S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten"

Transcriptie

1 S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten enkele bewoners hun zorgen over de planvorming rond de Noordelijke Ontsluiting Greenport (N206-N205-A4). De PVV stelt hierover de volgende vragen: 1. Bent u bekend met het bericht Bega geen historische vergissing? * Ja. 2. Bent u, net als de PVV, van mening dat de bereikbaarheid van de grensstreek Noord- en Zuid-Holland (ook bekend als de Bollenstreek) momenteel te wensen overlaat? In de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek (2006) is een ruimtelijke agenda (woningbouw, transitie Greenports, natuur, groen bedrijventerreinen enzovoorts) bepaald die een flinke mobiliteitsopgave oplevert, in het bijzonder voor de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer (de grensstreek). De bereikbaarheid van de grensstreek staat inderdaad onder druk en de toekomstige ontwikkelingen onderstrepen dat. 3. Op welke termijn gaat u met de provincie Noord-Holland en de betrokken gemeenten om de tafel zitten om tot een deugdelijke oplossing voor dit verkeersvraagstuk te komen? De provincie Zuid-Holland is al vanaf 2007 bezig om, in de Bereikbaarheidsstudie grensstreek en de bijbehorende Samenwerkingsagenda, samen met de betrokken gemeenten, (stads)regio s, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland de mobiliteitsvraagstukken op te lossen die gekoppeld zijn aan de diverse ruimtelijke ontwikkelingen. De gewenste hoofdwegenstructuur gaat uit van (realisatie van) de RijnlandRoute, de huidige N206 en (realisatie van) een verbinding tussen de N206 bij de Zilk via de N208 naar de N205 en aansluitend op de A4. FZ/GS

2 De Samenwerkingsagenda kent een breed draagvlak onder deze partijen. Voor de N206-A4-wegverbinding is in 2010 een verkenning uitgevoerd, wordt gewerkt aan een financieringsstrategie en start in 2012 een planstudie. 4. In het MPI staat (onder meer) de Noordelijke Ontsluiting Greenport bij de vooralsnog niet ingepaste ambities en wensen. Bent u het met de PVV eens dat de provincie al wat in haar mogelijkheden ligt moet aanwenden om toch op korte termijn geld voor dit project vrij te maken? Ons college heeft al middelen voor deze wegverbinding gereserveerd. Deze middelen zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (MPI) , vastgesteld door ons college d.d. 27 september 2011 en in Provinciale Staten d.d. 9 november In de doorkijk 2016 t/m 2026 is bij de ingepaste programma s en projecten voor de periode 2022 t/m 2026 vooralsnog voor het project verbinding N206-N208-N205 (NOG). De kosten van de wegverbinding van de N206 naar de N205 tot aan de A4 bedragen in totaal 200 miljoen euro. De grensstreekpartijen zijn overeengekomen 2/3 deel van het project te financieren. Het rijk wordt vanwege diverse rijksbelangen in het gebied gevraagd 1/3 deel van de financiering voor haar rekening te nemen. 5. Bent u bekend met het rapport van de werkgroep NOG beter? Zo ja, hoe staat u tegenover de concrete voorstellen in de betreffende studie aangaande de bereikbaarheid van de regio? Dit rapport is ons bekend. Wij waarderen de inzet van de organisaties en belanghebbenden in de grensstreek met betrekking tot dit project en zullen ze in de planstudiefase betrekken bij het verdere proces rond de NOG. Ons vertrekpunt is echter de Samenwerkingsagenda en de bestuurlijke afspraken die, in relatie tot de NOG, met de partners in de grensstreekregio zijn gemaakt over de voorkeursvariant en financieringsstrategie. In dit rapport NOG Beter staan diverse suggesties voor weg en OV-verbeteringen die in de Bereikbaarheidsstudie grensstreek al zijn onderzocht op effectiviteit, nut en noodzaak. Een aantal door de werkgroep genoemde oplossingsrichtingen voor de weginfrastructuur is, op basis van onvoldoende oplossend vermogen, bij het opstellen van de Samenwerkingsagenda afgevallen en deze zullen we dan ook niet in de planstudiefase (inclusief MER) meenemen. In samenspraak met de bestuurders in de grensstreekregio wordt nog nader bepaald of en hoe dit rapport betrokken wordt bij de verdere uitwerking van de wegverbinding in een planstudie inclusief MER.

3 6. Wat vindt u specifiek van de kritiek van de werkgroep op het plan om de N206, die nu eindigt bij de Zilk, door te trekken naar de N205 bij Hoofddorp (aanleg tussen de Nieuwe Bennebroekerweg en de N206 in de Bollenstreek)? In het studiegebied is een aantal economische kerngebieden van bovenregionaal belang te vinden. Daarnaast zijn er omvangrijke plannen voor woningbouw en aanleg van bedrijventerreinen. De NOG is een nu nog ontbrekende schakel in de route die deze zwaartepunten en ontwikkelingen met elkaar verbindt. Zie onderstaand figuur: Veel van de knelpunten op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid worden echter met een NOG opgelost. Het rapport NOG Beter stelt dat de NOG een aantal wegen ontlast, maar voor veel wegen juist extra belasting oplevert. Modelberekeningen in de verkenning conform MIRT, met betrekking tot de intensiteiten op de wegen rond de NOG, laten een ander beeld zien dan het rapport NOG Beter, vooral op de Vogelenzangseweg in Bloemendaal waar nu grote knelpunten op het gebied van leefbaarheid en veiligheid liggen. De intensiteit op deze weg neemt volgens de pré MIRT verkenning aanzienlijk af, in tegenstelling tot de conclusies in het rapport NOG Beter, en deze delen we dan ook niet.

4 Specifiek willen we ingaan op de kritiek van NOG Beter dat de N208 in Hillegom drukker wordt. Dit is ook in de genoemde verkenning conform MIRT geconstateerd. Verkeer uit kleinere omliggende wegen (bijvoorbeeld Vogelenzangseweg) bundelt zich op de N208 en dat is positief, maar er zullen zeker aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om het doorgaande verkeer door de kernen en over de Ringvaartbruggen verder terug te brengen. Dit zal in overleg met de betrokken gemeenten bepaald moeten worden. 7. Klopt het dat dit plan in 2004 door de provincie Zuid-Holland is afgeschoten als zijnde te duur en onvoldoende oplossend vermogen? Zo ja, waarom denkt u dat dit plan nu wel de beste oplossing biedt voor de verkeersproblemen in de Bollenstreek door het ontbreken van goede oost-westverbindingen? In 2004 heeft de toenmalige Stuurgroep verbindingsweg N206-N205, bestaande uit provincies Noord- en Zuid-Holland en gemeenten Noordwijkerhout en Hillegom, een gemeenschappelijk besluit genomen om de Tracénota/MER niet voort te zetten. De inzet van middelen zou onvoldoende effectief zijn, vanwege onder andere de hoge kosten en het onvoldoende oplossend vermogen. Ook speelde voor de provincie mee dat zij als enige partij middelen beschikbaar had gesteld voor het oplossen van de verkeersproblematiek in dit deel van de Bollenstreek. Het MER onderzoek uit 2004 is grotendeels achterhaald, omdat ontwikkelingen van de afgelopen jaren (woningbouw, verkeersontwikkeling, ruimtelijk beleid, gewijzigde milieuwetgeving) er niet in zijn meegenomen. De veranderde omstandigheden hebben partijen overtuigd dat de noodzaak van de weg nu wel is aangetoond. 8. Kunt u aangeven wat uw visie is op de door de werkgroep NOG beter bedachte variant, die zich richt op het hart van de Bollenstreek, waarbij de N205 wordt doorgetrokken naar de A44 met een groot aantal verschillende aansluitingen? Kunt u hierbij nader ingaan op de effecten en kosten die de twee verschillende varianten met zich meebrengen? Zo nee, waarom niet?

5 In het rapport NOG Beter staan diverse suggesties voor weg en OV-verbeteringen die in de Bereikbaarheidsstudie grensstreek al zijn onderzocht op effectiviteit, nut en noodzaak. In deze studie zijn bouwstenen onderzocht voor oplossingsrichtingen voor de wegenstructuur. Bouwsteen Zuid (doortrekken N205 naar A44) biedt naar onze visie onvoldoende oplossend vermogen voor de meeste opgaven in de grensstreek, waaronder het terugdringen van verkeer door de kernen in het noordelijk deel van de grensstreek (leefbaarheid, veiligheid), het slechten van de barrièrewerking van de Ringvaart, capaciteit hoofdwegen Haarlemmermeer. Dat doet bouwsteen Noord (verbinding N206-N205) wel. Bouwsteen Zuid is om deze redenen niet verder uitgewerkt in de gewenste hoofdstructuur voor weg. Een vergelijk tussen kosten van de varianten is niet mogelijk, omdat er geen kostenraming of een kosten-/batenanalyse van bouwsteen Zuid is gemaakt. Het rapport wordt wel meegenomen in de nog te starten planstudie. Bouwsteen Zuid in detail Bron: * Haarlems Dagblad, Bega geen historische vergissing, 20 december Den Haag, 7 februari Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, wnd. secretaris, voorzitter, M.M. van der Kraan J. Franssen

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARIEM B&W gemeente Bloemendaal B&W gemeente Haarlem B&W gemeente Zandvoort B&W gemeente Heemstede B&W gemeente Haarlemmermeer Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Onderzocht zijn: de Hillegommervariant, de Oosteindervariant en de Bennebroekervariant.

Onderzocht zijn: de Hillegommervariant, de Oosteindervariant en de Bennebroekervariant. OP DE GOEDE WEG Een zienswijze tevens zijnde pleitnota inzake de Planstudie Duinpolderweg voorheen de NOG ( Noordelijke Ontsluiting Greenport ) genoemd. In 2003 hebben de provincies Noord-en Zuid-Holland

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 9 JUNI JUN Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 9 JUNI JUN Paraaf Provinciesecretaris X t HOLLAND INGEKOMEN 0 9 JUNI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2010-171911621 (DOS-2007-0004636) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Notitie / Memo. Verkeerskundige analyse Hillegoms alternatief

Notitie / Memo. Verkeerskundige analyse Hillegoms alternatief Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Aan: Projectgroep Duinpolderweg Van: Jan van den Bedem, Alex van Gent en Hans Marinus Datum: 16 september 2015 Kopie: Ons kenmerk: INFRABC5809N003D01

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem

Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon P.J.

Nadere informatie

Verzenddatum 1 9 NOV 2012

Verzenddatum 1 9 NOV 2012 ^7 ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdding Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2012-348193093 (DOS-2007-0004636) Datum vergadering Gedeputeerde Stalen 6 november

Nadere informatie

SPOORVARIANT NEE! NIEUWSBRIEF ACTUEEL. Uitgavenummer juni Nieuwsbrief

SPOORVARIANT NEE! NIEUWSBRIEF ACTUEEL. Uitgavenummer juni Nieuwsbrief Nieuwsbrief Uitgavenummer 5. 26 juni 2016 SPOORVARIANT NEE! NIEUWSBRIEF In deze nieuwsbrief geven wij u een update en aanvullende informatie over het project Duinpolderweg. Het project bevindt zich nog

Nadere informatie

Geachte mevrouw Dekker,

Geachte mevrouw Dekker, Datum 16 mei 2006 Ons kenmerk PNH: 2006 7382 PZH: DRM/ARW/06/4369 Onderwerp Eindrapportage Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek Bezoekadres Houtplein 33 Haarlem Aan: de minister van VROM, mevrouw

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster contactpersoon

Nadere informatie

Duinpolderweg technische toelichting oplossingsrichtingen PlanMER. Bert Grotenhuis projectmanager Duinpolderweg PNH 8 september 2016

Duinpolderweg technische toelichting oplossingsrichtingen PlanMER. Bert Grotenhuis projectmanager Duinpolderweg PNH 8 september 2016 Duinpolderweg technische toelichting oplossingsrichtingen PlanMER Bert Grotenhuis projectmanager Duinpolderweg PNH 8 september 2016 Programma 1. Doel en stand van zaken Bert Grotenhuis (PNH) 2. Toelichting

Nadere informatie

Probleemanalyse. in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg. Willem Homan. Maart Royal HaskoningDHV, All rights reserved

Probleemanalyse. in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg. Willem Homan. Maart Royal HaskoningDHV, All rights reserved Probleemanalyse in kader van Planstudie/MER Duinpolderweg Willem Homan Maart 2016 2016 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Inhoud Ruimtelijk-economische context Bereikbaarheid Leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda. Bereikbaarheidsstudie Grensstreek Provincie Noord-Holland en Zuid-Holland

Samenwerkingsagenda. Bereikbaarheidsstudie Grensstreek Provincie Noord-Holland en Zuid-Holland Samenwerkingsagenda Bereikbaarheidsstudie Grensstreek Provincie Noord-Holland en Zuid-Holland Partijen Provincie Noord-Holland Provincie Zuid-Holland Stadsregio Amsterdam Regio Holland-Rijnland Gemeente

Nadere informatie

Besluiten: 1. In te stemmen met het opnemen van de voorgestelde alternatieven in de MER Duinpolderweg.

Besluiten: 1. In te stemmen met het opnemen van de voorgestelde alternatieven in de MER Duinpolderweg. Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Onderwerp Inrichting MER Duinpolderweg 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op: Artikel art.143 van de Provinciewet; Gezien:

Nadere informatie

Bij de behandeling van de NRD in de Staten is door de Gedeputeerde(n) toegezegd:

Bij de behandeling van de NRD in de Staten is door de Gedeputeerde(n) toegezegd: Gedeputeerde Staten Contact ir. G.A.B. Rietveld T 070-441 72 43 gab.rietveld@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Provinciale Staten Datum Zie

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu?

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? In 2013 is de planstudie voor het project Duinpolderweg gestart. Na een tussenstap in 2015 en 2016 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland onlangs besloten

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DAHAARLEM Aan Provinciale Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland door tussenkomst van beide Statengriffiers Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon E.F. van Norren

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord Holland

Provinciale Staten van Noord Holland Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht 59 Haarlem, 23 augustus 2005 Onderwerp: Overeenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp Bijlagen: ontwerpbesluit scope document cash flow prognose Inleiding. Op het

Nadere informatie

Reactie Platform NOG op Interview gedeputeerden Elisabeth Post en Floor Vermeulen

Reactie Platform NOG op Interview gedeputeerden Elisabeth Post en Floor Vermeulen Reactie Platform NOG op Interview gedeputeerden Elisabeth Post en Floor Vermeulen In de op 16 oktober verschenen Nieuwsbrief Duinpolderweg van de provincie Noord-Holland stond ook een interview met de

Nadere informatie

en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt

en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt EEN BETERE BEREIKBAARHEID EN LEEFBAARHEID VOOR DE REGIO WADDINXVEEN / BOSKOOP / HAZERSWOUDE en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt (Aangepaste) presentatie najaarsbijeenkomst

Nadere informatie

SPOORVARIANT NEE! NIEUWSBRIEF. Kennismaking met voorzitter. Ton Ravensbergen ACTUEEL. Uitgavenummer 4. 10 februari 2016. Nieuwsbrief.

SPOORVARIANT NEE! NIEUWSBRIEF. Kennismaking met voorzitter. Ton Ravensbergen ACTUEEL. Uitgavenummer 4. 10 februari 2016. Nieuwsbrief. Nieuwsbrief Uitgavenummer 4. 10 februari 2016 SPOORVARIANT NEE! NIEUWSBRIEF Kennismaking met voorzitter Ton Ravensbergen Uitgave 4, 10 FEBRUARI 2016 ACTUEEL Voorzitter Ton Ravensbergen 1 Geachte lezer,

Nadere informatie

CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek

CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek Secretariaat: De Vlashoven 48, 2211 WP Noordwijkerhout www.chg-duinenbollenstreek.nl e-mail: chg.duinenbollenstreek@gmail.com M: 06 28 31 22 53 Aan de

Nadere informatie

2. Regio Midden-Holland, vertegenwoordigd door haar portefeuillehouders, de heer D. De Haas en de heer C. De Jong;

2. Regio Midden-Holland, vertegenwoordigd door haar portefeuillehouders, de heer D. De Haas en de heer C. De Jong; Afsprakenkader Aanbesteding Openbaar vervoer over de weg in het concessiegebied Zuid- Holland Noord 2020 tussen de provincie Zuid-Holland en de regio s Midden-Holland en Holland Rijnland DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016 Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2015.1245 RIS 290600 8 janauri 2016 Stand van zaken maatregelen aan inprikkers

Nadere informatie

Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek, actualisatie januari 2013

Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek, actualisatie januari 2013 Versie: vastgesteld, DB 28 februari 2013 Datum: 28 februari 2013 1. Inleiding : Het Algemeen Bestuur heeft op 29 juni 2011 het Programmaplan Ontsluiting Greenport Duinen Bollenstreek vastgesteld. In de

Nadere informatie

Informatie Duinpolderweg April 2016

Informatie Duinpolderweg April 2016 Informatieoverzicht Stichting Spoorvariant Nee zet zich actief in voor het behoud van de Ruigenhoek, de Zilkerpolder, het gebied rond de Veenenburgerlaan alsmede de gebieden rond de Noorderen Zuider Leidsevaart.

Nadere informatie

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek

Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek Beoordeling op basis van actuele informatie Rapportage Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek 7 november 2014 Actualisatie Bereikbaarheidsstudie

Nadere informatie

Heemstede, 19 november 2018

Heemstede, 19 november 2018 Heemstede, 19 november 2018 Betreft: vragen t.a.v. - Ontwikkelingen westkant Haarlemmermeer - toenemende verkeersdruk Heemstede, Cruquiusweg, Heemsteedse Dreef, Lanckhorstlaan - vrees voor overbewinkeling

Nadere informatie

kaartanalyse VARIANTEN VERBINDINGSWEG N205 - N206

kaartanalyse VARIANTEN VERBINDINGSWEG N205 - N206 kaartanalyse VARIANTEN VERBINDINGSWEG N205 - N206 Inleiding 2 In februari 2011 heeft de stuurgroep Bereikbaarheidsstudie Grensstreek voor de nieuwe oost-west verbinding N205-N206 een voorkeur uitgesproken

Nadere informatie

Statenmededeling. Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennis nemen van De uitkomsten van de studie over de regionale visie op de provinciale

Nadere informatie

Duinpolderweg TITEL. Reikwijdte en Detailniveau. Provincie Noord-Holland Provincie Zuid-Holland

Duinpolderweg TITEL. Reikwijdte en Detailniveau. Provincie Noord-Holland Provincie Zuid-Holland Duinpolderweg TITEL Ontwerp ONDERTITEL Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Noord-Holland Provincie Zuid-Holland 21 mei 2013 2 Inhoud INHOUD 3 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Te nemen besluit

Nadere informatie

In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) wordt de bestuurlijke voorkeur voor het Heemskerkalternatief uitgesproken.

In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) wordt de bestuurlijke voorkeur voor het Heemskerkalternatief uitgesproken. nummer : onderwerp : Indienen zienswijze over de verbinding A8-A9. Aan de raad, Inleiding De provincie Noord-Holland heeft het eindrapport Plan MER Verbinding A8-A9 van 9 juni jongstleden en bijbehorende

Nadere informatie

Verslag 60 e vergadering ARO, 24 januari 2018 agendapunt Planstudie Duinpolderweg

Verslag 60 e vergadering ARO, 24 januari 2018 agendapunt Planstudie Duinpolderweg Verslag 60 e vergadering ARO, 24 januari 2018 agendapunt Planstudie Duinpolderweg Aanwezige ARO-leden: de heer J. Winsemius, mevrouw I. van Koningsbruggen, de heer K. Wardenaar, mevrouw E. Marcusse, de

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 24. Haarlem, 14 maart Onderwerp: gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 24. Haarlem, 14 maart Onderwerp: gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 24 Haarlem, 14 maart 2006 Onderwerp: gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek Bijlagen: - Concept - eindrapportage gebiedsuitwerking Haarlemmermeer

Nadere informatie

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten pr HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2009-142370996 (DOS-2007-0002910) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 24

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Aan de leden van de Zuid-Hollandse Statencommissie Verkeer en Milieu

Aan de leden van de Zuid-Hollandse Statencommissie Verkeer en Milieu Aan de leden van de Zuid-Hollandse Statencommissie Verkeer en Milieu 15 mei 2018 Geachte Statenleden, Hierbij wil ik kort ingaan op enkele onderdelen uit de Statenbrief en bijlagen bij de stukken Duinpolderweg

Nadere informatie

Aan de Statenleden, Gedeputeerden en Commissaris van de Koning van de Provincie Zuid Holland. Speciaal ter attentie van de commissie verkeer en milieu

Aan de Statenleden, Gedeputeerden en Commissaris van de Koning van de Provincie Zuid Holland. Speciaal ter attentie van de commissie verkeer en milieu Van: Wim Granneman [mailto:wim@kennemerend.nl] Verzonden: maandag 18 april 2016 14:22 Aan: Zuidholland Onderwerp: duinpolderweg Betreft: Duinpolderweg Aan de Statenleden, Gedeputeerden en Commissaris van

Nadere informatie

INGEKOMEN t 2 JAN h TT K-A 1^5

INGEKOMEN t 2 JAN h TT K-A 1^5 INGEKOMEN t 2 JAN. 2010 Memo h TT K-A 1^5 dr. J.W. Asje van Dijk pr HOLLAND Contact T 070-441 60 77 F 070-441 78 83 jwa.van.dijk@pzh.nl Aan Provinciale Staten 2 Contactpersoon ing. C. Oud T 070-441 81

Nadere informatie

Zienswijze gemeente Hillegom inzake Duinpolderweg

Zienswijze gemeente Hillegom inzake Duinpolderweg Post Hillegom I GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32,2180 AA Hillegom E info@hillegom.nl www.hillegom.nl CONCEPT Aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Verslag. 2. Verslag 7 e Breed Bestuurlijk overleg d.d

Verslag. 2. Verslag 7 e Breed Bestuurlijk overleg d.d Verslag Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Mobiliteit en Milieu Contact Dhr. M. Weers T 070-441 70 89 m.weers@pzh.nl Aanwezig - provincie Zuid-Holland, mevr. Ingrid de Bondt - provincie Noord-Holland,

Nadere informatie

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Vervroegd betrekken van de markt December 2011 Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Aanleiding Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file top-25.

Nadere informatie

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010

'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 'Probleemanalyse oost-westverbinding Duitsland - Oost-Brabant / Eindhoven Uitgevoerd door Goudappel Coffeng 2010 10 december 2015 Rian Snijder Inhoud van de presentatie - Aanleiding en doel - Samenvatting

Nadere informatie

Projectscope: Voorkeursvariant dubbele overweg Tongersestraat Boxtel

Projectscope: Voorkeursvariant dubbele overweg Tongersestraat Boxtel Projectscope: Voorkeursvariant dubbele overweg Tongersestraat Boxtel Beschrijving van de Voorkeursvariant B14/B15 variant 6 die, op basis van de Variantenstudie dubbele overweg Tongersestraat d.d. 30 oktober

Nadere informatie

Verzenddatum 2 5 SEP Paraaf Provincij

Verzenddatum 2 5 SEP Paraaf Provincij 5 -minuten versie voor Provinciale Staten HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-431099265 (DOS-2013-0005011) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 24 september

Nadere informatie

Memo. A. Inleiding. Aan. Gedeputeerde Staten. 8 bijlagen

Memo. A. Inleiding. Aan. Gedeputeerde Staten. 8 bijlagen Aan Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon P.J. Labrijn/H.A.Grotenhuis BEL/MOB 8 bijlagen Rapportage oplossingsrichtingen RHDHV Advies van de Adviesgroep Bereikbaarheid B streek-h meer/dpw Verkeerskundige

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten. Voortgangsbericht project N211 Wippolderlaan. Geachte Statenleden,

Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten. Voortgangsbericht project N211 Wippolderlaan. Geachte Statenleden, Gedeputeerde Staten Contact ing C. Oud T 070-441 81 62 c.oud@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Provinciale Staten Datum Zie verzenddatum

Nadere informatie

Verbinding A8/A9. Advies trechtering alternatieven en afbakening belangrijkste milieuaspecten. 27 november 2014 / rapportnummer

Verbinding A8/A9. Advies trechtering alternatieven en afbakening belangrijkste milieuaspecten. 27 november 2014 / rapportnummer Verbinding A8/A9 Advies trechtering alternatieven en afbakening belangrijkste milieuaspecten 27 november 2014 / rapportnummer 2977 07 1. Oordeel over de afbakening van alternatieven Verbinding A8-A9 Gedeputeerde

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek verkeersmaatregelen dubbeldorp Lisse Lisserbroek

Plan van aanpak. Onderzoek verkeersmaatregelen dubbeldorp Lisse Lisserbroek Plan van aanpak Onderzoek verkeersmaatregelen dubbeldorp Lisse Lisserbroek 25 juli 2017 Pagina 1 van 6 1. Inleiding Voorliggend plan van aanpak beschrijft het onderzoek naar verkeersmaatregelen voor het

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 6 april 2016 Agendapunt Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop-van Leussen, opent

Nadere informatie

NOG geen oplossing. WEL een oplossing! Heeft de N205-N206 verbinding nut voor de regio Haarlem?

NOG geen oplossing. WEL een oplossing! Heeft de N205-N206 verbinding nut voor de regio Haarlem? NOG geen oplossing WEL een oplossing! Heeft de N205-N206 verbinding nut voor de regio Haarlem? Team NOG Beter maart 2012 1 De regio Haarlem en de NOG NOG geen oplossing wel een oplossing! De regio Haarlem

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. 1 juni 2016 PORA Terugblik Analysefase en Vooruitblik Oplossingsrichtingenfase

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. 1 juni 2016 PORA Terugblik Analysefase en Vooruitblik Oplossingsrichtingenfase MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam 1 juni 2016 PORA Terugblik Analysefase en Vooruitblik Oplossingsrichtingenfase 1-6-2016 1 Presentatie 1. Aanleiding + waar we staan met NowA 2. Resultaten analysefase

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

Statenfractie Zuid-Holland

Statenfractie Zuid-Holland Statenfractie Zuid-Holland Voorstel: verkenning naar een thematische fietsroute, die de Kennisas in Zuid-Holland met elkaar verbindt; van Noordwijk naar Rotterdam: het Sciencepad. PvdA Zuid-Holland Petra

Nadere informatie

GVP Hilvarenbeek

GVP Hilvarenbeek GVP Hilvarenbeek 2013-2022 Werkdocument 2 Studie randwegen kern Hilvarenbeek Hilvarenbeek 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 RANDWEG DIESSEN... 3 1.3 RANDWEGEN HILVARENBEEK...

Nadere informatie

Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute

Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute Provinciale en Gedeputeerde Staten, Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute Voorschoten, 2 april 2013 Betreft: Ontwikkelingen RijnlandRoute Geachte

Nadere informatie

1: kan NH betere onderhandelaars inzetten? 2: is er voldoende gekeken naar alternatieven voor meer asfalt voor de auto/fietspaden?

1: kan NH betere onderhandelaars inzetten? 2: is er voldoende gekeken naar alternatieven voor meer asfalt voor de auto/fietspaden? 1: kan NH betere onderhandelaars inzetten? Antwoord: het maken van dit plan is geen kwestie van onderhandelen tussen provincies of gemeenten. Het uitgangspunt voor het technische onderzoek dat nu is verricht

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 5 augustus 2015) Nummer 3066

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 5 augustus 2015) Nummer 3066 van Gedeputeerde Staten op vragen van B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 5 augustus 2015) Nummer 3066 Onderwerp A13-A16 niet horen, zien, noch ruiken Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn B-geheim met termijn 26 juni 2018

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn B-geheim met termijn 26 juni 2018 GS-Voorstel Besluitnummer PZH-2018-650504461 (DOS-2013-0005011) Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn B-geheim met termijn 26 juni 2018 Onderwerp Vaststellen definitief Voorkeursalternatief

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 Aanwezig: Afwezig: J.B Uit den Boogaard, M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen, R. van Netten (secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)

Nadere informatie

Geachte leden van de statengriffie,

Geachte leden van de statengriffie, Onze welgemeende excuses voor de verwarring maar helaas is in de laatste versie van de brief aan de Provinciale Staten zoals eerder vandaag gestuurd een naam van een collega Raadslid overschreven. Voor

Nadere informatie

Duinpolderweg. Bestuurlijke oplossing voor een onduidelijk probleem?

Duinpolderweg. Bestuurlijke oplossing voor een onduidelijk probleem? Duinpolderweg Bestuurlijke oplossing voor een onduidelijk probleem? Kritische analyse van de Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek Martin Bunnik Chris Brunner 15 januari 2015 2 Inleiding en conclusies

Nadere informatie

Voortgang Dossier Verbinding A8-A9. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 4 juni 2014

Voortgang Dossier Verbinding A8-A9. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 4 juni 2014 Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 4 juni 2014 nut en noodzaak Waarom willen we deze verbinding? Robuustheid netwerk Bovenregionale bereikbaarheid Regionale bereikbaarheid Sluipverkeer Leefbaarheid

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Zienswijzen Ontwerp Notitie Reikwijdte & Detailniveau MER Duinpolderweg

Nota van Beantwoording Zienswijzen Ontwerp Notitie Reikwijdte & Detailniveau MER Duinpolderweg Nota van Beantwoording Zienswijzen Ontwerp Notitie Reikwijdte & Detailniveau MER Duinpolderweg Inhoud Deel 1: Inleiding & doel - Doel van de Nota - Achtergrond van het Project - Stand van Zaken - Hoofdlijn

Nadere informatie

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen TUSSEN A1: BRUG OOST& WEST SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen STEDENDRIEHOEK DE A1 IS EEN BELANGRIJKE RIJKE (INTER)NATIONALE AS De A1 vormt

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 29 mei 2012 nummer: 2012_BW_00060 Onderwerp Beslispunten inzake RijnlandRoute en RijnGouweLijn vergadering AB Holland Rijnland

Nadere informatie

Verkenning PLAN VAN AANPAK

Verkenning PLAN VAN AANPAK Verkenning PLAN VAN AANPAK Harold Lek, Agenda 20.00 20.10 Welkom 20.10 20.30 Toelichting op het Plan van Aanpak 20.30 20.55 Vragen en discussie 20.55 21.00 Afsluiting 21.00 22.00 Borrel voor Raadsleden

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Memo. Advies werkgroep VLK. Achtergrond. Werkgroep VLK. Geactualiseerd ontwerp VLK

Memo. Advies werkgroep VLK. Achtergrond. Werkgroep VLK. Geactualiseerd ontwerp VLK Memo Advies werkgroep VLK Datum: 20 januari 2017 Deelproject: Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg (VLK) Leden: Frans van Oorschot (bewoner buurtschap Kalksheuvel) Beatrix v.d. Kolk (Hippische Sport) Co van

Nadere informatie

1. Een minimale variant van het maatregelpakket X Robuust voor de knelpunten op de N209 en

1. Een minimale variant van het maatregelpakket X Robuust voor de knelpunten op de N209 en GS brief aan Provinciale Staten Contact mw G. van Duijnhoven q.van.duiinhoven@pzh.nl '?ürihorrand Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING HOOGWAARDIG FIETSNETWERK GOOI EN VECHTSTREEK

INTENTIEVERKLARING HOOGWAARDIG FIETSNETWERK GOOI EN VECHTSTREEK INTENTIEVERKLARING HOOGWAARDIG FIETSNETWERK GOOI EN VECHTSTREEK Over een samenhangend netwerk van hoogwaardige fietsroutes in regio Gooi en Vechtstreek PREAMBULE Overwegende dat: - In het onderzoek voor

Nadere informatie

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg.

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg. Memo Van : Maarten Minkjan, Monique de Jong, Zeno van Raan Aan : Burgemeester en wethouders van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk Datum : 18 april 2017 Onderwerp : Oost-west verbinding

Nadere informatie

Huiswerkvarianten Duinpolderweg

Huiswerkvarianten Duinpolderweg verkeer en vervoer Huiswerkvarianten Duinpolderweg modelui Huiswerkvarianten Duinpolderweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023 514 40 40 www.noord-holland.nl

Nadere informatie

Doorstroming N208 Van Pallandtlaan Sassenheim. Informatiebijeenkomst 16 april 2019

Doorstroming N208 Van Pallandtlaan Sassenheim. Informatiebijeenkomst 16 april 2019 Doorstroming N208 Van Pallandtlaan Sassenheim Informatiebijeenkomst 16 april 2019 Agenda 19.30: welkom Rogier Gerritzen 19.40: nut & noodzaak Bas Brekelmans 19.50: overzicht van beoogde maatregelen Jaap

Nadere informatie

Dick Veen April / mei 2008

Dick Veen April / mei 2008 Dick Veen April / mei 2008 Inhoud Wat is de Mastercase A59? Waarom een Mastercase? Deelnemers Resultaat: de gebiedsvisie A59 Baardwijkse Overlaat Engelermeer, Moerputten, Diezemonding Het vervolg Wat is

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Voorstel studie N 786 Dieren-Apeldoorn HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem

N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem Vraag en antwoord Algemeen 1. Waarom wordt deze Schakel Achterhoek - A1 aangelegd? De gemeente Lochem en de provincie hebben besloten een rondweg aan te leggen

Nadere informatie

TOP 10 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND. 6 februari 2008 op verzoek van de provincie Noord-Holland

TOP 10 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND. 6 februari 2008 op verzoek van de provincie Noord-Holland 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND 6 februari 00 op verzoek van de provincie Noord-Holland 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 KNELPUNTEN

Nadere informatie

DUINPOLDERWEG EEN BESTUURLIJKE VERKENNING EEN BEGAANBARE WEG?! Februari 2016 DRS. JAN PIETER J. LOKKER

DUINPOLDERWEG EEN BESTUURLIJKE VERKENNING EEN BEGAANBARE WEG?! Februari 2016 DRS. JAN PIETER J. LOKKER DUINPOLDERWEG EEN BEGAANBARE WEG?! EEN BESTUURLIJKE VERKENNING DRS. JAN PIETER J. LOKKER Februari 2016 1 Een Duinpolderweg, een begaanbare weg?! Er bestaan geen gemakkelijke oplossingen voor complexe vraagstukken.

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

ffi '?",irîhorrand EhÍiE 0 7 okt 2016 Lid Gedeputeerde Staten Aan de leden van Provinciale Staten

ffi '?,irîhorrand EhÍiE 0 7 okt 2016 Lid Gedeputeerde Staten Aan de leden van Provinciale Staten Lid Gedeputeerde Staten F. Vermeulen '?",irîhorrand Aan de leden van Provinciale Staten EN Contact 070 441 71 12 f.vermeulen@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbr s 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 april 2018 Rapportage plancapaciteit

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 april 2018 Rapportage plancapaciteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Startnotitie Initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen de Punt

Startnotitie Initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen de Punt 2017-2026 Startnotitie Initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen de Punt a Startnotitie Initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen de Punt Gedeputeerde Staten van Drenthe Juni 2018 Colofon Dit

Nadere informatie

RAPPORT. PlanMER Duinpolderweg. Van probleemanalyse naar te onderzoeken oplossingsrichtingen. provincie Noord-Holland

RAPPORT. PlanMER Duinpolderweg. Van probleemanalyse naar te onderzoeken oplossingsrichtingen. provincie Noord-Holland RAPPORT PlanMER Duinpolderweg Van probleemanalyse naar te onderzoeken oplossingsrichtingen Klant: provincie Noord-Holland Referentie: T&PR001D02 Versie: 02/Concept Datum: 5-4-2016 HASKONINGDHV NEDERLAND

Nadere informatie

Betreft: Mondeling overleg structuurvisie NWO Den Haag, 1 april 2014

Betreft: Mondeling overleg structuurvisie NWO Den Haag, 1 april 2014 Eerste Kamer, commissie IMRO Postbus 20017 2500 EA Den Haag Betreft: Mondeling overleg structuurvisie NWO Den Haag, 1 april 2014 Geachte leden van de commissie IMRO, Op 8 april aanstaande heeft u een mondeling

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Statenvoorstel. Snelfietsroute Leiden-Katwijk

Statenvoorstel. Snelfietsroute Leiden-Katwijk Statenvoorstel Vergadering Januari 2018 Nummer 7066 Onderwerp Snelfietsroute Leiden-Katwijk Vergaderdatum GS: 19 december 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: 31 januari 2018

Nadere informatie

Wat zijn meningen en wensen t.a.v. mobiliteit in onze regio? Wethouder Tates, gemeente Zandvoort, over mobiliteit in de regio

Wat zijn meningen en wensen t.a.v. mobiliteit in onze regio? Wethouder Tates, gemeente Zandvoort, over mobiliteit in de regio Wat zijn meningen en wensen t.a.v. mobiliteit in onze regio? Meestal niet eenvoudig om daar achter te komen. Gelukkig bleek de door de provincie geboden gelegenheid tot aanmelding van projecten voor de

Nadere informatie

Vragen van de heer A.E. van Liere MA, MSc. (Partij voor de Dieren) en de heer A. Hietbrink (GroenLinks) over verlaging storting reserve groen

Vragen van de heer A.E. van Liere MA, MSc. (Partij voor de Dieren) en de heer A. Hietbrink (GroenLinks) over verlaging storting reserve groen Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 22 september 2015 Vragen nr. 87 Vragen van de heer A.E. van Liere MA, MSc. (Partij voor de Dieren) en de heer A. Hietbrink (GroenLinks) over

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. E. Braam (PVV) (d.d. 18 november 2011) Nummer Onderwerp Domeinnamen

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. E. Braam (PVV) (d.d. 18 november 2011) Nummer Onderwerp Domeinnamen van Gedeputeerde Staten op vragen van E. Braam (PVV) (d.d. 18 november 2011) Nummer 2582 Onderwerp Domeinnamen Aan de leden van Provinciale Staten 1. Bent u bekend met het bericht Kijk. Deze sites registreerde

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie