1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING"

Transcriptie

1 Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1) de informatie volledi is ekopieerd zonder wijziinen tenzij voorafaand schriftelijk overeenekomen met 3M, en (2) de kopie noch het oriineel wordt verkocht of anders openbaar emaakt met de bedoelin om financieel ewin te realiseren. VIB-nummer: Versienummer: Uitiftedatum: 24/03/2015 Revisiedatum: 18/09/2014 Versie transportinformatie: 2.01 (09/08/2015) Dit Veiliheidsinformatieblad is opesteld overeenkomsti REACH Verordenin (EG) 1907/2006 en diens bepalinen. 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Identificatie van de stof of het mensel 3M 1609 SILICONEN SMEERMIDDEL IN SPUITBUS Product identificatie nummers DE DE Gebruik van de stof of het mensel - Geïdentificeerde ebruiken: Siliconen lijmiddel. 1.3 Details van de leverancier van het veiliheidsinformatieblad Adres: 3M Nederland BV, Molenraaffsinel 29, 2629 JD Postbus 1002, 2600 BA Delft Telefoon: tel. +31(0) Website: ( Telefoonnummer voor noodevallen In eval van veriftiin of (dreiende) milieuschade door dit product kan contact worden openomen met de afdelin Product Environmental, Health, Safety en Reulatory (EHS&R) van 3M, tel. +31(0) , of buiten kantooruren +31(0) Nationaal Veriftiinen Informatie Centrum (NVIC) telefoon Let op: alleen bereikbaar voor een behandelend arts bij accidentele veriftiin. 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1. Indelin van de stof of het mensel - CLP-Verordenin (EG) nr.1272/2008 Indelin: Aerosol, Gevarencateorie 1 - Aerosol 1; H222, H229 Voor de volledie tekst van H-zinnen, zie rubriek 16. Paina: 1 van 14

2 - Gevaarlijke stoffen (67/548/EEC)/preparaten (1999/45/EC) Richtlijn Aanduidin van evaar: Licht ontvlambaar; F+; R12 Voor de volledie tekst van de R-zinnen: zie rubriek Etiketterinselementen - CLP-Verordenin (EG) nr.1272/2008 Sinaalwoord: GEVAAR Gevarenpictorammen: GHS02 (Ontvlambaar) Pictorammen: Gevarenaanduidinen: H222 H229 Veiliheidsaanbevelinen: Alemeen: P102 P101 Preventie: P210A P211 P251 P260E P262 Reactie: P331 P301 + P310 Opsla: P410 + P412 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhittin. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakkin of het etiket ter beschikkin houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlaktes, vonken, open vlammen en andere ontstekinsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekinsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na ebruik niet doorboren of verbranden. Damp of spuitnevel niet inademen. Contact met de oen, de huid of de kledin vermijden. NIET het BRAKEN opwekken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadpleen. Beschermen teen de zon en niet blootstellen aan een hoere temperatuur dan 50 C/122F. Bestaat voor 9% uit bestanddelen waarvan de aquatische toxiciteit niet bekend is. Overie opmerkinen labelin: De stof met CAS-nr bevat minder dan 0,1% benzeen (Nota P). - Gevaarlijke stoffen (67/548/EEC)/preparaten (1999/45/EC) Richtlijn Paina: 2 van 14

3 Symbo(o)l(en) Zeer licht ontvlambaar Bevat: Er zijn een inrediënten toeewezen aan het etiket. Waarschuwinszinnen: R12 Zeer licht ontvlambaar. Veiliheidsaanbevelinen: S16 Verwijderd houden van ontstekinsbronnen. Niet roken. S2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S23C Damp of spuitnevel niet inademen. S51 Uitsluitend op oed eventileerde plaatsen ebruiken. S24 Aanrakin met de huid vermijden. Speciale voorzieninen met betrekkin tot de etiketterin van bepaalde stoffen: Houder staat onder druk: Beschermen teen de zon en niet blootstellen aan een hoere temperatuur dan 50 C. Ook na ebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richtin van een vlam of een loeiend voorwerp. Overie opmerkinen labelin: De stof met CAS-nr bevat minder dan 0,1% benzeen (Nota P) Overie evaren Kan een vriesletsel veroorzaken. 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Inrediënt CAS-nr. EG-nr. Gewichtspro Indelin cent Butaan EINECS F+:R12 - Nota C (EU) Ontvl. Gas 1, H220; Vloeibaar as, H280 - Nota C,U (CLP) Poly(dimethylsiloxaan) Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht EINECS < 10 Xn:R65 - Nota 4,P (EU) F:R11 (Leverancier) Xi:R38; R67 (Zelf inedeeld) Asp. Tox. 1, H304 - Nota P (CLP) Ontvl. Vl. 2, H225; Huid irr. 2, H315; STOT SE 3, H336 (Zelf inedeeld) Gelieve rubriek 16 te consulteren voor een volledi overzicht van de R-zinnen en H-zinnen waarnaar verwezen wordt in Rubriek 3 van dit VIB. Paina: 3 van 14

4 Raadplee rubriek 15 voor verdere informatie betreffende een of meerdere van bovenstaande componenten. Gelieve rubrieken 8 en 12 van dit VIB te consulteren voor informatie betreffende blootstellinswaarden, PBT of zpzbbeoordelin. 4. EERSTEHULPMAATREGELEN 4.1. Omschrijvin van eerstehulpmaatreelen : Bren de persoon in frisse lucht. Raadplee een arts. Aanrakin met de huid: Ontdooi bevroren huid met lauw water. Wrijf niet in de etroffen zone. Medische hulp inroepen. Aanrakin met de oen: Onmiddellijk spoelen met rote hoeveelheden water. Verwijder contactlenzen indien dit eenvoudi is. Ga door met spoelen. Zoek medische hulp. Na inslikken: Spoel de mond. Bij onwel voelen een arts raadpleen Meest belanrijke symptomen en effecten, zowel acuut als vertraad Zie Rubriek 11.1 Informatie over toxicoloische effecten 4.3. Indicatie vereist onmiddelijke raadplein van een arts en speciale behandelin Door blootstellin kan irritatie van het hartspierweefsel toenemen. Schrijf een sympathomimetische medicijnen voor, tenzij absoluut noodzakelijk. 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1. Blusmiddelen In eval van brand: Blussen met koolstofdioxide of een droe chemische stof Speciale evaren die door de stof of het mensel worden veroorzaakt Gesloten houders blootesteld edurende een brand kunnen druk opbouwen en exploderen. Gevaarlijke ontbindinsproducten of bijproducten Stof Koolwaterstoffen Koolmonoxide Koolstofdioxide Conditie Tijdens verbrandin Tijdens verbrandin Tijdens verbrandin 5.3. Advies voor brandweerlieden Water is een doeltreffend brandbestrijdinsmiddel; het kan aanewend worden om de houders te beschermen teen het vuur, om te koelen en om het barsten ervan te voorkomen. 6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF Paina: 4 van 14

5 HET PREPARAAT 6.1. Persoonlijke voorzorsmaatreelen, beschermende uitrustin en noodprocedures Evacueren. Alle ontstekinsbronnen wenemen als dat veili edaan kan worden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Uitsluitend vonkvrij ereedschap ebruiken. De ruimte beluchten. Bij rote lekken of lekken in een besloten ruimte, zoren voor mechanische ventilatie zodat de dampen kunnen dispereren of ontsnappen. Waarschuwin: een motor kan een ontstekinsbron zijn en kan ervoor zoren dat brandbare assen of dampen in het ebied waar emorst is, aan branden of ontploffen. Raadplee de andere secties van het veiliheidsinformatieblad voor meer informatie betreffende de fysische en ezondheidsevaren, ademhalinsbeschermin, ventilatie en persoonlijke bescherminsmiddelen Milieuvoorzorsmaatreelen Voorkom lozin in het milieu. Bij rote lekken, de afvoerbuizen bedekken en dijken bouwen om te voorkomen dat het oplosmiddel het riolerinsysteem binnenkomt of in watermassa's loopt Insluitins- en reiniinsmethoden en -materiaal De lekkende houder in een zuurkast plaatsen. Voorkom uitbreidin lek. Het lek bedekken met een branddovend schuim of een soortelijk product, eschikt voor oplosmiddelen zoals alcohol en aceton, dat kan oplossen in water. Het emorste product bedekken met een anoranische absorberende stof. Vereet niet dat het toevoeen van absorberend materiaal de fysische, ezondheids- of milieuevaren niet weneemt. Verzamelen met vonkvrij ereedschap. In metalen houder plaatsen. De resten verwijderen met een eschikt oplosmiddel uitezocht door een bevoed persoon. De ruimte ventileren met verse lucht. Lees en vol de veiliheidsinstructies op het label van het oplosmiddel en het veiliheidsblad. Houder oed afsluiten. Verwijder het verzamelde materiaal zo snel moelijk Verwijzin naar andere rubrieken Zie Rubriek 8 en Rubriek 13 voor verdere informatie. 7. HANTERING EN OPSLAG 7.1. Hanterin Het inademen van dampen die ontstaan tijdens het uitharden vermijden. Niet ebruiken in een afesloten ebied met minimale lucht verversin. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Niet in open vuur of op andere ontstekinsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na ebruik niet doorboren of verbranden. Stof/rook/as/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met de oen, de huid of de kledin vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het ebruik van dit product. Grondi wassen na ebruik. Vermijd contact met oxiderende stoffen (vb. chlorine, chroomzuur, enz.) 7.2. Opsla Op een oed eventileerde plaats bewaren. In oed esloten verpakkin bewaren. Teen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan een temperatuur boven 50 C / 122F. Verwijderd van warmte bewaren. Verwijderd van zuren bewaren. Niet in de buurt van een oxidatiemiddel opslaan Specifiek ebruik Zie rubrieken 7.1 en 7.2 voor aanbevelinen betreffende ebruik en opsla. Zie Rubriek 8 voor maatreelen ter beheersin van blootstellin/persoonlijke beschermin. 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Paina: 5 van 14

6 8.1. Grenswaarden voor blootstellin Grenswaarden voor beroepsmatie blootstellin: Voor een of meerdere bestanddelen van dit preparaat, welke zijn vermeld in rubriek 3, is de renswaarde niet vastesteld Maatreelen ter beheersin van blootstellin Beheersin van beroepsmatie blootstellin Niet in een ruimte bewaren waar de beschikbare zuurstof minder kan worden. Gebruik een alemene verdunninsventilatie en / of plaatselijke afzuiin om de luchtconcentratie onder de relevante blootstellinslimieten te houden en/of de controle te bewaren over stof / rook / as / nevel / damp of spuitnevel. Indien ventilatie onvoldoende is, ebruik ademhalinsbeschermin Persoonlijke bescherminsmiddelen (PBM) Beschermin voor de oen/voor het ezicht: Selecteer en ebruik oo-, ezichtsbeschemin op basis van de resultaten van een blootstellinsanalyse. De volende typen oo-, ezichtsbeschemin worden aanbevolen: Gelaatsscherm Ruimzichtbril met indirecte ventilatie. Huid-/handbeschermin: Om contact met de huid te voorkomen dient u handschoenen en/of beschermende kledin te selcteren die oedekeurd zijn volens lokale eisen en zijn ekozen op basis van de resultaten van de blootstellinanalyse. De selectie dient te worden ebaseerd op ebruiksfactoren zoals blootstellinsniveaus, concentratie van de stof of het mensel, de frequentie en de duur van ebruik, fysieke uitdainen zoals extreme temperaturen, en andere voorwaarden. Neem contact op met uw handschoen en/of beschermende kledinfabrikant voor selectie van passende handschoenen/beschermende kledin: Aanbevolen wordt handschoenen te ebruiken, emaakt van volende materialen: Materiaal Dikte (mm) Doorbraaktijd Nitrilrubber Geen data Geen data Ademhalinsbeschermin: Een blootstellinanalyse kan nodi zijn om te beslissen of een asmasker nodi is. Als een asmasker nodi is, ebruik deze dan als onderdeel van een volledie ademhalinbescherminsproramma. Selecteer, op basis van de resultaten van de blootstellinsanalyse, een van de volende asmaskertypen om blootstellin door inhalatie te verminderen: Halfelaatsmasker of volelaatsmasker eschikt voor oranische dampen Half/volelaatsmasker met verseluchtsysteem. Voor vraen omtrent de eschiktheid voor een specifiek ebruik, raadplee uw leverancier van het masker. Thermische evaren: Koude-isolerende handschoenen/elaatsbeschermin/oobeschermin draen 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1. Alemene informatie Fysische toestand Specifieke fysische vorm: Vorm/Geur Vloeistof Spuitbus Kleurloos. Geur van oplosmiddel. Paina: 6 van 14

7 Geurdrempel ph Kookpunt/kooktraject Smeltpunt Ontvlambaarheid Ontploffinseienschappen Oxiderende eienschappen Vlampunt Zelfontstekinstemperatuur Ontvlambaarheidsrenzen (LEL) Ontvlambaarheidsrenzen (UEL) Dampspannin Relatieve dichtheid Wateroplosbaarheid Niet-water Oplosbaarheid Partitiecoëfficiënt n-octanol/water Verdampinssnelheid Dampdichtheid Ontledinstemperatuur Viscositeit 9.2. Overie informatie Vluchtie Oranische Stoffen Vluchtiheidspercentae VOS lae H2O en uitezonderde oplosmiddelen Niet van toepassin Niet van toepassin Niet inedeeld Niet inedeeld <=-30 raden C Bij benaderin 0,587 Eenheid niet of niet van toepassin [Ref Std:WATER=1] 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Reactiviteit Dit materiaal kan reaeren met bepaalde stoffen onder sommie omstandiheden - zie ook de andere titels in deze rubriek Chemische stabiliteit Stabiel Moelijke evaarlijke reacties Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor Te vermijden omstandiheden Warmte Vonken en/of vlammen Hoe wrijvins- en temperatuuromstandiheden Te vermijden stoffen Sterk oxiderende stoffen Explosief wanneer emend met oxiderende stoffen. Sterke zuren Gevaarlijke ontledinsproducten Stof Geen materialen bekend Conditie Zie rubriek 5.2 voor evaarlijke ontbinsproducten bij verbrandin Paina: 7 van 14

8 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Onderstaande informatie kan afwijken van de EU-indelin in rubriek 2 en/of van andere inrediëntindelinen in rubriek 3 wanneer een specifiek inrediëntclassificatie werd vasteled door een bevoede overheid. Hiernaast zijn de statements en data zoals aanwezi in rubriek 11 ebaseerd op de UN GHS-indelinsreels en de indelinen zoals afeleid uit 3M's beoordelinen Informatie over toxicoloische effecten Tekenen en symptomen van blootstellin: Op basis van testresultaten en/of informatie betreffende de componenten wordt econcludeerd dat het materiaal onderstaande ezondheidseffecten kan veroorzaken. : Opzettelijke inademin van hoe concentraties kan schadelijk of dodelijk zijn. Lichte verstikkin: Tekenen/symptomen kunnen omvatten toeenomen hartsla, snelle ademhalin, duizeliheid, hoofdpijn, ebrek aan coordinatie, ewijzid inzicht, misselijkheid, overeven, lustloosheid, aanvallen, coma; en kan fataal zijn. Irritatie van de ademhalinsween. Symptomen kunnen omvatten: hoesten, niezen, loopneus, hoofdpijn, heesheid en neus- en keelpijn. Kunnen bijkomende effecten op de ezondheid veroorzaken (zie hieronder). Aanrakin met de huid: Vriesletsels; symptomen kunnen omvatten: verbrande huid, roodheid, pijn, weefselbeschadiin zwellin en littekenvormin. Zachte huidirritatie: Symptomen kunnen zijn: lokale roodheid, opzwellin, jeuk en een droe huid. Aanrakin met de oen: Vriesletsels; symptomen kunnen omvatten: pijn, vertroebelin van de cornea, roodheid, zwellin en zichtsverlies (sneeuwblindheid). Inslikken: Irritatie van de maa-darm: symptomen kunnen omvatten: buikpijn, last van de maa, misselijkheid, overeven en diarree. Bijkomende effecten op de ezondheid: Eenmalie blootstellin kan volende effecten op de oranen veroorzaken: Depressie van het centraal zenuwstelsel: tekenen/symptomen kunnen omvatten: hoofdpijn, duizeliheid, slaperiheid, coördinatiestoornissen, misselijkheid, vertraad reactievermoen, moeilijk spreken en bewusteloosheid. Enkelvoudie blootstellin: zou ondanks de aanbevolen richtlijnen het volende kunnen veroorzaken: Overevoeliheid van de hartspier: symptomen kunnen omvatten: onreelmatie hartsla, reflex asystolie (hartstilstand), pijn aan de borst, duizeliheid. Toxicoloische eevens Als een component wordt weereeven in rubriek 3 maar niet wordt weereeven in onderstaande tabel zijn er ofwel een eevens ofwel zijn de eevens zijn niet voldoende voor indelin. Acute toxiciteit Naam Route Soort Waarde Product zoals verkocht Inslikken: Geen data ; betreft een berekende ATE >5.000 m/k Butaan - Rat LC ppm Gas (4 uren) Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Dermaal Konijn LD50 > m/k Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht - Rat LC50 > 14,7 m/l Damp (4 uren) Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Inslikken: Rat LD50 > m/k Poly(dimethylsiloxaan) Dermaal Konijn LD50 > m/k Paina: 8 van 14

9 Poly(dimethylsiloxaan) Inslikken: Rat LD50 > m/k ATE = Acute toxiciteits schattin Huidcorrosie/huidirritatie Naam Soort Waarde Butaan Professio Geen sinificante irritatie neel oordeel Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Konijn Irriterend Poly(dimethylsiloxaan) Konijn Geen sinificante irritatie Ernsti ooletsel / ooirritatie Naam Soort Waarde Butaan Konijn Geen sinificante irritatie Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Konijn Licht irriterend Poly(dimethylsiloxaan) Konijn Geen sinificante irritatie Huidsensibilisatie Naam Soort Waarde Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht cavia Niet sensibiliserend Sensibilisatie van de luchtween Voor het component/onderdeel zijn ofwel een eevens of de eevens zijn niet voldoende om te kunnen indelen. Mutaeniteit in eslachtscellen Naam Route Waarde Butaan In Vitro Niet mutaeen Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht In Vitro Niet mutaeen Carcinoeniteit Naam Route Soort Waarde Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Muis Er is onvoldoende informatie om een classificatie op te beoordelen. Voortplantinstoxiciteit Effecten op voortplantin en/of ontwikkelin Voor het component/onderdeel zijn ofwel een eevens of de eevens zijn niet voldoende om te kunnen indelen. Doelora(a)n(en) Toxiciteit Specifiek Doeloraan - eenmalie blootstellin Naam Route Doelora(a)n(en) Waarde Soort Testresultaa t Blootstellins duur Butaan Butaan Butaan hart sensibiliserin centraal zenuwstelsel hart Veroorzaakt schade aan de oranen. Kan slaperiheid of duizeliheid veroorzaken. Er is onvoldoende informatie om een classificatie Mens Menselij k en dierlijk Hond NOAEL Niet NOAEL Niet NOAEL ppm 25 minuten Paina: 9 van 14

10 op te beoordelen. Butaan Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Irritatie aan de ademhalinsween centraal zenuwstelsel Irritatie aan de ademhalinsween Alle eevens zijn neatief Konijn NOAEL Niet Kan slaperiheid of duizeliheid NOAEL Niet veroorzaken. Er is onvoldoende informatie NOAEL Niet om een classificatie op te beoordelen. Toxiciteit Specifiek Doeloraan - herhaalde blootstellin Naam Route Doelora(a)n(en) Waarde Soort Testresultaa t Blootstellin sduur Butaan nier en/of blaas Er is onvoldoende informatie om een classificatie op te beoordelen. Rat NOAEL ppm 90 daen Butaan bloed Alle eevens zijn neatief Rat NOAEL ppm 90 daen Aspiratieevaar Naam Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Waarde Aspiratieevaar Voor aanvullende toxicoloische informatie betreffende dit materiaal en/of de bestanddelen raa contact opnemen met leverancier via de contacteevens beschreven in pararaaf 1.3. van dit VIB. Rubriek 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE Onderstaande informatie kan afwijken van de EU-indelin in rubriek 2 en/of van andere inrediëntindelinen in rubriek 3 wanneer een specifiek inrediëntclassificatie werd vasteled door een bevoede overheid. Hiernaast zijn de statements en eevens zoals aanwezi in rubriek 12 ebaseerd op de UN GHS-indelinsreels en de indelinen zoals afeleid uit 3M's beoordelinen Ecotoxiciteit Geen testeevens voor product. Materiaal CAS-nr. Oranisme Type Blootstellin Eindpunt test Testresultaat Poly(dimethyls iloxaan) Geen of onvoldoende data voor indelin Butaan Geen of onvoldoende data voor indelin Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Mobiliteit Geen of onvoldoende data voor indelin Paina: 10 van 14

11 Materiaal CAS-nr. Testvorm Duur Type studie Testresultaat Protocol Poly(dimethyls iloxaan) Geen of onvoldoende data N/A N/A N/A N/A voor indelin Butaan Experimenteel Fotolyse Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Geen of onvoldoende data voor indelin Persistentie en afbreekbaarheid fotolytische halfwaardetijd (in lucht) 6.3 daen (t 1/2) N/A N/A N/A N/A Overie methoden Materiaal CAS-nr. Testvorm Duur Type studie Testresultaat Protocol Poly(dimethyls iloxaan) Geen of onvoldoende data N/A N/A N/A N/A voor indelin Butaan Experimenteel Bioconcentrati e Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht Geen of onvoldoende data voor indelin Moelijke bioaccumulatie Voor meer informatie contact opnemen met leverancier Resultaten van PBT-beoordelin Voor meer informatie contact opnemen met leverancier Andere schadelijke effecten Geen informatie. 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afvalverwerkinsmethode Zie Rubriek 11.1 Informatie over toxicoloische effecten Installatie moet in staat zijn aerosolbussen te behandelen. Partitiecoëffici ënt Lo Octanol/H2O 2.88 Overie methoden N/A N/A N/A N/A De coderin van een afvalstroom is ebaseerd op de toepassin van het product door de ebruiker. Aanezien dit buiten het beheersinsveld van 3M plaatsvindt, worden er een afvalcodes verstrekt na ebruik. Raadplee de Europese Afvalcatalous (2000/532/EC) om de correcte afvalcode vast te stellen voor uw afvalstroom. Neem nationale en/of lokale wetevin in acht Paina: 11 van 14

12 en maak altijd ebruik van een ecertificeerde afvalverwerker. EURAL (product zoals verkocht): * Gassen in drukhouders (inclusief halonen) die evaarlijke stoffen bevatten. Euralcode (producthouder na ebruik): Metalen verpakkin 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER DE , DE ADR/RID: UN1950, Spuitbussen (aerosolen) Beperkte hoeveelheid, 2.1, (E), ADR Classificatie Code: 5F. IMDG-CODE: UN1950, AEROSOLS, 2.1, IMDG-Code sereation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FD,SU. ICAO/IATA: UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE Specifieke veiliheids-, ezondheids- en milieuwetevin voor deze stof of dit mensel Alemene inventaris status Voor meer informatie contact opnemen met 3M Chemische veiliheidsbeoordelin Niet van toepassin 16. Overie informatie Lijst van relevante H-zinnen: H220 H222 H225 H229 H280 H304 H315 H336 Zeer licht ontvlambaar as. Zeer licht ontvlambare aerosol. Licht ontvlambare vloeistof en damp. zie boven Bevat as onder druk; kan ontploffen bij verwarmin. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtween terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperiheid of duizeliheid veroorzaken. Lijst van volledie R-zinnen: R11 Licht ontvlambaar. R12 Zeer licht ontvlambaar. R38 Irriterend voor de huid. R65 Schadelijk: kan lonschade veroorzaken na verslikken. R67 Dampen kunnen slaperiheid en duizeliheid veroorzaken. Revisie-informatie: Revisiewijziinen: Rubriek 8: Beschermin voor de oen/voor het ezicht (informatie) - Informatie aanepast. Veiliheidszin - Informatie aanepast. Sectie 01: 1.3. Details van de leverancier van het veiliheidsinformatieblad (titel) - Informatie aanepast. Rubriek 12: Rubriekomschrijvin (titel) - Informatie aanepast. Rubriek 3: Tabel samenstellin en informatie over de bestanddelen - Informatie aanepast. Paina: 12 van 14

13 Rubriek 12: Componentecotoxiciteit (informatie) - Informatie aanepast. Rubriek 12: Persistentie en afbreekbaarheid (informatie) - Informatie aanepast. Rubriek 12: Potentiële bioaccumulativiteit (informatie) - Informatie aanepast. Copyriht - Informatie aanepast. Etiket: CLP Percentae onbekend - Informatie aanepast. Etiket CLP Veiliheidsaanbevelin - Preventie - Informatie aanepast. Sectie 11: Rubriek Extra Gezondheidseffecten - Informatie aanepast. Rubriek 11: Doeloranen - Herhaalde blootstellin (Titel) - Informatie aanepast. Rubriek 11: Toxicoloische informatie - (informatie) - Informatie aanepast. Rubriek 15: Chemische veiliheidsbeoordelin - Informatie aanepast. Rubriek 11: Enkelvoudie blootstellin kan volende symptomen veroorzaken (Titel) - Informatie aanepast. Rubriek 11: Tabel aspiratieevaar - Naam (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel aspiratieevaar - Waarde (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Ademhalinsevoeliheid tekst - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Huidsensibilisatie - Naam (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Huidsensibilisatie - Soort (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Huidsensibilisatie - Waarde (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Ernstie ooschade/irritatie - Naam (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Ernstie ooschade/irritatie - Soort (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Ernstie ooschade/irritatie - Waarde (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel huidcorrosie / Huidirritatie - Naam (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel huidcorrosie / Huidirritatie - Soort (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel huidcorrosie / Huidirritatie - Waarde (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Mutaeniteit eslachtscellen - Naam (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Mutaeniteit eslachtscellen - Route (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Mutaeniteit eslachtscellen - Waarde (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Tabel Toxiciteit Specifiek Doeloraan - herhaalde blootstellins tabel - Naam (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Tabel Toxiciteit Specifiek Doeloraan - herhaalde blootstellins tabel - Route (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Toxiciteit Specifiek Doeloraan - herhaalde blootstellins tabel - Doelora(a)n(en) (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Toxiciteit Specifiek Doeloraan - herhaalde blootstellins tabel - Waarde (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Toxiciteit Specifiek Doeloraan - herhaalde blootstellins tabel - Soort (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Toxiciteit Specifiek Doeloraan - herhaalde blootstellins tabel - Test Resultaat (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Toxiciteit Specifiek Doeloraan - herhaalde blootstellins tabel - Blootstellinsduur (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Toxiciteit Specifiek Doeloraan - eenmalie blootstellins tabel - Naam (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Toxiciteit Specifiek Doeloraan - eenmalie blootstellins tabel - Route (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Toxiciteit Specifiek Doeloraan - eenmalie blootstellins tabel - Doelora(a)n(en) (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Toxiciteit Specifiek Doeloraan - eenmalie blootstellins tabel - Waarde (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Toxiciteit Specifiek Doeloraan - eenmalie blootstellins tabel - Soort (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Toxiciteit Specifiek Doeloraan - eenmalie blootstellins tabel - Test Resultaat (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Toxiciteit Specifiek Doeloraan - eenmalie blootstellins tabel - Blootstellinsduur (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tekstl Toxiciteit Specifiek Doeloraan - eenmalie blootstellins tabel - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Carcinoeniteit - Naam (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Carcinoeniteit - Route (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Carcinoeniteit - Soort (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 11: Tabel Carcinoeniteit - Waarde (Titel) - Informatie toeevoed. Rubriek 8: Handschoenen - Materiaal - Informatie toeevoed. Rubriek 8: Handschoenen - Dikte - Informatie toeevoed. Rubriek 8: handschoenen - Doorbraaktijd - Informatie toeevoed. Paina: 13 van 14

14 Rubriek 8: Handschoenen - Informatie toeevoed. Rubriek 8: Huidbeschermin - aanbevolen handschoenen (informatie) - Informatie verwijderd. Rubriek 11: Blootstellinsduur (Titel tabel) - Informatie verwijderd. Rubriek 11: Testresultaat (Titel tabel) - Informatie verwijderd. DISCLAIMER: Dit Veiliheidsinformatieblad is met de rootst moelijke zorvuldiheid opesteld en de hierin eboden informatie is de meest recente die bij opstellin van het document bekend is aan leverancier. Het Veiliheidsinformatieblad beschrijft producten met het oo op de veiliheidseisen. De inhoud ma niet worden opevat als een arantie dat de beschreven producten specifieke eienschappen bezitten of eschikt zijn voor bepaalde doeleinden. Het is de verplichtin van de ebruiker om vast te stellen of het product eschikt is voor het specifieke doel en de toepassinsmethode die de ebruiker daarmee beoot. Dit Veiliheidsinformatieblad heeft alleen betrekkin op het hierin vermelde product en eldt niet voor ebruik dat niet staat omschreven of voor ebruik van het product in combinatie met andere stoffen en/of producten. Voorts is het de verplichtin van de eindklant om het product met zor te ebruiken en de van toepassin zijnde wetten en relementen in acht te nemen. De leverancier kan een aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het evol is van onjuist ebruik van dit Veiliheidsinformatieblad. Veiliheidsinformatiebladen van 3M Nederland B.V. kunt u ook vinden op onze website: Paina: 14 van 14

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING 3M ESPE IMPREGUM PENTA SOFT/IMPREGUM PENTA SOFT MB/IMPREGUM PENTA H DUOSOFT/IMPREGUM PENTA SOFT HB PLUS ADHESIVE Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2012, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2013, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M ESPE ROCATEC-SOFT. 1.3 3M Artikelnummer(s): 70-2011-0758-1

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M ESPE ROCATEC-SOFT. 1.3 3M Artikelnummer(s): 70-2011-0758-1 3M Nederland BV Industrieweg 24 NL2382 NW ZOETERWOUDE NETHERLANDS ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ========================================================================

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2016, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING 3M SCOTCH-WELD DP-490 BLACK KIT Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING NO. 4926, 4936, 4941 AND 4956 ACRYLIC FOAM TAPES (INCLUSIEF 'F' SERIES FILM LINERED TAPES) Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2010. 3M Company. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

1.3 3M Artikelnummer(s): 70-2011-0779-7

1.3 3M Artikelnummer(s): 70-2011-0779-7 3M Nederland BV Industrieweg 24 NL2382 NW ZOETERWOUDE NETHERLANDS ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ========================================================================

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam: BEAD ENRICHMENT GLYCEROL Productnr.: 4389756 Distributeur: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange,

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2012, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle recht voorbehoud. Kopiër /of download van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is kel toeestaan als: (1) de informatie

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2010. 3M Company. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

Document nummer : 16-2826-2 Uitgiftedatum : 24/04/2003 Versie : 2,00 Vervangt : 23/09/2002 Status : Uitgegeven

Document nummer : 16-2826-2 Uitgiftedatum : 24/04/2003 Versie : 2,00 Vervangt : 23/09/2002 Status : Uitgegeven 3M Nederland B.V. Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude Postbus 193, 2300 AD Leiden Telefoon: 071-5450450 Telefax : 071-5450212 06'65 6$ ============================================================================

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia 1. Identificatie van het product : Ammonia Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 - tel. 0168-381333 Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend

Nadere informatie

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine.

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine. 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Fagron Pharmawhite chlohex 0.5 alco coloured 1.2 Gebruik van de stof of het preparaat Ontsmetting

Nadere informatie

Gedemineraliseerd Water 1011300

Gedemineraliseerd Water 1011300 bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Registratienummer Registratienaam Identificatie van het product : Vloeibaar.

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2016, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

Veiligheidsblad p. 1 / 8

Veiligheidsblad p. 1 / 8 Veiligheidsblad p. 1 / 8 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van het product: Lamscobel

Nadere informatie

Documentnummer : 16-1815-6 Uitgiftedatum : 19/04/2007 Versie : 1,00 Vervangt : 12/10/2006 Status : Uitgegeven

Documentnummer : 16-1815-6 Uitgiftedatum : 19/04/2007 Versie : 1,00 Vervangt : 12/10/2006 Status : Uitgegeven 06'65 6$ ============================================================================ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ============================================================================ Documentnummer

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar RECKITT Datum: 20102003 BENCKISER Pag : 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Productnaam:Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar Toepassing:Vlekverwijderaar

Nadere informatie

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CARWASH MEGA SHAMPOO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnummer CW30 Productnaam CARWASH MEGA

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam: 20X SSPE Buffer Uitrustingsnaam: SOLiD(TM) FRAGMENT SEQUENCING BUFFER KIT Distributeur: Applied

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2012, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2016, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

Documentnummer : Uitgiftedatum : 25/08/06 Versie : 4,00 Vervangt : 25/08/06 Status : Uitgegeven

Documentnummer : Uitgiftedatum : 25/08/06 Versie : 4,00 Vervangt : 25/08/06 Status : Uitgegeven 06'65 6$ ============================================================================ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ============================================================================ Documentnummer

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2012, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina :1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productnaam: Producttype: Leverancier: Adres: Bitumen-rubber kit/kleefstof. Shell Nederland Verkoopmaatschappij

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Stof-group: Zulieferprodukt 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2017, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 08/12/2011 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2017, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Fagron Chloorhexidine 0,5% Oplossing in alcohol gekleurd 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Tip-It Siliconenpakking Zwart

Tip-It Siliconenpakking Zwart 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 02-jul-2007 MSDS PN : 4320712 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401674 Product benaming TEMPLATE

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2016, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Naam van produkt: Photoreceptor Pumice Data Sheet Nummer: 4-0011 2. 2. 1 Produktcode: 43P70 Scheikundige

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsblad Copyright, 2012, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als: (1) de volledig is gekopieerd

Nadere informatie

Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG

Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG MAGNICUR 1/5 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam MAGNICUR Product code (UVP) 05814561 Firma Bayer CropScience B.V. Energieweg

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2013, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor. 1. BESCHRIJVING VAN PRODUKT EN FABRIKANT Handelsnaam : Polyesterplamuur / / Beschrijving fabrikant : Tel: 0321-331167 -48 Fax: 0321-331074 E-mail: info@wilsor.nl the Netherlands Intenet: www.wilsor.nl

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: MIXTURE Met water mengbaar concentraat 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Handelsnaam : KNAUF LFP 235 NAW fabrikant : KNAUF BV Mesonweg 8-12 3542 AL UTRECHT NEDERLAND Telefoon fabrikant

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Format Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) Handelsnaam RPI-S Isolatieschaal

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2012, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M VHB SURFACE CLEANER. 1.2 Gebruik van het preparaat: Reinigingsmiddel

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M VHB SURFACE CLEANER. 1.2 Gebruik van het preparaat: Reinigingsmiddel ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Vib nummer 18-6943-7 Uitgifte

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Productcode : KI-REF-1500 DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL : TH-HC/42/001.002 Aanbevolen toepassing

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam: SODIUM ACETATE Solution Uitrustingsnaam: SOLiD(TM) MATE-PAIRED SEQUENCING BUFFER KIT Distributeur:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie PROPOWER BUTANE GAS Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30-03-2017 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: BRISE - KAARS ANTI TABAK

: BRISE - KAARS ANTI TABAK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Productbenaming Gebruik van de stof of het mengsel : : Luchtverfrisser Firma : S.C. Johnson Benelux N.V./S.A. Groot Mijdrechtstraat

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 11/12/2008 Revisie nr. 6 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ***

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** *** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING PRODUCT BENAMING COOL-BIND 1300 AANBEVOLEN TOEPASSINGEN LEVERANCIER Lijm Van Asperen Kleefstoffen

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product : Grondstoffen Productcode : Handelsnaam : CAS

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens EG 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens EG 1907/2006 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Toepassing van het product: Interieurreinigings/-onderhoudsmiddel voor professioneel gebruik. Fabrikant/leverancier: Diversey

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 14.01.2014 Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: 231 1.2.

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Hechtmortel in poedervorm Identificatie van de onderneming

Nadere informatie