PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD"

Transcriptie

1 PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD DOEL Het doel van de planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (Planstudie OV SAAL), is een OV-kwaliteitssprong door het uitbreiden en verbeteren van het openbaar vervoer op korte, middellange en lange termijn in de SAAL-corridor. Het gaat om kansrijke en kosteneffectieve oplossingen in relatie tot de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam. Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat en Hans Gerson, de wethouder van de gemeente Amsterdam Komen overeen zich in te spannen om de volgende stappen te nemen: 1. Ontwerp tracébesluit voor de korte termijn maatregelen op de Flevolijn in Almere (voorjaar 2010). 2. Tracébesluiten voor de korte termijn maatregelen OV SAAL, respectievelijk de spooruitbreidingen op de Zuidtak van Amsterdam (voorjaar 2010) en op de Flevolijn in Almere (najaar 2010). 3. Uitvoeringsbesluiten voor de korte termijn maatregelen, respectievelijk de spooruitbreidingen op de Zuidtak van Amsterdam (najaar 2010) en op de Flevolijn in Almere (voorjaar 2011). 4. Besluit over start planstudie voor pakket middellange termijn maatregelen (uiterlijk medio 2010). Wanneer uit het lopende onderzoek blijkt dat het zinvol is bepaalde maatregelen van het middellange termijnpakket in de tijd bezien naar voren te halen en/of toe te voegen aan het korte termijnpakket dan is dat een optie. 5. Besluit over de wijze waarop OV SAAL lange termijn in de komende fase zal worden vormgegeven (organisatorische, procesmatige en inhoudelijke kaders) in samenhang met afspraken over de Schaalsprong Almere en de verdere uitwerking van de RAAM-brief (werkmaatschappij/structuurvisie) zullen worden gemaakt. 6. Formuleren van de voor OV SAAL lange termijn voorziene besluiten, afhankelijk van de uitkomsten onder 5. De minister van Verkeer en Waterstaat verbindt zich daartoe: Te zorgen voor tijdige en zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden. Besluitvorming te initiëren Te zorgen voor afstemming van besluiten met de Rijkspartners (met name VROM en Financiën), de spoorsector (NS en ProRail), de Regio (in de persoon van Hans Gerson als vertegenwoordiger van het Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam), en maatschappelijke organisaties. Te zorgen voor beschikbaarheid van het voor OV SAAL gereserveerde budget ter hoogte van 1,4 miljard (prijspeil 2009). De wethouder van de gemeente Amsterdam verbindt zich daartoe: Te sturen op een eensluidend standpunt van de regionale overheden die zijn verenigd in het Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Provincie Flevoland, Provincie Noord-Holland en Stadsregio Amsterdam). Te sturen op afstemming met andere relevante regionale partijen (Schiphol, stadsdelen en gemeenten). Zo nodig de besluitvorming in de regio (o.a. over ruimtelijke procedures) te stimuleren. Te stimuleren dat voldoende expertise uit de regio wordt ingezet voor de benodigde uitwerkingen.

2 De ambassadeur van dit project is Jeltje van Nieuwenhoven. PROJECTOMSCHRIJVING Aanleiding Directe aanleiding voor de Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (Planstudie OV SAAL) vormt de Structuurvisie Zuiderzeelijn van april In deze Structuurvisie en het beleidsvoornemen van het kabinet daarbij is vastgesteld dat er knelpunten zijn op de corridor Schiphol- Amsterdam-Almere-Lelystad die een oplossing vergen. De opgaven voor het openbaar vervoer op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) zijn een afgeleide van de ambities die Rijk en regio hebben voor de toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam. Deze ambities komen mede voort uit een door de regio voorgestane en door het Rijk in grote lijnen ondersteunde metropolitane strategie. Dit is een ruimtelijke investeringsstrategie, waarmee grootstedelijke agglomeratievoordelen (massa, diversiteit en interactie) gerealiseerd kunnen worden, zodat de regio internationaal kan wedijveren met concurrerende metropolen. Het Rijksbeleid, zoals vastgelegd in de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit en herbevestigd in de RAAM brief, gaat uit van het vasthouden en zo mogelijk versterken van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam. Daarvoor is een drievoudige schaalsprong nodig: in natuur en landschap, in de bereikbaarheid en in de stedelijke ontwikkeling. Infrastructuur wordt gebruikt als structurerend principe in het ruimtelijk beleid. Een goede bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam, zowel per weg als met het openbaar vervoer, is een essentiële voorwaarde voor de economische ontwikkeling van het gebied. Deze vragen tot 2030 extra investeringen in kwaliteit en capaciteit. Kabinetsbesluit maart 2008 Het kabinet heeft in 2008 besloten om 1,35 miljard (prijspeil 2007) te reserveren voor maatregelen die tot 2020 op het spoor genomen moeten worden. Naar aanleiding van dit Kabinetsbesluit is: Een planstudie gestart voor een pakket korte termijn maatregelen om het aanbod van treindiensten in de corridor uit te kunnen breiden en de kwaliteit van de treindienst in termen van reistijd en betrouwbaarheid te verbeteren. Tot dit maatregelenpakket horen capaciteitsuitbreidingen (onder andere spoorverdubbelingen) op de Zuidtak van Amsterdam en op de Flevolijn in Almere. Met behulp van het totale maatregelenpakket kunnen er 12 treinen per uur per richting gaan rijden tussen Almere en Amsterdam. Inmiddels is voor het korte termijnpakket een bedrag van 680 mln. (prijspeil 2009) gereserveerd. De maatregelen zullen worden gerealiseerd in de periode Een verkenning gestart naar de spoormaatregelen die op middellange termijn (tot 2020) nodig zijn. De afgelopen 1,5 jaar zijn diverse maatregelen verkend om een goede oplossing te bieden voor de nieuwe openbaar vervoer knelpunten die rond 2020 zullen ontstaan. Het middellange termijn onderzoek is nog gaande en over de invulling en timing van een pakket dient nog nader te worden besloten. Gezocht wordt naar een pakket dat ongeacht de keuzes voor de lange termijn nuttig en noodzakelijk is en blijft. Hierbij dient enerzijds rekening te worden gehouden met de mogelijke besluiten over de landelijke routering van het goederenvervoer op het spoor. Anderzijds dient rekening te worden gehouden met het aantal nog open te houden oplossingsrichtingen/modaliteiten

3 voor de lange termijn. Voor maatregelen op de middellange termijn resteert een bedrag van 720 miljoen (prijspeil 2009) uit het totale budget van OV SAAL. Een onderzoek gestart naar de openbaar vervoer oplossingen (spoor en andere modaliteiten) die op lange termijn (na 2020) in de SAAL corridor nodig zijn. Daarbij zijn zowel alternatieven via het IJmeer als via de Hollandse brug onderzocht. In het kader van de RAAM-brief van 6 november 2009 zijn hierover nadere (principe)besluiten genomen. Invulling gegeven aan een nauwe samenwerking en gezamenlijke aansturing van het onderzoek met de Metropoolregio Amsterdam. Kabinetsbesluiten november 2009 (de RAAM-brief) Het kabinet constateert dat: Onderzoek naar de IJmeerlijn uitwijst dat zo n openbaar vervoer verbinding in belangrijke mate kwaliteit toevoegt en kan bijdragen aan het beter verbinden van regionale economische markten en aan de uitwisseling van wonen, werken en cultuur in de regio Amsterdam Almere. Alle voor RAAM onderzochte alternatieven tot een fors budgettair beslag leiden en een ongunstige kosten - batenverhouding kennen. Op basis daarvan is in de RAAM-brief opgenomen dat: Het kabinet ervan overtuigd is dat het voorkeursalternatief Almere 2.0 nader geoptimaliseerd kan worden. Op initiatief van de gemeente Almere wordt een gezamenlijke werkmaatschappij opgericht, bestaande uit het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten Almere en Amsterdam, en private partijen, met als doel Almere 2.0 te optimaliseren. De opdracht voor de werkmaatschappij is om de projecten zo vorm te geven dat de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) substantieel verbetert (ten opzichte van het oorspronkelijke alternatief West met IJmeerlijn zoals doorgerekend door de planbureaus) en de budgettaire consequenties aanzienlijk worden beperkt. Het kabinet zal een Rijksstructuurvisie opstellen waarmee het zichzelf bindt (concept gereed in 2012). Te zijner tijd kan desgewenst een Algemene Maatregel van Bestuur worden genomen om ook derden te kunnen binden aan essentiële onderdelen van deze visie (gereed in 2014). Dit instrument moet de partijen samenbrengen die de ruimtelijke doelen kunnen vasthouden en verder kunnen uitwerken. Het moet deze partijen helpen om het proces op democratische en transparante wijze aan te sturen. Scope Het studie- en plangebied betreft de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad. Voor een goede afstemming met ruimtelijke ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam is het plangebied niet beperkt tot de OV infrastructuur(zie kaart hieronder). Het plangebied raakt de volgende provincies en gemeenten: Provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeente Haarlemmermeer (Schiphol), Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen, Weesp, Muiden, Almere en Lelystad.

4 Tot de scope van de Planstudie OV SAAL behoren enerzijds maatregelen die genomen moeten worden op het (bestaande) spoor in de corridor, zowel op de korte als de middellange termijn, om capaciteit- en kwaliteitsknelpunten op te lossen. Anderzijds gaat het om OV-maatregelen die op de lange termijn nodig zijn om een oplossing te bieden voor knelpunten die ontstaan als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe woonen werkgebieden langs de corridor. Deze OV-maatregelen zijn niet beperkt tot het spoor, maar betreffen ook andere modaliteiten (zowel op de hoofdinfrastructuur als het onderliggende regionale openbaar vervoer netwerk). Samenhang De Planstudie OV SAAL vormt onderdeel van het programma Randstad Urgent en maakt voor de termijn 2020 tevens deel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Besluitvorming over PHS is voor de zomer van 2010 voorzien. Het project OV SAAL heeft als het gaat over de lange termijn oplossingen een nauwe samenhang (qua inhoud c.q. besluitvorming) met de overige projecten die onderdeel vormen van de RAAM brief, met name Schaalsprong Almere en TMIJ. Op basis van de besluiten in de RAAM-brief zal worden bezien op welke wijze OV SAAL Lange Termijn in de komende fase in samenhang met deze projecten zal worden uitgewerkt. Daarnaast heeft OV SAAL een samenhang met project Amsterdam Zuidas. Er vindt afstemming plaats met het Zuidas project over ontwerp, uitvoeringsplanning, financiering en rolverdeling tussen beide projecten. Resultaat Met de Planstudie OV SAAL wordt een verbeterde bereikbaarheid (capaciteit én kwaliteit) per openbaar vervoer in de Metropoolregio Amsterdam gerealiseerd. De investeringen in het openbaar vervoer moeten leiden tot een OV-kwaliteitssprong in dit dichtbevolkte gebied met een voor Nederland vitale economische betekenis. Ook op korte termijn moeten investeringen in concrete maatregelen bijdragen aan een volwaardig en robuust OV-systeem. Daarnaast draagt de Planstudie OV SAAL bij aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio, met name de Zuidas en Lelystad Airport/Schiphol en de ontsluiting van grote

5 nieuwe woningbouwlocaties in Almere. Dienstregeling en te nemen besluiten in Ontwerp tracébesluit voor de korte termijn maatregelen op de Flevolijn in Almere (voorjaar 2010). 2. Tracébesluiten voor de korte termijn maatregelen OV SAAL, respectievelijk de spooruitbreidingen op de Zuidtak van Amsterdam (voorjaar 2010) en op de Flevolijn in Almere (najaar 2010). 3. Uitvoeringsbesluiten voor de korte termijn maatregelen, respectievelijk de spooruitbreidingen op de Zuidtak van Amsterdam (najaar 2010) en op de Flevolijn in Almere (voorjaar 2011). 4. Besluit over start planstudie voor pakket middellange termijn maatregelen (uiterlijk medio 2010). Wanneer uit het lopende onderzoek blijkt dat het zinvol is bepaalde maatregelen van het middellange termijnpakket in de tijd bezien naar voren te halen en/of toe te voegen aan het korte termijnpakket dan is dat een optie. 5. Besluit over de wijze waarop OV SAAL lange termijn in de komende fase zal worden vormgegeven (organisatorische, procesmatige en inhoudelijke kaders) in samenhang met afspraken over de Schaalsprong Almere en de verdere uitwerking van de RAAM-brief (werkmaatschappij/structuurvisie) zullen worden gemaakt. 6. Formuleren van de voor OV SAAL lange termijn voorziene besluiten, afhankelijk van de uitkomsten onder 5. Wettelijke procedures Het project OV SAAL is in het MIRT opgenomen en onderverdeeld in een drietal onderzoeksfasen. Voor de korte termijn maatregelen van OV SAAL loopt een planstudie. Deze krijgt vorm via een verkorte tracéwet procedure. Voor de middellange termijn maatregelen zal in 2010 een planstudie worden gestart. De lange termijn maatregelen zullen naar aanleiding van de RAAM brief met het oog op de gewenste optimalisaties door Rijk en regio gezamenlijk nader worden uitgewerkt in een werkmaatschappij. Daarnaast zullen de lange termijn maatregelen deel uitmaken van een integrale Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer. Financiering Voor de planstudie OV SAAL is vooralsnog maximaal 1,4 miljard beschikbaar (incl. BTW en prijspeil 2009). Dit bedrag is gereserveerd voor maatregelen op het spoor in de periode tot Het maatregelenpakket voor de korte termijn wordt volledig gefinancierd door het rijk. Het voor dit pakket gereserveerde budget bedraagt 680 mln. (incl. BTW en prijspeil 2009). Het resterende budget van 720 mln. (incl. BTW en prijspeil 2009) is gereserveerd voor spoormaatregelen op de middellange termijn. De regio draagt bij aan de projectkosten van OV SAAL. Voor de lange termijn is nog geen budget beschikbaar. In de komende fase zullen financieringsconcepten ontwikkeld moeten worden waarbij ook zal worden bezien of de maatregelen op lange termijn gedeeltelijk door decentrale overheden en/of marktpartijen kunnen worden gefinancierd. Organisatie Voor de Planstudie OV SAAL is een projectorganisatie opgericht met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) als trekker. De projectorganisatie wordt gezamenlijk aangestuurd door het bestuurlijk duo, minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en wethouder Gerson van Amsterdam. De laatstgenoemde vertegenwoordigt daarbij de decentrale overheden, verenigd in het Platform Bereikbaarheid Metropoolregio

6 Amsterdam. Daarnaast zijn andere partijen betrokken waaronder: (deel)gemeenten, ProRail, Nederlandse Spoorwegen (NS) en het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). SLOTBEPALINGEN De afspraken zoals geformuleerd, zijn niet in rechte afdwingbaar. De minister van Verkeer en Waterstaat Wethouder Verkeer, Vervoer en Infrastructuur van de gemeente Amsterdam Camiel Eurlings Hans Gerson Vastgesteld op 16 december 2009

7. Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

7. Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad 7. Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad doel Het doel van de planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (Planstudie OV SAAL) is een grote OV-kwaliteitssprong

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 089 Urgentieprogramma Randstad Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere doel Uitbreiding van de wegcapaciteit in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere, inclusief bijbehorende groenblauwe maatregelen ten behoeve van de ruimtelijke

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. Besluit OV SAAL middellange termijn

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. Besluit OV SAAL middellange termijn PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling onderwerp Besluit OV SAAL middellange termijn 1527727 Resistratienummer Datum 29 augustus 2013 Doel van deze mededeling: Auteur Provinciale Staten te informeren over het

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Agenda Gespreksleider: Peter van de Geer 19.30 Welkom Peter van de Geer 19.40 19.55 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT)

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) DOEL Het project REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (Rotterdam Vooruit) heeft twee doelen. Ten eerste het verder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Ontsluiting Mainport Rotterdam (A15 MaVa) Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Gemeenteraad Castricum 25 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Maatregelen

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland D.t.v. de griffier mevrouw R.C.M. Stadhouders

Provinciale Staten van Flevoland D.t.v. de griffier mevrouw R.C.M. Stadhouders PROVINCIE FLEVOLAND Postbus 55 8200 AB Lelystad Provinciale Staten van D.t.v. de griffier mevrouw R.C.M. Stadhouders Telefoon (0320)-265265 Fox (0320)-265260 E-mail provi ncie nevoland.nl Website www.flevoland.nl

Nadere informatie

R A N D S TA D U R G E N T RANDSTAD-beSluiTeN: AmSTeRDAm AlmeRe markermeer SAmeNvATTiNg

R A N D S TA D U R G E N T RANDSTAD-beSluiTeN: AmSTeRDAm AlmeRe markermeer SAmeNvATTiNg RANDSTADURGENT Randstad-besluiten: Amsterdam Almere Markermeer samenvatting 2 samenvatting Randstad-besluiten: Amsterdam Almere Markermeer Inleiding Doel van de RAAM-brief Rijk en regio willen de internationale

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

Almere Weerwaterzone 45

Almere Weerwaterzone 45 Almere Weerwaterzone 45 Nota Ruimte budget 88,6 miljoen euro Planoppervlak hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Schaalsprong Almere, waar Almere Weerwaterzone

Nadere informatie

Raad. Raad Disnummer: Onderwerp: Zuidelijke spooraansluiting Chemelot. Meegestuurde stukken: Convenant bereikbaarheidsimpuls Limburg

Raad. Raad Disnummer: Onderwerp: Zuidelijke spooraansluiting Chemelot. Meegestuurde stukken: Convenant bereikbaarheidsimpuls Limburg Raad Raad-2011-036 Disnummer: 100976 Onderwerp: Zuidelijke spooraansluiting Chemelot Meegestuurde stukken: Convenant bereikbaarheidsimpuls Limburg Ter inzage liggende stukken: Geen Steller (t.b.v. technische

Nadere informatie

Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam

Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam Container Transferium Rotterdam Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam J.C. Huizinga-Heringa,

Nadere informatie

Hoe moet de Noordelijke Randstad eruit gaan zien?

Hoe moet de Noordelijke Randstad eruit gaan zien? Hoe moet de Noordelijke Randstad eruit gaan zien? Kom naar de consultatiebijeenkomst op 10 of 12 juli en laat ons deze zomer weten wat u belangrijk vindt! FOTO RRAAM, WAT IS DAT? WAAROM RRAAM? LEM R A4

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING HOOGWAARDIG FIETSNETWERK GOOI EN VECHTSTREEK

INTENTIEVERKLARING HOOGWAARDIG FIETSNETWERK GOOI EN VECHTSTREEK INTENTIEVERKLARING HOOGWAARDIG FIETSNETWERK GOOI EN VECHTSTREEK Over een samenhangend netwerk van hoogwaardige fietsroutes in regio Gooi en Vechtstreek PREAMBULE Overwegende dat: - In het onderzoek voor

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

RAAM-brief. MR-versie 6-11-2009

RAAM-brief. MR-versie 6-11-2009 RAAM-brief MR-versie 6-11-2009 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Deel A: Visie, fasering en maatregelen 15 1 Inleiding 16 2 De Noordelijke Randstad als topregio: een overzicht van bestaande visies 19 2.1

Nadere informatie

Veelgestelde vragen PHS

Veelgestelde vragen PHS Veelgestelde vragen PHS Inhoud 1. PHS algemeen 2. Reizigers 3. Goederen 4. PHS Maatregelen 5. Vervolgproces PHS Aanvullend op de informatie op www.rijksoverheid.nl/phs hieronder een overzicht van een aantal

Nadere informatie

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning en ruimte 2020 2040 2 november 2011 Een bereikbare toekomst begint vandaag 1/11 Colofon MIRT Verkenning Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V.

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. 7 oktober 2005 Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad - NS Groep N.V. De hieronder aangegeven partijen De Provincie Noord-Brabant in haar hoedanigheid

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

23. Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht

23. Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht 23. Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht doel 1. partijen zullen zich inspannen om gezamenlijk het project Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht (hierna te noemen: project ) tot uitvoering te

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Pagina 1 Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Milieufederatie Flevoland Milieufederatie Noord- Holland

Nadere informatie

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten pr HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2009-142370996 (DOS-2007-0002910) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 24

Nadere informatie

Nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Geldermalsen en omgeving

Nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Geldermalsen en omgeving pagina 1 van 6 december 2015 Nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Geldermalsen en omgeving Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de verdere uitwerking

Nadere informatie

Structuurvisie Zuiderzeelijn

Structuurvisie Zuiderzeelijn Structuurvisie Zuiderzeelijn Resultaatgericht werken in een veranderende context Rondetafelbijeenkomst Resultaatgericht werken 30 juni 2006 Bob Demoet Projectleider Zuiderzeelijn Ministerie Verkeer en

Nadere informatie

Startbeslissing MIRT-verkenning Amsterdam Zuid

Startbeslissing MIRT-verkenning Amsterdam Zuid Startbeslissing MIRT-verkenning Amsterdam Zuid Aanleiding Op 18 juni 2018 is de brief Uitbreiding spoor van en naar Amsterdam aan de Tweede Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 32404, nr. 86) aangeboden.

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST RRAAM

BESTUURSOVEREENKOMST RRAAM BESTUURSOVEREENKOMST RRAAM Bestuursovereenkomst 13 november 2013 Inhoudsopgave Partijen 3 Overwegingen 4 1 Algemene bepalingen 5 1.1 Begripsbepalingen 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Gebiedsafbakening 5 1.4

Nadere informatie

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Convenant (inzake doorstromingsmaatregelen op de A12/A20 knooppunt Gouwe in het kader van ZSMII) Nr: ZHv

Nadere informatie

Tussenrapportage 2e fase Planstudie OV SAAL

Tussenrapportage 2e fase Planstudie OV SAAL Tussenrapportage 2e fase Planstudie OV SAAL CONCEPT versie 0.7 26 november 2008 Tussenrapportage 2e fase Planstudie OV SAAL CONCEPT versie 0.7 26 november 2008 Inhoudsopgave.....................................................................................

Nadere informatie

Openbaar Miriam van Meerten MIRT

Openbaar Miriam van Meerten MIRT Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 6 juni 2017 Openbaar Miriam van Meerten

Nadere informatie

Meer weten? SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning ruimte 2020 2040 Scan de QR code* voor de animatiefilm over de MIRT Verkenning of ga naar www.mirtverkenninghaaglanden.nl * Een Quick

Nadere informatie

2011D22917 LIJST VAN VRAGEN

2011D22917 LIJST VAN VRAGEN 2011D22917 LIJST VAN VRAGEN 1 In welke mate wordt in het kader van reeds lopende water- en natuurprogramma s al gewerkt aan verbetering van de ecologische kwaliteit van het Markermeer-IJmeer? Waarom is

Nadere informatie

MKBA RRAAM. Maatschappelijke kosten-batenanalyse Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer

MKBA RRAAM. Maatschappelijke kosten-batenanalyse Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer MKBA RRAAM Maatschappelijke kosten-batenanalyse Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer Deze uitgave toont de resultaten van de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) voor het Rijk-regioprogramma

Nadere informatie

Partijen 1 tot en met 3 gezamenlijk hierna te noemen: Partijen. Partijen 2 tot en 3 gezamenlijk hierna te noemen: de decentrale overheden.

Partijen 1 tot en met 3 gezamenlijk hierna te noemen: Partijen. Partijen 2 tot en 3 gezamenlijk hierna te noemen: de decentrale overheden. CONVENANT STEDELIJKE BEREIKBAARHEID ALMERE FASE1a Zesde concept versie 1 november 2011 De ondergetekenden: 1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen de

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN TOEKOMST REGIONALE SAMENWERKING GEMEENTEN STADSREGIO AMSTERDAM

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN TOEKOMST REGIONALE SAMENWERKING GEMEENTEN STADSREGIO AMSTERDAM LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN TOEKOMST REGIONALE SAMENWERKING GEMEENTEN STADSREGIO AMSTERDAM Versie datum: 26 april 2016 Dit voorjaar bespreken de gemeenten van de Stadsregio voorstellen om de regionale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 089 Urgentieprogramma Randstad Nr. 99 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 april 2013 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Programma Noordvleugel. schakelen en versnellen. A.H.M. Buffing. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam. t.buffing@ivv.amsterdam.

Programma Noordvleugel. schakelen en versnellen. A.H.M. Buffing. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam. t.buffing@ivv.amsterdam. Programma Noordvleugel schakelen en versnellen A.H.M. Buffing Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam t.buffing@ivv.amsterdam.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2006,

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap

Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap Samenstelling portefeuillehouderoverleg: Theo Reijn (voorzitter, Wijdemeren), Liesbeth Boersen (Blaricum), Lia de Ridder (Bussum), Floris Voorink (Hilversum),

Nadere informatie

Statenmededeling. 1. De provincie Noord-Brabant onderschrijft de doelen uit de notitie Contouren Toekomstbeeld OV 2040.

Statenmededeling. 1. De provincie Noord-Brabant onderschrijft de doelen uit de notitie Contouren Toekomstbeeld OV 2040. Statenmededeling Onderwerp Contourennota Toekomstbeeld OV 2040 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De landelijke Contouren Toekomstbeeld OV, een belangrijk vervolgdocument in het

Nadere informatie

Spoorverbetering Arnhem - Winterswijk Technische briefing 23 mei 2018

Spoorverbetering Arnhem - Winterswijk Technische briefing 23 mei 2018 Spoorverbetering Arnhem - Winterswijk Technische briefing 23 mei 2018 Kees den Otter (Arriva), Marc Bijlsma (ProRail), Cor Hartogs en Martijn Post (Gelderland) Dubbelspoor komt altied weer terug! 1988

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: koppelen treindiensten Apeldoorn Zutphen en Zutphen Winterswijk. Portefeuillehouder: Gedeputeerde Bieze Kerntaak/plandoel: openbaar vervoer Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

Voortgang Dossier Verbinding A8-A9. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 4 juni 2014

Voortgang Dossier Verbinding A8-A9. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 4 juni 2014 Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 4 juni 2014 nut en noodzaak Waarom willen we deze verbinding? Robuustheid netwerk Bovenregionale bereikbaarheid Regionale bereikbaarheid Sluipverkeer Leefbaarheid

Nadere informatie

Second opinion op de KBA over uitbreiding van het spoor op de Flevolijn

Second opinion op de KBA over uitbreiding van het spoor op de Flevolijn CPB Notitie Datum : 6 maart 2008 Aan : Ministerie van V&W, Projectorganisatie Planbureau OV-SAAL Second opinion op de KBA over uitbreiding van het spoor op de Flevolijn Samenvatting Het CPB acht het verstandig

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

aan De Minister van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Personenvervoer t.a.v. de heer drs. L.T. van t Hof Postbus EX Den Haag

aan De Minister van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Personenvervoer t.a.v. de heer drs. L.T. van t Hof Postbus EX Den Haag aan De Minister van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Personenvervoer t.a.v. de heer drs. L.T. van t Hof Postbus 20901 2500 EX Den Haag datum : 28 februari 2006 uw kenmerk : DGP/WV/u.06.00235

Nadere informatie

Toelichting Beheersverordening Spoorzone Naarden

Toelichting Beheersverordening Spoorzone Naarden Toelichting Beheersverordening Spoorzone Naarden Conform artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Definitief Gemeente Naarden Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 10 oktober 2013 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 1 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Plan van Aanpak tot projectbesluiten in juni 2010 Datum 16 februari 2009 Status definitief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Plan van Aanpak tot projectbesluiten

Nadere informatie

Kwaliteitssprong openbaar vervoer Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad

Kwaliteitssprong openbaar vervoer Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad SCHIPHOL AMSTERDAM ALMERE LELYSTAD Kwaliteitssprong openbaar vervoer Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad Stand van zaken na de tweede fase Planstudie OV SAAL (2008/2009) Kwaliteitssprong openbaar

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 29 mei 2012 nummer: 2012_BW_00060 Onderwerp Beslispunten inzake RijnlandRoute en RijnGouweLijn vergadering AB Holland Rijnland

Nadere informatie

Planstudie Openbaar Vervoer

Planstudie Openbaar Vervoer Fase 1 maart 2008 Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol Amsterdam Almere Lelystad Colofon Uitgegeven door Ministerie van Verkeer en Waterstaat Informatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat

Nadere informatie

Second opinion op berekeningen voor de spoorverbinding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (SAAL)

Second opinion op berekeningen voor de spoorverbinding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (SAAL) CPB Notitie Datum : 6 november 2007 Aan : Ministerie van V&W, Projectorganisatie Planstudie OV-SAAL Second opinion op berekeningen voor de spoorverbinding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (SAAL)

Nadere informatie

Hoe de spoorcorridor Den Haag Rotterdam de R in het MIRT brengt

Hoe de spoorcorridor Den Haag Rotterdam de R in het MIRT brengt Hoe de spoorcorridor Den Haag Rotterdam de R in het MIRT brengt Jan Duffhues Movares Jan.duffhues@movares.nl Mario Genot Movares Mario.genot@movares.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 200 3 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 20 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

Projectscope: Voorkeursvariant dubbele overweg Tongersestraat Boxtel

Projectscope: Voorkeursvariant dubbele overweg Tongersestraat Boxtel Projectscope: Voorkeursvariant dubbele overweg Tongersestraat Boxtel Beschrijving van de Voorkeursvariant B14/B15 variant 6 die, op basis van de Variantenstudie dubbele overweg Tongersestraat d.d. 30 oktober

Nadere informatie

Hierbij treft u mijn antwoorden aan op de vragen van de leden Visser en De Boer (beiden VVD) over de Zaanse spoorlijn (ingezonden 11 maart 2015).

Hierbij treft u mijn antwoorden aan op de vragen van de leden Visser en De Boer (beiden VVD) over de Zaanse spoorlijn (ingezonden 11 maart 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 9 februari 2012 Betreft Project Zuidas. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 9 februari 2012 Betreft Project Zuidas. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Rijksstructuurvisie Almere, Amsterdam, Markermeer

Rijksstructuurvisie Almere, Amsterdam, Markermeer Rijksstructuurvisie Almere, Amsterdam, Markermeer Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 mei 2013 / rapportnummer 2518 238 Toetsing van het MER Het kabinet heeft in de RAAM 1 -brief van 6 november

Nadere informatie

Oude Rijnzone. Nota Ruimte budget 30 miljoen euro. Planoppervlak 425 hectare

Oude Rijnzone. Nota Ruimte budget 30 miljoen euro. Planoppervlak 425 hectare Nota Ruimte budget 30 miljoen euro Oude Rijnzone Planoppervlak 425 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Dit project was onderdeel van het kabinetsprogramma

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), tracé Meteren-Boxtel. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken en het vervolgproces

Nadere informatie

Presentatie Rijksvastgoedbedrijf

Presentatie Rijksvastgoedbedrijf Presentatie Rijksvastgoedbedrijf 13-10-2016 Projectorganisatie Zuidasdok 1 Inhoud Wat is Zuidasdok? Feiten Samenwerken! 2 Historie Lange tijd groots plan met privaat geld Crisis 2008 betekende einde plan

Nadere informatie

Voorkeursbeslissing. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Voorkeursbeslissing. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Extra ruimte op het spoor Er gaan 6 intercity

Nadere informatie

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare IJsseldelta- Zuid Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro Planoppervlak 650 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanleg Hanzelijn met linksonder viaducten

Nadere informatie

Notitie spoorontwikkelingen Diemen 2013

Notitie spoorontwikkelingen Diemen 2013 Notitie spoorontwikkelingen Diemen 2013 1. Inleiding Er spelen veel ontwikkelingen op het spoor in Diemen. Deze ontwikkelingen komen aan de orde in diverse projecten en overleggen waar de gemeente Diemen

Nadere informatie

U R G E N T URGENT U R G E N T

U R G E N T URGENT U R G E N T RANDSTADURGENT Randstad-besluiten: Amsterdam Almere Markermeer RAAM-BRIEF RANDSTADURGENT Randstad-besluiten: Amsterdam Almere Markermeer RAAM-BRIEF Foto Menno Kuipers 4 Randstad-besluiten: Amsterdam

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

2019D09373 LIJST VAN VRAGEN

2019D09373 LIJST VAN VRAGEN 2019D09373 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het Toekomstbeeld openbaar

Nadere informatie

Business case Woerden Utrecht Centraal

Business case Woerden Utrecht Centraal December 2009 IN DIT NUMMER Randstadspoor gaat naar Harderwijk Randstadspoor gaat naar Harderwijk Business Case Woerden - Utrecht Centraal Ontwikkelingen SpoortA27 Station Breukelen blijft groeien Besluit

Nadere informatie

MIRT-procedure. Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

MIRT-procedure. Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer MIRT-procedure #onzea2 Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer Definiëring en afbakening van het probleem en het proces van de verkenningsfase Kern van de verkenningsfase is trechteren:

Nadere informatie

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Lasten totaal MRA Bureau 1.565.300 Uitvoering MRA Economie - Werkplan PRES 4.950.000 Uitvoering MRA Ruimte - Werkplan PRO

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Value Management: instrument voor snelle en goede besluitvorming

Value Management: instrument voor snelle en goede besluitvorming Value Management: instrument voor snelle en goede besluitvorming Toepassing in de MIRT Verkenning Calandbrug Timme Hendriksen [ProRail] Michael van de Paverd [I&M PP] Sessie: Value Management (VM) Even

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD vergaderdatum 25maart 2008 agendapunt : 14 voorstelnummer : 2008/11 onderwerp : Raadsvoordracht resultaten 7 e Noordvleugelconferentie Op 14 december 2007 vond de 7 e Noordvleugelconferentie plaats. Door

Nadere informatie

Bestuursconvenant Almere Centrum Weerwater

Bestuursconvenant Almere Centrum Weerwater Bestuursconvenant Almere Centrum Weerwater De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gezeteld te s-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door de Hoofd-Ingenieur Directeur Dienst IJsselmeergebied,

Nadere informatie

Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio

Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 70 Haarlem, 14 augustus 2007 Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio Bijlagen: - Ontwerpbesluit - Convenant Omgevingskwaliteit

Nadere informatie