Ontvangstdatum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontvangstdatum: 21-05-2014"

Transcriptie

1 Ontvanstdatum: Jaarversla/ Jaarrekenin 213

2 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben de Stichtin OPO Smallinerland en OPO Tytsjerksteradiel nl. besloten ezamenlijk verder te aan. Het ultieme doel was en is zor draen voor de continuïteit van openbaar onderwijs in beide emeentes. De Stichtin Furore wil een oranisatie voor basisonderwijs zijn die nu en in de toekomst zort voor kwalitatief oed openbaar onderwijs. In een ebied waar de leerlinenaantallen terulopen is dit naar ons idee alleen maar moelijk indien samenwerkin met de ketenpartners ezocht wordt. Dit is het afelopen jaar dan ook veelvuldi ebeurd en met roeiend succes. In dit jaar versla even wij u inzicht in de wijze waarop wij onze visie en missie willen realiseren en wat er het afelopen jaar bewerkstellid is. Uitanspunt hierbij is strateisch meerjarenbeleidsplan , dat de leidraad is voor het huidie jaarplan. In het navolende stuk even wij een overzicht van heteen we van het jaarplan 213 bereikt hebben en welke relevante zaken zich no meer afspeelden in enoemd jaar. Tot slot even we middels de jaarrekenin inzicht in de financiële ontwikkelinen van het jaar 213. J.J. Balkema Alemeen directeur 2 jop9 leren, door priata, ortdertvil

3 Voorwoord 2 A. Jaarversla 5 Hoofdstuk 1: Alemene informatie Beschrijvin van de oranisatie Visie en Missie Bestuurssamenstellin/versla Manaement en ondersteunin Medezeenschap oraniram oranisatie Beleidsprioriteiten Hoofdstuk 2 Versla van de toezichthouder Samenstelin Belanrijkste onderwerpen van toezicht in het afelopen jaar Evaluatie functioneren van toezichthouder Contacten met GMR en eventueel andere partijen Hoofdstuk 3 Jaarversla Personeel Overzicht functies en salarisschalen Opbouw personeel Formatie Ziekteverzuim Interaal Personeelsbeleid (IPB) Scholin Mobiliteit Functiemix Onderwijs Projecten Kwaliteitszor Zor Ontwikkelinen Passend Onderwijs I.C.T Prestatiebox Huisvestin Oranisatie Leerlinenaantallen Communicatie Krimp/Ontroenin Afhandelin van klachten, door de vertrouwenspersoon van de GGD Alemene toelichtin op financiën Continuiteitspararaaf Geevensset Leerlinenaantallen Balans Staat / Ramin van Baten en Lasten Rapportae aanweziheid en werkin van interne risicobeheersin- en controle systeem Belanrijkste risico's Rapportae toezichthoudend oraan B. Jaarrekenin 43 Hoofdstuk 4 Financiën Grondslaen Jaarcijfers Analyse van het verschil met berotin en jaarrekenin Analyse van het verschil van de balans met vooraand jaar Bestuursbesluit Controle verklarin Bijlaen P a Gerekt, door p r i b b ü v onderwijs!

4 A. Jaarversla Hoofdstuk 1: Alemene informatie 1.1 Beschrijvin van de oranisatie Vierentwinti structureel samenwerkende openbare scholen, waarvan 1 voor het speciaal onderwijs voor primair basisonderwijs, verdeeld over 26 locaties (waarvan 1 locatie een A.Z.S. is) met een interaal verantwoordelijke directeur, die ondersteund worden door het bestuursbureau met aan de leidin een alemeen directeur en een bestuur op hoofdlijnen. Helaas moest het bestuur, in oed overle met alle betrokkenen, op 1 auustus 213 de Veenhoop in het elijknamie dorp sluiten. De Veenhoop was al een nevenvestiin en de teruloop van het leerlinenaantal dwon ons hiertoe. a een randioos afscheid sloot de school haar deuren voor de zomervakantie voor de laatste keer. De oranisatie en haar scholen zijn alemeen toeankelijk voor iedereen zonder onderscheid tussen odsdienst of levensbeschouwin van de leerlin, de ouders of het personeel. De kernwaarden zijn: ledere leerlin is welkom; Iedereen is benoembaar; Wederzijds respect; Waarden en normen; Democratische oranisatie. 1.2 Visie en Missie Visie: OPO Furore is een bevloen, "lerende" oranisatie voor openba ar onderwijs met het oo op talenten, waarin wordt sa menewerkt om een excellente kwaliteit te a ra nderen. Missie: Leren door prima onderwijs met het accent op talent! 5 Jon Ieren door prána, onderwijs!

5 OPE DAG Basisscholen Furore Drachten, april 214 en e r e I A d I r e! ~ - 'sj{ e.m 5 Dak 'eenwooden Dokkum 11Ein. t i Bu n r u m Groninen Th ema ACCET OP TALET M I Z Z I 2 = 3 Heerenveen forlin Dr ac ht i n ri t r,11, M i,., a t i n t Itt 1.` 1.3 Bestuurssamenstellin/versla Het bestuur van OPO Furore bestaat uit een alemeen daelijks bestuur en een alemeen toezichthoudend bestuur. De bestuursleden zijn: functie naam Alemeen bestuur Alemeen bestuurder en Mevr. C. Beerda - Hooeveen voorzitter bestuursveraderinen Alemeen directeur Dhr. J.J. Balkema Alemeen toezichthoudend bestuur Voorzitter Dhr. G. Dedden Secretaris Mevr. J. van der Meulen - Steensma Penninmeester Dhr. T.L. Rijm Lid J.P. Bood Lid Mevr. F. van der Veen Lid Dhr, H. Postma De volende twee zaken zijn niet volledi overedraen aan de stichtin: 1. De berotin en jaarrekenin moeten ieder jaar door de emeente worden oedekeurd. 2. Een ontwerpbesluit van het bestuur een school te stichten, te sluiten of te fuseren moet ook worden oedekeurd door de emeenteraad. 6 Jon Ieren door ricsta otalerwil

6 Vanaf 1 januari 21 heeft de Stichtin Furore een alemeen bestuur. Belanrijke aanleidin voor dit besluit is de Wet "Goed Onderwijs, Goed bestuur", waarin wettelijk is vasteled dat er binnen een schooloranisatie een oranieke splitsin moet zijn tussen besturen en het toezicht houden. Furore heeft ekozen voor het zoenaamde one tier model. In dit model is de alemeen bestuurder en voorzitter van de bestuursveraderin, mevrouw C.Beerda. Zij heeft al haar taken edeleeerd naar de alemeen directeur, J.J.Balkema. Hij is verantwoordelijk voor de daelijkse leidin en het besturen van de stichtin. De overie leden (6) hebben zittin in het alemeen toezichthoudend bestuur. In het jaar 213 heeft het bestuur afscheid enomen van haar bestuurslid mevr. H. van Drimmelen, in haar plaats is dhr. J.P. Bood toeetreden. Voor het versla van het toezichthoudend bestuur verwijs ik u naar hoofdstuk 2: Versla van de toezichthouder. 1.4 Manaement en ondersteunin Alemeen directeur Het bestuur heeft de daelijkse leidin emandateerd aan de alemeen directeur. Sinds 1 januari 21 is dit dhr. J.J. Balkema. Als waarnemend directeur is aanesteld dhr. J.Osina Directeuren en hun scholen Op de scholen is de directeur interaal verantwoordelijk met het accent op het onderwijskundi leiderschap. Op een aantal scholen is er sprake van een twee-scholen-directeur, d.w.z. twee scholen vallen onder de verantwoordelijkheid van één directeur. In het manaementstatuut is de taakverdelin bestuur en directie vastesteld. Directeurenberaad Het directeurenberaad is het overleplatform van de directeuren van de scholen onder voorzitterschap van de alemeen directeur en komt een achttal keren (2 studiebijeenkomsten) per jaar bijeen. Het beraad ondersteunt de alemeen directeur bij de beleidsvormin en uitvoerin op schooloverstijend niveau. Het eeft advies aan de alemeen directeur en omekeerd, laatstenoemde vraat advies aan dit overleplatform. Op basis van deze adviezen stelt de alemeen directeur beleidsvoorstellen aan het bestuur op. Vanuit het directeurenberaad zijn de volende werkroepen actief, waarin ook de diverse beleidsmedewerkers aanschuiven: - onderwijs; - personeel; - beheer, financiën en huisvestin 7 Jon Ieren, door prima onderwijs!

7 Ondersteunin De medewerkers van het bestuursbureau ondersteunen bestuur en directie bij de voorbereidin en uitvoerin van het beleid. Een deel van de administratie (salaris) wordt uitbesteed aan een onderwijsservice bureau (OSG Assen) 1.5 Medezeenschap OPO Furore heeft een GMR. Deze bestaat uit 12 personen: zes ouders en zes personeelsleden. Deze leden verteenwoordien in teenstellin tot de MR., niet hun eien school, maar de personeelsleden, ouders en kinderen van OPO Furore als eheel. Een GMR- lid zit dan ook op persoonlijke titel in de GMR en probeert zo breed moelijk evoed te worden door de achterban. De GMR veradert 6 keer per jaar en heeft daarnaast een thema avond. Twee keer per jaar overlet het daelijks bestuur van de GMR met het Toezichthoudend bestuur. Een reep uit de onderwerpen van de GMR uit het schooljaar 213 zijn: Bestuursformatieplan, Verkiezinen GMR, Berotin 213, Jaarrekenin, Bestuurs formatieplan, WSS 39 en 37, Passend Onderwijs Samen Kansrijk, Beleidsuitanspunten Krimp, Onderzoek instandhoudin scholen, Sta ppenplan formatie, Reerin Lio, Id. banen, acholin&schoolbeeleidin, Vakantiereelin, Dienstreizen TSO reelin, Code Goed Bestuur, Cao&Cao bestuurders, Verkiezinen GMR, Communciatieplan GMR, Bekwaamheidsdossier, Thema avond toekomst perspectief 8 Jokt.s leren, door printa, cquienitip

8 1.6 oraniram oranisatie. Hiërarchie Communicatie BESTUUR(]) ODERSTEUIG (8) Voorzitters Overle (4) Intern beraad (7)... ALGEMEE DIRECTIE (2) IV ( 4 DIRECTEIIRE WERKGROEPE (5) DIRECTEURE BERAAD (6) V Locaties (9) E i S t ~ = W O FIAC IE 131:HEER HUISVESTIG M.R 9 Jon Ieren, door práka«ortderunsl

9 1.7 Beleidsprioriteiten In het schooljaar 21 is het 4 jaren strateisch beleidsplan "Accent op talent" opesteld. Hierin kwamen de volende speerpunten naar voren: We zijn succesvol als in 215 de volende doelen zijn bereikt: A) Oranisatie 1) In alle eledinen wordt bewust de openbare edachte onderstreept en uitedraen. 2) Op alle niveaus binnen Furore vindt zorvuldie, open en transparante communicatie plaats. Om dit te boren worden op alle niveaus esprekkencych evoerd. 3) Op school en stichtinsniveau is een overkoepelend webbased kwaliteitsinstrument, dat via Internet toeankelijk is. 4) Op bestuursniveau is voor 1 auustus 211 een duidelijke scheidin tussen bestuur en toezicht aanebracht. 5) Het bestuursbureau opereert doelmati en professioneel en heeft de omvan die nodi is om dit effectief uit te kunnen voeren. Diitaliserin op het ebied van archiverin op beheersmati en personeelsebied zal plaatsvinden om de effectiviteit te verroten. 6) Bestuurskantoor en scholen hanteren een manaementinformatiesysteem dat data feedback moelijk maakt. 7) Intern en extern vindt publiekelijke verantwoordin plaats, onder meer met behulp van ouder-, leerlin-, en medewerkerstevredenheidsonderzoeken op alle scholen. 8) Er is een lichte toename van het aantal leerlinen vooral in de verstedelijkte ebieden. B) Beheer (onderhoud en financien:) 1) Elke school is eïntereerd in de wijk of het dorp door actief en concreet de moelijkheden te creëren en te benutten om samen met partners (PSZ,KDV,BSO en VO) een afestemd en beredeneerd aanbod te realiseren. Samenwerken met andere denominaties wordt hierbij niet uitesloten. 2) Het schoolebouw is oed eoutilleerd en vormeeven om kwalitatief oed onderwijs te kunnen even. 3) Voor elke school is structureel voor-, tussen- en naschoolse opvan ereeld; leerlinen hebben de moelijkheid deel te nemen aan een da arranement. 4) Op alle niveaus binnen Furore wordt een verantwoord en afestemd financieel beleid evoerd dat een slavaardie en duurzame ontwikkelin moelijk maakt. C) Personeel 1) Elke leerkracht is een professional. Elke medewerker realiseert zijn professionaliserinsplan dat erelateerd is aan de eien leer- en ontwikkelbehoeften, het schoolplan en het strateisch beleidsplan van Furore. Van elke medewerker is er een diitaal portfolio. 2) Het ziekteverzuim is teruebracht naar landelijk niveau. 3) Er wordt leeftijdsbewust personeelsbeleid evoerd. 4) De functiemix is in de ehele oranisatie inevoerd. 5) De stichtin creëert een leeromevin waarin alle medewerkers de uitdain vinden zich te ontwikkelen (hierbij kan worden edacht aan kennis-en kwaliteitskrinen, consultatie, visitatie, audits, intervisieroepen en expertroepen rondom belanrijke beleidsthema's. Onderzocht wordt of naast de samenwerkin met externen een eien leeromevin kan worden opezet. Op die manier wordt inhoud eeven aan "Accent op Talent" en wordt inhoud eeven aan de startcompetenties en bekwaamheidseisen van de medewerkers. 6) De oranisatie werkt met een sociaal statuut. Er is leeftijdsbewust personeelsbeleid ontwikkeld en talenvolle leerkrachten worden eworven en opeleid. 7) Het huidie allocatiemodel is eëvalueerd en er wordt onderzocht of er nieuw allocatiemodel inevoerd moet worden om stabiliteit en kwaliteit op formatieniveau te aranderen. 8) De directeuren zijn individueel en als roep verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereidinen en uitvoerin op school- en stichtinsniveau. 1 Jon leven, door prima, o n d e r w i j s!

10 D) Onderwijs 1) Elke school heeft op basis van de kerndoelen, het door de school vastestelde streefniveau in relatie tot de leerlinenpopulatie en de elementen uit het beleid van Furore een concreet uitewerkt onderwijsconcept. 2) Alle scholen scoren minimaal voldoende op het toezicht kader van Inspectie. Een aantal scholen heeft op onderdelen een excellente beoordelin. 3) Alle scholen voeren een vastesteld basisniveau van zor uit en worden daarop emonitord. Daarnaast heeft elke school in het kader van het Passend onderwijs een zorprofiel ontwikkeld. 4) Binnen Furore is een passend aanbod voor meer-en hoobeaafde kinderen. 5) SBO Het Heechhóf is een expertisecentrum voor zor en realiseert binnen het samenwerkinsverband 37 overeenekomen zoraanbod voor alle Furore scholen.(met uitzonderin van die scholen die participeren in samenwerkinsverband (39) 6) Er is een dekkend netwerk aan bovenschoolse zor waarmee Furore in staat is om aan haar zorplicht te voldoen (Passend Onderwijs) 7) Ten behoeve van 'één kind, één plan' werken de partners met een ezamenlijk zoradviesteam voor tot 12 jaar (ZAT), daarnaast is er een ezamenlijke verwijsindex en een CJG waarbinnen de externe zor ereeld wordt. 8) De afelopen 4 jaar heeft rekenen en taal centraal estaan. Opbrensten zijn op niveau ebracht en er wordt bovenschools emonitord volens een vast stramien. De komende 4 jaar zal er naast de twee beschreven vakebieden ook aandacht zijn voor meer balans in tot de ebieden creativiteit en sport en sociaal emotionele ontwikkelin. Elke school streeft er naar, afhankelijk van de fase van ontwikkelin, om 1 van deze ebieden tot speerpunt te maken. 9) Op ICT ebied zal op bovenschoolniveau worden ewerkt aan vervanin van de server bij de komst van het lasvezelnet. Scholin op een breed terrein wordt binnen OPO Furore verzord door eien leerkrachten met specifieke kennis. 1) Allen kunnen werken op een laptop, PC of netbook, waarbij wordt uiteaan van 1 pc per 5 leerlinen. In elk lokaal is een diitaal schoolbord of Touch screen aanwezi en iedere school kan ebruik maken van een eien interactieve website. 11 jon leren, door prined onderwijs?

11 Hoofdstuk 2 Versla van de toezichthouder. 2.1 Samenstellin. Het toezichthoudende bestuur bestaat uit 6 leden, te weten: Voorzitter Secretaris Penninmeester Lid Lid Lid Dhr. G. Dedden Mevr. J. van der Meulen - Steensma Dhr. T.L. Rijm J.P. Bood Mevr. F. van der Veen Dhr. H. Postma 2.2 Belanrijkste onderwerpen van toezicht in het afelopen jaar. Het bestuur heeft een drietal rollen: Toezichthouder van de stichtin Werkever van de alemeen directeur Klankbord voor de alemeen directeur Het toezichthoudende bestuur heeft in het kalenderjaar 213, 8 keer veraderd. In oktober heeft het bestuur een hele da scholen bezocht. Het bestuur heeft beide emeenteraden uitenodid voor een kennismakin met de stichtin. In dit jaar is een beoordelinsesprek ehouden met de alemeen directeur. Ook heeft het bestuur jaarlijks overle met het daelijks bestuur van de GMR. Als speciaal thema heeft het bestuur zich verdiept in de "Evaluatie van het Interne toezicht". Hiervoor is externe deskundiheid van het bureau Dyade inehuurd. Het toezichthoudend bestuur wordt middels een ontwikkeld dashboard per kwartaal eïnformeerd over de ontwikkelin van de kenetallen. Daarnaast krijt het per kwartaal de rapportaes op financieel ebied. Andere onderwerpen die op de bestuursveraderinen besproken zijn: Jaarplan/Jaarversla, Bestuurs formatieplan, Berotin 214, Vakantiereelin, Jaarverslaen WSS 39 en 37, Ontwikkelinen Passend Onderwijs Samen Kansrijk (Passend Onderwijs), Code Goed Bestuur, Beleidsuitanspunten Krimp, Master plan Krimp, Cyclus van plannin & control, Onderzoek WGA, Overdracht schoolebouwen, Bekwaamheidsdossier, Haalbaarheidsonderzoek Sumar, Evaluatie treasury statuut, Accountant rapport, Cao 213, Cao bestuurders. 2.3 Evaluatie functioneren van toezichthouder. Het toezichthoudend bestuur evalueert jaarlijks haar functioneren. Hiervoor dient als uitanspunt de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. 12 J o n leren, door rit/na, onderwijs!

12 Dit jaar heeft het bestuur een extern bureau, te weten Dyade, inehuurd om het functioneren te evalueren. Hieruit zijn een 12 tal aanbevelinen ekomen, die door het bestuur volledi zijn overenomen. Het bestuur is voornemens om naast haar eien evaluatie derelijke externe evaluaties reelmati te houden. Daarnaast heeft het bestuur besloten om over 2 jaar te onderzoeken of het one tier model no steeds de juiste keus is eweest, dan wel er toch meer voordelen kleven aan het Raad van toezicht-model. 2.4 Contacten met GMR en eventueel andere partijen. Het bestuur heeft jaarlijks overle met het daelijks bestuur van de GMR. Daarnaast hebben er structureel 2 leden van de GMR zittin in de benoeminscommissie van bestuursleden. Een persoon uit de oudereledin en een uit de personeelseledin. Daarnaast heeft het bestuur jaarlijks esprekken met de wethouders van de afzonderlijke emeentes. Ook wordt incidenteel esproken met omrinende besturen indien de noodzaak hiervoor aanwezi. De penninmeester van het toezichthoudend bestuur zit bij de evaluatieesprekken met de accountant en heeft overle met de financiële beleidsmedewerker. 13 j 1 25 leren, door priaut. ortderwijsi

13 Hoofdstuk 3 Jaarversla 3.1. Personeel In het hoofdstuk personeel wordt aandacht besteed aan de diverse beleidsterreinen van personeel zoals formatie, ziekteverzuim, IPB, scholin, mobiliteit en functiemix. Daarnaast wordt een overzicht van de functies en salarisschalen en de opbouw van het personeelsbestand eeven Overzicht functies en salarisschalen Grofwe zijn alle personeelsleden op te delen in Directie, Onderwijzend Personeel en Onderwijs Ondersteunend Personeel. Onderstaand wordt een overzicht eeven van het aantal werknemers verdeeld naar man/vrouw in de verschillende schalen en per 31 december 213.."Pit'Y'r9qn!Selma I man /Vrat ', 1 Vrouw 9 Man Subtotaal!Vrouw 4 Man Subtotaal Vvouw 5 Man Subtotaal V r o u w Subtotaal 6 Vrouw 8 Man Subtotaal Vrouw Subtotaal 9 Vrouw Subtotaal 1 V r o u w 11, Man Subtotaal Vrouw 12 Man DA DEI DE LA L a o n b e k e n d Totaal Subtotaal Subtotaal man Vrouw Subtotaal Man Vrouw Subtotaal Man Subtotaal Man Vrouw Subtotaal Man Vrouw Sub totaal Man Vrouw Subtotaal le ta kt W "F,2897,2897 4,9279 1, 5,9279, , ,3189,2 3,5721 3,7721,33,33 1,,7492 1,7492,51,51 1,16 1,16 2,,8 2,8,5,5 2,8,8 3,6 3 11,9858 4, 7 15,9858 1, 1, 9 35, , ,9435 9, , ,4132 4,86E11 3,959 8, ,1193 G e m W TI-,2897,2897,9856 1,,988,8615,4951,5266,2,5954,53E19, ,,7492,8746,51,51,58,58 1,,8,9333,5,5,9333,8,9,922 1,,943 1, 1,,9128,723,737,9898,7732,8236,9736,792,815,7598 Verdelin vrouwen per ardadesebeel Verdelin mannen per ealculaachat 1 = = K O U O CC e s M e i s I M C G 3 MCO 3 9 = 1 M a a i M o n M o s d i a Me r e w a l i = c o n Ma m a O r m s = e o MO:111 IMIC12 M O A 1 = M O E M I A C I U 3 = n a a l d 14 jo Ieren, door onderwijs!

14 Opbouw personeel OPO Furore had op 31 december werknemers in dienst, waarvan 263 vrouwen en 82 mannen. Daarnaast heeft OPO Furore in 213 ook ebruik emaakt van een payroll-contracten via Randstad Payroll Solutions, Oneveer 25 werknemers hebben voor OPO Furore via een payroll contract ewerkt in 213. OPO Furore heeft ekozen voor het aanaan van payroll-contracten om te voorkomen dat er verplichtinen opebouwd.. Tot slot heeft OPO Furore oneveer 7 oproepkrachten voor vervaninswerkzaamheden. Zij hebben alleen een aanstellin bij OPO Furore op de daen dat zij voor vervanin worden inezet. Onderstaand overzicht eeft de leeftijdsverdelin van alle werknemers van OPO Furore weer over de perdiode t/m Het totaal aantal werknemers wijkt daarom af van het vorie overzicht dat uitaat van peildatum Raar Peilperiode: Van /m St Opb Primair Onderwijs Furore 11,1' Vrouw Man 2 3, 11n I, o o_ o o_ o_ cc o_ a_ o_ o_ D O o m E 5 E o_ a_ t o t t o I t o t t j - 1 IrAutInt_ I+!TI-P1' 111,.i1I11 d tot 25 jaar 1 Leraar in opleidin P Onderwijs ondersteunend personeel OP Onderwijzend Personeel tot 35 jaar 1 Leraar in opleidin 1 P Onderwijs ondersteunend personeel OP Onderwijzend Personeel tot 45 jaar DIR Directieleden 2 2 P Onderwijs ondersteunend personeel OP Onderwijzend Personeel tot 55 jaar DIR Directieleden P Onderwijs ondersteunend personeel OP Onderwijzend Personeel tot 64 jaar DIR Directieleden P Onderwijs ondersteunend personeel OP Onderwijzend Personeel jaar P Onderwijs ondersteunend personeel 2 2 OP Onderwijzend Personeel 3 3 Totaal J o n leren, door prins& onderwijs!

15 Formatie De formatie wordt jaarlijks per schooljaar vastesteld en niet per kalenderjaar. Overzicht van de formatie voor schooljaar in FTE's: Totaal budet 244,5768 Verplichtinen Directie 27,3751 Onderwijzend personeel 198,582 Onderwijs ondersteunen personeel 19,6711, Totale verplichtinen 245,5544 Saldo -, Ziekteverzuim Het ziekteverzuim over 213 van OPO Furore was op bestuursniveau 7%. In verelijkin met 212 (7.92%) is er sprake van een lichte dalin van het verzuim De jaren daarvoor was sprake van een stijin van het verzuim. Landelijk ziekteverzuim in 212 was 6.44% in het basisonderwijs. Opvallend is het hoe verzuim in de leeftijdscateorie (9,5%). In 212 was het verzuimpercentae in deze cateorie 7.92%. Dit is ook vrij hoo, maar het verzuim onder ons ouder personeel is toeenomen in 213. In 212 was het verzuim in de leeftijdscateorie jaar het hoost (1.98%). In 213 is het verzuim in deze cateorie edaald naar 6,6%. Een oede dalin. In het onderwijs is sprake van toename van psychisch verzuim. Op basis van de informatie van Arbo Unie, directeuren en betrokkenen kunnen we concluderen dat er veel psychisch verzuim is met veelal een combinatie werk- en prive erelateerde oorzaken. We hebben de afelopen jaren inezet op een dalin van het verzuim. We hebben bij de Arbo Unie ekozen voor een contract voor verzuimbeeleidin door een bedrijfsarts en arbeidsdeskundie. Door deze combinatie van deskundien kunnen we het verzuim van zowel de medische als arbeidsinhoudelijke kant benaderen en actieve beeleidin bieden om tot herstel te komen en verzuim te voorkomen. We zijn nu bezi te bekijken of we het verzuimproces effectiever kunnen maken. Daarnaast heeft OPO Furore een contract met een bedrijfsmaatschappelijk werkster die zowel individuele werknemers als teams heeft beeleid in 213. De beeleidin van de bedrijfsmaatschappelijk werkster heeft een positieve bijdrae eleverd aan het herstel van werknemers en heeft voorkomen dat werknemers uitvielen door verzuim. In onderstaand overzicht verzuim per peilperiode is het verzuim per school uitewerkt. Alle percentaes zijn onderverdeeld naar kort, kort-middel, lan-middel en lan verzuim. Ook wordt de ziekmeldinsfrequentie (hoeveel keren meldt een personeelslid zich emiddeld ziek) weereeven. In het overzicht 12 maandelijks voortschrijdend emiddeld wordt op bestuursniveau het verzuim per maand per leeftijdscateorie weereeven. Tevens wordt het voortschrijdend verzuim per maand weereeven. 16 Jorty Ieren, door printa, optderunis!

16 'Oranisatorische Eenheid, St Opb Primair Onderwijs Furore Bovenschools : Bestuursbureau Furore Openbare Basisschool 1 Partoer Openbare Basisschool Hu rdearijp Openbare Basisschool Master de Vriesskoalle Openbare Basisschool ft Iepen Stee Openbare Basisschool De Bolster Openbare Basisschool De Oerstek Openbare Basisschool D rimwalda Openbare Basisschool ft Kruired : Openbare Basisschool De Swetten Openbare Basisschool De Opstap Openbare Basisschool Sinnehonk Openbare Basisschool De Barts ' Openbare Basisschool Master Fennemaskoalle Openbare Basisschool De Kameleon Openbare Basisschool de rille Openbare Basisschool De Bolder ' Openbare Basisschool Fin neblom Openbare Basisschool De Skule Openbare Basisschool De Wiksel Openbare Basisschool de Bernebree Openbare Basisschool Great Haersmaskoalle Openbare Basisschool Yr 'e Mande Speciale School voor Basisonderwijs ft Heechhof Openbare Basisschool De Meander Default afdelin 8F4 rotedl Ko rt 5,5%,32%,91% 1,18%',94%,17%,34%,11%,18%1,11%,57%,93%,12%,85%,95%,39%,45% 1,82%,77%,17%,76%,42% 1,71%,7% 1,6% 1,51% 1% Kort I an Middel ; Middel 1,42% 1,34% 6,56% 1,26% 5,75%,57% 6,94% 4,48% 4,8% 6,8%,95% 3,6% 6,83% 1,88% 1,6% 1,2% 3,66% 1,37% Lan TosAal I el din s Ve n t i i i n > 366 Fiequentie (i ,8% 6,65%; 2,7% 7,48% 1,33%, 7,45% 1,2%; 4,67% 1,51% 1,41%?,18% 3,83% 5,91%, 1,73% 2,17% 1,7%; 5,78% 3,7% 1,5% 1,3%,8%! 4,63%,36% 9,19% 1,19% 1,24%,18% 5,7%,63%; 1,2%,46% 1,92% 8,21% 1,1% 8,69% 1,22% 6,82% 9,89% 8,89% 16,37% 9,58% 4,58%.64 6,84% ,2%.89 11,41% 1.3 3,29%.84 5,83%.77 1,%.55 4,24% ,2% ,%,.75 1,23%.76 7,22%.86 5,72% ,9%.23 4,% , ,73% ,33 9,25 16,1 24,59 8,33 3, 7,78 52,67 7,6 12,4 24,95 3,3 7,14 9,97 9,18 29,9 15,5 5,38 3,7 3,4 3,56 37,86' 19,22' 97,25 14,85 1,87 4%1 /% ,92 Berekenin volens methode CBS (31 oktober 25) 17 jort Ieren, door prima, onderwijs!

17 R2T Pe i l ma a n d v a na f : Classificatie : Directieleden, Leraar in opleidin, Onderwijs ondersteunend personeel, Onderwijzend Personeel Drachten, april 214 d -, LitIlri.11_- ] ',I,: t1 1, im,,-, H i L - 1,,, L I LJ 213 Januari,%,% 1,64% 4,82% 3,4% 4,33% 5,45% 7,16% 9,23% 6,34% 213 Februari.%,% 3,4% 4,79% 6,69% 4,39% 6.29% 6,92% 9,12% 6,56% 213 Maart.79%,14% 1.68% 4,36% 4.9% 4,32% 6,34% 6,75% 1,16% 6,9% 213 April.%,12% 3.58% 4,6% 3.69% 4,19% 6,59% 6,76% 9.47% 7,3% 213 Mei,%,9% 2,24% 3,62% 4,45% 4,24% 7,5% 8,66% 7 9 % 7,32% 213 Juni,%.6% 4,65% 3,28% 5,5% 4,32% 9,7% 6,56% 7,63% 7,61% 213 Juli,%,6% 3,65% 2,88% 4,34% 4,25% 5.98% 6 4 % 7,37% 7,87% 213 Auustus,%,6% 3,2% 2,74% 2,66% 3,99% 4 9 % 6,16% 7 8 % 8,19% 213 September.%.6% 3,36% 2,64% 3,49% 3,81% 6 3 % 6.32% 9,3% 8,43% 213 Oktober.%,6% 4,93% 2,86% 4,64% 3,94% 6,77% 6,44% 9,95% 8,53% 213 ovember,%,5% 6,43% 3,41% 5,35% 4,15% 6 7% 5 5 % 12.19% 8,93% 213 December,%,5% 1,33% 4,3% 3,93% 4,39% 5.6% 6,8% 14,34% 9,5% i - ar 2 16, 14, 12, 1, 8. 6, 4, 2,, r e > 1 - i ' c nil t u t c, e9"2.ffi Ed a "- " E re' " 213 Oktober - ta is n. o E E 8 o e Z 7 7 E E tm ni - Verzuim Percentae - Verzuim Percentae - Verzuim Percentae - Verzuim Percentae - Verzuim Percentae Periode Landelijk is sprake van een stabilisatie van het ziekteverzuim. Landelijk is het ziekteverzuimpercentae in het basisonderwijs licht edaald van 6,46%t in 211 naar 6,44% in 212. In 21 was dit percentae 6,8. In het SBO was sprake van een lichte stijin van 6,78 % in 211 naar 6,85% in 212. In 21 was dit 6,48%. De meldinsfrequentie voor het ziekteverzuim in het basisonderwijs was in 212 1,5, een kleine stijin t.o.v. 211 (1,). In het SBO was de meldinsfrequentie in 212 1,23, ook een kleine stijin t.o.v. 211 (1,21) De emiddelde duur van het ziekteverzuim is van 211 op 212 zowel in het basisonderwijs als SBO verder toeenomen. In het BAO is de emiddelde verzuimduur het hoost, 21,98 in 212 tov 18,88 in 211. In het SBO was dit 2,14 in 212 en 17,39 in 211. (bron rapport veauimondetzoek PO en VO van, CenVV) Interaal Personeelsbeleid (IPB) adat in 212 een esprekkencyclus voor OPO Furore is vastesteld, is in 213 een bekwaamheidsdossier voor OPO Furore vastesteld. Daarbij is ook aandacht besteed aan het 18 Jokti teren,door prircut,on.iderwild

18 schoolleidersreister. Er is afesproken dat alle Furore directeuren zich inschrijven in dit reister. Daarnaast is in 213 een start emaakt met het samenstellen van IB- competenties Scholin. Budet schooljaar , Overdracht locaties 9.72, Beschikbaar bovenschools 79.28, Scholin van personeelsleden vindt op 2 niveaus plaats: 1. Schoolniveau: Alle scholen en daarnaast het ondersteuninskantoor ontvanen per schooljaar een budet t.b.v. locatiespecifieke nascholinsactiviteiten. De hoote van het budet is erelateerd aan het aantal basisroepen van de school. De bestedin van de nascholinselden wordt op schoolniveau verantwoord in het schooljaarplan en het schooljaarversla. School: roepen: budet.): t Partoer , Papilio , Hurdearyp , Master de Vriesskoalle , k lepen Stee , De Bolster , De Oerstek , Thrimwalda 5 2.7, k Kruired , De Swetten 1 5.4, De Opstap 5 2.7, Sinnehonk , De Bade , Master Fennemaskoalle 5 2.7, De Kameleon , De Tille , De Bolder , De Finneblom , De Skule , De Wiksel , De Bernebree , Great Haersmaskoalle , Vn 'e Mande , De Meander 2 1.8, t Tweespan , K Heechhof , Ondersteunin , totaal roepen: , 2. Bovenschools niveau - De bovenschoolse middelen zijn inzet t.b.v.: - (Herhalins-) opleidin bedrijfshulpverlenin (BHV); - Schoolleidersopleidin (2 personen) 19 u,t,door nderunj

19 - Opleidin ymnastiek-akte (5 personen) - Coachin/beeleidin - Auditopleidin directeuren OPO Furore - Aanvullende cursussen (incidenteel) Mobiliteit Voor alle werknemers van OPO Furore zijn in 21 de moelijkheden voor mobiliteit verroot door het samenaan van OPO Smallinerland en OPO Tytsjerksteradiel. Dit heeft eleid tot een toename van werknemers die zich aanmelden voor mobiliteit. Bij de start van het schooljaar 212/213 moesten 3 werknemers verplicht warden overeplaatst naar een andere school i.v.m. een tekort in de formatie van de huidie school of om persoonlijke redenen. Deze werknemers zijn allen overeplaatst naar een andere school of naar de vervanerspool. Daarnaast hadden 1 werknemers de wens tot mobiliteit naar een andere school euit. 5 Werknemers zijn in het schooljaar 212/213 daadwerkelijk op een andere school aan werken. Voor de andere werknemers is het niet elukt een match te maken tussen de wensen van betrokkene en de scholen waar vacatureruimte was. OPO Furore wil de mobiliteit van alle werknemers verroten. Voor de formatie-invullin van 213/214 is opnieuw speciaal aandacht eschonken aan de wensen m.b.t. mobiliteit. Toch blijkt het heel lasti te zijn werknemers te plaatsen op een andere school. Omvan vacatures en wtf. matchen niet, voorkeur onder-, midden- of bovenbouw matcht niet met de omvan van de school (kleine plattelandsschool of rotere 'stadsschool'). De ervarin is wel dat er meer werknemers een wens tot mobiliteit hebben. W e blijven daarom werken aan verrotin van de mobiliteit om de werknemers die een wens tot mobiliteit hebben ook te kunnen plaatsen op een andere school. In 213 is daarom een start emaakt met een mobiliteitsplan waarin voorstellen worden edaan die tot verrotin van de mobiliteit kunnen leiden. Dit plan wordt in 214 vastesteld Functiemix Met inan van 1 auustus 21 is de functiemix inevoerd in het primair onderwijs. De functiemix houdt in dat er meer hoere leraarfuncties komen in het primair onderwijs. Tot 21 hadden we in het basisonderwijs alleen een leraarfunctie LA en in het speciaal basisonderwijs een leraarfunctie LB. Er zijn nu ook leraarfuncties LB en LC, waarbij LB een zwaardere functie is dan LA en LC zwaarder dan LB. Bij deze zwaardere functies wordt een hoer opleidinsniveau evraad en is sprake van een zwaarder takenpakket. Uitanspunt is dat de werkzaamheden van de leraar in LB en LC onderscheidend zijn qua niveau en complexiteit ten opzichte van de werkzaamheden van de leraar in LA. In juni 21 heeft OPO Furore de notitie "Invoerin functiemix bij OPO Furore" vastesteld. In de notitie is vasteled hoe OPO Furore de functiemix invoert en zijn de functies leraar LB voor basisonderwijs en leraar LC voor speciaal basisonderwijs vastesteld. In onderstaand overzicht wordt weereeven hoeveel fte OPO Furore de komende jaren in kan zetten voor leraar LB en LC. OPO Furore realiseert per fte functie leraar LB. W e hadden per ,13 fte LB moeten realiseren. 9 Van de 26 scholen hebben nu leraren in de LB-functie. De rotere scholen die nu no een LBfunctie hebben, moeten trachten deze te realiseren in de komende jaren. Via o.a. de esprekkencyclus wordt nader aandacht aan de LB-functie besteed. 2 Jon teren, door prinuu onderwijs!

20 &noen Functie! natie i..t Scholen 1e Totaal aantal leerlinen Totaal el 12 rit Partoer 33 3,9, 12 VK ± obs Hurdearyp 18 1, Z ri Master de Vresskoall 38,2182 ri 13MC rilt lepen Stee 48, U r,de Bolster 44,3 e i n e / el De Oerstek 56,4638 :n 14BP el Ibrimsakla 128 1,1182.ri 14E min nerée =11 OG ',.!Sw effen 216 2,3455 ei 14O1 -,273 r 141-U ri De Opstap 14,8182 o114,11, ent Sonehonk 65,5864 ell4lr -ide Bade 146 1,399 -,1411/461 col Master Fennenaskaa 99,75.,114XM 4-3 Da Karreleon 214 2,3182,115KG b De 1111e 131 1,1864,1153/IT e:tweespan 182 1, U6 r) De Bolder 259 2,9318 o, 15Y el De Finneiorn 74,791 el 113AL iel De $11e 71, L-iDe ~set 68,6 ri ISB =Tb Bernebree 59, , Great Haersmaskcalle 64, HM., Yn 'e Mende 64,5727 r1 271L ei De Meander 462 5,7 r IAZC -Pa ol o 53,4227 ri bt -Innaai 3395 ts Weber dan wtf in Min,78 1,56 2,34 3,12 3,91,379,7418 1,1127 1, ,8545,438,873,139 ',1746,2162,855,139,1964, ,6,12,18,24,3,927,1854,2782,379,4636,2236,4473,679,8946 1,1182,518,138,1555,273,2591,4691,9362 1,473 1,8764 2,3455,1636,3273,499,6546,8182,1173,2346,351,4691,5864,2782,5584,8345 1,1127 1,399,15,3,45,6.,75,4636,9273 1,399 1,8546 2,3182,2373,4746,7118,9491 1,1864,3764,7527 1,1291 1,554 1,8818,5864 1,1727 1,7591 2,3454 2,9318,14181,2836,4255,5673,791,1336,2673,49,5346,6682,12,24,38,48,6,19,218,327,438,545,1691,3382,573,6764,8455,1145,2291,3436,4582,5727 1,14 2,28 3,42 4,56 5,7, , , , Gerealiseerd EJ- - 1 E_ t _ 2u1 32,6455 6, ,691 19,637 26, ,6728 P. 15, Aanvraa 3 Som van Funclier b e d e,ir Scholen e- Totaal aantal leerlinen: Totaal ii119g 'rilt Heechhof 165 1, ,2741,54E11,8221 1,961 1,371 Gerealiseerd jony Ieren, door opudertaijsi

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2014 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0)10

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie