MKBA RRAAM. Maatschappelijke kosten-batenanalyse Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MKBA RRAAM. Maatschappelijke kosten-batenanalyse Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer"

Transcriptie

1 MKBA RRAAM Maatschappelijke kosten-batenanalyse Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer Deze uitgave toont de resultaten van de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) voor het Rijk-regioprogramma Amsterdam- Almere-Markermeer. Een MKBA geeft het rendement van een investering voor de gehele maatschappij weer, op nationaal niveau. De effecten op onze welvaart zijn daarbij, voor zover mogelijk, uitgedrukt in geld. Een uitvoerige beschrijving van de in de MKBA onderzochte alternatieven en varianten staat in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. In aanvulling daarop is ook een door de Stichting Almere Bereikbaar ontwikkeld alternatief meegenomen, het. Voor het alternatief met een IJtram van ROVER is separaat een MKBA Light opgesteld. Drievoudige ambitie De noordelijke Randstad kan in de komende 20 tot 30 jaar uitgroeien tot een internationaal concurrerende Europese topregio. Om dit te bereiken, zijn investeringen nodig in moderne woon- en werklocaties, goede bereikbaarheid en mogelijkheden voor recreatie en natuur. Rijk en regio hebben voor dit gebied een drievoudige ambitie geformuleerd: De groei van Almere met woningen; Een verbetering van de bereikbaarheid; Een kwaliteitsverbetering van natuur, water en recreatie in het IJmeer en Markermeer. Scope van de MKBA RRAAM De MKBA berekent de welvaartseffecten van vier alternatieven en bijbehorende varianten voor het realiseren van de drievoudige ambitie. RRAAM bevindt zich in de verkenningsfase van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en volgt de stappen van Sneller en Beter. Inmiddels zijn de startfase en analytische fase van de verkenning doorlopen. De MKBA is onderdeel van de derde fase van de verkenning: de beoordelingsfase. Samen met andere onderzoeken levert de MKBA informatie op voor het Beoordelingskader dat gebruikt wordt ten behoeve van de besluitvorming over RRAAM. Nulalternatief De welvaartseffecten van de alternatieven zijn uitgedrukt in geld, als extra maatschappelijke kosten en baten ten opzichte van een (fictief ) beleidsarm nulalternatief. De situatie in dit nulalternatief kan in theorie ontstaan wanneer uitsluitend rekening wordt gehouden met reeds genomen besluiten. Het nulalternatief van deze MKBA ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: Nieuwbouw van woningen in Almere; Weguitbreiding Schiphol Amsterdam Almere (SAA); Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), inclusief maatregelen voor de middellange termijn op de openbaar vervoercorridor Schiphol Amsterdam Almere (OV SAAL); Realisatie pakket Stedelijke Bereikbaarheid Almere, gekoppeld aan de bouwlocaties en SAA; Uitvoering van de eerste fase maatregelen Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES) in het Markermeer-IJmeer.

2 De maatschappelijke kosten en baten van alle alternatieven zijn berekend voor twee toekomstscenario s van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving: Global Economy en Regional Communities. De varianten op de alternatieven zijn alleen met het Global Economy-scenario doorgerekend. De verschillen tussen de scenario s vertalen zich in verschillende woningvragen en mobiliteitsniveaus. De analyse met Global Economy gaat uit van nieuwbouw van woningen in Almere en de analyse met Regional Communities gaat uit van nieuwbouw van woningen in Almere. Overigens is in de Consultatienotitie RRAAM gesteld dat bij een omvang van woningen een IJmeerverbinding niet in beeld komt. Sommige welvaartseffecten zijn met de beschikbare kennis en informatie niet in geld uit te drukken. Voor die effecten is met plussen en minnen aangegeven of ze positief of negatief zijn. Onderstaande tabel geeft het totale investeringsvolume van maatregelen in verstedelijking, bereikbaarheid en natuur: De investeringen in de verstedelijking van de alternatieven bestaan uit de investeringen voor het ontwikkelen en functie- en bouwrijp maken van de grond, het groen/blauw-casco en Stedelijke Bereikbaarheid Almere. De investeringen in bereikbaarheid betreffen de snelle busverbinding (alternatief Hollandse Brug) en nieuwe metroverbindingen (alternatieven IJmeerbrug, IJmeertunnel en ), bovenop de investeringen in bereikbaarheid die al zijn voorzien in het nulalternatief (SAA en OV SAAL). De investeringen in natuur betreffen de investeringen in mitigerende maatregelen en maatregelen TBES fase 1, die in elk van de alternatieven genomen moeten worden. Binnen de alternatieven IJmeerbrug en zijn deze investeringen niet voldoende om de alternatieven vergunbaar te maken. Daarvoor moeten óók de maatregelen TBES fase 2 genomen worden. Natuurmaatregelen Het Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES) ziet er als volgt uit: Hoorn IJmeer TBES fase 1 Natuurmaatregelen waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden 1. Pilot oermoeras 2. Verbeteren vismigratie 3. Luwtemaatregelen Hoornse Hop 1 Markermeer 2 Enkhuizen Almere-Stad Lelystad TBES fase 1+2 Minimale pakket aan natuurmaatregelen om de ecologische neergaande trend te keren en een 1. Grootschalig moeras Houtribdijk 2. Verbeteren vismigratie 3. Luwtemaatregelen Hoornse Hop 4. Vooroever Lepelaarsplassen Investeringsvolume alternatieven in nominale waarde (mln Euro) Nulalternatief Hollandse Brug IJmeerverbinding brug IJmeerverbinding tunnel Verstedelijking Woningbouw en groen/blauw Stedelijke bereikbaarheid Almere Bereikbaarheid Nieuw aangelegde infrastructuur SAA+OV SAAL Natuur Mitigerende maatregelen TBES fase 1 TBES fase Totaal investering NB: In de tabel zijn de kosten van natuurmaatregelen opgenomen om een bepaald alternatief vergund te krijgen. Bij alle alternatieven kan ervoor gekozen worden om een combinatie te maken met TBES fase 2 en eindbeeld TBES. De nominale bedragen uit bovenstaande tabel zijn voor de MKBA contant gemaakt (zie kwantitatieve beoordeling). De contante waarde is de huidige geldwaarde van een bedrag dat in de toekomst betaald of ontvangen wordt.

3 Vier alternatieven Hollandse Brug Snelle busverbinding tussen: - Almere Pampus, Centrum en Oosterwold - Almere Pampus en station Poort 20 bussen per uur in de spits Rijtijd trein Almere Centrum Amsterdam Zuid: 21 min Vergunbaar bij uitvoering natuurmaatregelen TBES fase IJmeerverbinding brug Nieuwe metroverbinding tussen Diemen-Zuid, IJburg en Almere Aansluitend op metrolijn Sloterdijk Amsterdam Zuid Diemen Passage IJmeer: brug (6,4 km) 12 (tot ) metro s per uur Rijtijd metro station Almere Centrum Amsterdam Zuid: 24 min Vergunbaar bij uitvoering natuurmaatregelen TBES fase 1 en IJmeerverbinding tunnel Nieuwe metroverbinding tussen Diemen-Zuid, IJburg en Almere Aansluitend op metrolijn Sloterdijk Amsterdam Zuid Diemen Passage IJmeer: tunnel (5,1 km) 12 (tot ) metro s per uur Rijtijd metro station Almere Centrum Amsterdam Zuid: 24 min Vergunbaar bij uitvoering natuurmaatregelen TBES fase Nieuwe metroverbinding tussen Diemen-Zuid en Almere Aansluitend op metrolijn Sloterdijk Amsterdam Zuid Diemen Passage zuidelijk IJmeer via korte brug en tunnel onder kustzone Muiden metro s per uur Rijtijd metro station Almere Centrum Amsterdam Zuid: 29 min Woningbouw op 50 ha landtong bij Almere Pampus Vergunbaar bij uitvoering natuurmaatregelen TBES fase 1 en Centrum/Weerwater Pampus Oosterwold Binnenstedelijk

4 IJmeerverbinding tunnel IJmeerverbinding brug Hollandse Brug PM PM PM PM *** grotere kosteneffectiviteit en/of meer mogelijkheden **** extra ruimte om ontwikkelingen in natuurgebied vergund te krijgen Optiewaarde **** Recreatie/visserij*** Bereikbaarheid Opbrengst zandwinning Natuurmaatregelen (TBES fase 1 en 2) * busbaan, metrolijn, brug, tunnel, etc., excl. kosten mitigerende maatregelen i.v.m. geluidshinder, lichthinder en luchtverontreiniging ** efficiëntere productie door betere uitwisseling Arbeidsmarkt- en agglomeratie-effecten** Grotere betrouwbaarheid van ov Kans op een zitplaats in ov Kosten van ov-kaartje Verstedelijking Deur-tot-deur reistijd van ov-reizigers Netto opbrenst van ov-bedrijven Beheer/onderhoud nieuw aangelegde infrastructuur Nieuw aangelegde infrastructuur* Groter woongenot en/of stijging vastgoedwaarde Verschil tussen huurprijs en huurwaarde Correctie i.v.m. btw-vrijstellingen Economische waarde grond Reële prijsstijging woningen Opbrengst vastgoedontwikkeling Kwantitatieve beoordeling Netto contante waarde in mln euro Natuur

5 Eindsaldo kwantitatieve beoordeling Maatschappelijke kosten en baten zijn waar mogelijk uitgedrukt in geldbedragen ten opzichte van het nulalternatief. Opbrengsten en andere baten zijn positief, investeringen en andere kosten zijn negatief. Alle bedragen zijn afgerond op 10 miljoen euro. Saldo verstedelijking Saldo bereikbaarheid Saldo natuur IJmeerverbinding brug IJmeerverbinding tunnel Totaalsaldo bovengrens Global Economy Saldo kosten - baten Global Economy ondergrens Global Economy Saldo kosten - baten Regional Communities* * In de Consultatienotitie RRAAM is omschreven dat bij een omvang van woningen een IJmeerverbinding niet in beeld komt.

6 Bereikbaarheid Eindsaldo kwalitatieve beoordeling Natuur Overig Effecten ten opzichte van het nulalternatief Fysieke inpassing (ruimtebeslag, barrierewerking) Invloed op kenmerken ecologisch systeem Natura 2000 Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Landschap & cultuurhistorie Potentie nieuwe landschappen Archeologische waarden Klimaat (waterveiligheid, wateroverlast, hittestress) Bodem (bodemkwaliteit, grondbalans) Waterkwaliteit zeer positief positief negatief zeer negatief in een enkel geval is om de sterkte van effect te benadrukken, gebruik gemaakt van >++ of >- - geen verschil geen effect Hollandse Brug Efficiënte verbetering van openbaar vervoer binnen Almere en kortere reistijd tussen Almere en Amsterdam. Strikt genomen hoeft verbetering ecologische kwaliteit Markermeer/IJmeer niet, al levert dit wel meerwaarde. IJmeerverbinding brug Door infrastructurele ingreep kortere reistijd per openbaar vervoer tussen Almere en Amsterdam en agglomeratievoordelen. Substantiële effecten op natuur en landschap. Is alleen mogelijk bij verbetering ecologische kwaliteit Markermeer/IJmeer. Effecten hiervan op de gebruikswaarde van het gebied zijn nog onbekend. IJmeerverbinding tunnel Iets duurdere infrastructurele ingreep dan IJmeerbrug, met vergelijkbare effecten. Omdat het effect op de leefomgeving kleiner is, is minder mitigatie nodig. Strikt genomen hoeft verbetering ecologische kwaliteit Markermeer/IJmeer niet, al levert dit wel meerwaarde. Door infrastucturele ingreep kortere reistijd per openbaar vervoer tussen Almere en Amsterdam, maar de tijdwinst is kleiner dan bij IJmeeralternatief (brug en tunnel). Levert minder kwaliteit op voor IJburg. Vanwege effect op de leefomgeving is meer mitigatie nodig, evenals verbetering ecologische kwaliteit Markermeer/IJmeer. Verstedelijkingsvariant is duurder en levert minder op.

7 Conclusies MKBA RRAAM De alternatieven Hollandse Brug en IJmeerverbinding tunnel zijn na uitvoering van de natuurmaatregelen van TBES fase 1 realiseerbaar. Van deze twee heeft het alternatief Hollandse Brug een positief effect op de welvaart onder Global Economy. De baten voor reizigers en openbaar vervoerexploitatenten zijn groter dan de kosten van aanleg en onderhoud. Onder Regional Communities zijn de kosten en baten in evenwicht. Het IJmeeralternatief (brug of tunnel) biedt ten opzichte van het alternatief Hollandse Brug meer voordelen voor openbaar vervoerreizigers, vooral voor de toekomstige inwoners van Almere Pampus, een betere grondexploitatie en grotere agglomeratie-effecten. De welvaartswaarde van deze voordelen is echter lager dan de kosten van aanleg en onderhoud van de nieuwe infrastructuur. Hierdoor is er in dit alternatief per saldo een negatief effect op de welvaart, zowel bij lage als hoge groei. Voor de alternatieven IJmeerbrug en Zuidelijk Tracé is minimaal de uitvoering van de TBES fase 1 en 2 nodig. Daardoor zijn de kosten van deze integrale alternatieven hoger en is het totaaleffect op de welvaart vergelijkbaar met dat van de IJmeertunnel. Het kent evenals het IJmeeralternatief hoge baten voor openbaar vervoerreizigers (vooral van en naar Almere Pampus) en ook bij dit alternatief mogen substantiële agglomeratie-effecten worden verwacht. foto: Elisa Bours

8 In RRAAM werken het Rijk, de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en de gemeenten Almere en Amsterdam samen om de drievoudige ambitie op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en ecologie in de Noordelijke Randstad vorm te geven. De in deze uitgave gebruikte informatie is afkomstig van de door ECORYS opgestelde MKBA voor RRAAM en is door Lijn43 en Studio Barten bewerkt en gevisualiseerd. Voor meer informatie over het project: November 2012

MKBA RRAAM. Rijk-Regioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer. Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rotterdam, 22 oktober 2012

MKBA RRAAM. Rijk-Regioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer. Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rotterdam, 22 oktober 2012 MKBA RRAAM Rijk-Regioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer SAMENVATTING EINDRAPPORT Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rotterdam, 22 oktober 2012 MKBA RRAAM Rijk-Regioprogramma

Nadere informatie

MKBA RRAAM. Rijk-Regioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer. Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rotterdam, 29 juni 2012

MKBA RRAAM. Rijk-Regioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer. Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rotterdam, 29 juni 2012 MKBA RRAAM Rijk-Regioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer EINDRAPPORT Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rotterdam, 29 juni 2012 MKBA RRAAM Rijk-Regioprogramma Amsterdam - Almere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 089 Urgentieprogramma Randstad Nr. 99 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 april 2013 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Beoordelingskader. Rijk-Regioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer (RRAAM) EINDRAPPORT. Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Beoordelingskader. Rijk-Regioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer (RRAAM) EINDRAPPORT. Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beoordelingskader Rijk-Regioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer (RRAAM) EINDRAPPORT Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rotterdam/Amersfoort, 29 juni 2012 Beoordelingskader Rijk-Regioprogramma

Nadere informatie

CPB/PBL Notitie. Conclusies en samenvatting. Planbureau voor de Leefomgeving. Projectbureau RRAAM

CPB/PBL Notitie. Conclusies en samenvatting. Planbureau voor de Leefomgeving. Projectbureau RRAAM Planbureau voor de Leefomgeving CPB/PBL Notitie Aan: Projectbureau RRAAM Datum: 30 oktober 2012 Betreft: Second Opinion MKBA RRAAM Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383

Nadere informatie

MKBA RRAAM. Lessen voor andere projecten? Wim Spit. Symposium Betere Besluitvorming met MKBA, 2 oktober 2013

MKBA RRAAM. Lessen voor andere projecten? Wim Spit. Symposium Betere Besluitvorming met MKBA, 2 oktober 2013 MKBA RRAAM Lessen voor andere projecten? Wim Spit Symposium Betere Besluitvorming met MKBA, 2 oktober 2013 Centrale vragen 1. Waar staat RRAAM voor? 2. Wat is er speciaal aan de MKBA RRAAM? 3.Uitkomsten

Nadere informatie

Ministerie van I en M DGRW Drs M.J. Ruis Postbus EX Den Haag. Datum 19 december 2012 Betreft CRA Advies consultatienotitie RRAAM

Ministerie van I en M DGRW Drs M.J. Ruis Postbus EX Den Haag. Datum 19 december 2012 Betreft CRA Advies consultatienotitie RRAAM > Retouradres Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Ministerie van I en M DGRW Drs M.J. Ruis Postbus 20901 2500 EX Den Haag Atelier Rijksbouwmeester College van Rijksadviseurs Oranjebuitensingel 90 2511 VE Den

Nadere informatie

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC)

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) notitie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Johan Visser April 2011 Pagina 1 van 9 scenario s en gevoeligheidsanalyse

Nadere informatie

Methode van werken. Vier alternatieven. DE AUTEUrS

Methode van werken. Vier alternatieven. DE AUTEUrS Wezenlijke milieuverschillen vroeg in beeld Milieueffectenanalyse RAAM-brief 2 6 In november 2009 heeft het Kabinet een aantal principekeuzes gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied Amsterdam Almere

Nadere informatie

Verstedelijking en OV voor Almere

Verstedelijking en OV voor Almere Verstedelijking en OV voor Almere Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Peter Zwaneveld Gerbert Romijn Inhoud Wat is een maatschappelijke kosten-batenanalyse? Opzet van de analyse Bevindingen

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST RRAAM

BESTUURSOVEREENKOMST RRAAM BESTUURSOVEREENKOMST RRAAM Bestuursovereenkomst 13 november 2013 Inhoudsopgave Partijen 3 Overwegingen 4 1 Algemene bepalingen 5 1.1 Begripsbepalingen 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Gebiedsafbakening 5 1.4

Nadere informatie

GOOI EN VECHTSTREEK Samen meer, meer samen

GOOI EN VECHTSTREEK Samen meer, meer samen INTERGEMEENTELIJK BUREAU GOOI EN VECHTSTREEK Samen meer, meer samen Overleg en samenwerking van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren Reactie (concept)

Nadere informatie

Eindevaluatie Groot Project. Rijk-Regioprogramma- Amsterdam Almere Markermeer. Ministerie van Infrastructuur en Milieu April 2017

Eindevaluatie Groot Project. Rijk-Regioprogramma- Amsterdam Almere Markermeer. Ministerie van Infrastructuur en Milieu April 2017 Eindevaluatie Groot Project Rijk-Regioprogramma- Amsterdam Almere Markermeer 2017 Ministerie van Infrastructuur en Milieu April 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Voorgeschiedenis Groot Project...

Nadere informatie

MKBA Windenergie binnen de 12-mijlszone

MKBA Windenergie binnen de 12-mijlszone MKBA Windenergie binnen de 12-mijlszone Den Haag, 3 november 2014 Niels Hoefsloot Ruben Abma Inhoud presentatie 1. Onderzoeksmethode en uitgangspunten 2. Directe effecten 3. Indirecte/externe effecten

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Pagina 1 Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Milieufederatie Flevoland Milieufederatie Noord- Holland

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad 20 september 2012, het college van Dijkgraaf en Heemraden, 27 november september 2012 H.

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad 20 september 2012, het college van Dijkgraaf en Heemraden, 27 november september 2012 H. V ERGADERDATUM 27 november 2012 SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 5 september 2012 H. Bouwhuis ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 10 Stand van zaken ontwikkelingen Almere PROGRAMMA Algemeen

Nadere informatie

PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD

PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD DOEL Het doel van de planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (Planstudie OV SAAL), is een OV-kwaliteitssprong door

Nadere informatie

Concept 28 juni Consultatienotitie

Concept 28 juni Consultatienotitie Concept 28 juni 2012 Consultatienotitie Pagina 2 van 59 Inhoud Leeswijzer 5 1 Stap voor stap naar een rijksstructuurvisie 7 1.1 Uitgangspunt: RAAM-brief 7 1.2 Naar een rijksstructuurvisie: in vier stappen

Nadere informatie

Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 3 RRAAM

Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 3 RRAAM Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 3 RRAAM Rijk-regioprogramma-Amsterdam-Almere- Markermeer Uitgebracht ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Peildatum 30 juni 2012 Datum 10 oktober

Nadere informatie

PlanMER RRAAM. Rapport. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. juni 2012 eindconcept

PlanMER RRAAM. Rapport. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. juni 2012 eindconcept PlanMER RRAAM Rapport Ministerie van Infrastructuur en Milieu juni 2012 eindconcept PlanMER RRAAM Rapport dossier : BA7960-100-101 registratienummer : MD-DE20120245 versie : 1.0 classificatie : openbaar

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

OOgst consultatie 2012

OOgst consultatie 2012 Oogst consultatie 2012 Oogst Consultatie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten en uitvoering consultatie... 4 3. Oogst consultatie publiek (bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven)...

Nadere informatie

Bereikbaarheid, MKBA en bekostiging

Bereikbaarheid, MKBA en bekostiging Bereikbaarheid, MKBA en bekostiging De MKBA is meer dan alleen maar een instrument om subsidie op te halen Dag van de lightrail, 28 Januari 2015 Barry Ubbels www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525

Nadere informatie

Schaalsprong Almere: een kosten-batenanalyse

Schaalsprong Almere: een kosten-batenanalyse P. 128 Karst Geurs, Gusta Renes, Gerbert Romijn en Peter Zwaneveld Schaalsprong Almere: een kosten-batenanalyse Figuur 1: overzichtskaart Almere en omgeving P. 129 Stedelijk schoon en een metropolitane

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 089 Urgentieprogramma Randstad Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

oktober 2009 Eindrapport corridor Den Haag Rotterdam Ruimtelijk economische effecten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

oktober 2009 Eindrapport corridor Den Haag Rotterdam Ruimtelijk economische effecten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Ruimtelijk economische effecten corridor Den Haag Rotterdam Eindrapport oktober 2009 Titel Datum Versie Kenmerk Opdrachtgever Uitvoering Colofon Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM

VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM IN HET KADER VAN HET PROJECT DE MEERWAARDE VAN BIODIVERSITEIT 6 oktober 2011 Verslag belanghebbendensessie VBIJ in Almere in het kader van het project De

Nadere informatie

RAAM-brief. MR-versie 6-11-2009

RAAM-brief. MR-versie 6-11-2009 RAAM-brief MR-versie 6-11-2009 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Deel A: Visie, fasering en maatregelen 15 1 Inleiding 16 2 De Noordelijke Randstad als topregio: een overzicht van bestaande visies 19 2.1

Nadere informatie

Synergie tussen MIRT projecten: synergie in de directe en indirecte effecten

Synergie tussen MIRT projecten: synergie in de directe en indirecte effecten 3 - van den Burghweg 1 2628 CS Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088) 798 2 222 F (088) 798 2 999 dvsloket@rws.nl http://www.rijkswaterstaat.nl/ dvs Synergie tussen MIRT projecten: synergie in de directe

Nadere informatie

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC)

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) notitie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Johan Visser April 2011 Pagina 1 van 9 Samenvatting Het Kennisinstituut

Nadere informatie

Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL

Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL De alternatieven en varianten die binnen de Structuurvisie Zuiderzeelijn worden uitgewerkt, kunnen worden onderverdeeld in drie oplossingsrichtingen:

Nadere informatie

Onderwerp: TWIN-H Uitvoeringsprogramma Kust, deelproject Luwtemaatregelen Hoornse Hop

Onderwerp: TWIN-H Uitvoeringsprogramma Kust, deelproject Luwtemaatregelen Hoornse Hop Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 26 Haarlem, 14 februari 2012 Onderwerp: TWIN-H Uitvoeringsprogramma Kust, deelproject Luwtemaatregelen Hoornse Hop Bijlagen: ontwerpbesluit, projectformat

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente

Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente Wijzigingen bij 2,4 miljoen passagiers Opdrachtgever: Vliegwiel Twente Maatschappij ECORYS Nederland BV Rotterdam, 23 september 2009 ECORYS Nederland BV Postbus 4175

Nadere informatie

Analyse varianten bus en tram

Analyse varianten bus en tram Analyse varianten bus en tram Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen/Jan Smit Karin Sweering, teamleider infra Pieter

Nadere informatie

Lightrail en het IJ. Joost Bolck. Van A tot Z via het IJ 19 oktober 2017

Lightrail en het IJ. Joost Bolck. Van A tot Z via het IJ 19 oktober 2017 Lightrail en het IJ Joost Bolck Van A tot Z via het IJ 19 oktober 2017 Onderwerpen Subtitle 1 OV-SAAL 2009 2 Verbeterde IJmeerverbinding 2010/2011 3 2017 4 Stellingen 19/10/2017 Mott MacDonald Van A tot

Nadere informatie

Second opinion op berekeningen voor de spoorverbinding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (SAAL)

Second opinion op berekeningen voor de spoorverbinding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (SAAL) CPB Notitie Datum : 6 november 2007 Aan : Ministerie van V&W, Projectorganisatie Planstudie OV-SAAL Second opinion op berekeningen voor de spoorverbinding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (SAAL)

Nadere informatie

Module: Aanpassing kruispunt

Module: Aanpassing kruispunt Module: Aanpassing kruispunt Invullen van de tool In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie reistijd

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 9 februari 2012 Betreft Project Zuidas. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 9 februari 2012 Betreft Project Zuidas. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland. Is het rijk aan zet? Willem Ligtvoet, 19 april 2011

Klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland. Is het rijk aan zet? Willem Ligtvoet, 19 april 2011 Klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Is het rijk aan zet? 1 Voorstudie PBL (2009) Speerpunten klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling: 1. Waterveiligheid 2. Zoetwatervoorziening 3. Klimaatbestendige

Nadere informatie

Ontwikkelas Weert Roermond Studie N280-West. Toelichting effectenstudies Informatiebijeenkomst 12 januari 2011

Ontwikkelas Weert Roermond Studie N280-West. Toelichting effectenstudies Informatiebijeenkomst 12 januari 2011 Ontwikkelas Weert Roermond Studie N280-West Toelichting effectenstudies Informatiebijeenkomst 12 januari 2011 1 Effectenstudies Doelstellingen regiovisie ontwikkelas N280: Doorstromingsproblemen Leefbaarheids-

Nadere informatie

7. Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

7. Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad 7. Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad doel Het doel van de planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (Planstudie OV SAAL) is een grote OV-kwaliteitssprong

Nadere informatie

Bijlage 2 Financiële resultaten

Bijlage 2 Financiële resultaten Financiële resultaten 1 , Financiële resultaten Alle bedragen in miljoenen euro s Uitvoeringsplanning Jaren 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Infrastructurele maatregelen

Nadere informatie

Module: Ontbrekende schakel in netwerk

Module: Ontbrekende schakel in netwerk Module: Ontbrekende schakel in netwerk Invullen In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Investeringen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Een metro van Amsterdam

Een metro van Amsterdam Werkmaatschappij Amsterdam-Almere Een metro van Amsterdam naar Almere Optimalisatierapport Een metro van Amsterdam naar Almere Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Inleiding 6 1.1 Doel van deze optimalisatiestudie

Nadere informatie

RIJKSSTRUCTUURVISIE AMSTERDAM - ALMERE - MARKERMEER

RIJKSSTRUCTUURVISIE AMSTERDAM - ALMERE - MARKERMEER Rijksstructuurvisie Amsterdam - Almere - Markermeer RIJKSSTRUCTUURVISIE AMSTERDAM - ALMERE - MARKERMEER In RRAAM werken het Rijk, de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en de gemeenten Almere

Nadere informatie

Nut & noodzaak MIRT-projecten. Review van het gebruik van economische scenario s bij doorrekening van MIRT-projecten

Nut & noodzaak MIRT-projecten. Review van het gebruik van economische scenario s bij doorrekening van MIRT-projecten Nut & noodzaak MIRT-projecten Review van het gebruik van economische scenario s bij doorrekening van MIRT-projecten Overzicht Korte introductie CE Delft Achtergrond Aanleiding en doel van het onderzoek

Nadere informatie

Worden niet-geprijsde effecten evenwichtig meegenomen?

Worden niet-geprijsde effecten evenwichtig meegenomen? Natuur in MKBA s Worden niet-geprijsde effecten evenwichtig meegenomen? 22-11-2012, Vincent Linderhof, Arianne de Blaeij, Janneke Vader (LEI), Carl Koopmans (SEO/VU) en Piet Rietveld (VU) Natuur Reistijd

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere doel Uitbreiding van de wegcapaciteit in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere, inclusief bijbehorende groenblauwe maatregelen ten behoeve van de ruimtelijke

Nadere informatie

Overzicht documenten programma Noordvleugel

Overzicht documenten programma Noordvleugel Overzicht documenten programma Noordvleugel PROGRAMMA NOORDVLEUGEL: - Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 1 - Basisdocument Noordvleugel en NV -Utrecht 1 - Structuurdocument Noordvleugel VERSTEDELIJKING ALMERE

Nadere informatie

Almere Weerwaterzone 45

Almere Weerwaterzone 45 Almere Weerwaterzone 45 Nota Ruimte budget 88,6 miljoen euro Planoppervlak hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Schaalsprong Almere, waar Almere Weerwaterzone

Nadere informatie

Bestuursconvenant Almere Centrum Weerwater

Bestuursconvenant Almere Centrum Weerwater Bestuursconvenant Almere Centrum Weerwater De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gezeteld te s-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door de Hoofd-Ingenieur Directeur Dienst IJsselmeergebied,

Nadere informatie

EEN TOEKOMSTBESTENDIG MARKERMEER-IJMEER. Eindrapport Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer

EEN TOEKOMSTBESTENDIG MARKERMEER-IJMEER. Eindrapport Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer EEN TOEKOMSTBESTENDIG MARKERMEER-IJMEER Eindrapport Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer Inhoud Voorwoord...4 Leeswijzer...5 Verantwoording...6 Samenvatting...7 Blok 1: Toekomstbeeld Markermeer-IJmeer (2009)...13

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

MEMO. Contact: Marijn den Uijl,

MEMO. Contact: Marijn den Uijl, MEMO Deze memo beschrijft de stand van zaken van het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam (januari 2017). Voor meer informatie en publicaties: www.mirtoostkantamsterdam.nl Contact: Marijn den Uijl, m.denuijl@regiogv.nl

Nadere informatie

Noordwest-Nederland 2

Noordwest-Nederland 2 Noordwest-Nederland 2 Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven MIRT Onderzoeken Kaarten Project- en programmabladen Visie Het MIRT-gebied Noordwest-Nederland

Nadere informatie

over de TOEKOMSTVISIE IJMEER

over de TOEKOMSTVISIE IJMEER Juni 2006 Adviesnr. 300 Serie 2006, nr. 09 over de TOEKOMSTVISIE IJMEER Aan: Het Gemeentebestuur van Amsterdam ADVIES van de ARS over de TOEKOMSTVISIE IJMEER INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING en AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Kwartaalbericht. Almere 2.0 en RRAAM

Kwartaalbericht. Almere 2.0 en RRAAM Kwartaalbericht Almere 2.0 en RRAAM Nummer 8 1 juli 2012 Kwartaaloverzicht 8.indd 1 05-07-12 12:20 Utre Waterland Amsterdam IJmeer Groene Hart Kwartaaloverzicht 8.indd 2 05-07-12 12:20 Blauwe Hart er Almere

Nadere informatie

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting MKBA Windenergie Lage Weide Delft, april 2013 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.J. (Martijn) Blom M.J. (Marnix) Koopman Inleiding Het Utrechtse College en de Gemeenteraad zetten in op de ambitie

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

ONTWERP-RIJKSSTRUCTUURVISIE AMSTERDAM - ALMERE - MARKERMEER

ONTWERP-RIJKSSTRUCTUURVISIE AMSTERDAM - ALMERE - MARKERMEER ONTWERP-RIJKSSTRUCTUURVISIE AMSTERDAM - ALMERE - MARKERMEER Ontwerp-Rijksstructuurvisie Amsterdam - Almere - Markermeer Ministerie van Infrastructuur en Milieu Overzichtskaart Noordvleugel van de Randstad

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Aanvulling MKBA Spui: drie alternatieve scenario s (jan. 2011)

Aanvulling MKBA Spui: drie alternatieve scenario s (jan. 2011) Aanvulling MKBA Spui: drie alternatieve scenario s (jan. 2011) Voorliggende notitie is een aanvulling op de door Decisio uitgevoerde MKBA Cultuurforum Spui (10 juni 2010). In deze aanvulling worden drie

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen Marktuitvraag Ecologie RRAAM

1 e Nota van Inlichtingen Marktuitvraag Ecologie RRAAM 1 e Nota van Inlichtingen Marktuitvraag Ecologie RRAAM 19 maart 2012 Voor u ligt de 1 e Nota van Inlichtingen (nota) behorend bij de Marktuitvraag Ecologie RRAAM van de Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Laren, 3 mei 2017 Marijn den Uijl Programmamanager Fysiek Domein 1 Regio Gooi en Vechtstreek 2 Regio Gooi en

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station Zwolle: animatie Vernieuwing station Zwolle Aanpassen sporen in

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Nieuwsbrief Markermeer-IJmeer

Nieuwsbrief Markermeer-IJmeer Nieuwsbrief Markermeer-IJmeer Juni 2013 Steun voor doorontwikkeling 1 Almere Natuurkwaliteit Markermeer- 2 IJmeer een stap dichterbij Natuurlijker MarkermeerIJmeer 3 Marker Kwelderwerken en Marker Stapsteen

Nadere informatie

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+ 5. AFWEGING EN KEUZE Om tot een keuze van het voorkeursalternatief voor de nieuwe verbinding tussen de Centrale Zone en het rijkswegennet te kunnen komen, is de volgende werkwijze toegepast. Eerst zijn

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap

Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap Samenstelling portefeuillehouderoverleg: Theo Reijn (voorzitter, Wijdemeren), Liesbeth Boersen (Blaricum), Lia de Ridder (Bussum), Floris Voorink (Hilversum),

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 29 mei 2012 nummer: 2012_BW_00060 Onderwerp Beslispunten inzake RijnlandRoute en RijnGouweLijn vergadering AB Holland Rijnland

Nadere informatie

Proces GA tot volgend BO-MIRT

Proces GA tot volgend BO-MIRT Proces GA tot nu toe 1. Start eind 2011 2. April 2012 fase 0 document + DO MIRT -> onderzoeksvragen 3. Thema-trio s 4. DO MIRT juli 2012 -> richtinggevende besluiten (opgaven, thema s, regio) 5. Zomer

Nadere informatie

Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam- Almere (SAA) A1/A6 Diemen Almere Havendreef. Voorzitter: Albert Jan Schiphorst 27 oktober 2015 Almere

Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam- Almere (SAA) A1/A6 Diemen Almere Havendreef. Voorzitter: Albert Jan Schiphorst 27 oktober 2015 Almere Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam- Almere (SAA) A1/A6 Diemen Almere Havendreef Voorzitter: Albert Jan Schiphorst 27 oktober 2015 Almere Introductie Aanwezige organisaties: Bouwcombinatie SAAone Provincie

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Modellen als hulpmiddel bij het ontwerpen van een optimaal multimodaal verkeersnetwerk Ties Brands 06/03/2014 1

Modellen als hulpmiddel bij het ontwerpen van een optimaal multimodaal verkeersnetwerk Ties Brands 06/03/2014 1 Modellen als hulpmiddel bij het ontwerpen van een optimaal multimodaal verkeersnetwerk Ties Brands 06/03/2014 1 Ties Brands Promovendus bij Centre for Transport Studies Dagelijks begeleider: Luc Wismans

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Planstudie Uithoornlijn Maatschappelijke kosten en baten voorkeursvariant

Planstudie Uithoornlijn Maatschappelijke kosten en baten voorkeursvariant Planstudie Uithoornlijn Maatschappelijke kosten en baten voorkeursvariant Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen Karin

Nadere informatie

Baten van Omgevingskwaliteit in euro s

Baten van Omgevingskwaliteit in euro s Baten van Omgevingskwaliteit in euro s Dr.ir. E.C.M. Ruijgrok Oog voor kwaliteit In het ruimtelijk planproces worden al meer hoogwaardige omgevingsvarianten ontworpen: Maar worden deze ook gekozen? Wat

Nadere informatie

Toelichting locatiekeuze nieuwe sluis

Toelichting locatiekeuze nieuwe sluis Bijlage 2 Toelichting locatiekeuze nieuwe sluis Bijlage 2 : Toelichting locatiekeuze nieuwe sluis Locatieafweging tweede Sluis Eefde Uitgangspunten en werkwijze Een extra sluiskolk kan op verschillende

Nadere informatie

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Themabijeenkomst natuur en landschap Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma (Toekomst) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00 uur) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

MKBA bij uitvoeringsprojecten rol bij financiering en verevening. CE Delft, Martijn Blom en Arno Schroten Gemeente Rotterdam, 24 mei 2012

MKBA bij uitvoeringsprojecten rol bij financiering en verevening. CE Delft, Martijn Blom en Arno Schroten Gemeente Rotterdam, 24 mei 2012 MKBA bij uitvoeringsprojecten rol bij financiering en verevening CE Delft, Martijn Blom en Arno Schroten Gemeente Rotterdam, 24 mei 2012 CE Delft Onafhankelijk, non-profit research & consultancy Secties:

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

De vergeten baten van light rail

De vergeten baten van light rail De vergeten baten van light rail dr. ir. Niels van Oort Assistant professor openbaar vervoer Dag van de Light rail, Maart 2013 1 Inhoud Transport Institute Delft Light rail De vergeten baten van light

Nadere informatie

2011D22917 LIJST VAN VRAGEN

2011D22917 LIJST VAN VRAGEN 2011D22917 LIJST VAN VRAGEN 1 In welke mate wordt in het kader van reeds lopende water- en natuurprogramma s al gewerkt aan verbetering van de ecologische kwaliteit van het Markermeer-IJmeer? Waarom is

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij!

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij! Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad Elke dag dichterbij! Inhoud Doel van de bijeenkomst Achtergrond Toelichting op OV onderzoeken Aanpak voor ontwerpproces Hooigracht-Langegracht Overige

Nadere informatie

Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool

Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool Kosten en effecten Notitie Delft, mei 2011 Opgesteld door: C.E.P. (Ewout) Dönszelmann A. (Arno) Schroten 2 Mei 2011 4.448.1 - Plan van Milieudefensie

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de Betuweroute tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus

Nadere informatie

Second opinion op de KBA over uitbreiding van het spoor op de Flevolijn

Second opinion op de KBA over uitbreiding van het spoor op de Flevolijn CPB Notitie Datum : 6 maart 2008 Aan : Ministerie van V&W, Projectorganisatie Planbureau OV-SAAL Second opinion op de KBA over uitbreiding van het spoor op de Flevolijn Samenvatting Het CPB acht het verstandig

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie