Basso r M.17 1 d1 519

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basso r M.17 1 d1 519"

Transcriptie

1 Sidrapolimare «81(1(11M/010 \lag M () Basso r M.17 1 d1 519 ~1~1~~~ ~01~~1~11~~11~

2 Netherlands Quality Agency I \I Q A

3 Netherlands Quality Agency NQA avans AVANS Hogeschool, Breda HBO-Bacheloropleiding: Personeel en Arbeid, deeltijd tc) Netherlands Quality Agency (NQA) 17 september 2010

4 2/65 NQA Avans Hogeschool, Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid

5 Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam dat in opdracht van Netherlands Quality Agency (NQA) een bestaande hbo-bacheloropleiding heeft beoordeeld. Het beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het rapport is conform het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding opgesteld. De rapportage heeft betrekking op: Instelling AVANS Hogeschool Opleiding(en) Personeel en Arbeid Variant(en) deeltijd Croho-nummer Locatie Breda Auditdatum 22 april 2010 Auditteam Mevrouw dr. P.J. Biemans (vakdeskundige) De heer drs. N.J.M. Kwantes R.B. (vakdeskundige) Mevrouw N. Abderrahim (student-lid auditteam) De heer drs.ing. A.G.M. Horrevorts (NQA-auditor) Mevrouw C.A.J. Witsenboer BComn & BEd (NQA-auditor) Door AVANS Hogeschool, Academie voor Deeltijd, locatie Breda is een dossier ingediend bij NQA voor de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid, deeltijd variant. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldoet aan de eisen die NQA in het NQA Protocol 2010 hbobacheloropleiding stelt. Voor de beoordeling van de kwaliteit en het niveau van de bestaande opleiding heeft NQA een auditteam samengesteld, dat voldoet aan de eisen van de NVAO. Het team heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het auditteam in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Alles overziend komt het auditteam van NQA tot de conclusie dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid deeltijd van AVANS Hogeschool, locatie Breda aan de vereiste basiskwaliteit voldoet. Een onderbouwing van deze conclusie is opgenomen in hoofdstuk 2. Onderwerp 1 Het auditteam is van mening dat de eindkwalificaties van de opleiding voldoen aan de eisen die vakgenoten aan een HRM-opleiding stellen. De opleidingscompetenties sluiten aan op de domeincompetenties uit het landelijk beroepsprofiel en landelijk opleidingsprofiel. De opleiding volgt ontwikkelingen in de praktijk en past zo nodig de doelen van de opleiding aan. De opleiding profileert zich als een brede opleiding personeelsmanagement met een nadruk op de bedrijfskundige invalshoek en praktijkleren. De internationale component zou in de doelen van de opleiding explicieter naar voren kunnen komen. De opleiding heeft op een adequate wijze de Dublin-descriptoren en de tien hbo-kernkwalificaties in de doelen 9 ) NQA Avans Hogeschool, Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid 3/65

6 verwerkt. De gedetailleerde uitwerking van de doelen naar subniveaus maakt het goed mogelijk de competenties te toetsen en te beoordelen. Het niveau van de eindkwalificaties weerspiegelt het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Onderwerp 2 Het auditteam stelt vast dat de opleiding in grote mate is gericht op de beroepspraktijk. Er komen actuele cases en praktijkopdrachten aan bod, de opleiding maakt gebruik van relevante en actuele literatuur, hoewel de opleiding nog meer gebruik zou kunnen maken van specifieke literatuur van HRM en Engelstalige literatuur. Onderzoek wordt in het programma aangestipt, maar het auditteam is van mening dat dit te fragmentarisch is. Het programma is zodanig opgebouwd dat alle competenties er in aan bod komen. De HRM en de internationale component zou explicieter in het programma naar voren gebracht moeten worden. Studenten zijn te spreken over de inhoud van de opleiding, mede vanwege de bedrijfskundige benadering. De opleiding heeft een samenhangend programma ontwikkeld dat studeerbaar is en waarin rekening gehouden wordt met het instroomniveau van de deeltijdstudent. Sterk punt is dat de opleiding met elke student een intakegesprek voert. De opleiding richt zich op de werkende volwassene met een mbo-opleiding. Bij studenten voor wie het al enige tijd geleden is dat zij onderwijs volgden, is het van belang voldoende aandacht te besteden aan de intake en aan de begeleiding in het eerste studiejaar. De opleiding doet dit goed. De opleiding heeft het toetsbeleid vastgelegd. Er is een informele praktijk van het bewaken van de toetskwaliteit. Door het instellen van een toetscommissie zal de opleiding de kwaliteitsbewaking formaliseren en verder ontwikkelen. Met het toetsinstrumentarium is de opleiding in staat in voldoende mate na te gaan of studenten de beoogde eindkwalificaties hebben behaald. Onderwerp 3 Het docententeam heeft de capaciteiten in huis om het brede veld van personeelsmanagement te dekken. Veel docenten hebben bedrijfskundige ervaring en een beperkt aantal heeft in de praktijk als HR-professional gewerkt. Doordat alle docenten een baan hebben in de beroepspraktijk slagen zij erin om actuele ontwikkelingen uit het vakgebied in te brengen in het onderwijsprogramma. De studenten vinden dit een groot pluspunt. De opleiding heeft een enthousiast docententeam, dat veel werk verzet. De werkdruk is hoog. Dit verdient, aldus het auditteam, aandacht van het management. De studenten oordelen positief over de bereikbaarheid van de docenten. De docenten zijn voldoende gekwalificeerd voor het verzorgen van het onderwijs. Op het gebied van kennis en ervaring met onderzoek kan de opleiding nog investeren. Onderwerp 4 Het auditteam heeft vastgesteld dat de opleiding toereikende voorzieningen heeft voor het onderwijs aan deeltijdstudenten. Zowel wat huisvesting betreft als de informatievoorziening aan studenten via Portai en Blackboard. De opleiding heeft de studiebegeleiding op een duidelijke manier vormgegeven. Het is voor de student inzichtelijk bij wie zij terecht kunnen voor vragen en problemen. Het auditteam is 4/65 NQA Avans Hogeschool, Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid

7 van mening dat de studiebegeleiding aansluit bij het type student en concludeert dat er waar nodig voldoende begeleidingsmogelijkheden voor handen zijn Onderwerp 5 De opleiding heeft een adequaat kwaliteitszorgbeleid. De opleiding legt de kwaliteitsplanning vast en maakt gebruik van diverse evaluatie-instrumenten om het onderwijs te evalueren aan de hand van toetsbare streefdoelen. Het auditteam heeft kunnen vaststellen dat kwaliteitsmeting systematisch plaatsvindt. Resultaten worden vastgelegd in kwartaalrapportages en verslagen. De opleiding formuleert verbeteracties en voert deze uit. Het auditteam stelt vast dat de opleiding de relevante belanghebbenden bij de kwaliteitszorg van de opleiding betrekt. Onderwerp 6 Het auditteam constateert dat de afstudeerwerkstukken die het auditteam heeft ingezien getuigen van hbo-niveau. De onderzoeksmatige uitwerking van de vraagstelling van de afstudeerwerkstukken kan naar mening van het auditteam nog versterkt worden. De beoordelingen zijn uitgevoerd conform de door de opleiding opgestelde criteria. In 2009 heeft de opleiding de beoordelingscriteria bijgesteld en beschreven in het Draaiboek afstudeeropdracht. Het draaiboek bevat, aldus het auditteam, duidelijke aanwijzingen voor het doorlopen van het afstudeerproces en criteria voor beoordeling (gerelateerd aan de Dublin descriptoren). Het auditteam stelt vast dat criteria goed zijn beschreven. Deze aanwijzingen in het draaiboek en het plan van de opleiding om een onderzoeksleerlijn op te zetten, zullen naar verwachting een positieve uitwerking hebben op het uitvoeren van de afstudeeropdracht. De opleiding heeft inzicht in de rendementsgegevens en heeft daar streefcijfers voor geformuleerd. De opleiding heeft acties ondernomen om de uitval terug te dringen. Of deze acties resultaat zullen opleveren zal de toekomst moeten uitwijzen. Het auditteam stelt vast dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbobacheloropleiding Personeel en Arbeid deeltijd van AVANS Hogeschool, locatie Breda, aan de vereiste basiskwaliteit voldoet en adviseert de NVAO positief ten aanzien van de accreditatie van deze opleiding.,'onqa Avans Hogeschool, Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid 5/65

8 6/65 NQA Avans Hogeschool, Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid

9 1 Basisgegevens 9 2 Beoordeling Doelstellingen van de opleiding Programma Inzet van personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg Resultaten 38 3 Bijlagen 43 Bijlage 1 Deskundigheden auditteam 45 Bijlage 2 Onafhankelijkheidsverklaring auditteam 49 Bijlage 3 Bezoekprogramma 55 Bijlage 4 Bijlagen zelfevaluatie en ter inzage gelegd materiaal 57 Bijlage 5 Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 63 1 NQA Avans Hogeschool, Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid 7/65

10 ,8/65 NQA Avans Hogeschool, Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid

11 1 Basisgegevens De basisgegevens van de deeltijdopleiding Personeel en Arbeid van Avans Hogeschool Breda zijn in onderstaande tabel weergeven. 1. Naam instelling AVANS Hogeschool, locatie Breda 2. Status instelling Bekostigd 3. Naam opleiding in CROHO Personeel en Arbeid 4. Registratienummer in CROHO Oriëntatie en niveau hbo bachelor 6. Aantal studiepunten Afstudeerrichting Personeelsmanagement 8. Locatie(s) Breda 9. Code of conduct getekend 10. Variant(en) deeltijd 11. Inhoudelijk profiel opleiding De deeltijdopleiding Personeelsmanagement van de Academie voor Deeltijd (ADT) van Avans Hogeschool Breda valt binnen de sector Hoger Economisch Onderwijs, meer specifiek onder het domein van de Bachelor of Business Administration (BBA). De opleiding kenmerkt zich door een brede opzet. De opleiding gaat uit van een integrale benadering van bedrijven en organisaties. Vanwege deze brede profilering is gekozen voor de naam Personeelsmanagement (PM) en niet voor Personeel & Arbeid. De opleiding biedt de specifieke doelgroep, HR-professionals van de toekomst, een praktijkgericht hbo-traject dat opleidt tot deskundige professionals. Werkervaring op het specifieke domein van Personeelsmanagement is in een deel van de opleiding vereist. De opleiding is praktijkgericht, wat onder andere blijkt uit de keuze die gemaakt is om uitsluitend docenten uit de praktijk in te zetten. Daarnaast blijkt het praktijkgerichte karakter uit de keuze om de werkervaring van studenten in het curriculum te verweven. 12. Beoogd werkveld alumni Profit en non-profit organisaties, MKB, nationale en internationale ondernemingen Functies ; HR-manager, personeelsmanager, personeelsconsulent, personeelsadviseur, organisatieadviseur, loopbaanbegeleider, loopbaanadviseur, re-integratieconsulent, medewerker arbeidsvoorwaarden. 13. Plaats opleiding in organisatiestructuur hogeschool 14. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO Avans Hogeschool heeft haar deeltijdonderwijs voor alle opleidingen uit het economisch domein in Breda ondergebracht in één specifieke deeltijdacademie: de Academie voor Deeltijd (ADT). Behalve de deeltijdopleiding Personeelsmanagement (PM) heeft de academie 7 andere deeltijdopleidingen in zijn portefeuille. Visitatie: 4 en 5 november 2004 Besluit NVAO: positief besluit accreditatie op 17 oktober # NQA Avans Hogeschool,, Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid 9/65

12 15. Belangrijkste wijzigingen in In 2004 en 2005 heeft ADT naar aanleiding van het opleiding sinds vorige visitatie visitatierapport van NQA een aantal facetten verbeterd of gewijzigd. Het NQA-rapport had betrekking op de propedeuse van de nieuwe opleiding Personeelsmanagement en op de postpropedeuse van de (oude) deeltijdopleiding P&A. ADT heeft de postpropedeuse van de nieuwe opleiding ontwikkeld conform de visie van ADT op het onderwijsleerproces. Hierdoor werd voldaan aan een groot aantal opmerkingen uit het rapport. 16. Schema opbouw programma Zie hieronder. Curriculum studiejaar Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Propedeuse MVH Management- IBK Inleiding PPO Inleiding INB International vaardigheden Bedrijfskunde Personeelsmanagement Business Jaar 2 PAM Privaatrecht, arbo en milieu INM Informatie- management (minor) PPM Personeel & Arbeid (minor) PPV Personeel & Arbeid Jaar 3 KMA Kwaliteitsmanagement BEB Bedrijfsbeleid ISM International Service Marketing PPS Personeelsmanagement Sociaal Jaar 4 PEC BEK AFSTUDEREN AFSTUDEREN Personeelsconsultancy Bedrijfskunde (ondernemingsplan) 10/65 NQA Avans Hogeschool, Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid,

13 2 Beoordeling Het auditteam komt samenvattend tot het volgende oordeel over de opleiding: Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen - programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 2.7 Afstemming vormgeving - inhoud 2.8 Beoordeling en toetsing 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Evaluatie resultaten 5.2 Maatregelen verbetering 5.3 Betrokkenheid 6 Resultaten P 6.1 Gerealiseerd niveau 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Goed Goed Voldoende Voldoende Goed Goed Goed Voldaan Goed Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Goed Goed Goed Goed Goed Voldoende Voldoende Het auditteam stelt vast dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbobacheloropleiding Personeel en Arbeid deeltijd van AVANS Hogeschool, locatie Breda aan de vereiste basiskwaliteit voldoet en adviseert de NVAO positief ten aanzien van de accreditatie van deze opleiding. Het auditteam beschrijft in de volgende paragrafen per onderwerp en per facet van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Elke paragraaf sluit af met een samenvattend oordeel op onderwerpniveau. 2.1 Doelstellingen van de opleiding Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). NQA Avans Hogeschool, Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid 11/65

14 Bevindingen De opleiding Personeel en Arbeid, door Avans Hogeschool aangeduid als de opleiding Personeelsmanagement, maakt deel uit van het domein Bachelor of Business Administration binnen de sector Hoger Economisch Onderwijs (HEO). De opleiding heeft de eindkwalificaties afgeleid van de domeincompetenties uit het landelijk beroepsprofiel, beschreven in Domeincompetenties en Illustraties Business Administration Daarnaast heeft de opleiding gebruik gemaakt van de hbokernkwalificaties, het beroepsdomein P&A en het competentiegericht curriculum uit het landelijk opleidingsprofiel Format P&A 2004+, dat is opgesteld door het Landelijk Opleidingsoverleg P&A (LOPA). De opleiding participeert in het LOPA. In 2008 zijn de landelijke opleidingscompetenties geactualiseerd naar aanleiding van veranderingen van kerntaken van het beroep van de HR-professional en ontwikkelingen in het onderwijs. Deze veranderingen zijn vastgelegd in het Format P&A (uitgave van het LOPA). Hiermee wil het LOPA de herkenbaarheid van P&A-opleidingen vergroten richting het werkveld. De opleiding heeft vervolgens de 'Kerntaken van het beroep' uit dit format nader uitgewerkt en daarmee de opleidingscompetenties aangescherpt. Als aanvulling op de landelijke eindcompetenties is er landelijk per domein een Body of Knowledge and Skiffs (BoKS) opgesteld waarin per competentie dieper wordt ingegaan op achterliggende basiskennis en deskundigheidsgebieden. De BoKS voor het domein Business Administration is opgesteld door de opleidingen in samenwerking met vertegenwoordigers uit het werkveld. De opleiding zal vanaf het studiejaar de competenties en thema's verder uitwerken aan de hand van de BoKS sector HEO, domein Business Administration De bestaande en door het werkveld gevalideerde opleidingsprofielen vormden de basis voor het landelijke beroepsprofiel van 2005 met de domeincompetenties. De opleiding participeert in de academiebrede Opleidingsadviesraad (OAR), waarin ook het werkveld vertegenwoordigd is. Het auditteam heeft notulen ingezien en daaruit blijkt dat er onderwerpen voor de opleiding personeelsmanagement besproken worden. Zowel de landelijke domeincompetenties als de BoKS voor de sector HEO zijn door de OAR besproken en goedgekeurd als basis voor de opleiding. Aan de hand van de landelijke domeincompetenties, de tien hbo-kernkwalificaties en de competenties van het landelijk opleidingsprofiel zijn tien eindcompetenties van de opleiding geformuleerd. Deze worden sinds september 2009 gebruikt. De opleiding hanteert acht specifieke eindcompetenties en twee algemene eindcompetenties: een sociale en communicatieve competentie en een zelfsturende competentie. Het volledige overzicht van de competenties is opgenomen in bijlage 5 van dit rapport. De opleiding profileert zich als een opleiding personeelsmanagement. Zij leidt de studenten breed op. Personeelszaken worden beschouwd vanuit een brede bedrijfsmatige oriëntatie, waarin aandacht wordt besteed aan een integrale benadering van bedrijf en organisatie. De officiële naam van de opleiding is Personeel en Arbeid, maar door actuele ontwikkelingen, zoals de aansluiting bij het HEO en een verschuiving in de beroepspraktijk naar management, past de naam personeelsmanagement beter bij wat studenten leren en toepassen, zo vertelt het opleidingsmanagement aan het auditteam. Dat is volgens het opleidingsmanagement 12/65 NQA Avans Hogeschool, Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid

15 in lijn met de opvattingen binnen het landelijk overleg. In het LOPA wordt de discussie gevoerd om de opleidingsnaam P&A landelijk te wijzigen in PM of HRM. De opleiding wil zich onderscheiden door uitsluitend een deeltijdstudie aan te bieden met een grote nadruk op de praktijk, onder meer door de inzet van docenten met een hoofdfunctie in de praktijk en gedeeltelijk een onderwijstaak. De opleiding heeft een landelijke vergelijking gemaakt onder een tiental opleidingen in Nederland. Het onderzoek bevat geen duidelijke conclusies over het profiel van de opleiding in vergelijking met de andere tien opleidingen. Het LOPA heeft eind 2009 een begin gemaakt met een internationale vergelijking van P&A-opleidingen. Ten tijde van het visitatiebezoek waren er nog geen uitkomsten bekend. Het opleidingsmanagement vertelt dat de opleiding Personeel en Arbeid in België vooral in het sociaal agogische domein is gepositioneerd. Overwegingen Het auditteam is van mening dat de eindkwalificaties van de opleiding voldoen aan de eisen van vakgenoten. De opleidingscompetenties sluiten aan bij de domeincompetenties uit het landelijk beroepsprofiel en landelijk opleidingsprofiel. Het auditteam constateert dat de opleiding de actualisatie van de competenties naar aanleiding van ontwikkelingen in het beroepenveld volgt. De aansluiting van de competenties op het beroepenveld bespreekt de opleiding in het Landelijk Opleidingsoverleg P&A, in de Opleidingsadviesraad en in overleg met vertegenwoordigers van het regionale werkveld. De opleiding profileert zich als een brede opleiding personeelsmanagement met een nadruk op de bedrijfskundige invalshoek en praktijkieren. Het auditteam is van mening dat de nationale vergelijking en de vergelijking met Vlaanderen die door de opleiding is uitgevoerd, beperkt is. Daarnaast vindt het auditteam het een gemis dat er geen conclusies zijn verbonden aan de vergelijkingen. Van een vergelijking op internationaal niveau, waarmee het LOPA is gestart, zijn nog geen uitkomsten. In een internationale Europese arbeidsmarkt wordt de internationale oriëntatie van personeel en arbeid steeds belangrijker, aldus het auditteam. Conclusie Op grond van de kritische opmerkingen in de overwegingen komt het auditteam tot het oordeel voldoende. Niveau bachelor (facet 1.2) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Bevindingen De eindkwalificaties van de opleiding zijn afgeleid van de landelijke beroepsdomeincompetenties van de Bachelor of Business Administration en de landelijke opleidingscompetenties. De landelijke beroeps- en opleidingsprofielen beschrijven de competenties die een HR-professional moet bezitten om het beroep op hbo-niveau uit te kunnen voeren. f0 NQA Hogeschool, Avans Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid 13/65

16 De opleiding heeft in het schema Vertaling van de Dublin descriptoren naar de eindtermen van de opleiding Personeelsmanagement de relatie van de Dublin descriptoren met de hbo-kernkwalificaties en de eindcompetenties opgenomen. Tevens is beschreven in welke thema's van het opleidingsprogramma de Dublin descriptoren aan bod komen. Voor de Dublin descriptor Kennis en inzicht heeft de opleiding bijvoorbeeld een vertaalslag gemaakt naar de eindcompetenties 1, 2, 3 en 4 (zie voor de volledige beschrijving van de competenties bijlage 5 van dit visitatierapport). Daarnaast heeft de opleiding de beoordeling van onderdelen van het afstudeertraject zoals werkhouding, inhoudelijk niveau en verslaglegging gekoppeld aan de Dublin descriptoren (Concretisering Dublin descriptoren aan de hand van het afstudeertraject). De competenties zijn in 2006 en 2007 uitgewerkt in drie niveaus naar advies van het Sectoraal Advies College (SAC) en de sectorraad Hoger Economisch Onderwijs. De niveaus variëren van het uitvoeren van eenvoudige taken onder begeleiding tot het vermogen tot zelfstandig advies uit te brengen in complexe situaties. Voor de criteria 'complexiteit' en 'ondernemendheid' is een onderscheid gemaakt in een opbouw van laag naar hoog, van niveau 1 naar niveau 3. De niveaus zijn op de volgende manier ingedeeld in het curriculum: 1 e jaar niveau 1 (en soms 2), 2e jaar niveau 2, 3e jaar niveau 2 en 3, 4e jaar niveau 3. In de tabel Operationalisering van het competentieniveau heeft de opleiding de twee criteria complexiteit en ondernemendheid uitgewerkt in bijvoorbeeld 'aanpak probleem en resultaat', 'aantal variabelen' en handelingsniveau'. Vervolgens zijn deze beschreven voor de niveau- aanduidingen laag gemiddeld hoog. Overwegingen Met overzichtsschema's toont de opleiding op een zeer overzichtelijke wijze aan dat de opleidingscompetenties aansluiten bij de Dublin Descriptoren en de tien hbo- kernkwalificaties. Daarnaast heeft de opleiding de competenties ingedeeld in drie niveaus en deze verder uitgewerkt in criteria. Het auditteam is van mening dat de opleiding dit op een goede manier heeft omschreven. De gedetailleerde uitwerking naar niveau en criteria maakt het volgens het auditteam goed mogelijk de competenties te toetsen en te beoordelen. Conclusie Op basis van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam tot het oordeel goed. Oriëntatie hbo bachelor (facet 1.3) De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist of dienstig is /65 NQA Avans Hogeschool, Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid

17 Bevindingen De eindkwalificaties van de opleiding zijn afgeleid van de domeincompetenties uit het landelijke beroepsprofiel van 2005 en het landelijk opleidingsprofiel van 2004 en 2008, zoals beschreven bij facet 1.1. Bij het opstellen van deze landelijke profielen zijn de werkzaamheden die aan de beginnende beroepsbeoefenaar kunnen worden opgedragen als uitgangspunt genomen. In het Opleidingskader PM 2009 is een karakterisering van de actuele beroepspraktijk opgenomen waartoe de opleiding opleidt. De opleiding geeft aan dat afgestudeerden inzetbaar zijn in uiteenlopende branches en in diverse HR-functies. Voorbeelden van branches zijn commerciële bedrijven, overheden en adviesbureaus. Hoofdberoepen van afgestudeerden zijn personeelsfunctionaris en HR-adviseur, maar ook loopbaanadviseur, trainer bedrijfsopleidingen, organisatieadviseur, Compensation & Benefitsmanager, Training & Development Manager en Outplacement Consultant zijn functies waarvoor studenten worden opgeleid. De opleiding participeert in het Landelijk Opleidingsoverleg P&A (LOPA). Door deelname aan het overleg en het volgen van lezingen blijft de opleiding op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het beroepenveld. In de academiebrede Opleidingsadviesraad (OAR) nemen vertegenwoordigers uit het regionale werkveld deel. Het OAR heeft twee keer per jaar overleg om het opleidingsprofiel op de wensen van de beroepspraktijk af te stemmen. Daarnaast geven vertegenwoordigers uit het werkveld die deelnemen aan de OAR, in de gesprekken aan dat er via informeel overleg ideeën worden uitgewisseld. Zij merken dat aspecten die aangekaart zijn in het overleg later terugkomen in het curriculum of het beleid. Voorbeelden hiervan zijn performance management en competentiemanagement, maar ook het gebruik van specifieke software. Overwegingen Het auditteam stelt vast dat de opleidingscompetenties in overleg met het relevante beroepenveld zijn opgesteld. De opleiding bespreekt de eindkwalificaties met het werkveld en dat resulteert in aanpassingen of actualisatie van de competenties. Het auditteam is van mening dat het niveau van de eindkwalificaties goed is beschreven voor een beginnend beroepsbeoefenaar. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam tot het oordeel goed. Samenvattend oordeel Doelstellingen opleiding Alle facetten zijn tenminste met een voldoende beoordeeld en daarmee is het onderwerp `Doelstelling opleiding' positief., NQA Avans Hogeschool, Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid 15165

18 2.2 Programma De opleiding is vormgegeven volgens de major-minorstructuur in overeenstemming met het beleid van Avans Hogeschool. De major bestaat uit Personeelsmanagement en de minor uit Personeel & Arbeid. De 4-jarige opleiding is ingedeeld in een propedeuse en een hoofdfase. In het tweede jaar volgen de studenten in kwartaal 3 en 4 de minor. In het laatste jaar zijn de laatste twee kwartalen gereserveerd voor de afstudeeropdracht. Het curriculum is thematisch ingericht. Ieder kwartaal staat een ander thema centraal dat een relatie heeft met de beroepspraktijk. In het Overzicht thema's en inhouden heeft de opleiding voor elk thema een beschrijving opgenomen met de inhoud, de gebruikte literatuur, de eindcompetenties waar in het thema aan gewerkt wordt en de leerdoelen ingedeeld in niveau 1 tot 3. De drie niveaus zijn leidend geweest voor het inrichten van het onderwijs. Daarbij is een onderscheid gemaakt in de propedeuse en de hoofdfase. In de propedeuse wordt niveau 1 van de competenties gerealiseerd en in de post-propedeuse niveau 2 en 3. De onderwijsvisie van de Academie voor Deeltijd (ADT) is toegespitst op de deeltijdstudent. ADT gaat uit van praktijkgericht en doelgroepgericht onderwijs. Een deel van de competenties wordt in de praktijk gerealiseerd. De werkplek van de student is een belangrijke leerplek en praktijkopdrachten zijn vaak gerelateerd aan het eigen werk van de deeltijdstudent. De inrichting van het onderwijs sluit aan bij de behoefte van volwassenen die willen studeren in deeltijd en die werken met studeren willen combineren. Docenten combineren zo veel als mogelijk is hun onderwijstaak met een functie in het domein van personeelsmanagement. Eisen hbo (facet 2.1) Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Bevindingen Volgens de visie van de Academie voor Deeltijd (ADT), beschreven in Kansrijk in Deeltijd 2009, heeft leren in een realistische context een belangrijke plaats in het programma. De deeltijdstudenten werken in het relevante beroepenveld en volgen competentiegericht onderwijs dat grotendeels in de beroepspraktijk plaatsvindt. De gebruikte vakliteratuur voor kennisontwikkeling bestaat uit boeken en vaktijdschriften en deze worden jaarlijks gecontroleerd op actualiteit. Het auditteam heeft de literatuurlijst bestudeerd en constateert dat de opleiding actuele, relevante literatuur hanteert. Wel vindt het auditteam dat er meer P&A-specifieke vakliteratuur aan de orde mag komen, omdat de gebruikte literatuur voor een groot deel bedrijfskundig van aard is. De docenten geven in de gesprekken met het auditteam aan dat zij door een selectie van de hoofdstukken de nadruk leggen op de 16/65 NQA Avans Hogeschool, Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid

19 PM-aspecten. De opleiding gebruikt voornamelijk Nederlandstalige literatuur, op de aanbevolen literatuurlijst is wel Engelstalige literatuur opgenomen. Het auditteam is van mening dat de literatuurlijst meer Engelstalige HRM-vakliteratuur zou moeten bevatten, gezien de ontwikkelingen op HRM-gebied in de Verenigde Staten en Groot-Britannië. In de gesprekken geeft het opleidingsmanagement aan dat de opleiding ervoor kiest om het accent op Nederlandstalige literatuur te leggen. Toegepast onderzoek komt aan de orde in het programma door opdrachten in thema's en in de afstudeeropdracht waarin studenten zelfstandig een praktijkprobleem oplossen aan de hand van een eigen onderzoek. Uit de bestudering van de documentatie, de gesprekken met docenten, studenten en vertegenwoordigers van het werkveld blijkt dat kennisontwikkeling op het gebied van onderzoek en het leren uitvoeren van onderzoek nog geen vaste plaats in het programma heeft. Er is geen onderzoeksleerlijn en literatuur voor methoden en technieken van onderzoek ontbreekt op de literatuurlijst. Daardoor hangt de aandacht voor onderzoek volgens het auditteam te veel af van de individuele inbreng van docenten en studenten. Studenten geven in de gesprekken aan dat zij sommige aspecten op het gebied van onderzoek leren doen wel hebben gehad, maar dat zij er bij de afstudeeropdracht tegen aan lopen dat zij onvoldoende kennis en vaardigheden bezitten om zelf een goed onderzoek op te zetten en uit te voeren. Een vertegenwoordiger uit het werkveld bevestigt dit beeld. Het auditteam constateert dat het ontbreken van een onderzoeksleerlijn is te herkennen in de afstudeerproducten van studenten (zie facet 6.1). Het opleidingsmanagement geeft aan dat het onderzoek dat nu nog verweven is in de opdrachten in de thema's opgenomen zal worden in een leerlijn onderzoek. Bij het ontwikkelen van het onderwijsprogramma betrekt de opleiding vertegenwoordigers uit het werkveld via de OAR voor advisering over de inhoud van een thema, het verzorgen van gastcolleges en het opzetten van collegeactiviteiten. De opleiding waarborgt de inbreng van actuele ontwikkelingen uit het beroepenveld in het programma met name door de bijdragen van docenten die een baan hebben in de relevante beroepspraktijk. Deze docenten worden aan de hand van hun specialisme, interesse en competenties per thema geselecteerd door een kerndocent, zo blijkt uit de gesprekken. De docent brengt studiemateriaal in en illustreert theorieën aan de hand van cases uit het eigen vakgebied. Daarnaast brengen de studenten eigen praktijkervaringen in. De opleiding geeft aan dat studenten gedurende de gehele opleiding interactie hebben met de beroepspraktijk. Het programma heeft beroepspraktijkgerichte thema's, zoals managementvaardigheden, privaatrecht, arbo- en milieuwetgeving en bedrijfsbeleid. In collegeactiviteiten en praktijkopdrachten leren studenten beroepsvaardigheden. Er worden voorwaarden gesteld aan de werkervaring (ook genoemd: maatschappelijke oriëntatie, MOR) van de student. In de propedeuse geldt de werkervaringseis van ten minste een jaar werkervaring met ten minste een omvang van 20 uur per week. Dit staat beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling van de deeltijdopleidingen MER en PM In de postpropedeutische fase moet de student aantonen dat hij een praktijkervaring in het relevante werkveld heeft opgedaan van ten minste 18 maanden van ten minste, NQA Avans Hogeschool, Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid 17/65

20 twintig uur per week (waarvan minstens zes maanden op hbo-niveau). De MOR voor de propedeuse moet de student aantonen via een portfolio. Criteria daarvoor zijn beschreven in het formulier Aanvraag stagevrijstelling ADT, de Studiegids en het Opleidingskader. Studenten van de ADT lopen in principe geen stage, maar moeten passende werkervaring opdoen tijdens de studie. Als een student onvoldoende praktijkervaring heeft, moet hij/zij een stageopdracht uitvoeren. De opleiding geeft aan dat het lopen van stages binnen de ADT nauwelijks voorkomt, omdat de meeste studenten beschikken over passende werkervaring. Per studiejaar gaat het gemiddeld om 2 studenten. Internationalisering komt aan de orde In thema's zoals het Engelstalige thema International Business waarin er aandacht is voor Engelse vaktaal, culturele aspecten en internationaal zaken doen. Uit het STO 2009, NSE 2006 en de alumni-enquête valt af te leiden dat de studenten tevreden zijn over de interactie met de beroepspraktijk en de aansluiting op actuele ontwikkelingen en de ontwikkeling van beroepsvaardigheden. Uit de gesprekken die het auditteam had met studenten en alumni, komt dit beeld eveneens naar voren. Overwegingen Het auditteam stelt vast dat de opleiding in grote mate is gericht op de beroepspraktijk. Er komen actuele cases en praktijkopdrachten aan de orde onder andere uit het vakgebied van docenten met een baan in de beroepspraktijk. Het auditteam is van mening dat de opleiding gebruik maakt van relevante en actuele literatuur, hoewel de opleiding naast de bedrijfskundige literatuur nog meer gebruik zou kunnen maken van specifieke literatuur van HRM. Het auditteam stelt vast dat Engelstalige literatuur een klein aandeel heeft in de opleiding. De verplichte literatuurlijst bevat weinig Engelstalige literatuur op HRM-gebied. Door contacten met vertegenwoordigers uit het werkveld via de OAR, praktijkbegeleiders en de inzet van docenten uit de praktijk komen actuele ontwikkelingen in het programma. Het oefenen van beroepsvaardigheden leren studenten in collegeopdrachten en in de eigen werkomgeving. Alle studenten moeten daarvoor voldoen aan de werkervaringseis. Studenten, alumni en vertegenwoordigers uit het werkveld melden dat er in het programma meer systematisch aandacht besteed zou kunnen worden aan onderzoek en onderzoeksvaardigheden. Onderzoek komt wel terug in het programma, maar het auditteam is van mening dat dit te fragmentarisch is. Conclusie Op grond van de kritische opmerkingen in de overwegingen komt het auditteam tot het oordeel voldoende. Relatie doelstellingen en inhoud programma (facet 2.2) Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. De eindkwalificaties van de doelstellingen zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. 18/65 NQA Avans Hogeschool, Breda: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid (voltijd) Breda

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid (voltijd) Breda AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Personeel en Arbeid (voltijd) Breda Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - Avans: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid (voltijd) Breda

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Management, Economie & Recht HBO-bachelor Croho: 34435 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 maart 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2009 2/55

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Civiele Techniek Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA - Avans Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Civiele Techniek Managementsamenvatting

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Personeel en Arbeid

Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Personeel en Arbeid Hogeschool Arnhem en Nijmegen Personeel en Arbeid Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/57 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, locatie Breda

AVANS Hogeschool, locatie Breda AVANS Hogeschool, locatie Breda Opleiding: Communicatie; hbo-bachelor Croho: 34405 Varianten: Deeltijd Visitatiedatum: 15 oktober 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2009 2/55 NQA -

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Personeel & Arbeid s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool. Personeel & Arbeid s-hertogenbosch AVANS Hogeschool Personeel & Arbeid s-hertogenbosch Netherlands Quality Agency (NQA) augutus 2010 2/64 NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/61 NQA - Avans Hs.: audit bestaande hbo-bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool Colofon datum. schrijver status. ii Kritische Reflectie (naam opleiding) (maand + jaar) Avans

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Commerciële Economie, hbo bachelor. Deeltijd (crohonummer: 34402/B) Visitatiedatum: 22 mei 2007

AVANS Hogeschool. Commerciële Economie, hbo bachelor. Deeltijd (crohonummer: 34402/B) Visitatiedatum: 22 mei 2007 AVANS Hogeschool Opleiding: Locaties: Variant: Commerciële Economie, hbo bachelor Breda en Den Bosch Deeltijd (crohonummer: 34402/B) Visitatiedatum: 22 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica Avans Hogeschool, Breda HBO-Bachelor Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2011 2/57 NQA Avans, Breda: Audit bestaande hbo-bacheloropleiding Technische Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) juli 2010 2/85 NQA - HRO: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen LE en LTV

Nadere informatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie Alliantie Kunsten Fontys Zuyd Master Kunsteducatie Netherlands Quality Agency (NQA) Maart 2011 2/57 NQA audit bestaande hbo-masteropleiding Master Kunsteducatie Managementsamenvatting Dit rapport is het

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. HBO-Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Fontys Hogescholen. HBO-Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening Fontys Hogescholen HBO-Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2010 2/61 NQA Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Hogeschool West-Nederland HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA HWN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Opleiding Tolk-Vertaler Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bacheloropleiding Accountancy Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2011 2/60 NQA - Chr. Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Accountancy Managementsamenvatting

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel & Arbeid

Stenden Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel & Arbeid Stenden Hogeschool HBO-Bachelor Personeel & Arbeid Netherlands Quality Agency (NQA) oktober 2010 2/63 NQA Stenden Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid Managementsamenvatting

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Tilburg

AVANS Hogeschool, Tilburg AVANS Hogeschool, Tilburg Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/67 NQA - HAN: audit bestaande hbo-bachelor geclusterde

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Facility Management

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Facility Management Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Facility Management Netherlands Quality Agency (NQA) Augustus 2010 2/67 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Facility Management Managementsamenvatting

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. Opleiding: Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)

Fontys Hogescholen. Opleiding: Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) Fontys Hogescholen Opleiding: Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/67 Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederiands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Stichting NTI Hogeschool datum 31 mei

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport College van bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Trade Management

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Deeltijd-hbo Communicatie Communiceren in theorie én praktijk

Deeltijd-hbo Communicatie Communiceren in theorie én praktijk Deeltijd-hbo Communicatie Communiceren in theorie én praktijk Ben je tenminste drie jaar aan het werk én heb je ervaring met het organiseren van beurzen en evenementen of het bewaken van een huisstijl?

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor, croho: 34435 Locatie: Zwolle Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Biologie

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Facility Management

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Facility Management Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bachelor Facility Management Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2010 2/83 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Facility Management Managementsamenvatting

Nadere informatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde NHL Hogeschool HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/61 NQA audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/duaal Visitatiedatum: 24 september 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen. Personeel en Arbeid HBO-Bachelor en Associate degree

Hanzehogeschool Groningen. Personeel en Arbeid HBO-Bachelor en Associate degree Hanzehogeschool Groningen Personeel en Arbeid HBO-Bachelor en Associate degree Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid en Associate

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Accountancy Ad Accountancy, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

AVANS Hogeschool. Accountancy Ad Accountancy, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling AVANS Hogeschool Accountancy Ad Accountancy, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/69 NQA AVANS Hogeschool: Accountancy & Ad Accountancy - BOB Inleiding

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Opleiding: Luchtvaarttechnologie, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 5 en 6 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Communicatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Communicatie NHL Hogeschool HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - NHL Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832).

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832). n ed erl a n d s - v I a a m s e a ccr ed t tati eor gani sati e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Facility Management van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Ondernemerschap van de Stichting Hoger Onderwijs Da Vinei datum 30 juni

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool nuao r nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool datum 31 augustus 2017 onderwerp

Nadere informatie

NHL Hogeschool. Financial Services Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

NHL Hogeschool. Financial Services Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling NHL Hogeschool Financial Services Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Nederland 2013 2/69 NQA NHL Hogeschool: Financial Services Management - UOB Inleiding Dit

Nadere informatie

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instel in kleur. Avans Hogeschool. Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instel in kleur Avans Hogeschool Bachelor Management in de Zorg Ad Management in de Zorg, deeltijd Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/55 NQA Avans Hogeschool:

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 8 november 2006

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 8 november 2006 Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Personeel en Arbeid, bachelor Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Visitatiedatum: 8 november 2006 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Commerciële Economie, hbo-bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd/deeltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd/deeltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd/deeltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Management Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management in Zorg, hbo-bachelor Locatie: Nijmegen Croho: 34538 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 PROGRAMMA De opleiding Bedrijfskunde MER Wat kun je met Bedrijfskunde MER? Na je opleiding Je profiel Studieprogramma Onderwijsvisie Bedrijfskunde MER Toelatingseisen Studiekeuzeproces

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda

Avans Hogeschool, Breda Avans Hogeschool, Breda Opleiding: Management in de Zorg; hbo-bachelor Varianten: deeltijd Croho: 34538 Visitatiedatum: 26 september 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007 2/55 NQA

Nadere informatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie dr. Steven Van Luchene [VLIR Cel Kwaliteitszorg] op weg naar accreditatie 1. routebeschijving: tno visita e accredita e 2. de meet: generieke

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

NTI Hogeschool. Opleiding: Hogere Europese Beroepen Opleiding

NTI Hogeschool. Opleiding: Hogere Europese Beroepen Opleiding NTI Hogeschool Opleiding: Hogere Europese Beroepen Opleiding Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/57 NQA NTI: audit bestaande hbo-bachelor Hogere Europese Beroepen Opleiding Managementsamenvatting

Nadere informatie