1.1 Identificatie van het preparaat: 3M ESPE ROCATEC-SOFT M Artikelnummer(s):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Identificatie van het preparaat: 3M ESPE ROCATEC-SOFT. 1.3 3M Artikelnummer(s): 70-2011-0758-1"

Transcriptie

1 3M Nederland BV Industrieweg 24 NL2382 NW ZOETERWOUDE NETHERLANDS ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Vib nummer Uitgifte : 15/01/10 Versie : Herziening van 21/01/09 Datum afdruk: 15/01/10 Pagina 1 van 8 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het preparaat: 3M ESPE ROCATECSOFT 1.2 Gebruik van het preparaat: Tandheelkunde 1.3 3M Artikelnummer(s): Identificatie van de onderneming: 3M Nederland B.V., Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude Postbus 193, 2300 AD Leiden, Tel Fax Internet: Onze Nederlandstalige Veiligheidsinformatiebladen kunt u ook vinden op onze website: Telefoonnummer voor noodgevallen: Ingeval van vergiftiging of (dreigende) milieuschade door dit product kan contact worden opgenomen met de afdeling Toxicologie en Milieuzaken telefoon , of buiten kantooruren Ook kunt u contact opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) telefoon (alleen bereikbaar voor een behandelend arts bij accidentele vergiftiging). 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN Waarschuwingszinnen: Dit product wordt niet ingedeeld als gevaarlijk volgens de EU richtlijn 1999/45/EG 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

2 Ingredienten CAS Nummer Percentage Aluminiumoxide > 95 Siliciumdioxide EERSTEHULPMAATREGELEN Oogcontact: Ogen spoelen met grote hoeveelheden water. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen Huidcontact: De blootgestelde huid wassen met zeep en water. Indien klachten optreden, een arts raadplegen. Inhalatie: Slachtoffer in de frisse lucht brengen. Indien klachten optreden, een arts raadplegen. Inslikken: GEEN braken opwekken, tenzij op advies van een arts. Het slachtoffer twee glazen water laten drinken. Dien nooit iets via de mond toe aan een bewusteloos persoon. Raadpleeg een arts. 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Geschikte blusmiddelen: Niet brandbaar. Blusmiddel kiezen in funktie van de omringende vuurhaard. Niet te gebruiken blusmiddel(en): Niet van toepassing Beschermende uitrusting voor brandweerlieden: Draag een gaspak met ademluchtoestel. Specifieke maatregelen: Niet van toepassing. 6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PREPARAAT Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Milieuvoorzorgsmaatregelen: Verzamel de overgebleven resten die een oplossing bevatten. In gesloten houder opbergen.

3 Methoden voor opruiming: Voorzorgsmaatregelen zoals beschreven in andere rubrieken, in acht nemen. Neem eventueel contact op met 3M Nederland B.V. (zie Rubriek 1). Het gemorste materiaal verzamelen. De resten verwijderen. 7 HANTERING EN OPSLAG Hantering: Aanraking met de ogen vermijden. Houder goed gesloten houden. Langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid vermijden. Opslag: 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Technische maatregelen: Gebruiken in goed geventileerde ruimten. Blootstellingsgrenswaarden: Voor een of meerdere bestanddelen van dit preparaat, welke zijn vermeld in rubriek 3, is de grenswaarde niet vastgesteld. Voor het(de) hierna genoemd(e) bestandde(e)l(en) is de grenswaarde wel vastgesteld. Aluminiumoxide ( ) ACGIH Grenswaarde TGG: 10 mg/m3 Beheersing van blootstelling: Ademhalingswegen: Niet van toepassing. Inslikken: Niet inslikken. Handen: Handschoenen worden niet nodig geacht. Ogen: Aanraking met de ogen vermijden. Om aanraking met de ogen te vermijden, de volgende beschermingsmiddelen dragen, indien nodig tezamen met andere: Draag een goedgekeurde veiligheidsbril (al of niet met zijkapjes). Huid: Langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid vermijden. 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

4 Fysische toestand, kleur en geur: Fijn poeder (korrelgrootte kleiner dan 10 micron). Lichtgrijs, geurloos poeder phwaarde: Kookpunt/kooktraject: Vlampunt: Dampspanning: Relatieve dichtheid: Oplosbaarheid: > 2760,0 C bij 1 ATM 3,96 (water=1) nihil bij 23 graden C Verdelingscofficient noctanol/water: niet vastgesteld LEL: UEL: Viscositeit: Dampdichtheid: Verdampingssnelheid: Smeltpunt/smelttraject: Zelfontbranding: Vluchtige organische stoffen: > 1926,67 C 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT Stabiliteit en gevaarlijke reacties: Stabiel. Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor. Te vermijden omstandigheden: Geen materialen bekend. Te vermijden stoffen: Geen materialen bekend Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen bekend bij verbranding 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Effecten en symptomen na inhalatie: Irritatie van de ademhalingswegen. Symptomen kunnen omvatten: hoesten, niezen, loopneus, hoofdpijn, heesheid en neus en keelpijn. Een langdurige of herhaaldelijke blootstelling kan volgende symptomen veroorzaken: Pneumoconiose; symptomen kunnen

5 omvatten: aanhoudende hoest en moeilijke ademhaling. Effecten en symptomen na inslikken: Irritatie van de maagdarm: symptomen kunnen omvatten: buikpijn, last van de maag, misselijkheid, overgeven en diarree. Effecten en symptomen na contact met de huid: Mechanische huidirritatie; symptomen kunnen omvatten: jeuk en roodheid. Effecten en symptomen na contact met de ogen: Mechanische oogirritiatie; symptomen kunnen omvatten: irritatie, roodheid, jeukende en tranende ogen. 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE Ecotoxiciteit: Niet vastgesteld. Speciale vermeldingen 2001/58/EC: Een conservatieve test geeft aan, dat dit product een laag milieurisico heeft, omdat gebruik en verwijdering waarschijnlijk niet zullen leiden tot een aanzienlijk vrijkomen van ingredienten in het milieu. 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Omschrijving: Schuur/polijstpoeder voor tandheelkunde Afvalverwerkingsmethoden: De afvalstoffen naar een vergunninghoudende inrichting sturen, uitgerust voor het behandelen van gevaarlijke afvalstoffen. Productverpakking: Zie "Product zoals verkocht". Indien leeg en gereinigd: geen gevaarlijke afvalstof. 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Overige informatie met betrekking tot het vervoer: Geen gevaarlijke stof voor alle vervoerswijzen (ADR/IMO/IATA). 15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE Afleveringsetikettering

6 Gevaarssymbolen: Geen symbolen Waarschuwingszinnen: Dit product wordt niet ingedeeld als gevaarlijk volgens de EU richtlijn 1999/45/EG Veiligheidsaanbevelingen: Geen Bevat: Geen EU Certificering: Alle daarvoor in aanmerking komende chemische ingredienten in dit product zijn opgenomen in EINECS, of zijn uitgezonderde polymeren, waarvan de monomeren zijn opgenomen in EINECS. Voor meer informatie contact opnemen met 3M. 16 OVERIGE INFORMATIE Lijst van volledige Rzinnen: Geen Gebruiksbeperkingen: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Reden voor herziening: Uitgifte vib op basis van Richtlijn 93/112/EG. 17/03/03: Rubr. 9, 13 en 16 (bl) 15/03/04: Rubr. 2, 4 t/m 9 en 11, 12, 13 en 15 (mv) Uitgifte vib op basis van Richtlijn 2001/58/EG. 29/06/04: Rubr. 9 en 13 (bl) 22/12/06: Algehele controle (bl) 21/01/09: Algehele herziening (mvb) 13/01/10: Rubr. 2, 4, 6 t/m 11 en 15 (mvb) Dit veiligheidsinformatieblad is met uiterste zorgvuldigheid opgesteld aan de hand van de op het moment van uitgifte bekende gegevens met betrekking tot het veilig gebruik van dit product onder normale omstandigheden. 3M is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die het gevolg is van onjuist gebruik van dit product. Vervolg van sectie 14 van het Veiligheidsinformatieblad Product is niet gevaarlijk voor tansport.

1.3 3M Artikelnummer(s): 70-2011-0779-7

1.3 3M Artikelnummer(s): 70-2011-0779-7 3M Nederland BV Industrieweg 24 NL2382 NW ZOETERWOUDE NETHERLANDS ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ========================================================================

Nadere informatie

Documentnummer : Uitgiftedatum : 25/08/06 Versie : 4,00 Vervangt : 25/08/06 Status : Uitgegeven

Documentnummer : Uitgiftedatum : 25/08/06 Versie : 4,00 Vervangt : 25/08/06 Status : Uitgegeven 06'65 6$ ============================================================================ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ============================================================================ Documentnummer

Nadere informatie

Document nummer : 16-2826-2 Uitgiftedatum : 24/04/2003 Versie : 2,00 Vervangt : 23/09/2002 Status : Uitgegeven

Document nummer : 16-2826-2 Uitgiftedatum : 24/04/2003 Versie : 2,00 Vervangt : 23/09/2002 Status : Uitgegeven 3M Nederland B.V. Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude Postbus 193, 2300 AD Leiden Telefoon: 071-5450450 Telefax : 071-5450212 06'65 6$ ============================================================================

Nadere informatie

1.2 Gebruik van het preparaat: Lijm. 1.3 3M Artikelnummer(s): 62-3747-9132-5, 62-3747-9330-5

1.2 Gebruik van het preparaat: Lijm. 1.3 3M Artikelnummer(s): 62-3747-9132-5, 62-3747-9330-5 ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Vib nummer 11-1358-8 Uitgifte

Nadere informatie

Documentnummer : 16-1815-6 Uitgiftedatum : 19/04/2007 Versie : 1,00 Vervangt : 12/10/2006 Status : Uitgegeven

Documentnummer : 16-1815-6 Uitgiftedatum : 19/04/2007 Versie : 1,00 Vervangt : 12/10/2006 Status : Uitgegeven 06'65 6$ ============================================================================ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ============================================================================ Documentnummer

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

Documentnummer : 17-9449-4 Uitgiftedatum : 23/01/2007 Versie : 3,00 Vervangt : 07/01/2005 Status : Uitgegeven

Documentnummer : 17-9449-4 Uitgiftedatum : 23/01/2007 Versie : 3,00 Vervangt : 07/01/2005 Status : Uitgegeven 06'65 6$ ============================================================================ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ============================================================================ Documentnummer

Nadere informatie

Documentnummer : 06-3620-9 Uitgiftedatum : 23/01/2007 Versie : 4,00 Vervangt : 10/01/2005

Documentnummer : 06-3620-9 Uitgiftedatum : 23/01/2007 Versie : 4,00 Vervangt : 10/01/2005 06'65 6$ ============================================================================ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ============================================================================ Documentnummer

Nadere informatie

Documentnummer : Uitgiftedatum : 13/07/2007 Versie : 13,00 Vervangt : 22/06/2006

Documentnummer : Uitgiftedatum : 13/07/2007 Versie : 13,00 Vervangt : 22/06/2006 ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Documentnummer : 10-0388-8 Uitgiftedatum

Nadere informatie

Documentnummer : Uitgiftedatum : 23/01/2007 Versie : 4,00 Vervangt : 07/01/2005 Status : Uitgegeven

Documentnummer : Uitgiftedatum : 23/01/2007 Versie : 4,00 Vervangt : 07/01/2005 Status : Uitgegeven 06'65 6$$ ============================================================================ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ============================================================================ Documentnummer

Nadere informatie

Documentnummer : Uitgiftedatum : 25/09/06 Versie : Vervangt : 20/08/04 Status : Uitgegeven

Documentnummer : Uitgiftedatum : 25/09/06 Versie : Vervangt : 20/08/04 Status : Uitgegeven 06'65 6$ ============================================================================ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ============================================================================ Documentnummer

Nadere informatie

Documentnummer : Uitgiftedatum : Versie : 2.01 Vervangt :

Documentnummer : Uitgiftedatum : Versie : 2.01 Vervangt : 06'65 6$$ ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Documentnummer : 19-9477-1

Nadere informatie

Documentnummer : Uitgiftedatum : 09/11/05 Versie : 4.01 Vervangt : 07/01/05 Status : Uitgegeven

Documentnummer : Uitgiftedatum : 09/11/05 Versie : 4.01 Vervangt : 07/01/05 Status : Uitgegeven 06'65 6$ ============================================================================ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ============================================================================ Documentnummer

Nadere informatie

Documentnummer : Uitgiftedatum : 11/01/05 Versie : 4,00 Vervangt : 07/01/05 Status : Uitgegeven

Documentnummer : Uitgiftedatum : 11/01/05 Versie : 4,00 Vervangt : 07/01/05 Status : Uitgegeven 06'65 6$ ============================================================================ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ============================================================================ Documentnummer

Nadere informatie

Document nummer : Uitgiftedatum : 19/08/2003 Versie : 1.01 Vervangt : 20/03/2003 Status : Uitgegeven

Document nummer : Uitgiftedatum : 19/08/2003 Versie : 1.01 Vervangt : 20/03/2003 Status : Uitgegeven 06'65 3M Nederland B.V. Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude Postbus 193, 2300 AD Leiden Telefoon: 071-5450450 Telefax : 071-5450212 6$ ============================================================================

Nadere informatie

Document Nr. 23-7837-0 Uitgiftedat.: 26/02/08 Editie : 01.03 Herziening van Datum afdruk: 26/02/08 Pagina 1 van 9

Document Nr. 23-7837-0 Uitgiftedat.: 26/02/08 Editie : 01.03 Herziening van Datum afdruk: 26/02/08 Pagina 1 van 9 3M BELGIUM NV/SA Hermeslaan 7 B-1831 DIEGEM BELGIUM ======================================================================== Veiligheidsinformatieblad ========================================================================

Nadere informatie

Documentnummer : 18-5085-8 Uitgiftedatum : 30/05/2007 Versie : 4,00 Vervangt : 30/06/2005

Documentnummer : 18-5085-8 Uitgiftedatum : 30/05/2007 Versie : 4,00 Vervangt : 30/06/2005 ================================================================== ====== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ================================================================== ====== Documentnummer : 18-5085-8

Nadere informatie

Documentnummer : 11-1478-4 Uitgiftedatum : 25/02/2008 Versie : 19.00 Vervangt : 08/02/2008

Documentnummer : 11-1478-4 Uitgiftedatum : 25/02/2008 Versie : 19.00 Vervangt : 08/02/2008 ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Documentnummer : 11-1478-4 Uitgiftedatum

Nadere informatie

037962005 3M Nederland B.V. Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude Postbus 193, 2300 AD Leiden Telefoon: 071-5450450 Telefax : 071-5450212

037962005 3M Nederland B.V. Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude Postbus 193, 2300 AD Leiden Telefoon: 071-5450450 Telefax : 071-5450212 3M Nederland B.V. Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude Postbus 193, 2300 AD Leiden Telefoon: 071-5450450 Telefax : 071-5450212 ======================================================================== Veiligheidsinformatieblad

Nadere informatie

Documentnummer : 11-2664-8 Uitgiftedatum : 19/12/2008 Versie : 6.00 Vervangt : 03/01/2007

Documentnummer : 11-2664-8 Uitgiftedatum : 19/12/2008 Versie : 6.00 Vervangt : 03/01/2007 ================================================================================= VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ================================================================================= Documentnummer

Nadere informatie

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2010. 3M Company. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia 1. Identificatie van het product : Ammonia Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 - tel. 0168-381333 Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend

Nadere informatie

Document nummer : Uitgiftedatum : 05/03/2003 Versie : 3,00 Vervangt : 22/01/2001 Status : Uitgegeven

Document nummer : Uitgiftedatum : 05/03/2003 Versie : 3,00 Vervangt : 22/01/2001 Status : Uitgegeven 3M Nederland B.V. Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude Postbus 193, 2300 AD Leiden Telefoon: 071-5450450 Telefax : 071-5450212 06'65 6$$ ============================================================================

Nadere informatie

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M VHB SURFACE CLEANER. 1.2 Gebruik van het preparaat: Reinigingsmiddel

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M VHB SURFACE CLEANER. 1.2 Gebruik van het preparaat: Reinigingsmiddel ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Vib nummer 18-6943-7 Uitgifte

Nadere informatie

3M Nederland BV Industrieweg 24 2382 NW ZOETERWOUDE NETHERLANDS

3M Nederland BV Industrieweg 24 2382 NW ZOETERWOUDE NETHERLANDS 3M Nederland BV Industrieweg 24 2382 NW ZOETERWOUDE NETHERLANDS ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ========================================================================

Nadere informatie

Document nummer : 16-2739-7 Uitgiftedatum : 22/04/2003 Versie : 1.01 Vervangt : 11/03/2003 Status : Uitgegeven Formaat : 11

Document nummer : 16-2739-7 Uitgiftedatum : 22/04/2003 Versie : 1.01 Vervangt : 11/03/2003 Status : Uitgegeven Formaat : 11 06'65 3M Nederland B.V. Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude Postbus 193, 2300 AD Leiden Telefoon: 071-5450450 Telefax : 071-5450212 6$ ========================================================================

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL ZILVERSODA FIJN 12x1kg Toepassing: Artikelnummer 10500 Leverancier:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 06'65 6$ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Uitgifte: 2 september 2003 Herziening van:,ghqwlilfdwlhygvwririkhwsuhsduddwhqygyhqqrrwvfkdsrqghuqhplqj Handelsnaam: Art.nr.

Nadere informatie

Documentnummer : 06-1942-9 Uitgiftedatum : 29/01/2008 Versie : 5.00 Vervangt : 04/01/2007

Documentnummer : 06-1942-9 Uitgiftedatum : 29/01/2008 Versie : 5.00 Vervangt : 04/01/2007 ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Documentnummer : 06-1942-9 Uitgiftedatum

Nadere informatie

Documentnummer : 11-2102-9 Uitgiftedatum : 03/03/2008 Versie : 10.00 Vervangt : 22/02/2007

Documentnummer : 11-2102-9 Uitgiftedatum : 03/03/2008 Versie : 10.00 Vervangt : 22/02/2007 ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Documentnummer : 11-2102-9 Uitgiftedatum

Nadere informatie

Documentnummer : Uitgiftedatum : 15/03/2007 Versie : 4,00 Vervangt : 04/03/2005 Status : Uitgegeven

Documentnummer : Uitgiftedatum : 15/03/2007 Versie : 4,00 Vervangt : 04/03/2005 Status : Uitgegeven 06'65 6$ ============================================================================ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ============================================================================ Documentnummer

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL Zilversoda Fijn 1 kg Toepassing: art. 10500 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat 2325. 7411 EE Deventer Telefoonnummer 0570 68 33

Nadere informatie

Chemische naam van de stof : Azijnzuur formule: CH3C00H. Bestanddelen Gewicht % CAS-Nr. EINECS-Nr. Azijnzuur <

Chemische naam van de stof : Azijnzuur formule: CH3C00H. Bestanddelen Gewicht % CAS-Nr. EINECS-Nr. Azijnzuur < 1. Identificatie van het product : Schoonmaakazijn Leverancier : Leros B.V. Oss Rijnstraat 47/49 5347 KN OSS. Tel. 0412-623215 Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar RECKITT Datum: 20102003 BENCKISER Pag : 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Productnaam:Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar Toepassing:Vlekverwijderaar

Nadere informatie

Documentnummer : 22-7332-4 Uitgiftedatum : 07/11/2008 Versie : 1.02 Vervangt : 19/09/2008

Documentnummer : 22-7332-4 Uitgiftedatum : 07/11/2008 Versie : 1.02 Vervangt : 19/09/2008 ================================================================================= VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ================================================================================= Documentnummer

Nadere informatie

Document nummer : Uitgiftedatum : 15/08/2003 Versie : 7.02 Vervangt : 19/03/2003 Status : Uitgegeven

Document nummer : Uitgiftedatum : 15/08/2003 Versie : 7.02 Vervangt : 19/03/2003 Status : Uitgegeven 06'65 3M Nederland B.V. Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude Postbus 193, 2300 AD Leiden Telefoon: 071-5450450 Telefax : 071-5450212 6$ ============================================================================

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING

1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== - - Vib nummer 11-7800-3 Uitgifte

Nadere informatie

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M SCOTCH-WELD 30 CONTACT ADHESIVE NEUTRAL WATER DISPERSION

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M SCOTCH-WELD 30 CONTACT ADHESIVE NEUTRAL WATER DISPERSION ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Vib nummer 21-1333-0 Uitgifte

Nadere informatie

Documentnummer : Uitgiftedatum : 25/10/2007 Versie : 3.00 Vervangt : 01/11/2005

Documentnummer : Uitgiftedatum : 25/10/2007 Versie : 3.00 Vervangt : 01/11/2005 ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Documentnummer : 18-6945-2 Uitgiftedatum

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG Veiligheidsinformatieblad Volgens EGrichtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL Goudzeep; doos 16 x 500 gr art. 20700 4287 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat

Nadere informatie

3M Nederland BV Industrieweg 24 NL-2382 NW ZOETERWOUDE NETHERLANDS ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ========================================================================

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M VHB CLEANING SACHET

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M VHB CLEANING SACHET ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Vib nummer 18-6946-0 Uitgifte

Nadere informatie

Informatie over kit: M SCOTCHWELD DP-190 B/A STRUCTURAL ADHESIVE PART A M SCOTCHWELD DP-190 B/A STRUCTURAL ADHESIVE PART B

Informatie over kit: M SCOTCHWELD DP-190 B/A STRUCTURAL ADHESIVE PART A M SCOTCHWELD DP-190 B/A STRUCTURAL ADHESIVE PART B ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (KIT) ======================================================================== Documentnummer : 07-1296-8

Nadere informatie

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M SCOTCH-WELD CONTACT ADHESIVE HIGH VISCOSITY WATER DISPERSION 40

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M SCOTCH-WELD CONTACT ADHESIVE HIGH VISCOSITY WATER DISPERSION 40 ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Vib nummer 21-1986-5 Uitgifte

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

Scale. VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S.

Scale. VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S. Scale VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S. 1. Identificatie van het preparaat en de onderneming. Handelsnaam : SaniWonder Scale Leverancier : Veromatic

Nadere informatie

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M SCOTCH-WELD DP-609 POLYURETHANE ADHESIVE B/A KIT M Artikelnummer(s): FS , FS

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M SCOTCH-WELD DP-609 POLYURETHANE ADHESIVE B/A KIT M Artikelnummer(s): FS , FS ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Vib nummer 19-0042-2 Uitgifte

Nadere informatie

Documentnummer : Uitgiftedatum : 13/10/2009 Versie : 1.00 Vervangt : ---

Documentnummer : Uitgiftedatum : 13/10/2009 Versie : 1.00 Vervangt : --- ================================================================================= VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ================================================================================= Documentnummer

Nadere informatie

09-0180-13M SCOTCHWELD DP-760 PART A

09-0180-13M SCOTCHWELD DP-760 PART A ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Vib nummer 09-0182-7 Uitgifte:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL OXY POWER doos 6x750gr Toepassing: Waskrachtversterker Artikelnummer 79330 Leverancier: Groveko B.V. Maxwellstraat 49 6716 BX Ede

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

Spoelen met water, arts raadplegen indien irritatie aanhoudt Geen braken opwekken, veel water drinken, arts raadplegen. Veilligheidsblad tonen.

Spoelen met water, arts raadplegen indien irritatie aanhoudt Geen braken opwekken, veel water drinken, arts raadplegen. Veilligheidsblad tonen. - VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP Handelsnaam: Desinfecterende handzeep Leverancier: Veip bv Adres: Molenvliet 1, 3961 MT Wijk bij Duurstede Telefoonnummer:

Nadere informatie

============================================================================ Veiligheidsinformatieblad

============================================================================ Veiligheidsinformatieblad ============================================================================ Veiligheidsinformatieblad ============================================================================ Document nummer : 11-0603-8

Nadere informatie

3M Nederland BV Industrieweg 24 NL-2382 NW ZOETERWOUDE NETHERLANDS ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ========================================================================

Nadere informatie

Documentnummer : Uitgiftedatum : 10/10/2007 Versie : 7.00 Vervangt : 28/04/2006

Documentnummer : Uitgiftedatum : 10/10/2007 Versie : 7.00 Vervangt : 28/04/2006 ==================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (KIT) ==================================================================== Documentnummer : 09-3094-1 Uitgiftedatum

Nadere informatie

Documentnummer : 11-2096-3 Uitgiftedatum : 24/01/2007 Versie : 17,00 Vervangt : 19/12/2005

Documentnummer : 11-2096-3 Uitgiftedatum : 24/01/2007 Versie : 17,00 Vervangt : 19/12/2005 ======================================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ========================================================================================

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: Tricel vaatwastabs allin1 krimp 5dsx64tabsx20g Toepassing: Vaatwasmiddel alles in 1 met zilverbeschermer art. 58990 Leverancier: Senzora

Nadere informatie

039010240 3M Nederland B.V. Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude Postbus 193, 2300 AD Leiden Telefoon: 071-5450450 Telefax : 071-5450212

039010240 3M Nederland B.V. Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude Postbus 193, 2300 AD Leiden Telefoon: 071-5450450 Telefax : 071-5450212 3M Nederland B.V. Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude Postbus 193, 2300 AD Leiden Telefoon: 071-5450450 Telefax : 071-5450212 ======================================================================== Veiligheidsinformatieblad

Nadere informatie

: 1Auto Ruitschoon kant & klaar. : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg RV Klundert - tel

: 1Auto Ruitschoon kant & klaar. : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg RV Klundert - tel 1. Identificatie van het product Toepassing Leverancier : : Ruitschoon : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert - tel. 0168-381333 2. Samenstelling/informatie over de bestanddelen Bestanddelen

Nadere informatie

Documentnummer : 09-4738-2 Uitgiftedatum : 03/03/2008 Versie : 9.00 Vervangt : 20/12/2007

Documentnummer : 09-4738-2 Uitgiftedatum : 03/03/2008 Versie : 9.00 Vervangt : 20/12/2007 ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Documentnummer : 09-4738-2 Uitgiftedatum

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Handelsnaam : KNAUF LFP 235 NAW fabrikant : KNAUF BV Mesonweg 8-12 3542 AL UTRECHT NEDERLAND Telefoon fabrikant

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M SCOTCH-WELD 1357 CONTACT ADHESIVE SPRAYABLE M Artikelnummer(s): FS , FS

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M SCOTCH-WELD 1357 CONTACT ADHESIVE SPRAYABLE M Artikelnummer(s): FS , FS ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Vib nummer 11-1468-5 Uitgifte

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL TPOL REINIGER doos 4x5 ltr Toepassing: Ongeparfumeerde universeelreiniger Artikelnummer 55030 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: Tricel Vloeibare Goudzeep 1 l. flacon Toepassing: Vloeibaar detergent. art. 22100 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat 2325. 7411 EE Deventer

Nadere informatie

SAFE MICROBIOLOGISCHE REINIGING

SAFE MICROBIOLOGISCHE REINIGING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Handelsnaam : SAFE Sanitair reiniger periodiek Leverancier

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Productcode : KI-REF-1500 DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL : TH-HC/42/001.002 Aanbevolen toepassing

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Agialube BioCleaner 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming - Informatie over het product - Handelsnaam: Agialube BioCleaner - Artikelnummer: 074 - Toepassing van de stof / van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL PROF. TOTAALWAS NIEUW zak 15 kg Toepassing: Totaal wasmiddel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Handelsnaam : Discoschuim 796 Leverancier : The Perfect Shine

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 06'65 6$ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Uitgifte: 03/03 Herziening van:,ghqwlilfdwlhygvwririkhwsuhsduddwhqygyhqqrrwvfkdsrqghuqhplqj Handelsnaam: Ortho Solo (Orthodontic

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

Documentnummer : Uitgiftedatum : Versie : Vervangt :

Documentnummer : Uitgiftedatum : Versie : Vervangt : ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Documentnummer : 06-7989-4 Uitgiftedatum

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Handelsnaam : MF-Clean T-Blauw Leverancier : MF Safe & Clean

Nadere informatie

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M SCOTCH-WELD DP-620 NS URETHANE ADHESIVE KIT BLACK M Artikelnummer(s): FS

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M SCOTCH-WELD DP-620 NS URETHANE ADHESIVE KIT BLACK M Artikelnummer(s): FS ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Vib nummer 18-0246-1 Uitgifte

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: WASPOEDER ULTRA (BLANC0) vat 10 kg Toepassing: Wasmiddel voor de

Nadere informatie

Muren en plafonds binnenshuis

Muren en plafonds binnenshuis PRODUKTNAAM : MAGNEETVERF 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Onderneming: Chemische naam/typering: Toepassing: Magneetverf MagneetVerf, Veldhunten.

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Pattex Contact oplosmiddelvrij Pagina 1 van 5 SDB-nr. : 390439 V001.0 Veranderd: 21.10.2010 Printdatum: 17.09.2011 1. Identificatie van de stof of het

Nadere informatie

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M SCOTCH-WELD DP-810 LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE KIT M Artikelnummer(s): FS , FS

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M SCOTCH-WELD DP-810 LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE KIT M Artikelnummer(s): FS , FS 3M Nederland BV Industrieweg 24 NL-2382 NW ZOETERWOUDE NETHERLANDS ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ========================================================================

Nadere informatie

Documentnummer : Uitgiftedatum : 28/09/2007 Versie : Vervangt : 22/09/2005

Documentnummer : Uitgiftedatum : 28/09/2007 Versie : Vervangt : 22/09/2005 ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Documentnummer : 05-8565-3 Uitgiftedatum

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor gevaarlijke preparaten volgens het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet Milieugevaarlijke Stoffen 2001/58/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor gevaarlijke preparaten volgens het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet Milieugevaarlijke Stoffen 2001/58/EG VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor gevaarlijke preparaten volgens het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet Milieugevaarlijke Stoffen 2001/58/EG 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 02-jul-2007 MSDS PN : 4320712 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401674 Product benaming TEMPLATE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M SCOTCH-WELD DP-460 DU0-PACK EPOXY ADHESIVE KIT

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M SCOTCH-WELD DP-460 DU0-PACK EPOXY ADHESIVE KIT ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Vib nummer 06-4616-6 Uitgifte

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-nov-2010 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik LP0042 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M SCOTCH-WELD 847 UNIVERSAL ADHESIVE

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M SCOTCH-WELD 847 UNIVERSAL ADHESIVE ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ======================================================================== Vib nummer 05-8564-6 Uitgifte

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

3M Nederland BV Industrieweg 24 NL-2382 NW ZOETERWOUDE NETHERLANDS

3M Nederland BV Industrieweg 24 NL-2382 NW ZOETERWOUDE NETHERLANDS pagina 1 van 5 3M Nederland BV Industrieweg 24 NL-2382 NW ZOETERWOUDE NETHERLANDS ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ========================================================================

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam: 20X SSPE Buffer Uitrustingsnaam: SOLiD(TM) FRAGMENT SEQUENCING BUFFER KIT Distributeur: Applied

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING NO. 4926, 4936, 4941 AND 4956 ACRYLIC FOAM TAPES (INCLUSIEF 'F' SERIES FILM LINERED TAPES) Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL PROF. VLB. WASMIDDEL can 10ltr Toepassing: Vloeibaar totaal wasmiddel art. 27700 Leverancier: Groveko B.V. Maxwellstraat 49. 6716

Nadere informatie