een eenmalie teemoetkomin worden verleend in de kosten van een daartoe noodzakelijke verhuizin. 18

19 2. De betrokkene heeft recht op veroedin van verhuiskosten als: a. hij recht heeft op een aanvullin op de WW-uitkerin waarvan de duur niet is verstreken of zonder de aanvaardin van werkzaamheden niet zal verstrijken binnen 3 maanden na de inansdatum van de werkzaamheden, en b. hij werkzaamheden aanvaardt die naar verwachtin ten minste zes maanden zullen duren, en c. die werkzaamheden leiden tot een beëindiin van zijn recht op de aanvullin op de WWuitkerin voor tenminste de helft van het aantal uren per week waarvoor hij onmiddellijk vóór de aanvan van die werkzaamheden recht had op aanvullin op de WW-uitkerin, en d. de verhuizin noodzakelijk is voor het aanvaarden van de werkzaamheden, en e. de noodzakelijke verhuizin daadwerkelijk plaatsvindt tussen 3 maanden vóór en 12 maanden na de aanvan van de werkzaamheden. 3. De betrokkene heeft mede recht op veroedin van verhuiskosten als hij recht op een bovenwettelijke uitkerin als bedoeld in het eerste lid, sub a, zou hebben ehad als hij niet de nieuwe werkzaamheden had aanvaard in verband waarmee hij verhuist, en als hij tevens voldoet aan de voorwaarden esteld in het eerste lid, sub b, d en e. 4. Verhuizin wordt eacht noodzakelijk te zijn voor het aanvaarden van werkzaamheden: - als de werkzaamheden bestaan uit een nieuwe dienstbetrekkin, de betrokkene uit hoofde van die dienstbetrekkin verplicht is binnen een bepaald ebied te wonen, de betrokkene buiten dat ebied woont, en hij naar dat ebied verhuist; - als de reisafstand tussen de woonplaats van de betrokkene en diens standplaats voor de werkzaamheden vóór de verhuizin ten minste 50 kilometer en na de verhuizin ten hooste 25 kilometer bedraat. 5. Een schriftelijk verzoek om veroedin dient binnen 6 maanden na verhuizin te worden inediend. 6. De veroedin van verhuiskosten bedraat 2.269,- Als de betrokkene in verband met zijn nieuwe werkzaamheden uit anderen hoofde een veroedin van verhuiskosten ontvant, wordt die veroedin in minderin ebracht op dit bedra. 4.5 Overie bepalinen Artikel Samenloop met suppletie (bijlae C-2) 1. Zolan een betrokkene uit hoofde van een ontsla recht heeft op suppletie, heeft hij uit hoofde van dat ontsla een recht op bovenwettelijke uitkerin. 2. Indien de voor de betrokkene eldende duur van de bovenwettelijke uitkerin, zoals vastesteld per de inansdatum van het ontsla, laner zou zijn dan de duur van de suppletie, heeft de betrokkene recht op bovenwettelijke uitkerin met inan van de da per welke het recht op suppletie door het verstrijken van de duur eindit. Duur en hoote van de bovenwettelijke uitkerin worden in dat eval vastesteld alsof er op de inansdatum van het ontsla een recht op aanvullin op de WW-uitkerin zou zijn ontstaan en tot het verstrijken van de duur van de suppletie ononderbroken zou zijn doorelopen. 3. Zolan en voor zover de betrokkene teelijk recht heeft op een bovenwettelijke uitkerin op rond van dit artikel en een WW-uitkerin, een ZW-uitkerin, een andere bovenwettelijke uitkerin of een uitkerin die daar naar aard en strekkin mee overeenkomt, heeft de bovenwettelijke uitkerin op rond van dit artikel het karakter van een aanvullin tot het percentae, bedoeld in artikel 4.2.3, tweede lid. Artikel 4.2.3, vijfde lid, is van overeenkomstie toepassin. 4. Indien op de suppletie onder overeenkomstie toepassin van artikel 27 WW een maatreel is toeepast die bij het verstrijken van de duur van de suppletie no niet eheel is uitevoerd, wordt deze maatreel voortezet tijdens de bovenwettelijke uitkerin. Indien de suppletie blijvend eheel eweierd is, wordt ook de bovenwettelijke uitkerin blijvend eheel eweierd. Artikel Uitkerin ineens 19

20 1. De betrokkene die 50 jaar of ouder, maar no een 55 jaar is op de laatste da van een dienstbetrekkin waaruit hij recht heeft op een bovenwettelijke uitkerin, die niet blijvend eheel is eweierd, heeft zodra zijn vervoluitkerin inaat recht op een uitkerin ineens. 2. De uitkerin ineens is elijk aan het bedra van een aanvullin van de vervoluitkerin edurende 24 maanden per da tot 70% van de berekeninsrondsla. 3. Voor de berekenin van het bedra, bedoeld in het tweede lid, wordt de vervoluitkerin eacht per da: a. 70% van het minimumloon te bedraen indien de betrokkene een onehuwde in de zin van de Toeslaenwet is op wie artikel 2, tweede lid, onderdeel b, Toeslaenwet niet van toepassin is; b. 90% van het minimumloon te bedraen indien de betrokkene een onehuwde in de zin van de Toeslaenwet is op wie artikel 2, tweede lid, onderdeel b, Toeslaenwet van toepassin is; c. 100% van het minimumloon te bedraen indien de betrokkene een ehuwde is in de zin van de Toeslaenwet. 4. Welk onderdeel van het derde lid op de betrokkene van toepassin is, wordt vastesteld naar de situatie op de da voorafaand aan de inansdatum van de vervoluitkerin. 5. De uitkerin ineens wordt betaald binnen een maand na de inansdatum van de vervoluitkerin. De artikelen 36 tot en met 36b WW zijn van overeenkomstie toepassin op de uitkerin ineens voor zover deze onverschuldid is betaald. Artikel De overlijdensuitkerin 1. Indien de betrokkene die recht heeft op bovenwettelijke uitkerin, overlijdt, wordt de overlijdensuitkerin, bedoeld in de artikelen 35 en 36 ZW en artikel 23 Toeslaenwet, aanevuld tot het dabedra van de WW-uitkerin, de ZW-uitkerin, de toesla op rond van de Toeslaenwet en de bovenwettelijke uitkerin waarop de betrokkene op de da van zijn overlijden recht had, vermenivuldid met 21, De overlijdensuitkerin, bedoeld in het eerste lid, wordt zo spoedi moelijk betaald, maar in ieder eval binnen één maand na de vaststellin van het recht op de overlijdensuitkerin. 3. Op de overlijdensuitkerin, bedoeld in het eerste lid, worden andere bedraen waarop de nabestaanden ter zake van het overlijden recht hebben uit of in verband met dienstbetrekkinen van de betrokkene, in minderin ebracht voor zover deze dienstbetrekkinen, of inkomsten uit of in verband daarmee, hebben eleid tot een verminderin van de WW-uitkerin, de ZW-uitkerin, de toesla op rond van de Toeslaenwet of de bovenwettelijke uitkerin van de betrokkene. Dit lid wordt niet toeepast voor zover met die dienstbetrekkinen, of de inkomsten uit of in verband daarmee, al rekenin is ehouden bij de toepassin van dit lid. 4. Vorderinen op de betrokkene ter zake van onverschuldid betaalde bedraen op rond van deze reelin, worden met de overlijdensuitkerin verrekend. 5. De artikelen 33 tot en met 33b ZW zijn van overeenkomstie toepassin op de overlijdensuitkerin voor zover deze onverschuldid is betaald. Artikel Doorwerkin sancties UVW De aanvullinen op rond van dit hoofdstuk worden naar rato aanepast, als de betreffende uitkerin door UWV eheel of edeeltelijk wordt eweierd, vanwee het niet nakomen van de verplichtinen van de werknemer ter voorkomen van (het voortduren van) werkloosheid. Hoofdstuk 5 Disciplinaire maatreelen en schorsin 20

Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011

Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011 Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011 1 CAO PLb 2011 INHOUD Lijst met afkortingen Hoofdstuk 1. Over deze cao 2. Rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers 3. De arbeidsovereenkomst 4. Beloning

Nadere informatie

CAO PLb 2013 INHOUD. Lijst met afkortingen

CAO PLb 2013 INHOUD. Lijst met afkortingen CAO PLb 2013 1 CAO PLb 2013 INHOUD Lijst met afkortingen Hoofdstuk 1. Over deze cao 2. Rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers 3. De arbeidsovereenkomst 4. Beloning 5. Werktijd en arbeidsduur

Nadere informatie

Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek Hoofdstuk 7 Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek 1. DEFINITIES definities Artikel 7:1 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. passende arbeid: alle arbeid die voor de krachten en

Nadere informatie

CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015

CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 (v.140825) 1 Inhoud Bladzijde Ondertekening 3 Protocol 2013-2014 4 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 6 Hoofdstuk 2 De arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

ZANU 2013. o Januari 2013. Regelingen Sociale Zekerheid cao Nederlandse Universiteiten 3

ZANU 2013. o Januari 2013. Regelingen Sociale Zekerheid cao Nederlandse Universiteiten 3 ZANU 2013 o Januari 2013 Regelingen Sociale Zekerheid cao Nederlandse Universiteiten 3 Vereniging van Universiteiten (VSNU) Lange Houtstraat 2 Postbus 13739 2501 ES Den Haag telefoon: : 070 302 14 00 fax

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Cao Smurfit Kappa Corrugated Benelux 2012-2014 COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Smurfit Kappa Vandra B.V. te Oosterhout

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AGC FLAT GLASS NEDERLAND B.V. TE TIEL AGC OOSTERWOLDE B.V. TE OOSTERWOLDE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AGC FLAT GLASS NEDERLAND B.V. TE TIEL AGC OOSTERWOLDE B.V. TE OOSTERWOLDE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR AGC FLAT GLASS NEDERLAND B.V. TE TIEL AGC OOSTERWOLDE B.V. TE OOSTERWOLDE LOOPTIJD 1 JANUARI 2013 TOT EN MET 30 JUNI 2014 1 Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. TE GELDROP LOOPTIJD 1 MEI 2012 TOT EN MET 30 APRIL 2013 Copyright 2012 AWVN Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie 7.13, tweede lid 2. In afwijking van het eerste lid vindt betaling van de bezoldiging wel plaats

Nadere informatie

CAO Reclassering 2007

CAO Reclassering 2007 CAO Reclassering 2007 HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN...7 Artikel 1 - Definities... 7 Artikel 2 - Mannelijke/vrouwelijke benamingen... 7 Artikel 3 - CAO Partijen... 7 Artikel 4 - Looptijd... 7 Artikel

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst

collectieve arbeidsovereenkomst ID=1495578 Arjowiggins Security B.V. collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 Tussen de ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen,

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011...

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011... COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM 1 april 2010 1 april 2011.. Logo s vakbonden 430513 CAO voor Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) Deel 1: bindende regelingen Deel 2: modellen Uitgave juli 2010 Voorwoord Voor u

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Tussen: 1. Transport en Logistiek Nederland, gevestigd te Zoetermeer; Vereniging Verticaal Transport,

Nadere informatie

Sector-CAO Afval & Milieu

Sector-CAO Afval & Milieu Sector-CAO Afval & Milieu Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afval- en Milieubedrijven september 2001 Deze CAO loopt van 1 april 2001 tot en met 31 mei 2002 1 Sector-CAO voor de Afval- en Milieubedrijven

Nadere informatie

CAO voor het omroeppersoneel. 1 oktober 2002 t/m 31 december 2003

CAO voor het omroeppersoneel. 1 oktober 2002 t/m 31 december 2003 CAO voor het omroeppersoneel 1 oktober 2002 t/m 31 december 2003 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 0 Rechten en plichten 2 Hoofdstuk 1 Indienstneming en ontslag.. 6 Hoofdstuk 2 Beloning.. 10 Hoofdstuk 3 Arbeidsduur..

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Blue Sky Group cao 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst. voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA

Collectieve Arbeidsovereenkomst. voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA Versie 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Begripsbepalingen 4 Arbeidsvoorwaarden 4 Dienstbetrekking 5 Werktijden 7 Vakantie

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst 2009 voor de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen

Collectieve arbeidsovereenkomst 2009 voor de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen Collectieve arbeidsovereenkomst 2009 voor de landelijke onderwijsverzorgingsinstellingen afgesloten tussen: WVOI - Enschede en ABVAKABO FNV - Zoetermeer AOb - Utrecht CNV onderwijs - Utrecht CMHF - Zeist

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES INHOUDSOPGAVE PAGINA AANHEF EN PREAMBULE 1 Artikel I (invoering CAP) 1 HOOFDSTUK A ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel A.1 Definities 2 Artikel A.2 Wijziging

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Kinderopvang 2007-2008

Collectieve Arbeidsovereenkomst Kinderopvang 2007-2008 - 1 - Collectieve Arbeidsovereenkomst Kinderopvang 2007-2008 Looptijd: 1 mei 2007 tot en met 30 april 2008. Voor sommige CAO-bepalingen kan een andere ingangsdatum gelden. In dat geval wordt dit bij de

Nadere informatie

A. Hoofdstuk 10d Voorzieningen bij werkloosheid, wordt in zijn geheel vervangen door een nieuw Hoofdstuk 10d en komt te luiden:

A. Hoofdstuk 10d Voorzieningen bij werkloosheid, wordt in zijn geheel vervangen door een nieuw Hoofdstuk 10d en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201300008 A. Hoofdstuk 10d Voorzieningen bij werkloosheid, wordt in zijn geheel vervangen door een nieuw Hoofdstuk 10d en komt te luiden: Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen

Nadere informatie