Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de huurdersraad en Woninbedrijf Oirschot te verbeteren. We hadden een kort esprek met hem. Welke functie heeft u? Ik ben adviseur bij het Woonbond Kennis en Adviescentrum en doe dit werk al 4 jaar. Voorheen ben ik o.a. bij het Provinciaal Overle Gehandicaptenbeleid (POG) ook als adviseur werkzaam eweest en heb toen veel ondersteunend werk verricht ten behoeve van Platforms ehandicaptenbeleid. Wat is de Woonbond voor oranisatie? De Woonbond behartit belanen van huurders in Nederland. Welke rol speelt u in Oirschot? Ik ben sinds bein 27 betrokken bij de Huurdersraad van Woninbedrijf Oirschot en ondersteun en help ze in de contacten met Woninbedrijf Oirschot. Het overle tussen de Huurdersraad en Woninbedrijf Oirschot was al een tijdje moeizaam en ik ben evraad te helpen bij het weer vlottrekken van het overle. Inhoud: Nieuwe tarieven 28 Activiteiten 28 Berotin 28 Onderhoudsplannen voorjaar 28 Bewonerscommissie De Moriaan Bewonerscommissie Torenzicht Enerielabel per 1 januari 28 Onze nieuwe website! Verkoop huurwoninen Aanvullin huurdersinformatiemap Buitensluiten? Zelf reelen Nieuwbouw Leefdael Wie wil meedoen in de Huurdersraad Rioolontstoppin 5 woninen Annastraat te Middelbeers Het proces werpt zijn vruchten al af: de sfeer is oed en het overle is vruchtbaarder eworden. Hoe denkt u over de relatie WBO-huurder/ huurdersraad? Ik denk dat iedereen met oede bedoelinen het overle voert, maar er was duidelijk behoefte aan een verbeterin. De Huurdersraad moet o.a. no werken aan het verbeteren van de contacten met de achterban: de ruim 8 huurders in Oirschot. Welke zaken zouden volens u vooral meer aandacht behoeven? Ik denk dat de Huurdersraad eerder zou kunnen luisteren naar de wensen van de huurders. Het is wel moeilijk om dat contact met de huurders te oraniseren, maar door die contacten krij je als huurdersverteenwoordiin meer informatie en meer rudekkin bij de discussie met Woninbedrijf Oirschot. De Huurdersraad zou ook meer zelf met onderwerpen en suesties kunnen komen in het overle met het Woninbedrijf. Het Woninbedrijf zou meer kunnen proberen om over beleidszaken de Huurdersraad vroeer bij zaken te betrekken. Wat staat er in rote lijnen in de nieuwe samenwerkinsovereenkomst tussen huurdersraad en wbo? In de samenwerkinsovereenkomst staat hoe partijen met elkaar om dienen te aan, welke procedures moeten worden evold en welke onderwerpen besproken dienen te worden. Is het lasti om voldoende belanstellin te krijen voor de huurdersraad/bewonerscommissies? Ja, dat zie je op veel plaatsen. Als het oed aat is er bijna niks om echt over te praten met de verhuurder. Als het minder aat of als er problemen zijn, dan is er voldoende stof tot discussie. Maar dan is het soms weer lasti om de resultaten van het overle aan de achterban duidelijk te maken. Leden van de Huurdersraad worden soms aanesproken door huurders om hun individueel probleem op te lossen. Dat is niet de taak van de Huurdersraad, dat moet het Woninbedrijf doen. Als dezelfde problemen zich vaker voordoen dan is het wel een taak van de Huurdersraad om dit bij het Woninbedrijf aan te kaarten. Lees verder op paina 2 Deze nieuwsbrief wordt twee maal per jaar verspreid onder huurders en woninzoekenden van Woninbedrijf Oirschot. Bezoekadres: Markt 1 Oirschot Postadres: Postbus ZK Oirschot Tel. (499) Fax (499) Openinstijden: maanda t/m vrijda: van 9. tot 12.3 uur dinsdaavond: van 18. tot 19.3 uur Telefonisch spreekuur voor technische klachten: iedere ochtend: van 9. tot 1. uur

2 Vervol paina 1 Hoe schat u de nabije toekomst in voor de huurdersraad Oirschot? 2 Er is zeker voldoende potentie aanwezi in de Huurdersraad. Ze zou no beter de evolen van beleidsplannen voor de huurders moeten vertalen. En de Huurdersraad moet ook in een eerder stadium bij beleidsplannen betrokken worden. En omdat er no steeds een vacature is in de Huurdersraad is aanvullin no steeds ewenst. Het Woninbedrijf krijt steeds meer taken o.a. op het ebied van leefbaarheid en wonen en zor. Daar moet de Huurdersraad zich dus ook mee bezi aan houden. Daarom is het ook ewenst dat de Huurdersraad meer samenwerkin zoekt met andere lokale partijen. Heeft u no een boodschap voor Oirschot? Men is op de oede we. Blijf elkaar opzoeken, zoek naar aanknopinspunten voor beleidszaken en help elkaar verder. Huurdersraad en Woninbedrijf Oirschot hebben elkaar nodi en de Huurdersraad heeft de betrokkenheid en inbren van alle huurders nodi. Berotin 28 Winst- en verliesrekenin Nieuwe tarieven 28 Eien bijdrae indicatie aanleunwoninen Herindicatie aanleunwoninen Aanvraa urentie Inschrijvin woninzoekende Abonnement lasverzekerin Abonnement rioolfonds Naamplaatje Huismeesterkosten (voor een 8-tal complexen) of 65, 35, 4, 21,35 1,12 1,82 3, 13,5 7,5 Aanpassin servicekosten per 1 januari 28 Electra centrale ruimte/lift Water centrale ruimte Schoonmaakkosten Glazen wassen Tuinonderhoud In de berotinscijfers ziet u wat er jaarlijks aan eld omaat bij Woninbedrijf Oirschot. Jaarrekenin Omschrijvin Bedrijfsopbrensten Huren Huurdervin (,5 %) Veroedinen (servicekosten) Bijdraen Overie bedrijfsopbrensten Totaal bedrijfsopbrensten 3,8 % 3,8 % Activiteiten 28 Bedrijfslasten Afschrijvinen op materiële en immateriële vaste activa Overie waardeveranderinen materiële vaste activa Erfpacht Lonen en salarissen Sociale lasten Lasten onderhoud Overie bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten Financiële baten en lasten In 28 staan enkele belanrijke zaken epland. Naar verwachtin starten we met de nieuwbouw Leefdael aan de Sint Jorisstraat. Eveneens bouwen we in 28 hard aan het nieuwe Dorpshart in Middelbeers. Verder bereiden we de nieuwbouwplannen Groot Bijstervelt voor. lokale partijen. Buurtbeheer is ook steeds belanrijker aan het worden. Daar houden wij ons in het nieuwe jaar ook nadrukkelijk mee bezi. Bij de toewijzin van zorwoninen passen we de reels verder aan. En ook treedt er in de loop van 28 een nieuwe directeur aan bij Woninbedrijf Oirschot. In 28 intensiveren we de lokale samenwerkin met o.a. de lokale zorinstellinen, maar ook met andere Kortom: 28 belooft een druk en spannend jaar te worden. Rentebaten Opbrensten financiële vaste activa Rentelasten Totale financiële baten en lasten Resultaat uit ewone bedrijfsuitoefenin Buitenewone baten Buitenewone lasten RESULTAAT Dit wordt het nieuwe Dorpshart Middelbeers Berotin (bijesteld) 27 Berotin U ziet dat we het jaar 28 denken af te sluiten met een positief resultaat: ,Maar u ziet ook dat we noal wat financiële verplichtinen hebben. Uiteindelijk is alles erop ericht om op een financieel verantwoorde wijze oede huisvestin en service te blijven bieden aan Oirschottenaren die een huurwonin hebben of zoeken. In 28 zal Woninbedrijf Oirschot ernaar streven om de dienstverlenin op technisch vlak (klachten- en mutatieonderhoud) no verder te verbeteren en op maat te maken. Daarbij zal in het jaar 28 o.a. op de aenda staan: het verder uitbreiden van het aantal deelnemers aan rioolontstoppinsreelin en aan de lasverzekerin (bij mutaties en opleverin nieuwbouw) De nieuwe website (die van start is eaan in 27) moet meer en meer een centrale rol aan vervullen in de dienstverlenin en informatieverstrekkin aan klanten. Daarom kan er via de website ereaeerd worden op vrijkomende woninen en kunnen technische klachten emeld worden. het uitbreiden van serviceverlenin aan klanten, inclusief de zordiensten voor oudere huurders, o.m. met behulp van de lokale samenwerkinspartners in de zor het toe blijven passen van beperkte, kosteloze voorzieninen op verzoek van 55huurders, waardoor betrokkenen laner en emakkelijker zelfstandi kunnen blijven wonen. De verdere uitbouw van de functie huismeester via de eleidelijke we bij mutaties in estapelde complexen in het centrum van Oirschot en Spoordonk. Ook zal onderzocht worden of de huismeester zijn diensten kan aanbieden op het vlak van huurdersservice-onderhoud. 3

3 Onderhoudsplannen voorjaar 28 4 Oirschot In het voorjaar 28 starten we met de uitvoerin van onderhoudswerkzaamheden aan de monumentale woninen in de Molenstraat, de Sint Odulphusstraat en de Dekanijstraat. In rote lijnen vinden daar de volende werkzaamheden plaats: Verwijderen asbest Plaatsen van isolatielas Aanpassin van badkamers en toiletten Reparatiewerk binnenzijde Reparatiewerk buitenzijde De nieuwe website van Woninbedrijf Oirschot! Sinds enkele maanden heeft Woninbedrijf Oirschot een nieuwe website. Die vernieuwin was drinend nodi. Maar er staat nu een website waar we trots op zijn: Spoordonk In de woninen aan de Leefdaelstraat in Spoordonk vervanen we in 28 de keukenblokken en de mechanische ventilatie-units. Daarnaast plaatsen we rookmelders en wordt het han- en sluitwerk vervanen door materiaal met het politiekeurmerk veili wonen. Neem eens een kijkje op Bewonerscommissies De Moriaan Sinds kort is er in de Moriaan een bewonerscommissie actief. Een aantal huurders is estart om in oed overle met Woninbedrijf Oirschot het woon- en leefklimaat te verbeteren. Een van de eerste acties die daaruit is voortevloeid, is het plaatsen van een nieuwe entree-pui met bellentableau. Als alles mee zit dan kan die bein 28 eplaatst worden. Daarnaast bespreekt de bewonerscommissie ook zaken als over- last, kliko s, vervuilin, etc. Heeft u vraen of opmerkinen voor de bewonerscommissie? Neem dan contact op met: Ine Smetsers-Kroet, Moriaan 79. Torenzicht Op de site kunt u informatie vinden over ons, over de diensten die wij leveren, over de woninen die we in bezit hebben, over handie tips, etc. Maar daarnaast publiceren we op de site ook de leekomende woninen. Via de site kunnen woninzoekenden ook reaeren op die woninen. Maar ook de woninen die we verkopen komen op de webpaina te staan. Overiens blijft ook de publicatie via het weekjournaal bestaan, dus mensen die een internet hebben kunnen ook op de vertrouwde manier kennis blijven nemen van de leekomende woninen. Ook het reaeren via de kaartjes blijft bestaan. Tenslotte kunnen huurders ook via de website hun klachten melden. Maar ook de telefonische meldin van klachten blijft natuurlijk moelijk. We denken met de nieuwe site op een snellere en beter manier de klanten te kunnen informeren over zaken die voor hen van belan zijn. In het complex Torenzicht is ook een bewonerscommissie actief. Contactpersoon: Toby van Kerkoerle, Kloosterstraat 156. Verkoop huurwoninen Enerielabel per 1 januari 28 Vanaf 1 januari 28 aat de verplichtin in om bij elke (nieuwe) verkoop of verhuur van een wonin een enerielabel bij het contract te voeen. Op dit label staat vermeld hoe de wonin scoort op het vlak van enerieverbruik. Net als bij elektrische apparaten kunt u in één ooopsla zien hoe zuini de wonin is. Woninbedrijf Oirschot is dit jaar weer beonnen met de verkoop van een aantal huurwoninen. Die verkoop is nodi om voldoende middelen te hebben om o.a. alle nieuwbouwprojecten te realiseren. Bij een aantal nieuwbouwprojecten moet veel eld bij om de aanvanshuren van de woninen betaalbaar te maken. Dit jaar hebben we tot nu toe oneveer 2 woninen verkocht. Het laatste deel zal in 28 te koop worden aaneboden. 5

4 6 Aanvullin huurdersinformatiemap Nieuwbouw Leefdael In het voorjaar van 28 verschijnt een aanvullin op de huurdersinformatiemap. De nieuwe onderwerpen die aan bod komen, zijn: wijziinen aan de wonin, verzekerin, overlast en richtlijnen en tips voor binnen en buiten. Ook zal ewijzide informatie (ewijzide bedraen bijv.) beschikbaar komen. In het centrum van Oirschot is inmiddels estart met de voorbereidinen van een belanrijk nieuwbouwplan: Leefdael. Het plan voorziet in 9 koopappartementen, 69 huurappartementen in de zorsfeer, 14 appartementen voor Stichtin De Plaatse, die mensen beeleidt met een verstandelijke beperkin, en een verdiepte parkeerkelder. Architectenbureau Lanfermeijer-Seelen-Weijers heeft het ontwerp emaakt. De woninen zijn bedoeld voor mensen die op zor aanewezen zijn. Er zijn woninen in 3 huurklassen: omstreeks de 5,-, rond de 8,- en rond de 1,-. In het voorjaar oraniseren we informatieavonden voor belanstellenden. Eén deel wordt erealiseerd door Hurks Bouw en Vastoed BV (locatie oude Enck). Het andere deel wordt erealiseerd door Woninbedrijf Oirschot (locatie oude Rabobank). Wie wil meedoen in de Huurdersraad Wilt u meedenken en meebeslissen over zaken die u als huurder aanaan? Er is in de huurdersraad no een plek vrij voor een huurder. Bij voorkeur woonachti in Oostelbeers of Middelbeers. De tijdsinvesterin komt voor de leden neer op één of twee veraderinen per maand. Die bijeenkomsten worden dooraans s avonds ehouden. Er wordt een bescheiden veroedin eboden voor de activiteiten. De huurdersraad De huurdersraad bestaat uit 8 huurders van Woninbedrijf Oirschot en eeft advies over plannen van Woninbedrijf Oirschot, denkt mee over ideeën om zaken te veranderen, maar kan ook zelf voorstellen doen. Te denken valt daarbij aan: Berotin en jaarplan van Woninbedrijf Oirschot Onderhoudsplannin Service- en dienstverlenin aan huurders Jaarrekenin Informatievoorzienin aan huurders Wonintoewijzinsreels Zelf klussen door huurders Welke hulp krijt de huurdersraad? Buitensluiten? Zelf reelen Het overkomt iedereen wel eens: je trekt de voordeur achter je dicht, maar je bent de huissleutel vereten. Als een huurder zichzelf buitensluit, dan kan de huurder het beste het telefoonnummer van Woninbedrijf Oirschot bellen: Tijdens kantooruren kunnen wij zoren dat er iemand komt om het slot te openen. Buiten kantoortijd krijt u verbindin met Teleservice, die vervolens een aannemer in kan schakelen om het probleem op te lossen. Let wel! Er zijn altijd kosten verbonden aan de hulpverlenin en dat kan een behoorlijk bedra zijn. Zo is hulp op zonda bijvoorbeeld duurder dan doordeweeks. Om de activiteiten te kunnen doen, krijt de Huurdersraad financiële ondersteunin. De kosten die de huurdersraad maakt, worden betaald door Woninbedrijf Oirschot op basis van een oedekeurde berotin. Daarnaast maakt de huurdersraad ebruik van faciliteiten die Woninbedrijf Oirschot biedt: zaalruimte voor veraderinen, een PC en een printer, een abonnement op de bladen van de Woonbond en de moelijkheid om via cursussen kennis te verroten. De huurdersraad zoekt dus aanvullin!! Geïnteresseerd? Heeft u belanstellin voor een plaats in de huurdersraad? Dan kunt u uw interesse melden bij: Woninbedrijf Oirschot, Postbus ZK OIRSCHOT. U kunt voor meer informatie ook bellen met of met de voorzitter van de huurdersraad, Henk van Zon:

5 8 Contact Als u technische klachten heeft over de wonin, dan kunt u die elke werkda telefonisch ratis dooreven op het nummer: Op dit nummer is tussen 9. uur en 1. uur de klachtenopzichter te bereiken. Tussen 1. uur en 16.3 uur kunt u een berichtje achterlaten en wordt u zo spoedi moelijk (vaak diezelfde da no) teruebeld. U kunt uw technische klacht ook melden via onze website Rioolontstoppinen Rioolreiniin Renders opereert sinds kort onder een andere naam, namelijk Appeldoorn Riooltechniek. De service en het telefoonnummer blijven onewijzid. 5 woninen aan de Annastraat te Middelbeers Op 12 juni is er estart met de bouw van 5 woninen aan de Annastraat te Middelbeers. M2M architecten Architectuur BNA te Middelbeers heeft het ebouw ontworpen. De bouw wordt erealiseerd door Bouwbedrijf van Breemaat. De toekomstie huurder is Amarant. In het ebouw is ook een emeenschappelijke ontmoetinsrecreatieruimte onderebracht. De bouw zal naar schattin in maart 28 opeleverd worden. Colofon: Samenstellin: Woninbedrijf Oirschot Ontwerp en realisatie: Mommerstee Reclame Drukwerk: Drukkerij Best Woninbedrijf Oirschot wenst al haar relaties een voorspoedi 28!

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning Strandaper 130 Beren op Zoom Hoekwonin centrum Beren op Zoom Rooseveltlaan Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op Zoom biedt een breed scala aan monumenten, musea, istorisce bezienswaardieden en volop

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2017 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze of tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen.

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80 info@scoutinelderland.nl / www.scoutinelderland.nl / 026-38 46 380 Arnhemsestraatwe 19, 6881 NB Velp / postbus 129 6880 AC Velp Risico-inventarisatie en -evaluatie Scoutin Gelderland Postbus 129, 6880

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Rol en resultaten GHOR

Rol en resultaten GHOR ZHZ Veili Mei 2008 13 Ziekenhuis koploper Erik van der Linden van het Albert Schweitzer ziekenhuis vertelt over de voorbereidinen voor de opvan van slacht offers van een chemische ramp. 2 Paars is een

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017 Aanmeldformulier zorverzekerin 2017 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

SMART Ink. Windows -besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Windows -besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Windows -besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel Roewe 22 te Henelo Ov Karakteristieke, uiterst sfeervolle en eheel emoderniseerde wonin op royale kavel Omevinskaart Roewe 22 te Henelo Ov De echte liefhebbers van jaren derti woninen met karakter weten

Nadere informatie

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012 PNO Ziektekosten verzekerinen 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij PNO Ziektekosten.

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Bridgit 4.6. Gebruiksaanwijzing. Uw aansluiting op het bijzondere

Bridgit 4.6. Gebruiksaanwijzing. Uw aansluiting op het bijzondere Bridit 4.6 Gebruiksaanwijzin Uw aansluitin op het bijzondere Kennisevin handelsmerk Bridit, SMART Board, SMART Meetin Pro, SMART Notebook, SMART Podium, SMART Hub, smarttech, het SMART-loo en alle SMART-talines

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Mac OS X-besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

Project 32 huurappartementen Leefdael

Project 32 huurappartementen Leefdael Project 32 huurappartementen Leefdael Monumentale kern Sint Joris zorg- en dienstverlening Winkelcentrum de Poort Verhuurder en opdrachtgever: Woningbedrijf Oirschot Ontwikkeling en: realisatie Hurks vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

MiApp gebruikershandleiding. Elke beweging onder controle

MiApp gebruikershandleiding. Elke beweging onder controle MiApp ebruikershandleidin Elke bewein onder controle Loin Gefeliciteerd met uw Movin Intellience hardware! U kunt nu de diensten aan ebruiken met de MiApp. Download deze in de App store of in Goole Play

Nadere informatie

Nota Binnensportaccommodaties

Nota Binnensportaccommodaties Nota Binnensportaccommodaties Inhoudsopave Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel... 1.2 Sportaccommodaties... 1.3 Betekenis van sport... 1.4 Procesmatie behandelin nota... 1.5 Leeswijzer... Hoofdstuk 2 Classificerin

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

Stichting g. Manneka Support Groep. Inhoud

Stichting g. Manneka Support Groep. Inhoud Manneka NGO Jaarversla 2013 Inhoud Voorwoord... 2 Inleidin Manneka NGO... 3 1. Manneka oranisatie... 4 Administratie & Public relations... 4 Transporten... 4 Kantoor & personeel... 5 Alemeen... 5 2. Projecten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding SMART Ink Windows -besturinssystemen Gebruikershandleidin Uw aansluitin op het bijzondere Kennisevin handelsmerk SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, het SMART-loo en alle SMART-talines

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Eamen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensda 18 juni 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit eamen zijn maimaal 8 punten te behalen; het eamen bestaat uit 16 vraen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Inhoudsopgave Zonnetij 3 Waar gelegen in Aarle-Rixtel? 4 De appartementen 5 Kwaliteit en voorzieningenniveau 6 Situatietekening 7 Blok A Overzichtsplattegrond

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Zuid 219

Hoofdstuk 4 Zuid 219 Hoofdstuk 4 Zuid 219 563 Spoorzone Roosendaal interale ebiedsopaven verkennin VROM en Al ruim een decennium lan proberen de terreinen en de stad als eheel. betrokken publieke partijen de spoorzone van

Nadere informatie

Schetsschuit. Oostelijke Vechtplassen. 11 & 12 maart 2014

Schetsschuit. Oostelijke Vechtplassen. 11 & 12 maart 2014 Schetsschuit Oostelijke Vechtplassen 11 & 12 maart 2014 Schetsschuit Oostelijke Vechtplassen 11 & 12 maart 2014 Oostelijke Vechtplassen 4 Inhoud Oostelijke Vechtplassen 5 Ten eleide 6 Conclusie: Het roer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV Strateisch raamwerk voor de Meerjarenstrateie 20122015 van Brainport Development NV 1. Doel raamwerk meerjarenstrateie Het strateisch raamwerk van de stichtin Brainport, zoals vastesteld in maart 2011

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie Bewonersparticipatie Betrokken zijn bij uw buurt en wijk. U toch ook? In samenwerking met bewoners, gemeente Schiedam en andere partners werkt Woonplus aan de verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

KLAZIENAVEEN Engweg 116

KLAZIENAVEEN Engweg 116 KLAZIENAVEEN Enwe 6 Vraaprijs: 87.500 k.k. 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verkoopt! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie met ambities in Noord-Nederland,

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. UDSO GTR module. Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek.

Gebruikershandleiding. UDSO GTR module. Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek. UDSO GTR module Datum: Versie: Juli 2010 1.0 Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek.nl Hoewel bij deze uitave de uiterste zor is naestreefd, kan voor

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

a) Bereken de molariteit van deze basisoplossing zwavelzuur.

a) Bereken de molariteit van deze basisoplossing zwavelzuur. 1.1 Vraen 1.1.1 Zwavelzuur verdunnen Antwoord op p. 4 Een TOA (Technische Onderwijs Assistent) heeft verdund zwavelzuur (H 2 SO 4 ) nodi. Hij/zij heeft de beschikkin over zwavelzuur met een dichtheid van

Nadere informatie

Zeeheldenbuurt. Juni 2013

Zeeheldenbuurt. Juni 2013 Zeeheldenbuurt Inhoud Schilderwerk Asbestkaart Lege woningen Bewonerspeiling Rapport peiling Verder met de plannen Bewonerscommissie Contact met Portaal Contact Portaal Hans Oosterbaan 0800 767 82 25 Colofon

Nadere informatie

Contact. Contact opnemen met Woonbedrijf kan op verschillende manieren: Telefonisch: (040) 2 43 43 43

Contact. Contact opnemen met Woonbedrijf kan op verschillende manieren: Telefonisch: (040) 2 43 43 43 woonbericht WoonBericht_tivoli_10-2011_V4.indd 1 Oktober 2011 Woonbericht Tivoli Informatiebijeenkomsten 27 en 28 september 2011 Oud Tivoli (m.u.v. bewoners van driehoek Neushoornstraat/Tijgerstraat) en

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

U huurt de woning Huurovereenkomst Nazorg en evaluatie Werkzaamheden, wensen, ideeën

U huurt de woning Huurovereenkomst Nazorg en evaluatie Werkzaamheden, wensen, ideeën LARIS OVER HUREN Wanneer u een woning betrekt van Laris zijn er allerlei zaken waar u mee te maken krijgt. Om u daarbij vooraf al van dienst te zijn, staat in deze folder beschreven wat er gebeurt als

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

Ik ben aan. UItgave bij het 4e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2014. Vrouwelijke leiders in de Zorg

Ik ben aan. UItgave bij het 4e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2014. Vrouwelijke leiders in de Zorg Ik ben aan UItave bij het 4e conres Vrouwelijke Leiders in de Zor 2014 Speciale uitave 4e conres Oktober 2014 Vrouwelijke leiders in de Zor Vrouwelijke Leiders in de Zor 2014 Advertentie De vrouwelijke

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Bosverjonging: voorbereiding en behandeling

Bosverjonging: voorbereiding en behandeling 6 Bosverjonin: voorbereidin en behandelin Enkele bespieelinen in het jone bos In Bosrevue 20 lazen we wat de verwachtinen en risico s zijn bij de afwein tussen aanplanten of spontane verjonin, en dit voor

Nadere informatie

Klussen in huis? Dat mag!

Klussen in huis? Dat mag! Klussen in huis? Dat mag! Waterweg Wonen verhuurt ruim 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die goed en betaalbaar moeten

Nadere informatie

Kennis maken met Slagenland Wonen

Kennis maken met Slagenland Wonen Raadhuisstraat 2 5165 CH Waspik Postbus 36 5165 ZG Waspik t 0416 31 23 96 f 0416 31 32 15 Nieuwe huurder? Wij leggen u alles uit Als u in aanmerking komt voor een woning ontvangt u alle informatie over

Nadere informatie

De Ruben les. Inhoudsopgave. Docentenhandleiding voor een voorlichtingsles tegen homopesten

De Ruben les. Inhoudsopgave. Docentenhandleiding voor een voorlichtingsles tegen homopesten De Ruben les Inhoudsopave Docentenhandleidin voor een voorlichtinsles teen hoopesten De fil Ruben 2 Hoe kan je deze les inzetten? 2 Vooroordelen: ebrek aan kennis 3 Een neatieve houdin 4 Voorbereidin van

Nadere informatie

Het EINSTEIN -bestratingssystem

Het EINSTEIN -bestratingssystem Het EINSTEIN -bestratinssystem De creatieve bestratin met de intelliente voetechniek HET BELANG VAN DE VOEG IN DE BESTRATING Betonstenen zijn moderne, economische en extreem sterke bouwmaterialen en dankzij

Nadere informatie

girugten Digitale wereld

girugten Digitale wereld faculteit ruimtelijke wetenschappen contactadres postbus 800 9700 AV Groninen e-mail info@.nl faculteitsbl ad ruimtelijke wetenschappen w w w. i r u t e n. n l Diitale wereld 01 jaaran 44 redactie inhoud

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Prettig wonen

Natuurlijk wonen. Prettig wonen Natuurlijk wonen Prettig wonen 1 Prettig wonen in de wijk, dat doen we samen Wonen is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Wie wil er niet graag in een buurt wonen waar het schoon, veilig en prettig

Nadere informatie

De biologische veehouderij

De biologische veehouderij Bioloische oerwafels Bioloische meerranenbolletjes Bioloisch boeren meerranen Bioloische olijfolie 100 1.25 12.50/k 4 stuks 0. Halfje 0. 0.5 l 3.7 7.58/l De bioloische veehouderij Wij vinden het belanrijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. De spelregels

Zelf uw woning veranderen. De spelregels Zelf uw woning veranderen De spelregels U maakt van uw huis uw thuis. Alleen al door de inrichting die u kiest, brengt u een eigen sfeer in uw woning. Misschien wilt u een stap verder gaan en wilt u ook

Nadere informatie

Woonruimte huren bij Berghorst

Woonruimte huren bij Berghorst Zelfstandig wonen met alle gemakken Voorzieningen en mogelijkheden Abonnementen voor huurders Welzijnsactiviteiten Vanaf 1 januari 2015 biedt Atlant appartementen voor particuliere verhuur aan op Woonzorgcentrum

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin

Nadere informatie

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welbions is dé woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo We verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen

Nadere informatie

personenalarm Veilig zelfstandig blijven

personenalarm Veilig zelfstandig blijven AbParaat personenalarm Veilig zelfstandig blijven AbParaat Personenalarm Veilig zelfstandig blijven Zelfstandig thuis wonen en toch direct hulp kunnen inroepen als dat nodig is. Dat kan met AbParaat Personenalarm

Nadere informatie

Speedgate Xentry. Bovenaandrijving

Speedgate Xentry. Bovenaandrijving Speedate Xentry Bovenaandrijvin Speedate Xentry Bovenaandrijvin Veili én snel Desin Modulaire opbouw TÜV ecertificeerd 5 jaar arantie* veili Én snel De Speedate Xentry opent en sluit binnen enkele seconden

Nadere informatie

Les over de film Ruben

Les over de film Ruben Les over de fil Ruben Inhoudsopave Handleidin voor een voorlichtinsles teen hoopesten door vrijwilliers Fil in het kort 2 Hoe kan je deze les inzetten? 2 Vooroordelen: ebrek aan kennis 3 Een neatieve houdin

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Wat zijn de bankgegevens van Services for ICT?

Wat zijn de bankgegevens van Services for ICT? FAQ Veelgestelde vragen Onlangs zijn alle relaties van IMD, per brief, geïnformeerd over het afronden van de laatste fase van de migratie tussen IMD en HP CDS. Wij kunnen ons voorstellen dat deze migratie

Nadere informatie