MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MATERIAL SAFETY DATA SHEET"

Transcriptie

1 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B); BRABANT SLAKKENDOOD (NL: 4377 N); SLUGONE (B: 9649/B) Geformuleerd product 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Slakkenbestrijdingsmiddel 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Naam: AgriChem B.V. Adres: Koopvaardijweg 9 Postcode: 4906 CV Plaats: Oosterhout Land: Nederland Telefoonnr: (++ 31) (0) Fax-nr: (++ 31) (0) Telefoonnummer voor noodgevallen Tel (0) Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum; alleen bereikbaar bij accidentele vergiftigingen voor een behandelend arts. 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Naam 1: METALDEHYDE, POLYMEREN CAS-nr EINECS-nr Percentage Etikettering R-zinnen (1) 6 Xn : DENATONIUMBENZOAAT Xn 22-36/38 (1) volledige tekst van de R/H-zinnen: zie rubriek 16 4 EERSTEHULPMAATREGELEN Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen ADEMHALING Frisse lucht, rust. Raadpleeg een arts. Conversiedatum: 21-mar /5 Afdrukdatum: 28-Mar-11

2 HUID Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Indien er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. OGEN Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen en spoel daarna. INSLIKKEN Spoel de mond. Geef wat water te drinken. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Indien er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Prehospitaal: symptomatisch. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal. 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Blusmiddelen Alle blusmiddelen toegestaan. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Geen. Advies voor brandweerlieden Draag geschikte beschermende kleding. Bij verhitting/verbranding: perslucht-/zuurstoftoestel. 6 MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Vermijd contact met de ogen en de huid. Beschermende kleding. Milieuvoorzorgsmaatregelen Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Morsstof/restant zorgvuldig verzamelen. Afvoeren als gevaarlijk afval. 7 HANTERING EN OPSLAG 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel In orde met de wettelijke normen. Conversiedatum: 21-mar /5 Afdrukdatum: 28-Mar-11

3 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten In orde met de wettelijke normen. Op een droge plaats bewaren. In de originele verpakking bewaren. 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1 Controleparameters Wett. grenswaarde TGG 8 u.: comp. ppm comp. mg/m3 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Handschoenen. 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Aggregatietoestand: Geur Kleur Vaste stof Chemisch, niet verder gekarakteriseerd Roze 9.2 Overige informatie (NL L 133/22 Publicatieblad van de Europese Unie ) ph-waarde: - 1 % verdunning Vlampunt/ontvlambaarheid: > 55 C Relatieve dichtheid: Oplosbaarheid: Water niet van toepassing Viscositeit: Oppervlaktespanning: 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT 10.1 Reactiviteit Vermijd contact met onverenigbare producten Chemische stabiliteit Onverenigbaarheden: zuren, oxiderende materialen. Vermijd contact met onverenigbare producten. Vermijd warmte, vuur, vonken en andere ontstekingsbronnen Mogelijke gevaarlijke reacties Bij verhitting/verbranding: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen. Conversiedatum: 21-mar /5 Afdrukdatum: 28-Mar-11

4 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE LD50 oraal rat: LD50 dermaal rat: LD50 dermaal konijn: LC50 inhalatie rat: > 2000 mg/kg > 2000 mg/kg Niet irriterend voor de huid (konijn). Niet irriterend voor de ogen (konijn). Niet sensibiliserend voor de huid. 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE 12.1 Toxiciteit LC50 (voor vissen): EC50 (voor schaaldieren): ErC50 (voor algen): Acuut aquatisch gevaar: Chronisch aquatisch gevaar: Orale tox bijen: Dermale tox bijen: - LD50 vogels: - 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afvoeren overeenkomstig wettelijk geldende bepalingen. 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER GEVI-nr: UN-nr: UN name: Klasse: Groep: Marine pollutant: EMS nummer: Label : Conversiedatum: 21-mar /5 Afdrukdatum: 28-Mar-11

5 15 REGELGEVING Bijzondere gevaren: Veiligheidsaanbevelingen: S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen - Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar Aanvullende veiligheidsaanbevelingen: - 16 OVERIGE INFORMATIE De volledige tekst van de R-zinnen die in rubriek 3 voorkomen: R10 Ontvlambaar R22 Schadelijk bij opname door de mond R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid Deze MSDS is met de meeste zorg opgesteld. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit enige fout in deze tekst. Conversiedatum: 21-mar /5 Afdrukdatum: 28-Mar-11

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow AgroSciences B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010 Productnaam: BOFIX* Herbicide Herzien: 2012/07/02 Print datum: 29 Sep 2012 Dow AgroSciences B.V.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: BIOCONTROL MAR 71 Produktcode: 571257 (25 liter)

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1.1 Productaanduiding STEENWOL Hoog aluminiumoxide, laag silicaat wol 2 1.1.2 Handelsnamen en synonymen Alle ROCKWOOL steenwol producten

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23.

Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23. Info voor koudemiddelengebruikers No. 1 Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23. Geschikte veiligheidshandschoenen behoren tot de basisuitrusting. Een

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen inhoud Richtlijnen uit PGS 15 Welke stoffen vallen onder PGS 15 3 Wanneer bent u verplicht uw chemicaliën op te slaan? 3 Etikettering 4 Gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Technische fiche Editie 1, 2013 Identificatie no. 02 06 02 00 031 0 000011 Versie no. 07052013 SikaCor VEL SikaCor VEL Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Product Omschrijving SikaCor

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van de haalbaarheidstoets nieuwe (wettelijke) grenswaarde

Informatie ten behoeve van de haalbaarheidstoets nieuwe (wettelijke) grenswaarde Subcommissie MAC-waarden MAC/3 145 157-13 Informatie ten behoeve van de haalbaarheidstoets nieuwe (wettelijke) grenswaarde Stofnaam: Tetrachloorethyleen (PER) 1. 2. 3. CAS nr.: 127-18-4 Synoniemen: ethyleentetrachloride,

Nadere informatie

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest April 2008 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om

Nadere informatie

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 08 01 05 008 0 000001 Versie no. 23042012 Sikafloor -10 Pronto Sikafloor -10 Pronto 4-componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Product

Nadere informatie

BIJSLUITER 3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)

BIJSLUITER 3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN) Planipart BIJSLUITER 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND Houder van de vergunning voor het

Nadere informatie

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Artikel 10.63 Wet milieubeheer In te vullen door de gemeente Ω 1. Melder/aanvrager Naam aanvrager man vrouw Geen postbusnummer Ω Adres Postcode + Plaats Telefoon Naam

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Knauf Autol Zelfreinigende siliconenharsgebonden gevelverf

Knauf Autol Zelfreinigende siliconenharsgebonden gevelverf B131 Pleister- en gevelsystemen 12/2011 Knauf Autol Zelfreinigende siliconenharsgebonden gevelverf Materiaal, toepassingsgebied, eigenschappen, verwerking, technische gegevens Materiaal Premium siliconenharsgebonden

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van

Nadere informatie