Sector-CAO Kabel & Telecom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008"

Transcriptie

1 Sector-CAO Kabel & Telecom Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1

2 Sector-CAO Kabel & Telecom Inhoud Hoofdstuk blz. I. Alemene bepalinen 3 II. De arbeidsovereenkomst 8 III. Arbeidsduur en werktijd 10 IV. Belonin en veroedinen 12 V. Vakantie en verlof 18 VI. Opleidin en Leeftijdsbewust personeelsbeleid 21 VII. Overie bepalinen 22 Bijlaen A Overzicht aanesloten bedrijven 24 B Functieraster en salarisstructuur 25 C Arbeids- en rusttijden 28 D Protocol 29 E Voorbeeld merit matrix 31 F Trefwoordenreister 32 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 2

3 De onderetekenden, de Werkeversvereniin WENb, evestid te Arnhem of haar eventuele rechtsopvoler, partij ter ene zijde, en ABVAKABO FNV, evestid te Zoetermeer CNV Publieke Zaak, evestid te Den Haa VMHP-N, evestid te Arnhem of hun eventuele rechtsopvolers elk als partij ter andere zijde, verklaren met inachtnemin van de bepalinen in de raam-cao voor de Enerie- en Nutsbedrijven de volende collectieve arbeidsovereenkomst te zijn aaneaan. SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 3

4 Hoofdstuk I Alemene bepalinen Artikel I.1. Geldiheidsduur 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werkin op. Zij wordt aaneaan voor een tijdvak van 12 maanden en eindit derhalve op 31 maart Behoudens opzein door een der partijen wordt deze overeenkomst eacht telkens met één jaar te zijn verlend. Opzein dient tenminste drie maanden voor de afloopdatum te eschieden bij aanetekend schrijven aan de andere partij(en). 3. Indien deze overeenkomst is opezed, doch de onderhandelinen omtrent een nieuwe overeenkomst no niet zijn afesloten, worden voor de tijd van de daarna no voortdurende onderhandelinen de bepalinen van de opezede overeenkomst toeepast. 4. Bij opzein door een of meer partijen ter andere zijde eindit deze overeenkomst uitsluitend voor die partij(en). Artikel I.2. Wijziin 1. Indien een van de partijen tijdens de duur van deze overeenkomst door bijzondere omstandiheden hetzij van sociale of economische aard wijziin van de overeenkomst noodzakelijk mocht oordelen, zal zij dat aan de andere partij onverwijld mededelen. Partijen zullen hierover onderhandelinen openen. 2. Voorstellen tot wijziin of vernieuwin van deze overeenkomst worden bij aanetekend schrijven ter kennis ebracht van de andere partijen. Partijen zijn verplicht zo spoedi moelijk, maar in ieder eval binnen één maand na indienin, in onderhandelin te treden over de eventuele inediende voorstellen tot wijziin of vernieuwin van deze overeenkomst. 3. In deze overeenkomst wordt vasteled welke bepalinen met teruwerkende kracht worden toeepast. Artikel I.3. Werkinssfeer 1. Onder de werkinssfeer van deze overeenkomst valt de ondernemin die activiteiten uitvoert die betrekkin hebben op het commercieel ontwikkelen, beheren en exploiteren van communicatie netwerken en -systemen en/of het aanbieden van telecommunicatieen (multi) mediadiensten. 2. In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder werkever elke ondernemin aanesloten bij de WENb vermeld in bijlae A van deze overeenkomst en/of op de onderneminen die zich edurende de looptijd van deze CAO in overle met de vakoranisaties aansluiten bij de WENb en die vallen onder de werkinssfeer als vermeld in lid 1. SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 4

5 3. In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder werknemer alle personen in dienst van werkever die zijn inedeeld in een functie overeenkomsti een van de niveaus uit het functieraster zoals openomen in bijlae B van deze overeenkomst. Voor werknemers die zijn inedeeld in de functieniveaus 11 en 12 is de sector-cao van toepassin, met uitzonderin van de artikelen III.2, III.3, III.4 alsmede IV.5, IV.6 en IV.7. Artikel I.4. Deeltijdarbeid Rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst worden voor werknemers met een deeltijdbetrekkin naar rato berekend. Indien een werknemer in (tijdelijke) deeltijd wenst te aan werken zal de werkever een verzoek daartoe in de reel inwillien tenzij het bedrijfsbelan zich daarteen verzet. Artikel I.5. Gelijkstellin relatiepartner Voor de toepassin van deze overeenkomst wordt met de echteno(o)t(e) elijkesteld de relatiepartner met wie de niet-ehuwde werknemer samenwoont en - met het oomerk duurzaam samen te leven - een emeenschappelijke huishoudin voert, wat blijkt uit een schriftelijke verklarin. Artikel I.6. Uitreiken CAO De werknemer ontvant van de werkever kosteloos een exemplaar van deze overeenkomst en van de daarvan deel uitmakende bijlaen en ook van de daarop overeenekomen wijziinen. Artikel I.7. Reoranisaties Indien als evol van reoranisatie wijziin zal optreden in de arbeidsvoorwaarden zoals in deze overeenkomst vasteled, treedt werkever in overle met de partij(en) ter andere zijde. Artikel I.8. Verplichtinen werknemer a. De werknemer is ehouden de hem door of namens de werkever opedraen werkzaamheden zo oed moelijk uit te voeren en al datene te doen of na te laten wat een oed werknemer behoort te doen of na te laten. b. De werknemer wordt eacht de reels, voorschriften en richtlijnen van de werkever te kennen en na te leven. c. De werknemer is tijdens en ook na beëindiin van de arbeidsovereenkomst ehouden tot eheimhoudin van alles wat hem omtrent het bedrijf, de klanten en andere relaties van de werkever bekend is, waarvan hem SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 5

6 eheimhoudin is opeled of waarvan hij het vertrouwelijke karakter had kunnen vermoeden. d. De werknemer zal zich onthouden van onewenst edra zoals seksuele intimidatie, racisme en pesten. e. Indien naar het oordeel van de werkever te verwachten valt of blijkt dat emelde nevenactiviteiten -concurrerend zijn voor het bedrijf van de werkever; -schade toebrenen aan de belanen of oede naam van het bedrijf van de werkever; -strijdiheid doen ontstaan met het bepaalde in de Arbeidstijdenwet, is hij bevoed zijn instemmin te onthouden dan wel aan zijn instemmin voorwaarde te verbinden, heteen door hem schriftelijk en emotiveerd aan de werknemer wordt meeedeeld. f. Indien jeens de werknemer een ernsti vermoeden bestaat van en misdrijf moet deze zich onderwerpen aan onderzoek van kledin, baae en vervoermiddel bij het betreden of verlaten van terreinen en ebouwen van de werkever. Onderneminsewijs worden zonodi maatreelen vastesteld om onredelijke en onbehoorlijke bejeenin van de werknemer hierbij te voorkomen.. De werknemer ma behoudens toestemmin van de werkever in verband met zijn arbeidsovereenkomst een veroedinen, belonin, iften of beloften van derden vorderen, verzoeken of aannemen. De werknemer ma een steekpenninen aannemen. h. De werknemer ma behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemmin van de werkever ten behoeve van de werkever een opdrachten verrichten (conform art 7:400 BW) of werk aannemen (conform art 7A: 1639 BW) of voor zichzelf of voor derden ebruik maken van eiendommen van de werkever, edurende werktijd voor zichzelf diensten laten verrichten door personen in dienst van de werkever dan wel in dienst van derden die werkzaam zijn voor de werkever. Artikel I.9. Verplichtin tot andere werkzaamheden 1. De werknemer is verplicht om, als dit in het bedrijfsbelan noodzakelijk Is, al dan niet tijdelijk een andere functie te vervullen, mits deze functie passend is. Hieronder wordt verstaan (conform art 7: 658a lid 3 BW) alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaardin om redenen van lichamelijke, eestelijke of sociale aard redelijkerwijs niet van werknemer kan worden everd. Artikel I.10. Aansprakelijkheid en veroedin van schade 1. De werknemer is aansprakelijk voor door hem aan eiendom van de werkever toeebrachte schade indien deze het evol is van opzet of bewuste roekeloosheid. 2. De veroedin die de werknemer uit hoofde van het bepaalde in het vorie lid is verschuldid kan na overle verrekend worden met het salaris van de werknemer, conform artikel 7:632 lid 2 BW echter niet SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 6

7 over de beslavrije voet. Het voorafaande vindt een toepassin indien de werkever niet binnen een maand nadat de aansprakelijkheid van de werknemer onherroepelijk (een beroep meer moelijk) is vastesteld aan deze schriftelijk mededelin heeft edaan van zijn voornemen tot verhaal van schade. 3. Werknemer zal voor zover passend en voor zover de wet dit toestaat zijn vorderin van schadeveroedin jeens derden aan de werkever cederen. Artikel I.11. Medische keurinen 1. Bij het verrichten van een medische keurin namens de werkever bij aanstellin of wijziin van functie wordt het protocol aanstellinskeurinen van de KNMG in acht enomen. 2. De medische keurin wordt verricht door een daartoe door de werkever aanewezen deskundie. 3. De betrokkene dient als eerste in kennis te worden esteld van de uitsla van de medische keurin. 4. Indien de betrokkene zich, voordat de uitsla van de medische keurin aan de werkever is meeedeeld, terutrekt dan dient, indien betrokkene dit tijdi verzoekt, de uitsla voor de werkever eheim te blijven. 5. De kosten van de medische keurin zijn voor rekenin van de werkever. Artikel I.12. Vervullin vacatures Werkevers stellen vacatures zoveel als moelijk mede open voor in dienst zijnde werknemers. Artikel I.13. Besmettelijke ziektes De werknemer eniet zijn volledie salaris over de tijd edurende welke het hem door de werkever verboden is zijn functie te vervullen omdat er evaar bestaat dat hij een infectieziekte overbrent of hij verdacht moet worden te lijden aan een zodanie ziekte. Artikel I.14. Verplichtinen werkever 1. De werkever verplicht zich teenover de werknemers de in deze collectieve arbeidsovereenkomst vastelede arbeidsvoorwaarden na te leven. 2. De werkever draat er zor voor dat iedere werknemer zijn personeelsdossier kan inzien zoals ereeld in de Wet beschermin Persoonseevens. 3. De werkever zal zonder toestemmin van de werknemer een zaken SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 7

8 openbaar maken of mededelinen doen over zaken die in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer lien en waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat eheimhoudin vereist is. Het in dit lid bepaalde eldt niet jeens personen en/of instellinen aan wie de werkever als zodani verantwoordin schuldi is, alsmede in het kader van een interne beroepsprocedure zoals vermeld in hoofdstuk 7 van de ENb-raam-CAO of krachtens wettelijk voorschrift derelijke mededelinen van werkever worden verland. SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 8

9 HOOFDSTUK II De arbeidsovereenkomst Artikel II.1. In de arbeidsovereenkomst die schriftelijk wordt aaneaan wordt in elk eval vermeld: a. de naam, voorna(a)m(en) en eboortedatum van de werknemer; naam en plaats van vestiin van de werkever; b. de aanduidin van de functie waarvoor hij/zij in dienst is enomen en de standplaats; c. de datum van de aanvan van de dienstbetrekkin; d. de duur van de dienstbetrekkin; e. de omvan van de dienstbetrekkin. f. het aanvanssalaris en de voor werknemer eldende salarisschaal;. eventuele bijzondere bedinen; h. de toepasselijkheid van deze collectieve arbeidsovereenkomst; Artikel II.2. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 Een arbeidsovereenkomst wordt als reel aaneaan voor onbepaalde tijd. Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aaneaan, elden ten aanzien hiervan in afwijkin van artikel 668a van het BW de volende reels: a. Ten aanzien van opvolend werkeverschap eldt dat uitzendovereenkomsten voorafaande aan indiensttredin bij de werkever buiten beschouwin blijven b. De perioden enoemd in artikel 668a onder a respectievelijk b worden uitebreid tot 60 maanden respectievelijk 5 tijdelijke arbeidsovereenkomsten indien de arbeidsovereenkomst is aaneaan in het kader van een project; het project wordt met name enoemd in de individuele tijdelijke arbeidsovereenkomst. 2. Een arbeidsovereenkomst aaneaan voor bepaalde tijd kan zowel door de werkever als door de werknemer tussentijds door opzein worden beëindid. Artikel II.3. Einde arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst eindit: a. op de da voorafaande aan de (vervroede) pensioendatum; b. bij opzein door werkever of werknemer met inachtnemin van de wettelijke opzetermijn, tenzij anders bepaald in de individuele arbeidsovereenkomst; c. van rechtswee door het verstrijken van de tijd ineval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; d. bij overlijden van de werknemer. SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 9

10 Artikel II.4. Proeftijd Bij de aanvan van de arbeidsovereenkomst eldt voor werkever en werknemer een proeftijd van maximaal twee maanden met inachtnemin van artikel 7:652 BW. Deze proeftijd wordt schriftelijk overeenekomen onder vermeldin van de duur van de proeftijd. Artikel II.5. Standplaats/woonplaats 1. Onder standplaats wordt verstaan de door de werkever als zodani aaneeven plaats(en) waar de werknemer als reel zijn werkzaamheden verricht, dan wel de plaats(en) waaruit als reel zijn werkzaamheden een aanvan nemen. 2. De werknemer kan, als een juiste taakvervullin dat noodzaakt, verplicht worden te wonen in zijn standplaats dan wel binnen een door de werkever te bepalen redelijke afstand hiervan. Bij het bepalen of de afstand redelijk is dient ook de reistijd een rol te spelen. Ter zake zullen onderneminsewijs alemene reelinen worden vastesteld. 3. De werknemer die de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, kan alleen dan tot verhuizin naar een andere standplaats worden verplicht als hij een functie bekleedt welke noodzaakt dat hij binnen het halve uur van zijn huis op zijn standplaats moet kunnen zijn. Artikel II.6. Telewerken/thuiswerken Werkever en werknemer kunnen afspraken maken over telewerken en/of thuiswerken. In overle met de Onderneminsraad worden op bedrijfsniveau hiervoor nadere voorwaarden esteld. Artikel II.7. Demotie De werknemer van 55 jaar en ouder die in het kader van het demotiebeleid bij zijn werkever een laer betaalde functie aat uitoefenen bij een elijk aantal arbeidsuren per week, kan zijn werkever verzoeken zijn pensioenopbouw voort te zetten over het pensioenevend salaris dat onmiddellijk aan de demotie voorafin. SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 10

11 HOOFDSTUK III Arbeidsduur en werktijd Artikel III.1. Alemeen Met inachtnemin van het bepaalde bij of krachtens wetten, houdende bepalinen tot beperkin van de arbeidsduur, eldt met betrekkin tot de werktijden de onderneminsewijze reelin. Voor zover inevole deze reelin wisselende werktijden elden, wordt daarvoor een rooster opesteld. Artikel III.2. Arbeidsduur 1. Bij de onderneminsewijze reelin van de werktijd, die emiddeld 40 uur per week bedraat, wordt in acht enomen dat een arbeid wordt verricht op zondaen, tenzij afwijkin van deze reel in het bedrijfsbelan noodzakelijk is. Tevens wordt in acht enomen dat de werktijd behoorlijk door rusttijd wordt onderbroken. 2. De normen van de Arbeidstijdenwet zijn van toepassin, zoals openomen in bijlae C van deze CAO. Artikel III.3. Overwerk 1. Onder overwerk wordt verstaan het, in uitdrukkelijke opdracht, verrichten van werkzaamheden boven een emiddelde werktijd van 40 uur per week over een tijdvak van 13 weken en op daen als enoemd in artikel III.5. Rekenin houdend met deze emiddeld werktijd van 40 uur per week over een tijdvak van 13 weken komen de ewerkte overuren boven 45 uur per week direct in aanmerkin voor veroedin per de maandelijkse loonbetalin. 2. Voor het vaststellen van de in het vorie lid bedoelde emiddelde werktijd eldt als bovenrens een werkweek van 45 uur en als onderrens een werkweek van 35 uur. 3. Uren die afwijken van de individueel overeenekomen werktijd in het tijdvak als bedoeld in lid a, dienen tijdi tevoren, na overle met de werknemer, te worden opedraen. Artikel III.4. Consinatiedienst Tot 1 januari 2006 old de volende reelin: Indien het bedrijfsbelan dit vordert, kan de werknemer worden verplicht buiten de volens zijn rooster voor hem eldende werktijd op afroep beschikbaar te zijn (stand-by) voor het verrichten van tot zijn functie behorende werkzaamheden. De aldus structureel inedeelde werknemer ontvant een veroedin in eld. SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 11

12 Vanaf 1 januari 2006 eldt de volende reelin: Indien het bedrijfsbelan dit vordert kan de werknemer worden verplicht op afroep beschikbaar te zijn buiten de volens zijn rooster voor hem eldende werktijd. Daarbij worden twee vormen onderscheiden. 1. Oproepbaarheid om buitenshuis (standplaats dan wel werkplek in reio) tot de functie behorende werkzaamheden te moeten verrichten. 2. Oproepbaarheid om thuis (dan wel een door werknemer verkozen werkplek) tot de functie behorende werkzaamheden te verrichten. In beide evallen wordt de werknemer daartoe structureel ineroosterd. Voor beide vormen van consinatie eldt een verschillende veroedin, zie daartoe artikel IV.6 Werknemers die tot 1 januari 2006 waren inedeeld in consinatiedienst en na 1 januari 2006 vielen onder de onder 2. enoemde variant ontvanen een afbouwtoesla conform artikel IV.6 lid 5. Artikel III.5. Feestdaen Op Nieuwjaarsda, 2e Paasda, Hemelvaartsda, 2e Pinksterda, 1e en 2e Kerstda, Konininneda en de daen waarop krachtens aanwijzin van de overheid extra vrijaf met behoud van salaris wordt verleend, wordt slechts ewerkt indien het bedrijfsbelan dit vordert. SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 12

13 HOOFDSTUK IV Belonin en veroedinen Artikel IV.1. Berippen Salaristabel : de verzamelin van salarisschalen als bedoeld in bijlae B. Salarisschaal: een met een cijfer aaneduide schaal van bedraen, voorkomend in de salaristabel. Functieraster: de verzamelin van functieprofielen en aaneeven functieroepen als bedoeld in bijlae B. Functieroep: een roep van functies met een elijke functiezwaarte. Salaris: het bedra per maand dat aan de werknemer wordt toeekend op rond van de indelin in een salarisschaal en op rond van de afspraken binnen die schaal. Uurloon: het uursalaris bedraat 1/174 e deel van het maandsalaris volens de salaristabel in bijlae B van de CAO. (Deze laatste beripsbepalin eldt inaande 1 januari 2007) Artikel IV.2. Indelin in functieraster De werkever bepaalt de indelin van de functie van de werknemer in het functieraster. Artikel IV.3. Indelin in salarisschaal De werknemer wordt inedeeld in de salarisschaal die eldt voor de functie die hij uitoefent. Artikel IV.4. Salarisaanpassinen 1. Het salaris van de werknemer wordt eenmaal per jaar met 3% aanepast, totdat het normbedra (100%) van de salarisschaal wordt bereikt. 2. Van het in lid 1 enoemde verhoinspercentae kan worden afeweken op basis van het voor betrokken werknemers eldende beoordelinssysteem en een daaraan ekoppelde merit matrix (waarvan een voorbeeld is openomen in bijlae E). Daarbij elden de volende voorwaarden: a. De merit matrix wordt vastesteld in overle met de Onderneminsraad. Binnen de merit matrix worden de volende variabelen afesproken: - het percentae salarisverhoin met inachtnemin van de in lid 2 sub b tot en met sub e enoemde minimumpercentaes, - de beoordelinscateorieën conform de eldende beoordelinssystematiek, - de indelin in relatieve salarisposities b. Bij een beoordelin oed bedraat de salarisverhoin tenminste 3%, totdat het normbedra (100%) van de salarisschaal wordt bereikt. c. Bij een beoordelin mati bedraat de salarisverhoin tenminste 2%, totdat 90% van het normbedra van de salarisschaal wordt bereikt. SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 13

14 d. Bij een beoordelin onvoldoende heeft de werknemer een recht op een salarisverhoin. e. Bij een beoordelin zeer oed of uitstekend bedraat de salarisverhoin tenminste 4%, totdat 100% van het normbedra van de salarisschaal wordt bereikt. 3. De salarisverhoinen in dit artikel komen niet in de plaats van collectieve CAOverhoinen en zijn percentaes van het salaris. Artikel IV.5. Overwerkveroedin Voor overwerk als bedoeld in artikel III.3. ontvant de werknemer een veroedin op basis van het uurloon verhood met een toesla van: - 50% voor uren van maanda tot en met zaterda; - 100% voor uren op zonda en op feestdaen; - deeltijdwerkers ontvanen een toesla voor zover hun uren de werktijd als bedoeld in artikel III.2. per week niet te boven aan. Artikel IV.6. Consinatieveroedin 1. De consinatieveroedin voor het ineroosterd oproepbaar zijn voor werkzaamheden buitenshuis bedraat: - per volle week 183,43* - maanda t/m vrijda (maanda tot zaterda uur) 52,41 - zaterda uur tot zonda uur 52,41 - zonda uur tot maanda uur 78,62 * De bedraen zijn per verhood met 3% 2. De consinatieveroedin voor het ineroosterd oproepbaar zijn (eldi vanaf 1 januari 2006, zie artikel III.4) voor thuis dan wel op door werknemer verkozen plaats bedraen 50% van de in lid 1 enoemde bedraen. 3. Bij edeeltelijke consinatie eldt een veroedin naar rato. 4. Naast de consinatieveroedin ontvant de werknemer die daadwerkelijk wordt operoepen een veroedin conform de overwerkreelin als bedoeld in artikel IV Aan de werknemer inedeeld in een consinatiedienst, die, buiten zijn eien toedoen, weens bedrijfsbelan of weens bij hem zelf eleen medische noodzaak, definitief uit het consinatierooster wordt eplaatst, wordt een aflopende toelae toeekend. Voorwaarde voor toekennin van deze aflopende toelae is dat de werknemer op het moment van de definitieve beëindiin van de indelin in het consinatierooster, zonder onderbrekin ten minste 2 jaren in consinatiedienst ewerkt heeft. De berekeninsbasis voor de aflopende toelae is het bedra dat de werknemer over de twaalf kalendermaanden voorafaande aan de datum waarop beëindiin van de SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 14

15 indelin in het rooster heeft plaatsevonden, emiddeld aan consinatieveroedinen heeft ontvanen. De aflopende toelae heeft een duur elijk aan twee maanden voor ieder jaar dat in consinatiedienst is ewerkt, met een maximum van 36 maanden. De volens sub d vastestelde duur van de aflopende toelae wordt in 3 elijke delen esplitst; de aflopende toelae bedraat edurende de drie betreffende deelperioden achtereenvolens 75%, 50% en 25% van de in sub c bedoelde berekeninsbasis. De werknemer die op het moment van definitieve beëindiin van de consinatiedienst 57 jaar of ouder is en die direct voorafaand aan de beëindiin tenminste tien jaar onafebroken in consinatiedienst heeft ewerkt, ontvant een blijvende toelae. De hoote van deze blijvende toelae wordt vastesteld op 75% van de in sub c bedoelde berekeninsbasis. Artikel IV.7. Veroedin voor werken op andere tijdstippen De werknemer die volens rooster arbeid moet verrichten op tijdstippen als enoemd in het schema hierna, ontvant over die uren een extra veroedin naast het uurloon die bestaat uit een percentae van het voor de werknemer eldende uurloon uur uur uur uur Maanda tot en met 40% 20%* - 40% zaterda Zon- en feestdaen 100% 100% 100% 100% * Indien de arbeid is aanevanen voor uur Overansbepalin Voor werknemers van operationele afdelinen werkzaam in het end-to-end klantenproces in dienst per 31 december 2005 die edurende 26 weken daarvoor, dus vanaf 1 juli 2005, werkzaam zijn eweest in bovenenoemde afdelinen en ineroosterd waren op uren liend tussen uur en uur eldt de volende afbouwreelin. 2 jaar of laner werkzaam in roosterdienst Korter dan 2 jaar werkzaam in roosterdienst 6 maanden 100% over het emiddeld aantal uren ewerkt tussen en uur in de laatste 26 weken 2 maanden 100% over het emiddeld aantal uren ewerkt tussen en uur in de laatste 26 weken 6 maanden 67% over het emiddeld aantal uren ewerkt tussen en uur in de laatste 26 weken 2 maanden 67% over het emiddeld aantal uren ewerkt tussen en uur in de laatste 26 weken 6 maanden 33% over het emiddeld aantal uren ewerkt tussen en uur in de laatste 26 weken 2 maanden 33% over het emiddeld aantal uren ewerkt tussen en uur in de laatste 26 weken Artikel IV.8. Vakantie-uitkerin 1. De werknemer heeft recht op een vakantie-uitkerin voor elke periode waarin hij aanspraak op salaris heeft. SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 15

16 2. De vakantie-uitkerin bedraat per kalendermaand 8% van het voor de werknemer in die maand eldende salaris vermeerderd met de consinatie- en ploeentoesla alsmede andere vaste toeslaen per maand, met dien verstande dat tenminste een bedra wordt uitbetaald dat elijk is aan 8% van 1987,-* welk bedra bij het verrichten van arbeid in deeltijd naar evenrediheid wordt verminderd. 3. Het jaar waarover de vakantie-uitkerin wordt berekend loopt van 1 juni tot en met 31 mei. De vakantie-uitkerin wordt jaarlijks in de maand mei uitbetaald. 4. Zo nodi in afwijkin van het bepaalde in het derde lid vindt de uitbetalin ook plaats bij het einde van de arbeidsovereenkomst van de werknemer en wel over het tijdvak eleen tussen het einde van de laatst verstreken periode waarover vakantie-uitkerin werd uitbetaald en de datum van ontsla. 5. De werknemer die aanspraak heeft op een aanvullende arbeidsoneschiktheidsuitkerin, heeft aanspraak op een vakantie-uitkerin ter rootte van 8% van de aanvullende arbeidsoneschiktheidsuitkerin. Bij de vaststellin van de minimum vakantie-uitkerin als bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt rekenin ehouden met de vakantie-uitkerin over de WAO-uitkerin. * Salarispeil Artikel IV.9. Resultaatafhankelijke uitkerin 1. De werknemer die op 31 december van eni jaar in dienst is heeft aanspraak op een resultaatafhankelijke uitkerin voor elke periode waarin hij in het desbetreffende kalenderjaar aanspraak op salaris heeft. 2. Het basispercentae voor de resultaatafhankelijke uitkerin bedraat 2,5% en kan afhankelijk van de resultaten variëren zoals wordt aaneeven in lid 3. De uitkerin wordt berekend over de som van de in het betreffende jaar verdiende salarissen als bedoeld in artikel IV.1 van dit hoofdstuk. 3. Jaarlijks worden uiterlijk in de maand maart van het desbetreffende kalenderjaar per bedrijf in overle met de Onderneminsraad vastesteld - de doelstellinen, evenals de daarbij horende toetsinscriteria, - de mate waarin de uitkerin, afhankelijk van de mate waarin vooraf estelde doelstellinen worden behaald, kan variëren. De doelstellinen kunnen financiële doelstellinen betreffen, maar ook doelstellinen op het terrein van productie, loistiek, commercie, personeel en onderzoek & ontwikkelin. 4. In bedrijven waarin voor eni kalenderjaar een doelstellinen en toetsinscriteria zijn vastesteld bedraat het uitkerinspercentae over dat kalenderjaar 2,5%. 5. Uitbetalin van de uitkerin vindt plaats in de maand april volend op het desbetreffende kalenderjaar, tenzij in overle met de Onderneminsraad een ander uitbetalinsmoment is vastesteld. SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 16

17 6. De werknemer die aanspraak heeft op een aanvullende arbeidsoneschiktheidsuitkerin, heeft voor deze component aanspraak op een uitkerin ter rootte van 2,5% van de arbeidsoneschiktheidsuitkerin. 7. Ten aanzien van de pensioenopbouw wordt jaarlijks rekenin ehouden met een fictief vast uitkerinspercentae van 2%. Artikel IV.10. Jubileumratificatie 1. Aan de werknemer wordt bij het bereiken van een diensttijd van 12,5, 25 en 40 jaar een ratificatie toeekend. 2. De ratificatie bedraat bij een diensttijd van: 12,5 jaar : 0,5 x het salaris 25 jaar : 1 x het salaris 40 jaar : 1,5 x het salaris Onder salaris wordt verstaan het salaris als bedoeld in artikel IV.1. van dit hoofdstuk. Er zal maximaal ebruik worden emaakt van het fiscale vrijstellinsreime 3. Onder diensttijd wordt verstaan de tijd doorebracht in dienst van de laatste werkever en diens rechtsvooraners. Artikel IV.11. Overlijdensuitkerin 1. Het salaris van de werknemer wordt uitbetaald tot de eerste van de maand, volend op die waarin het overlijden plaatsvond. 2. Zo spoedi moelijk na het overlijden wordt aan de weduwe of weduwnaar van wie de werknemer niet duurzaam escheiden leefde, een bedra uitekeerd elijk aan drie maal het salaris dat de werknemer op de da van het overlijden enoot. Indien de werknemer op die da aanspraak maakt op een WAO-uitkerin en een aanvullende arbeidsoneschiktheidsuitkerin, bedoeld in hoofdstuk 3 ENb-raam-CAO, wordt een bedra uitekeerd elijk aan drie maal het salaris dat hij zou hebben enoten indien hij op die da arbeidseschikt zou zijn eweest; Indien de overledene een weduwe of weduwnaar nalaat, eschiedt de uitkerin ten behoeve van de minderjarie wettie, natuurlijke en pleekinderen. Ontbreken ook zodanie kinderen dan eschiedt de uitkerin, indien de overledene kostwinner was van ouders, meerderjarie kinderen, broers of zusters, ten behoeve van deze betrekkinen; 3. Indien de overledene een betrekkinen als hierboven bedoeld nalaat, kan de uitkerin door werkever eheel of ten dele worden aanewend voor betalin van de kosten van de laatste ziekte en van de lijkbezorin, indien de nalatenschap van de overledene voor betalin van die kosten ontoereikend is; 4. Op het bedra, bedoeld in lid 2 en 3, wordt in minderin ebracht een uitkerin op rond van artikel 53 van de Wet op de arbeidsoneschiktheidsverzekerin en naar aard en strekkin daarmee overeenkomende uitkerinen; SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 17

18 5. Na het overlijden van de ewezen werknemer, die op de da van zijn overlijden op rond van artikel ENB-raam-CAO in het enot was van doorbetalin van zijn laatstelijk enoten salaris, wordt aan de in lid 2 bedoelde personen en met overeenkomstie toepassin van dat lid een bedra uitekeerd, elijk aan het salaris welke de ewezen werknemer op de da van zijn overlijden enoot, berekend over een tijdvak van drie maanden. Op deze uitkerin wordt in minderin ebracht het bedra van de uitkerin op rond van artikel 53 van de Wet op de arbeidsoneschiktheidsverzekerin en naar aard en strekkin daarmee overeenkomende uitkerinen. Artikel IV.12. Reiskosten woon-werkverkeer De werkever zal een reelin treffen voor de veroedin van de emaakte kosten weens het overbruen van de afstand woon-werk. De daadwerkelijke kosten die zijn emaakt voor de ebruikmakin van het openbaar vervoer worden interaal veroed (2e klasse). Artikel IV.13. Reis- en verblijfkosten De werknemer heeft recht op veroedin van reis- en verblijfkosten voor reizen emaakt in het belan van het bedrijf conform de onderneminsewijs vastestelde reelinen. SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 18

19 HOOFDSTUK V Vakantie en verlof Artikel V.1. Wettelijke vakantie 1. Onverminderd en met inachtnemin van het ter zake bepaalde in het Burerlijk Wetboek heeft de voltijds werknemer in elk kalenderjaar recht op 20 daen (vanaf 1 januari 2007: 160 uren) wettelijk vakantieteoed. 2. Indien de werknemer in de loop van een kalenderjaar in dienst treedt, heeft hij aanspraak op wettelijke vakantie in evenrediheid met het teoed waarop hij aanspraak zou hebben indien hij het ehele jaar in dienst zou zijn. 3. Indien de werknemer in de loop van een kalenderjaar uit dienst treedt, heeft hij aanspraak op wettelijke vakantie in evenrediheid met het aantal volle kalendermaanden dat hij edurende dat kalenderjaar in dienst is eweest. Artikel V.2. Bovenwettelijke vakantie Naast het in het vorie artikel enoemde wettelijke vakantieteoed wordt aan de werknemer In elk kalenderjaar 7 daen (vanaf 1 januari 2007: 56 uren) bovenwettelijk vakantieteoed toeekend. De leden 2 en 3 van het vorie artikel zijn van overeenkomstie toepassin. Artikel V.3. Opnemen vakantie De werknemer bepaalt wanneer hij vakantie opneemt, tenzij bedrijfsbelanen zich daarteen verzetten. De werknemer heeft één maal per jaar recht op drie weken aaneenesloten vakantie. Artikel V.4 Aankoop 13 verlofdaen Met inan van 1 januari 2007 kan iedere werknemer op basis van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden zoals openomen in artikel V.II.2 van deze CAO 13 verlofdaen aankopen. Artikel V.5. Bijzonder verlof Tenzij het bedrijfsbelan zich daarteen verzet, wordt aan de werknemer door de werkever onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 4 en 5 Wet Arbeid & Zor buitenewoon verlof met behoud van zijn salaris verleend: 1. bij verhuizin: 2 daen per jaar; 2. a. bij zijn ondertrouw: 1 da; b. bij zijn huwelijk: 2 daen; c. voor het bijwonen van een huwelijk van een kind, broer, zuster, zwaer, schoonzuster of een der ouders of schoonouders: 1 da; SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 19

20 3. bij bevallin van zijn echtenote, op te nemen binnen twee maanden na de bevallin: 2 daen; 4. a. bij overlijden van de echteno(o)t(e) of inwonende kinderen, vanaf de da van overlijden: 4 daen; b. bij overlijden van ouders, schoonouders, pleeouders of niet inwonende kinderen: 2 daen; c. bij overlijden van broers, zusters, zwaers, schoonzusters, kleinkinderen en rootouders: 1 da; 5. a. ter uitoefenin van het kiesrecht: de daarvoor benodide tijd; b. om te voldoen aan een wettelijke verplichtin, tenzij deze is ontstaan door schuld of nalatiheid van de werknemer: de daarvoor benodide tijd; c. om te verschijnen voor het Collee van Beroep als bedoeld in hoofdstuk 7 van de ENB-raam-CAO: de daarvoor benodide tijd. Artikel V. 6. Ouderschapsverlof a. Aan de werknemer wordt op diens verzoek onbetaald verlof verleend teneinde de verzorin van een tot zijn ezin behorend kind in de eerste acht levensjaren ter hand te nemen. Ineval van de eboorte van een meerlin of bij adoptie van meerdere kinderen teelijk bestaat dit recht voor ieder van de kinderen. b. Het totaal aantal uren verlof waarop de werknemer ten hooste recht heeft, bedraat de arbeidsduur per week, erekend over een periode van dertien weken. c. Het verlof wordt per week openomen edurende een aaneenesloten periode van zes maanden. Het aantal uren verlof per week bedraat ten hooste de helft van de arbeidsduur per week. d. In afwijkin van het estelde onder c. kan de werknemer de werkever verzoeken hem verlof te verlenen voor een lanere periode dan zes maanden of om meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. De werkever stemt in met dit verzoek tenzij ewichtie redenen zich hierteen verzetten. e. Voor werknemers die voor (datum ondertekenin) ouderschapsverlof hebben aanevraad hetwelk doorloopt in 2006 eldt dat de aanspraak op veroedin met 70% minimumloon blijft bestaan voor zover en zolan de per 1 januari 2006 inaande fiscale faciliteit behorende bij de levensloopreelin aantoonbaar leidt tot een netto laere bijdrae. De werkever vult in een derelijk eval het verschil in netto effect aan. f. De werknemer meldt het voornemen om verlof op te nemen tenminste twee maanden voor het tijdstip van inan van het verlof schriftelijk aan de werkever onder opave van periode, het aantal uren verlof per week en de spreidin daarvan over de week. De tijdstippen van inan en einde van het verlof kunnen afhankelijk worden esteld van de datum van de bevallin, van het einde van het bevallinsverlof of van de aanvan van de verzorin. SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 20

21 . Het recht op ouderschapsverlof bestaat slechts indien de arbeidsverhoudin minimaal een jaar heeft eduurd. Indien de arbeid buiten Nederland wordt verricht bestaat recht op verlof tenzij ewichtie redenen zich hierteen verzetten. h. De verplicht in te houden (sociale) premies, die verschuldid zijn over de periode van verlof zonder behoud van salaris als bedoeld in dit artikel, komen voor rekenin van de werkever. Onder (sociale)premies wordt in dit verband verstaan de premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen, de premie voor het bovenwettelijk invaliditeitspensioen, de premie voor de flexibele uittredinsreelin (FUR/FPU), de WW-premie en de premie ziektekostenverzekerin. Artikel V.7. Palliatief verlof De werknemer kan de werkever verzoeken in overle een verlofreelin te treffen voor de verzorin van een terminale naaste in de eerste raad. Daaronder wordt ook verstaan de partner met wie de werknemer aantoonbaar duurzaam samenleeft. Onderdeel van de afspraak zijn in ieder eval de maximale verlofduur, de verlofduur, de verlofvorm en de verlofcondities. Artikel V.8. Sabbatical Leave 1. De werknemer kan in overle met de werkever voor eien rekenin ten hooste eenmaal per zes jaar edurende maximaal zes maanden aaneenesloten verlof opnemen voor onder andere educatieve- en zoractiviteiten. 2. De werkever stelt na overle met de Onderneminsraad daartoe een interne richtlijn op. 3. De werkever kan om oranisatorische redenen een verzoek tot het opnemen van een sabbatical leave weieren. In dat eval bespreekt de werkever met de werknemer een andere oplossin binnen een redelijke termijn. Artikel V.9. Bijzondere evallen In bijzondere evallen kan de werkever buitenewoon verlof, al dan niet met behoud van salaris, toestaan. SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 21

22 HOOFDSTUK VI Opleidin en leeftijdsbewust personeelsbeleid Artikel VI.1. Individueel opleidinsbudet 1. De werknemer is primair verantwoordelijk voor de opleidin en trainin die nodi is om zelf duurzaam inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. 2. De werkever faciliteert opleidin en trainin van iedere werknemer door middel van een individueel opleidinsbudet. De invullin van dit budet vindt jaarlijks plaats. 3. De hoote van het emiddelde individuele opleidinsbudet bedraat 1596.* *Salarispeil Artikel VI.2 Opleidinsplan De werkever komt jaarlijks met de Onderneminsraad een opleidinsplan overeen. Artikel VI.3. Leeftijdsbewust personeelsbeleid Partijen zijn zich bewust van de noodzaak tot duurzame inzetbaarheid van werknemers. De werkever zal zich voor elke leeftijdscateorie blijven inspannen voor realisatie van die duurzame inzetbaarheid. Uitwerkin van deze intentie zal onderneminsewijs plaatsvinden in overle met de medezeenschap. SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 22

23 HOOFDSTUK VII Overie bepalinen Artikel VII.1. Verhuiskosten De werknemer die in het belan van het bedrijf moet verhuizen ontvant daarvoor een veroedin overeenkomsti het maximaal daarvoor eldende fiscale reime. Artikel VII.2 Keuzemodel 1. Met in achtnemin van het bepaalde in hoofdstuk III kan de werknemer ebruik maken van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden als bedoeld in dit artikel. Het keuzemodel kan teemoet komen aan de individuele wensen en behoeften van de werknemer, diens individuele omstandiheden en de fase in diens loopbaan. De werknemer kan eenmaal per jaar een keuze maken uit de in dit artikel openomen moelijkheden. 2. Ter beoordelin van de werkever moet het maken van de keuze door de werknemer passen binnen de bedrijfsvoerin en voor zolan als de bedrijfsvoerin dit toestaat. 3. Dit keuzemodel is een kaderreelin waarbinnen op onderneminsniveau een nadere uitwerkin kan worden emaakt. 4. Bij het maken van de keuze zal rekenin worden ehouden met de wettelijke bepalinen op fiscaal en juridisch ebied. 5. Bij de hierna weereeven moelijkheden van uitruil van bronnen en doelen zal de neutraliteit in kosteneffecten zoveel als moelijk worden ewaarbord. 6. In het keuzemodel arbeidsvoorwaarden eldt als norm een arbeidsduur van emiddeld 40 uur per week, zoals bedoeld in artikel III Bronnen zijn de volende: -56 uur bovenwettelijk vakantieteoed -compensatieverlof en andere tijdselementen -salaris -meeruren (ontstaan bij meer werk ten opzichte van het rooster) -overwerkveroedin 8. Doelen zijn de volende: - emiddeld 36 uur per week werken; bij de bepalin van de werktijden behoort de moelijkheid tot werken in een vierdaase werkweek, zoals 4 daen van 9 uur per week of 9 daen van 8 uur per 2 weken, tot de moelijkheden -tijdsparen voor employability -tijdsparen voor aanvullend zorverlof -tijdsparen voor sabbatical leave -tijdsparen voor eheel of edeeltelijk verlof voorafaand aan de pensioenerechtide leeftijd -levensloopsparen -extra pensioen -extra verlofdaen -educatie/opleidinen/employability -eld -contributie vakoranisatie 9. Het ebruikmaken van dit keuzemodel kan, indien er wordt ekozen om salaris of eld als bron c.q. doel in te zetten, moelijk tot wijziinen leiden in de rondsla voor pensioen en/of sociale zekerheid. Indien dit het eval is zal werkever de werknemer daar van tevoren van op de hoote stellen. SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 23

24 10. De lijst met doelen in lid 8 kan worden uitebreid in overle met de Onderneminsraad indien het doel fiscaal efacilieerd is. Artikel VII.3 Kinderopvan De werkever biedt met inan van 1 januari 2006 de werknemer een reelin voor kinderopvan, zowel in een kinderdaverblijf als in een astezin, voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Met inan van 1 januari 2007 vervalt deze reelin. Artikel VII.4. Ziektekosten Werkevers bieden de werknemers een collectief ziektekostencontract aan voor de basisverzekerin en een aanvullend pakket. Artikel VII.5 Bijdrae levensloopreelin Met inan van 1 januari 2006 wordt aan de werknemers een bijdrae in de levensloopreelin eeven van 0,7% van het salaris, bovenop de werkeversbijdraen zoals enoemd in het supplement protocol-enb-raam-cao SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 24

25 Bijlae A Overzicht aanesloten Groninen CENNED Telecom B.V., Leeuwarden Essential Domestiq Services, Henelo iconnext, Utrecht NV Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland, Dokkum Multikabel BV, Alkmaar UPC Nederland Services BV, Amsterdam SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 25

26 Bijlae B Functieraster en functieprofielen Salaristabel Functieraster CAOschalen Commercie & Klanten Staf & Ondersteunin Proces & Techniek 1. Marketin 2. Sales 3. Callcenter 4. Billin & Credit Control 5. ICT 6. Staff 7. Network operations 8. Functional Development Project Leader Productmanae r 2.1 Accountmanae r Teamleader Callcenter Billin Analyst Callcenter Specialist Marketin Assistent Allround Call Center Employee Sales assistant Callcenter Employee Controller 4.3 Supervisor Customer Data Admi- Nistration 4.4 Credit Control Employee 5.1 Supervisor Network Administration 5.2 Database analyst 5.3 Network Administrator 5.4 Helpdesk Operator 5.5 CAD Tekenaar 6.1 HR Officer 6.2 Salarisadministrateur 6.3 Purchaser 6.4 Secretaresse 7.1 Network Desiner 7.2 Network Operator 7.3 Technician 7.4 Service Technician 7.5 Sr. Employee Infrastructure & Loistics 7.6 Switch Enineer 7.7 Field Enineer 8.2 IT Business Consultant 8.3 Web Desiner SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 26

27 Functieprofielen Indicatieve functietyperinen behorend bij het functieraster 1. Marketin & business development 1.1. Product manaer (schaal 11) De product manaer beheert een serie producten binnen een sector. De manaer heeft een uitebreide ervarin met het beheer van relevante producten en edetailleerde kennis van de betreffende sector. De product manaer ontwikkelt marketin plannen voor een serie bestaande producten en is verantwoordelijk voor de overdracht van de product plannen naar junior product manaers. De manaer is eheel verantwoordelijk voor het commerciële succes van een productlijn door juiste prijsvormin, positionerin en kostenbeheersin alsmede terukoppelin van de markt naar productontwikkelaars. Productmanaers funeren als sleutelfiuur voor alle product erelateerde aspecten binnen de betreffende sector Marketin assistent, analyst (schaal 7) De marketin assistent doet de administratieve activiteiten binnen de marketin discipline, zoals het verzamelen van marktinformatie, het maken van rapporten, het ondersteunen van de staf bij het maken van presentaties en het even van standaard informatie aan klanten. 2. Sales 2.1. Account manaer (schaal 11) De account manaer heeft een serie accounts en verkoopt een standaard reeks producten aan particulieren en kleine bedrijven. De account manaer is verantwoordelijk voor omzet bij bestaande klanten en is beperkt verantwoordelijk voor nieuwe markten. De manaer heeft een taret. De contacten met clienten zijn verschillend van midden tot hoer manaement en de onderhandelinen zijn middelmati complex Sales assistent, employee sales support (schaal 5) De assistent doet de administratieve taken binnen de sales afdelin zoals: het maken van verkoop rapporten, administratieve ondersteunin van de staf, aanspreekpunt voor klanten en aendabeheer voor de account manaers. 3. Callcenter 3.1. Teamleader Callcenter (schaal 10) De Teamleader Callcenter eeft leidin aan een team van callcenter employees die zich bezihouden met een eselecteerd ebied van het Callcenter, b.v. back office. Hij/zij draat zor voor de coördinatie van het team en treedt probleemoplossend op bij complexere vraen van consumenten. Hij/zij ziet toe op de juiste afhandelin van klachten/vraen volens het bedrijfsbeleid. De Teamleader heeft edeen kennis van en ervarin van alemene klantenservice-diensten en bijbehorende eautomatiseerde systemen. Hij/zij heeft leidinevende capaciteiten, werkt motiverend en kan het bedrijfsbeleid aanaande de afhandelin van klachten en vraen e.d. van consumenten oed overbrenen op het team Call center specialist, cc employee key accounts (schaal 8) Deze cc specialist is verantwoordelijk voor het even van service aan een rote of belanrijke klant. Deze specialist heeft vaak een landurie relatie met een roep klanten en kent alle producten, diensten, systemen en processen oed om allerlei vraen te kunnen beantwoorden. De specialist eeft trainin-on-the-job aan minder ervaren employees Allround callcenter employee (schaal 6) De allround callcenter specialist moet vraen kunnen beantwoorden, in de meeste evallen zonder daarbij op collea s teru te vallen. De allround medewerker heeft een hoere werklast dan de ewone callcenter employee en heeft een uitstekende manier van afhandelin van telefonische vraen. Hij heeft een oede kennis van een specifieke serie producten, processen en diensten en is bekend met alle producten en diensten van het bedrijf en heeft bovendien een rondie kennis van de computersystemen voor het reistreren van informatie en het beantwoorden van vraen. Supervisie en beeleidin zijn zonodi aanwezi. Anderzijds ondersteunt hij minder ervaren employees Callcenter employee (schaal 4) SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 27

28 Voor deze functie elden dezelfde verantwoordelijkheden als de all round call center employee behoudens de ervarin. De employee doet vraen af betreffende een enkel product door particulieren of kleine bedrijven esteld. De werklast is laer dan bij de all round cc employee. Staf & Ondersteunin 4. Billin and credit control 4.1. Billin analyst (schaal 9) De analyst analyseert de evolen van nieuwe producten of systemen en prijzen etc. voor het proces van billin en schrijft voorstellen voor de aanpassin van bestaande procedures. In deze baan worden vraen en eisen vanuit de oranisatie in oplossinen voor billin vertaald, binnen de renzen van het billin systeem. De analyst coacht minder ervaren collea s. Soms is hij een teamleider binnen de afdelin Controller (schaal 8) De Controller controleert financiële en statistische eevens en adviseert het Manaement Team en Manaer Finance over de financiële positie op lane en korte termijn. Tevens verzort hij interne en externe rapportaes en jaarrekeninen en controleert interne administratieve werkzaamheden. De Controller stuurt medewerkers binnen afdelin Finance aan. De Controller heeft een uitediepte kennis van bedrijfskunde en bedrijfseconomische zaken alsook is hij op de hoote van de administratieve oranisatie van een bedrijf. Hij heeft meerdere jaren relevante (leidinevende) ervarin op een administratieve afdelin. 4.3 Supervisor Customer Data Administration (schaal 7) De Supervisor Customer Data Administration stuurt de medewerkers van Customer Data Administration aan en verteenwoordit deze afdelin zowel intern als extern. De hoofdtaak van Customer Data Administration omvat voornamelijk het factureren en innen van abonnementselden in een eautomatiseerd facturerinssysteem. De Supervisor is bevoed tot het af te laten sluiten van abonnementen in eval van wanbetalin en draat hierbij zor voor de correspondentie met consumenten hieromtrent. De kennis van deze persoon is voornamelijk boekhoudkundi in de breedste zin van het woord en heeft meerdere jaren relevante (leidinevende) ervarin op een administratieve afdelin waarbij contacten met klanten een rote rol spelen Credit control employee (schaal 6) De credit control employee voert administratieve taken uit op het terrein van credit control. Hij verzamelt eevens en doet eenduidie activiteiten betreffende het credit manaement. Er is sprake van heldere reels. De employee volt standaard procedures onder leidin. Taken zijn onder meer contacten met klanten over betaaltermijnen, contacten met incasso bureaus, het volen van potentieel riskante klanten en het hierover even van advies aan het manaement. 5. ICT 5.1 Supervisor Network Administration (schaal 9) De Supervisor Network Administration stuurt operationeel aan en coördineert de medewerkers op de tekenkamer. Tevens heeft hij een controlerende functie en voert overle met de medewerkers op de tekenkamer over de werkzaamheden. De Supervisor heeft een brede kennis en ervarin van ebruikte automatiserinssystemen in het vakebied en van onderrondse infrastructuur en installaties. Tevens beschikt hij over leidinevende capaciteiten en is in staat de medewerkers van de tekenkamer thuis te brenen in het vakebied Database analyst (schaal 9) De database analyst weet hoe een database ontworpen moet worden en een datadictionary onderhouden. Hij eeft ondersteunin bij het maken van een edetailleerd datamodel en de vertalin ervan naar een blauwdruk. De analyst ontwerpt, test en past applicaties voor database manaement systemen aan. Hij mireert databases ten behoeve van trainin en in operationele omevin en beveilit bestaande systemen teen onewenste effecten Network administrator, system administrator (schaal 7) De netwerk administrator werkt binnen het kader van bestaande operationele procedures en in nauwe samenwerkin met in- en extern ondersteunin. Hij zort voor probleemoplossinen en onderhoud van data servers, ebruikers apparatuur en verbindinen om indien SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 28

29 nodi de beschikbaarheid te verzekeren. Hij is zowel op de hard- en software aspecten van de netwerkoperatie in een LAN-omevin ericht Help desk operator (schaal 6) De help desk operator beantwoord vraen van klanten via telefonisch of persoonlijk contact en lost het probleem met de klant op of besluit deze aan ander technische medewerker voor te leen. Controleert en stelt de computersystemen in, installeert uprades en zort voor de daelijkse beschikbaarheid van ebruikers applicaties, computersystemen of netwerken. De operator behandelt vraen betreffende een specifiek ebied van applicaties, bij voorbeeld financiële of operationele applicaties. Hij zort voor basistraininen voor hard- en/of software ebruik. 5.5 CAD Tekenaar (schaal 6) De CAD tekenaar verwerkt analoo en diitaal toporafische en alfanumerieke eulinformatie in eautomatiseerde tekensystemen en andere informatiedraers. Deze informatie wordt door hem/haar econtroleerd en verwerkt. De CAD tekenaar heeft kennis van en ervarin met ebruikte automatiserinssystemen, heeft een emiddeld technisch inzicht alsook enie kennis en ervarin in een verelijkbaar vakebied. 6. Staff 6.1. Human Resource Officer (schaal 9) De taken van een HR Officer omvatten o.a. het beeleiden van de totstandkomin van personeelsplannen, het voeren van wervin- en selectieesprekken, het mede bijdraen aan de oranisatie-ontwikkelin, het adviseren van manaement en personeel inzake personele aaneleenheden. De HR Officer is in staat op ieder niveau te adviseren en communiceren en is in het vakebied dermate opeleid opdat hij/zij als een volwaardie manaement informant kan funeren Salarisadministrateur (schaal 9) De salarisadministrateur verzort de complete salarisadministratie. Dit houdt o.a. in het mede beheren en up-to-date houden van het personeelsinformatiesysteem, het tijdi en correct uitbetalen van de salarissen en overie beloninen, het doorvoeren van mutaties, het correct uitbetalen van declaraties van overwerk en onkosten. De salarisadministrateur produceert op aanvraa en periodiek rapportaes t.b.v. manaementinformatie. Tevens dient hij als vraabaak voor medewerkers die directe informatie behoeven aanaande salaris (fiscale inhoudinen, loonbesla, pensioen, e.d.). De salarisadministrateur heeft veraande kennis van sociale wetevin en salarisadministratie, het beheer van personeel en personeelsadministratie en is communicatief oed onderled Purchaser (schaal 7) De purchaser draat zor voor een efficiënte en economische uitvoerin van het inkoopbeleid. De purchaser stelt rapportaes op m.b.t. leveranciers en de selectie van leveranciers. De purchaser heeft zich middels ervarin en/of opleidin bekwaamd op het ebied van Inkoop en is in staat zelfstandi onderhandelinen met leveranciers te doen alsook prijs-/kwaliteits-/kwantiteitsonderzoeken te doen aan de hand waarvan orders eplaatst worden waarbij budetten een belanrijke rol spelen Secretaresse (schaal 5) De secretaresse ondersteunt een of meerdere manaers van een afdelin op administratief en oranisatorisch ebied, waaronder werkzaamheden als aendabeheer, correspondentieverwerkin, voorbereiden van veraderinen en het maken en uitwerken van notulen, het onderhouden van diverse persoonlijke en telefonische contacten, archiverin enz. De secretaresse heeft oede communicatieve vaardiheden, een relevante opleidin en enie jaren ervarin in een verelijkbare functie. Proces & Techniek 7. Network Operations 7.1. Network desiner (schaal 10) De network desiner ontwerpt het netwerk met hulp van verschillende applicaties. De desiner analyseert en interpreteert de behoeften van de klanten en biedt oplossinen op maat. De behoeften zijn ewoonlijk SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 29

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

F Trefwoordenregister 32

F Trefwoordenregister 32 Sector-CAO Kabel & Telecom Inhoud Hoofdstuk blz. I. Algemene bepalingen 3 II. De arbeidsovereenkomst 8 III. Arbeidsduur en werktijd 10 IV. Beloning en vergoedingen 12 V. Vakantie en verlof 18 VI. Opleiding

Nadere informatie

Sector-cao Kabel & Telecom 2005-2006

Sector-cao Kabel & Telecom 2005-2006 Sector-cao Kabel & Telecom 2005-2006 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-cao Kabel & Telecom Inhoud Hoofdstuk blz. I Algemene bepalingen 3 II De arbeidsovereenkomst 6 III Arbeidsduur en werktijd 8 IV Beloning

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom

Sector-CAO Kabel & Telecom Sector-CAO Kabel & Telecom 2006-2007 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van 1 april 2006 tot en met 31 maart 2007 Deze CAO loopt van 1 juni 2004 tot en met

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven

Sector-CAO Kabel & Telecom Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Sector-CAO Kabel & Telecom Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van 1 april 2003 tot en met 31 mei 2004 SECTOR-CAO KABEL EN TELECOM 1 APRIL 2003 SECTOR-CAO KABEL

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

SECTOR-CAO Informatietechnologie, kabel en telecom

SECTOR-CAO Informatietechnologie, kabel en telecom SECTOR-CAO Informatietechnologie, kabel en telecom INHOUD Hoofdstuk blz. 1. Algemene bepalingen 4 2. De arbeidsovereenkomst 7 3. Arbeidsduur en werktijd 9 4. Beloning en vergoedingen 11 5. Vakantie en

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15. Maximum dagloon. pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar

Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15. Maximum dagloon. pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15 Productkmerk Via Naam Fonds Psio aanifte TANDTECHNIEK U0560-1001 ja Stichtin psiofonds Tandtechniek Relemt 1.000.002 Relemt 2001 Omschrijvin reelin ebor

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlenin vallend onder fysieke leefomevin/ omevinsverunnin Hoofdstuk 1 Beripsomschrijvinen 2.1.1 Voor de toepassin van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlekosten: de aanneminssom

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Aantallen per product

Aantallen per product Aantallen per product Veili Thuis Noord en Midden Limbur 03 november 2016 Tabel 1. Aantallen per product Totaal Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...]

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...] Tekstuele wijzigingen CAO 2015 d.d 28 september 2015 NOOT: de wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande CAO-teksten. Wijzigingen ivm de vernieuwing van de CAO-structuur en/of Sales Reward zijn niet meegenomen

Nadere informatie

Subsidieregeling nationale parken

Subsidieregeling nationale parken Subsidiereelin nationale parken (econsolideerde versie, eldend vanaf 1-1-2006 tot 27-4-2007) Geevens van de reelin Overheidsoranisatie provincie Drenthe Officiële naam reelin Subsidiereelin nationale parken

Nadere informatie

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer TOETREDINGSPROTOCOL NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever en ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer hierna te noemen de werknemersvereniging Overwegende dat De werkgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005 Vlaamse Reulerinsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Konin Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. 32 2 553 13 53 ax 32 2 553 13 50 mail: info@vre.be Web: www.vre.be Beslissin van de

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012 PNO Ziektekosten verzekerinen 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij PNO Ziektekosten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

Principe Akkoord wijziging en verlenging Collectieve Arbeidsovereenkomst Zeeland Refinery N.V. te Nieuwdorp

Principe Akkoord wijziging en verlenging Collectieve Arbeidsovereenkomst Zeeland Refinery N.V. te Nieuwdorp Principe Akkoord wijziging en verlenging Collectieve Arbeidsovereenkomst Zeeland Refinery N.V. te Nieuwdorp Tussen: Zeeland Refinery N.V. te Nieuwdorp als partij ter ene zijde, en FNV Bondgenoten te Utrecht,

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Akkoord. Cao voor postbezorgers. 30 oktober 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor postbezorgers. definitief. Auteur Tel. Rapport.

Akkoord. Cao voor postbezorgers. 30 oktober 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor postbezorgers. definitief. Auteur Tel. Rapport. 30 oktober 2014 Auteur Tel Bart van Bolhuis Rapport Versie Akkoord definitief Inhoudsopgave 1 3 1.1 Looptijd 3 1.2 Toevoegen salaristrede 3 3 1.3 Salarisaanpassing 3 1.4 Postbezorgersvergoeding 4 1.5 Pensioen

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2017 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze of tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen.

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7 CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde A Datum: 16 januari 2015 Tijd: 13.30 16.30 uur Aantal opaven: 7 Lees onderstaande aanwijzinen s.v.p. oed door voordat u met het tentamen beint.

Nadere informatie

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel Roewe 22 te Henelo Ov Karakteristieke, uiterst sfeervolle en eheel emoderniseerde wonin op royale kavel Omevinskaart Roewe 22 te Henelo Ov De echte liefhebbers van jaren derti woninen met karakter weten

Nadere informatie

Model-detacheringsovereenkomst

Model-detacheringsovereenkomst Model-detacheringsovereenkomst Disclaimer Bij gebruik van onderstaande model-detacheringsovereenkomst stemt u in met deze disclaimer. Algemeen Aan de inhoud van deze model-detacheringsovereenkomst kunnen

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Instituut voor de

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2018 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder volledie

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT

RECHTSPOSITIEREGLEMENT RECHTSPOSITIEREGLEMENT voor Bezoldigde Bestuurders van de AFMP ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemeen 1. Bezoldigde bestuurders van de AFMP worden in functie benoemd door de Bondsvergadering van de vereniging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Mac OS X-besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Mac OS X-besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML

Toepasselijkheid leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden WML VOORWAARDEN TER ZAKE DE DETACHERING VAN WERKNEMERS VAN DE DIVISIE INDUSTRIE VAN DE DIENST WERKBEDRIJF VOOR GESUBSIDIEERDE ARBEID, ACTI- VERING EN TRAJECTEN MIDDEN-LANGSTRAAT (WML) (te citeren als: DETACHE-

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2015 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

Afspraken over de bepalingen over tijdelijke dienstverbanden

Afspraken over de bepalingen over tijdelijke dienstverbanden Bijlage bij Onderhandelaarsakkoord CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2016 In deze bijlage volgt een overzicht van cao-artikelen die zijn aangepast op grond van de afspraken

Nadere informatie