Notitie spoorontwikkelingen Diemen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie spoorontwikkelingen Diemen 2013"

Transcriptie

1 Notitie spoorontwikkelingen Diemen Inleiding Er spelen veel ontwikkelingen op het spoor in Diemen. Deze ontwikkelingen komen aan de orde in diverse projecten en overleggen waar de gemeente Diemen bij is betrokken. Nu de uitbreiding van de autosnelwegen in uitvoering is, zal de komende jaren vooral de intensivering van het treinaanbod veel aandacht vragen vanuit de gemeente Diemen. Dit is van groot belang vanwege de effecten voor de bereikbaarheid van en de ruimtelijke inpassing in Diemen. Het is ook van groot belang omdat langs het spoor enkele belangrijke herontwikkelingslocaties liggen (Plantage de Sniep en Bergwijkpark-Noord). In deze projecten wordt nu al rekening gehouden met de ligging langs het spoor. Intensivering van het treinverkeer kan extra invloed hebben op de bouw- en gebruiksmogelijkheden vanwege geluidhinder en externe veiligheid. Deze samenloop van ontwikkelingen op en langs het spoor biedt de mogelijkheid om samen met het Rijk en ProRail te bezien welke maatregelen kunnen worden getroffen om de effecten van het treinverkeer zo goed mogelijk op te vangen. Deze notitie is bedoeld om het college, gemeenteraad en andere betrokkenen te informeren over de ontwikkelingen op het spoor in Diemen. De volgende onderwerpen komen achtereenvolgens in deze notitie aan de orde: Spoorwegovergang Ouddiemerlaan Planstudie OV-SAAL middellange termijn Geluidschermen Diemen-Centrum Verbindingsboog Watergraafsmeer Diemen-Zuid Tracébesluit OV-SAAL korte termijn Keersporen Diemen-Zuid t.b.v. ZuidasDok Geluidschermen Plantage de Sniep IJmeerlijn Demazo Snelheidsverhoging spoorboog Diemen-Zuid Weesp In het vervolg van de notitie worden eerst de ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op het baanvak door Diemen-Centrum. Daarna komen de ontwikkelingen aan de orde die vooral spelen op het baanvak langs Diemen Zuid. Bij de notitie hoort een overzichtstekening die is opgesteld in opdracht van ProRail. De tekening geeft een schematisch overzicht van de projecten op het spoor in Diemen en directe omgeving (zie bijlage). 2. Baanvak Diemen-Centrum 2.1 Spoorwegovergang Ouddiemerlaan De spoorwegovergang op de Ouddiemerlaan vormt al vele jaren een knelpunt voor het verkeer op de Ouddiemerlaan. Ook voor treinreizigers vormen de spoorbomen een probleem voor het tijdig halen van de trein. Dit leidt tot veel onveilig oversteekgedrag. Ondanks regelmatige handhavingacties blijft dit helaas een dagelijks terugkerend fenomeen. Uit een veiligheidsanalyse van ProRail blijkt dat de spoorwegovergang een hoog risicoprofiel kent. Dit komt vooral door de combinatie met het station Diemen. 1

2 Mede naar aanleiding van een incident op de spoorwegovergang en veel reacties die daarover zijn ontvangen van bewoners, is in overleg ProRail een 3 stappen plan afgesproken: Stap 1: het verbeteren van de markering op de overgang is uitgevoerd. Stap 2: het weghalen van het derde (noordelijke) spoor wordt onderzocht. ProRail verwacht dat dit mogelijk is. Zodra dit onderzoek is afgerond en tot een akkoord leidt, zal dit worden uitgevoerd. Dit kan alleen plaatsvinden tijdens een buitendienststelling van het spoor. Die worden lang van te voren ingepland. ProRail verwacht dit toch in 2013 te kunnen uitvoeren zodra hiervoor toestemming is gegeven. Voorwaarde is wel dat een buitendienststelling hiervoor kan worden benut. De spoorwegovergang wordt door deze maatregel veel smaller. Dit zal de oversteekbaarheid verbeteren. Het perron naar Amsterdam wordt vanaf Diemen-Noord vrij bereikbaar, daar staat dan geen spoorboom meer tussen. Wat precies de gevolgen zijn voor de sluitingstijden is nu nog niet precies bekend. De sporen kunnen in ieder geval sneller worden overgestoken door de verkorte spoorwegovergang. Stap 3: het aanleggen van een structurele oplossing is momenteel onderdeel van het onderzoek en de besluitvorming over OV-SAAL middellange termijn (zie verderop) In het verleden zijn al diverse onderzoeken hiervoor uitgevoerd, al dan niet in combinatie met 4-sporigheid. Het laatste onderzoek was in opdracht van de gemeente Diemen en de Stadsregio Amsterdam. Het eindrapport is opgeleverd in januari 2009 en besproken in de gemeenteraad. In dit rapport zijn diverse varianten in beeld gebracht (spoor/ouddiemerlaan omlaag/omhoog) Een variant met het spoor half omhoog en de weg half naar beneden is schetsmatig verder uitgewerkt in combinatie met 4-sporigheid. De kosten van deze variant werden globaal geraamd op circa 60 mln. euro (+/- 35%). De studie was vooral bedoeld om meer zicht te krijgen op de haalbaarheid en effecten van een ongelijkvloers oplossing. Deze kennis is vervolgens ingebracht in diverse overleggen in de regio en met ProRail. In het regeerakkoord heeft het aanpakken van overwegincidenten hoge prioriteit en wordt een verbeterprogramma aangekondigd Planstudie OV-SAAL middellange termijn Er wordt een forse groei verwacht van het treinverkeer in de corridor Schiphol- Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL). Rijk en regio voeren al geruime tijd overleg over het maatregelenpakket dat noodzakelijk is om de groei van het treinverkeer op te vangen. De basis hiervoor is hoogfrequent spoorvervoer; iedere 10 minuten een sprinter én een intercity per richting ( spoorboekloos rijden ). In 2011 is besloten de besluitvorming uit te stellen tot eind 2012 om op deze wijze een goede integrale afweging te kunnen maken op basis van het onderzoek naar de optimalisatie van de IJmeerverbinding, de uitwerking voor de spoorverbinding via de Hollandse Brug voor de lange termijn én de stap die op de middellange termijn wordt gezet. In de zomer van 2012 zijn de varianten voor de middellange termijn OV SAAL geactualiseerd aan de hand van een aantal nieuwe uitgangspunten en inzichten. Er zijn nu vier varianten waaruit gekozen kan worden. Belangrijk verschil tussen de varianten is de locatie waar geïnvesteerd wordt: in Weesp of in de flanken (4-sporigheid in Almere en tussen Diemen en station Amsterdam Muiderpoort). 2

3 In twee varianten (C en CE) stoppen alle Intercity s in Weesp. Er is voor deze variant een derde eilandperron nodig in Weesp tussen bestaande sporen. In variant C rijden alle intercity s en sprinters in corridor (vaste bestemmingen), terwijl de treinen in variant CE de ene keer naar de ene en de andere keer naar de andere bestemming kunnen rijden (alterneren). Er kan dan van de ene op de andere intercity worden overgestapt op hetzelfde perron in Weesp. In deze variant kunnen ook extra intercity s rechtstreeks tussen Almere en Amsterdam CS rijden zonder te stoppen in Weesp. De varianten E en F bieden een alternerende dienstregeling. In Weesp is dan alleen een sprinterknoop met snelle overstap op hetzelfde perron. Intercity s stoppen dan niet in Weesp. Het verschil tussen de varianten is dat voor variant F twee extra (buiten)sporen worden aangelegd in Weesp, terwijl voor variant E 4-sporigheid wordt aangelegd in Almere en tussen Diemen en Amsterdam Muiderpoort. Deze laatste variant is ongeveer tweemaal zo duur. In het nieuwe regeerakkoord is structureel een extra korting van 250 mln. euro per jaar opgenomen op het Infrastructuurfonds. Vanwege deze korting wil de minister van Infrastructuur en Milieu de prioriteiten opnieuw in kaart brengen in overleg met de regio s. De besluitvorming over dit project is daarom uitgesteld tot maart Het uitvoeringsschema voor het hele maatregelenpakket dat wordt gekozen is nog niet bekend. Aanvankelijk was het planjaar 2020, maar nieuwe vervoerprognoses laten zien dat het systeem van kwartierdiensten, dat in 2016 moet worden ingevoerd, tot 2030 voldoende capaciteit biedt. Het is daarom onzeker wanneer hoogfrequent spoorvervoer gaat worden ingevoerd, dit zou wel eens kunnen doorschuiven naar 2025 of later. Voor Diemen is van belang dat in één variant (E, de duurste variant) 4-sporigheid tussen Amsterdam Muiderpoort en Diemen is opgenomen. Dit betekent dat de spoorwegovergang ongelijkvloers moet worden gemaakt. In de andere varianten is 4-sporigheid bij Diemen niet nodig maar groeit wel het treinverkeer verder door (van 16 naar 24 reizigerstreinen per uur) Naar aanleiding hiervan is door ProRail onderzoek gedaan naar de veiligheidsrisico s op de spoorwegovergang op de Ouddiemerlaan. ProRail heeft vervolgens opdracht gegeven aan Movares om op korte termijn een ongelijkvloerse oplossing globaal uit te werken om zicht te krijgen op de kosten. Hierbij is uitgegaan van 2 sporen met de huidige hoogteligging en de Ouddiemerlaan in een tunnelbak daar onder door. Beide perrons liggen in het schetsontwerp aan de westkant met een aansluiting op de stationsvoorzieningen (parkeren, fietsstallingen, voorrijden). 2.3 Geluidschermen Diemen-Centrum In Diemen-Centrum is sprake van een wettelijke sanering. De gemeente fungeert als opdrachtgever voor ProRail. Alle kosten worden in beginsel betaald door het ministerie van I&M (via Bureau Sanering Verkeerslawaai). In december heeft de gemeente de subsidiebeschikking ontvangen, de werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode medio 2013 tot medio Het gaat daarbij om het plaatsen van raildempers en geluidsschermen en zo nodig het treffen van aanvullende gevelmaatregelen bij circa 28 woningen. In het ontwerp voor de geluidschermen is rekening gehouden met de spoorwegovergang en het station. Ter hoogte van de overweg komen uiteraard geen geluidschermen. Ter hoogte van het stationsgebouw komt een acht meter lang laag geluidscherm, direct daarna een geluidsscherm met een hoogte van vier meter tot aan de ringvaart langs A10. Dit scherm is volledig transparant tot en met de fietsenstalling en vervolgens nog 70 meter lang gedeeltelijk transparant. 3

4 Aan de kant van het perron naar Weesp begint het geluidscherm pas vanaf de wachtruimte en krijgt een hoogte van 5 meter tot aan de verbindingsboog naar Diemen-Zuid. De buitenzijde van de geluidsschermen (behalve waar deze volledig transparant zijn) wordt voorzien van een gevarieerde beplanting. Als de spoorwegovergang wordt vervangen door een ongelijkvloerse oplossing betekent dit dat de geluidschermen aan de zuidkant zou kunnen worden doorgetrokken en het geluidgat aan de zuidkant dan zou kunnen worden gedicht. Aan de noordkant komt alleen een kort laag geluidscherm ter hoogte van de beheerderswoning bij de begraafplaats. Als het derde spoor wordt weggehaald zou dit geluidscherm dichter bij de resterende twee sporen worden geplaatst. Dit is medegedeeld aan ProRail, of het plan hierop wordt aangepast is nog niet bekend. Indien de ligging van de sporen wijzigt (horizontaal en/of verticaal) dan zullen ook de overige geluidschermen moeten worden aangepast. 2.4 Verbindingsboog Watergraafsmeer Diemen-Zuid In 2009 is door DHV ook onderzocht wat de ruimtewinst zou zijn als de huidige verbindingsboog tussen het spoorwegemplacement Watergraafsmeer zou komen te vervallen. Indien nodig zou in plaats hiervan er een verbindingsboog kunnen komen ter hoogte van de studentenflats. Conclusie van deze verkenning was dat er weliswaar ruimte vrijkomt, maar door de ligging tussen A1, A10, volkstuinen en begraafplaats de mogelijkheden tot herontwikkeling beperkt zijn. Het opheffen van de bestaande verbindingsboog en aanleg van een nieuwe kleine verbindingsboog is alleen in kader van het project Demazo (zie verder op in de notitie) ooit onderzocht. Recente inzichten in kader van Demazo hebben een ander beeld opgeleverd waardoor handhaving van de bestaande boog nu uitgangspunt is. In alle andere onderzoeken en plannen die nu bekend zijn komt het opheffen van de huidige verbindingsboog niet voor. 3. Baanvak Diemen-Zuid 3.1 Tracébesluit OV-SAAL korte termijn In 2010 is door de minister van (toen nog) Verkeer en Waterstaat het Tracébesluit Spoorweguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad, maatregelen korte termijn, Traject Hoofddorp-Diemen genomen. Dit besluit richt zicht op de periode tot en met Voor Diemen gaat het om het baanvak tussen station Duivendrecht en de spoorbrug naar Weesp. Voor Diemen bevat dit tracébesluit alleen het nemen van geluidmaatregelen. Aanvankelijk was sprake van het plaatsen van extra geluidschermen. Uiteindelijk is in plaats hiervan gekozen voor het vervangen van de houten dwarsliggers door betonnen dwarsliggers. Ook worden raildempers geplaatst tot aan de Diem, dus niet in het buitengebied. De uitvoering vindt plaats in Omdat voor enkele woningen de geluidbelasting hoger wordt is met ProRail afgesproken dat zij financieel zullen bijdragen aan de geluidschermen die de gemeente moet plaatsen vanwege de woningbouw op Plantage de Sniep. Uiterlijk in 2016 moet de gemeente de aanvraag hiervoor indienen bij ProRail. In het ontwerp-tracébesluit was ook nog sprake van een wachtspoor bij Diemen-Zuid voor goederentreinen. In het tracébesluit is dit wachtspoor komen te vervallen. In het tracébesluit zijn enkele maatregelen opgenomen om het risico dat verbonden is aan het vervoer van gevaarlijke stoffen te verminderen. Ook zijn afspraken vastgelegd om de ontwikkeling van dit (groeps)risico te monitoren. Indien het 4

5 groepsrisico toeneemt (wat niet de verwachting is) dan zal de mogelijkheid tot het treffen van extra maatregelen worden onderzocht. In het kader van OV-SAAL korte termijn wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om in te kunnen grijpen bij verstoring van de dienstregeling. Hiervoor is ook het spoor bij Diemen-Zuid in beeld. In incidentele gevallen kunnen hier dan treinen gaan keren die terug moeten naar station Weesp. Een uitgewerkt plan is nog niet ontvangen van ProRail. Het gaat daarbij waarschijnlijk om medegebruik van dezelfde keersporen die hierna aan de orde komen. 3.2 Keersporen Diemen-Zuid t.b.v. ZuidasDok Op 9 juli 2012 is door de minister van Infrastructuur en Milieu de Structuurvisie ZuidasDok vastgesteld. Bij de structuurvisie hoort een bestuursovereenkomst tussen het rijk, de provincie Noord-Holland, stadsregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. De structuurvisie heeft als doel om de Zuidas te ontwikkelen tot een toplocatie voor internationale bedrijven met de daarbij behorende voorzieningen. Daar hoort ook een hoogwaardig OV-knooppunt Amsterdam Zuid bij. De grote bundel aan infrastructuur op de Zuidas vormt een forse barrière. Daarom is in de visie opgenomen dat de A10 in een tunnel komt te liggen. Voor deze ontwikkeling zijn keersporen nodig voor binnenlandse hogesnelheidstreinen. Deze treinen kunnen niet op het station Zuid keren omdat dit daar teveel spoorcapaciteit vergt. Daarom zijn diverse locaties onderzocht en zijn uiteindelijk twee locaties overgebleven; aan de oostkant van station Diemen-Zuid en aan de westkant van station Duivendrecht. Ondanks de bezwaren van de gemeente Diemen tegen deze locatie is in de voorkeursbeslissing toch de locatie bij Diemen-Zuid opgenomen. Volgens ProRail zijn de keersporen nodig vanaf Aanleg start dan vermoedelijk na Of ze ook echt nodig zijn is onzeker. Het kan ook zijn dat ervoor wordt gekozen om de treinen door te laten rijden naar bijvoorbeeld Almere. De locatie in Diemen-Zuid biedt volgens ProRail geen mogelijkheden voor extra voorzieningen zoals schoonmaken en bevoorrading en ook geen doorgroeimogelijkheden. Als dat wel nodig is zal alsnog gekozen moeten worden voor de locatie aan de westkant van station Duivendrecht. Voor het keren van de binnenlandse hogesnelheidstreinen worden twee bestaande sporen gebruikt aan de oostkant van het station Diemen-Zuid. Deze twee sporen liggen binnen de bestaande twee doorgaande sporen. Extra ruimtebeslag wordt daarom nauwelijks verwacht. Deze treinen zijn ongeveer 200 meter lang. Onbekend is hoeveel treinen hier precies gaan keren in de dag- en in de nachtperiode. Uitgangspunt is vier treinen per uur. s Nachts zullen dit er waarschijnlijk minder zijn. De keersporen hebben geen gevolgen voor de bediening van station Diemen-Zuid. De precieze gevolgen voor geluid zijn ook nog niet bekend. In de milieueffectrapportage wordt aangegeven dat een toename van 1 tot 1,1 db wordt verwacht. Dit wordt aangemerkt als een aanvaardbare geluidstoename. Daarbij is uitgegaan van vier treinen per uur overdag en in de avond en twee treinen per uur in de nachtperiode. In de bestuursovereenkomst is over de inpassing van de keersporen opgenomen dat de partijen in overleg treden met de gemeente Diemen om tot de meest optimale oplossing te komen voor alle betrokkenen. 5

6 3.3 Geluidschermen Plantage de Sniep Vanwege de woningbouw op Plantage de Sniep zijn geluidschermen noodzakelijk langs het spoor. De precieze lengte en hoogte van de schermen is afhankelijk van de invulling van de woningbouwplannen en van de ontwikkelingen op het spoor zelf. De geluidschermen worden geplaatst door ProRail in opdracht van de gemeente Diemen. Zoals hiervoor al aangegeven, zijn er op basis van het tracébesluit OV-SAAL korte termijn afspraken gemaakt met ProRail. Deze afspraken houden in dat ProRail financieel bijdraagt voor een bedrag van excl. BTW. De aanvraag door Diemen moet uiterlijk in 2016 plaatsvinden. De afgelopen tijd heeft overleg met ProRail plaatsgevonden over de juiste input voor het geluidonderzoek dat de gemeente laat uitvoeren. Het gaat om de inmeting van de huidige situatie en de te verwachten groei en samenstelling van het treinenaanbod. Op basis van de resultaten van het geluidonderzoek zal met ProRail besproken worden wanneer, welke schermmaatregelen nodig zijn en welke financiële bijdrage daarbij hoort. Het gaat dan niet alleen om de realisering maar ook om beheer en onderhoud. Daarbij zullen ook de andere ontwikkelingen op het spoor worden betrokken (keersporen ZuidasDok, OV-SAAL) Dit laatste kan ook gaan gelden voor de herontwikkeling van Bergwijkpark-Noord. Ook hier kan sprake zijn van woningbouw vlakbij het spoor waarvoor aanvullende geluidmaatregelen langs het spoor noodzakelijk kunnen zijn. 3.4 IJmeerlijn In opdracht van het Rijk en de regio heeft een marktverkenning plaatsgevonden naar de mogelijkheden om een IJmeerlijn aan te leggen tussen Almere en Amsterdam Zuid via IJburg en Diemen-Zuid. Daarbij was het de opdracht om te komen tot een substantiële kostenreductie ten opzichte van eerdere voorstellen voor een IJmeerlijn. Door drie marktpartijen zijn plannen opgesteld voor een metroverbinding. In alle drie de plannen loopt het tracé over Diemens grondgebied tussen IJburg en station Diemen-Zuid. Een optie is de toevoeging van een metroverbinding tussen station Diemen-Zuid en station Bijlmer ArenA. In de plannen zit ook een keerspoor naar de metrowerkplaats Diemen. Parallel hieraan is door het Rijk een alternatief uitgewerkt via bestaand spoor over de Hollandse brug. Daarnaast heeft de Stichting Almere Bereikbaar zelfstandig een alternatief uitgewerkt met een metrolijn door het IJmeer via Muiden in plaats van IJburg. Door het Rijk is daarna alle beschikbare informatie op een rij gezet en samengevat in een consultatienotitie waarop dit najaar kon worden gereageerd. In de reactie van de gemeente is aangegeven dat een bovengrondse IJmeerlijn als groot nadeel heeft dat er een nieuwe doorsnijding komt van Diemen in de Diemerpolder tussen Diemen-Noord en de Diemen. De inpassing zal zeer zorgvuldig moeten gebeuren. Tevens zullen geluidmaatregelen moeten worden getroffen om geluidhinder voor omwonenden te minimaliseren. Deze kosten dienen allemaal te worden meegenomen in de vergelijking en afweging van de alternatieven. Voordeel van een IJmeerlijn voor Diemen kan zijn een extra metrostation bij Plantage de Sniep en de keerlus van tramlijn 9. Tot nu toe is dit echter alleen een optioneel station waardoor de meerwaarde voor Diemen dus nog erg onzeker is. Groot voordeel van het alternatief via de Hollandse Brug en van de Stichting Almere Bereikbaar is dat de nieuwe doorsnijding van Diemen in de Diemerpolder achterwege blijft. 6

7 Ook voor dit project geldt dat vanwege de extra korting op het Infrastructuurfonds de minister van Infrastructuur en Milieu eerst de prioriteiten opnieuw in kaart wil brengen in overleg met de regio s. De besluitvorming over dit project is daarom ook uitgesteld. Het gaat hierbij om een lange termijn project dat vermoedelijk pas na 2025 aan de orde is en sterk afhankelijk is van de verdere ontwikkeling van IJburg 2 e Fase en Almere. 3.5 Demazo Demazo staat voor Demarcatiezones Spoorring Amsterdam. Dit betreft een gemeenschappelijk project van de gemeente Amsterdam en ProRail om tot een goed overzicht en ook afstemming te komen tussen alle spoorontwikkelingen en ruimteclaims rond het spoor in Amsterdam. Omdat de spoorring Amsterdam voor een deel in Diemen ligt (en Ouder-Amstel), is dit project ook voor Diemen van belang. Belangrijke onderwerpen in Demazo zijn de routering van goederentreinen en het gebruik van de spoorwegemplacementen. In een samenwerkingsdocument uit 2009 zijn o.a. afspraken opgenomen over uit te voeren onderzoeken. Voor Diemen is vooral van belang dat op termijn een verlegging van de route van goederentreinen aan de orde kan zijn. Daardoor zouden minder goederentreinen via station Amsterdam Amstel gaan rijden. In plaats daarvan zouden dan meer goederentreinen via Diemen en Diemen Zuid gaan rijden. Volgens ProRail dienen hiervoor de verbindingsbogen bij Diemen en bij Venserpolder te worden aangepast. Uit recent ambtelijk overleg met Amsterdam is gebleken dat er voorlopig geen verdere stappen worden verwacht op dit punt. De komende jaren tot na 2020 blijft de route via het Amstel station in gebruik. In het onderzoek en de planvorming voor Plantage de Sniep en Bergwijkpark-Noord hoeft hiermee vooralsnog geen rekening te worden gehouden. 3.6 Snelheidsverhoging spoorboog Diemen-Zuid Weesp Uit de informatie van ProRail is naar voren gekomen dat er binnen het project OV- SAAL middellange termijn ook sprake is van een aanpassing van de spoorboog tussen Diemen-Zuid en de Diem ter hoogte van het sportpark. Deze boog is nu vrij scherp waardoor er een snelheidsbegrenzing geldt van 80 km/uur. ProRail wil dit verhogen naar 100 km/uur. Welke gevolgen dit precies heeft voor het ruimtebeslag, geluidhinder en geluidmaatregelen is nu nog niet bekend. Bijlagen: - Overzichtstekening ProRail Achtergrondinformatie: - Inpassingstudie Stationsgebied Diemen (centrum), DHV Inpassingstudie gebiedsontwikkeling goederenboog, DHV, Tracébesluit Spoorweguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad, maatregelen korte termijn, Traject Hoofddorp-Diemen, Notitie Resultaten markverkenning IJmeerlijn, Structuurvisie ZuidasDok Versie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) opzet presentatie 1. Gebiedsontwikkeling Zuidas 2. ZuidasDok t.b.v.

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 1 oktober 2014 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Presentatie aan bewoners Vughterpoort Vertegenwoordiging gemeente s-hertogenbosch Sonja de Jong, projectmanager Inleiding en rol gemeente Proces en planning

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD

PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD DOEL Het doel van de planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (Planstudie OV SAAL), is een OV-kwaliteitssprong door

Nadere informatie

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel 19:00 19:15 Presentatie IenM 19:15 20:00 Presentatie ProRail 20:00 21:00 Informatie markt 21:00 Gelegenheid tot plenair aandragen zorgen en belangen

Nadere informatie

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D ONDERWERP Samenvatting Akoestisch onderzoek Zevenaar-Didam-Wehl DATUM 25-8-2016 PROJECTNUMMER D02131.000095 ONZE REFERENTIE 078983752 D VAN Johan Christen AAN ProRail Het spoortraject Arnhem-Winterswijk

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen PHS

Veelgestelde vragen PHS Veelgestelde vragen PHS Inhoud 1. PHS algemeen 2. Reizigers 3. Goederen 4. PHS Maatregelen 5. Vervolgproces PHS Aanvullend op de informatie op www.rijksoverheid.nl/phs hieronder een overzicht van een aantal

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Gemeenteraad Castricum 25 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Maatregelen

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Uw kenmerk 29893-119/2011D30312

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Vooraf We maken kennis met (nieuw klankbordgroeplid) Frans Spoor, en de heer De Kort.

Vooraf We maken kennis met (nieuw klankbordgroeplid) Frans Spoor, en de heer De Kort. Verslag Klankbordgroep Den Bosch, project PHS Meteren-Boxtel Datum overleg: 5 februari 2015 Deelnemers Diana van Lieshout klankbordgroep Annemarie Bon Dhr. Grefkens Jan Verkuylen Sander de Kort Frans Spoor

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar 25 november 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Besluitvorming corridor Alkmaar

Nadere informatie

1

1 Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van de leden Middendorp en Remco Dijkstra (beiden VVD) over de aanpassing van de dienstregeling van het treinverkeer in het Rivierengebied

Nadere informatie

Openbaar Vervoer Schiphol Amsterdam Almere Lelystad Ruim baan voor het spoor in Metropoolregio Amsterdam

Openbaar Vervoer Schiphol Amsterdam Almere Lelystad Ruim baan voor het spoor in Metropoolregio Amsterdam Openbaar Vervoer Schiphol Amsterdam Almere Lelystad Ruim baan voor het spoor in Metropoolregio Amsterdam OV SAAL: Ruim baan voor het spoor in Metropoolregio Amsterdam Elke dag reizen duizenden mensen met

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Raadscie Stadsontwikkeling Heerhugowaard 3 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Nadere informatie

1 Station Mook-Molenhoek

1 Station Mook-Molenhoek 1 Station Mook-Molenhoek station Mook-Molenhoek Opgeleverd Station Mook-Molenhoek is op 6 mei 2009 geopend aan de Maaslijn. Het station ligt op het traject Nijmegen- Roermond. Het station levert een belangrijke

Nadere informatie

1. Dienstregeling 2009: aanvullingen op het Ontwerp 2007

1. Dienstregeling 2009: aanvullingen op het Ontwerp 2007 NS Reizigers Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in het LOCOV Directie Hoofdgebouw IV Laan van Puntenburg 100 Postbus 2025 3500 HA Utrecht Nederland www.ns.nl Datum Ons kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht Roland Jansen - ProRail Spoorontwikkelingen in omgeving Tricht Vervangen Lingebrug Nieuwe stationstraverse Spoorvernieuwing Proef Elke Tien

Nadere informatie

Second opinion op berekeningen voor de spoorverbinding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (SAAL)

Second opinion op berekeningen voor de spoorverbinding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (SAAL) CPB Notitie Datum : 6 november 2007 Aan : Ministerie van V&W, Projectorganisatie Planstudie OV-SAAL Second opinion op berekeningen voor de spoorverbinding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad (SAAL)

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 9 februari 2012 Betreft Project Zuidas. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 9 februari 2012 Betreft Project Zuidas. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Spoorkruising en stationsomgeving. Marijke Terpstra, 31 maart 2010

Spoorkruising en stationsomgeving. Marijke Terpstra, 31 maart 2010 Spoorkruising en stationsomgeving Marijke Terpstra, 31 maart 2010 1)Wijck 1: 1853-1856 2)Wijck 2: 1856-1884 3)Boschpoort: 1856-1861 4)Staatspoor: 1865-1914 5)Huidige station: 1914- Luchtfoto uit 1965:

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus niet meer over

Nadere informatie

7. Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

7. Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad 7. Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad doel Het doel van de planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (Planstudie OV SAAL) is een grote OV-kwaliteitssprong

Nadere informatie

Geluidproductieplafonds voor de Hoekse Lijn

Geluidproductieplafonds voor de Hoekse Lijn Geluidproductieplafonds voor de Hoekse Lijn Theo Benjert, I-bureau gemeente Rotterdam GTL d.d: 03-11-2015 Inhoud De ombouw van de Hoekse Lijn naar metrospoor Wettelijk regime: WM of Wgh Uitgangspunten

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302. Openbaar Besluit Projectmanagement Registratienummer : 2015/2321 Datum : 16 januari 2015 Opgesteld door : J.A. Pierik Onderwerp: Uitspreken voorkeur variant treinstation Hazerswoude-Koudekerk TOELICHTING

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Tracébesluit SAA Aanvullende beschouwing Externe veiligheid

Tracébesluit SAA Aanvullende beschouwing Externe veiligheid Notitie Datum 30 mei 2012 Kenmerk N001-1207995RTG-pws-V02-NL Tracébesluit SAA Aanvullende beschouwing Externe veiligheid 1 Inleiding Het Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (2011) heeft

Nadere informatie

Bron C > Spoor > Milieubeleidsplan Harderwijk /5 VERKENNING. figuur 1 Het spoor door Harderwijk

Bron C > Spoor > Milieubeleidsplan Harderwijk /5 VERKENNING. figuur 1 Het spoor door Harderwijk BRON C SPOOR Bron C > Spoor > Milieubeleidsplan Harderwijk 2009-2012 1/5 VERKENNING figuur 1 Het spoor door Harderwijk In 1863 deed de eerste (stoom)trein Harderwijk aan. De spoorlijn Amersfoort-Zwolle

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL

Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL De alternatieven en varianten die binnen de Structuurvisie Zuiderzeelijn worden uitgewerkt, kunnen worden onderverdeeld in drie oplossingsrichtingen:

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4 - sporigheid Rijswijk - Delft Zuid

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4 - sporigheid Rijswijk - Delft Zuid Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4 - sporigheid Rijswijk - Delft Zuid Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 23 februari 2012 / rapportnummer 2621 14 1. Hoofdpunten van

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Treinverbinding Tiel-Arnhem Portefeuillehouder: Bieze Kerntaak/plandoel: Kerntaak; regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Plandoel 1: In stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij!

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij! Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad Elke dag dichterbij! Inhoud Doel van de bijeenkomst Achtergrond Toelichting op OV onderzoeken Aanpak voor ontwerpproces Hooigracht-Langegracht Overige

Nadere informatie

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Pagina 1 Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Milieufederatie Flevoland Milieufederatie Noord- Holland

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 11 september 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Impuls voor de Veluwelijn Meer directe verbindingen Groningen en Leeuwarden Utrecht-Zwolle: elk kwartier een intercity

Impuls voor de Veluwelijn Meer directe verbindingen Groningen en Leeuwarden Utrecht-Zwolle: elk kwartier een intercity Impuls voor de Veluwelijn Meer directe verbindingen Groningen en Leeuwarden Utrecht-Zwolle: elk kwartier een intercity Notitie van het lid Slob lid van de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer

Nadere informatie

nieuwsbrief 3 Geluidsmaatregelen aan het spoor in Rijen Werkzaamheden oktober Stedenbouwkundige visie Spoorzone Rijen Vervolgstappen

nieuwsbrief 3 Geluidsmaatregelen aan het spoor in Rijen Werkzaamheden oktober Stedenbouwkundige visie Spoorzone Rijen Vervolgstappen Oktober 2014 Nummer 3 nieuwsbrief 3 Geluidsmaatregelen aan het spoor in Rijen ProRail en de gemeente Gilze en Rijen willen de geluidsoverlast van het spoor in Rijen verminderen door middel van geluidsmaatregelen

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan

Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan (bouw) tijdelijk spoor aan westkant tijdelijke overweg Loonsebaan (fietsers en voetgangers) bouw onderdoorgang Loonsebaan bouw 4e spoor mogelijke locatie bouwdepots

Nadere informatie

Onttrekking gelijkvloerse spoorwegovergang Sysselt te Ede aan de openbaarheid

Onttrekking gelijkvloerse spoorwegovergang Sysselt te Ede aan de openbaarheid Gemeenteraad ONTWERP raadsbesluit Onttrekking gelijkvloerse spoorwegovergang Sysselt te Ede aan de openbaarheid Zaaknummer De raad van de gemeente Ede: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ede Xx september

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

F.B.J. Elbers dbvision J.W. Lammers ProRail. frank.elbers@dbvision.nl janwillem.lammers@prorail.nl

F.B.J. Elbers dbvision J.W. Lammers ProRail. frank.elbers@dbvision.nl janwillem.lammers@prorail.nl 1/6 F.B.J. Elbers dbvision J.W. Lammers ProRail frank.elbers@dbvision.nl janwillem.lammers@prorail.nl Inleiding Dit artikel gaat over de geluidsbelastingkaarten, actieplannen en de sanering van de hoofdspoorwegen.

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben,

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben, Pagina 1 van 5 Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen Plaats en datum: Leeuwarden 28-07-2014 Onderwerp: Advies dienstregeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aanleiding. 2. Reismogelijkheden. 3. Huidige markt. 4. Mogelijke groei. 5. Infrastructuurgevolgen. 6. Conclusies

Inhoudsopgave. 1. Aanleiding. 2. Reismogelijkheden. 3. Huidige markt. 4. Mogelijke groei. 5. Infrastructuurgevolgen. 6. Conclusies MARKTKANSEN EN INFRASTRUCTURELE GEVOLGEN VAN EEN DIRECTE TREIN TUSSEN GRONINGEN EN MAASTRICHT, NAAR AANLEIDING VAN VOORSTELLEN IN HET SP-PLAN BETER VERVOER PER TREIN Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Reismogelijkheden

Nadere informatie

Versnelling Benelux 2017

Versnelling Benelux 2017 HENK BOVENLANDER Rail Advies De Bilt, 18 augustus 2015 Versnelling Benelux 2017 De reistijd Amsterdam Brussel van 194 minuten met de Benelux in de dienstregeling 2017 stelt teleur. De achtergrond hiervan

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg

Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg abcdefgh Rijkswaterstaat Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg Een beschrijving van de problemen en de mogelijke oplossingen 28 maart 2006 abcdefgh Rijkswaterstaat Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 488 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel

Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel 17 december 2015 1/9 Inhoudsopgave 1. Algemeen.3 2. Goederenvervoer 4 3. Veiligheid..5 4. Schade en waarde..6 5. Trillingen en geluidsoverlast..7 6. Ruimtebeslag...8

Nadere informatie

Presentatie Rijksvastgoedbedrijf

Presentatie Rijksvastgoedbedrijf Presentatie Rijksvastgoedbedrijf 13-10-2016 Projectorganisatie Zuidasdok 1 Inhoud Wat is Zuidasdok? Feiten Samenwerken! 2 Historie Lange tijd groots plan met privaat geld Crisis 2008 betekende einde plan

Nadere informatie

Opheffen overweg Beuvinkweg

Opheffen overweg Beuvinkweg Opheffen overweg Beuvinkweg gemeente Dinkelland, geo 026, km. 21.857 Hf Vaan ProRail Kenmerk 370441 8-v2 Datum 18 februari 2015 O n d e r w e r p Opheffen overweg Beuvink w e g Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor.

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40793] Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Voorgesteld besluit 1. Kennis nemen van het voorlopig ontwerp

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Algemeen: PHS Om de groei van goederenverkeer en de toename van personenvervoer over het spoor tot en na 2020 het hoofd

Nadere informatie

MKBA RRAAM. Maatschappelijke kosten-batenanalyse Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer

MKBA RRAAM. Maatschappelijke kosten-batenanalyse Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer MKBA RRAAM Maatschappelijke kosten-batenanalyse Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer Deze uitgave toont de resultaten van de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) voor het Rijk-regioprogramma

Nadere informatie

OV SAAL, MAATREGELEN KORTE TERMIJN, TRAJECT WEESP LELYSTAD EXTERNE VEILIGHEID WEESP

OV SAAL, MAATREGELEN KORTE TERMIJN, TRAJECT WEESP LELYSTAD EXTERNE VEILIGHEID WEESP OV SAAL, MAATREGELEN KORTE TERMIJN, TRAJECT WEESP LELYSTAD EXTERNE VEILIGHEID WEESP PRORAIL 21 februari 2011 075288905:A D01021.000043 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Scope van het project OV

Nadere informatie

: De heer Johan Meirink (Gemeente Aa en Hunze)

: De heer Johan Meirink (Gemeente Aa en Hunze) Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : De heer Johan Meirink () Van : Andries van der Veen, Gert de Haas (Royal HaskoningDHV) : 21 mei 2013 Kopie : - Onze referentie : BC3527/N001/902339/Nijm

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Kleunen, van P. Tel.nr. (0318) 680 323 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/94 635099 ROB 28 september

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 089 Urgentieprogramma Randstad Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aanvullende overeenkomst Stroomlijnaiternatief Planstudle weg Schiphol - Amsterdam - Almere

Aanvullende overeenkomst Stroomlijnaiternatief Planstudle weg Schiphol - Amsterdam - Almere Versie 18 nov 08 Aanvullende overeenkomst Stroomlijnaiternatief Planstudle weg Schiphol - Amsterdam - Almere Partijen 1. De Minister van Verkeer en Waterstaat, de heer C. Eurlings, en de Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Emplacementen en woonomgeving: een integrale benadering van de geluidproblematiek

Emplacementen en woonomgeving: een integrale benadering van de geluidproblematiek 1/6 Emplacementen en woonomgeving: een integrale benadering van de geluidproblematiek ir. G.W. Lassche (Gert) Peutz bv, Mook g.lassche@mook.peutz.nl Postbus 66 6585 ZH MOOK 024-3570707 Inleiding Activiteiten

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Datum 26 januari 2010 Kenmerk CTC071/Adr/0511 Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente

Nadere informatie

Milieu effecten infrastructuur Dijk en Dok

Milieu effecten infrastructuur Dijk en Dok Zuidas Amsterdam Milieu effecten infrastructuur Dijk en Dok Voor afweging oprichting Zuidas Onderneming Figuur 1 Ligging plangebied Zuidas Onderneming en plangebied infrastructuur Haarlem, september 2006

Nadere informatie

Werkboek Beverwijkerstraatweg

Werkboek Beverwijkerstraatweg Werkboek Beverwijkerstraatweg Raadsinformatieavond 21 mei 2015 Arjen van Essen Floris Frederix Overweg Beverwijkerstraatweg Agenda Proces Probleembeschrijving Oplossingsrichtingen Gelijkvloers gemotoriseerd

Nadere informatie

Informatieavond Maaslijn Spoorverbinding Roermond Nijmegen

Informatieavond Maaslijn Spoorverbinding Roermond Nijmegen Informatieavond Maaslijn Spoorverbinding Roermond Nijmegen 17 december 2015 18.30 20.00 u Hotel Asteria Welkom Hartelijk welkom Het programma start om 18.15 uur Informatieavond Maaslijn Spoorverbinding

Nadere informatie

TIPS: Nieuwe dia aanmaken Nieuwe Dia Voettekst Invoegen Koptekst en voettekst Overal toepassen. Pagina

TIPS: Nieuwe dia aanmaken Nieuwe Dia Voettekst Invoegen Koptekst en voettekst Overal toepassen. Pagina Pagina Presentatie Zuidasdok Resultaat gunning Zuidasdok Opzet presentatie Aanleiding Aanbesteding Zuidasdok op hoofdlijnen Eindbeeld Bouwmethode, -fasering en planning Vragen Presentatie gunning Zuidasdok

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

NIEUWBOUW CENTRUM- EN HAVENKOMLOCATIE MERIDIAANPARK, ALMERE

NIEUWBOUW CENTRUM- EN HAVENKOMLOCATIE MERIDIAANPARK, ALMERE NIEUWBOUW CENTRUM- EN HAVENKOMLOCATIE MERIDIAANPARK, ALMERE GEMEENTE ALMERE 18 november 2010 B02013/CE0/091/000134/dt Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wettelijk kader 4 3 Situatie beschrijving 5 4 Invoergegevens

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

Onderwerp Kamervragen leden Van Hijum, Mastwijk, Duyvendak, Ten Broeke en De Krom inzake de problemen met de treinverbinding Almelo - Hengelo

Onderwerp Kamervragen leden Van Hijum, Mastwijk, Duyvendak, Ten Broeke en De Krom inzake de problemen met de treinverbinding Almelo - Hengelo abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 24 april 2007 Ons kenmerk DGP/SPO/U.07.01068 Doorkiesnummer Bijlage(n) Uw kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

CT2710 Transport & Planning Spoortunnel Delft

CT2710 Transport & Planning Spoortunnel Delft CT2710 Transport & Planning Spoortunnel Delft Rob van Nes, Transport & Planning 9-5-2012 Delft University of Technology Challenge the future Spoorontsluiting van Delft Twee-sporig of vier-sporig? 2 1.

Nadere informatie

Klankbordgroep stationsgebied Weesp 8 mei 2017

Klankbordgroep stationsgebied Weesp 8 mei 2017 Aanwezig: Namens de klankbordgroep Robin van Dalsem (RvD) Cecile Naafs (CN) Alice Fermont (AF) Jeroen Bolte (JB) Vincent Everts (VI) Klankbordgroep stationsgebied Weesp 8 mei 2017 Afwezig: Mea Pieters

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 1 oktober 2015 Betreft Geluidmaatregelen HSL-Zuid

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 1 oktober 2015 Betreft Geluidmaatregelen HSL-Zuid > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem

Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem Inleiding In 2013 dient Haarlem een nieuw Actieplan Omgevingslawaai op te stellen voor de periode 2013-2017. Dit volgt uit de Wet milieubeheer. Onder Omgevingslawaai

Nadere informatie

Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013

Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013 Bruggen bouwen voor het spoor van de toekomst 29 januari 2013 Joke van Veen Manager Business Development NS Reizigers Dimitri Kruik Manager Veranderprogramma 2012-2015 ProRail De NS strategie De NS strategie

Nadere informatie

Team ORB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc gem.secr.

Team ORB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team ORB Akoestische maatregelen spoorbrug Brinkgreverweg 1- Notagegevens Notanummer 711170 Datum 29-5-2012 Programma: 03. Leefomgeving Portefeuillehouder

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2531 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

4 sprinters Utrecht Centraal - Harderwijk

4 sprinters Utrecht Centraal - Harderwijk 4 sprinters Utrecht Centraal - Harderwijk Akoestisch onderzoek locatie Harderwijk Opdrachtgever Gemeente Harderwijk R. Sjoerdsma Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Stefan Voeten Kenmerk R10388SBUA3-

Nadere informatie

Projectnummer: D01021.000175.0300. Opgesteld door: Vincent den Ouden. Ons kenmerk: MB2131-203-04_vA.3. Kopieën aan: ARCADIS

Projectnummer: D01021.000175.0300. Opgesteld door: Vincent den Ouden. Ons kenmerk: MB2131-203-04_vA.3. Kopieën aan: ARCADIS MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 220 3800 AE Amersfoort Tel 033 4771 000 Fax 033 4772 000 www.arcadis.nl Onderwerp: Meteren - Boxtel: Uitwerking kansrijke oplossingen appartementencomplexen

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen.

Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 januari

Nadere informatie

Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013

Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013 Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013 Vragen Nut en noodzaak Waarom is programma Hoogfrequent Spoorvervoer nodig? Waarom zouden wij extra hinder moeten accepteren terwijl het voor

Nadere informatie