Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning"

Transcriptie

1 Titel 2 Dienstverlenin vallend onder fysieke leefomevin/ omevinsverunnin Hoofdstuk 1 Beripsomschrijvinen Voor de toepassin van deze titel wordt verstaan onder: aanlekosten: de aanneminssom exclusief omzetbelastin, bedoeld in pararaaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoerin van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een ramin van de aanlekosten, de omzetbelastin niet inberepen. Indien de werken of werkzaamheden eheel of edeeltelijk door zelfwerkzaamheid eschieden wordt in deze titel onder aanlekosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraa betrekkin h eeft; bouwkosten: Voor de berekenin van de bouwkosten wordt verwezen naar de op 27 november 2007 door de Raad vastestelde Beleidsreels voor berekenin van de bouwkosten sloopkosten: de aanneminssom exclusief omzetbelastin,, bedoeld in pararaaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoerin van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een ramin van de sloopkosten, de omzetbelastin niet inberepen. Indien het slopen eheel of edeeltelijk door zelfwerkzaamheid eschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de a anvraa betrekkin heeft; Wabo: Wet alemene bepalinen omevinsrech t In deze titel voorkomende berippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo In deze bedoeld. titel voorkomende berippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekkin hebben op activiteiten waarvoor het toetsinskader in een ander wettelijk voorschrift is uitewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2 Hoofdstuk 2 Vooroverle/beoordelin conceptaanvraa 2.2 Het tarief bedraat voor het in behandelin nemen van een aanvraa: om vooroverle in verband met het verkrijen van een indicatie of een voorenomen project in het kader van de Wabo verunbaar is 25% van het overeenkomsti of berekende bedra met een minimum van 59,50 te vermeerderen met overie onder vermelde lees (indien aan de orde) Indien een aanvraa tot verkrijen van een omevinsverunnin voor een op basis van een vooroverle uitewerkt plan in behandelin wordt enomen, worden de daarvoor eheven lees met deze lees verrekend. Hoofdstuk 3 Omevinsverunnin 2.3 Het tarief bedraat voor het in behandelin nemen van een aanvraa om een omevinsverunnin voor een project: de som van de verschuldide lees voor de verschillende activiteiten of handelinen waaruit het project eheel of edeeltelijk bestaat en waarop de aanvraa betrekkin heeft en de verschuldide lees voor de extra toetsen die in verband met de aanvraa moeten worden uitevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomsti het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijkin van de vorie volzin kan ook per activiteit, handelin of andere rondsla een leesbedra worden evorderd Bouwactiviteiten Indien de aanvraa om een omevinsverunnin betrekkin heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraat he t tarief: indien de bouwkosten minder dan bedraen voor elke 100,00 aan bouwkosten of een edeelte daarvan 2,78 Met een minimum van 59, indien de bouwkosten meer dan bedraen : over de eerste aan bouwkosten voor elke 100,00 aan bouwkosten 2,78 Voor elke 100,00 of een edeelte daarvan aan bouwkosten boven bouwkosten 0,83 De bedraen van de artikelen t/m worden verhood met 100,00. Als minimaal 2 daen voor aanvan van de bouwactiviteiten meldinskaartje start bouw door de emeente is ontvanen en als minimaal 1 da voor de voltooiin van de bouwactiviteiten meldinskaartje bouw ereed door de emeente is ontvanen, w ordt 100,00 terubetaald. Welstandstoets Onverminderd het bepaalde in onderdeel bedraat het tarief voor de welstandstoetsin de advieskosten welke de emeente in rekenin worden ebracht door het Gelders Genootschap zonder

3 doorberekenin van de toeslakosten bij de beoordelin van de wijziin van een monument Verplicht advies ararische commiss ie Onverminderd het bepaalde in onderdeel bedraat het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraa een advies van de ararische commissie nodi is verhood met de door extern deskundien in rekenin ebrachte a dvieskosten Hoere renswaarde Het tarief bedraat voor het in behandelin nemen van een aanvraa om ontheffin voor hoere renswaarden als bedoeld in de Wet eluidhinder, per bou wplan 596,00 vermeerderd met het tarief van het Kadaster voor de inschrijvin hoere rensw aarde 25,10 Achteraf inediende aanvraa Onverminderd het bepaalde in onderdeel bedraat het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraa wordt inediend na aanvan of ereedkomen van de bouwactivite it: Niet ontvankelijke aanvraa Voor een niet-ontvankelijke aanvraa om een omevinsverunnin welke betrekkin heeft op een bouwactiviteit eldt, in plaats van de tarieven als vermeld in onderdeel , een tarief va n Aanleactiviteiten Indien de aanvraa om een omevinsverunnin betrekkin heeft op een aanleactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraat he t tarief: Planoloisch strijdi ebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraa om een omevinsverunnin betrekkin heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraat het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toeepast (binnenplanse ontheffin) en buren worden ehoord of een publicatie op rond van de Alemene wet bestuursrecht vereist is: indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toeepast (buitenplanse kleine ontheffin): indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toeepast (buitenplanse ontheffin) bedraat het basistarief: indien de oppervlakte van de bij het plan of project betrokken ronden: - minder is dan m² meer is dan m² en minder dan m² 3.485, ,--

4 meer dan m² bedraat dan wordt een opesteld Onverminderd het bepaalde in het onderdeel wordt dit basistarief vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het feitelijk opstellen van de buitenplanse ontheffin Een aanvraa wordt in behandelin enomen op de vijfde werkda na de da waarop de van deze kosten aan de aanvraer ter kennis is ebracht Indien de werkelijke (advies)kosten minder bedraen dan het aan de hand van de eraamde bedra, wordt voor het verschil teruaaf verleend indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toeepast (tijdelijke on theffin): 277, indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toeepast (afwijkin van exploitatieplan ): indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toeepast (afwijkin van voorbereidinsbeslui t): Planoloisch strijdi ebruik waarbij een sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraa om een omevinsverunnin betrekkin heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraa t het tarief: indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toeepast (binnenplanse ontheffin) en buren worden ehoord of een publicatie op rond van de Alemene wet bestuursrecht vereist is: indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toeepast (buitenplanse kleine ontheffin): indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toeepast (buitenplanse ontheffin) bedraat het basistarief: indien de oppervlakte van de bij het plan of project betrokken ronden: - minder is dan m² meer is dan m² en minder dan m² meer dan m² bedraat dan wordt een opesteld 3.485, , Onverminderd het bepaalde in het onderdeel wordt dit basistarief vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het feitelijk opstellen van de buitenplanse ontheffin Een aanvraa wordt in behandelin enomen op de vijfde werkda na de da waarop de van deze kosten aan de aanvraer ter

5 kennis is ebracht Indien de werkelijke (advies)kosten minder bedraen dan het aan de hand van de eraamde bedra, wordt voor het verschil teruaaf verleend indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toeepast (tijdelijke o ntheffin) 277, indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toeepast (afwijkin van exploitatieplan ): indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toeepast (afwijkin van voorbereidinsbeslui t): In ebruik nemen of ebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiliheid Indien de aanvraa om een omevinsverunnin betrekkin heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraat he t tarief: 327, Voor de afifte van de ebruiksverunnin met bijbehorende voorschriften nadat een brandveiliheidsonderzoek is ehouden, eldt een oppervlakte toesla boven het tarief als enoemd in artikel a. voor van: een bruto vloeroppervlakte van maximaal 1000 m2, per m 2 0,32 b. voor een bruto vloeroppervlakte van 1001 t/m 2500 m 2 c. voor een bruto vloeroppervlakte van 2501 t/m 5000 m 2 d. voor een bruto vloeroppervlakte boven 5000 m 2 446,50 521,00 596,00 Vermeerderd per m2 boven 5000 m2 met 0, Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsezicht Indien de aanvraa om een omevinsverunnin betrekkin heeft op het slopen van een bouwwerk bedraat h et tarief: ineval van sloopaanvraen zonder asbe st 59,50 Ineval van sloopaanvraen zonder asbest en met 238,00 sloopveiliheidsplan Ineval van sloopaanvraen met asbest 357,00 Ineval van sloopaanvraen met asbest en met sloopveiliheidsp lan 536, Uitwe/inrit Indien de aanvraa om een omevinsverunnin betrekkin heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het ebruik van een uitwe waarvoor op rond van een bepalin in een provinciale verordenin of artikel van de Alemene plaatselijke verordenin een verunnin of ontheffin is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, 60,50 bedraat het tarief: Kappen Indien de aanvraa om een omevinsverunnin betrekkin heeft 30,70

6 op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op rond van een bepalin in een provinciale verordenin of artikel 4.11 van de Alemene plaatselijke verordenin een verunnin of ontheffin is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder, van de Wabo, bedraat het tarief: Projecten of handelinen in het kader van de Natuurbescherminswet Indien de aanvraa om een omevinsverunnin betrekkin heeft op handelinen in een beschermd natuurebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbescherminswet 1998 bedraat het tarief: Indien de aanvraa om een omevinsverunnin betrekkin heeft op het realiseren van projecten of andere handelinen met evolen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanewezen ebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbescher minswet Handelinen in het kader van de Flora- en Faunawet Indien de aanvraa om een omevinsverunnin betrekkin heeft op een handelin waarvoor op rond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffin nodi is, bedraat het tarief Andere activiteiten Indien de aanvraa om een omevinsverunnin betrekkin heeft op het verrichten van een andere activiteit of handelin dan in de vooraande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handelin: behoort tot een bij alemene maatreel van bestuur aanewezen cateorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomevin, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraat het tarief: behoort tot een bij provinciale verordenin, emeentelijke verordenin of waterschapsverordenin aanewezen cateorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomevin, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraat het tarief: als het een emeentelijke verordenin betreft: het bedra dat op rond van deze tarieventabel voor de betreffende verunnin of ontheffin verschuldid is als de activiteit zou worden uitevoerd zonder omevinsverunnin. Als de activiteit in een enkel eval kan worden uitevoerd zonder omevinsverunnin bedraat het tarief: als het een provinciale of waterschapsverordenin betreft: het bedra van de voorafaand aan het in behandelin nemen van de aanvraa om een omevinsverunnin aan de aanvraer meeedeelde kosten, blijkend uit een die door het collee 59,50 59,50

7 van buremeester en wethouders is opesteld. Indien een als bedoeld in de eerste volzin is uitebracht, wordt een aanvraa in behandelin enomen op de vijfde werkda na de da waarop de aan de aanvraer ter kennis is ebracht, tenzij de aanvraa voor deze vijfde werkda schriftelijk is inetrokken Omevinsverunnin in twee fasen Indien de aanvraa om een omevinsverunnin op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraat he t tarief: voor het in behandelin nemen van de aanvraa voor een beschikkin met betrekkin tot de eerste fase: het bedra dat voortvloeit uit toepassin van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraa voor de eerste fase betrekkin heeft, bij bouwactiviteiten 40% van het tarief volens artikel of voor het met in behandelin een minimum nemen van van 59,50 de aanvraa voor een beschikkin met betrekkin tot de tweede fase: het bedra dat voortvloeit uit toepassin van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraa voor de tweede fase betrekkin heeft, bij bouwactiviteiten 60% van het tarief volens artikel of met een minimum van 59, Beoordelin bodemrapport Onverminderd het bepaalde in de vooraande onderdelen van dit hoofdstuk bedraat het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraa een bodemrapport wordt beoordeeld of indien op verzoek een bodemrapport wordt beoordeeld voor beoordelin van een historisch onderzoek volens NEN 5725 Voor het uitvoeren door de emeente van een historisch onderzoek (bodemtoets) voor de beoordelin van een verkennend onderzoek nadat al een historisch onderzoek is beoordeeld of een bodemtoets is uitevoerd voor de beoordelin van een verkennend onderzoek zonder dat vooraf een historisch onderzoek is beoordeeld of een bodemtoets is 238, uitevoerd voor de beoordelin van een Proramma van Eisen inzake archeoloisch (voor) onderzoek 213, voor de beoordelin van een Plan van Aanpak inzake archeoloisch (voor) onderzoek 71, voor de beoordelin van een offerte tot het doen van archeoloische (voor) onderzoek 71, De beoordelin van rapportae die voortvloeien uit archeoloisch (voor) onderzoek, ex artikelen 39 lid 2, 40 lid 1 en 41 lid 1 142, Monume Advies ntenwet Onverminderd het bepaalde in de vooraande onderdelen van dit hoofdstuk bedraat het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aanewezen bestuursoraan of een andere instantie

8 advies moet uitbrenen over de aanvraa of het ontwerp van de beschikkin op een aanvraa om een omevinsverunnin: Indien een als bedoeld in artikel is uitebracht, wordt een aanvraa in behandelin enomen op de vijfde werkda na de da waarop de aan de aanvraer in kennis is ebracht, tenzij de aanvraa voor deze vijfde werkda schriftelijk is inetrokken Verklarin van een bedenkinen Onverminderd het bepaalde in de vooraande onderdelen van dit hoofdstuk bedraat het tarief, indien een daartoe bij wet of alemene maatreel van bestuur aanewezen bestuursoraan een verklarin van een bedenkinen moet afeven voordat de omevinsverunnin kan worden verleend, als bedoeld in artikel , indien eerste de emeenteraad lid, van de Wabo: een verklarin van een bedenkinen moet afeven: indien een ander bestuursoraan een verklarin van een bedenkinen moet afeven: het bedra van de voorafaand aan het in behandelin nemen van de aanvraa om een omevinsverunnin aan de aanvraer meeedeelde kosten, blijkend uit een die door het collee van buremeester en wethouders Indien een is opesteld. als bedoeld in is uitebracht, wordt een aanvraa in behandelin enomen op de vijfde werkda na de da waarop de aan de aanvraer ter kennis is ebracht, tenzij de aanvraa voor deze vijfde werkda schriftelijk is in etrokken. Hoofdstuk 4 Verminderin Indien de aanvraa om een omevinsverunnin is voorafeaan door een aanvraa om vooroverle of beoordelin van een conceptaanvraa als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstenoemde aanvraa betrekkin heeft, worden de ter zake van het vooroverle of de beoordelin van de conceptaanvraa eheven lees in minderin ebracht op de lees voor het in behandelin nemen van de aanvraa om de omevinsverunnin bedoeld in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 5 Teruaaf Teruaaf als evol van intrekkin aanvraa omevinsverunnin voor bouw-, aanle- of sloopactiviteiten Als een aanvraer zijn aanvraa om een omevinsverunnin voor een project dat eheel of edeeltelijk bestaat uit bouw-, aanle- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandelin is enomen door de emeente, bestaat aanspraak op teruaaf van een deel van de

9 lees. De teruaaf bedraat: indien de aanvraa wordt inetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandelin nemen ervan 75% van de op rond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldide lees ; indien de aanvraa wordt inetrokken na 4 weken na het in behandelin nemen ervan 50% van de op rond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldide lees ; Een bedra minder dan 59,50 wordt niet terueeven Teruaaf als evol van intrekkin verleende omevinsverunnin voor bouw -, aanle- of sloopactiviteiten Als de emeente een verleende omevinsverunnin voor een project dat eheel of edeeltelijk bestaat uit bouw-, aanle- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.7, intrekt op aanvraa van de verunninhouder, bestaat aanspraak op teruaaf van een deel van de lees. De teruaaf bedraat: van de op rond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldide lees. 20% Teruaaf als evol van het weieren van een omevinsverunnin voor bouw-, aa nle- of sloopactiviteiten Als de emeente een omevinsverunnin voor een project dat eheel of edeeltelijk bestaat uit bouw-, aanle- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, of weiert, bestaat aanspraak op teruaaf van een deel van de lees. De teruaaf van de op bedraat: rond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldide lees Onder een weierin bedoeld in onderdeel wordt mede verstaan een vernietiin van de beschikkin waarbij de verunnin is verleend bij rechterlijke uitspraak. 50% Minimumbedra voor teruaa f Een bedra minder dan 59,50 wordt niet terueeven Geen teruaaf leesdeel advies of verklarin van een bedenkin en Van de lees verschuldid op rond van de onderdelen en en en wordt een teruaaf verleend. Hoofdstuk 6 Wijziin omevinsverunnin als evol van wijziin project 2.6 Het tarief bedraat voor het in behandelin nemen van een aanvraa tot wijziin van een omevinsverunnin als evol van een, naar de omstandiheden beoordeeld, erine wijziin in het p roject: 59,50

10 Hoofdstuk 7 Bestemminsplannen Vaststellen bestemminen waarbij sprake is van een bouwactiviteit Voor het in behandelin nemen van een aanvraa tot het vaststellen van een bestemminsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordenin en dat erop is ericht bouwactiviteiten moelijk te maken, bedraat het basistarief: indien de oppervlakte van de bij het plan of project betrokken ronden: - minder is dan m² - meer is dan m² en minder dan m² - meer dan m² bedraat dan wordt een opesteld Onverminderd het bepaalde in de onderdelen t/m wordt dit basistarief vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het feitelijk opstellen van een bestemminsplan , , Een aanvraa wordt in behandelin enomen op de vijfde werkda na de da waarop de van deze kosten aan de aanvraer ter kennis is ebracht. Indien de werkelijke (advies)kosten minder bedraen dan het aan de hand van de eraamde bedra, wordt voor het verschil teruaaf verleend Het tarief voor het in behandelin nemen van een aanvraa van een principebesluit tot het vaststellen van een bestemminsplan bedraat van De onderdelen het t/m en enoemde zijn ook van basistarief. toepassin 25% Indien een aanvraa tot het vaststellen van een bestemminsplan voor een op basis van een principebesluit uitewerkt plan in behandelin wordt enomen, worden de daarvoor eheven lees met deze lees verrekend. Wanneer een aanvraa tot vaststellin van een bestemminsplan interaal kan worden openomen in een ander bestemminsplan (bijvoorbeeld een actualiserinsplan) dan bedraat het tarief van het basistarief zoals enoemd in de onderdelen t/m De onderdelen en zijn ook van toepassin. 50% Vaststellen bestemminen waarbij een sprake is van een bouwactiviteit Voor het in behandelin nemen van een aanvraa tot het vaststellen van een bestemminsplan (als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordenin) dat een bouwactiviteiten moelijk maakt, bedraat het basistarief: indien de - oppervlakte minder is dan van de bij m² het plan of project betrokken 2.324,-- ronden:

11 meer is dan m² en minder dan m² - meer dan m² bedraat dan wordt een opesteld 3.718, Onverminderd het bepaalde in de onderdelen t/m wordt dit basistarief vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het feitelijk opstellen van een bestemminsplan Een aanvraa wordt in behandelin enomen op de vijfde werkda na de da waarop de van deze kosten aan de aanvraer ter kennis is ebracht Indien de werkelijke (advies)kosten minder bedraen dan het aan de hand van de eraamde bedra, wordt voor het verschil teruaaf verleend Het tarief voor het in behandelin nemen van een aanvraa van een principebesluit tot het vaststellen van een bestemminsplan bedraat van De onderdelen het t/m en enoemde zijn ook van basistarief. toepassin. 25% Indien een aanvraa tot het vaststellen van een bestemminsplan voor een op basis van een principebesluit uitewerkt plan in behandelin wordt enomen, worden de daarvoor eheven lees met deze lees verrekend. Wanneer een aanvraa tot vaststellin van een bestemminsplan interaal kan worden openomen in een ander bestemminsplan (bijvoorbeeld een actualiserinsplan) dan bedraat het tarief van het basistarief zoals enoemd in de onderdelen t/m De onderdelen en zijn ook van toepassin. 50% Vaststellen wijziinsplan waarbij sprake is van een bouwactiviteit Voor het in behandelin nemen van een aanvraa tot het wijzien van een bestemminsplan (als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordenin) en dat erop is ericht bouwactiviteiten moelijk te maken,bedraat het basistarief: indien de oppervlakte van de bij het plan betrokken bouwperceel: - minder is dan m² - meer is dan m² en minder dan m² - meer dan m² bedraat dan wordt een opesteld 3.485, , Onverminderd het bepaalde in de onderdelen t/m wordt dit basistarief vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het feitelijk opstellen van het wijziinsplan.

12 Een aanvraa wordt in behandelin enomen op de vijfde werkda na de da waarop de van de kosten aan de aanvraer ter kennis is ebracht Indien de werkelijke advieskosten minder bedraen dan het aan de hand van de eraamde bedra, wordt voor het verschil teruaaf verleend Het tarief voor het in behandelin nemen van een aanvraa van een principebesluit tot het vaststellen van een wijziinsplan bedraat van het onder t/m enoemde basistarief. De onderdelen en zijn ook van toepassin. 25% Indien een aanvraa tot vaststellin van een wijziinsplan voor een op basis van een principebesluit uitewerkt plan in behandelin wordt enomen, worden de daarvoor eheven lees met deze lees verrekend. Vaststellen wijziinsplan waarbij een sprake is van een bouwactiviteit Voor het in behandelin nemen van een aanvraa tot het wijzien van een bestemminsplan (als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordenin) en dat erop is ericht bouwactiviteiten moelijk te maken,bedraat het basistarief: indien de oppervlakte van de bij het plan betrokken bouwperceel: - minder is dan m² - meer is dan m² en minder dan m² - meer dan m² bedraat dan wordt een opesteld 2.324, , Onverminderd het bepaalde in de onderdelen t/m wordt dit basistarief vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het feitelijk opstellen van het wijziinsplan Een aanvraa wordt in behandelin enomen op de vijfde werkda na de da waarop de van de kosten aan de aanvraer ter kennis is ebracht Indien de werkelijke advieskosten minder bedraen dan het aan de hand van de eraamde bedra, wordt voor het verschil teruaaf verleend Het tarief voor het in behandelin nemen van een aanvraa van een principebesluit tot het vaststellen van een wijziinsplan bedraat van het onder t/m enoemde basistarief. De onderdelen en zijn ook van toepassin 25% Indien een aanvraa tot vaststellin van een wijziinsplan voor een

13 op basis van een principebesluit uitewerkt plan in behandelin wordt enomen, worden de daarvoor eheven lees met deze lees verrekend Intrekkin of afwijzin van een aanvraa om vaststellin van een bestemminsplan of wijziinsplan Als een aanvraer zijn aanvraa tot vaststellin van een bestemminsplan of wijziinsplan intrekt terwijl deze reeds in behandelin is enomen door de emeente of wanneer een aanvraa wordt eweierd, bestaat aanspraak op teruaaf van een deel van de lees. De teruaaf bedraat: van de op rond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldide basislees. 25% Indien de intrekkin of afwijzin betrekkin heeft op een aanvraa tot vaststellin van een bestemminsplan of wijziinsplan waarvoor reeds een principebesluit is enomen wordt, worden de daarvoor eheven lees met deze lees verrekend. Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikkin 2.8 Het tarief bedraat voor het in behandelin nemen van een aanvraa om een andere, in deze titel niet benoemde beschikkin: 59,50

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende

Nadere informatie

Titel 2 Fysieke omgeving

Titel 2 Fysieke omgeving Titel 2 Fysieke omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2 bouwkosten: 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom

Nadere informatie

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de verordening Leges omgevingsvergunning 2017 1 Bebouwde omgeving: Omgevingsvergunning Paragraaf 1: Begripsomschrijvingen 1.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1. aanlegkosten: 2.1.1.2.

Nadere informatie

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Titel 2 Hoofdstuk 1 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 110339 24 november 2015 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht (raadsbesluit van 12 november 2015) Verordening van Utrecht

Nadere informatie

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering:

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering: dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 2.1.4 Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is ingediend

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen.

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De Legesverordening Stadskanaal 2010 en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen. Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6775 Onderwerp : Legesverordening Stadskanaal 2010 Stadskanaal, 4 juni 2010 Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2015

Tarieventabel Leges 2015 Tarieventabel Leges 2015 Titel 2 Bouwen en omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT: De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr. 2010-07- 12b2; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 2.1.1.1 - Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief

Nadere informatie

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden,

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Registratiekenmerk: 861806/862446 Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Tarieventabel bij de Legesverordening Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Indeling tarieventabel Titel 2 Dienstverlening

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. rv 137 Dienst Publiekszaken PBS/2014.208 RIS 278527_141209 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Tarieven Voor het college is het uitgangspunt,

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer Verkeer en vervoer 1. Wegenverkeerswet 1994 a. voor een ontheffing

Nadere informatie

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. Gemeente Den Haag rv 126 Dienst Publiekszaken PBS/2015.184 RIS 286867_151027 Voorstel van het college inzake wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. rv 143 Dienst Publiekszaken PBS/2013.199 RIS 265775_131029 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van xxxxxx

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Utrecht Nr. 216320 7 december 2017 Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht;

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 188312 29 december 2016 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Subsidieregeling nationale parken

Subsidieregeling nationale parken Subsidiereelin nationale parken (econsolideerde versie, eldend vanaf 1-1-2006 tot 27-4-2007) Geevens van de reelin Overheidsoranisatie provincie Drenthe Officiële naam reelin Subsidiereelin nationale parken

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2016 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2016 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. TARIEVENTABEL 2016 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Nadere informatie

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Datum 4 oktober 2016 Registratienummer RIS295193 Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Toelichting Voor het college

Nadere informatie

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 De tabel omvat alle tarieven die op grond van de legesverordening provincie Fryslan 2010 bij het in behandeling nemen van een

Nadere informatie

De verordening treedt (zoals gesteld in art. IX) in werking op: 1 juli De Legesverordening 2013 is opgenomen in gemeenteblad

De verordening treedt (zoals gesteld in art. IX) in werking op: 1 juli De Legesverordening 2013 is opgenomen in gemeenteblad Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 086 Naam Wijzigingsverordening Legesverordening 2013 Publicatiedatum 24 juni 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 29 mei

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2013 tot wijziging van de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Verordening van 6 november 2013 tot wijziging van de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Uitgegeven: 15 november 2013 2013, nr. 75 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2013 tot wijziging van de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Provinciale Staten

Nadere informatie

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 59 ISSN: 0920-1092 V 16 december 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 13 december 2013, nr. 494903, afd. FC, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale

Nadere informatie

Tarieventabel leges Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel leges Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen DECEMBER 2005 externe veiliheid in ruimtelijke plannen INLEIDING Externe veiliheid in ruimtelijk plannen Het Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen (BEVI) is op woensda 27 oktober 2004 in werkin etreden.

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2010 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2010 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Algemeen Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: Drukwerken 1. een afschrift, uittreksel, fotokopie of gedrukt stuk voor zover niet afzonderlijk genoemd per bladzijde: 0,22 2. een exemplaar

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. 1 Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel op grond van het bepaalde in artikel 12, lid 3b van de Legesverordening 2010, vastgesteld in de raadsvergadering van 15

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117; Raadsbesluit Steenwijk, 18 december 2007 Nummer: 2007/117d De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117; gelet op artikel

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2012/

Provinciaal blad nr. 2012/ Provinciaal blad nr. 2012/0269855 Wijziging Belastingverordening provincie Overijssel 2013 besluit van: Provinciale Staten d.d. 14 november 2012 kenmerk: besluitnr. PS/2012/846 gepubliceerd op: 21 november

Nadere informatie

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening APRIL 2006 externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin Samenwerkin bevoed eza Wm en brandweer INLEIDING Aanleidin en doel van de handreikin Binnen milieuverunninverlenin is externe veiliheid een Het

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 33

Provinciaal blad 2010, 33 Provinciaal blad 2010, 33 ISSN 0920-105X Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 28 juni 2010, nr. PS2010BEM09 tot wijziging van de tarieventabel behorend bij artikel 3, eerste lid, Algemene belastingverordening

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout-Gerwensewe 43, Helmond Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Nummer 67/16 Bijlae(n) 2 Gelet

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Treedt in werking op 1 januari 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Delft. 9^ m. Onderwerp : 2 e wijziging van de legesverordening Delft 2010

Gemeente Delft. 9^ m. Onderwerp : 2 e wijziging van de legesverordening Delft 2010 Gescand archief datum Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Gemeente Delft ' 9^ m Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk college van B&W 25-05-2010 L.P. Vokurka Y. Kievit 015-260

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo.

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Hoofdstuk 8 Bouwen en wonen 8.1 Begripsbepaling en vaststelling Bouwkosten 8.1.1 Onder bouwkosten wordt in dit

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. (Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013 Nr. 16A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; gelet op de artikelen 156, eerste lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2012 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005

TARIEVENTABEL 2012 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005 TARIEVENTABEL 2012 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005 Tarieventabel 2012 behorende bij de Legesverordening 2005 kenmerk : BR11.0022/IG vastgesteld : bij raadsbesluit RB11.0061 van 24 november

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp Verzoek tot versneld agenderen commissie Middelen en Economie. Geachte dames en heren van de commissie Middelen en Economie,

Gemeente Delft. Onderwerp Verzoek tot versneld agenderen commissie Middelen en Economie. Geachte dames en heren van de commissie Middelen en Economie, Publiekszaken Belastingen Gemeente Delft Bezoekadres: Stadskantoor Phoenixstraat 16 Retouradres : Publiekszaken, Postbus 78, 2600 ME Delft Behandeld door mr. E.J. Wilhelmy Damsté Telefoon 0152197441 Fax

Nadere informatie

Documentnr. : 1100003

Documentnr. : 1100003 Titel 1 Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2015 Algemene dienstverlening Documentnr. : 1100003 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Organiseren evenementen of markten

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Organiseren evenementen of markten Tarieventabel, behorende bij Legesverordening 2014 Titel 1: Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012 Nr. 10A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2011, nr. 11.12.10 ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening...2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand...2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten...3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen...3

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister LEGESTABEL 2014 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij artikel 2, onder a, van de Legesverordening Noord-Brabant 2012 (versie 1 januari 2015) 1.

Tarieventabel behorend bij artikel 2, onder a, van de Legesverordening Noord-Brabant 2012 (versie 1 januari 2015) 1. Tarieventabel behorend bij artikel 2, onder a, van de Legesverordening Noord-Brabant 2012 (versie 1 januari 2015) 1. Algemeen bestuur 1.1 Diverse beschikkingen 1. Een beschikking van Provinciale Staten,

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2014 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005

TARIEVENTABEL 2014 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005 TARIEVENTABEL 2014 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2005 Tarieventabel 2014 behorende bij de Legesverordening 2005 kenmerk : INT13.1838/IG vastgesteld : bij raadsbesluit RB13.0059 van 28 november

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer /

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer / - 1 - Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer 261688/262872. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2013 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Hoofdstuk1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015 Raadsbesluit Onderwerp: Tarieventabel 2015 behorend bij Legesverordening 2015 Jaar/Nummer: 2014 / 86 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening Stadskanaal 2012", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Stadskanaal 2012, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867 Titel 1 Algemene dienstverlening HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: FOTOKOPIEEN EN LICHTDRUKKEN 1.1.1 een fotokopie van

Nadere informatie

Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012

Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012 Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013. Titel 1 Algemene dienstverlening. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013. Titel 1 Algemene dienstverlening. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap c.a. Het tarief bedraagt voor: het

Nadere informatie

2014 1,82% 2014: 2,20% (prognose) - (2013: 1,48% (prognose) - 1,10% (trend))

2014 1,82% 2014: 2,20% (prognose) - (2013: 1,48% (prognose) - 1,10% (trend)) 16 september 2014 Corr.nr. 2014-36.079, FC Nummer 47/2014 Zaaknr. 535118 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot wijziging van de bij de Legesverordening provincie Groningen

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Titel 1 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Algemene dienstverlening 2015 1,015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' raadsbesluit van 6 november 2014

Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' raadsbesluit van 6 november 2014 Bijlage A-1 bij raadsbesluit d.d. 6 november 2014 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2015. TITEL 1 Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' ALGEMENE DIENSTVERLENING Burgerlijke

Nadere informatie

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Nr. 2015 /47h Indeling tarieventabel pagina Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2015

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2015 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, partnerschapregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Titel 2

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Titel 2 GEMEENTE NIJKERK Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014, tarieven per 1-1-2017 Indeling tarieventabel: Titel 1. Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1. Burgerlijke stand Hoofdstuk 2. Reisdocumenten

Nadere informatie

gelet op artikel 229 eerste lid van de Gemeentewet, alsmede artikel 2 tweede lid en artikel 7 van de Paspoortwet;

gelet op artikel 229 eerste lid van de Gemeentewet, alsmede artikel 2 tweede lid en artikel 7 van de Paspoortwet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2015; gelet op artikel 229 eerste lid van de Gemeentewet, alsmede artikel 2 tweede lid

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

2015 0,85% 2015: 2,95% (prognose) - (2014: 2,20% (prognose) -/- 0,10% (trend))

2015 0,85% 2015: 2,95% (prognose) - (2014: 2,20% (prognose) -/- 0,10% (trend)) 15 september 2015 Corr.nr. 2015-38.901, FC Nummer 58/2015 Zaaknr. 592110 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot wijziging van de Legesverordening provincie Groningen

Nadere informatie

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2015.

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2015. TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017 Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Pag. 3 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Pag.

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. g e m e e n t e Nr. 2010/ 534_B Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie