Veiligheidsblad p. 1 / 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsblad p. 1 / 8"

Transcriptie

1 Veiligheidsblad p. 1 / 8 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van het product: Lamscobel Hoofdgebruik categorie Industrieel gebruik Professioneel gebruik Consumentengebruik Product eind gebruik: Hydrofobering - gevelbehandeling Identificatie van de Muroflex Bvba / Lamscobel onderneming: Bij noodgevallen: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG Gevarensymbolen R-zinnen Brandgevaar F - Licht ontvlambaar Xi - Irriterend Licht ontvlambaar, Irriterend voor de ogen., Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken., Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken Bij brand kunnen koolstofoxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen.

2 Veiligheidsblad p. 2 / 8 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG Samenstelling Naam Gevarensymbolen CAS-nr. EG nr EUIdentificatie R-zinnen Reach % nummer Ethanol F R11 < 10% Solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch Xn,N R10, R37, R51/53, R65, R66, R67 2-Propanol F,Xi R11, R36, R67 < 10% < 60% 4. EERSTEHULPMAATREGELEN Symptomen/letsels na contact met de ogen Symptomen/letsels na contact met de huid Symptomen/letsels na inademing Symptomen/letsels na opname door de mond EHBO algemeen EHBO na inademing EHBO na contact met de huid Irriterend voor de ogen. Huiduitslag/ontsteking - roodheid Hoge dampkoncentraties kunnen leiden tot: hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, misselijkheid en braken - Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling. Buikpijn - Kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. - Nooit iets door de mond opgeven aan een bewusteloos persoon Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. - Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken huid met water afspoelen/ afdouchen.

3 Veiligheidsblad p. 3 / 8 EHBO na contact met de ogen EHBO na opname door de mond BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. - Slachtoffer naar oogarts brengen als irritatie aanhoudt Mond spoelen, veel water laten drinken, niet laten braken, slachtoffer rustig houden en onmiddellijk naar ziekenhuis of naar arts voeren 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Blusmiddelen en -instructies waternevel, koolstofdioxide (CO2), schuim en poeder Geen waterstraal gebruiken Brandgevaar Bij brand kunnen koolstofoxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen. Reactiviteit Verwijderd houden van: sterke oxidatiemiddelen Persoonlijke bescherming (Interventie) Zie hoofdstuk 8. Overige informatie Bluswater beperken, zo mogelijk opvangen of indammen 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT Persoonlijke bescherming (Interventie) Zie hoofdstuk 8. Omgang met het product Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. - De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. - Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden - Bij temperaturen gelijk aan of hoger dan het vlampunt kan het lucht-product mengsel een licht ontvlambaar en explosief mengsel vormen. Milieu voorzorgsmaatregelen Gelekte/gemorste stof opruimen. Lek Lekken dichten indien dit zonder risico mogelijk is. Reinigingsmethoden Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een inert, absorberend product en verwijderen als gevaarlijk afval. - Lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten - Restant wegspoelen met veel water

4 Veiligheidsblad p. 4 / 8 7. HANTERING EN OPSLAG Omgang met het product Opslagplaats Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/ spuitnevel vermijden. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Bij temperaturen gelijk aan of hoger dan het vlampunt kan het lucht-product mengsel een licht ontvlambaar en explosief mengsel vormen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Bewaar ver van rechtstreekse zonnestralen en alle andere warmtebronnen. Verwijderd houden van: sterke oxidatiemiddelen 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING Bescherming luchtwegen Bescherming handen Oogbescherming Bescherming van de huid en het lichaam Omgang met het product Ventilatie, plaatselijke afzuiging of adembescherming. Bij hoge damp-/gasconcentratie: gasmasker met filtertype A nitrile rubber handschoenen In geval van risicovolle omstandigheden: veiligheidsbril of gelaatsscherm De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Bij temperaturen gelijk aan of hoger dan het vlampunt kan het lucht-product mengsel een licht ontvlambaar en explosief mengsel vormen. 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Fysische toestand Vloeibaar Geur kenmerkend Kleur transparant Vlampunt 12 C Dichtheid 0,92 kg/l Alle gegevens zijn bepaald overeenkomstig de testmethoden van een verordening van de Commissie als bedoeld in artikel 13, lid 3 of gelijkaardig.

5 Veiligheidsblad p. 5 / STABILITEIT EN REACTIVITEIT Te vermijden omstandigheden Reactiviteit Gevaarlijke ontledingsproducten Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Verwijderd houden van: sterke oxidatiemiddelen Bij brand kunnen koolstofoxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen. 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Algemene toxiciteit Symptomen/letsels na contact met de huid Symptomen/letsels na inademing Symptomen/letsels na opname door de mond Symptomen/letsels na contact met de ogen Kan kortademigheid, een beklemmend gevoel in de borst, keelpijn en hoesten veroorzaken Huiduitslag/ontsteking - roodheid Hoge dampkoncentraties kunnen leiden tot: hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, misselijkheid en braken - Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling. Buikpijn - Kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken Irriterend voor de ogen. 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING EURAL code *

6 Veiligheidsblad p. 6 / INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Klasse (ADR) Classificeringscode (ADR) F1 Verpakkingsgroep (ADR) II Gevaarnummer (Kemler-nr.) 33 UN-Nr. (ADR) 1263 Omschrijving vervoerdocument UN 1263, 3, II, (D/E) Oranje identificatiebord Gevaarsetiketten (ADR) Gevaarsetiketten (ADR) Beperkte hoeveelheden (ADR) LQ06 Excepted quantities (ADR) E2 Klasse (RID) Classificeringscode (RID) F1 Verpakkingsgroep (RID) II UN-Nr. (ADNR) 1263 Gevaarsetiketten (ADNR) 3 - Brandbare vloeistof Klasse (IMDG) Classificeringscode (ADNR) Verpakkingsgroep (ADNR) UN-Nr. (ADNR) 1263 Gevaarsetiketten (ADNR) F1 II 3 - Brandbare vloeistof

7 Veiligheidsblad p. 7 / 8 Klasse (IMDG) UN-Nr. (IMDG) 1263 Klasse (ICAO) UN-Nr. (ICAO) WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE Naam etiket Lamscobel Gegevens van chemische risico evaluatie zijn beschikbaar voor het publiek Gevarensymbolen F - Licht ontvlambaar Xi - Irriterend R-zinnen R11 - Licht ontvlambaar R36 - Irriterend voor de ogen. R52/53 - Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R67 - Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG S-zinnen S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren. S25 - Aanraking met de ogen vermijden. S29 - Afval niet in de gootsteen werpen S51 - Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

8 Veiligheidsblad p. 8 / OVERIGE INFORMATIE R-Zinnen van de componenten R10 R11 R36 R37 Ontvlambaar. Licht ontvlambaar. Irriterend voor de ogen. Irriterend voor de ademhalingswegen. R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Versie 2.0 Datum herziening 15/04/2011 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II REACH Verklaring: Alle informatie is gebaseerd op actuele kennis. Consistentie van de gegevens in dit Veiligheidsblad met de gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op het moment van de compilatie (zie Versie nummer en Datum herziening) Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van het product.

: Ambi Pur Air Effect Egypte

: Ambi Pur Air Effect Egypte Datum van uitgave: 24/07/2014 Datum herziening: : Versie: 1.01 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode

Nadere informatie

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0 VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Datum van herziening: 20/09/05 91/155/EG (2001/58/EG) -ISO 11014-1 1. /DENTIFICA TIE VAN DE STOF OF HET PREPARAA T EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming: Normaal gebruik:

Nadere informatie

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER PROFESSIONAL MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER Datum van uitgave: 16/12/2011 Datum herziening: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

: Muscado Flash Guêpes

: Muscado Flash Guêpes Datum van uitgave 08/06/2015 Datum herziening 08/06/2015 Versie 1.1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Handelsnaam

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD : GENOXE 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD : GENOXE 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING bladzijde : 1 ên êx N : Milieugevaarlijk Xn : Schadelijk 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Identificatie van het product Handelsnaam Gebruik Aard van het product

Nadere informatie

CRC Industries Europe bvba

CRC Industries Europe bvba 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUKT EN DE ONDERNEMING Produktnaam : Toepassing : Onderneming : ROST FLASH Aerosol Smeermiddelen Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011 Fax: (+32)(0)52/450034

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Verwijdert stickers, stickerlijm, plakband, teerspatten, olie, hakstrepen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 Datum: - REACH) 14/05/2012 bladzijde: 1/7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 5706704 STAPLES 400ML HFC FREE AIR DUSTER Pagina 1 Uitgegeven: 08/09/2009 Revisie nr. 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Produktnaam: 5706704 STAPLES 400ML HFC FREE AIR

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Datum bewerking: 12/04/2010 pagina:1 / 6 1. Benaming van de stof resp. de toebereiding en de onderneming Artikelnr. (producent / leverancier): Benaming van de stof of de toebereiding ervan: Naam, volledig

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31

Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het product Handelsnaam Toepasssing van de stof / van de bereiding Fabrikant Importeur Noodnummer : SprayKontakt : Industrie/branche.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: 07.04.2014 10735 / 10739 Pagina 1 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

PVBFLEXIPOXSD Pagina 1 van 6

PVBFLEXIPOXSD Pagina 1 van 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OP HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productinformatie Handelsmerk Flexipox SD basis Tweecomponenten epoxy Firma Köhlerwoodcap Bovendijk 196 3045 PD Rotterdam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Productnr. AGS750ML, AGS750NE

Nadere informatie

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 1. Identificatie van het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Aspen E

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Aspen E Aspen E Pagina 1 van 9 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Aspen E RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van afgifte 25.04.2013 1.1. Productidentificatie Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG - 2001/58/EG - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam WAPEX 570 Art.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG gewijzigd in 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VPS SynPower Gasoline Fuel System Cleaner Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Aspen 4t

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Aspen 4t Aspen 4 Pagina 1 van 10 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Aspen 4 SDS voldoen aan VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie

Nadere informatie