7. Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7. Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad"

Transcriptie

1 7. Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad doel Het doel van de planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (Planstudie OV SAAL) is een grote OV-kwaliteitssprong door het uitbreiden en verbeteren van het openbaar vervoer op korte, middellange en lange termijn in de SAAL-corridor. Het gaat om kansrijke en kosteneffectieve oplossingen in relatie tot de metropolitane ontwikkeling van de Noordvleugel. Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Tjeerd Herrema, wethouder van de gemeente Amsterdam Komen overeen zich in te spannen om de volgende stappen te nemen: 1. robuust en majeur besluit in november 2007 over: a. no regret pakket: korte termijn maatregelen op het spoor, inclusief financiering en verdere uitwerking tot een uitvoeringsbesluit in deze kabinetsperiode en afronding realisatie in b. uitbreiding naar viersporigheid op Flevolijn in Almere: omvang, fasering en financiering. De regio verwacht dat in het te nemen besluit de uitbreiding naar viersporigheid op de Flevolijn onderdeel uitmaakt van de investering, te realiseren voor c. Gezamenlijke opdracht voor fase 2 van de Planstudie: deze fase is gericht op oplossingen voor knelpunten in de corridor op middellange en lange termijn (2020 en 2030). Afhankelijk van onderzoeksresultaten leidt dit in een vervolgfase tot een uitvoeringsbesluit; d. financiering, waarbij de volgende onderdelen om een besluit vragen: no regret pakket (kostenraming ca. 315 mln. ), uitbreiding Flevolijn (kostenraming ca. 435 mln. ) en een reservering voor aanvullende maatregelen op middellange termijn. Uitvoeringsbesluit en start uitvoering van het no regret pakket in besluiten in 2009 over fase 2 van de Planstudie OV SAAL, gericht op het vaststellen van de maatregelen op het spoor op de middellange termijn (2020) inclusief de financiering. Indien uit het onderzoek blijkt dat eerder dan in 2009 over deze spoormaatregelen moet worden besloten, dan is dit een optie (bijv. najaar 2008). 3. besluiten in 2009 over de oplossingsrichtingen voor de lange termijn (2030), waaronder een principebesluit over een IJmeerverbinding. Dit besluit wordt in samenhang genomen met de projecten Schaalsprong Almere en Toekomstvisie IJmeer/Markermeer. De minister van Verkeer en Waterstaat verbindt zich daartoe: Te zorgen voor tijdige en zorgvuldige uitvoering van de planstudie; Besluitvorming te initiëren; Te zorgen voor afstemming met de Rijkspartners (met name VROM en Financiën), de spoorsector (NS en Prorail), de Regio (vertegenwoordigd in het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel), en maatschappelijke organisaties. De wethouder van de gemeente Amsterdam verbindt zich daartoe: Te sturen op een eensluidend standpunt van de regionale overheden die zijn verenigd in het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel (Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Provincie Flevoland, Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam); afspraken Randstadurgent P. 1

2 Te sturen op afstemming met andere relevante regionale overheden (Schiphol en gemeenten); Waar nodig de besluitvorming in de regio (o.a. op het gebied van ruimtelijke procedures) te stimuleren; Te stimuleren dat voldoende expertise uit de regio wordt ingezet voor de uitwerking van de maatregelen op het spoor en voor de oplossingsrichtingen voor de lange termijn (2030). De ambassadeur van dit project is Jeltje van Nieuwenhoven. Het plangebied betreft de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad. Voor een goede afstemming met ruimtelijke ontwikkelingen in de Noordvleugel is het plangebied niet beperkt tot de OV infrastructuur (zie kaart hieronder). Het plangebied raakt de volgende provincies en gemeenten: Provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeente Haarlemmermeer (Schiphol), Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen, Weesp, Muiden, Almere en Lelystad. Kaart studie - en plangebied planstudie OV Noordvleugel fase 1 Projectomschrijving De hierboven gemaakte bestuurlijke afspraken hebben betrekking op de volgende projectomschrijving. Aanleiding Directe aanleiding voor de Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (Planstudie OV SAAL) vormt de Structuurvisie Zuiderzeelijn van april In deze Structuurvisie en het beleidsvoornemen van het kabinet daarbij is vastgesteld dat er knelpunten zijn op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad, die een oplossing vergen. De opgaven voor het openbaar vervoer op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) zijn een afgeleide van de ambities die rijk en regio hebben voor de toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Noordvleugel. Deze ambities komen mede voort uit een door de regio voorgestane en door het rijk in grote lijnen ondersteunde, metropolitane strategie. Dit is een ruimtelijke investeringsstrategie, waarmee grootstedelijke agglomeratievoordelen (massa, diversiteit en interactie) gerealiseerd kunnen worden, zodat de regio internationaal kan wedijveren met concurrerende metropolen. Het rijksbeleid, zoals vastgelegd in de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit, gaat uit van het vasthouden en zo mogelijk versterken van de internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel. Opgaven die hierbij horen zijn de verdere groei van Schiphol (binnen afspraken Randstadurgent P. 2

3 randvoorwaarden), de ontwikkeling van de Zuidas, en het realiseren van een goed woon- en leefklimaat. Mogelijkheden voor verdichting in het bestaande bebouwde gebied moeten optimaal worden benut, en er wordt gestreefd naar een groei van Almere in met woningen. Infrastructuur wordt gebruikt als structurerend principe in het ruimtelijk beleid. Een goede bereikbaarheid van de Noordvleugel, is een essentiële voorwaarde voor de economische ontwikkeling van het gebied. Daarom wordt de groei van mobiliteit binnen de kaders van milieu en veiligheid geen beperkingen opgelegd en wordt de bereikbaarheid verbeterd. Dat geldt niet alleen voor de bereikbaarheid over de weg, maar ook voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer. De afgelopen tien jaar is het aantal treinreizigers tussen Almere en Amsterdam verdubbeld. Ook de komende decennia wordt een forse groei in reizigersstromen op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad verwacht. Dit leidt tot knelpunten voor het openbaar vervoer, op de korte en langere termijn. Op de korte termijn (2013, opening Hanzelijn) gaat het hierbij om knelpunten op het bestaande spoor (er is onvoldoende capaciteit op het spoor om de noodzakelijke treinen te kunnen laten rijden en om acceptabele kwaliteit en betrouwbaarheid te bieden). Op langere termijn (2020/2030) zijn er niet alleen opgaven voor het spoor, maar voor het totale openbaar vervoernetwerk in de corridor. Tevens ligt er voor het openbaar vervoer een opgave als het gaat om de bereikbaarheid van geplande ruimtelijke ontwikkelingen bij Schiphol, Almere, Lelystad (Airport) en de Zuidas. In de brief aan de Tweede Kamer over de eerste besluiten in het kader van Randstad Urgent (kenmerk VENW/ DGP-2007/8132 d.d. 12 oktober 2007), staat: Om aan de verkeersproblematiek tegemoet te komen, zal het kabinet investeren in de ontsluiting van Almere zowel per openbaar vervoer (OV) als per weg. De investeringen in het openbaar vervoer moeten leiden tot een grote OV-kwaliteitssprong in dit dichtbevolkte gebied met een voor Nederland vitale economische betekenis. Het kabinet is voornemens aanzienlijk te investeren in concrete maatregelen voor een volwaardig en robuust OV-systeem die op korte termijn ook tot resultaten leiden. Dit najaar zal een besluit worden genomen over een maatregelenpakket voor verbetering van de kwaliteit van de treindienst op korte termijn (2013) op de corridor Schiphol Amsterdam Almere Lelystad. Dit zijn uitbreidingen die enerzijds nodig zijn om het groeiend aantal treinreizigers aan te kunnen en anderzijds een goede eerste stap vormen voor de verdere kwaliteitssprong van het spoor en regionaal OV op deze corridor op de langere termijn. De investering die hiervoor nodig is, wordt in samenhang met een besluit over een eventuele hogesnelheidsverbinding naar het Noorden vastgesteld. Doel Het doel van de planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (Planstudie OV SAAL), is een grote OV-kwaliteitssprong door het uitbreiden en verbeteren van het openbaar vervoer op korte, middellange en lange termijn in de SAAL-corridor. Het gaat om kansrijke en kosteneffectieve oplossingen in relatie tot de metropolitane ontwikkeling van de Noordvleugel. Scope Tot de scope van de Planstudie OV SAAL behoren enerzijds maatregelen die genomen moeten worden op het (bestaande) spoor in de corridor, zowel op de korte (2013) als de middellange termijn (2020), om capaciteits- en kwaliteitsknelpunten op te lossen. Anderzijds gaat het om OV-maatregelen die op de lange termijn (2030) nodig zijn om een oplossing te bieden voor knelpunten die ontstaan als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe woonen werkgebieden langs de corridor. Deze OV-maatregelen zijn niet beperkt tot het spoor, maar betreffen ook andere modaliteiten (zowel op de hoofdinfrastructuur als het onderliggend openbaar vervoer). De eerste fase van de Planstudie OV SAAL bestond uit drie onderdelen: Een no regret pakket met maatregelen die korte termijn (2013) knelpunten op het (bestaande) spoor oplossen; afspraken Randstadurgent P. 3

4 Een analyse van de knelpunten op het spoorwegennet op middellange termijn (2020), en mogelijke oplossingen; Een analyse van varianten (trein, RER, metro, magneetzweefbaan) die op lange termijn (2030) een toegevoegde waarde hebben voor verbetering van het openbaar vervoer. Het no regret maatregelenpakket omvat: Dynamisch verkeersmanagement in de Schipholtunnel; Aanpassing van de aansluiting bij Riekerpolder (dubbele vorkaansluiting); Uitbreiding van de Zuidtak van Amsterdam naar vier sporen (Riekerpolder tot en met de Utrechtboog); Verkorten van opvolgtijden rond station Duivendrecht; Een wachtspoor bij Venserpolder voor kruisende goederentreinen; Aanleg van keersporen bij en verlengen perrons van station Almere Centrum; Toepassen van beheersmaatregelen op de Flevolijn; Verkorten van opvolgtijden tussen Hilversum en Hilversum Noord. De tweede fase van de Planstudie OV SAAL richt zich op besluitvorming over de te nemen OV maatregelen op de middellange en lange termijn (2020/2030) in In de Noordvleugelbrief van het kabinet (DGP/ U , d.d. 25 augustus 2006) is afgesproken om vóór 2010 een principebesluit te nemen over de verdere ontwikkeling van het IJmeer/Markermeer, Almere Pampus en de aanleg van een IJmeerverbinding. Voor eventueel te nemen maatregelen op middellange termijn (2020) kan besluitvorming mogelijk eerder (bijvoorbeeld najaar 2008) plaatsvinden. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek leiden deze in een vervolgfase tot een uitvoeringsbesluit. De oplossing voor OV knelpunten op de middellange termijn dient niet alleen op het spoor te worden gezocht, maar in een verbetering van het totale OV netwerk. Bovendien dienen alle delen van de corridor in voldoende mate onderzocht te worden, van Lelystad (inclusief Lelystad Airport) tot de westkant van Amsterdam inclusief Schiphol (hiervoor zullen diverse varianten worden onderzocht, waaronder een doorgetrokken Noord-Zuidlijn richting Schiphol). Extra aandacht zal worden besteed aan de inpassing van spoormaatregelen op de corridor in de complexe stedelijke omgeving. De Planstudie OV SAAL is een kandidaat project in Randstad Urgent, omdat financiering nog niet is vastgelegd. Financiering is gekoppeld aan een besluit over de Zuiderzeelijn. Samenhang De Planstudie OV SAAL vormt onderdeel van Randstad Urgent en heeft een samenhang (qua inhoud c.q. besluitvorming) met de volgende Randstad Urgentprojecten: Mainport Schiphol, Verstedelijking Almere, Toekomstvisie IJmeer/Markermeer en de Planstudie SAA (weg). Hieronder volgt per project een toelichting. Schaalsprong Almere: Er is besloten dat Almere tussen 2010 en 2030 groeit met woningen. In het Masterplan Pampus wordt onder trekkerschap van de gemeente Almere en rijksinbreng via het GOB onderzocht op welke wijze Pampus binnen- en buitendijks kan worden gerealiseerd. Daarnaast wordt een ontwikkelingsvisie Oost en een Structuurvisie voor de gehele stad opgesteld. In de Planstudie OV SAAL zal voorlopig met twee ruimtelijke scenario s worden gewerkt. Een principebesluit over buitendijks bouwen en de aanleg van een eventuele IJmeerverbinding wordt in 2009 genomen. Toekomstvisie IJmeer/Markermeer: De provincies Flevoland (trekker) en Noord-Holland stellen met medewerking van andere betrokken regionale en rijkspartijen medio 2007 een visie op t.a.v. de kwaliteitsverbetering van het IJmeer/Markermeer. Hierin wordt het juridisch kader geschetst waarbinnen stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen in het IJmeer/Markermeer afspraken Randstadurgent P. 4

5 mogelijk zijn. Dit moet uitmonden in een maatregelpakket. Het besluit over de toekomstige inrichting van het IJmeer/Markermeer vormt een tussenschakel tussen het Beleidskader IJsselmeergebied en de inrichtingsbesluiten op lokaal niveau, en is daarmee randvoorwaardelijk voor de Planstudie OV SAAL en de Verstedelijking Almere. Planstudie weg Schiphol-Amsterdam-Almere incl. projecten Groene Uitweg en Natte As: Naast maatregelen in het openbaar vervoer worden ook maatregelen op de weg genomen, om de enorme reizigersstromen op te vangen en de bereikbaarheid in de corridor op peil te houden. De (investeringen in) infrastructuur voor auto en OV hangen soms verkeerskundig en fysiek met elkaar samen (bijv. busvoorzieningen op de snelweg). Daarnaast zal een keuze voor één van de alternatieven en de wijze van beprijzen invloed hebben op de vraag naar openbaar vervoer. De uitwerking en optimalisering van deze raakvlakken zal gezamenlijk kunnen plaatsvinden. Mainport Schiphol: Bij uitbreiding van de luchthaveninfrastructuur (afhankelijk van kabinetsstandpunt eind 2007) is mogelijk een tweede terminal met landzijdige (OV-) ontsluiting aan de orde en bij uitplaatsing kan luchthaven Lelystad sterk groeien. In de Planstudie OV SAAL dient met beide scenario s rekening te worden gehouden. De besluitvorming over de lange termijn oplossingen voor de Planstudie OV SAAL, en dan met name het besluit over een eventuele IJmeerverbinding, heeft een zeer nauwe samenhang met de besluitvorming over de Toekomstvisie IJmeer/Markermeer en de Schaalsprong Almere. Begin 2008 dienen keuzes te worden gemaakt over de wijze waarop de samenhang tussen deze drie projecten wordt gestructureerd, met het oog op een planm.e.r. IJmeer. Daarnaast is er samenhang met project Amsterdam Zuidas: uit het onderzoek voor de eerste fase van de Planstudie OV SAAL is gebleken dat de integrale viersporigheid op de Dijk in de Zuidas (voor het project Zuidas voorzien in 2018, na gereed komen Dok) voor OV SAAL reeds in 2013 nodig is, om een treindienst met voldoende capaciteit en kwaliteit te kunnen bieden. Dit betekent dat afstemming met het Zuidas project noodzakelijk is ten aanzien van de uitvoeringsplanning, financiering en rolverdeling tussen beide projecten. Resultaat Met Planstudie OV SAAL wordt een verbeterde bereikbaarheid (capaciteit én kwaliteit) per openbaar vervoer in de noordelijke Randstad gerealiseerd. De investeringen in het openbaar vervoer moeten leiden tot een grote OVkwaliteitssprong in dit dichtbevolkte gebied met een voor Nederland vitale economische betekenis. Ook op korte termijn moeten investeringen in concrete maatregelen bijdragen aan een volwaardig en robuust OV-systeem. Daarnaast draagt Planstudie OV SAAL bij aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio, met name de Zuidas en Schiphol/Lelystad Airport, en de ontsluiting van grote, nieuwe woningbouwlocaties in Almere. Dienstregeling en te nemen besluiten 1. robuust en majeur besluit in november 2007 over: a. no regret pakket: korte termijn maatregelen op het spoor, inclusief financiering en verdere uitwerking tot een uitvoeringsbesluit in deze kabinetsperiode en afronding realisatie in b. uitbreiding naar viersporigheid op Flevolijn in Almere: omvang, fasering en financiering. De regio verwacht dat in het te nemen besluit de uitbreiding naar viersporigheid op de Flevolijn onderdeel uitmaakt van de investering, te realiseren voor c) Gezamenlijke opdracht voor fase 2 van de Planstudie: deze fase is gericht op oplossingen voor knelpunten in de corridor op middellange en lange termijn (2020 en 2030). Afhankelijk van onderzoeksresultaten leidt dit in een vervolgfase tot een uitvoeringsbesluit; c. financiering, waarbij de volgende onderdelen om een besluit vragen: no regret pakket (kostenraming ca. 315 mln. ), uitbreiding Flevolijn (kostenraming ca. 435 mln. ) en een afspraken Randstadurgent P. 5

6 reservering voor aanvullende maatregelen op middellange termijn. Uitvoeringsbesluit en start uitvoering van het no regret pakket in Uitvoeringsbesluit en start uitvoering van het no regret pakket in besluiten in 2009 over fase 2 van de Planstudie OV SAAL, gericht op het vaststellen van de maatregelen op het spoor op de middellange termijn (2020) inclusief de financiering. Indien uit het onderzoek blijkt dat eerder dan in 2009 over deze spoormaatregelen moet worden besloten, dan is dit een optie (bijv. najaar 2008). 4. besluiten in 2009 over de oplossingsrichtingen voor de lange termijn (2030), waaronder een principebesluit over een IJmeerverbinding. Dit besluit wordt in samenhang genomen met de projecten Schaalsprong Almere en Toekomstvisie IJmeer/Markermeer. Wettelijke procedures De Planstudie OV SAAL is een MIRT Planstudie. Bij het verder uitwerken van het no regret pakket zal worden bezien of dit pakket valt onder de Tracéwet en of dat hiervoor een verkorte tracéwet-procedure kan worden doorlopen. In fase 2 van de Planstudie OV SAAL worden de knelpunten en mogelijke oplossingen voor de langere termijn (2020/2030) nader uitgewerkt. Bij de opzet van de tweede onderzoeksfase zal worden bezien of, en zo ja welke wettelijke planologische procedure moet worden toegepast. Zo kan worden gedacht aan een plan-m.e.r. als eerste stap. Financiering De omvang van het rijksbudget is onderdeel van de besluitvorming over fase 1 van de Planstudie OV SAAL. De financiële dekking is mede afhankelijk van besluitvorming over de Zuiderzeelijn. Het maatregelenpakket voor de korte termijn wordt volledig gefinancierd door het rijk. Het voor dit no regret pakket benodigde budget bedraagt 315 mln. (incl. BTW en prijspeil 2007). Indien ervoor gekozen wordt om ook de maatregelen voor uitbreiding van de Flevolijn uit te voeren, stijgt het benodigde budget naar 750 mln. (incl. BTW en prijspeil 2007). Afhankelijk van de gekozen oplossingen voor de lange termijn kan worden bezien of de maatregelen op lange termijn gedeeltelijk door decentrale overheden kunnen worden gefinancierd. Of het project interessant is voor PPS of dat er anderszins een bijdrage van derden kan worden geleverd, zal in fase 2 van de Planstudie OV SAAL worden bezien. Organisatie Voor fase 1 van de Planstudie OV SAAL is een projectorganisatie opgericht met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) als trekker. Daarnaast zijn de volgende partijen betrokken: decentrale overheden, verenigd in het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel (Provincies Noord-Holland en Flevoland, Stadsregio Amsterdam, gemeenten Amsterdam en Almere), Prorail, Nederlandse Spoorwegen (NS) en het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). In fase 2 wordt de samenwerking Rijk/Regio verder geïntensiveerd. Uitgangspunt is een gezamenlijk opdrachtgeverschap. De regio levert daarnaast expertise aan de projectorganisatie voor de uitwerking van de lange termijn oplossingen (2030). afspraken Randstadurgent P. 6

7 Slotbepalingen De afspraken zoals geformuleerd zijn niet in rechte afdwingbaar. In de algemene inleiding op deze bestuurlijke afspraken zijn twee elementen nader uitgewerkt: het mandaat van het projectduo en de financiële informatie. De minister van Verkeer en Waterstaat Wethouder van de gemeente Amsterdam Camiel Eurlings Tjeerd Herrema Vastgesteld op 29 oktober 2007 afspraken Randstadurgent P. 7

PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD

PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD DOEL Het doel van de planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (Planstudie OV SAAL), is een OV-kwaliteitssprong door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 089 Urgentieprogramma Randstad Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2. Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere doel Uitbreiding van de wegcapaciteit in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere, inclusief bijbehorende groenblauwe maatregelen ten behoeve van de ruimtelijke

Nadere informatie

Planstudie Openbaar Vervoer

Planstudie Openbaar Vervoer Fase 1 maart 2008 Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol Amsterdam Almere Lelystad Colofon Uitgegeven door Ministerie van Verkeer en Waterstaat Informatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT)

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) DOEL Het project REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (Rotterdam Vooruit) heeft twee doelen. Ten eerste het verder

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Agenda Gespreksleider: Peter van de Geer 19.30 Welkom Peter van de Geer 19.40 19.55 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Nadere informatie

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Ontsluiting Mainport Rotterdam (A15 MaVa) Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Second opinion op berekeningen voor de spoorverbinding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (SAAL)

Second opinion op berekeningen voor de spoorverbinding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (SAAL) CPB Notitie Datum : 6 november 2007 Aan : Ministerie van V&W, Projectorganisatie Planstudie OV-SAAL Second opinion op berekeningen voor de spoorverbinding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (SAAL)

Nadere informatie

23. Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht

23. Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht 23. Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht doel 1. partijen zullen zich inspannen om gezamenlijk het project Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht (hierna te noemen: project ) tot uitvoering te

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. Besluit OV SAAL middellange termijn

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. Besluit OV SAAL middellange termijn PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling onderwerp Besluit OV SAAL middellange termijn 1527727 Resistratienummer Datum 29 augustus 2013 Doel van deze mededeling: Auteur Provinciale Staten te informeren over het

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten pr HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2009-142370996 (DOS-2007-0002910) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 24

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

Almere Weerwaterzone 45

Almere Weerwaterzone 45 Almere Weerwaterzone 45 Nota Ruimte budget 88,6 miljoen euro Planoppervlak hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Schaalsprong Almere, waar Almere Weerwaterzone

Nadere informatie

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Pagina 1 Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Milieufederatie Flevoland Milieufederatie Noord- Holland

Nadere informatie

Overview Zuiderzeelijn. Convent Noordelijke Tweede Kamerleden. 6 november 2007

Overview Zuiderzeelijn. Convent Noordelijke Tweede Kamerleden. 6 november 2007 Overview Zuiderzeelijn Convent Noordelijke Tweede Kamerleden 6 november 2007 1. Algemeen Zuiderzeelijn is een hoogwaardige OV-verbinding Randstad-Noorden Basis in Langman-akkoord (1998): eerst Hanzelijn,

Nadere informatie

Tussenrapportage 2e fase Planstudie OV SAAL

Tussenrapportage 2e fase Planstudie OV SAAL Tussenrapportage 2e fase Planstudie OV SAAL CONCEPT versie 0.7 26 november 2008 Tussenrapportage 2e fase Planstudie OV SAAL CONCEPT versie 0.7 26 november 2008 Inhoudsopgave.....................................................................................

Nadere informatie

Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam

Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam Container Transferium Rotterdam Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam J.C. Huizinga-Heringa,

Nadere informatie

Hoe moet de Noordelijke Randstad eruit gaan zien?

Hoe moet de Noordelijke Randstad eruit gaan zien? Hoe moet de Noordelijke Randstad eruit gaan zien? Kom naar de consultatiebijeenkomst op 10 of 12 juli en laat ons deze zomer weten wat u belangrijk vindt! FOTO RRAAM, WAT IS DAT? WAAROM RRAAM? LEM R A4

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Team. Doorkiesnummer Faxnummer adres

Team. Doorkiesnummer Faxnummer  adres Aan: De minister van Verkeer en Waterstaat De heer ir. C.M.P.S. Eurlings Postbus 20901 2500 EX Den Haag Datum 17 december 2007 Nummer Uw brief van Uw nummer Bijlage geen Team Referentie Doorkiesnummer

Nadere informatie

Structuurvisie Zuiderzeelijn

Structuurvisie Zuiderzeelijn Structuurvisie Zuiderzeelijn Resultaatgericht werken in een veranderende context Rondetafelbijeenkomst Resultaatgericht werken 30 juni 2006 Bob Demoet Projectleider Zuiderzeelijn Ministerie Verkeer en

Nadere informatie

Projectscope: Voorkeursvariant dubbele overweg Tongersestraat Boxtel

Projectscope: Voorkeursvariant dubbele overweg Tongersestraat Boxtel Projectscope: Voorkeursvariant dubbele overweg Tongersestraat Boxtel Beschrijving van de Voorkeursvariant B14/B15 variant 6 die, op basis van de Variantenstudie dubbele overweg Tongersestraat d.d. 30 oktober

Nadere informatie

Overzicht documenten programma Noordvleugel

Overzicht documenten programma Noordvleugel Overzicht documenten programma Noordvleugel PROGRAMMA NOORDVLEUGEL: - Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 1 - Basisdocument Noordvleugel en NV -Utrecht 1 - Structuurdocument Noordvleugel VERSTEDELIJKING ALMERE

Nadere informatie

Programma Noordvleugel. schakelen en versnellen. A.H.M. Buffing. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam. t.buffing@ivv.amsterdam.

Programma Noordvleugel. schakelen en versnellen. A.H.M. Buffing. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam. t.buffing@ivv.amsterdam. Programma Noordvleugel schakelen en versnellen A.H.M. Buffing Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Amsterdam t.buffing@ivv.amsterdam.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2006,

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Startbeslissing MIRT-verkenning Amsterdam Zuid

Startbeslissing MIRT-verkenning Amsterdam Zuid Startbeslissing MIRT-verkenning Amsterdam Zuid Aanleiding Op 18 juni 2018 is de brief Uitbreiding spoor van en naar Amsterdam aan de Tweede Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 32404, nr. 86) aangeboden.

Nadere informatie

Raad. Raad Disnummer: Onderwerp: Zuidelijke spooraansluiting Chemelot. Meegestuurde stukken: Convenant bereikbaarheidsimpuls Limburg

Raad. Raad Disnummer: Onderwerp: Zuidelijke spooraansluiting Chemelot. Meegestuurde stukken: Convenant bereikbaarheidsimpuls Limburg Raad Raad-2011-036 Disnummer: 100976 Onderwerp: Zuidelijke spooraansluiting Chemelot Meegestuurde stukken: Convenant bereikbaarheidsimpuls Limburg Ter inzage liggende stukken: Geen Steller (t.b.v. technische

Nadere informatie

Openbaar Miriam van Meerten MIRT

Openbaar Miriam van Meerten MIRT Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 6 juni 2017 Openbaar Miriam van Meerten

Nadere informatie

30. Groot Mijdrecht Noord

30. Groot Mijdrecht Noord 30. Groot Mijdrecht Noord doel Een klimaatbestendige duurzame inrichting van de polder Groot Mijdrecht Noord. J.C. Huizinga-Heringa, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en J. Binnekamp, gedeputeerde

Nadere informatie

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning en ruimte 2020 2040 2 november 2011 Een bereikbare toekomst begint vandaag 1/11 Colofon MIRT Verkenning Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING HOOGWAARDIG FIETSNETWERK GOOI EN VECHTSTREEK

INTENTIEVERKLARING HOOGWAARDIG FIETSNETWERK GOOI EN VECHTSTREEK INTENTIEVERKLARING HOOGWAARDIG FIETSNETWERK GOOI EN VECHTSTREEK Over een samenhangend netwerk van hoogwaardige fietsroutes in regio Gooi en Vechtstreek PREAMBULE Overwegende dat: - In het onderzoek voor

Nadere informatie

Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL

Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL De alternatieven en varianten die binnen de Structuurvisie Zuiderzeelijn worden uitgewerkt, kunnen worden onderverdeeld in drie oplossingsrichtingen:

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap

Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap Samenstelling portefeuillehouderoverleg: Theo Reijn (voorzitter, Wijdemeren), Liesbeth Boersen (Blaricum), Lia de Ridder (Bussum), Floris Voorink (Hilversum),

Nadere informatie

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Convenant (inzake doorstromingsmaatregelen op de A12/A20 knooppunt Gouwe in het kader van ZSMII) Nr: ZHv

Nadere informatie

Kwaliteitssprong openbaar vervoer Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad

Kwaliteitssprong openbaar vervoer Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad SCHIPHOL AMSTERDAM ALMERE LELYSTAD Kwaliteitssprong openbaar vervoer Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad Stand van zaken na de tweede fase Planstudie OV SAAL (2008/2009) Kwaliteitssprong openbaar

Nadere informatie

Meer weten? SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning ruimte 2020 2040 Scan de QR code* voor de animatiefilm over de MIRT Verkenning of ga naar www.mirtverkenninghaaglanden.nl * Een Quick

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Geachte mevrouw Dekker,

Geachte mevrouw Dekker, Datum 16 mei 2006 Ons kenmerk PNH: 2006 7382 PZH: DRM/ARW/06/4369 Onderwerp Eindrapportage Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek Bezoekadres Houtplein 33 Haarlem Aan: de minister van VROM, mevrouw

Nadere informatie

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7 PS2009RGW06-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 3 februari 2009 Nummer PS : PS2009RGW06 Afdeling : PRO Commissie : RGW Registratienummer: 2009INT235473 Portefeuillehouder : Krol

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V.

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. 7 oktober 2005 Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad - NS Groep N.V. De hieronder aangegeven partijen De Provincie Noord-Brabant in haar hoedanigheid

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Raadscommissie SMM 18 juni 2012

Raadscommissie SMM 18 juni 2012 Raadscommissie SMM 18 juni 2012 Opbouw presentatie: 1. Tram Vlaanderen Maastricht in het kort 2. Nederlandse overwegingen 3. Waar staan we nu? 4. TVM onder de loep? 5. Rondje langs het tramtracé 6. Uw

Nadere informatie

Notitie spoorontwikkelingen Diemen 2013

Notitie spoorontwikkelingen Diemen 2013 Notitie spoorontwikkelingen Diemen 2013 1. Inleiding Er spelen veel ontwikkelingen op het spoor in Diemen. Deze ontwikkelingen komen aan de orde in diverse projecten en overleggen waar de gemeente Diemen

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Bereikbaarheid: de kracht van Zuidas

Bereikbaarheid: de kracht van Zuidas Bereikbaarheid: de kracht van Zuidas Bereikbaarheid: de kracht van Zuidas De Amsterdamse Zuidas is volop in ontwikkeling. Met Zuidas groeit ook het verkeer en daarmee de belasting op de bestaande wegen,

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 9 februari 2012 Betreft Project Zuidas. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 9 februari 2012 Betreft Project Zuidas. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Partijen 1 tot en met 3 gezamenlijk hierna te noemen: Partijen. Partijen 2 tot en 3 gezamenlijk hierna te noemen: de decentrale overheden.

Partijen 1 tot en met 3 gezamenlijk hierna te noemen: Partijen. Partijen 2 tot en 3 gezamenlijk hierna te noemen: de decentrale overheden. CONVENANT STEDELIJKE BEREIKBAARHEID ALMERE FASE1a Zesde concept versie 1 november 2011 De ondergetekenden: 1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen de

Nadere informatie

, 5 FEB 2009. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

, 5 FEB 2009. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De heer J.G.M. Alders Ubbo Emmiussingel 41 9711 BC GRONINGEN Plesmanweg 1-6 2597 )G Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

Martin van Engelshoven - Huls, lid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland

Martin van Engelshoven - Huls, lid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland A4 Delft-Schiedam Doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

Structuurvisie Luchthavenontwikkeling voor de mainport. Plan van aanpak

Structuurvisie Luchthavenontwikkeling voor de mainport. Plan van aanpak Structuurvisie Luchthavenontwikkeling voor de mainport Plan van aanpak Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Scope 3 2. Status en doel

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

MKBA RRAAM. Maatschappelijke kosten-batenanalyse Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer

MKBA RRAAM. Maatschappelijke kosten-batenanalyse Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer MKBA RRAAM Maatschappelijke kosten-batenanalyse Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer Deze uitgave toont de resultaten van de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) voor het Rijk-regioprogramma

Nadere informatie

Startbeslissing MIRT-verkenning multimodale knoop Schiphol

Startbeslissing MIRT-verkenning multimodale knoop Schiphol Startbeslissing MIRT-verkenning multimodale knoop Schiphol Aanleiding Op 29 april 2016 is de Actieagenda Schiphol aan de Tweede Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 29665, nr. 224) aangeboden.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord Holland

Provinciale Staten van Noord Holland Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht 59 Haarlem, 23 augustus 2005 Onderwerp: Overeenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp Bijlagen: ontwerpbesluit scope document cash flow prognose Inleiding. Op het

Nadere informatie

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman AGENDA startbijeenkomst portefeuillehoudersoverleggen 2 11 2012 stadhuis Lelystad 9.30 uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman 10.00 uur 11.45 uur 8 afzonderlijke portefeuillehoudersoverleggen

Nadere informatie

R A N D S TA D U R G E N T RANDSTAD-beSluiTeN: AmSTeRDAm AlmeRe markermeer SAmeNvATTiNg

R A N D S TA D U R G E N T RANDSTAD-beSluiTeN: AmSTeRDAm AlmeRe markermeer SAmeNvATTiNg RANDSTADURGENT Randstad-besluiten: Amsterdam Almere Markermeer samenvatting 2 samenvatting Randstad-besluiten: Amsterdam Almere Markermeer Inleiding Doel van de RAAM-brief Rijk en regio willen de internationale

Nadere informatie

Presentatie Rijksvastgoedbedrijf

Presentatie Rijksvastgoedbedrijf Presentatie Rijksvastgoedbedrijf 13-10-2016 Projectorganisatie Zuidasdok 1 Inhoud Wat is Zuidasdok? Feiten Samenwerken! 2 Historie Lange tijd groots plan met privaat geld Crisis 2008 betekende einde plan

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Rijksstructuurvisie Almere, Amsterdam, Markermeer

Rijksstructuurvisie Almere, Amsterdam, Markermeer Rijksstructuurvisie Almere, Amsterdam, Markermeer Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 mei 2013 / rapportnummer 2518 238 Toetsing van het MER Het kabinet heeft in de RAAM 1 -brief van 6 november

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Opbouw gefaseerde besluitvorming Purmerend

Onderzoeksvoorstel Opbouw gefaseerde besluitvorming Purmerend Onderzoeksvoorstel Opbouw gefaseerde besluitvorming Purmerend 1 Opbouw 1. Aanleiding 2. Algemene toelichting aanpak PlanMER 3. Voorstel 4. Oplossingsrichtingen 5. Organisatie 2 1. Aanleiding De partners

Nadere informatie

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen:

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen: Beslisdocument Voortzetting samenwerking komende periode en beëindiging huidig Convenant ontwikkeling luchthaven Lelystad tussen Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport.

Nadere informatie

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

RAAM-brief. MR-versie 6-11-2009

RAAM-brief. MR-versie 6-11-2009 RAAM-brief MR-versie 6-11-2009 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Deel A: Visie, fasering en maatregelen 15 1 Inleiding 16 2 De Noordelijke Randstad als topregio: een overzicht van bestaande visies 19 2.1

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Memo start gebiedsgerichte regionale verkenning spoorkruising Guisweg

Memo start gebiedsgerichte regionale verkenning spoorkruising Guisweg Memo start gebiedsgerichte regionale verkenning spoorkruising Guisweg Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen met het starten van de gebiedsgerichte verkenning Guisweg in Q1 2018 door de Vervoerregio, in

Nadere informatie

NS Bedrijfs- en Productontwikkeling Postbus HA Utrecht NS. September 2007

NS Bedrijfs- en Productontwikkeling Postbus HA Utrecht NS. September 2007 NS Bedrijfs- en Productontwikkeling Postbus 2025 3500 HA Utrecht toekomstbeeld@ns.nl NS. September 2007 NS_Actieplan Spoor_WT.indd 2 14-09-2007 14:33:33 Actieplan Spoor! De toekomst van het spoor Het wordt

Nadere informatie

Intentieovereenkomst vernieuwing en uitbreiding multimodale knoop Schiphol

Intentieovereenkomst vernieuwing en uitbreiding multimodale knoop Schiphol Intentieovereenkomst vernieuwing en uitbreiding multimodale knoop Schiphol De ondergetekenden: De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Mevrouw S. Dijksma, handelend als bestuursorgaan, gezeteld

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST RRAAM

BESTUURSOVEREENKOMST RRAAM BESTUURSOVEREENKOMST RRAAM Bestuursovereenkomst 13 november 2013 Inhoudsopgave Partijen 3 Overwegingen 4 1 Algemene bepalingen 5 1.1 Begripsbepalingen 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Gebiedsafbakening 5 1.4

Nadere informatie

Groningen, 16 april 2009

Groningen, 16 april 2009 HANS ALDERS Aan De minister van Verkeer & Waterstaat, de heer C. Eurlings, de minister van VROM, mevrouw J. Cramer, en de Staatssecretaris van Defensie, de heer J. de Vries Groningen, 16 april 2009 Geachte

Nadere informatie

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

Voortgang Dossier Verbinding A8-A9. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 4 juni 2014

Voortgang Dossier Verbinding A8-A9. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 4 juni 2014 Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 4 juni 2014 nut en noodzaak Waarom willen we deze verbinding? Robuustheid netwerk Bovenregionale bereikbaarheid Regionale bereikbaarheid Sluipverkeer Leefbaarheid

Nadere informatie

mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport

mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport Mei 2006 06.171.05 Quick scan ruimtelijke effecten mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport 01-06-2006 06.171.05 pag. 0/15 Quick scan ruimtelijke effecten mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport Rapport

Nadere informatie

Adviescommissies VA & EV MRDH

Adviescommissies VA & EV MRDH ANALYSE- & OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT ONDERZOEK BEREIKBAARHEID ROTTERDAM DEN HAAG Adviescommissies VA & EV MRDH 12 april 2017 Investeringsstrategie MRDH RIJK -> MIRT: Samenhang strategische trajecten

Nadere informatie

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) opzet presentatie 1. Gebiedsontwikkeling Zuidas 2. ZuidasDok t.b.v.

Nadere informatie

Second opinion op de KBA over uitbreiding van het spoor op de Flevolijn

Second opinion op de KBA over uitbreiding van het spoor op de Flevolijn CPB Notitie Datum : 6 maart 2008 Aan : Ministerie van V&W, Projectorganisatie Planbureau OV-SAAL Second opinion op de KBA over uitbreiding van het spoor op de Flevolijn Samenvatting Het CPB acht het verstandig

Nadere informatie

Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio

Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 70 Haarlem, 14 augustus 2007 Onderwerp: Oprichten stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio Bijlagen: - Ontwerpbesluit - Convenant Omgevingskwaliteit

Nadere informatie

MIRT NowA SAMENVATTING MIRT ONDERZOEK NOORDWESTKANT AMSTERDAM SEPTEMBER 2017

MIRT NowA SAMENVATTING MIRT ONDERZOEK NOORDWESTKANT AMSTERDAM SEPTEMBER 2017 MIRT NowA SAMENVATTING SEPTEMBER 2017 SAMENVATTING N Het gebied tussen Alkmaar, IJmond, Haarlem, Haarlemmermeer en Amsterdam is het NowA-gebied: de Noord westkant van Amsterdam. Amsterdam heeft een grote

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland en Flevoland

Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland en Flevoland Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland en Flevoland Wat is het regionaal OV Toekomstbeeld? Een gedragen en realistisch beeld op het totale openbaar vervoer in 2040 in de provincies Noord-Holland

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD vergaderdatum 25maart 2008 agendapunt : 14 voorstelnummer : 2008/11 onderwerp : Raadsvoordracht resultaten 7 e Noordvleugelconferentie Op 14 december 2007 vond de 7 e Noordvleugelconferentie plaats. Door

Nadere informatie

MIRT-procedure. Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

MIRT-procedure. Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer MIRT-procedure #onzea2 Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer Definiëring en afbakening van het probleem en het proces van de verkenningsfase Kern van de verkenningsfase is trechteren:

Nadere informatie

Zeetoegang IJmond. Rijkswaterstaat Noord-Holland. Beter Benutten Brabant. Programmateam Beter Benutten Brabant. Oktober 2012 - heden

Zeetoegang IJmond. Rijkswaterstaat Noord-Holland. Beter Benutten Brabant. Programmateam Beter Benutten Brabant. Oktober 2012 - heden Zeetoegang IJmond Vormgeving en aansturing van risicomanagement ter voorbereiding op aanbesteding en realisatie van nieuwe zeesluis bij IJmuiden in een DBFM-contract, met toepassing van parallelle procedures

Nadere informatie

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare IJsseldelta- Zuid Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro Planoppervlak 650 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanleg Hanzelijn met linksonder viaducten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen PHS

Veelgestelde vragen PHS Veelgestelde vragen PHS Inhoud 1. PHS algemeen 2. Reizigers 3. Goederen 4. PHS Maatregelen 5. Vervolgproces PHS Aanvullend op de informatie op www.rijksoverheid.nl/phs hieronder een overzicht van een aantal

Nadere informatie