AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST"

Transcriptie

1 PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde en niet ondertekende formulieren kunnen niet in behandelin worden enomen. 1. Bedrijfs en facturatieeevens (s.v.p. invullen in blokletters) * = verplicht veld Bedrijfsnaam * Bezoekadres * (een postbus) Postcode * * Telefoonnummer * Faxnummer Betaalwijze per automatische incasso Rekeninnummer * Inschrijfnummer KvK * S.v.p. aaneven welke bedrijfsnaam u wilt vermelden op het rekeninafschrift van uw klant (maximaal 14 posities) S E P A Y Hoe wilt u de factuur ontvanen? Factuuradres (indien afwijkend) Electronisch (ratis) Per post (Euro 1,85 per factuur) Postcode 2. Contactpersoon Naam en voorletters* Dhr. Mevr. Functie adres * Telefoonnummer* Mobiel nummer Adres (indien afwijkend) Postcode 3. Abonnementseevens KOSTEN Eenmalie reistratie en aansluitkosten 49,95 Maandabonnement (PIN & Chip combi) 9,95 1 Transactiekosten 0,09 per transactie 2 1 Per betaalautomaat / 2 Bij meer dan transacties per maand eldt er staffelkortin. Neemt u in dit eval contact met ons op. KLANTENSERVICE Helpdesk: (35 ct/min) / Servicebeschrijvin: zie Paraaf voor akkoord * : Aanvraaformulier SEPAY Transactiedienst paina 1 van 2

2 TOTAAL AANTAL AAN TE SLUITEN AUTOMATEN Voor al uw automaten dient u onderstaand het Merk, Kassanummer (Terminal ID) en Controlenummer (Merchant ID) op te even. KASSANUMMER CONTROLE NUMMER MERK (zet een kruisje): Alphyra BankSys CCV Indien bovenstaande ruimte ontoereikend is (meer dan 5 terminals), elieve voor de rest een bijlae toe te voeen. 4. Acceptatie overeenkomst De SEPAY Transactiedienst bestaat uit de transactieverwerkin van elektronisch betalinsverkeer door middel van een betaalautomaat. Alle enoemde tarieven zijn per terminal en exclusief BTW. Deze overeenkomst wordt aaneaan voor een periode van 12 maanden met stilzwijende verlenin. Opzein dient schriftelijk te eschieden tenminste één maand voor het einde van de contractperiode. De overeenkomst wordt aaneaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van de klant door de Stichtin Derdenelden SEPAY. Indien deze Stichtin de klant accepteert wordt deze Stichtin partij bij de overeenkomst. Onderetekende eeft opdracht tot leverin van de aanekruiste diensten en facturerin van bijbehorende bedraen vermeerderd met de verschuldide BTW. Onderetekende is bevoed tot en machtit SEPAY BV hierbij om de verschuldide bedraen van uw rekenin af te schrijven middels automatische incasso. De Alemene Voorwaarden SEPAY zijn van toepassin op deze overeenkomst, waarmee onderetekende zich akkoord verklaart. Onderetekende verklaart kennis te hebben enomen van de Alemene Voorwaarden zoals vermeld op de website en/of het bij dit aanvraaformulier bijevoed exemplaar en deze te accepteren. Naam en voorletters (rechtseldi verteenwoordiinsbevoed persoon) Handtekenin Datum Dhr. Mevr. Gelieve de onderstaande documenten te faxen naar of per post te versturen naar SEPAY B.V., Postbus 461, 2400 AL Alphen a/d Rijn: 1. Volledi inevuld en ondertekend aanvraaformulier; 2. Kopie eldi leitimatiebewijs (s.v.p. licht kopieren); 3. Kopie uitreksel KvK (recent, niet ouder dan 6 maanden) 4. Kopie recent bankafschrift met vermeldin tenaamstellin en adres. Rekeninnummer op aanvraaformulier en rekeninnummer op bankafschrift dienen elijk te zijn. Aanvraaformulier SEPAY Transactiedienst paina 2 van 2

3 Alemene voorwaarden SEPAY 1 Beripsomschrijvinen Aansluitin: De dienst bestaande uit het bemiddelen in de afwikkelin van electronische transacties van de Eindebruiker. Apparatuur: de apparatuur, waaronder een betaalterminal, bedieninsterminal en (eïntereerde) printer, waarop SEPAY B.V. en/of haar licentieevers en/of leasemaatschappij(en) de (intellectuele) eiendomsrechten heeft, waarmee transacties worden eaccepteerd, eaccordeerd en ereistreerd of die door hen anderszins wordt eleverd of ter beschikkin wordt esteld. Voor wat betreft de omvan en beperkinen van het aan de Eindebruiker verleende ebruiksrecht wordt onder betaalterminal tevens verstaan de in de betaalterminal eïnstalleerde computerprorammatuur alsmede de handleidin. (Da)journaal: De administratieve verzamelin van de eevens van transacties die op een bepaalde da met de Betaalterminal zijn verricht. Deze zijn online beschikbaar via de Persoonlijke Paina. Diensten: De diensten die SEPAY op rond van de Overeenkomst aanbiedt. Eindebruiker: Deene die op rond van de Overeenkomst Diensten van SEPAY afneemt. Gebruikersnaam: De unieke naam die de Eindebruiker naast het Wachtwoord ebruikt om toean tot de Persoonlijke Paina op internet te verkrijen. Inloeevens: De Gebruikersnaam en het Wachtwoord van de Eindebruiker die SEPAY ter beschikkin stelt aan de Eindebruiker teneinde toean te verkrijen tot de Persoonlijke Paina op internet. Offerte: Ieder aanbod van SEPAY voor de leverin van Diensten of Producten. Overeenkomst: Een overeenkomst tussen SEPAY en Eindebruiker met betrekkin tot het leveren van transactiediensten, diensten, producten, service en/of Apparatuur. Overmacht: iedere omstandiheid waarvan de oorzaak redelijkerwijze niet aan SEPAY kan worden toeerekend en die invloed heeft op de nakomin van deze Overeenkomst door SEPAY en omvat, zonder beperkin, mede stakinen, uitsluitinen of andere arbeidsconflicten of onereeldheden, burerlijke onereeldheden, handelen of nalaten van derden, brand, storm, overstromin, explosies en het onvermoen noodzakelijke machtiinen of verunninen te verkrijen of te behouden. Persoonlijke Paina: de beveilide persoonlijke webpaina op internet waarop de Eindebruiker zijn/of haar eevens kan inzien en beheren. SEPAY: SEPAY B.V. en/of haar roepsvennootschappen, statutair evestid te Alphen aan den Rijn. Producten: Apparatuur, Prorammatuur en/of andere zaken die SEPAY krachtens de Overeenkomst levert of ter beschikkin stelt. Prorammatuur: De prorammatuur en/of software, met de daarbij behorende documentatie, die SEPAY krachtens de Overeenkomst levert of ter beschikkin stelt. Stichtin: de Stichtin Derdenelden SEPAY Wachtwoord: De (lees)tekens die de Eindebruiker naast de Gebruikersnaam ebruikt om toean tot de Persoonlijke Paina op internet te verkrijen. 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 2.1 Deze alemene voorwaarden zijn, met uitsluitin van voorwaarden van de Eindebruiker, andere alemene voorwaarden van SEPAY of een derde, toepasselijk op alle Offertes, Overeenkomsten en overie betrekkinen tussen SEPAY en de Eindebruiker en alle daarmee verband houdende handelinen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 2.2 Deze alemene voorwaarden zijn, met uitsluitin van voorwaarden van de Eindebruiker, andere alemene voorwaarden van de Stichtin of een derde, toepasselijk op alle offertes, overeenkomsten en overie betrekkinen tussen de Stichtin en de Eindebruiker en alle daarmee verband houdende handelinen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 2.3 Deze alemene voorwaarden treden in de plaats van eventuele eerder door SEPAY en/of Stichtin of hun rechtsvooraner ehanteerde voorwaarden. 2.4 Afwijkende voorwaarden elden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door SEPAY zijn aanvaard en elden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en). 2.5 Indien enie bepalin van deze alemene voorwaarden niet eldi is, blijven deze voorwaarden voor het overie van kracht. In dat eval zullen partijen overleen over de inhoud van een nieuwe bepalin die de inhoud van de oorspronkelijke bepalin zo dicht moelijk benadert. 2.6 Deze Alemene Voorwaarden worden verstrekt bij inschrijvin voor Diensten van SEPAY en zijn tevens ter inzae op de website van SEPAY ( SEPAY behoudt zich het recht voor in deze Alemene Voorwaarden wijziinen aan te brenen, welke epubliceerd en aanekondid worden op de website. Wijziinen aan in een maand na bekendmakin van de wijziinen. Zulke wijziinen of aanvullinen elden in beinsel ook voor reeds esloten Overeenkomsten. Indien de Eindebruiker een wijziin in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden reclameren. 3 Totstandkomin Overeenkomst 3.1 Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 3.2 SEPAY heeft het recht om haar moverende redenen een Offerte in te trekken zonder daarvoor op enie wijze jeens de Eindebruiker aansprakelijk te zijn. 3.3 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat SEPAY, na ontvanst van de schriftelijke acceptatie van de Offerte door de Eindebruiker, de totstandkomin door een schriftelijke of elektronisch mededelin aan de Eindebruiker heeft bevestid, dan wel op het moment dat SEPAY uitvoerin heeft eeven aan de Overeenkomst. 4 Duur overeenkomst 4.1 Tenzij anders overeenekomen, wordt een Overeenkomst aaneaan voor een vaste periode van drie jaar, tenzij anders overeenekomen. De Overeenkomst wordt daarna steeds automatisch voor de duur van een jaar verlend, tenzij de Overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk is opezed. Voor een verlende Overeenkomst eldt een opzetermijn van uiterlijk 1 maand. 5 Uitvoerin Overeenkomst 5.1 Levertijden worden slechts bij benaderin opeeven. Overschrijdin van de levertijd eeft de Eindebruiker een recht op enie schadeveroedin of ontbindin van de Overeenkomst. 5.2 Leverinstermijnen vanen pas aan indien alle voor de uitvoerin van de Overeenkomst benodide informatie door de Eindebruiker is verstrekt en betalin van verschuldide bedraen op correcte wijze heeft plaatsevonden. 5.3 SEPAY kan niet aranderen dat de Diensten en Producten te allen tijde zonder beperkinen of storinen zullen functioneren, mede vanwee noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van de Diensten en Producten van haar toeleveranciers, van internet en/of overie telecommunicatiefaciliteiten en van technoloieën die in ontwikkelin zijn. SEPAY streeft ernaar storinen en beperkinen zo spoedi moelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Eindebruiker zo beperkt moelijk te houden. 5.4 SEPAY behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijziinen en/of verbeterinen op de Aansluitin door te voeren, indien het functioneren van de Aansluitin dit vereist of SEPAY dit anderszins noodzakelijk acht. SEPAY zal de Eindebruiker hierover zo moelijk tijdi informeren met een aankondiin op de website Tenzij anders overeenekomen, draat de Eindebruiker zelf zor voor (en draat zelf de kosten voor) de benodide elektriciteit, verbindinen (waaronder extra verbindinen die naar menin van SEPAY vereist zijn voor de uitvoerin van de Diensten), hardware, software, randapparatuur en andere voorzieninen. 5.6 Indien SEPAY in het kader van een Overeenkomst zaken van de Eindebruiker onder zich houdt, is zij erechtid deze onder zich te houden totdat de Eindebruiker al heteen hij krachtens enie Overeenkomst verschuldid is, heeft voldaan. 5.7 SEPAY is bevoed de leverin van Diensten en Producten eheel of ten dele uit te besteden aan derden. 5.8 De Eindebruiker zal de voor de Aansluitin benodide formulieren invullen en ondertekenen. Eindebruiker staat jeens SEPAY in voor de juistheid van de inevulde eevens en vrijwaart SEPAY voor enie aanspraak van een derde terzake. 5.9 De Eindebruiker verplicht zich jeens SEPAY te voldoen aan de voorschriften die in verband met de reistratie, het ebruik van Internet netwerknummers en domeinnamen zijn esteld door de hiermee belaste instanties en vrijwaart SEPAY voor enie aanspraak van derden terzake. 6 Koop 6.1 Dit artikel is van toepassin indien de Eindebruiker overaat tot aankoop van de Producten. 6.2 Bij de koop van de Producten door de Eindebruiker behoudt SEPAY zich de eiendom voor c.q. draat het eiendom van de Producten over onder de opschortende voorwaarde dat Eindebruiker aan SEPAY al heteen hij krachtens de Overeenkomst verschuldid is, heeft voldaan. 6.3 Eindebruiker is ehouden om de eleverde Producten binnen veertien kalenderdaen na leverin op ebreken te controleren en eventueel econstateerde ebreken per omaande te melden aan SEPAY. 6.4 SEPAY arandeert aan de Eindebruiker een deudelijke werkin van de Producten voor een periode van [12 maanden] na de leverin. Gebreken die zich in deze periode voordoen dienen steeds binnen bekwame tijd nadat deze redelijkerwijs kunnen worden econstateerd aan SEPAY te worden emeld. Bij niet tijdie meldin van ebreken, als hiervoor omschreven, en in ieder eval na verloop van voornoemde arantieperiode, vervalt het recht van beroep op een tekortkomin. 6.5 Onverminderd heteen wettelijk is bepaald ten aanzien van koop door een Eindebruiker, bestaat de enie verplichtin van SEPAY bij ebreken in het eleverde, uit het herstellen van het ebrek of vervanin van het eleverde, ter keuze van SEPAY. Gebreken even een rond voor ontbindin van de Overeenkomst, tenzij deze binnen veertien daen na leverin zijn emeld en SEPAY na daartoe een schriftelijke aanezede redelijke termijn er niet in slaat aan zijn herstel / vervaninsplicht te voldoen en voor zover instandhoudin van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Eindebruiker kan worden everd. 7 Huur en lease 7.1 Dit artikel is van toepassin indien de Eindebruiker overaat tot huur of lease van de Producten. Er is sprake van lease bij een (vaste) ebruikstermijn van 36 maanden (tenzij anders overeenekomen), terwijl bij kortstondi ebruik sprake is van huur. 7.2 In eval van huur of lease van de Producten blijft het eiendom van de Producten bij SEPAY of de betreffende leasemaatschappij. 7.3 Eindebruiker is ehouden om de eleverde Producten binnen veertien daen na leverin op ebreken te controleren en eventueel econstateerde ebreken per omaande te melden aan SEPAY. Gebreken die bij leverin niet kunnen worden econstateerd of niet aanwezi zijn, dienen steeds binnen bekwame tijd nadat deze redelijkerwijs kunnen worden econstateerd aan SEPAY te worden emeld. 7.4 Eindebruiker is verantwoordelijk voor het ebruik van de Producten. De Eindebruiker zal de Producten met zor behandelen, niet beschadien en uitsluitend ebruiken voor het doel waarvoor het uit hoofde van de Overeenkomst bestemd is. Indien een Product beschadid raakt of de werkin anderszins verstoord raakt, zal de Eindebruiker SEPAY daarvan onverwijld op de hoote stellen. De Eindebruiker zal ervoor zordraen dat de Apparatuur een bestanddeel wordt van een andere zaak of zodani met een andere zaak wordt verbonden dat natrekkin, vermenin of zaaksvormin kan plaatsvinden. De Eindebruiker arandeert dat als de Apparatuur desondanks toch bestanddeel wordt van een andere zaak of sprake is van natrekkin, vermenin of zaaksvormin, de Eindebruiker noch een derde het hem toekomende recht zal uitoefenen jeens SEPAY of leasemaatschappij(en) aan wie de Apparatuur toebehoort/toebehoorde. 7.5 Het risico van verlies, diefstal of beschadiin van de Producten die door Eindebruiker worden ehuurd of eleased, aat op de Eindebruiker over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkinsmacht van Eindebruiker of een hulppersoon van de Eindebruiker zijn ebracht. De Eindebruiker verklaart dat hij zich voor die risico's adequaat heeft verzekerd. 7.6 Eindebruiker heeft het recht de Producten te ebruiken, indien en zolan aan alle voorwaarden van de Overeenkomst is voldaan. Het is de Eindebruiker niet toeestaan de Producten, eni onderdeel daarvan of de rechten/verplichtinen die uit deze Overeenkomst voortvloeien aan een derde over te draen c.q. door een derde over te laten nemen, met eni beperkt recht te bezwaren of daarop besla te leen. De Eindebruiker erkent dat SEPAY of haar toeleveranciers of een leasemaatschappij eienaar is van de Producten en erechtid is het eiendom van de Producten, in het kader van financierin of anderszins, over te draen aan een derde en de Eindebruiker zal de bedoelde eiendomsrechten steeds eerbiedien. De Eindebruiker verleent reeds nu voor alsdan toestemmin voor de overdracht/overnemin door SEPAY en/of de Stichtin van de overeenkomst en/of de rechten/verplichtinen die daaruit voortvloeien. 7.7 Na beëindiin van de Overeenkomst, om welke reden ook, zal de Eindebruiker alle Producten die hij van SEPAY heeft ehuurd of eleased binnen veertien daen aan SEPAY retourneren. Indien de Producten en/of onderdelen en/of materialen hiervan niet binnen de estelde termijn aan SEPAY worden eretourneerd c.q. voor teruave ter beschikkin worden esteld, zal SEPAY een boete van EUR 35, per da in rekenin brenen bij de Eindebruiker voor een maximale periode van veertien daen. Aansluitend zal de Eindebruiker in het eval van verzuim retournerin worden efactureerd voor de vervaninswaarde van de Producten en draat SEPAY het eiendom hiervan over aan de Eindebruiker. 7.8 Eindebruiker is zich ervan bewust dat de verplichtinen van artikel 7.7 niet vatbaar zijn voor opschortin of verrekenin. 7.9 Indien bij retournerin van de Producten blijkt dat deze beschadid zijn, dan zal SEPAY de kosten van het retour ebrachte Product, dan wel de te vervanen onderdelen daarvan, in rekenin brenen bij de Eindebruiker. De daarvoor ehanteerde tarieven zijn beschikbaar voor inzae op de website van SEPAY In het eval van Huur wordt specifiek verwezen naar de Huurvoorwaarden SEPAY. Bij conflicterende bepalinen met voorliende Alemene Voorwaarden prevaleren de bepalinen uit de Huurvoorwaarden. Alemene Voorwaarden SEPAY (200902) paina 1 van 3

4 8 Installatie 8.1 Dit artikel is van toepassin indien installatie van Diensten en Producten bij de Eindebruiker is overeenekomen. 8.2 De Eindebruiker verleent medewerkers van SEPAY, door SEPAY ineschakelde derden en leasemaatschappij(en) toean tot de bedrijfsruimte(n) waar de Producten zich bevinden voor installatie, inspectie, onderhouds en reparatiewerkzaamheden in verband met de leverin van de Diensten of Producten en verschaft hen inzae in alle documenten die daarop betrekkin hebben. Op verzoek van de Eindebruiker identificeren de betreffende medewerkers of derden zich als zodani bij de Eindebruiker. 8.3 Tijdens de installatie van de Apparatuur kunnen aanpassinen worden aanebracht in de softwareconfiuratie van de Eindebruiker. SEPAY kan niet aranderen dat alle systeemfuncties en prorammatuur van de Eindebruiker na installatie op juiste wijze functioneren. SEPAY adviseert de Eindebruiker daarom om voorafaand aan de installatie backups te maken van alle bestanden. SEPAY is in een eval aansprakelijk voor schade als evol van deze aanpassinen. 8.4 SEPAY is niet verplicht de softwareconfiuratie van de Eindebruiker bij het einde van de Overeenkomst in de oorspronkelijke staat teru te brenen. 8.5 Indien ekozen is voor een doehetzelfpakket, is Eindebruiker verplicht de instructies in de ebruiksaanwijzin op te volen. SEPAY is in een eval aansprakelijk voor schade als evol van niet correcte installatie door de Eindebruiker die het evol is van handelen of nalaten in strijd met de ebruiksaanwijzin. 8.6 Voorafaand aan de plaatsin van de Producten door SEPAY, dient de Eindebruiker de plaatsen waar de Producten zullen worden eplaatst in overeenstemmin te brenen met de omevinsvoorwaarden die in deze alemene voorwaarden en overie aan de Eindebruiker overhandide documenten zijn openomen. SEPAY behoudt het recht die omevinsvoorwaarden te wijzien. De Eindebruiker zal deze plaatsen laten blijven voldoen aan deze omevinsvoorwaarden. Indien de plaatsen waar de Producten zullen worden eplaatst niet aan deze omevinsvoorwaarden voldoen, is SEPAY erechtid tot uitstel van de plaatsin en tevens tot het in rekenin brenen van alle kosten, oneacht de aard en/of omvan, die het direct of indirect evol zijn van het niet, niet behoorlijk of niet tijdi nakomen door de Eindebruiker van zijn verplichtinen de plaatsen waar de Producten zullen worden eplaatst aan deze omevinsvoorwaarden te laten (en te laten blijven) voldoen. Bij ebruik van de Producten in strijd met deze omevinsvoorwaarden vervalt de service als openomen in artikel 9.1 en ineval van koop de arantie als openomen in artikel 6.4 met onmiddellijke inan. Hetzelfde eldt voor alle andere rechten die de Eindebruiker op rond van de Overeenkomst zou kunnen doen elden. SEPAY is niet aansprakelijk voor enie schade die de Eindebruiker lijdt als evol van het ebruik van de Producten in strijd met deze omevinsvoorwaarden of als evol van het vervallen van voornoemde service en rechten. 8.7 De omevinsvoorwaarden voor de Producten bestaan in ieder eval uit: A. Permanente (24uurs) schone 220 V voedin met randaarde en contactdoos op een door SEPAY aaneven maximale afstand van de te plaatsen betaalterminal. Deze roep ma slechts voor de aansluitin van de betaalterminal ebruikt worden. B. De kabellente tussen de verschillende fysieke componenten dient maximaal 2 meter te bedraen. C. In de directe omevin van de betaalterminal moen een andere zaken eplaatst zijn of worden die een oede werkin van de betaalterminal kunnen verstoren en er ma een evaar bestaan voor bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vocht, warmte, elektromanetische stralin of stoten. D. De Eindebruiker en SEPAY zullen in eval van installatie en instructie een tijdstip en locatie in Nederland overeenkomen wanneer en waar de installatie en instructie zullen plaatsvinden. Indien de Eindebruiker op deze afesproken tijd en locatie niet aanwezi is of de installatie en instructie om andere niet aan SEPAY toe te rekenen omstandiheden op de afesproken tijd of plaats niet moelijk blijken te zijn, is SEPAY erechtid de daardoor ontstane kosten en eleden schade, waaronder de kosten die epaard aan met het bezoek aan de Eindebruiker, in rekenin te brenen aan Eindebruiker. E. De Eindebruiker en SEPAY zullen bij de meldin van een storin als bedoeld in artikel 9.2 een tijdstip en locatie in Nederland overeenkomen wanneer en waar de storin zal worden onderzocht en/of de reparatie zal plaatsvinden. Indien de Eindebruiker op deze afesproken tijd en locatie niet aanwezi is of de reparatie en/of het verhelpen van de storin om andere niet aan (de monteur van) SEPAY toe te rekenen omstandiheden op de afesproken tijd en plaats niet moelijk blijkt te zijn, is SEPAY erechtid de daardoor ontstane kosten en/of eleden schade, waaronder de kosten die epaard aan met het bezoek aan Eindebruiker, in rekenin te brenen aan de Eindebruiker. F. De betaalterminal ma niet worden blootesteld aan buiten de door SEPAY aaneeven bandbreedte aan temperaturen, vochtiheid, reen, zware schokken (bijvoorbeeld door val), rote druk, stof, aressieve vloeistoffen of oplosmiddelen en elektromanetische stralin. 9 Service 9.1 Indien service van Apparatuur is overeenekomen tussen SEPAY en de Eindebruiker, dan wordt daaronder verstaan: A. het beinnen met het opheffen van de aanemelde storinen, binnen de overeenekomen response tijd; B. het zonodi uitvoeren van reparaties alsmede het vervanen van Apparatuur of onderdelen ervan. 9.2 De Eindebruiker dient een storin onmiddellijk te melden bij de helpdesk. 9.3 Indien SEPAY reparaties verricht die buiten de service vallen, zal zij de daarvoor eldende tarieven op basis van nacalculatie bij de Eindebruiker in rekenin brenen. De volende reparaties zijn in ieder eval niet inberepen bij de service: A. reparaties van schade die het evol is van Overmacht; B. verzekerinskwesties (w.o. bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bij vandalisme of diefstal); C. reparaties van schade die het directe evol is van onoordeelkundi ebruik van de Apparatuur of door invloeden van buitenaf (w.o. bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bij bedieninsfouten, statische ladin, fouten in communicatielijnen of spanninsvoorzienin, defecte aan andere apparatuur of software, het toepassen van inferieure, defecte of oneschikte accessoires of verbruiksmaterialen; D. leverin van verbruiksmaterialen en accessoires (w.o. bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, inktlinten, journaalrollen, batterijen, accu s en schoonmaakartikelen); en E. reparaties die het evol zijn van wijziinen aan de Apparatuur die de Eindebruiker of een derde heeft aanebracht of indien het eleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aanewend. 9.4 SEPAY is te allen tijde erechtid de Producten te vervanen door (naar het uitsluitende oordeel van SEPAY) elijkwaardie Producten. 10 Persoonlijke Paina 10.1 SEPAY zendt de Eindebruiker de Inloeevens in een esloten brief. SEPAY sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan na de verzendin van deze eevens. Met name is SEPAY niet aansprakelijk voor vermissin, diefstal of verlies van de Inloeevens Eindebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorvuldi omaan met de Inloeevens voor zijn Persoonlijke Paina. Eindebruiker moet verlies, diefstal of misbruik door derden van de Inloeevens direct melden aan SEPAY. Tot het tijdstip van meldin is de Eindebruiker aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit het ebruik van de Inloeevens Via de Persoonlijke Paina kan de Eindebruiker de Inloeevens zelf wijzien. Op schriftelijk verzoek kan SEPAY dit namens Eindebruiker doen. De wijziin aat uiterlijk in op de da na verzendin door SEPAY van de bevestiin hiervan aan de Eindebruiker. 11 Afwikkelin transacties 11.1 Met ebruikmakin van de benodidheden die de Eindebruiker daarvoor ter beschikkin stelt zort SEPAY er voor dat de Producten in staat zijn via de Acquirin Processor contact te maken met de bank van de betaler teneinde autorisatie voor een betalin te verkrijen en de Eindebruiker te informeren over het al dan niet verlenen van de autorisatie De Stichtin ontvant de betalinen waarvoor autorisatie is verleend op een derdeneldenrekenin die uitsluitend bestemd is voor het ontvanen, tijdelijk beheren en uitkeren van elden afkomsti van eautoriseerde transacties verband houdend met de Diensten, welke rekenin wordt ehouden bij een kredietinstellin met een verunnin op rond van de Wet Financieel Toezicht. De Stichtin zal de aldus ontvanen bedraen uiterlijk de derde werkda na ontvanst op haar derdeneldenrekenin overboeken naar de Eindebruiker. SEPAY wijst de Eindebruiker er hierbij op dat hij zich teen eni uitbetalinsrisico van de Stichtin kan verzekeren SEPAY zal de eevens die zij verkrijt uit hoofde van de verrichte Diensten verstrekken aan de Stichtin voor zover deze nodi zijn voor de afwikkelin van transacties Voor zover de Stichtin persoonseevens van consumenten verwerkt ter uitvoerin van de Diensten, verwerkt Stichtin deze als bewerker in de zin van artikel 1 sub e Wet beschermin persoonseevens, ten behoeve van de Eindebruiker, die verantwoordelijke is in de zin van artikel 1 sub d Wet beschermin persoonseevens. Stichtin zal passende technische en oranisatorische maatreelen treffen om deze eevens te beveilien teen verlies en onrechtmatie verwerkin en zal deze eevens niet aan enie derde verstrekken, tenzij zij daartoe verplicht is op rond van de wet of een rechterlijke uitspraak. De Eindebruiker kan de nalevin van de Overeenkomst en wettelijke bepalinen die op de verwerkin van toepassin zijn, daaronder berepen de enomen beveiliinsmaatreelen, periodiek controleren, voor zover wettelijk is toeestaan. De controle ma worden uitevoerd door een externe partij. 12 Gebruik 12.1 De Eindebruiker ma uitsluitend in overeenstemmin met de Overeenkomst ebruik maken van de Diensten en de Producten Op Prorammatuur verkrijt de Eindebruiker uitsluitend een nietexclusief en niet overdraabaar ebruiksrecht. Er kunnen additionele licentievoorwaarden van SEPAY of derden van toepassin zijn op het ebruik van de Prorammatuur. Indien Eindebruiker de licentievoorwaarden niet wenst te aanvaarden, wordt door de Eindebruiker een ebruiksrecht verkreen en dient de Eindebruiker de Prorammatuur binnen veertien daen na ontvanst te retourneren, bij ebreke waarvan Eindebruiker wordt eacht de toepasselijke licentievoorwaarden te hebben aanvaard. Bij inebruiknemin van de Prorammatuur door de Eindebruiker wordt de Eindebruiker eacht de toepasselijke licentievoorwaarden te hebben aanvaard Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het de Eindebruiker niet toeestaan derden of anderen dan de in de Overeenkomst aaneduide medewerkers van de Eindebruiker ebruik te laten maken van de Diensten of de Producten Eindebruiker is ehouden alle door SEPAY kenbaar emaakte verplichtinen, instructies en beperkinen, zoals neereled in deze alemene voorwaarden, Overeenkomst en zoals van tijd tot tijd door SEPAY (op haar website, via schriftelijke berichtevin of anderszins) meeedeeld, in acht nemen Eindebruiker zal de Diensten en Producten niet op enierlei wijze (doen) ebruiken voor onrechtmatie handelinen, het pleen van strafbare feiten en/of voor handelinen die de Diensten of het netwerk van SEPAY belasten of verstoren, waaronder: (a) het pleen van inbreuk op intellectuele eiendomsrechten; (b) diefstal van eevens; (c) de onrechtmatie en/of strafbare verspreidin van eheime of vertrouwelijke informatie; (d) de onrechtmatie en/of strafbare verspreidin van teksten en/of beeld en eluidsmateriaal, waaronder racistische uitinen, kinderporno, crimineel dataverkeer, belediende uitinen, spammin; (e) zonder toestemmin binnendrinen van computers of netwerken; (f) vernielin, beschadiin of onbruikbaar maken van systemen of eautomatiseerde werken en software van anderen; () het doorbreken van technische beveiliinen; (h) het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of eevensopsla; (I) het zich verschaffen van toean door middel van een valse sleutel, valse code of valse hoedaniheid; (j) het in an zetten of laten voortbestaan van processen waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat dit de dienstverlenin aan derden door SEPAY, dan wel de overie ebruikers van het netwerk van SEPAY nadeli beïnvloedt SEPAY heeft het recht met onmiddellijke inan de Eindebruiker af te sluiten, de Aansluitin te blokkeren, de Overeenkomst te ontbinden of andere maatreelen te nemen die haar eraden voorkomen indien zij op rond van haar ter beschikkin staande informatie vermoedt dat de Eindebruiker de Aansluitin ebruikt in strijd met één van de bepalinen in dit artikel. In dit eval ontvant de Eindebruiker een restitutie van vooruitbetaalde ebruiksveroedin. De Eindebruiker heeft een recht op veroedin van schade. SEPAY behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is eleden op de Eindebruiker te verhalen In eval van mobiele telecommunicatie hanteert SEPAY een Fair Use Policy. Deze Fair Use Policy houdt in dat SEPAY zich, in eval van econstateerd misbruik of excessief ebruik, het recht voorbehoudt om die maatreelen te treffen die hij nodi acht om het misbruik of excessief ebruik van de mobiele dienst van SEPAY teen te aan. De door SEPAY te treffen maatreelen kunnen onder meer inhouden (tijdelijk) buitenebruikstellin van de mobiele telecommunicatie. Onder misbruik en excessief ebruik van de mobiele telecommunicatie wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan: continu en veelvuldi dataebruik voor een niet op SEPAY haar doel eschreven applicatie, het onevenredi enereren van dataverkeer en eoraniseerd ebruik. SEPAY heeft een datalimiet van 5 MB esteld per kalendermaand per mobiele dienst Indien SEPAY constateert dat sprake is van ebruik in strijd met de door SEPAY ehanteerde Fair Use Policy, zal SEPAY de Eindebruiker waarschuwen en de Eindebruiker in de eleenheid stellen om zijn pinedra binnen een door SEPAY estelde termijn aan te passen. Indien de Contractant zijn ebruik niet binnen de estelde termijn aanpast zal SEPAY het recht hebben om zonder verdere waarschuwin de maatreelen te treffen die hij nodi en passend acht. SEPAY behoudt zich het recht voor om in extreme evallen van misbruik of excessief ebruik zonder voorafaande waarschuwin over te aan tot het nemen van maatreelen. SEPAY zal de Eindebruiker informeren over de enomen maatreelen SEPAY behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindien en/of de Diensten op te schorten indien een voortzettin van de Overeenkomst in redelijkheid niet van haar everd kan worden. Alemene Voorwaarden SEPAY (200902) paina 2 van 3

5 13 Intellectuele eiendom 13.1 Alle rechten van intellectuele eiendom op de Prorammatuur, Apparatuur en andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij SEPAY of haar licentieevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeenekomen Het is de Eindebruiker slechts toeestaan de ter beschikkin estelde Prorammatuur eenmaal te kopiëren voor backup doeleinden, tenzij in de licentievoorwaarden van de Prorammatuur anders is aaneeven. Bij het maken van de backup kopie is het de Eindebruiker niet toeestaan enie aanduidin omtrent de merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de Prorammatuur te verwijderen of te wijzien, daaronder mede berepen aanduidinen omtrent het vertrouwelijke karakter en eheimhoudin van de Prorammatuur Het is de Eindebruiker niet toeestaan wijziinen of toevoeinen aan de Prorammatuur aan te brenen of te decompileren. 14 Geheimhoudin & beveiliin 14.1 SEPAY zal zich inspannen om zodanie maatreelen te treffen dat eheimhoudin wordt betracht met betrekkin tot eevens van de Eindebruiker, waarvan duidelijk is dat de Eindebruiker met betrekkin tot deze eevens eheimhoudin wenst SEPAY zal zich inspannen de Aansluitin of de toean tot de eevens die worden opeslaen te beveilien. SEPAY eeft een arantie voor de aanebrachte beveiliin. SEPAY sluit elke aansprakelijkheid voor schade uit, die ondanks de door haar enomen voorzorsmaatreelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliin van eevens De Eindebruiker is ermee bekend en aanvaardt dat de ter beschikkin estelde Prorammatuur en Apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfseheimen van SEPAY of diens licentieeevens bevatten. De Eindebruiker verbindt zich deze Prorammatuur en Apparatuur eheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in ebruik te even en slechts te ebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikkin zijn esteld. 15 Verwerkin van Persoonseevens 15.1 SEPAY is erechtid de contacteevens van de Eindebruiker en de aard en de hoeveelheid van de door de Eindebruiker afenomen Diensten te ebruiken ten behoeve van de uitvoerin van de Overeenkomst (dit eschiedt door SEPAY of een door haar in te schakelen derde partij uitsluitend als bewerker in de zin van artikel 1 sub e Wet beschermin persoonseevens), alsmede ten behoeve van het informeren van de Eindebruiker over de producten en diensten van derde partijen, tenzij de Eindebruiker teen een derelijke verstrekkin bezwaar maakt. SEPAY zal zich ervoor inspannen dat er passende technische en oranisatorische maatreelen worden etroffen, al dan niet door SEPAY of derde partij, om deze eevens te beveilien teen verlies en onrechtmatie verwerkin Ter uitvoerin van de Diensten verwerkt SEPAY het Dajournaal namens de Eindebruiker. SEPAY stelt het Dajournaal middels de Persoonlijke Paina of anderszins ter beschikkin van de Eindebruiker uitsluitend ten behoeve van een reconstructie van een bepaalde transactie, alsmede het totaalbedra van de daomzet ten behoeve van het rootboek van de Eindebruiker. Het is de Eindebruiker niet toeestaan deze eevens voor eni ander doel te ebruiken. SEPAY verwerkt het Dajournaal uitsluitend als bewerker in de zin van artikel 1 sub e Wet beschermin persoonseevens, ten behoeve van de Eindebruiker, die wordt aanemerkt als verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d Wet beschermin persoonseevens. SEPAY zal het Dajournaal vernietien na afloop van twaalf maanden na de datum waarop het betrekkin heeft. SEPAY zal passende technische en oranisatorische maatreelen treffen om deze eevens te beveilien teen verlies en onrechtmatie verwerkin en zal deze eevens niet aan enie derde verstrekken, tenzij SEPAY daartoe verplicht is op rond van de reelevin, wet of een rechterlijke uitspraak. De Eindebruiker kan de nalevin van de overeenkomst en wettelijke bepalinen die op de verwerkin van toepassin zijn, daaronder berepen de enomen beveiliinsmaatreelen, periodiek controleren. De controle ma worden uitevoerd door een externe partij Eindebruiker stemt er bij voorbaat mee in dat SEPAY deze Overeenkomst eheel of edeeltelijk overdraat aan een derde. 16 Prijzen 16.1 Een Overeenkomst wordt esloten op basis van de op het tijdstip van afsluitin eldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, exclusief eventuele heffinen en/of rechten, exclusief telefoonkosten en aanvullende diensten, tenzij anders overeenekomen SEPAY is erechtid jaarlijks de tarieven te verhoen met maximaal de voor dat jaar eldende jaarlijkse prijsindexatie consumenten (CPI) zoals epubliceerd door het CBS, waarbij de eerste verhoin van de prijzen niet eerder zal zijn dan na het verstrijken van drie maanden na het aanaan van de overeenkomst. De prijsverhoinen worden uiterlijk een maand voordat deze inaan op de meest eëiende wijze en in alle evallen via de website en/of Persoonlijke Paina aan de ebruiker bekend emaakt. 17 Betalin 17.1 Alle betalinen dienen bij vooruitbetalin voor de in de Overeenkomst enoemde periode te worden voldaan, tenzij anders overeenekomen. Betalin op factuurbasis is verschuldid binnen derti daen na factuurdatum Facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan SEPAY Indien een betalin niet tijdi is voldaan, raakt de Eindebruiker zonder inebrekestellin in verzuim en is de Eindebruiker wettelijke rente verschuldid tot aan de da van volledie betalin In eval van niet tijdie betalin is SEPAY erechtid de Eindebruiker zonder aankondiin of mededelin af te sluiten van de Diensten totdat alle facturen zijn betaald Alle kosten van invorderin van het door de Eindebruiker verschuldide, erechtelijke zowel als buitenerechtelijke, zijn voor rekenin van de Eindebruiker. De hoote van de aan SEPAY verschuldide incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastesteld, met een minimum van 25 Euro De Eindebruiker is bij of na het aanaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van SEPAY telkens ehouden tot verschaffin van voldoende zekerheid in verband met zijn betalinsverplichtinen en andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtinen. In afwachtin van deze zekerheidsverschaffin is SEPAY erechtid tot opschortin van haar verplichtinen Betalinen van de Eindebruiker aan SEPAY zullen steeds worden eacht te strekken tot voldoenin der verschuldide rente en/of kosten en vervolens tot voldoenin van de lanst openstaande factuur/facturen, ook indien de Eindebruiker bij betalin anders vermeldt Heteen Eindebruiker uit hoofde van de Overeenkomst aan SEPAY is verschuldid, wordt ten volle direct opeisbaar in eval van surséance van betalin of faillissement van Eindebruiker of aanvraa daartoe, onder curatelestellin of onderbewindstellin van Eindebruiker, besluit van Eindebruiker tot ehele of edeeltelijk stakin of overdracht van de ondernemin, ontbindin van de vennootschap van Eindebruiker en meer dan tweemaal niettijdie betalin door Eindebruiker. 18 Ontbindin/schadeveroedin/opschortin 18.1 Indien de Eindebruiker: (a) zijn eien faillissement aanvraat, in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betalin indient, dan wel besla op het eheel of een edeelte van zijn vermoen wordt eled; of (b) enie uit kracht der wet of Overeenkomst op hem rustende verplichtinen jeens SEPAY na schriftelijke inebrekestellin niet of niet eheel nakomt; of (c) nalaat een factuurbedra of een edeelte daarvan binnen de daarvoor estelde termijn te voldoen; of (d) overaat c.q. besluit tot stakin of overdracht van zijn bedrijf of een belanrijk edeelte daarvan, daaronder berepen de inbren van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overaat c.q. besluit tot wijziin van de doelstellin van zijn bedrijf, of tot ontbindin; wordt hij eacht van rechtswee in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn Onverminderd het overiens in de Overeenkomst bepaalde, is SEPAY in de in artikel 18.1 enoemde evallen en in de evallen dat een overeenkomst tussen SEPAY en een leasemaatschappij of een overeenkomst tussen Acquirin Processor en de bank van SEPAY c.q. de Stichtin eindit (om wat voor reden dan ook) erechtid, zonder enie verplichtin tot schadeveroedin en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadeveroedin, en zonder dat inebrekestellin of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist (a) de Overeenkomst eheel of edeeltelijk met onmiddellijke inan te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededelin aan de Eindebruiker; en/of (b) eni door de Eindebruiker aan SEPAY verschuldid bedra terstond in zijn eheel op te eisen; en/of (c) alvorens verder te presteren eerst van de Eindebruiker zekerheid te verkrijen voor (tijdie) nakomin van zijn betalinsverplichtinen Indien SEPAY wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, als evol van omstandiheden die niet aan haar toe te rekenen zijn, zoals (maar niet beperkt tot) maatreelen van enie overheid, brand en explosie, natuurrampen, boycotacties, arbeidsonereeldheden onder het personeel van SEPAY, edrainen van Eindebruiker, vertrain of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie SEPAY op enierlei wijze afhankelijk is, computervredebreuk (hacken), verdwijnen van computerbestanden, storinen in het netwerk van de betrokken telecommunicatiemaatschappij(en), volledie bezettin van de inbellijnen, overbelastin van het net, uitval van elektriciteit, communicatieverbindinen of apparatuur van SEPAY of derden die diensten aan SEPAY leveren en andere storinen die buiten de macht van SEPAY lien, is SEPAY erechtid zonder enie verplichtin tot schadeveroedin de Overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan de Eindebruiker zonder erechtelijke tussenkomst eheel of edeeltelijk op te zeen, dan wel de (verdere) uitvoerin van de Overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van SEPAY op betalin door de Eindebruiker voor reeds door SEPAY verrichte prestaties. In eval van opschortin zal SEPAY alsno erechtid zijn de Overeenkomst eheel of edeeltelijk op te zeen Na beëindiin van de Overeenkomst zal de Eindebruiker alle Prorammatuur en alle daarvan emaakte kopieën onmiddellijk uit zijn systemen verwijderen Eindebruiker doet hierbij afstand van zijn recht een beroep te doen op eni retentierecht of eni ander contractueel of wettelijk verweermiddel Bij tussentijdse beëindiin van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal te allen tijde ten minste 50% van de veroedin die aan SEPAY verschuldid zou zijn eweest bij een voortzettin van de Overeenkomst dienen te worden voldaan. 19 Aansprakelijkheid 19.1 De totale aansprakelijkheid van SEPAY voor schade die de Eindebruiker lijdt doordat SEPAY of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakomin van deze Overeenkomst, is beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel met een maximum van de netto factuurwaarde (zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffinen) van de leverin waarmee de schade verband houdt. Aansprakelijkheid voor andere schade, waaronder zuivere vermoensschade (zoals ederfde winst of verminderde opbrenst), is uitesloten SEPAY aanvaardt een aansprakelijkheid voor tekortkominen die het evol zijn van omstandiheden enoemd in artikel SEPAY is niet aansprakelijk voor een tekortkomin of vertrain in de nakomin van deze Overeenkomst indien die tekortkomin het evol is van Overmacht 19.4 SEPAY is niet aansprakelijk voor emaakte kosten ten evole van wijziinen (waaronder in het welkomstbeeld), de inbelnummers van SEPAY, de SEPAYindex of de Inloeevens SEPAY is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het uitlekken van vertrouwelijke eevens, het ebruik van creditcardacceptatiemechanismes of elektronische betalin, schade door onderhoudswerkzaamheden of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jeens Eindebruiker Onverminderd het in de vooraande leden bepaalde, komt alleen die schade voor veroedin in aanmerkin, die binnen bekwame tijd na het ontstaan van die schade schriftelijk aan SEPAY is emeld. Vorderinen op rond van het feit dat de eleverde Diensten en Materialen niet voldoen aan de Overeenkomst, verjaren na twee jaar nadat de kennisevin SEPAY heeft bereikt (Rechts)personen, die behoren tot het concern van SEPAY, die door SEPAY bij de uitvoerin van de Overeenkomst worden ineschakeld, de Stichtin en/of leasemaatschappijen die door Eindebruiker tot schadeveroedin worden aanesproken, kunnen zich eveneens beroepen op de bepalinen in dit artikel en alle overie verweermiddelen die aan SEPAY uit hoofde van de Overeenkomst toekomen. Van deze (rechts)personen en SEPAY te samen kan nimmer meer schadeveroedin worden evorderd dan SEPAY alleen zou hebben te veroeden Aansprakelijkheidsbeperkinen in dit artikel of elders in deze alemene voorwaarden zijn niet van toepassin in eval van schade als evol van opzet of rove schuld van SEPAY of enie persoon voor wie SEPAY wettelijk aansprakelijk is. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel De Eindebruiker vrijwaart SEPAY voor alle aanspraken op schadeveroedin die derden mochten doen elden ter zake van schade die op enierlei wijze mocht ontstaan door het ebruik van de Aansluitin of Diensten door of vanwee de Eindebruiker. 20 Rechtskeuze en eschillen 20.1 Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassin Alle eschillen voortvloeiende uit of samenhanende met de Overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechtin worden vooreled aan de Arrondissementsrechtbank te Den Haa, of, ter keuze van SEPAY, bij de bevoede rechter van de woonplaats van de Eindebruiker Het bepaalde in deze alemene voorwaarden strekt mede ten behoeve van SEPAY en SEPAY kan zich daarop jeens de Eindebruiker beroepen. Alphen aan den Rijn, juli 2009 Alemene Voorwaarden SEPAY (200902) paina 3 van 3

Contractant: De onderneming die op grond van de overeenkomst diensten van Tevreden Marketing afneemt.

Contractant: De onderneming die op grond van de overeenkomst diensten van Tevreden Marketing afneemt. Artikel 1: Begripsomschrijvingen Contractant: De onderneming die op grond van de overeenkomst diensten van Tevreden Marketing afneemt. Diensten: De diensten die Tevreden Marketing op grond van de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Adverteerders Parkeerplekken.nl

Algemene Voorwaarden - Adverteerders Parkeerplekken.nl Algemene Voorwaarden - Adverteerders Parkeerplekken.nl Artikel 1: Begripsomschrijvingen. Contractant Leverancier Diensten : De particulier of onderneming die op grond van de overeenkomst diensten afneemt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Validata Group BV

Algemene Voorwaarden Validata Group BV Artikel 1 Definities: Betrokkene: Bewerker: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door Validata Group BV betrekking heeft; degene die

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Curriculum Vitae Zeker BV

Algemene Voorwaarden Curriculum Vitae Zeker BV Artikel 1 Definities: Algemene Voorwaarden Curriculum Vitae Zeker BV Betrokkene: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door CV-OK betrekking

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Klant: De (rechts)persoon met wie De grote Vos een Overeenkomst heeft gesloten.

Klant: De (rechts)persoon met wie De grote Vos een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden dd 24 mei 2009 1. Definities Klant: De (rechts)persoon met wie De grote Vos een Overeenkomst heeft gesloten. Diensten: De door De grote Vos te verlenen diensten zoals schriftelijk

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Celwin Frenzen Communication & Design (hierna te noemen CF-CD) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen.

Nadere informatie

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen.

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. DEFINITIES 1.1 Valuas terie is een handelsnaam van Valuas B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

3.2 Opdrachtnemer heeft het recht om een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.

3.2 Opdrachtnemer heeft het recht om een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever aansprakelijk te zijn. Algemene leveringsvoorwaarden Daar Online Media B.V. Artikel 1: Begripsomschrijvingen Opdrachtgever: De onderneming die op grond van de overeenkomst producten of diensten van Daar Online Media B.V. afneemt.

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Thijs Claassen Marialaan 79 5541 CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: Thijs Claassen Hovenier; gevestigd te Reusel aan de Marialaan 79 (5541 CC) 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, overeenkomsten, producten en diensten van Edu Alert (opdrachtnemer)

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V.

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. 1 Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. Artikel 1 - Definities In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 2 Opdrachtnemer: Ex Mach!na

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUUR MOBIEL Overeenkomst t.b.v. elektronische betaaldienst tussen SEPAY B.V. en Eindgebruiker.

AANVRAAGFORMULIER HUUR MOBIEL Overeenkomst t.b.v. elektronische betaaldienst tussen SEPAY B.V. en Eindgebruiker. AANVRAAGFORMULIER HUUR MOBIEL Overeenkomst t.b.v. elektronische betaaldienst tussen SEPAY B.V. en Eindgebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden ingevuld. Onvolledig ingevulde en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Dronten-Online.nl, onderdeel van Endless

Algemene voorwaarden van Dronten-Online.nl, onderdeel van Endless Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Dronten-Online.nl, onderdeel van Endless webdesign VOF. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer 39070408. Artikel

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: - De door RVL ASBESTinventarisatie & adviesbureau gemaakte offertes zijn altijd vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders is aangegeven. RVL ASBESTinventarisatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Jasnante Holding B.V.

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

1.1 Soko isp: handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Soko B.V. gevestigd Oosterdijk 42, 1746 CH, Dirkshorn

1.1 Soko isp: handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Soko B.V. gevestigd Oosterdijk 42, 1746 CH, Dirkshorn Algemene voorwaarden van Soko B.V. Artikel 1: Begripsomschrijvingen 1.1 Soko isp: handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Soko B.V. gevestigd Oosterdijk 42, 1746 CH, Dirkshorn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie