Hoofdstuk 4 Zuid 219

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 4 Zuid 219"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 4 Zuid 219

2 563 Spoorzone Roosendaal interale ebiedsopaven verkennin VROM en Al ruim een decennium lan proberen de terreinen en de stad als eheel. betrokken publieke partijen de spoorzone van De opave waar Roosendaal voor staat is Roosendaal (80 ha) te herontwikkelen. De complex doordat er diverse knelpunten zijn liin van deze zone midden in het stedelijk zoals uitplaatsin bedrijven, externe veiliheid, ebied maakt dit in meerdere opzichten wen- infrastructurele en diverse milieuaspecten. selijk en loisch. Voordeel is dat aanpalende ebieden (zullen) worden herontwikkeld, zoals de stationsom- VROM en werken samen met Pro- evin en een woninbouwlocatie. Dit bete- Rail en NS aan het stimuleren van interale kent dat de planvormin en uitvoerin van de herontwikkelin van spoorzoneebieden in spoorzone snel ter hand kan worden enomen Nederland. Spoorzone Roosendaal is één van als onderdeel van de totale herontwikkelin. de voorbeeldprojecten. De betrokken partijen hebben de ambitie de Doel van de verkennin is te onderzoeken verouderde spoorzone interaal te heront- welke infrastructurele en ruimtelijke oplos- wikkelen tot een nieuwe, moderne wijk voor sinen er zijn om de ebiedsontwikkelin in wonen, onderwijs, zor, leisure en andere de spoorzone Roosendaal moelijk te maken. bovenreionale voorzieninen. Hiervoor zul- Gedacht wordt aan maatreelen om de externe len inrepen in de infrastructuur in nauwe veiliheidsproblematiek teru te drinen, het samenhan moeten worden uitevoerd met creëren van een nieuwe verbindin om de bar- de vastoedontwikkelin en de opwaarderin rièrewerkin van het spoor te verminderen en van de openbare ruimte en architectonische moelijke uitplaatsin van spoorfuncties. kwaliteit. De herontwikkelin zal een impuls even voor het stationsebied, omliende 524 Zandhoner Oosterschelde waterkeren verkennin Zoals destijds voorzien stroomt er sinds de interetijdeebied en in 2100 no maar 1500 aanle van de Oosterscheldewerken min- hectare. Deze erosie heeft neatieve evolen der water in en uit de Oosterschelde. Omdat voor de etijdennatuur, terwijl de stormvloed- de etijdeneulen te root zijn voor de klei- kerin in de Oosterschelde juist was bedoeld nere hoeveelheid water stroomt het daardoor ter behoud van deze natuur. lanzamer dan voorheen en heeft onvoldoende kracht om sediment te verplaatsen en LNV zijn in 2007 estart met een van de eulen naar het interetijdenebied. verkennin om inzicht te krijen in de effec- De afbrekende krachten werken no wel, ten van handhavin huidi beleid (= niets maar de opbouwende krachten niet. Dit pro- doen) en welke beheersmaatreelen moe- ces staat bekend als zandhoner en heeft een lijk zijn. Onderdeel van de verkennin is het neatieve invloed op de waterveiliheid, op doen van proeven (o.a. een proefsuppletie) ebruiksfuncties en op de natuurwaarden van om te testen of de maatreelen effectief zijn. dit als Natura 2000 aanewezen ebied. In 2009 is een onderzoek estart naar band- De erosie van de platen, slikken en schorren breedte van de inrijpmoelijkheden door een heeft effect op de olfaanval op de dijken en aantal toekomstbeelden te ontwikkelen met daarmee op de levensduur ervan. verschillende ambities, variërend van maximaal inrijpen (zandhoner stillen) tot niets Momenteel erodeert zo n 50 hectare intere- doen. Van deze toekomstbeelden worden de tijdenebied per jaar. De verwachtin is dat vereiste investerinen en baten (in termen van dit verdubbelt tot 100 hectare per jaar, met veiliheid en natuurbehoud) berekend. De als evol dat rond 2050 no maar de helft is verwachtin is dat de verkenninsfase in 2013 overebleven van de huidie hectare zal zijn aferond. 220

3 469 Grevelinen water en etij waterbeheren verkennin In 2002 is econstateerd dat de waterkwaliteit Daarnaast wordt bekeken in hoeverre een ver- en de ecoloie van het Grevelinenmeer ach- rotin van de doorlaat in de Brouwersdam teruit aan. Zo is er onder andere sprake van ecombineerd kan worden met andere func- zuurstofloosheid, afname van voels, verdwe- tionaliteiten, zoals een scheepvaartverbindin nen zeeras, overmatie alenbloei, afster- of een etijdeneneriecentrale. vend zeesla (stankoverlast), afname van mos- De verkennin is bein 2009 aferond. In sels en oesters en verruiin van de oevers. het bestuurlijk overle MIRT voorjaar 2009 is afesproken de verkennin uit te breiden met Doel van de verkennin is te onderzoeken elementen uit het MIRT Spelreelkader. Er zal welke moelijke oplossinen er zijn om de onder andere een plan-mer worden uite- waterkwaliteit te verbeteren en de natuur- voerd naar de reconstructie van de Brouwers- waarden te versterken. Gedacht wordt aan dam. Opleverin is voorzien in het verroten van de doorlaat in de Brouwersdam met de introductie van etij op het Grevelinenmeer tot evol. Ook andere oplossinsrichtinen zoals beheersmaatreelen (bijvoorbeeld baeren) en doorspoelopties worden onderzocht. In wordt de Flakkeese Spuisluis in de Grevelinendam weer in ebruik enomen. Hiermee ontstaat een verbindin tussen de Oosterschelde en het Grevelinenmeer. In de verkennin wordt dit al meeenomen als nieuwe infrastructuur. 559 Uitvoerinsproramma Zuidwestelijke Delta waterbeheren verkennin De Deltawerken hebben veiliheid ebracht. Een belanrijk nadeel van de Deltawerken is echter het wevallen van estuariene dynamiek, waardoor de natuurlijke processen in de Zuidwestelijke Delta zijn verstoord. Het Harinvliet, de Oosterschelde, het Volkerak- Zoommeer en het Veerse Meer zijn tussen 1960 en 1987 van elkaar escheiden. Hierdoor zijn eïsoleerde bekkens ontstaan waardoor de natuurlijke samenhan van de Zuidwestelijke Delta is verdwenen. Het opnieuw toelaten van natuurlijke processen door het econtroleerd opheffen van de harde scheidin tussen de diverse waterbekkens van de Zuidwestelijke Delta eeft een herstel van de estuariene dynamiek: interetijdennatuur krijt betere kansen, de waterkwaliteit verbetert, het natuurlijk productievermoen van het water wordt verroot en vismiratie van en naar zee is weer op meer locaties moelijk. In het Uitvoerinsproramma Zuidwestelijke Delta wordt bij het herstel van estuariene dynamiek verkend hoe de onderline samenhan tussen de verschillende waterprojecten in de Zuidwestelijke Delta kan worden erealiseerd, ook vanuit de verbindin met waterveiliheid en reionale ebiedsontwikkelin met het oo op kansen voor duurzame economie, wonen, recreatie en natuur. Bij deze verkennin werken rijk, provincies en waterschappen samen in het prorammabureau Zuidwestelijke Delta. Het uitvoerinsproramma vormt de basis voor de ebiedsofferte vanuit de Zuidwestelijke Delta aan het Nationaal Deltaproramma. De verkennin in de vorm van het Uitvoerinsproramma Zuidwestelijke Delta wordt aferond in

4 A58/A67 Beren op Zoom (Markiezaat) - Venlo (Zaarderheiken) hoofdween verkennin De 100 km lane A58 verbindt de meeste rote Brabantse steden onderlin (oost-west). Bovendien is de route onderdeel van de verbindinen Rotterdam - Antwerpen en Rotterdam - Zuidoost Nederland (noord-). De A58 komt uit de Netwerkanalyse Brabantstad naar voren als een knelpunt in de provincie. In de LMCA ween is het traject tussen Tilbur en Breda aanemerkt als potentieel knelpunt, vanwee de hoe intensiteit van vrachtvervoer, in combinatie met de dimensionerin van de we (2x2 rijstroken). De 75 km lane A67 is een belanrijke verbindin tussen de Belische rens en de Duitse rens. Het aandeel vracht is op deze verbindin hoo, waardoor in- en uitvoeproblemen ontstaan bij aansluitinen. Ook scoort de we onunsti op verkeersveiliheid. Uit de LMCA blijkt dat er hier no een doorstroom problemen zijn, indien wordt etoetst aan reistijdnormen uit de Nota Mobiliteit. is afesproken om samen met de reio de verkennin naar de A58 en A67 op te pakken, zodat in het najaar een plannin voor de verkennende studies ereed is. In het bestuurlijk overle MIRT voorjaar 2009 Capaciteitsuitbreidin liplaatsen in de Rijn/ Scheldeverbindin hoofdvaarween verkennin In het kader van de Nota Mobiliteit is esinaleerd dat er sprake is van een potentieel knelpunt ten aanzien van het aantal liplaatsen op de Rijn-Scheldeverbindin. Het ebrek aan liplaatsen bemoeilijkt een oede loistieke plannin voor de binnenvaartondernemer in verband met de internationale wet- en reelevin op het ebied van vaar- en rusttijden. Daarnaast verroot de ontoereikende liplaatscapaciteit de kans op moelijk onveili vaaredra. Naast veiliheid in het alemeen aat het tevens om voldoende liplaatsruimte voor schepen met evaarlijke stoffen. In de verkennin wordt aandacht besteed aan de benuttin van de bestaande liplaatsen en overie knelpunten op de corridor, met name bij de sluizencomplexen Volkerak, Kreekrak, Krammer en Hansweert. De verkennin wordt in 2009 opeleverd. Nadere besluitvormin over een planstudie zal plaatsvinden in

5 Pilot MIRT-verkennin Zuidoostvleuel BrabantStad interale ebiedsopaven verkennin De Zuidoostvleuel BrabantStad is een toonaanevende kennis- en innovatiereio en een belanrijke kennisreio in Europa. Deze positie is mede te danken aan de unieke combinatie van wonen, werken en landschap. De reio wil dit uitbouwen onder de noemer Brainport. Dit is uitewerkt in de pilot MIRT-verkennin Zuidoostvleuel BrabantStad die in oktober 2008 is verschenen. De verkennin is uitevoerd door de provincie Noord-Brabant, de ministeries van, VROM, LNV, EZ en de Stadsreio Eindhoven. In de A2-zone aan de westzijde van Eindhoven dienen de internationale ambities waar emaakt te worden (zie desbetreffend projectblad). Aan de oostzijde bij Helmond moet vooral extra ruimte voor reuliere bedrijviheid worden evonden. In het roene Middenebied tussen Eindhoven en Helmond zijn sereniteit, natuur en duurzaamheid de leidende thema s. Om concentratie van werkeleenheid aan de west- en oostzijde te realiseren en het middenebied te ontlasten is een verkeersruit om Eindhoven en Helmond nodi die de verschillende woon- en werklocaties met elkaar verbindt. In het bestuurlijk overle MIRT voorjaar 2009 zijn de volende afspraken emaakt: zet E 254 mln toe voor realisatie van Eindhoven/Helmond, voltooiin verkeersruit (zie desbetreffende projectblad). Rijk en reio wijzen het Middenebied tussen Eindhoven en Helmond aan als rijksbufferzone. Een overeenkomst daartoe wordt in de tweede helft van 2009 etekend. Rijk en reio werken een aanpak uit om de roen-blauwe structuren in het ebied te versterken. Naast de maatreelen die nodi zijn voor compensatie/mitiatie van de Ecoloische Hoofdstructuur als evol van de voltooiin van de Ruit rond Eindhoven en Helmond, zullen ook andere maatreelpakketten worden betrokken. In het bestuurlijk overle MIRT najaar 2009 zullen hier afspraken over worden emaakt. 223

6 Den Bosch Spoorzone Noord-Brabant interale ebiedsopaven realisatie VROM Omschrijvin MIRT-fase Het project Bossche Spoorzone (200 ha) omvat de interale ebiedsontwikkelin van een nieuw centrumstedelijk ebied ten westen van het spoor en de historische binnenstad van Den Bosch. De zone is opedeeld in meerdere deelprojecten en onderaat een volledie metamorfose. De herontwikkelin is estart met het Paleiskwartier, een ontwikkelin met publieksfuncties en woninen. Het deelproject dat nu aan de orde is omvat een tiental onderdelen waarvan de belanrijkste: de herontwikkelin van Kop van het Zand, het verbreden van de spoorbru, het verbeteren van de verbindin tussen Paleiskwartier en het centrum (Ponte Palazzo), het doortrekken van de Parallelwe naar de A59 en maatreelen ter verbeterin van de ontsluitin en het parkeren rond de Brabanthallen. Beschrijvin oplossin Voor het planebied Kop van t Zand en Ponte Palazzo eldt dat het planoloische kader wordt evormd door de Ruimtelijke Structuurvisie en de Ontwikkelinsvisie Stadscentrum, beiden in 2003 vastesteld. Omdat de herontwikkelin van dit ebied afhankelijk is van de uitplaatsin van een menvoederbedrijf, is no een ontwerpbestemminsplan opesteld. Wel zijn voorstudies verricht naar de bebouwinsmoelijkheden en de exploitatie. Nu zekerheid is over de uitplaatsin van het menvoederbedrijf, start de emeente met de definitieve planvormin. De verwachtin is dat het menvoederbedrijf in 2012 de productie daadwerkelijk overbrent naar een andere locatie, de bedrijfspercelen beschikbaar komen voor herontwikkelin en in 2013 met de herontwikkelin estart kan worden. Kop van t Zand betreft de transformatie van bedrijventerrein naar een emend ebied met wonen en werken. Het totale planebied beslaat 16 ha. Op een deel daarvan, de locatie Koudijs, wordt een proramma met woninbouw (sociaal/middelduur/duur, in totaal 167 eenheden) en culturele/commerciële voorzieninen (4000 m 2 bvo) eprojecteerd. Voor Ponte Palazzo eldt dat de verbindin tussen het centraal eleen Paleiskwartier en de economisch sterke binnenstad kan leiden tot een hoostedelijk ebied met functiemenin en hoe dichtheden. Start realisatie: 2008 Opleverin: 2017 Taakstellende rijksbijdrae: E 13 mln uit het Nota Ruimtebudet. Marktbenaderin In september 2008 is door de emeenteraad het Ruimtelijk Plan Paleiskwartier-Zuid vastesteld. In het Ruimtelijk Plan zijn de randvoorwaarden voor de verdere uitwerkin en realisatie van de Ponte Palazzo vasteled. Vervolens heeft een meervoudie ontwerpopdracht plaatsevonden en is deze eund. Verantwoordelijk Gemeente Den Bosch. Toelichtin wijziinen 2009: het project is in het voorjaar van 2008 van de verkenninsfase overeaan naar de planstudiefase. In juni 2008 is het taakstellend budet voor het project vastesteld, waarmee het project van de planstudiefase is overeaan naar de realisatiefase. 224

7 Maastricht Belvédère Limbur interale ebiedsopaven realisatie VROM Omschrijvin MIRT-fase Belvédère is een herstructurerinsebied van 280 ha aan de noord-westrand van Maastricht. Het aat om een verouderd bedrijventerrein, dat wordt omevormd tot een emend woon- en werkebied. Dit vraat om een interale benaderin. Het aat in 25 jaar om woninen, m2 kantooroppervlak en m2 winkeloppervlak. Daarnaast aat het om infrastructuur (bereikbaarheid) en een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte inclusief waardevolle ebieden vanuit oopunt van ecoloie en cultuurhistorie. Het ebied wordt momenteel ekenmerkt door aantrekkelijke hooteverschillen, veel water en roen. Een stukje daarvan lit in een rijksbufferzone. Teelijkertijd zijn er veel verwaarloosde plekken, is er een forse milieuoverlast en lit er de aandachtswijk Boschpoort. Het Masterplan aat uit van reductie van milieuoverlast en de instandhoudin en uitbreidin van de natuurwaarden. Beschrijvin oplossin Aanezien het een omvanrijk ebied is, is het project in twee fasen verdeeld. Voor de periode omstreeks 2011 aat het om: oneveer 1240 woninen waarvan 900 koopsector en 340 huur diverse koophuurprijssementen, deels rondebonden en deels estapeld; m 2 bedrijviheid in ICT-boulevard, een cultuurfabriek met samenvoein van verschillende cultuuronderdelen uit de stad; openbare ruimte (betreft aanpak deel hoofdinfrastructuur rondom Sphinx en openbare ruimte binnen planebied); Bellevuepark (betreft parkaanle deels voor bewoners en deels ten behoeve van realisatie ecoloische zone in het kader van de Flora en Faunawet); behoud cultureel erfoed; Sphinxebouw, Timmerfabriek en Brandweerkazerne. De rijksbijdrae is ekoppeld aan deze eerste fase van het project en specifiek bestemd voor bovenenoemde onderdelen die een bijdrae leveren aan rijksdoelstellinen als mooi Nederland, zuini ruimteebruik, realiseren van sterke steden en behoud van cultureel erfoed. Voor deze fase is het Masterplan inmiddels vertaald in bestemminsplannen en is de daadwerkelijke sloop en vervolens bouw van start eaan. Start realisatie: 2008 Opleverin: 2011 (fase 1) Taakstellende rijksbijdrae: E 10 mln uit het Nota Ruimtebudet. Verantwoordelijk Gemeente Maastricht. Toelichtin wijziinen 2010: het project is in het najaar van 2008 van de verkenninsfase overeaan naar de planstudiefase. In februari 2009 is de taakstellende rijksbijdrae voor het project vastesteld, waarmee het project van de planstudiefase is overeaan naar de realisatiefase. 225

8 Waterdunen Zeeland interale ebiedsopaven realisatie VROM Omschrijvin MIRT-fase West Zeeuws - Vlaanderen wordt econfronteerd met sociaal-economische problemen. De leefbaarheid van het ebied neemt af door onder andere bevolkinskrimp en verrijzin, het wevallen van de autoveerdienst en afnemende werkeleenheid in landbouw, visserij en het bankwezen. Vanwee onvoldoende veiliheid moet de kust ter plaatse van het planebied landwaarts worden versterkt (Zwakke Schakel), als evol waarvan onder andere de bestaande campin moet worden verplaatst. De ruimtelijke kwaliteit van het ebied is onvoldoende. Beschrijvin oplossin Voor het ebied is een ebiedsplan opesteld, waarmee weer perspectief aan het ebied moet worden eeven. Kansen worden vooral ezien in vernieuwin en versterkin van de da- en verblijfsrecreatie, in combinatie met het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van dit in een Nationaal Landschap eleen ebied. De ter plaatse uit te voeren kustversterkin wordt aanerepen om het ebied een kwaliteitsimpuls te even door de landwaartse versterkin te combineren met de ontwikkelin van enkele honderden hectares unieke zoutwaternatuur/wetland via een ereuleerd etij. Hierdoor wordt een hoowaardi ecoloisch milieu ecreëerd, waarbinnen een uniek recreatieconcept met (buitenlandse) toeristische aantrekkinskracht wordt erealiseerd. Momenteel wordt ewerkt aan het inrichtinsplan voor het 350 ha rote ebied. Daarvan is 50 ha voor de kustversterkin, circa 250 ha voor zoutwaternatuur/wetland en 50 ha voor het recreatiecomplex. Dit recreatiecomplex bevat 400 recreatiewoninen, een campin met 300 staanplaatsen en een hotel met circa 80 kamers. Het rijk is onder andere met het CRA betrokken bij dit inrichtinsplan. Start realisatie: 2010 Opleverin: 2014 Taakstellende rijksbijdrae: E 18 mln uit het Nota Ruimtebudet. De projectkosten bedraen inclusief de kosten voor kustversterkin oneveer E 200 mln, waarvan oneveer E 100 mln voor het door een private partij te realiseren recreatiecomplex. Project is bij de Nota Ruimte als één van de voorbeeldprojecten voor ontwikkelinsplanoloie aanewezen. In 2007 is het project als één van de Nota Ruimtebudet projecten eselecteerd. Marktbenaderin Het project wordt in een publiek-private samenwerkin (PPS) van reionale overheidspartijen, een recreatieondernemer en een landschapsstichtin uitevoerd. Toelichtin wijziinen 2009: het project is overeaan van de verkenninsfase naar de planstudiefase. 2010: in februari 2009 is de taakstellende rijksbijdrae voor dit project vastesteld, waarmee het project is overeaan naar de realisatiefase. 226

9 Grensmaas Limbur waterkeren realisatie ( 0) Omschrijvin MIRT-fase Tijdschema Politiek/bestuurlijk De hoowaters op de Rijn en Maas in 1993 en 1995 leverden veel overlast en schade op. Na deze hoowaters presenteerde het kabinet in februari 1995 het Deltaplan Grote Rivieren. Het Grensmaasproject dat al in 1992 was estart onder het motto Groen voor Grind, een mooie ruil kree hiermee haar doelstellin hoowaterbeschermin erbij. Het Deltaplan Grote Rivieren is de basis voor de planvormin van de Grensmaas. Beschrijvin oplossin Reductie van de wateroverlast in de ebieden achter de kaden tot een bescherminsniveau van 1:250 via verlain van de hoowaterstanden in de Maas. Dit wordt bewerkstellid door rivierverruimende maatreelen, waardoor teelijkertijd natuurontwikkelin, ecoloisch herstel en rindwinnin plaatsvinden. Projectbesluit: 2003 Start realisatie: 2005 Opleverin: 2017 hoowaterbeschermin 2018 natuur 2022 rindwinnin en opleverin Taakstellend budet: E 142 mln (incl. BLD-bijdrae E 86 mln). Bijdraen van derden no bij te draen: E 8 mln (convenantpartners LNV en provincie Limbur). Project maakt deel uit van het proramma Maaswerken. Convenanten: eindplan Grensmaas is december 2001 eaccordeerd door de betrokken partijen (Verkeer en Waterstaat, LNV en provincie Limbur). Het eindplan is met een bijbehorende concept uitvoerinsovereenkomst aaneboden aan het uitvoerende Consortium Grensmaas dat op basis daarvan een concept uitvoerinsplan heeft opesteld. Met het consortium is daarvoor een intentieovereenkomst etekend. Op 1 juli 2005 is de uitvoerinsovereenkomst tussen overheden en consortium etekend en heeft de provincie Limbur het Provinciaal Omevinsplan (POL) Grensmaas vastesteld. In februari 2007 heeft de Raad van State alle teen het POL Grensmaas inestelde beroepen onerond verklaard. Daarmee is dit POL onherroepelijk eworden. De hoofdverunninen zijn in december 2007 onherroepelijk eworden. In 2008 is het consortium op de eerste locaties estart met uitvoerende werken. Toelichtin wijziinen 2005: het project is overeaan van de planstudiefase naar de realisatiefase. 2006: op 1 juli 2005 is uitvoerinsovereenkomst tussen overheden en consortium etekend en is POL Grensmaas vastesteld. Er is e 55 mln overeheveld uit de risicoreserverinen en Noodoverloopebieden. 2008: POL Grensmaas is in februari 2007 onherroepelijk eworden. 2009: de hoofdverunninen zijn in december 2007 onherroepelijk eworden. In 2008 is het consortium op de eerste locaties estart met uitvoerende werken. 227

10 Herstel steenbekledinen Oosterschelde en Westerschelde Zeeland waterkeren realisatie ( 0) Omschrijvin Alemeen In 1996 werd, op rond van nieuwe inzichten, econstateerd dat een root deel van de dijkbekledinen van ezette steen niet voldoet aan de in de Wet op de waterkerin estelde veiliheidsnormen. Dit bleek na uitvoerin van een lobale landelijke inventarisatie van dijkbekledinen van ezette steen. Beschrijvin oplossin Naar aanleidin van het besluit van de Minister om zo snel moelijk te starten is het projectbureau Zeewerinen opericht, dat sinds 1997 werkt aan verbeterin van de meest onveilie vakken in Zeeland. Er is beonnen in de Westerschelde, waarbij aande het project meer inzicht is verkreen in de problematiek. Een nadere inventarisatie heeft plaatsevonden aan de hand van de uitkomst van de (vijfjaarlijkse) toetsin op rond van de Wet op de waterkerin in Hierover is in februari 2003 aan de Tweede Kamer erapporteerd. Op basis van deze rapportae is een inventarisatie van de uit te voeren werken in de Oosterschelde emaakt. Hieruit is ebleken dat circa 173 km steenbekledin in de Oosterschelde verbeterd moet worden. Taakstellend budet: E 945 mln (incl. BLDbijdrae E 43 mln). Dit budet is openomen onder Dijkversterkin en Herstel steenbekledin. Convenanten: de volorde van de verbeterinswerken is vastesteld volens IBOS (Interale Beoordelin Oosterschelde). Dit is erelateerd aan de evenredie verdelin van de natuurbelastin. Dit is ebeurd in overle met betrokken waterschappen en provincies. Hierbij spelen ook andere criteria een rol, dan de in dit project spelende technische criteria. Gedacht kan worden aan financiële, oranisatorische en bestuurlijke aspecten. Ook het feit dat de Oosterschelde aanewezen is als Nationaal Park zal invloed hebben op de uitvoerin van deze werken. Toelichtin wijziinen 2005: het project Herstel steenbekledin (exclusief Flevoland) heeft betrekkin op de Westerschelde en de Oosterschelde. Gelet op de omvan van beide deelprojecten en het verschil in fase is besloten het project te splitsen. Voor beide projecten zijn op aparte projectbladen openomen. 2006: de projectkosten Oosterschelde en Westerschelde zijn aanepast vanwee aanbestedinsresultaten (respectievelijk E -2 mln en E -3 mln). 2007: de projecten Herstel steenbekledinen Oosterschelde en Herstel steenbekledinen Westerschelde bevinden zich allebei in de realisatiefase. Deze zijn derhalve samenevoed. De projectkosten zijn aanepast vanwee aanbestedinsresultaten (E -2 mln). Opleverin:

11 Zandmaas Limbur waterkeren realisatie ( 0) Omschrijvin Tijdschema De hoowaters op de Rijn en Maas in 1993 en 1995 leverden veel overlast en schade op. Na deze hoowaters presenteerde het kabinet in februari 1995 het Deltaplan Grote Rivieren. Dit plan is de basis voor de planvormin van de Zandmaas. Beschrijvin oplossin Het Zandmaastraject is 150 km lan en loopt van Linne tot Hedel. De maatreelen die plaatsvinden vinden, zijn vervat in het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute en in het streekplan POL Zandmaas. Met de uitvoerin van de maatreelen die onderdeel uitmaken van het project Zandmaas wordt in 2015 aan de bevolkin achter de kaden van de Zandmaas een hoowaterbeschermin eboden van 1:250 en wordt beperkt natuur ontwikkeld. Maatreelen ericht op hoowaterbeschermin zijn verbredin, verdiepin, retentie, hoowatereulen en kadeverhoin. Bij de Zandmaas, waarvoor door de convenantpartners middelen zijn ereserveerd, lit het accent op het zo snel moelijk realiseren van de hoowaterbeschermin (opdrachtever ). Taakstellend budet: E 539 mln (incl. BLD-bijdrae E 130 mln). Bijdraen van derden: E 12 mln (convenantpartners LNV en provincie Limbur). Project maakt deel uit van het proramma Maaswerken. Toezein: de politieke toezein is om voor 1 januari 2008 aan 70% van de bevolkin achter de kades in de Zandmaas een hoowaterbeschermin te bieden van 1:250 per jaar. Toelichtin wijziinen 2005: in 2004 is de plannin voor de uitvoerin van de Maaskades rondom Roermond, Venlo, Gennep en Mook & Middelaar in verband met de plaatsin van de Maaskades onder de Wet op de waterkerin en de discussie met de Waterschappen over de kosten van Beheer en onderhoud, aanepast. 2006: er is E 51,5 mln overeheveld uit de risicoreserverinen en Noodoverloopebieden. De projectkosten zijn aanepast vanwee aanbestedinsresultaten (E -12 mln). 2009: het budet is aanepast door extra ontvansten van derden. Tracébesluit: 2002 Start realisatie: 2002 Opleverin:

12 Volkerak Zoommeer Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland waterbeheren planstudie (1) Omschrijvin MIRT-fase Tijdschema Vanaf bein jaren 90 wordt in toenemende mate in de zomer blauwalenbloei aanetroffen in het Volkerak Zoommeer (VZM). De oorzaak is een combinatie van hoe nutriëntenconcentraties en de lane verblijftijd daarvan in het water. Dit leidt tot veel overlast voor verschillende ebruiksfuncties (oever- en verblijfsrecreatie, wonen, natuur, landbouwwater). Vanuit de scheepvaartfunctie van de Volkeraksluizen wordt een potentieel capaciteitsknelpunt voorzien als evol van de roei van het oederenvervoer. Daarnaast loopt een planstudie naar de verruimin van de waterberin in het VZM. Deze problemen worden zoveel moelijk in samenhan bekeken. Beschrijvin oplossin In de periode hebben het ministerie van, de provincies Zeeland, Noord- Brabant en Zuid-Holland en drie waterschappen een planstudie/mer laten uitvoeren naar de verbeterin van de waterkwaliteit, en met name naar het terudrinen van de blauwalenbloei. Er zijn twee alternatieven onderzocht: het zoete en het zoute alternatief. Uit de planstudie blijkt dat alleen het zoute alternatief, waarbij water uit de Oosterschelde wordt ebruikt om door te spoelen, ecombineerd met een beperkte etijdendynamiek op het meer, effectief is. De zoutdoordrinin door de sluizen naar aanrenzende zoete wateren zal zoveel moelijk worden beperkt. Omdat het water in een zout Volkerak-Zoommeer niet meer eschikt is voor de landbouw, zal hiervoor een alternatieve voorzienin moeten komen. Ook zullen maatreelen moeten worden etroffen om over voldoende zoet water voor de landbouw, industrie en drinkwater in het Benedenrivierenebied te kunnen blijven beschikken. Voorkeursbesluit: 2009 Projectbesluit: 2011/2012 Start realisatie: 2012 Uitvoerin ereed: 2015/2017 Ramin totale kosten: E mln. De maximale ramin betreft de financierin van een nieuw doorlaatmiddel, het voorkomen van zoutindrinin in de Volkeraksluizen de compensatie in het benedenrivierenebied en een alternatieve zoetwateraanvoer voor de land- en tuinbouw. De planstudie/mer is een ezamenlijke traject, kostenverdelin (totaal E 1,4 mln) 50% en 50% provincies en waterschappen. De totale kosten voor de aanvullende studie zijn E 0,4 mln. Politiek/bestuurlijk In juni 2009 heeft de stuurroep Zuidwestelijke Delta een advies uitebracht aan de staatssecretaris van en de minister van LNV over een pakket van maatreelen om de zoetwatervoorzienin bij een zout VZM zo oed moelijk te reelen. Toelichtin wijziinen 2006: het project is nieuw in de planstudiefase. 2008: door moelijk extra maatreelen in de infrastructuur wordt projectbesluit later enomen en vertraen start realisatie en opleverin. 2009: de maximale ramin is verhood tot E 250 mln als evol van de meest duurzame oplossin (het zoute alternatief). 230

13 Natuurcompensatieproject Perkpolder Zeeland waterbeheren realisatie ( 0) Omschrijvin MIRT-fase Het natuurverlies ten evole van de tweede verruimin (1997/1998) van de vaareul van de Westerschelde dient voldoende te worden ecompenseerd. Beschrijvin oplossin Voor de uitvoerin van natuurcompensatie is een proramma opesteld, dat zowel binnendijkse als buitendijkse projecten omvat. Een van de buitendijkse projecten betreft Perkpolder. Inpassin De ebiedsontwikkelin Perkpolder combineert de natuurdoelstellin met een sociaaleconomische doelstellin. In een planebied ter rootte van 500 ha worden, naast een ontpolderin van 75 ha, wonen en recreatie ontwikkeld. Van deze 75 ha natuurontwikkelin is 35 ha (als extra bovenop het oorspronkelijke plan voor 40 ha) openomen in het Natuurpakket Westerschelde (Ontwikkelinsschets 2010 Schelde-estuarium). Bovendien etaleert de ebiedsontwikkelin klimaatadaptaties, ontwikkeld in het Europese project Com- Coast, waarbij een duurzame beschermin teen overstromin wordt ecombineerd met meervoudi ruimteebruik. Start realisatie: 2008 Opleverin: 2013 Voor dit project is E 31 mln ereserveerd (incl. BLD-bijdrae E 0,47 mln, incl. bijdrae provincie Zeeland E 3,3 mln, incl. bijdrae uit het Natuurpakket Westerschelde E 12 mln (ten laste van berotin van LNV)). Voor de realisatie van het project is een projectrekenin eopend bij het Groenfonds. Convenanten: 1. Verdra met het Vlaams Gewest inzake de 2 e verruimin van de vaarwe in de Westerschelde (1995). 2. Bestuursovereenkomst inzake de uitvoerin van het Natuurcompensatieproramma Westerschelde met betrokken emeenten, waterschappen, Provincie Zeeland, Dienst Landelijk Gebied en LNV (1998). 3. Intentieovereenkomst inzake de Gebiedsontwikkelin Perkpolder met Provincie Zeeland en emeente Hulst (2004). 4. Bestuursovereenkomst tussen de publieke partijen inzake de ontwikkelin en realisatie van het project Perkpolder (december 2007). 5. Samenwerkinsovereenkomst Perkpolder tussen Provincie Zeeland, emeente Hulst, AM Grondbedrijf en Bouwfonds Ontwikkelin (2008). 6. Samenwerkinsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied betreffende de realisatie van het natuurcompensatieproject Perkpolder (2009). Marktbenaderin Onder reie van Rijkswaterstaat heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) de verantwoordelijkheid voor de realisatie. DLG zal het werk door middel van een E&C contract op de markt zetten. Toelichtin wijziinen 2008: dit project is nieuw in de realisatiefase. 231

14 Verruimin vaareul Westerschelde Zeeland waterbeheren realisatie ( 0) Omschrijvin MIRT-fase De vaarwe naar Antwerpen is onvoldoende diep voor de verwachte roei van containerschepen. Een derde verruimin van de vaareul in het Schelde-estuarium zort ervoor dat schepen met een diepan van 13,10 meter onafhankelijk van het etij van en naar de haven van Antwerpen kunnen varen. Hiervoor dienen twaalf ondiepe edeelten op Nederlands rondebied en twee op Vlaams rondebied te worden ebaerd. Beschrijvin oplossin De derde verruimin is onderdeel van de Ontwikkelinsschets 2010 Schelde-estuarium. De verruimin van de vaareul (zowel op Vlaams als Nederlands rondebied) wordt uitevoerd en efinancierd door Vlaanderen. Voor verruimin van de vaareul op Nederlands rondebied wordt de Tracéwetprocedure evold. Nederland financiert maximaal E 30 mln op Nederlands rondebied voor wrakkenberin, kabels- en leidinbeschermin, vaareulwandverdediin en moelijke herstelmaatreelen in de Westerschelde, waarbij niet duidelijk is dat de noodzaak tot herstel wordt veroorzaakt door de verruimin. Projectbesluit (Tracébesluit): 2008 Start realisatie (Uitvoerinsbesluit): 2009 Opleverin: verruimin vaareul: 2010/2011 Opleverin eulwandverdediin en wrakkenberin: 2012 Evaluatie monitorin: 2018 De uitvoerinskosten voor de verruimin van de vaareul (ramin E 240 mln) worden door de Vlaamse overheid edraen. Tussen Nederland en Vlaanderen is afesproken dat Nederland voor maximaal E 31 mln bijdraat (inclusief BLD-bijdrae van E 3 mln). Op 11 maart 2005 is door Vlaanderen en Nederland het derde Memorandum van Overeenstemmin etekend, waarmee ook de Ontwikkelinsschets 2010 Schelde-estuarium werd vastesteld. Over uitvoerin van de Ontwikkelinsschets is op 21 december 2005 in Middelbur door Vlaanderen en Nederland een verdra ondertekend, als onderdeel van in totaal vier Scheldeverdraen. Deze verdraen zijn in februari 2007 door het Vlaamse Parlement oedekeurd. De Tweede Kamer is eind 2007 akkoord eaan met de verdraen en de Eerste Kamer in juli Het Tracébesluit voor de vaarweverruimin is enomen nadat de Eerste Kamer haar akkoord heeft eeven. In 2009 zijn de uitvoerinsbesluiten enomen. Teen Tracébesluit en uitvoerinsbesluiten is beroep aanetekend bij de Raad van State. Deze heeft de uitvoerinsbesluiten deels eschorst in afwachtin van de bodemprocedure. Hierdoor kan vooralsno niet worden beonnen met de vaareulverruimin. De definitieve uitspraak van de Raad van State wordt bein 2010 verwacht. Toelichtin wijziin 2006: het project is overeaan van de verkenninsfase naar de planstudiefase. 2008: het project is overeaan van de planstudiefase naar de realisatiefase. 2010: in juli 2009 heeft de Raad van State in een voorlopie uitspraak eoordeeld dat met onvoldoende zekerheid is vastesteld dat de natuurlijke kenmerken van het ebied niet zullen worden aanetast. Aanezien de Raad van State bein 2010 een definitieve uitspraak zal doen, is no niet duidelijk of deze voorlopie uitspraak evolen heeft voor de mijlpalen. 232

15 A2 Maasbracht - Geleen Limbur hoofdween planstudie ( 2) Omschrijvin Alemeen Tijdschema Politiek/bestuurlijk De roei van het verkeer op dit traject leidt op termijn tot verkeersafwikkelinsproblemen. Beschrijvin oplossin Voor de huidie autosnelwe 2x2 rijstroken zijn naast het nulalternatief en het meest milieuvriendelijke alternatief, verschillende verbredinsalternatieven in studie. De spitstrook in noordelijke richtin wordt versneld erealiseerd en het edeelte Geleen Urmond wordt versneld in beide richtinen structureel aanepakt. Spitsstrook Geleen - Maasbracht Weaanpassinsbesluit: 2010 Start realisatie: 2011 Opleverin: Verbredin Maasbracht - Geleen Tracébesluit: 2013 Start realisatie: 2014 Opleverin: Het taakstellend budet is voor deze projecten no niet bepaald. Er is E 100 mln beschikbaar uit de aanbestedinsmeevaller A73. Bij de bestuurlijke overleen MIRT voorjaar 2008 zijn met de reio afspraken emaakt om al eerder een spitsstrook in noordelijke richtin te realiseren (naast de spitsstrook in elijke richtin uit het Maatreelenpakket Limbur) en de noodzaak van een definitieve oplossin tussen Maasbracht en Urmond opnieuw af te ween voor de periode In het bestuurlijke overle MIRT voorjaar 2009 zijn verdere afspraken emaakt met de reio. Uitanspunt blijft realisatie van de definitieve verbredin van het volledie traject van 2x2 naar 2x3 in 2016, als de verkeersafwikkelin dat nodi maakt. Inmiddels wordt met de spoedaanpak naast de spitsstrook in noordelijke richtin, het edeelte Geleen - Urmond reeds in beide richtinen aanepakt. Toelichtin wijziinen 2006: het project vervant de projecten A2 Grathem - Urmond en A2/A76 Urmond - Kerensheide - Hoensbroek. Start van de uitvoerin tot en met 2014 is niet voorzien. Er zijn (bestuurlijk) afspraken emaakt om (voorlopi) verder te studeren. 2007: conform afspraak uit het bestuurlijk overle over het MIT 2006 worden de moelijkheden van de versnellin van het project ezamenlijk onderzocht. 2008: de studie wordt voortezet; de richtlijnen zijn verschenen in maart : het project is als evol van onderzoek naar luchtkwaliteit vertraad. 2010: in de bestuurlijke overleen MIRT najaar 2008 en voorjaar 2009 zijn afspraken emaakt over de oplossinen en het tijdschema. Uitanspunt blijft realisatie van de definitieve verbredin van het volledie traject van 2x2 naar 2x3 in 2016, als de verkeersafwikkelin dat nodi maakt. Het edeelte Geleen - Urmond is onderdeel van de spoedaanpak en wordt reeds in beide richtinen structureel aanepakt. 233

16 A2 Passae Maastricht Limbur hoofdween planstudie (1) Omschrijvin Tijdschema Politiek/bestuurlijk Doordat de A2 de stad Maastricht doorkruist is een meervoudie problematiek van verkeersafwikkelin, bereikbaarheid, kwaliteit leefomevin, veiliheid, barrièrewerkin en stedelijk ruimteebruik rond de A2 ontstaan. Beschrijvin oplossin Het project A2 Maastricht is een interaal project, waarbij de emeenten Maastricht en Meerssen, de provincie Limbur en het rijk samenwerken om een oplossin te bieden voor de meervoudie problematiek van doorstromin en bereikbaarheid van de stad en de reio en kwaliteit van de leefomevin. Hierbij wordt inezet op PPS (combinatie van infrastructuur en ebiedsontwikkelin). Tracébesluit: 2010 Start realisatie: 2010 Opleverin: 2016 De taakstellende bijdrae van het rijk aan het project bedraat E 551 mln. De reio draat E 146 mln bij aan het project, inclusief een vastoedpotentie. Tevens wordt samenwerkin ezocht met private partijen. Convenanten: op 15 januari 2003 is een bestuursovereenkomst ondertekend. Op 7 december 2005 is de eerste aanvullende bestuursovereenkomst etekend, evold door de tweede aanvullende bestuursovereenkomst op 22 februari Op 29 juni 2006 is de samenwerkinsovereenkomst etekend, is een trechterinsbesluit enomen en ekozen voor de nadere uitwerkin van een tunnelalternatief onder het bestaande tracé. Op basis van de resultaten van de consultatie is door de bestuurlijke partijen bevestid dat de eind 2008 door de marktpartijen aaneboden plannen binnen de vooraf vastelede bestuurlijke kaders passen. Marktbenaderin Bij dit project worden interale projectontwikkelin (ebied, vastoed en infrastructuur), procedurele vervlechtin (Tracéwet en Ruimtelijke ordenin) en innovatieve aanbestedin (vroetijdie inschakelin van de markt) toeepast. In 2006 is de PPC uitevoerd. Op basis daarvan is ekozen voor een DB-contract. In november 2006 is de aanbestedin estart met plaatsin van de advertentie voor de Europese aanbestedin. De selectiefase van de aanbestedin is op 21 maart 2007 afesloten met de selectie van 5 deelnemers. Op 5 april 2007 is de dialoofase estart van de concurrentieerichte dialoo. Eind 2007 zijn 3 deelnemers, na de eerste dialooronde, eselecteerd om een interaal plan uit te werken. De consultatie op de uitewerkte plannen is estart op 15 november 2008 en in januari 2009 succesvol afesloten. Op 25 juni 2009 is het project eund. Filetop 50 Dit project levert een bijdrae aan het oplossen van de knelpunt 45 uit de Filetop 50. Toelichtin wijziinen 2007: de opleverin van het project is drie jaar vertraad. De oorzaken daarvan zijn: Het besluit in 2005 om het MER in twee fasen op te stellen, waarbij trechterin van de alternatieven na de eerste fase plaats vindt, in plaats in de richtlijnen voor het MER; uitstel van de marktbenaderin tot nadat bestuurlijke afspraken zijn emaakt over een budettair tekort en het omaan met risico s. Hiervoor waren aanvullende onderzoeken nodi. De afspraken zijn vasteled in een samenwerkinsovereenkomst die 29 juni 2006 is etekend. De budetverhoin (E 202 mln) is veroorzaakt door het toevoeen van het BTW component, de toevoein van de planstudiekosten, een aanvullende risicovoorzienin voor de problematiek ten aanzien van rondwater en lucht en een scopewijziin (van 2 x 2/ weefstrook naar 2 x 3/weefstrook). 2010: de innovatieve aanpak vraat om budettaire kaderin vooraf. In dat verband zijn de bijdraen van de partners vanaf peildatum april 2007 waardevast emaakt. 234

17 A4 Dinteloord - Beren op Zoom Noord-Brabant hoofdween planstudie (1) Omschrijvin Oplossin Tijdschema Politiek/bestuurlijk Tussen Dinteloord en Beren op Zoom ontbreekt een schakel in de A4. De vervanende we, de N259, die door en lans een aantal woonkernen loopt, is onvoldoende inericht om het roeiende verkeer op termijn oed te kunnen afwikkelen. Bovendien wordt door het ontbreken van een schakel in de A4 de A16 zwaarder belast dan nodi en ewenst is. Beschrijvin oplossin In 1998 is een Tracébesluit vastesteld dat uitaat van een autosnelwe met 2x2 rijstroken tussen Dinteloord en Beren op Zoom. In 2001 heeft de Raad van State het tracé ten oosten van Steenberen vernietid. Hierdoor is de oplossin in 2 delen eknipt. De omlein Halsteren is reeds uitevoerd; de A4 Steenberen doorloopt opnieuw de procedure. In maart 2007 (TK , nr. 2) is in het standpunt ekozen voor een westelijke omlein, in principe met een bru voor de Steenbersche haven. Aanezien uit de marktbenaderin echter is ebleken dat een aquaduct binnen het budet (inclusief een bijdrae van E 5 mln van de emeente Steenberen) moelijk is, is de keuze voor een aquaduct emaakt. Tracébesluit: 2010 Start realisatie: 2011 Opleverin: Steenberen 2013 Taakstellend budet: E 300 mln (incl. BLDbijdrae E 48 mln en incl. bijdrae derden E 62 mln). Het taakstellende budet is exclusief E 60 mln voor de reeds uitevoerde Omlein Halsteren. Toezeinen: de motie Mastwijk (TK 30300A, nr. 9) om met een financierinsplan te komen is uitevoerd. Rijk en reio hebben in 2005 een overeenkomst esloten over de financierin. Om te bezien of een aquaduct voor de Steenbersche haven binnen het budet moelijk is, is met Steenberen afesproken dat een eventueel aanbestedinsoverschot hiervoor beschikbaar is, mits Steenberen zelf ook E 5 mln inbrent. De toezein in combinatie met de uitkomsten uit de marktbenaderin heeft eresulteerd in de keuze voor een aquaduct. De reio heeft ermee inestemd dat de start van de uitvoerin verschuift naar medio Marktbenaderin Medio 2008 is de markt benaderd middels een aanbestedin met een concurrentieerichte dialoo. Filetop 50 Dit project levert een bijdrae aan het oplossen van de knelpunt 41 uit de Filetop 50. Toelichtin wijziinen 2005: door onteieninsprocedures en uitwerkin ontwerp staat uitvoerin epland vanaf Opleverin voorzien in : eind 2004 is E 100 mln door het rijk beschikbaar esteld voor project VERA. Projectkosten Halsteren aanepast vanwee inpassin BLD-bijdrae (E 11 mln). 2007: eind 2005 is met de reio overeenekomen dat en de reio elk E 15 mln extra bijdraen. Project is volledi efinancierd en motie Mastwijk uitevoerd. De uitvoerin van de overie delen is versneld. 2008: aan de Tweede Kamer is medeedeeld dat een poin wordt edaan een aquaduct binnen het budet te realiseren. 2009: zomer 2008 zijn afspraken emaakt met de reio over aanvullende financierin. De reio draat E 15 mln extra bij en het rijk E 60 mln (excl. BLD-bijdrae). De reio heeft inestemd met een latere uitvoerin dan Door financiële tekorten is de aanbestedinsprocedure tijdelijk opeschort. 2010: budet is overeheveld van Omlein Halsteren naar A4 Steenberen - Beren op Zoom (E 14 mln). Ten behoeve van de keuze voor een aquaduct is de bijdrae van derden met E 5 mln verhood. 235

18 A27 Utrecht (Lunetten) - Hooipolder Noord-Brabant hoofdween planstudie (1) Omschrijvin MIRT-fase Tijdschema Op de A27 Breda - Utrecht neemt de omvan van de automobiliteit toe. De voorziene reistijden op het traject Lunetten bij Utrecht tot de A59 bij Hooipolder voldoen niet aan de in de Nota Mobiliteit voor 2020 eformuleerde streefwaarde. Prominent knelpunt is tevens de Merwedebru bij Gorinchem waarvoor versnelde uitvoerin ewenst is. Daarnaast is er sprake van veiliheids- en leefbaarheidsproblemen (eluidhinder, luchtkwaliteit en barrièrewerkin), die samenhanen met de A27. Beschrijvin oplossin Op basis van het standpunt worden in het trechterinstraject de volende verbredinsalternatieven onderzocht: - 2x3 rijstroken met reionale verbindinen - deels 2x3, deels 2x4 rijstroken - deels 2x3, deels 4x2 rijstroken Naast deze verbredinsalternatieven wordt een innovatief snelweconcept onderzocht, het HoeSnelwe Alternatief. Aanvullend op de alternatieven wordt een MMA-pakket uitewerkt. Het taakstellend budet is no niet bepaald. Gemeente Gorinchem heeft de wens voor een ontsluitin van bedrijventerrein Gorinchemnoord. Toezein van minister tijdens MITbehandelin 2005 (TK 30300, nr 50) over plan van aanpak realisatie knooppunt Gorinchem/Merwedebru. Marktbenaderin Er wordt onderzocht op welke wijze marktpartijen worden betrokken. In 2009/2010 wordt een PPC uitevoerd. Filetop 50 Dit project levert een bijdrae aan het oplossen of verlichten van de knelpunten 8, 17, 44, 47 en 50 uit de Filetop 50. Toelichtin wijziinen 2006: het project is overeaan van de verkenninsfase (A27 Breda - Utrecht) naar de planstudiefase. 2007: in het bestuurlijk overle MIT (eind 2005) heeft de minister van aan de reio emeld dat de uitvoerinsperiode van de A27 verkeerd in het MIT 2006 is openomen. Dit is ewijzid in De moelijkheden voor versnellin van (delen van) het project worden onderzocht in samenhan met tol. 2010: ezien de complexiteit van het project is ekozen om te starten met een trechterinstraject en zo te komen tot één edraen voorkeursalternatief. Dit is in lijn met de adviezen van commissie Elverdin. Het tracébesluit vertraat hierdoor. De start van de realisatie en de opleverin blijven onewijzid. Tolheffin is als voorkeursvariant bij de alternatieven bestempeld, omdat uiteaan wordt van tolheffin voor een deel van de financierin van het project. Tracébesluit: 2012 Start realisatie: 2013 Opleverin:

19 A74 Venlo Limbur hoofdween planstudie (1) Omschrijvin Tijdschema Het betreft hier een ontbrekende schakel tussen het Nederlandse en het Duitse hoofdweennet. Beschrijvin oplossin In de huidie situatie wordt het verkeer naar (Zuid-)Duitsland afewikkeld via de kern van Venlo. In 2002 is het volende standpunt inenomen: een we met 2x2 rijstroken die de verbindin vormt tussen de A73 en de Duitse BAB61. Tracébesluit: 2010 Start realisatie: 2010 Opleverin: 2012 Convenanten: eind 1999 was met de provincie Limbur een overeenkomst esloten voor een pakket van rijksprojecten en provinciale projecten. Hierin zijn afspraken over de financierin van de A74 openomen. In 2005 is een verdra met Duitsland afesloten waarin afspraken zijn vasteled over de rensoverschrijdende aspecten van het project. Toelichtin wijziinen 2005: de start van de realisatie is met twee jaar vertraad omdat het afronden van de procedures meer tijd vert. 2006: de projectkosten zijn aanepast vanwee inpassin van de BLD-bijdrae (E 101 mln). Door problematiek rond luchtkwaliteit is de planstudie vertraad. 2007: het budet voor de A73 is naar beneden bijesteld als evol van een te verwachten aanbestedinsmeevaller voor de A73. Het vrijkomende budet (E 123 mln) komt ten oede aan de reio. Door problematiek rond luchtkwaliteit is de opleverin van het project vertraad. Taakstellend budet: E 844 mln (incl. BLD-bijdrae E 102 mln en incl. bijdraen van derden E 49 mln, provincie Limbur). Dit bedra is voor de projecten A74 Venlo, A73 Venlo - Maasbracht, Oosttanent Roermond en de N68, zoals is afesproken in de eind 1999 afesloten bestuursovereenkomst. 2008: van de aanbestedinsmeevaller van E 123 mln van de A73 is E 23 mln weer aan het budet toeevoed t.b.v. projecten in de reio. Deze projecten worden no nader edefinieerd. E 100 mln is beschikbaar voor de A2 Maasbracht - Geleen. Het project heeft vertrain ondervonden als evol van een fout in de verkeersmodellen. 2009: de planstudie is als evol van onderzoek naar luchtkwaliteit vertraad. 237

20 N61 Hoek - Schoondijke Zeeland hoofdween planstudie (1) Omschrijvin Tijdschema De verkeersveiliheid is op deze enkelbaanswe in het edin door een onvoldoende scheidin van snel en lanzaam verkeer. Daarnaast is er in de kern van Schoondijke sprake van een probleem met de kwaliteit van de leefomevin. Beschrijvin oplossin In 2003 is het Standpunt inenomen. Er wordt uiteaan van een we met 2 x 2 rijstroken tussen Hoek en Biervliet, een we met 2 x 1 rijstroken tussen Biervliet en Schoondijke, een halve omleidin bij Schoondijke, parallelween voor landbouwverkeer aan beide zijden van de we tussen Hoek en Schoondijke. Tracébesluit: 2010 Start realisatie: 2012 Opleverin: 2014 Taakstellend budet: E 128 mln (incl. BLD-bijdrae E 22 mln). Toezeinen: eind 1998 was met de provincie Zeeland afesproken dat de N61, als onderdeel van een roter pakket, zal worden erealiseerd in de periode Toelichtin wijziinen 2006: door nader luchtonderzoek loopt project vertrain op van minimaal 1 jaar. De start van de realisatie is opeschoven. De opleverin blijft ehandhaafd op De projectkosten zijn aanepast vanwee inpassin van de BLD-bijdrae (E 22) en verwachte aanbestedinsresultaten (E -1 mln). 2007: als evol van het nader luchtonderzoek wordt de opleverin met 1 jaar vertraad. 2008: als evol van vertrain in het luchtonderzoek moesten verkeerspronoses eactualiseerd worden. Hierdoor wordt de opleverin met 1 jaar vertraad. 2009: als evol van nieuwe jurisprudentie is besloten een aanvullend MER te publiceren. Het project is tevens vertraad als evol van landelijke luchtproblematiek. 2010: het opstellen van het aanvullende MER heeft eleid tot vertrain van de besluitvormin. 238

21 A2 Rondwe Den Bosch Noord-Brabant hoofdween realisatie ( 0) Omschrijvin MIRT-fase De roei van het autoverkeer leidt tot verdere afwikkelinsproblemen en daarmee ook tot verkeersonveilie situaties. Zonder maatreel zal de conestie toenemen. Beschrijvin oplossin Voorzien wordt in de ombouw van de bestaande snelwe van 2 x 3 rijstroken naar 4 x 2 rijstroken over het rootste edeelte van het traject Empel-Vuht. Er is sprake van een systeem van hoofdrij- en parallelbanen. Inpassin Er is ewerkt aan een betere stedenbouwkundie inpassin, heteen heeft eresulteerd in een edeeltelijke verlain van de snelwe in combinatie met een pleinviaduct. Hiermee wordt de barrièrewerkin verminderd en kan het ebied beter worden ebruikt voor stedelijke functies. Ter voorbereidin op de toekomstie verlein van de Zuid-Willemsvaart wordt een bru inepast in het traject van de A2. Moties: motie Verbut/Reitsma, veraderjaar 96/97, kamerstuk 24710, nr. 3. In de motie wordt operoepen de voltooiin van het knooppunt Empel mee te nemen in de uitwerkin van de plannen ter verbredin van de A2. De motie is afedaan met de afspraak de aansluitin Bruistensinel om te bouwen en daarmee af te zien van de ombouw van het knooppunt Empel (brief minister aan Tweede Kamer, d.d. 8 juni 2000, TK 26800XII, nr 67). Marktbenaderin Voor de realisatie van dit project is een Desin-, Construct- en Maintenance-contract (DC&M-contract) opesteld. Filetop 50 Dit project levert een bijdrae aan het oplossen of verlichten van de knelpunten 31 en 40 uit de Filetop 50. Toelichtin wijziinen 2005: het project is overeaan van de planstudiefase naar de realisatiefase. 2006: de projectkosten zijn aanepast vanwee inpassin van de BLD-bijdrae (E 37 mln) en aanbestedinsresultaten (E -2 mln). 2007: de projectkosten zijn aanepast vanwee aanbestedinsresultaten E-72 mln). 2010: extra budet toeekend ten behoeve van verkeersdoorstromin ( + E 6,5 mln) en bru Zuid - Willemsvaart (+ E 5 mln). Tracébesluit: 2001 Start realisatie: 2005 Opleverin: 2010 Taakstellend budet: E 277 mln (incl. BLD-bijdrae E 39 mln). 239

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Randstad 141

Hoofdstuk 4 Randstad 141 Hoofdstuk 4 Randstad 141 Randstad Sleutelprojecten na 2020 interale ebiedsopaven verkennin VROM De concurrentiepositie, ruimtelijke kwaliteit en heid marktfalen, ontbreken overheidsfalen en duurzaamheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Oost 265

Hoofdstuk 4 Oost 265 Hoofdstuk 4 Oost 265 Spoorzone Nijmeen interale ebiedsopaven verkennin VROM en Het station vormt een belanrijk openbaar vervoersknooppunt in de reio. De huidie inrichtin van de stationsomevin doet een

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV Strateisch raamwerk voor de Meerjarenstrateie 20122015 van Brainport Development NV 1. Doel raamwerk meerjarenstrateie Het strateisch raamwerk van de stichtin Brainport, zoals vastesteld in maart 2011

Nadere informatie

Waterdunen. Nota Ruimte budget 18 miljoen euro. Planoppervlak 350 hectare

Waterdunen. Nota Ruimte budget 18 miljoen euro. Planoppervlak 350 hectare Waterdunen Nota Ruimte budget 18 miljoen euro Planoppervlak 350 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Stabiele kust, stevige economie De Zeeuwse kust biedt

Nadere informatie

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013

Noordoostcorridor Voorkeursalternatief. Augustus 2013 Noordoostcorridor Voorkeursalternatief Augustus 2013 Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant Brainportregio Brainport Oost = Verbreden N279 Veghel Asten Aanleg nieuwe verbinding Eindhoven Helmond om Ruit rond

Nadere informatie

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning Strandaper 130 Beren op Zoom Hoekwonin centrum Beren op Zoom Rooseveltlaan Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op Zoom biedt een breed scala aan monumenten, musea, istorisce bezienswaardieden en volop

Nadere informatie

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep versla vo Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep Betreft : Inloopavond in Schuilkerk de Hoop voorlopi ontwerp Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep, d.d. 8 maart 2016; en de daaropvolende reactietermijn

Nadere informatie

Statencommissie REW 1 februari KRW maatregelen rijkswateren

Statencommissie REW 1 februari KRW maatregelen rijkswateren Statencommissie REW 1 februari 2008 Kaderrichtlijn Water in Scheldestroomgebied KRW maatregelen rijkswateren Loes de Jong RWS Zeeland Projectbureau KRW Schelde Rijkswateren Zeeland Inhoud presentatie:

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

VAN BELANG STICHTING DE LEVENDE DELTA VOOR ELKE ZEEUW. STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1

VAN BELANG STICHTING DE LEVENDE DELTA VOOR ELKE ZEEUW.  STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1 STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW www.delevendedelta.nl STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1 HET ONTSTAAN Stichting De Levende Delta is eind jaren 90 van de vorige

Nadere informatie

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening APRIL 2006 externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin Samenwerkin bevoed eza Wm en brandweer INLEIDING Aanleidin en doel van de handreikin Binnen milieuverunninverlenin is externe veiliheid een Het

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTEEIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN COLOFON Plannaam Bestemminsan Aansluitin Assen TT en Oefenterrein Baelhuizen Plannummer NL.IMO.0106.99BP20121004-C001 Datum

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk. rene.boeters@rws.nl

Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk. rene.boeters@rws.nl Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk rene.boeters@rws.nl Opzet presentatie > Ontstaansgeschiedenis Volkerak-Zoommeer Ro#erdam > Beheer via kunstwerken Nieuwe Maas > Wat speelt er Haringvliet Oude

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG der StatenGeneraal T 070456 0000 Geachte voorzitter, Op 30 juni ontving ik van uw Kamer vragen van de leden Van Helvert en Ronnes (beiden CDA) over de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Bijgaand

Nadere informatie

Maastricht Belvédère. Nota Ruimte budget 10 miljoen euro

Maastricht Belvédère. Nota Ruimte budget 10 miljoen euro Maastricht Belvédère Nota Ruimte budget 10 miljoen euro Planoppervlak 56 hectare (als onderdeel van 280 hectare herstructurering oude bedrijventerreinen) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Nr. RMW-539. Agenda nr. Nr /51 Middelburg, 13 januari Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nr. RMW-539. Agenda nr. Nr /51 Middelburg, 13 januari Aan de Provinciale Staten van Zeeland Bestuursovereenkomst natuurcompensatieprogramma Westerschelde Nr. RMW-539 Vergadering 6 februari 1998 Agenda nr. Commissie: Ruimtelijke Ontwikkeling Gedeputeerde met de verdediging belast: drs. G.L.C.M.

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-506963964 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 3 maart 2015

Nadere informatie

Het EINSTEIN -bestratingssystem

Het EINSTEIN -bestratingssystem Het EINSTEIN -bestratinssystem De creatieve bestratin met de intelliente voetechniek HET BELANG VAN DE VOEG IN DE BESTRATING Betonstenen zijn moderne, economische en extreem sterke bouwmaterialen en dankzij

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

paspoort Veerse meer

paspoort Veerse meer paspoort Veerse meer 2 Datum uitgifte: 23 januari 2013 De stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt toe naar besluiten over de Zuidwestelijke Delta waarin veiligheid, ecologie en economie zijn geborgd en elkaar

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

Schetsschuit. Oostelijke Vechtplassen. 11 & 12 maart 2014

Schetsschuit. Oostelijke Vechtplassen. 11 & 12 maart 2014 Schetsschuit Oostelijke Vechtplassen 11 & 12 maart 2014 Schetsschuit Oostelijke Vechtplassen 11 & 12 maart 2014 Oostelijke Vechtplassen 4 Inhoud Oostelijke Vechtplassen 5 Ten eleide 6 Conclusie: Het roer

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 29 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/U.06.01313 Onderwerp Trechteringsbesluit 1 e fase MER

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

Toelichting Milieueffectrapport Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer (ontwerp-mer)

Toelichting Milieueffectrapport Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer (ontwerp-mer) Toelichting Milieueffectrapport Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer (ontwerp-mer) René Boeters projectleider planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer rene.boeters boeters@rws.nl Aanleiding en doelstelling

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlenin vallend onder fysieke leefomevin/ omevinsverunnin Hoofdstuk 1 Beripsomschrijvinen 2.1.1 Voor de toepassin van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlekosten: de aanneminssom

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma & ZSM 2 Benuttingsprogramma Gebied Onderwerp Ministerie Fase Nationaal Hoofdwegen IenM Realisatie Projecthistorie 07 08 09 10 11 12 Algemeen MIRT fase Opgave Oplossing Planning Financiën Pol./Best. Opgave

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

Mijlpalen volgens nieuwe planning TB Q R

Mijlpalen volgens nieuwe planning TB Q R BIJLAGE 2: VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPROJECTEN (PERIODE TWEEDE HELFT ) gebruikte afkortingen: SN: Startnotitie RL: Richtlijnen TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage SP: Standpunt GSP: Gewijzigd

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Eamen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensda 18 juni 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit eamen zijn maimaal 8 punten te behalen; het eamen bestaat uit 16 vraen.

Nadere informatie

provincie :: Utrecht Mobiliteit

provincie :: Utrecht Mobiliteit provincie :: Utrecht Mobiliteit Aan: Minister van Infrastructuur en Milieu Mw. drs. M.H. Schultz van Haegen Postbus 20901 2500 EX Den Haag Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2014-496811290 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 december

Nadere informatie

1. opvaart over Drempel van Hansweert 2. afvaart door het Zuidergat 3. stilliggen nabij het sproeiponton 4. afvaart langs Schaar van Waarde.

1. opvaart over Drempel van Hansweert 2. afvaart door het Zuidergat 3. stilliggen nabij het sproeiponton 4. afvaart langs Schaar van Waarde. Vaartocht 1. opvaart over Drempel van Hansweert 2. afvaart door het Zuidergat 3. stilliggen nabij het sproeiponton 4. afvaart langs Schaar van Waarde Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde

Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde Afspraken tot samenwerking voor de uitvoering van de Oosterschelde Visie 2012-2018. Middelburg, 6 februari 2013. Intentieovereenkomst Alliantie Oosterschelde

Nadere informatie

Alternatieven Noordoostcorridor. Noordoostcorridor

Alternatieven Noordoostcorridor. Noordoostcorridor Noordoostcorridor Alternatieven Noordoostcorridor Gevolgen van de gemaakte keuze Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel in samenwerking met Stichting Klankbord Aarle-Rixtel A50 A58 29 november 2010 Stichting

Nadere informatie

8.6. Buitenring Parkstad Limburg

8.6. Buitenring Parkstad Limburg 8.6. Buitenring Parkstad Limburg Onderdeel van Programma Programma 2 Fysiek beleid en mobiliteit, programmalijn 2.4 Bereikbaarheid en mobiliteit. Relatie met andere programmalijnen Programmalijn 2.3: Ruimtelijke

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord Holland

Provinciale Staten van Noord Holland Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht 59 Haarlem, 23 augustus 2005 Onderwerp: Overeenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp Bijlagen: ontwerpbesluit scope document cash flow prognose Inleiding. Op het

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2003-II

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2003-II Loterij Ter eleenheid van een jubileum oraniseert een rote universiteit een loterij. Elke student krijt één lot. Er vinden twee trekkinen plaats. Bij de eerste trekkin wordt bepaald op welke nummers een

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Steenbergen. Introductie

Steenbergen. Introductie Steenbergen Steenbergen Introductie Het West-Brabantse stadje Steenbergen maakt deel uit van de gelijknamige gemeente, die bestaat uit zes kernen met ruim 23.000 inwoners. De stad Steenbergen is hiervan

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavinsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoerin van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Inhoudsopave Samenvattin... 4 Inleidin 7 2 Beleidsfocus... 11 2.1 Uitanspunten en onderbouwin

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7 CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde A Datum: 16 januari 2015 Tijd: 13.30 16.30 uur Aantal opaven: 7 Lees onderstaande aanwijzinen s.v.p. oed door voordat u met het tentamen beint.

Nadere informatie

Innovatieve zoetzoutscheiding. Krammersluizen. Resultaten Pilot Krammerjachtensluis. Kees-Jan Meeuse, omgevingsmanager

Innovatieve zoetzoutscheiding. Krammersluizen. Resultaten Pilot Krammerjachtensluis. Kees-Jan Meeuse, omgevingsmanager Innovatieve zoetzoutscheiding (IZZS) Krammersluizen Resultaten Pilot Krammerjachtensluis Kees-Jan Meeuse, omgevingsmanager 15 oktober 2014 Doel vandaag 1. Aanleiding van het project 2. Doelen van het project

Nadere informatie

paspoort markiezaatsmeer / binnenschelde

paspoort markiezaatsmeer / binnenschelde paspoort markiezaatsmeer / binnenschelde 2 Datum uitgifte: 23 januari 2013 De stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt toe naar besluiten over de Zuidwestelijke Delta waarin veiligheid, ecologie en economie

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief Zuid West Definitief Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek De minister van Economische Zaken en VROM werken samen met Tennet TSO B.V. aan de Zuid-West 80 kv-verbinding. Definitief

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

Rol en resultaten GHOR

Rol en resultaten GHOR ZHZ Veili Mei 2008 13 Ziekenhuis koploper Erik van der Linden van het Albert Schweitzer ziekenhuis vertelt over de voorbereidinen voor de opvan van slacht offers van een chemische ramp. 2 Paars is een

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 27 november 2008 2008Z07205/ DRZZ. 2009/699

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu?

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? In 2013 is de planstudie voor het project Duinpolderweg gestart. Na een tussenstap in 2015 en 2016 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland onlangs besloten

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2 TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoordin van prorammaebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters roep 1 en 2 Rob Schoonen Resi Damhuis juli 1992 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,

Nadere informatie