Protocol. Medicijn verstrekking en. Medische handelingen op basisscholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol. Medicijn verstrekking en. Medische handelingen op basisscholen"

Transcriptie

1 Protocol Medicijn verstrekkin en Medische handelinen op basisscholen

2 Inleidin Leraren op school worden reelmati econfronteerd met leerlinen die klaen over pijn die meestal met eenvoudie middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten evole van een insectenbeet. Ook krijt de schoolleidin steeds vaker het verzoek van ouder(s) / verzorer(s) om hun kinderen de door een arts vooreschreven medicijnen toe te dienen. (Voor de leesbaarheid van het stuk zullen we hierna spreken over ouders wanneer wij ouder(s) en verzorer(s) bedoelen). Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leraren evraad zoals het even van sondevoedin, het toedienen van een zetpil of het even van een injectie. De schoolleidin aanvaardt met het verrichten van derelijke handelinen een aantal verantwoordelijkheden. Leraren beeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet ekwalificeerd zijn. Met het oo op de ezondheid van kinderen is het van root belan dat zij in derelijke situaties zorvuldi handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. Leraren en schoolleidin moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich verissen zij voor deze handelinen aansprakelijk esteld kunnen worden. Daarom wil de GGD middels dit protocol scholen een handreikin even over hoe in deze situaties te handelen. De drie te onderscheiden situaties zijn: Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelinen De eerste situatie laat de school en de leraar een keus. De leerlin wordt ziek of krijt een oneluk en de leraar moet direct bepalen hoe hij moet handelen. Bij de tweede en de derde situatie kan de schoolleidin kiezen of zij wel of een medewerkin verleent aan het even van medicijnen of het uitvoeren van een medische handelin. Voor de individuele leraar eldt dat hij ma weieren handelinen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Op de volende paina s wordt elk onderdeel beschreven. In de bijlaen vindt u het betreffende toestemminsformulier en / of een bekwaamheidsverklarin. Wij adviseren u dit te ebruiken. Heeft u naar aanleidin van dit protocol no vraen, dan kunt u zich wenden tot de preventie-adviseur van de Gezonde en Veilie school. 1

3 1. Het kind wordt ziek op school Reelmati komt een kind s morens ezond op school en krijt tijdens de schooluren last van hoofd- buik- of oorpijn. Ook kan het bijvoorbeeld door een insect eprikt worden. Een leraar verstrekt dan vaak - zonder toestemmin of medeweten van ouders - een paracetamolletje of wrijft Azaron op de plaats van een insectenbeet. In zijn alemeenheid is een leraar niet deskundi om een juiste dianose te stellen. De rootst moelijke teruhoudendheid is hier dan ook eboden. Uitanspunt moet zijn dat een kind dat ziek is naar huis moet. De schoolleidin zal, in eval van ziekte, altijd contact op moeten nemen met de ouders om te overleen wat er moet ebeuren ( is er iemand thuis om het kind op te vanen, wordt het kind ehaald of moet het ebracht worden, moet het naar de huisarts, etc.? ). Ook wanneer een leraar inschat dat het kind bij een eenvoudi middel ebaat is, dan is het ewenst om altijd eerst contact te zoeken met de ouders. Wij adviseren u het kind met de ouders te laten bellen. Vraa daarna om toestemmin aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken 1. Problematisch is het wanneer de ouders en andere, door de ouders aanewezen verteenwoordiers, niet te bereiken zijn. Het kind kan niet naar huis estuurd worden zonder dat daar toezicht is. Ook kunnen de medicijnen niet met toestemmin van de ouders verstrekt worden. De leraar kan dan besluiten, eventueel na overle met een collea, om zelf een eenvoudi middel te even. Daarnaast moet hij inschatten of niet alsno een (huis)arts eraadpleed moet worden. Raadplee bij twijfel altijd een arts. Zo kan bijvoorbeeld een oenschijnlijk eenvoudie hoofdpijn een uitin zijn van een veel ernstier ziektebeeld. Het blijft zaak het kind voortdurend te observeren. Iedere situatie is anders zodat we niet uitputtend alle sinalen kunnen benoemen die zich kunnen voordoen. Enkele zaken waar u op kunt letten zijn: toename van pijn misselijkheid veranderin van houdin ( bijvoorbeeld in elkaar krimpen ) veranderin van de huid ( bijvoorbeeld er bleke of hoorode kleur) veranderin van edra ( bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid ) Realiseer u dat u een arts bent en raadplee, bij twijfel, altijd een (huis)arts. Dit eldt uiteraard ook wanneer de pijn blijft of de situatie zich vererert. De zorvuldiheid die u hierbij in acht moet nemen is dat u handelt alsof het uw eien kind is. 1 Toestemminsformulier voor: het kind wordt ziek op school zie bijlae 1 Richtlijnen: hoe te handelen bij een calamiteit zie bijlae 5 2

4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek Kinderen krijen soms medicijnen of andere middelen vooreschreven die zij een aantal malen per da moeten ebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, antibiotica, of zetpillen bij toevallen. Ouders vraen dan aan de schoolleidin of een leraar deze middelen wil verstrekken. In deze situatie is de toestemmin van de ouders eeven. Het is in dit eval van belan deze toestemmin schriftelijk vast te leen 2. Meestal aat het niet alleen om eenvoudie middelen, maar ook om middelen die bij onjuist ebruik tot schade van de ezondheid van het kind kunnen leiden. Le daarom schriftelijk vast om welke medicijnen het aat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten worden toeediend en op welke wijze dat dient te eschieden. Le verder de periode vast waarin de medicijnen moeten worden verstrekt, de wijze van bewaren, opberen en de wijze van controle op de vervaldatum. Ouders even hierdoor duidelijk aan wat zij van de schoolleidin en de leraren verwachten en die weten op hun beurt weer precies wat ze moeten doen en waar ze verantwoordelijk voor zijn. Wanneer het aat om het verstrekken van medicijnen edurende een lane periode moet reelmati met ouders overled worden over de ziekte en het daarbij behorende medicijn ebruik op school. Een oed moment om te overleen is wanneer ouders een nieuwe voorraad medicijnen komen brenen. Enkele praktische adviezen: Neem de medicijnen alleen in ontvanst wanneer ze in de oriinele verpakkin zitten en uiteschreven zijn op naam van het betreffende kind. Laat de ouders een nieuw medicijn altijd eerst thuis ebruiken. Lees oed de bijsluiter zodat u op de hoote bent van eventuele bijwerkinen van het medicijn. Noteer, per keer, op een aftekenlijst dat u het medicijn aan het betreffende kind eeven heeft. Controleer de uiterste ebruiksdatum voor toedienin. Bewaar het medicijn volens voorschrift. Mocht de situatie zich voordoen dat een kind niet oed op een medicijn reaeert of dat er onverhoopt toch een fout emaakt wordt bij de toedienin van een medicijn bel dan direct met de huisarts of specialist in het ziekenhuis. Ook als men is vereten het medicijn toe te dienen wordt contact openomen met de huisarts. Bel bij een ernstie situatie direct het landelijk alarmnummer 112. Zor in alle evallen dat u duidelijk alle relevante eevens bij de hand hebt, zoals: naam, eboortedatum, adres, huisarts en / of specialist van het kind, het medicijn dat is toeediend, welke reacties het kind vertoont ( eventueel welke fout is emaakt.) Het bewaren van medicijnen op school moet tot een minimum worden beperkt. Het is verstandi hiervoor één persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het beheer. De medicijnen dienen in een afesloten kast (koelkast indien dit nodi is) te worden bewaard. In een eval medicijnen bewaren in het bureau van de leerkracht. De bureaula aat te vaak open en het evaar kan bestaan dat leerlinen de medicijnen kunnen meenemen. 2 Toestemminsformulier voor: verstrekken van medicijnen op verzoek zie bijlae 2 Richtlijnen: hoe te handelen bij een calamiteit zie bijlae 5 Toedienlijst medicatie : zie bijlae 6 3

5 3. Medische handelinen Het is van root belan dat een landuri ziek kind of een kind met een bepaalde handicap zoveel moelijk ewoon naar school aat. Het kind heeft contact met leeftijdsenootjes, neemt deel aan het normale leven van een schoolkind en wordt daardoor niet de hele da herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Gelukki zien steeds meer scholen in hoe belanrijk het is voor het psychosociaal welbevinden van het landuri zieke kind om, indien moelijk, naar school te aan. Medische handelinen In hoo uitzonderlijke evallen zullen ouders aan schoolleidin en leraren vraen handelinen te verrichten die vallen onder medisch handelen. Te denken valt daarbij aan het even van sondevoedin of het meten van de bloedsuikerspieel bij suikerpatiënten door middel van een vinerprikje. In zijn alemeenheid worden deze handelinen door de Thuiszor of de ouders zelf op school verricht. In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als er sprake is van een situatie die al laner bestaat, wordt door de ouders wel eens een beroep op de schoolleidin en de leraren edaan. Schoolbesturen moeten zich, wanneer wordt overeaan tot het uitvoeren van een medische handelin door een leraar, wel realiseren dat zij daarmee bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen. Dit hoeft niet onoverkomelijk te zijn, maar het is oed zich te realiseren wat hiervan de consequenties kunnen zijn. Het zal duidelijk zijn dat de ouders voor derelijke inrijpende handelinen hun toestemmin moeten even. Zonder toestemmin van de ouders kan een schoolleidin of leraar al helemaal niets doen. Gezien de inrijpendheid van de handelinen moet een schoolleidin een schriftelijke toestemmin van de ouders vraen. Wettelijke reels Voor de hierboven enoemde medische handelinen heeft de wetever een aparte reelin emaakt. De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszor (Wet BIG) reelt wie wat ma doen in de ezondheidszor. De wet BIG is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de ezondheidszor en eldt als zodani niet voor onderwijzend personeel. Dat neemt niet we dat in deze wet een aantal waarboren worden eeven voor een oede uitoefenin van de beroepspraktijk aan de hand waarvan ook een aantal reels te even zijn voor schoolbesturen en leraren als het aat om in de wet BIG enoemde medische handelinen. Bepaalde medische handelinen de zoenaamde voorbehouden handelinen moen alleen worden verricht door artsen. Anderen dan artsen moen medische handelinen alleen verrichten in opdracht van een arts. De betreffende arts moet zich er dan van verewissen dat deene die niet bevoed is, wel de bekwaamheid bezit om die handelinen te verrichten. 4

6 Aansprakelijkheid Vorenstaande is ook van toepassin wanneer een leraar bij een leerlin een medische handelin verricht. Technisch ezien vallen leraren niet onder de wet BIG. Deze eldt alleen voor medische en paramedische beroepen, zie pa. 5. Soms worden leraren betrokken bij de zor rond een ziek kind en worden daarmee partners in de zor. In zo n eval kan het voorkomen dat leraren evraad wordt om een medische handelin bij een kind uit te voeren. Deze, niet alledaase, positie van de leraar moet hierbij serieus enomen worden. Daarom moet een leraar een edeen instructie krijen hoe hij de handelin moet uitvoeren. Het naar tevredenheid uitvoeren van deze handelin wordt schriftelijk vasteled in een bekwaamheidsverklarin 3. Zodoende wordt een zo optimaal moelijke zekerheid aan kind, ouders, leraar en schoolleidin ewaarbord. Ook voor de verzekeraar van de school zal duidelijk zijn dat er zo zorvuldi moelijk is ehandeld. Dit betekent dat een leraar in opdracht van een arts moet handelen die hem bekwaam heeft verklaard voor het uitvoeren van die medische handelin. Binnen oranisaties in de ezondheidszor is het ebruikelijk dat een arts, of een door hem aanewezen en eïnstrueerde verteenwoordier, een bekwaamheidsverklarin afeeft met het oo op eventuele aansprakelijkheden. Heeft een leraar een bekwaamheidsverklarin dan kan hij bij onoordeelkundi handelen aanesproken worden voor de aanerichte schade. Het schoolbestuur is echter weer verantwoordelijk voor datene wat de leraar doet. Kan een schoolbestuur een bekwaamheidsverklarin van een arts overleen, dan kan niet bij voorbaat worden aanenomen dat de schoolleidin onzorvuldi heeft ehandeld. Een schoolbestuur dat niet kan bewijzen dat een leraar voor een bepaalde handelin bekwaam is, raden wij aan de medische handelinen niet te laten uitvoeren. Een leraar die wel een bekwaamheidsverklarin heeft, maar zich niet bekwaam acht - bijvoorbeeld omdat hij deze handelin al een hele tijd niet heeft verricht - zal deze handelin eveneens niet moen uitvoeren. Een leraar die onbekwaam en / of zonder opdracht van een arts deze handelinen verricht is niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk ( betalen van schadeveroedin ), maar ook strafrechtelijk ( mishandelin ). Het schoolbestuur kan op zijn beurt als werkever eveneens civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk esteld worden. Om zeker te zijn dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid edekt is, is het raadzaam om, voordat er wordt overeaan tot medisch handelen, contact op te nemen met de verzekeraar van de school. Het kan zijn dat bij de beroepsaansprakelijkheid de risico s die zijn verbonden aan deze medische handelinen niet zijn meeverzekerd. Dat hoeft op zich een probleem te zijn, omdat wanneer de verzekeraar van een en ander op de hoote wordt esteld hij deze risico s kan meeverzekeren, eventueel teen een hoere premie en onder bepaalde voorwaarden ( bijvoorbeeld een bekwaamheidsverklarin ). Mocht zich onverhoopt ten evole van een medische handelin een calamiteit voordoen stel u dan direct in verbindin met de huisarts en / of specialist van het kind. Bel bij een ernstie situatie direct het landelijk alarmnummer 112. Zor ervoor dat u alle relevante eevens van het kind bij de hand heeft, zoals: naam, eboortedatum, adres, huisarts en specialist van het kind. Geef verder door naar aanleidin van welke handelin de calamiteit zich heeft vooredaan en welke verschijnselen bij het kind waarneembaar zijn. 3 Toestemminsformulier voor: uitvoeren van medische handelinen zie bijlae 3 Bekwaamheidsverklarin: zie bijlae 4 Richtlijnen: hoe te handelen bij een calamiteit zie bijlae 5

7 Epipen Het ebruik van een epipen doet zich alléén voor in noodsituaties. Er is sprake van een noodsituatie, indien een extreme allerische reactie ontstaat. Het burerlijk Wetboek vermeldt: in noodsituaties moet altijd hulp worden verleend, naar beste weten en kunnen. Daar kunnen ook medische handelinen bij horen, als u de overtuiin heeft dat u niet snel enoe de hulp van een arts of medisch deskundie kunt inroepen. Dat impliceert echter niet dat er zonder bekwaamheidsverklarin kan worden ewerkt, immers de school is dan op de hoote van de allerie en moet daarop anticiperen. Dit houdt ook in dat er meerdere personen een bekwaamheidsverklarin moeten hebben, zodat altijd iemand aanwezi is met een derelijke verklarin.(bijlae 4). Een noodsituatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij personen met een ernstie pinda- allerie, die (sporen van) pinda s binnenkrijen. Zij zijn zodani allerisch dat een anafylactische shocktoestand kan ontstaan, en levensreddend handelen nodi is. Een shocktoestand is een acute levensbedreiende toestand waarbij de druk in de bloedvaten te laa is om de vitale lichaamsfuncties in stand te houden. Deze toestand is onder andere te herkennen door acute ernstie benauwdheid, duizeliheid en/of flauwvallen. Bij bovenstaande levensbedreiende situatie is adrenaline het eneesmiddel van eerste keus en is toedienin ervan aanewezen. Adrenaline verwijdt de luchtween en laat de bloeddruk stijen door vernauwin van bloedvaten en stimulerin van de hartwerkin. In noodsituaties is het injecteren van een adrenalineoplossin na optrekken uit een ampul moeilijk en tijdrovend. Daarom zijn er voorevulde adrenalinepennen met een automatisch injectiemechanisme (bijv. de EpiPen, of Anapen ) verkrijbaar voor toedienin in de spier. Om bekwaam te raken in het ebruik van een epipen, moeten patiënten, ouders, of in dit eval leerkrachten, eïnstrueerd en etraind worden in het ebruik van deze automatische injectiepen. Zij moeten deze handelin reelmati toepassen, of oefenen door middel van een epipentrainer. Dit is een speciale pen, zonder naald, waarbij de handelin kan worden eoefend. Deze is onder andere te verkrijen bij arts of apotheker. Een bekwaamheidsverklarin (bijlae 4) dient te worden inevuld en afeeven door een arts. Zie hiervoor ook het hoofdstuk: Aansprakelijkheid. Het ebruik van de epipen betekent per definitie dat de reactie zeer ernsti is of als zeer ernsti wordt ineschat. Gebruik de EpiPen echter ook bij twijfel. In alle evallen moet er na ebruik van de pen zo spoedi moelijk medische controle en indien nodi verdere behandelin plaatsvinden. Bel dan ook altijd 112. Het kan ebeuren dat door een verkeerde inschattin van de ernst van de reactie, de pen ebruikt wordt terwijl dit achteraf niet noodzakelijk blijkt. Behoudens soms kortdurend (15-30 minuten) hartkloppinen, spiertrillinen, een ejaad evoel, bleekheid en hoofdpijn, levert dit in de meeste evallen evenwel een ernstie bijwerkinen op. Patiënten met reeds bestaande aandoeninen, zoals hartritmestoornissen, verhoode ooboldruk, diabetes (suikerziekte) en onbehandeld schildklierlijden moeten wel alert zijn op eventuele bijwerkinen en in zo n eval (meteen) een arts raadpleen. 6

8 BIJLAGE 1 Het kind wordt ziek op school 7

9 Toestemminsformulier (Eventueel te ebruiken als bijlae bij het inschrijfformulier van de school) Het kan voorkomen dat uw kind ezond naar school aat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt eprikt of iets derelijks. In zo n eval zal de school altijd contact opnemen met de ouders, verzorers of met een andere, door hen aanewezen, persoon. Een enkele keer komt het voor dat deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet dan zal de leraar een zorvuldie afwein maken of uw kind ebaat is met een eenvoudie pijnstiller of dat een arts econsulteerd moet worden. Als u met bovenstaande akkoord bent, wilt u dan dit formulier invullen. Onderetekende aat akkoord met bovenenoemde handelwijze ten behoeve van: (naam leerlin) eboortedatum: Wanneer onderstaande eevens reeds op het inschrijfformulier vermeld zijn, kunt u verderaan naar ommezijde. adres: postcode: plaats: Naam ouder(s) / verzorer(s): telefoon thuis: telefoon werk: _ naam huisarts: telefoon: _ Te waarschuwen persoon, indien ouder(s) / verzorer(s) niet te bereiken zijn: naam: telefoon thuis: telefoon werk: Formulier 1 behorende bij het protocol: het kind wordt ziek op school Ook ommezijde invullen 8

10 Mijn kind is overevoeli voor de volende zaken: Medicijnen naam: Ontsmettinsmiddelen naam: _ Smeerseltjes teen bijvoorbeeld insectenbeten naam: Pleisters: naam / soort: Overi: naam: Ruimte voor zaken die hierboven niet enoemd zijn: Wilt u eventuele veranderinen zo spoedi moelijk dooreven aan de directie. Het is zeer belanrijk dat deze eevens actueel zijn. Onderetekende: naam: ouder: datum: verzorer: plaats: Handtekenin: 9

11 BIJLAGE 2 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 10

12 Toestemminsformulier voor het toedienen van de hieronder omschreven medicijn(en) aan: (naam leerlin) eboortedatum: adres: postcode: woonplaats: zoon / dochter / pupil van: (naam ouder(s)/verzorer(s) telefoon thuis: naam huisarts: naam specialist: _ telefoon werk: telefoon: telefoon: De medicijnen zijn nodi voor onderstaande ziekte: Naam van het medicijn: Medicijn dient daelijks te worden toeediend op onderstaande tijden: uur uur uur uur Medicijn(en) moen alleen worden toeediend in de volende situatie(s): Bijzondere aanwijzinen: (Bijvoorbeeld:.uur voor / na de maaltijd; niet met melkproducten even; zittend, op schoot, liend, staand).: _ Formulier 2 behorende bij het protocol: medicijnverstrekkin op verzoek Ook ommezijde invullen: 11

13 Doserin van het medicijn: Wijze van toedienin: Wijze van bewaren: Controle op vervaldatum door: functie: Onderetekende, ouder / verzorer van enoemde leerlin, eeft hiermee aan de school c.q. de hieronder enoemde leraar die daarvoor een medicijninstructie heeft ehad, toestemmin voor het toedienen van de bovenenoemde medicijnen: Naam: Plaats: _Datum: Handtekenin: ============================================================== MEDICIJNINSTRUCTIE Er is instructie eeven over het toedienen van de medicijnen op: (datum) door: naam: functie: van: (instellin) aan: functie(s): van: _(naam + plaats school) 12

14 BIJLAGE 3 Uitvoeren van medische handelinen 13

15 Toestemminsformulier Onderetekende eeft toestemmin voor uitvoerin van de zoenoemde medische handelin op school bij: (naam leerlin) eboortedatum: adres: postcode: plaats: zoon / dochter / pupil van: (naam ouder(s) /verzorer(s) telefoon thuis: naam huisarts: naam specialist: telefoon werk: telefoon: telefoon: naam van contactpersoon (in ziekenhuis of anders) Telefoon: Beschrijvin van de ziekte waarvoor de medische handelin op school bij de leerlin nodi is: Omschrijvin van de uit te voeren medische handelin : Formulier 3 behorende bij protocol: medische handelin Ook ommezijde invullen: 14

16 De medische handelin moet daelijks worden uitevoerd op onderstaande tijden: _uur uur _ uur uur De medische handelin ma alleen worden uitevoerd in de hieronder nader omschreven situatie: manier waarop de medische handelin moet worden uitevoerd: Eventuele extra opmerkinen: Bekwaamheidsverklarin aanwezi: ja / nee Instructie van de medische handelin + controle op de juiste uitvoerin is eeven op (datum): door: functie: van: (instellin) Onderetekende: naam: ouder: verzorer: datum: plaats: _ Handtekenin: 15

17 BIJLAGE 4 Bekwaamheidsverklarin bij het uitvoeren van medische handelinen 16

18 BEKWAAMHEIDSVERKLARING Voor het uitvoeren van een zoenoemde medische handelin. Onderetekende, bevoed tot het uitvoeren van de hieronder beschreven handelin: verklaart dat, (naam werknemer) functie: werkzaam aan / bij: na instructie door onderetekende, in staat is bovenenoemde handelin bekwaam uit te voeren. De handelin moet worden uitevoerd ten behoeve van: naam: eboortedatum: Het uitvoeren van bovenenoemde handelin is voor de leerlin noodzakelijk weens: De hierboven beschreven handelin ma alleen worden uitevoerd op de tijdstippen waarop de leerlin op school aanwezi is. De hierboven beschreven handelin moet worden uitevoerd edurende de periode: Onderetekende:_ functie:_ werkzaam aan / bij: Plaats: Datum: Handtekenin: 17

19 Handboek Dynamiek Scholenroep Bijlae 5 Richtlijnen hoe te handelen bij een calamiteit t..v.: - het toedienen van medicijnen aan een kind - het uitvoeren van een medische handelin Laat het kind niet alleen. Probeer rusti te blijven. Observeer het kind oed en probeer het erust te stellen Waarschuw een volwassene ( of laat één van de kinderen een volwassene ophalen waarbij u duidelijk instrueert wat het kind teen de volwassene moet zeen ) Bel direct de huisarts en / of de specialist van het kind Bel bij een ernstie situatie direct het landelijk alarmnummer 112 Geef door naar aanleidin van welk medicijn of medische handelin de calamiteit zich heeft vooredaan Zor ervoor dat u alle relevante eevens van het kind bij de hand hebt ( of laat ze direct door iemand opzoeken ) zoals: Naam van het kind Geboortedatum Adres Telefoonnummer van ouders en / of andere, door de ouders aanewezen, persoon Naam + telefoonnummer van huisarts / specialist Ziektebeeld waarvoor medicijnen of medische handelin nodi zijn Bel de ouders ( bij een ehoor een andere, door de ouders aanewezen persoon ): Le duidelijk uit wat er ebeurd is. Vertel, indien bekend, wat de arts heeft edaan / ezed In eval van opname, eef door naar welk ziekenhuis het kind is eaan protocol medisch handelen

20 Handboek Dynamiek Scholenroep Bijlae 6 Toedienlijst medicatie protocol medisch handelen

21 Handboek Dynamiek Scholenroep Toedienlijst medicatie TOEDIENLIJST MEDICATIE Naam school Leerlin: Arts: Apotheek: Telefoonnummer: Geboortedatum: BSN: Adres: Postcode/Plaats: Groep Slikproblemen ja/nee Telefoonnummer: Telefoonnummer: adres: Medicat ie Doserin Periode: t/m Bewaar/ebruiksvoorschr Wijze Tijdsti Maanda iften van p 2 toedieni n Dinsda 3 februar i Woensd a 4 Donderd a 5 Vrijda 5 februa ri Medicat ie Doserin Bewaar/ebruiksvoorschr iften Wijze van toedieni n Tijdsti p Maanda 9 Dinsda 10 februar i Woensd a 11 Donderd a 12 Vrijda 13 februa ri Medicat ie Doserin Bewaar/ebruiksvoorschr iften Wijze van toedieni n Tijdsti p Maanda 16 Dinsda 17 februar i Woensd a 18 Donderd a 19 Vrijda 20 februa ri Medicat ie Doserin Bewaar/ebruiksvoorschr iften Wijze van toedieni n Tijdsti p Maanda 23 Dinsda 24 februar i Woensd a 25 Donderd a 26 Vrijda 27 februa ri Medicat ie Doserin Bewaar/ebruiksvoorschr iften Wijze van toedieni n Tijdsti p Maanda Dinsda Woensd a Donderd a Vrijda protocol medisch handelen

22 Handboek Dynamiek Scholenroep Medicat ie Doserin Bewaar/ebruiksvoorschr iften Wijze van toedieni n Tijdsti p Maanda Dinsda Woensd a Donderd a Vrijda protocol medisch handelen

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen Medicijnverstrekking en medisch handelen op de basisschool Versie: 2.0 Datum: 1 juli 2011 Revisiedatum: juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding:

Nadere informatie

Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN. MOSALIRA SCHOLEN Vastgesteld door AD d.d. 9 juni Handboek 1006

Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN. MOSALIRA SCHOLEN Vastgesteld door AD d.d. 9 juni Handboek 1006 Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN MOSALIRA SCHOLEN Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Handboek 1006 Inhoudsopgave Inleiding... pag. 5 Het kind wordt ziek op school... pag. 6 Het verstrekken

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking. Medische

Protocol Medicijn verstrekking. Medische Protocol Medicijn verstrekking Medische Amsterdam, vastgesteld door CvB d.d. 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Het kind wordt ziek op school... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen

Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei 2014 - Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Het kind

Nadere informatie

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen Inleiding Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen

Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen Inleiding... 2 1. Het kind wordt ziek op school... 2 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 2 3. Medische handelingen... 2 4. Richtlijnen

Nadere informatie

GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN. Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN. medicijnverstrekking en medisch handelen GGD

GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN. Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN. medicijnverstrekking en medisch handelen GGD Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN medicijnverstrekking en medisch handelen medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave Inleiding... pag. 5 Het kind wordt

Nadere informatie

M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N

M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N OP B A S I S S C H O L E N Inleiding. pag. 2 Het kind wordt ziek op school pag. 3 Het verstrekken van medicijnen

Nadere informatie

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN P r o t o c o l MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier voor: het kind wordt ziek op school 2. Toestemmingsformulier voor: het verstrekken

Nadere informatie

Protocollen, regelingen en afspraken

Protocollen, regelingen en afspraken STICHTING OPENBAAR PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS LEIDEN Protocollen, regelingen en afspraken 4J Medische Handelingen aug. 2010 Inleiding Onderwijspersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Het kind wordt ziek op school pag. 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen. Juni 2013

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen. Juni 2013 Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen Juni 2013 1 Inleiding Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen CvB: 29-10-07 MOS: 26-11-07 / herzien 09-05-11 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen CvB: 29-10-07 MOS: 26-11-07 / herzien 09-05-11 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN Inhoudsopgave - Inleiding. pag. 2 - Het kind wordt ziek op school pag. 3 - Het verstrekken van medicijnen op verzoek.. pag. 4 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN

Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN Versie 1; januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding...pag. 3 Het kind wordt ziek op school...pag. 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...pag. 4 Medische

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Protocol medicijnverstrekking en van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Dit protocol is van kracht per 1 april 2012 Vaststelling DB 14-02-2012 1 Inhoudsopgave: Inleiding.... pag.

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen GGD Regio Nijmegen Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen postadres postbus 1120 6501 BC Nijmegen bezoekadres Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen telefoon: (024) 329 72

Nadere informatie

Protocol medische handelingen op scholen

Protocol medische handelingen op scholen Nummer 0.1 Versie 1 Protocol medische handelingen op scholen Protocol medische handelingen 0.1 Pagina 1 van 12 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Soorten medische handelingen en aansprakelijkheid... 4 3. Het

Nadere informatie

Protocol. Omgaan met zieke kinderen. Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

Protocol. Omgaan met zieke kinderen. Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol Omgaan met zieke kinderen Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol Omgaan met zieke kinderen (medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen)

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Advies Directieberaad positief Datum 18/03/2008. GMR informatierecht Datum 27/05/2008. Akkoord bestuur Datum 26/05/2008

Advies Directieberaad positief Datum 18/03/2008. GMR informatierecht Datum 27/05/2008. Akkoord bestuur Datum 26/05/2008 Protocol Openbaar Primair Onderwijs Assen Onderwerp Medicijnverstrekking/verrichten medische handelingen Datum Mei 2008 Behandeling Bestuurscommissie 26 mei 2008 Doel Komen tot een voorstel voor bovenschools

Nadere informatie

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de Rafael

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de Rafael Medisch Protocol Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen de Rafael juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding De leerling wordt ziek op school Het verstrekken van medicatie op verzoek Voorbehouden en risicovolle

Nadere informatie

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de school

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de school Medisch Protocol Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen de school april 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding De leerling wordt ziek op school Het verstrekken van medicatie op verzoek Voorbehouden en risicovolle

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school Stichting Aandacht+ 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 2 De leerling wordt ziek op school... 3

Nadere informatie

P r o t o c o l GEZONDE JEUGD / PROTOC M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N

P r o t o c o l GEZONDE JEUGD / PROTOC M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N GEZONDE JEUGD / PROTOC P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N Aangepast voor de Nutsscholen Oss Protocol wordt gehanteerd

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school GGD Fryslân afdeling Jeugdgezondheidszorg september 2006 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen. 3 2. Het

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCH HANDELEN

PROTOCOL MEDISCH HANDELEN PROTOCOL MEDISCH HANDELEN 1 1. Voorwoord... 3 2. Soorten medische handelingen en aansprakelijkheid... 4 3. Het verrichten van medische handelingen... 4 4. Wettelijke regels... 5 5. Het kind wordt ziek

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en Medisch Handelen op scholen van de SSBA

Medicijnverstrekking en Medisch Handelen op scholen van de SSBA Medicijnverstrekking en Medisch Handelen op scholen van de SSBA 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Het kind wordt ziek op school pag. 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek pag. 5 Medische handelingen

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking. en medische handelingen. op school. Basisschool De Korenaer Postbus AL Oss

Protocol medicijnverstrekking. en medische handelingen. op school. Basisschool De Korenaer Postbus AL Oss Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op school Basisschool De Korenaer Postbus 465 5340 AL Oss 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 A. Het kind wordt ziek op school... 4 B. Het verstrekken van

Nadere informatie

P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N

P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N Aangepast voor de Nutsscholen Oss Protocol wordt gehanteerd door AON, verzekeraar

Nadere informatie

Medicijn verstrekking. Medische handelingen

Medicijn verstrekking. Medische handelingen Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op scholen voor basisonderwijs GGD Groningen Mei 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding: pag. 2 1. Een leerling wordt ziek op school: pag. 3 2. Het verstrekken

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen GGD Hart voor Brabant Afdeling Jeugdgezondheidszorg Maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 1.

Nadere informatie

2.20 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

2.20 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen 2.20 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Werkveld Onderwijs Versie 1 Datum: Mei 2011 Vastgesteld CvB d.d. 30 mei 2011 Advies GMR d.d. 26 september 2011 Inhoudsopgave 1. Soorten medische handelingen

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN INHOUDSOPGAVE - Inleiding - Het kind wordt ziek op school - Het verstrekken van medicijnen op verzoek BIJLAGEN: 1 Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen code: Jgz 237

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen code: Jgz 237 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen code: 1. Inleiding Steeds meer kinderen gebruiken medicatie. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouders/verzorgers om hun

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en Medische handelingen

Medicijnverstrekking en Medische handelingen Medicijnverstrekking en Medische handelingen 1 BS Ankertje Kompas/ De Bloesem Inhoud 1. Voorwoord...3 2. Soorten medische handelingen en aansprakelijkheid...4 3. Het verrichten van medische handelingen...

Nadere informatie

PROTOCOL. voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs

PROTOCOL. voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs PROTOCOL voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz De leerling wordt ziek op school

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die

Nadere informatie

1. De wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de school Wij onderscheiden op school de volgende handelingen:

1. De wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de school Wij onderscheiden op school de volgende handelingen: Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Medicijnverstrekking en medisch handelen 0. Doel van het protocol Het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen beschrijft de wijze waarop Toermalijn handelt in

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018 Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018 Juli 2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1. Een leerling wordt ziek op school 2 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Model-protocol medische handelingen op scholen

Model-protocol medische handelingen op scholen Model-protocol medische handelingen op scholen 0 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Soorten medische handelingen op school... 3 a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt... 3 b. Handelingen waarvoor de

Nadere informatie

OBS De Eshoek December Protocol medische handelingen

OBS De Eshoek December Protocol medische handelingen OBS De Eshoek December 2016 Protocol medische handelingen OBS De Eshoek December 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Soorten medische handelingen op school... 5 2. Medicijnverstrekking en medisch handelen...

Nadere informatie

Protocol: Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze scholen V.O. en R.O.C.

Protocol: Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze scholen V.O. en R.O.C. Protocol: Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze scholen V.O. en R.O.C. De tekst van het voorliggende protocol is voor een belangrijk deel en met toestemming overgenomen uit het protocol van

Nadere informatie

Met dit protocol geven we aan hoe SKOFV-scholen in voorkomende gevallen behoren te handelen.

Met dit protocol geven we aan hoe SKOFV-scholen in voorkomende gevallen behoren te handelen. Werkveld: Onderwijs - Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Datum: 28-02-2011 Versie: 1 Voorlopig vastgesteld CvB 01-04-2011 Advies Directieberaad 21-06-2011 Instemming/Advies

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Februari 2011 0 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

Medisch handelen. Medicijnverstrekking in het VO

Medisch handelen. Medicijnverstrekking in het VO Bijlage 13 Protocol Medisch handelen VO Raad Protocol Medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Op basis van het protocol van de GGD Groningen- versie mei 2013 1 April 2014 Inhoud Inleiding...3

Nadere informatie

Protocol medische handelingen op scholen

Protocol medische handelingen op scholen Protocol medische handelingen op scholen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Vastgesteld dd. 23 oktober 2006 versie 1.0 Geaccordeerd: T. Snijders, manager afd. JGZ Evaluatiedatum: september 2007

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF Kindcentrum Hofferie Protocol Medicijnverstrekking 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Het kind wordt ziek op het kinderdagverblijf

Nadere informatie

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1.1 Protocol- medicijnverstrekking op school Met school wordt bedoeld: teamleden van de school, inclusief directeur. Met ouders wordt bedoeld:

Nadere informatie

Protocol medische handelingen

Protocol medische handelingen Protocol medische handelingen Voorwoord Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekkingen en medische handelingen

Protocol. Medicijnverstrekkingen en medische handelingen Protocol Medicijnverstrekkingen en medische handelingen September 2013 WOORD VOORAF Het navolgende document is opgesteld door de GGD ten behoeve van scholen (landelijk protocol). Veel leerkrachten, teams,

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen GGD Hart voor Brabant Afdeling Jeugdgezondheidszorg September 2013 1 Inhoudsopgave: Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college

Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college Beleidsstuk Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college MT goedgekeurd op 6 april 2016 (P)MR ingestemd op 9 mei 2016 college van bestuur formeel vastgesteld

Nadere informatie

afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol

afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol D 4.1 medicijnprotocol afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol Van het RVKO protocol wordt bijlage 1 niet ingevuld, deze informatie is terug te vinden in de administratiebrief

Nadere informatie

Medisch handelen. Medicijnverstrekking in het VO

Medisch handelen. Medicijnverstrekking in het VO Protocol Medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Op basis van het protocol van de GGD Groningen- versie mei 2013 APRIL 2014 1 INHOUD Inleiding... 3 Belangrijke aandachtspunten... 3 1. Een kind

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl Protocol zieke kinderen op de Merula. Inleiding De

Nadere informatie

Protocol medisch handelen

Protocol medisch handelen Protocol medisch handelen Morgenster Grote haven 2b 2851 BM Haastrecht tel.:0182-501534 e-mail: morgenster@d4w.nl www.d4w.nl/morgenster Instemming MR: 22-5-2017 Instemming team:15-3-2017 0 Inhoud Voorwoord...

Nadere informatie

Model-protocol medische handelingen op scholen Standaard protocol

Model-protocol medische handelingen op scholen Standaard protocol Model-protocol medische handelingen op scholen Standaard protocol Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Soorten medische handelingen op school... 5 a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt... 5 b. Handelingen

Nadere informatie

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen M.M. Oosterbaan Oktober 2013 1 Inhoudsopgave: 0. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 1. Het kind wordt ziek op school 2. Het verstrekken

Nadere informatie

Betreft: medicijnverstrekking en medisch handelen. Beste ouders / verzorgers,

Betreft: medicijnverstrekking en medisch handelen. Beste ouders / verzorgers, Betreft: medicijnverstrekking en medisch handelen Beste ouders / verzorgers, SBO Het Zilverlicht krijgt steeds vaker het verzoek van ouders om hun kinderen de door bijvoorbeeld een arts voorgeschreven

Nadere informatie

Protocol medische handelingen op scholen

Protocol medische handelingen op scholen Protocol medische handelingen op scholen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Vastgesteld d.d. 23 oktober 2006 versie 1.0 Geaccordeerd: T. Snijders, manager afd. JGZ Evaluatiedatum: september 2007,

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem De tekst van het voorliggende protocol is voor een belangrijk deel en met toestemming overgenomen uit

Nadere informatie

Protocol Medisch handelen en Medicijnverstrekking. Pro College regio Nijmegen. Mei 2017

Protocol Medisch handelen en Medicijnverstrekking. Pro College regio Nijmegen. Mei 2017 Protocol Medisch handelen en Medicijnverstrekking Mei 2017 INHOUD Inleiding... 3 1. Een leerling wordt ziek op school... 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 5 3. (Voorbehouden) Medische handelingen...

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015)

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Inhoud Soorten medische handelingen op school 3 Het kind wordt ziek op school 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 Opbergen van medicijnen

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Medicijnverstrekking en medisch handelen Medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 1. Een leerling wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 5 3.

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. Obs de Wilgenhoek

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. Obs de Wilgenhoek Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Obs de Wilgenhoek 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 De drie te onderscheiden situaties Spaarnesant

Nadere informatie

Bijlage 1 - Het kind wordt ziek op school, schoolreisje of schoolkamp

Bijlage 1 - Het kind wordt ziek op school, schoolreisje of schoolkamp Bijlage 1 - Het kind wordt ziek op school, schoolreisje of schoolkamp Verklaring: Toestemming tot handelen als een kind ziek wordt op school, schoolreisje of schoolkamp (Eventueel te gebruiken als bijlage

Nadere informatie

Medicijn verstrekking. Medische handelingen

Medicijn verstrekking. Medische handelingen Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op scholen voor voortgezet onderwijs GGD Groningen Mei 2013 Auteur: Anica Politiek Versie 1.0 Revisiedatum: medio 2017 Inhoudsopgave Inleiding pag.

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen Stichting Invitare 2013 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Inhoudsopgave Het kind wordt ziek op school 2 Het verstrekken van medicijnen op

Nadere informatie

Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO

Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Datum behandeling Directie 21 september 2015 Datum instemming THB nvt Datum instemming

Nadere informatie

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen M.M. Oosterbaan Oktober 2013 1 Inhoudsopgave: 0. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 1. Het kind wordt ziek op school 2. Het verstrekken

Nadere informatie

Protocol medische handelingen op scholen Opgesteld door de PO Raad, februari 2014 en het Standaard protocol, overgenomen door de Stichting Openbaar

Protocol medische handelingen op scholen Opgesteld door de PO Raad, februari 2014 en het Standaard protocol, overgenomen door de Stichting Openbaar Protocol medische handelingen op scholen Opgesteld door de PO Raad, februari 2014 en het Standaard protocol, overgenomen door de Stichting Openbaar Onderwijs Primair te Diemen. Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en het verrichten van medische handelingen

Medicijnverstrekking en het verrichten van medische handelingen Medicijnverstrekking en het verrichten van medische handelingen Vastgesteld 7 oktober 2010 1. Inleiding Onderwijspersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal

Nadere informatie

Beleidsdocument mijnplein 5G Protocol Medicijnverstrekking en Medische handelingen op scholen

Beleidsdocument mijnplein 5G Protocol Medicijnverstrekking en Medische handelingen op scholen Beleidsdocument mijnplein 5G Protocol Medicijnverstrekking en Medische handelingen op scholen Inhoudsopgave Inleiding: pag. 3 Het kind wordt ziek op school: pag. 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek:.

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Wettelijke regels 5. Aansprakelijkheid Bijlagen: 1. Verklaring toestemming

Nadere informatie

Protocol medisch handelen. Versie Postbus AX Amersfoort. tel Inhoudsopgave

Protocol medisch handelen. Versie Postbus AX Amersfoort. tel Inhoudsopgave Protocol medisch handelen Versie 01-08-2014 Postbus 930 3800 AX Amersfoort Inhoudsopgave tel. 033-2570645 Voorwoord... 3 1. Soorten medische handelingen op school... 5 a. Handelingen waarvoor de wet BIG

Nadere informatie

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Stichting de Blauwe Loper A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 2. Het kind wordt ziek op school 3 3.

Nadere informatie

Medisch Protocol. Medisch handelen en medicijnverstrekking VSO/PrO

Medisch Protocol. Medisch handelen en medicijnverstrekking VSO/PrO Medisch Protocol Medisch handelen en medicijnverstrekking VSO/PrO Inhoudsopgave 1 Soorten medische handelingen op school... 4 1.1 Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt... 4 1.2 Handelingen waarvoor

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

protocol medicijnverstrekking medisch handelen

protocol medicijnverstrekking medisch handelen versie november 2013 Basisschool d n Heiakker; BETER leren met hoofd, hart en handen. protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave: Inleiding... pag. 5 Het kind wordt ziek op school...

Nadere informatie

P r o t o c o l m e d i s c h e h a n d e l i n g e n o p s c h o l e n

P r o t o c o l m e d i s c h e h a n d e l i n g e n o p s c h o l e n P r o t o c o l m e d i s c h e h a n d e l i n g e n o p s c h o l e n Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Vastgesteld d.d. 23 oktober 2006 versie 1.0 Geaccordeerd: T. Fockenier, manager afd.

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum

Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum 1 Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum Protocol 12 september 2011 2 0. Voorwoord Doordat kinderen gedurende een langere aaneengesloten periode in de school verblijven is het niet helemaal

Nadere informatie

Protocol medische handelingen

Protocol medische handelingen Protocol medische handelingen april 2015 Gebaseerd op Protocol medisch handelingen op school van de PO raad Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Soorten medische handelingen en aansprakelijkheid 4 3. Het verrichten

Nadere informatie

PROTOCOL. Medicijnverstrekking en medisch handelen op school

PROTOCOL. Medicijnverstrekking en medisch handelen op school PROTOCOL Medicijnverstrekking en medisch handelen op school 1 Protocol (medicijnverstrekking/medisch handelen) Hoe te handelen bij een calamiteit ten gevolge van: 1 Het toedienen van medicijnen aan een

Nadere informatie

Medisch handelingsprotocol

Medisch handelingsprotocol Medisch handelingsprotocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN Opgesteld in concept : 29 maart 2010 Besproken in DB : 22 april 2010 Advisering door GMR : 21 juni 2010 Goedkeuring

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen ST.-JOZEFMAVO Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen Jan van der Kolk 6-11-2013 Protocol hoe te handelen bij plotselinge ziekte van een leerling, medicijnverstrekking en medisch handelen, gevolgd

Nadere informatie

SPILcentrum Mimosaplein

SPILcentrum Mimosaplein 1 Protocol medische handelingen SPILcentrum Mimosaplein Eindhoven oktober 2015 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord.... 3 2. Verzoeken van ouders/verzorgers inzake het verrichten van medische handelingen.... 3

Nadere informatie

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN 1 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

Protocol. Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool. Pagina 1 van 9. Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014

Protocol. Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool. Pagina 1 van 9. Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014 Protocol Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Medische handelingen 1.2 Hoe is de scholing geregeld

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Soorten medische handelingen op school a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt b. Handelingen waarvoor de wet

Nadere informatie

Procedure medicijnverstrekking en medisch handelen op school CONCEPT

Procedure medicijnverstrekking en medisch handelen op school CONCEPT mei 2017 Procedure medicijnverstrekking en medisch handelen op school CONCEPT Omgaan met medicijnentoediening en medische handelingen (risicovolle/ of voorbehouden handelingen) Inleiding Leerkrachten op

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medisch handelingen op scholen. Instemming GMR: Vaststelling CvB:

Protocol. Medicijnverstrekking en medisch handelingen op scholen. Instemming GMR: Vaststelling CvB: Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelingen op scholen Instemming GMR: 06-04-2017 Vaststelling CvB: 29-08-2017 1 Laurentius Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op de basisschool

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking

Protocol medicijnverstrekking Protocol medicijnverstrekking Door middel van dit protocol geeft Widdonckschool Weert aan hoe, in voorkomende gevallen bij medicijnverstrekking, te handelen. Er zijn drie te onderscheiden situaties die

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school. GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school. GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem De tekst van het voorliggende protocol is voor een belangrijk deel en met toestemming overgenomen uit

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op het Bornego College

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op het Bornego College Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op het Bornego College 1 Inleiding... 3 1. Een leerling wordt ziek op school... 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 5 3. Medische handelingen...

Nadere informatie

Protocol: Ziekte en medicijnen op school. Postbus AD ASSEN

Protocol: Ziekte en medicijnen op school. Postbus AD ASSEN Protocol: Ziekte en medicijnen op school Postbus 186 9400 AD ASSEN Inhoudsopgave: 1 Inleiding over medicijnverstrekking 3 2. Het kind wordt ziek op school 4 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie