Ontvangstdatum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontvangstdatum: 21-05-2014"

Transcriptie

1 Ontvanstdatum: Jaarversla/ Jaarrekenin 213

2 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben de Stichtin OPO Smallinerland en OPO Tytsjerksteradiel nl. besloten ezamenlijk verder te aan. Het ultieme doel was en is zor draen voor de continuïteit van openbaar onderwijs in beide emeentes. De Stichtin Furore wil een oranisatie voor basisonderwijs zijn die nu en in de toekomst zort voor kwalitatief oed openbaar onderwijs. In een ebied waar de leerlinenaantallen terulopen is dit naar ons idee alleen maar moelijk indien samenwerkin met de ketenpartners ezocht wordt. Dit is het afelopen jaar dan ook veelvuldi ebeurd en met roeiend succes. In dit jaar versla even wij u inzicht in de wijze waarop wij onze visie en missie willen realiseren en wat er het afelopen jaar bewerkstellid is. Uitanspunt hierbij is strateisch meerjarenbeleidsplan , dat de leidraad is voor het huidie jaarplan. In het navolende stuk even wij een overzicht van heteen we van het jaarplan 213 bereikt hebben en welke relevante zaken zich no meer afspeelden in enoemd jaar. Tot slot even we middels de jaarrekenin inzicht in de financiële ontwikkelinen van het jaar 213. J.J. Balkema Alemeen directeur 2 jop9 leren, door priata, ortdertvil

3 Voorwoord 2 A. Jaarversla 5 Hoofdstuk 1: Alemene informatie Beschrijvin van de oranisatie Visie en Missie Bestuurssamenstellin/versla Manaement en ondersteunin Medezeenschap oraniram oranisatie Beleidsprioriteiten Hoofdstuk 2 Versla van de toezichthouder Samenstelin Belanrijkste onderwerpen van toezicht in het afelopen jaar Evaluatie functioneren van toezichthouder Contacten met GMR en eventueel andere partijen Hoofdstuk 3 Jaarversla Personeel Overzicht functies en salarisschalen Opbouw personeel Formatie Ziekteverzuim Interaal Personeelsbeleid (IPB) Scholin Mobiliteit Functiemix Onderwijs Projecten Kwaliteitszor Zor Ontwikkelinen Passend Onderwijs I.C.T Prestatiebox Huisvestin Oranisatie Leerlinenaantallen Communicatie Krimp/Ontroenin Afhandelin van klachten, door de vertrouwenspersoon van de GGD Alemene toelichtin op financiën Continuiteitspararaaf Geevensset Leerlinenaantallen Balans Staat / Ramin van Baten en Lasten Rapportae aanweziheid en werkin van interne risicobeheersin- en controle systeem Belanrijkste risico's Rapportae toezichthoudend oraan B. Jaarrekenin 43 Hoofdstuk 4 Financiën Grondslaen Jaarcijfers Analyse van het verschil met berotin en jaarrekenin Analyse van het verschil van de balans met vooraand jaar Bestuursbesluit Controle verklarin Bijlaen P a Gerekt, door p r i b b ü v onderwijs!

4 A. Jaarversla Hoofdstuk 1: Alemene informatie 1.1 Beschrijvin van de oranisatie Vierentwinti structureel samenwerkende openbare scholen, waarvan 1 voor het speciaal onderwijs voor primair basisonderwijs, verdeeld over 26 locaties (waarvan 1 locatie een A.Z.S. is) met een interaal verantwoordelijke directeur, die ondersteund worden door het bestuursbureau met aan de leidin een alemeen directeur en een bestuur op hoofdlijnen. Helaas moest het bestuur, in oed overle met alle betrokkenen, op 1 auustus 213 de Veenhoop in het elijknamie dorp sluiten. De Veenhoop was al een nevenvestiin en de teruloop van het leerlinenaantal dwon ons hiertoe. a een randioos afscheid sloot de school haar deuren voor de zomervakantie voor de laatste keer. De oranisatie en haar scholen zijn alemeen toeankelijk voor iedereen zonder onderscheid tussen odsdienst of levensbeschouwin van de leerlin, de ouders of het personeel. De kernwaarden zijn: ledere leerlin is welkom; Iedereen is benoembaar; Wederzijds respect; Waarden en normen; Democratische oranisatie. 1.2 Visie en Missie Visie: OPO Furore is een bevloen, "lerende" oranisatie voor openba ar onderwijs met het oo op talenten, waarin wordt sa menewerkt om een excellente kwaliteit te a ra nderen. Missie: Leren door prima onderwijs met het accent op talent! 5 Jon Ieren door prána, onderwijs!

5 OPE DAG Basisscholen Furore Drachten, april 214 en e r e I A d I r e! ~ - 'sj{ e.m 5 Dak 'eenwooden Dokkum 11Ein. t i Bu n r u m Groninen Th ema ACCET OP TALET M I Z Z I 2 = 3 Heerenveen forlin Dr ac ht i n ri t r,11, M i,., a t i n t Itt 1.` 1.3 Bestuurssamenstellin/versla Het bestuur van OPO Furore bestaat uit een alemeen daelijks bestuur en een alemeen toezichthoudend bestuur. De bestuursleden zijn: functie naam Alemeen bestuur Alemeen bestuurder en Mevr. C. Beerda - Hooeveen voorzitter bestuursveraderinen Alemeen directeur Dhr. J.J. Balkema Alemeen toezichthoudend bestuur Voorzitter Dhr. G. Dedden Secretaris Mevr. J. van der Meulen - Steensma Penninmeester Dhr. T.L. Rijm Lid J.P. Bood Lid Mevr. F. van der Veen Lid Dhr, H. Postma De volende twee zaken zijn niet volledi overedraen aan de stichtin: 1. De berotin en jaarrekenin moeten ieder jaar door de emeente worden oedekeurd. 2. Een ontwerpbesluit van het bestuur een school te stichten, te sluiten of te fuseren moet ook worden oedekeurd door de emeenteraad. 6 Jon Ieren door ricsta otalerwil

6 Vanaf 1 januari 21 heeft de Stichtin Furore een alemeen bestuur. Belanrijke aanleidin voor dit besluit is de Wet "Goed Onderwijs, Goed bestuur", waarin wettelijk is vasteled dat er binnen een schooloranisatie een oranieke splitsin moet zijn tussen besturen en het toezicht houden. Furore heeft ekozen voor het zoenaamde one tier model. In dit model is de alemeen bestuurder en voorzitter van de bestuursveraderin, mevrouw C.Beerda. Zij heeft al haar taken edeleeerd naar de alemeen directeur, J.J.Balkema. Hij is verantwoordelijk voor de daelijkse leidin en het besturen van de stichtin. De overie leden (6) hebben zittin in het alemeen toezichthoudend bestuur. In het jaar 213 heeft het bestuur afscheid enomen van haar bestuurslid mevr. H. van Drimmelen, in haar plaats is dhr. J.P. Bood toeetreden. Voor het versla van het toezichthoudend bestuur verwijs ik u naar hoofdstuk 2: Versla van de toezichthouder. 1.4 Manaement en ondersteunin Alemeen directeur Het bestuur heeft de daelijkse leidin emandateerd aan de alemeen directeur. Sinds 1 januari 21 is dit dhr. J.J. Balkema. Als waarnemend directeur is aanesteld dhr. J.Osina Directeuren en hun scholen Op de scholen is de directeur interaal verantwoordelijk met het accent op het onderwijskundi leiderschap. Op een aantal scholen is er sprake van een twee-scholen-directeur, d.w.z. twee scholen vallen onder de verantwoordelijkheid van één directeur. In het manaementstatuut is de taakverdelin bestuur en directie vastesteld. Directeurenberaad Het directeurenberaad is het overleplatform van de directeuren van de scholen onder voorzitterschap van de alemeen directeur en komt een achttal keren (2 studiebijeenkomsten) per jaar bijeen. Het beraad ondersteunt de alemeen directeur bij de beleidsvormin en uitvoerin op schooloverstijend niveau. Het eeft advies aan de alemeen directeur en omekeerd, laatstenoemde vraat advies aan dit overleplatform. Op basis van deze adviezen stelt de alemeen directeur beleidsvoorstellen aan het bestuur op. Vanuit het directeurenberaad zijn de volende werkroepen actief, waarin ook de diverse beleidsmedewerkers aanschuiven: - onderwijs; - personeel; - beheer, financiën en huisvestin 7 Jon Ieren, door prima onderwijs!

7 Ondersteunin De medewerkers van het bestuursbureau ondersteunen bestuur en directie bij de voorbereidin en uitvoerin van het beleid. Een deel van de administratie (salaris) wordt uitbesteed aan een onderwijsservice bureau (OSG Assen) 1.5 Medezeenschap OPO Furore heeft een GMR. Deze bestaat uit 12 personen: zes ouders en zes personeelsleden. Deze leden verteenwoordien in teenstellin tot de MR., niet hun eien school, maar de personeelsleden, ouders en kinderen van OPO Furore als eheel. Een GMR- lid zit dan ook op persoonlijke titel in de GMR en probeert zo breed moelijk evoed te worden door de achterban. De GMR veradert 6 keer per jaar en heeft daarnaast een thema avond. Twee keer per jaar overlet het daelijks bestuur van de GMR met het Toezichthoudend bestuur. Een reep uit de onderwerpen van de GMR uit het schooljaar 213 zijn: Bestuursformatieplan, Verkiezinen GMR, Berotin 213, Jaarrekenin, Bestuurs formatieplan, WSS 39 en 37, Passend Onderwijs Samen Kansrijk, Beleidsuitanspunten Krimp, Onderzoek instandhoudin scholen, Sta ppenplan formatie, Reerin Lio, Id. banen, acholin&schoolbeeleidin, Vakantiereelin, Dienstreizen TSO reelin, Code Goed Bestuur, Cao&Cao bestuurders, Verkiezinen GMR, Communciatieplan GMR, Bekwaamheidsdossier, Thema avond toekomst perspectief 8 Jokt.s leren, door printa, cquienitip

8 1.6 oraniram oranisatie. Hiërarchie Communicatie BESTUUR(]) ODERSTEUIG (8) Voorzitters Overle (4) Intern beraad (7)... ALGEMEE DIRECTIE (2) IV ( 4 DIRECTEIIRE WERKGROEPE (5) DIRECTEURE BERAAD (6) V Locaties (9) E i S t ~ = W O FIAC IE 131:HEER HUISVESTIG M.R 9 Jon Ieren, door práka«ortderunsl

9 1.7 Beleidsprioriteiten In het schooljaar 21 is het 4 jaren strateisch beleidsplan "Accent op talent" opesteld. Hierin kwamen de volende speerpunten naar voren: We zijn succesvol als in 215 de volende doelen zijn bereikt: A) Oranisatie 1) In alle eledinen wordt bewust de openbare edachte onderstreept en uitedraen. 2) Op alle niveaus binnen Furore vindt zorvuldie, open en transparante communicatie plaats. Om dit te boren worden op alle niveaus esprekkencych evoerd. 3) Op school en stichtinsniveau is een overkoepelend webbased kwaliteitsinstrument, dat via Internet toeankelijk is. 4) Op bestuursniveau is voor 1 auustus 211 een duidelijke scheidin tussen bestuur en toezicht aanebracht. 5) Het bestuursbureau opereert doelmati en professioneel en heeft de omvan die nodi is om dit effectief uit te kunnen voeren. Diitaliserin op het ebied van archiverin op beheersmati en personeelsebied zal plaatsvinden om de effectiviteit te verroten. 6) Bestuurskantoor en scholen hanteren een manaementinformatiesysteem dat data feedback moelijk maakt. 7) Intern en extern vindt publiekelijke verantwoordin plaats, onder meer met behulp van ouder-, leerlin-, en medewerkerstevredenheidsonderzoeken op alle scholen. 8) Er is een lichte toename van het aantal leerlinen vooral in de verstedelijkte ebieden. B) Beheer (onderhoud en financien:) 1) Elke school is eïntereerd in de wijk of het dorp door actief en concreet de moelijkheden te creëren en te benutten om samen met partners (PSZ,KDV,BSO en VO) een afestemd en beredeneerd aanbod te realiseren. Samenwerken met andere denominaties wordt hierbij niet uitesloten. 2) Het schoolebouw is oed eoutilleerd en vormeeven om kwalitatief oed onderwijs te kunnen even. 3) Voor elke school is structureel voor-, tussen- en naschoolse opvan ereeld; leerlinen hebben de moelijkheid deel te nemen aan een da arranement. 4) Op alle niveaus binnen Furore wordt een verantwoord en afestemd financieel beleid evoerd dat een slavaardie en duurzame ontwikkelin moelijk maakt. C) Personeel 1) Elke leerkracht is een professional. Elke medewerker realiseert zijn professionaliserinsplan dat erelateerd is aan de eien leer- en ontwikkelbehoeften, het schoolplan en het strateisch beleidsplan van Furore. Van elke medewerker is er een diitaal portfolio. 2) Het ziekteverzuim is teruebracht naar landelijk niveau. 3) Er wordt leeftijdsbewust personeelsbeleid evoerd. 4) De functiemix is in de ehele oranisatie inevoerd. 5) De stichtin creëert een leeromevin waarin alle medewerkers de uitdain vinden zich te ontwikkelen (hierbij kan worden edacht aan kennis-en kwaliteitskrinen, consultatie, visitatie, audits, intervisieroepen en expertroepen rondom belanrijke beleidsthema's. Onderzocht wordt of naast de samenwerkin met externen een eien leeromevin kan worden opezet. Op die manier wordt inhoud eeven aan "Accent op Talent" en wordt inhoud eeven aan de startcompetenties en bekwaamheidseisen van de medewerkers. 6) De oranisatie werkt met een sociaal statuut. Er is leeftijdsbewust personeelsbeleid ontwikkeld en talenvolle leerkrachten worden eworven en opeleid. 7) Het huidie allocatiemodel is eëvalueerd en er wordt onderzocht of er nieuw allocatiemodel inevoerd moet worden om stabiliteit en kwaliteit op formatieniveau te aranderen. 8) De directeuren zijn individueel en als roep verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereidinen en uitvoerin op school- en stichtinsniveau. 1 Jon leven, door prima, o n d e r w i j s!

10 D) Onderwijs 1) Elke school heeft op basis van de kerndoelen, het door de school vastestelde streefniveau in relatie tot de leerlinenpopulatie en de elementen uit het beleid van Furore een concreet uitewerkt onderwijsconcept. 2) Alle scholen scoren minimaal voldoende op het toezicht kader van Inspectie. Een aantal scholen heeft op onderdelen een excellente beoordelin. 3) Alle scholen voeren een vastesteld basisniveau van zor uit en worden daarop emonitord. Daarnaast heeft elke school in het kader van het Passend onderwijs een zorprofiel ontwikkeld. 4) Binnen Furore is een passend aanbod voor meer-en hoobeaafde kinderen. 5) SBO Het Heechhóf is een expertisecentrum voor zor en realiseert binnen het samenwerkinsverband 37 overeenekomen zoraanbod voor alle Furore scholen.(met uitzonderin van die scholen die participeren in samenwerkinsverband (39) 6) Er is een dekkend netwerk aan bovenschoolse zor waarmee Furore in staat is om aan haar zorplicht te voldoen (Passend Onderwijs) 7) Ten behoeve van 'één kind, één plan' werken de partners met een ezamenlijk zoradviesteam voor tot 12 jaar (ZAT), daarnaast is er een ezamenlijke verwijsindex en een CJG waarbinnen de externe zor ereeld wordt. 8) De afelopen 4 jaar heeft rekenen en taal centraal estaan. Opbrensten zijn op niveau ebracht en er wordt bovenschools emonitord volens een vast stramien. De komende 4 jaar zal er naast de twee beschreven vakebieden ook aandacht zijn voor meer balans in tot de ebieden creativiteit en sport en sociaal emotionele ontwikkelin. Elke school streeft er naar, afhankelijk van de fase van ontwikkelin, om 1 van deze ebieden tot speerpunt te maken. 9) Op ICT ebied zal op bovenschoolniveau worden ewerkt aan vervanin van de server bij de komst van het lasvezelnet. Scholin op een breed terrein wordt binnen OPO Furore verzord door eien leerkrachten met specifieke kennis. 1) Allen kunnen werken op een laptop, PC of netbook, waarbij wordt uiteaan van 1 pc per 5 leerlinen. In elk lokaal is een diitaal schoolbord of Touch screen aanwezi en iedere school kan ebruik maken van een eien interactieve website. 11 jon leren, door prined onderwijs?

11 Hoofdstuk 2 Versla van de toezichthouder. 2.1 Samenstellin. Het toezichthoudende bestuur bestaat uit 6 leden, te weten: Voorzitter Secretaris Penninmeester Lid Lid Lid Dhr. G. Dedden Mevr. J. van der Meulen - Steensma Dhr. T.L. Rijm J.P. Bood Mevr. F. van der Veen Dhr. H. Postma 2.2 Belanrijkste onderwerpen van toezicht in het afelopen jaar. Het bestuur heeft een drietal rollen: Toezichthouder van de stichtin Werkever van de alemeen directeur Klankbord voor de alemeen directeur Het toezichthoudende bestuur heeft in het kalenderjaar 213, 8 keer veraderd. In oktober heeft het bestuur een hele da scholen bezocht. Het bestuur heeft beide emeenteraden uitenodid voor een kennismakin met de stichtin. In dit jaar is een beoordelinsesprek ehouden met de alemeen directeur. Ook heeft het bestuur jaarlijks overle met het daelijks bestuur van de GMR. Als speciaal thema heeft het bestuur zich verdiept in de "Evaluatie van het Interne toezicht". Hiervoor is externe deskundiheid van het bureau Dyade inehuurd. Het toezichthoudend bestuur wordt middels een ontwikkeld dashboard per kwartaal eïnformeerd over de ontwikkelin van de kenetallen. Daarnaast krijt het per kwartaal de rapportaes op financieel ebied. Andere onderwerpen die op de bestuursveraderinen besproken zijn: Jaarplan/Jaarversla, Bestuurs formatieplan, Berotin 214, Vakantiereelin, Jaarverslaen WSS 39 en 37, Ontwikkelinen Passend Onderwijs Samen Kansrijk (Passend Onderwijs), Code Goed Bestuur, Beleidsuitanspunten Krimp, Master plan Krimp, Cyclus van plannin & control, Onderzoek WGA, Overdracht schoolebouwen, Bekwaamheidsdossier, Haalbaarheidsonderzoek Sumar, Evaluatie treasury statuut, Accountant rapport, Cao 213, Cao bestuurders. 2.3 Evaluatie functioneren van toezichthouder. Het toezichthoudend bestuur evalueert jaarlijks haar functioneren. Hiervoor dient als uitanspunt de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. 12 J o n leren, door rit/na, onderwijs!

12 Dit jaar heeft het bestuur een extern bureau, te weten Dyade, inehuurd om het functioneren te evalueren. Hieruit zijn een 12 tal aanbevelinen ekomen, die door het bestuur volledi zijn overenomen. Het bestuur is voornemens om naast haar eien evaluatie derelijke externe evaluaties reelmati te houden. Daarnaast heeft het bestuur besloten om over 2 jaar te onderzoeken of het one tier model no steeds de juiste keus is eweest, dan wel er toch meer voordelen kleven aan het Raad van toezicht-model. 2.4 Contacten met GMR en eventueel andere partijen. Het bestuur heeft jaarlijks overle met het daelijks bestuur van de GMR. Daarnaast hebben er structureel 2 leden van de GMR zittin in de benoeminscommissie van bestuursleden. Een persoon uit de oudereledin en een uit de personeelseledin. Daarnaast heeft het bestuur jaarlijks esprekken met de wethouders van de afzonderlijke emeentes. Ook wordt incidenteel esproken met omrinende besturen indien de noodzaak hiervoor aanwezi. De penninmeester van het toezichthoudend bestuur zit bij de evaluatieesprekken met de accountant en heeft overle met de financiële beleidsmedewerker. 13 j 1 25 leren, door priaut. ortderwijsi

13 Hoofdstuk 3 Jaarversla 3.1. Personeel In het hoofdstuk personeel wordt aandacht besteed aan de diverse beleidsterreinen van personeel zoals formatie, ziekteverzuim, IPB, scholin, mobiliteit en functiemix. Daarnaast wordt een overzicht van de functies en salarisschalen en de opbouw van het personeelsbestand eeven Overzicht functies en salarisschalen Grofwe zijn alle personeelsleden op te delen in Directie, Onderwijzend Personeel en Onderwijs Ondersteunend Personeel. Onderstaand wordt een overzicht eeven van het aantal werknemers verdeeld naar man/vrouw in de verschillende schalen en per 31 december 213.."Pit'Y'r9qn!Selma I man /Vrat ', 1 Vrouw 9 Man Subtotaal!Vrouw 4 Man Subtotaal Vvouw 5 Man Subtotaal V r o u w Subtotaal 6 Vrouw 8 Man Subtotaal Vrouw Subtotaal 9 Vrouw Subtotaal 1 V r o u w 11, Man Subtotaal Vrouw 12 Man DA DEI DE LA L a o n b e k e n d Totaal Subtotaal Subtotaal man Vrouw Subtotaal Man Vrouw Subtotaal Man Subtotaal Man Vrouw Subtotaal Man Vrouw Sub totaal Man Vrouw Subtotaal le ta kt W "F,2897,2897 4,9279 1, 5,9279, , ,3189,2 3,5721 3,7721,33,33 1,,7492 1,7492,51,51 1,16 1,16 2,,8 2,8,5,5 2,8,8 3,6 3 11,9858 4, 7 15,9858 1, 1, 9 35, , ,9435 9, , ,4132 4,86E11 3,959 8, ,1193 G e m W TI-,2897,2897,9856 1,,988,8615,4951,5266,2,5954,53E19, ,,7492,8746,51,51,58,58 1,,8,9333,5,5,9333,8,9,922 1,,943 1, 1,,9128,723,737,9898,7732,8236,9736,792,815,7598 Verdelin vrouwen per ardadesebeel Verdelin mannen per ealculaachat 1 = = K O U O CC e s M e i s I M C G 3 MCO 3 9 = 1 M a a i M o n M o s d i a Me r e w a l i = c o n Ma m a O r m s = e o MO:111 IMIC12 M O A 1 = M O E M I A C I U 3 = n a a l d 14 jo Ieren, door onderwijs!

14 Opbouw personeel OPO Furore had op 31 december werknemers in dienst, waarvan 263 vrouwen en 82 mannen. Daarnaast heeft OPO Furore in 213 ook ebruik emaakt van een payroll-contracten via Randstad Payroll Solutions, Oneveer 25 werknemers hebben voor OPO Furore via een payroll contract ewerkt in 213. OPO Furore heeft ekozen voor het aanaan van payroll-contracten om te voorkomen dat er verplichtinen opebouwd.. Tot slot heeft OPO Furore oneveer 7 oproepkrachten voor vervaninswerkzaamheden. Zij hebben alleen een aanstellin bij OPO Furore op de daen dat zij voor vervanin worden inezet. Onderstaand overzicht eeft de leeftijdsverdelin van alle werknemers van OPO Furore weer over de perdiode t/m Het totaal aantal werknemers wijkt daarom af van het vorie overzicht dat uitaat van peildatum Raar Peilperiode: Van /m St Opb Primair Onderwijs Furore 11,1' Vrouw Man 2 3, 11n I, o o_ o o_ o_ cc o_ a_ o_ o_ D O o m E 5 E o_ a_ t o t t o I t o t t j - 1 IrAutInt_ I+!TI-P1' 111,.i1I11 d tot 25 jaar 1 Leraar in opleidin P Onderwijs ondersteunend personeel OP Onderwijzend Personeel tot 35 jaar 1 Leraar in opleidin 1 P Onderwijs ondersteunend personeel OP Onderwijzend Personeel tot 45 jaar DIR Directieleden 2 2 P Onderwijs ondersteunend personeel OP Onderwijzend Personeel tot 55 jaar DIR Directieleden P Onderwijs ondersteunend personeel OP Onderwijzend Personeel tot 64 jaar DIR Directieleden P Onderwijs ondersteunend personeel OP Onderwijzend Personeel jaar P Onderwijs ondersteunend personeel 2 2 OP Onderwijzend Personeel 3 3 Totaal J o n leren, door prins& onderwijs!

15 Formatie De formatie wordt jaarlijks per schooljaar vastesteld en niet per kalenderjaar. Overzicht van de formatie voor schooljaar in FTE's: Totaal budet 244,5768 Verplichtinen Directie 27,3751 Onderwijzend personeel 198,582 Onderwijs ondersteunen personeel 19,6711, Totale verplichtinen 245,5544 Saldo -, Ziekteverzuim Het ziekteverzuim over 213 van OPO Furore was op bestuursniveau 7%. In verelijkin met 212 (7.92%) is er sprake van een lichte dalin van het verzuim De jaren daarvoor was sprake van een stijin van het verzuim. Landelijk ziekteverzuim in 212 was 6.44% in het basisonderwijs. Opvallend is het hoe verzuim in de leeftijdscateorie (9,5%). In 212 was het verzuimpercentae in deze cateorie 7.92%. Dit is ook vrij hoo, maar het verzuim onder ons ouder personeel is toeenomen in 213. In 212 was het verzuim in de leeftijdscateorie jaar het hoost (1.98%). In 213 is het verzuim in deze cateorie edaald naar 6,6%. Een oede dalin. In het onderwijs is sprake van toename van psychisch verzuim. Op basis van de informatie van Arbo Unie, directeuren en betrokkenen kunnen we concluderen dat er veel psychisch verzuim is met veelal een combinatie werk- en prive erelateerde oorzaken. We hebben de afelopen jaren inezet op een dalin van het verzuim. We hebben bij de Arbo Unie ekozen voor een contract voor verzuimbeeleidin door een bedrijfsarts en arbeidsdeskundie. Door deze combinatie van deskundien kunnen we het verzuim van zowel de medische als arbeidsinhoudelijke kant benaderen en actieve beeleidin bieden om tot herstel te komen en verzuim te voorkomen. We zijn nu bezi te bekijken of we het verzuimproces effectiever kunnen maken. Daarnaast heeft OPO Furore een contract met een bedrijfsmaatschappelijk werkster die zowel individuele werknemers als teams heeft beeleid in 213. De beeleidin van de bedrijfsmaatschappelijk werkster heeft een positieve bijdrae eleverd aan het herstel van werknemers en heeft voorkomen dat werknemers uitvielen door verzuim. In onderstaand overzicht verzuim per peilperiode is het verzuim per school uitewerkt. Alle percentaes zijn onderverdeeld naar kort, kort-middel, lan-middel en lan verzuim. Ook wordt de ziekmeldinsfrequentie (hoeveel keren meldt een personeelslid zich emiddeld ziek) weereeven. In het overzicht 12 maandelijks voortschrijdend emiddeld wordt op bestuursniveau het verzuim per maand per leeftijdscateorie weereeven. Tevens wordt het voortschrijdend verzuim per maand weereeven. 16 Jorty Ieren, door printa, optderunis!

16 'Oranisatorische Eenheid, St Opb Primair Onderwijs Furore Bovenschools : Bestuursbureau Furore Openbare Basisschool 1 Partoer Openbare Basisschool Hu rdearijp Openbare Basisschool Master de Vriesskoalle Openbare Basisschool ft Iepen Stee Openbare Basisschool De Bolster Openbare Basisschool De Oerstek Openbare Basisschool D rimwalda Openbare Basisschool ft Kruired : Openbare Basisschool De Swetten Openbare Basisschool De Opstap Openbare Basisschool Sinnehonk Openbare Basisschool De Barts ' Openbare Basisschool Master Fennemaskoalle Openbare Basisschool De Kameleon Openbare Basisschool de rille Openbare Basisschool De Bolder ' Openbare Basisschool Fin neblom Openbare Basisschool De Skule Openbare Basisschool De Wiksel Openbare Basisschool de Bernebree Openbare Basisschool Great Haersmaskoalle Openbare Basisschool Yr 'e Mande Speciale School voor Basisonderwijs ft Heechhof Openbare Basisschool De Meander Default afdelin 8F4 rotedl Ko rt 5,5%,32%,91% 1,18%',94%,17%,34%,11%,18%1,11%,57%,93%,12%,85%,95%,39%,45% 1,82%,77%,17%,76%,42% 1,71%,7% 1,6% 1,51% 1% Kort I an Middel ; Middel 1,42% 1,34% 6,56% 1,26% 5,75%,57% 6,94% 4,48% 4,8% 6,8%,95% 3,6% 6,83% 1,88% 1,6% 1,2% 3,66% 1,37% Lan TosAal I el din s Ve n t i i i n > 366 Fiequentie (i ,8% 6,65%; 2,7% 7,48% 1,33%, 7,45% 1,2%; 4,67% 1,51% 1,41%?,18% 3,83% 5,91%, 1,73% 2,17% 1,7%; 5,78% 3,7% 1,5% 1,3%,8%! 4,63%,36% 9,19% 1,19% 1,24%,18% 5,7%,63%; 1,2%,46% 1,92% 8,21% 1,1% 8,69% 1,22% 6,82% 9,89% 8,89% 16,37% 9,58% 4,58%.64 6,84% ,2%.89 11,41% 1.3 3,29%.84 5,83%.77 1,%.55 4,24% ,2% ,%,.75 1,23%.76 7,22%.86 5,72% ,9%.23 4,% , ,73% ,33 9,25 16,1 24,59 8,33 3, 7,78 52,67 7,6 12,4 24,95 3,3 7,14 9,97 9,18 29,9 15,5 5,38 3,7 3,4 3,56 37,86' 19,22' 97,25 14,85 1,87 4%1 /% ,92 Berekenin volens methode CBS (31 oktober 25) 17 jort Ieren, door prima, onderwijs!

17 R2T Pe i l ma a n d v a na f : Classificatie : Directieleden, Leraar in opleidin, Onderwijs ondersteunend personeel, Onderwijzend Personeel Drachten, april 214 d -, LitIlri.11_- ] ',I,: t1 1, im,,-, H i L - 1,,, L I LJ 213 Januari,%,% 1,64% 4,82% 3,4% 4,33% 5,45% 7,16% 9,23% 6,34% 213 Februari.%,% 3,4% 4,79% 6,69% 4,39% 6.29% 6,92% 9,12% 6,56% 213 Maart.79%,14% 1.68% 4,36% 4.9% 4,32% 6,34% 6,75% 1,16% 6,9% 213 April.%,12% 3.58% 4,6% 3.69% 4,19% 6,59% 6,76% 9.47% 7,3% 213 Mei,%,9% 2,24% 3,62% 4,45% 4,24% 7,5% 8,66% 7 9 % 7,32% 213 Juni,%.6% 4,65% 3,28% 5,5% 4,32% 9,7% 6,56% 7,63% 7,61% 213 Juli,%,6% 3,65% 2,88% 4,34% 4,25% 5.98% 6 4 % 7,37% 7,87% 213 Auustus,%,6% 3,2% 2,74% 2,66% 3,99% 4 9 % 6,16% 7 8 % 8,19% 213 September.%.6% 3,36% 2,64% 3,49% 3,81% 6 3 % 6.32% 9,3% 8,43% 213 Oktober.%,6% 4,93% 2,86% 4,64% 3,94% 6,77% 6,44% 9,95% 8,53% 213 ovember,%,5% 6,43% 3,41% 5,35% 4,15% 6 7% 5 5 % 12.19% 8,93% 213 December,%,5% 1,33% 4,3% 3,93% 4,39% 5.6% 6,8% 14,34% 9,5% i - ar 2 16, 14, 12, 1, 8. 6, 4, 2,, r e > 1 - i ' c nil t u t c, e9"2.ffi Ed a "- " E re' " 213 Oktober - ta is n. o E E 8 o e Z 7 7 E E tm ni - Verzuim Percentae - Verzuim Percentae - Verzuim Percentae - Verzuim Percentae - Verzuim Percentae Periode Landelijk is sprake van een stabilisatie van het ziekteverzuim. Landelijk is het ziekteverzuimpercentae in het basisonderwijs licht edaald van 6,46%t in 211 naar 6,44% in 212. In 21 was dit percentae 6,8. In het SBO was sprake van een lichte stijin van 6,78 % in 211 naar 6,85% in 212. In 21 was dit 6,48%. De meldinsfrequentie voor het ziekteverzuim in het basisonderwijs was in 212 1,5, een kleine stijin t.o.v. 211 (1,). In het SBO was de meldinsfrequentie in 212 1,23, ook een kleine stijin t.o.v. 211 (1,21) De emiddelde duur van het ziekteverzuim is van 211 op 212 zowel in het basisonderwijs als SBO verder toeenomen. In het BAO is de emiddelde verzuimduur het hoost, 21,98 in 212 tov 18,88 in 211. In het SBO was dit 2,14 in 212 en 17,39 in 211. (bron rapport veauimondetzoek PO en VO van, CenVV) Interaal Personeelsbeleid (IPB) adat in 212 een esprekkencyclus voor OPO Furore is vastesteld, is in 213 een bekwaamheidsdossier voor OPO Furore vastesteld. Daarbij is ook aandacht besteed aan het 18 Jokti teren,door prircut,on.iderwild

18 schoolleidersreister. Er is afesproken dat alle Furore directeuren zich inschrijven in dit reister. Daarnaast is in 213 een start emaakt met het samenstellen van IB- competenties Scholin. Budet schooljaar , Overdracht locaties 9.72, Beschikbaar bovenschools 79.28, Scholin van personeelsleden vindt op 2 niveaus plaats: 1. Schoolniveau: Alle scholen en daarnaast het ondersteuninskantoor ontvanen per schooljaar een budet t.b.v. locatiespecifieke nascholinsactiviteiten. De hoote van het budet is erelateerd aan het aantal basisroepen van de school. De bestedin van de nascholinselden wordt op schoolniveau verantwoord in het schooljaarplan en het schooljaarversla. School: roepen: budet.): t Partoer , Papilio , Hurdearyp , Master de Vriesskoalle , k lepen Stee , De Bolster , De Oerstek , Thrimwalda 5 2.7, k Kruired , De Swetten 1 5.4, De Opstap 5 2.7, Sinnehonk , De Bade , Master Fennemaskoalle 5 2.7, De Kameleon , De Tille , De Bolder , De Finneblom , De Skule , De Wiksel , De Bernebree , Great Haersmaskoalle , Vn 'e Mande , De Meander 2 1.8, t Tweespan , K Heechhof , Ondersteunin , totaal roepen: , 2. Bovenschools niveau - De bovenschoolse middelen zijn inzet t.b.v.: - (Herhalins-) opleidin bedrijfshulpverlenin (BHV); - Schoolleidersopleidin (2 personen) 19 u,t,door nderunj

19 - Opleidin ymnastiek-akte (5 personen) - Coachin/beeleidin - Auditopleidin directeuren OPO Furore - Aanvullende cursussen (incidenteel) Mobiliteit Voor alle werknemers van OPO Furore zijn in 21 de moelijkheden voor mobiliteit verroot door het samenaan van OPO Smallinerland en OPO Tytsjerksteradiel. Dit heeft eleid tot een toename van werknemers die zich aanmelden voor mobiliteit. Bij de start van het schooljaar 212/213 moesten 3 werknemers verplicht warden overeplaatst naar een andere school i.v.m. een tekort in de formatie van de huidie school of om persoonlijke redenen. Deze werknemers zijn allen overeplaatst naar een andere school of naar de vervanerspool. Daarnaast hadden 1 werknemers de wens tot mobiliteit naar een andere school euit. 5 Werknemers zijn in het schooljaar 212/213 daadwerkelijk op een andere school aan werken. Voor de andere werknemers is het niet elukt een match te maken tussen de wensen van betrokkene en de scholen waar vacatureruimte was. OPO Furore wil de mobiliteit van alle werknemers verroten. Voor de formatie-invullin van 213/214 is opnieuw speciaal aandacht eschonken aan de wensen m.b.t. mobiliteit. Toch blijkt het heel lasti te zijn werknemers te plaatsen op een andere school. Omvan vacatures en wtf. matchen niet, voorkeur onder-, midden- of bovenbouw matcht niet met de omvan van de school (kleine plattelandsschool of rotere 'stadsschool'). De ervarin is wel dat er meer werknemers een wens tot mobiliteit hebben. W e blijven daarom werken aan verrotin van de mobiliteit om de werknemers die een wens tot mobiliteit hebben ook te kunnen plaatsen op een andere school. In 213 is daarom een start emaakt met een mobiliteitsplan waarin voorstellen worden edaan die tot verrotin van de mobiliteit kunnen leiden. Dit plan wordt in 214 vastesteld Functiemix Met inan van 1 auustus 21 is de functiemix inevoerd in het primair onderwijs. De functiemix houdt in dat er meer hoere leraarfuncties komen in het primair onderwijs. Tot 21 hadden we in het basisonderwijs alleen een leraarfunctie LA en in het speciaal basisonderwijs een leraarfunctie LB. Er zijn nu ook leraarfuncties LB en LC, waarbij LB een zwaardere functie is dan LA en LC zwaarder dan LB. Bij deze zwaardere functies wordt een hoer opleidinsniveau evraad en is sprake van een zwaarder takenpakket. Uitanspunt is dat de werkzaamheden van de leraar in LB en LC onderscheidend zijn qua niveau en complexiteit ten opzichte van de werkzaamheden van de leraar in LA. In juni 21 heeft OPO Furore de notitie "Invoerin functiemix bij OPO Furore" vastesteld. In de notitie is vasteled hoe OPO Furore de functiemix invoert en zijn de functies leraar LB voor basisonderwijs en leraar LC voor speciaal basisonderwijs vastesteld. In onderstaand overzicht wordt weereeven hoeveel fte OPO Furore de komende jaren in kan zetten voor leraar LB en LC. OPO Furore realiseert per fte functie leraar LB. W e hadden per ,13 fte LB moeten realiseren. 9 Van de 26 scholen hebben nu leraren in de LB-functie. De rotere scholen die nu no een LBfunctie hebben, moeten trachten deze te realiseren in de komende jaren. Via o.a. de esprekkencyclus wordt nader aandacht aan de LB-functie besteed. 2 Jon teren, door prinuu onderwijs!

20 &noen Functie! natie i..t Scholen 1e Totaal aantal leerlinen Totaal el 12 rit Partoer 33 3,9, 12 VK ± obs Hurdearyp 18 1, Z ri Master de Vresskoall 38,2182 ri 13MC rilt lepen Stee 48, U r,de Bolster 44,3 e i n e / el De Oerstek 56,4638 :n 14BP el Ibrimsakla 128 1,1182.ri 14E min nerée =11 OG ',.!Sw effen 216 2,3455 ei 14O1 -,273 r 141-U ri De Opstap 14,8182 o114,11, ent Sonehonk 65,5864 ell4lr -ide Bade 146 1,399 -,1411/461 col Master Fennenaskaa 99,75.,114XM 4-3 Da Karreleon 214 2,3182,115KG b De 1111e 131 1,1864,1153/IT e:tweespan 182 1, U6 r) De Bolder 259 2,9318 o, 15Y el De Finneiorn 74,791 el 113AL iel De $11e 71, L-iDe ~set 68,6 ri ISB =Tb Bernebree 59, , Great Haersmaskcalle 64, HM., Yn 'e Mende 64,5727 r1 271L ei De Meander 462 5,7 r IAZC -Pa ol o 53,4227 ri bt -Innaai 3395 ts Weber dan wtf in Min,78 1,56 2,34 3,12 3,91,379,7418 1,1127 1, ,8545,438,873,139 ',1746,2162,855,139,1964, ,6,12,18,24,3,927,1854,2782,379,4636,2236,4473,679,8946 1,1182,518,138,1555,273,2591,4691,9362 1,473 1,8764 2,3455,1636,3273,499,6546,8182,1173,2346,351,4691,5864,2782,5584,8345 1,1127 1,399,15,3,45,6.,75,4636,9273 1,399 1,8546 2,3182,2373,4746,7118,9491 1,1864,3764,7527 1,1291 1,554 1,8818,5864 1,1727 1,7591 2,3454 2,9318,14181,2836,4255,5673,791,1336,2673,49,5346,6682,12,24,38,48,6,19,218,327,438,545,1691,3382,573,6764,8455,1145,2291,3436,4582,5727 1,14 2,28 3,42 4,56 5,7, , , , Gerealiseerd EJ- - 1 E_ t _ 2u1 32,6455 6, ,691 19,637 26, ,6728 P. 15, Aanvraa 3 Som van Funclier b e d e,ir Scholen e- Totaal aantal leerlinen: Totaal ii119g 'rilt Heechhof 165 1, ,2741,54E11,8221 1,961 1,371 Gerealiseerd jony Ieren, door opudertaijsi

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016 1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief de klant centraal 18 november 2016 Idee dat helpt om het perspectief Wat kan u of een Wat brent u op het nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 Inzetten voor verroten

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Aantallen per product

Aantallen per product Aantallen per product Veili Thuis Noord en Midden Limbur 03 november 2016 Tabel 1. Aantallen per product Totaal Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Created donderda, april 11, 2013 Updated vrijda, april 12, 2013 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/2507-nijmeen-po-v3/f83c81364e99dc4fbb6208e5de4a7e7f/ Identificatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 2308 Opleidin : Leidinevende bedienin Crebonummer : 2570 Niveau : 4 Leerwe : BBL Opleidinsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Rol en resultaten GHOR

Rol en resultaten GHOR ZHZ Veili Mei 2008 13 Ziekenhuis koploper Erik van der Linden van het Albert Schweitzer ziekenhuis vertelt over de voorbereidinen voor de opvan van slacht offers van een chemische ramp. 2 Paars is een

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 23081 Opleidin : Zelfstandi werkend astheer/-vrouw Crebonummer : 25171 Niveau : 3 Leerwe : BOL Opleidinsduur :

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2 TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoordin van prorammaebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters roep 1 en 2 Rob Schoonen Resi Damhuis juli 1992 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Concept nr. 3 Maart 2010-1 - Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Functieboek... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Keuze Functieboek Het Sticht... 5 1.3 Overzicht huidige normfuncties en

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Bongerd

Jaarverslag MR de Bongerd Jaarverslag MR de Bongerd Schooljaar 2009-2010 Medezeggenschapsraad de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam mr@bongerd.edu.amsterdam.nl Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOGAVE 2 1 INLEIDING. 3 2 VERGADERINGEN

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Colleevoorstel Openbaar Onderwerp Beleinen fossiele industrie en oproep divestment: reactie ABP Proramma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvattin Op 15 november 2016 heeft de fractie

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Nota Binnensportaccommodaties

Nota Binnensportaccommodaties Nota Binnensportaccommodaties Inhoudsopave Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel... 1.2 Sportaccommodaties... 1.3 Betekenis van sport... 1.4 Procesmatie behandelin nota... 1.5 Leeswijzer... Hoofdstuk 2 Classificerin

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur Hiljo Stefes

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen:

De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen: Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Opsterland BESTUURSFILOSOFIE 1. Inleiding De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen: Spoor 1: Voor het schooljaar 2006-2007

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool J.C. van Gent

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool J.C. van Gent RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool J.C. van Gent Plaats : Sommelsdijk BRIN nummer : 10CI C1 Onderzoeksnummer : 260178 Datum onderzoek : 20 mei 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid Hoeschool Windesheim Opleidin Personeel & Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Juni 2010 2/73 NQA - Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin Dit rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG Plaats: Woudsend BRIN-nummer: 06PI Onderzoeksnummer: 116884 Onderzoek uitgevoerd op: 7 en 8 mei 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. THRIMWALDA Plaats: Gytsjerk BRIN-nummer: 14BP Onderzoeksnummer: 117092 Onderzoek uitgevoerd op: 29 september 2009 Conceptrapport verzonden op: 28

Nadere informatie

Voorstel invoering functiemix

Voorstel invoering functiemix Stichtg Haagsche Schoolvereenigg Voorstel voerg functiemix 1. Inleidg. Landelijk is 2008 het Actieplan Leerkracht van Nederland vastgesteld. Onderdeel van dat plan is de voerg van een functiemix het onderwijs.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Lifo vragenlijst organisatie kultuur

Lifo vragenlijst organisatie kultuur hj;hl,n; LIFO Lifo vraenlijst oranisatie kultuur BCon LIFO INTERNATIONAL, INC. Directors of Overseas LIFO Prorammes MATCH bv & K.A.T. bvba Kastanjelaan, 21 2242 Pulderbos Tél.: 03/ 658 98 70 Fax : 03/

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Vondel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Vondel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Vondel Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 17CI Onderzoeksnummer : 122667 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld te Breda

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL School : de Johannes Bogermanschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 06EC Onderzoeksnummer : 82408 Datum schoolbezoek : 19 september 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM School : o.b.s. De Wezeboom Plaats : Ruinerwold BRIN-nummer : 18IJ Onderzoeksnummer : 93982 Datum schoolbezoek : 7 mei 2007 Datum vaststelling : 20 augustus

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief Jaarverslag C.B.S. De Wegwijzer 2015-2016 De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief C.B.S. De Wegwijzer Tel 0341-416780 Kennedylaan 1-3 3844 BA Harderwijk info@cbsdewegwijzerhw.nl www.cbsdewegwijzerhw.nl

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief 1. Inleiding In de vergadering van BDOF van 16 april jl. is een positieve grondhouding ten aanzien van een eventueel mobiliteitscentrum en een flexpool

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie