OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Kinderpsychiatrisch Centrum vzw SCHIEPSE BOS GENK OMSCHRIJVING VAN DE DIENST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Kinderpsychiatrisch Centrum vzw SCHIEPSE BOS 8 3600 GENK OMSCHRIJVING VAN DE DIENST"

Transcriptie

1 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Kinderpsychiarisch Cenrum vzw SCHIEPSE BOS GENK OMSCHRIJVING VAN DE DIENST Aangaan van kredieen o de financiering van inveseringsuigaven in he kader van nieuwbouwprojec. Beref een oale nieuwbouw van he ziekenhuis (K-diens) op campus Sin-Jan van he Ziekenhuis Oos-Limburg. Kinderpsychiarisch Cenrum Genk omva 27 plaasen voor kinderen ussen 0 en 18j, residenieel alsook dagbehandeling. 1

2 KOSTPRIJS AANBESTEDINGSBUNDEL Besek 0,00 EURO TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING 1. We van 24 december 1993 (BS van ) bereffende de overheidsopdrachen en sommige opdrachen voor aanneming van werken, levering en diensen. 2. Koninklijk beslui van 8 januari 1996 (BS van ) bereffende de overheidsopdrachen voor aanneming van werken, leveringen en diensen en de concessies voor openbare werken. 3. Koninklijk beslui van 26 sepember 1996 (BS van ) o bepaling van de algemene uivoeringsregels van de overheidsopdrachen en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij di Koninklijk beslui bereffende de algemene aannemingsvoorwaarden. 4. Omzendbrief van 3 december 1997 Overheidsopdrachen Financiële diensen bedoeld in caegorie 6 van bijlage 2 bij de we van 24 december 1993 : bank- en beleggingsdiensen en verzekeringsdiensen. 5. Omzendbrief BA-98/04 van 23 juni 1998 aangaande sommige financiële diensen en andere aanbevelingen bereffende enige oepassingsproblemen i.v.m. de wegeving op de overheidsopdrachen. AFWIJKINGEN Hierna volg de lijs van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming word afgeweken van de bovenvermelde oepasselijke reglemenering. 1. Arikelen 5 o 9 (volgens de eks zelf van arikel 5 1). Arikelen 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 1, 2, 5 en 6, arikelen 19, 20 9, arikel 21 1, 2 en 3 (omzendbrief van ). Er word ook afgeweken van arikel 69 4 omda de uivoeringsermijn in he geval van kredieen begin wee bankwerkdagen na de kennisgeving of beselling van de lening. 2. He arikel 15 1, 2, 5 en 6 alsook de arikelen o en me 9 van de algemene aannemingsvoorwaarden zijn nie van oepassing op deze opdrach gele op he eigen karaker van de e leveren diens. De verwijzingen in arikel 15 4 naar de paragrafen 1 en 2 van di arikel zijn nie van oepassing. 3. Gesandsdoeningsermijn word van 60 kalenderdagen gebrach op 120 kalenderdagen. 2

3 EERSTE DEEL REGLEMENTAIRE EN VERORDENENDE BEPALINGEN Opdrachgever van de diens Kinderpsychiarisch Cenrum Genk vzw, Schiepse Bos 8, 3600 Genk, verder genoemd he KPC of he besuur. He Kinderpsychiarisch Cenrum in Genk is een in 2002 opgeriche ziekenhuisassociaie ussen he Ziekenhuis Oos-Limburg (ZOL), he PZ ASSTER (fusieziekenhuis Sin-Truiden), he OPZC Rekem en he Mariaziekenhuis Noord-Limburg. Naas spoedraadpleging, crisishospialisaie en kordurende observaie behoren ook dagbehandeling, raadplegingen en oureaching o de diensverlening. Vanui een mulidisciplinaire aanpak word nauw samengewerk me ouders en andere hulpverleners. Deze kleinschalige ziekenhuisseing (15 K, 11 k1 en 1 k2) rich zich enkel en alleen op kinderen en jongeren (0-18j) en diens conex. He ziekenhuis el 42 FTE, verdeeld over 57 personeelsleden. De medische saf el 7 kinderpsychiaers. Gezien de inplaning op campus Sin-Jan van he Ziekenhuis Oos-Limburg doe KPC vaak beroep op de onderseunende diensen van he ZOL. Sand van zaken nieuwbouwdossier De aanbeseding is gebeurd en he bevel van aanvang der werken is geseld op 30/04/2012. Einddaum van de werken word voorzien op uierlijk 17/08/2013. He nieuwbouwprojec KPC is bekend op de lijs van de Europese Inveseringsbank. He dossier KPC-VIPA is een pre-financieringsdossier. KPC onving gunsig advies van de Coördinaiecommissie VIPA me berekking o aanvraag PA. Kosprijsberekening nieuwbouw: Eigen middelen KPC Reeds uigevoerde bealingen (270) BRON Toale kosprijs Te onlenen Financiering VIPA Financiering FOD Eigen Middelen KPC Saldo

4 Voorwerp van de opdrach De ui e voeren diens beref : A. He aangaan van leningen o financiering van de nieuwbouw Gezien he een prefinancieringsdossier beref en he principieel akkoord pas in 2013 verwach word kan de VIPAwaarborg ook pas op he momen van verlening van PA aangevraagd worden. Omda deze daum onduidelijk is wens he besuur een ariefzeing voor een (nie-gedefinieerde) periode me en een periode zonder VIPA-waarborg. De beide arieven moeen duidelijk onderscheiden weergegeven worden in de offere. He besuur vraag aldus : - 1 arief voor de periode waarin de VIPA-waarborg nog nie oegekend is - 1 arief vanaf he ogenblik da de VIPA-waarborg oegekend is A.1. Tijdens de opnemingsperiode : vloend kredie op basis van de Euribor 3m en de marge die hierop genomen word. A.2. Kapialisaie van de inresen van de leningen me FOD gedeele ijdens de bouwperiode. A.3. Na de opnemingsperiode : kredie op basis van de IRS ask duraion en de marge die hierop genomen word. De geraamde kos van he nieuwbouwprojec bedraag KPC beschik over +/ eigen middelen en wens een buffer aan e houden van +/ na de werken. Hieronder geven we een samenvaing van de financieringswijze : Loopijd Financiering projec Aard Relaie Bedrag % Varian 1 Varian 2 Varian 3 Lening 1 VIPA ,27 20 Lening 2 FOD - ruwbouw , Lening 3 FOD - nie-medische uirusing ,04 10 Eigen Middelen ,35 TOTAAL He voorwerp van deze opdrach beref : * Leningen op 20 jaar (gedeele VIPA) voor een bedrag van ,00 Euro * Leningen op jaar (gedeele FOD ruwbouw) voor een bedrag van ,00 Euro (of ev. 25 j. of ev. 30 j.) * Leningen op 10 jaar voor een bedrag van ,00 Euro (gedeele FOD nie medische uirusing) De oewijzing gebeur voor he oaalpakke. Varianen : herziening 10/5 voor de leningen op 20 jaar vase renevoe voor de leningen op 20 jaar herziening 10/5 voor de leningen op jaar (balloon/bulle) vase renevoe voor de leningen op jaar (balloon/bulle) herziening 5 voor de leningen op 10 jaar vase renevoe voor de leningen op 10 jaar 4

5 Andere varianen zoals maching kredieen, kredieen op 25j, kredieen op 30j en dergelijke kunnen voorgeseld worden. 5

6 B. He bealen van de bijdrage aan he Fonds - de ariefzeing gebeur zonder deze bijdrage, maar als varian mag de financiële inselling een voorsel doen om deze bijdrage e inegreren. - de bijdrage aan he fonds is vasgeseld op 0,35% op he bedrag van he gewaarborgde kredie e verhogen me 0,015% per jaar duurijd van he kredie. Di volgens ar. 27 van he beslui van de Vlaamse regering houdende de procedureregels inzake de infrasrucuur voor persoonsgebonden aangelegenheden (B.S. 30 augusus 1994, gewijzigd bij beslui van 30 november 1994 B.S. 27 januari 1995). Wijze van gunnen van de opdrach (arikel 13 we ) De overeenkoms voor onderhavige opdrach word gegund d.m.v. een algemene offereaanvraag. Overeenkomsig ar 17 2,2b van de we van 24/12/93 behoud de aanbesedende overheid zich he rech o herhaling van soorgelijke diensen, die overeensemmen me de opdrach zoals beschreven. Wijze van prijsbepaling (arikel 86 we ) Ten aanzien van de vasselling van de prijzen, word onderhavige overeenkoms beschouwd als een opdrach volgens prijslijs. Voor de wijze van de prijsbepaling en de prijsherziening word ook verwezen naar deel III TECHNISCHE BEPALINGEN (rubriek renevoe en reneherziening ). Berichen en erechwijzingen De berichen en erechwijzingen, bekend gemaak in he Publicaieblad Europese Gemeenschappen en in he Bullein van de Aanbesedingen en die berekking hebben op de opdrachen in he algemeen op onderhavige opdrach, maken inegraal deel ui van de conracuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geach hiervan kennis e hebben genomen en er mee rekening e hebben gehouden bij he opmaken van zijn offere. Opmaak van de offere (arikel 89 KB van ) De offere en de invenaris worden in één exemplaar (arikel 103 KB van ) opgemaak op de daaroe besemde documenen van he besek volgens he model bedoeld in arikel 90 van he KB van Di documen word door de inschrijver of zijn gemachigde onderekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offere als in de bijlagen, die de esseniële voorwaarden van de opdrach zoals prijzen, ermijnen, echnische specificaies kunnen beïnvloeden, moeen eveneens door de inschrijver of zijn gemachigde onderekend worden. Elke offere die op een ander documen is opgemaak val onder de volledige veranwoordelijkheid van de inschrijver die, op ieder documen dien e verklaren da he documen conform he bij he besek behorend model is. Een dergelijk documen dien volgende formule e vermelden : Ik, ondergeekende... verklaar e hebben nagezien da de hierna vermelde gegevens in volsreke overeensemming zijn me de vermeldingen op he (de) door de opdrachgever versreke offereformulier(en) en invenaris, en neem daaroe de volledige veranwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die srijdig is me he door he besuur vasgeselde model moe als nie geschreven beschouwd worden. 6

7 Vergissingen + leemen (arikel 98 KB van ) Indien de inschrijver in he besek of in de aanvullende documenen van de opdrach zodanige vergissingen of leemen vassel da he hem onmogelijk is een prijs e berekenen, of da de vergelijking van de offeres nie meer opgaa, geef hij daarvan onverwijld, alhans enminse TIEN dagen voor de dag van opening van de offeres, schrifelijk kennis aan he besuur, behoudens zo de inkoring van de ermijn voor he indienen van de offeres nie oelaa deze voorwaarden na e leven. Indiening van de offere (arikel 104 KB van ) Uw offere kan : er ziing afgegeven worden; op he secreariaa van KPC afgegeven worden bij voorkeur minimum één uur voor de opening van de offere; me de pos verzonden worden. Indien de offere in he Kinderpsychiarisch Cenrum word afgegeven, dien di enkel e gebeuren op de secreariaa. Offeres, ook al zijn ze ijdig afgegeven in he Kinderpsychiarisch Cenrum of in de brievenbus gedeponeerd, maar nie oegekomen op he secreariaa op he ogenblik van de opening van de offeres, zullen NIET in aanmerking genomen worden. Indien de offere word ingezonden langs de pos, word aanbevolen di e doen bij aangeekende zending. De offere word bij voorkeur vier kalenderdagen voor de opening van de offeres op de pos afgegeven. De offere word geschoven in een definiief gesloen omslag waarop vermeld zijn : de daum van de ziing waarop de offeres worden geopend, de verwijzing naar he besek en evenueel naar de nummers van de berokken percelen. Bij inzending per pos, als gewoon of aangeekend suk, word die gesloen omslag geschoven in een weede gesloen omslag me opgave van he adres van he besuur en me de vermelding offere. De offere word gesuurd aan : Kinderpsychiarisch Cenrum vzw Guido Van Hamme, direceur Schiepse Bos GENK Plaas, dag en uur van de opening van de offere (arikel 2 KB van ) De opening van de offeres heef plaas op woensdag 19 sepember om 9u00 en oversaan van Dhr. A. Ars, voorzier van KPC of zijn afgevaardigde in he direciebureel van he Kinderpsychiarisch Cenrum Genk, Schiepse Bos 8 e 3600 Genk. 7

8 Gunningscrieria (arikel 115 KB van ) He besuur kies bij oepassing van arikel 16 van de we van 24 december 1993 bereffende de overheidsopdrachen de regelmaige offere die haar he voordeligs lijk me inachneming van de volgende gunningscrieria: 1. De prijs 70 punen De punen e behalen op di gunningscrierium worden als volg verdeeld: A. De aangeboden marge en aanzien van de opgeven referenievoe: A.1. : ijdens de opnemingsperiode : 10 punen A.2. : ijdens de bouwperiode (inercalaire inresen ) : 5 punen A.3. : na de opnemingsperiode A.3.1. periode zonder VIPA-waarborg : 10 punen A.3.2. vanaf oekenning VIPA-waarborg : 40 punen B. Andere modalieien me een invloed op de financieringskos B.1. : flexibiliei op vlak van de krediemodalieien en mogelijkheid om op markopporunieien in e spelen : 3 punen B.2. : acief schuldbeheer : 2 punen 2. De waarborg 10 punen 3. De diensverlening 10 punen A. Minimaal vereise diensverlening geen punen B. Addiionele diensverlening 5 punen C. Ervaring in de secor 5 punen 4. Opnameperiode 10 punen TOTAAL = 100 PUNTEN Gesandsdoeningsermijn ( arikel 116 KB van ) De ermijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offere gebonden blijf, word voor onderhavige diensopdrach op 120 kalenderdagen gebrach. 8

9 He opdrachgevend besuur zal alle inschrijvers beoordelen door oepassing van alle gunningscrieria op alle varianen. Worden nie beschouwd als varian : - de andere modalieien me een invloed op de financieringskos Gunning en gedeelelijke besellingen Binnen de gesanddoeningsermijn word gegund en beekend aan de inschrijver die voor de hierboven vermelde crieria de meese punen bekom. De uivoering van de opdrach is, overeenkomsig arikel 69 van de algemene aannemingsvoorwaarden, afhankelijk van gedeelelijke besellingen e plaasen door he besuur uierlijk o de aangeboden opnameperiode. Vermindering van geraamde hoeveelheden door he besuur ingevolge gedeelelijke besellingen geven geen rech op schadevergoeding. 9

10 TWEEDE DEEL ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE BEPALINGEN Algemeen Voor zover er nie afgeweken word, is he Koninklijk beslui van 26 sepember 1996 (BS van ) o bepaling van de algemene uivoeringsregels van de overheidsopdrachen en van de concessies voor openbare werken van oepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij di Koninklijk beslui. Prijsherziening Zie bepalingen in deel III, rubriek renevoeherziening. Bealingen De verschuldigde bedragen worden, overeenkomsig alle weelijke en reglemenaire bepalingen, door de diensverlener afgenomen van de zichrekening die he besuur aanhoud bij de diensverlener. Di gebeur volgens opgave van de verschuldigde bedragen op de in he besek bepaalde vervaldagen/aanrekeningsdaa. Bij laaijdige bealing van de verschuldigde bedragen worden verwijlinresen van rechswege en zonder ingebrekeselling aangerekend vanaf de eerse dag overeenkomsig arikel 15 4 van de algemene aannemingsvoorwaarden. Waarborgen vanwege de aanbesedende overheid Vipa waarborg voor de aangegeven bedragen, indien goedgekeurd door de overheid. Bealingsverkeer op basis van uisaande kredieen. Woonplaaskeuze Voor de uivoering van deze opdrach kies he Kinderpsychiarisch Cenrum Genk als woonplaas Schiepse Bos 8, 3600 Genk. De inschrijver kies woonplaas in z n maaschappelijke zeel, enzij in z n inschrijving uidrukkelijk anders word vermeld. Wegeving - geschillen Onderhavige opdrach word uisluiend beheers door he Belgische rech. Bij geschillen zijn enkel de rechbanken van arrondissemen Tongeren bevoegd. Taalwegeving De opdrach is onderworpen aan de Belgische aalwegeving. Indien de voorgelegde documenen origineel in een andere aal zijn opgeseld, kan he opdrachgevend besuur een veraling in he Nederlands eisen. 10

11 DERDE DEEL TECHNISCHE BEPALINGEN Opnemingsperiode en geldopname Voor de leningen die gekoppeld zijn aan een opnemingsperiode, is de opnemingsperiode de periode die loop ussen enerzijds de opening van he kredie door de diensverlener en anderzijds he momen van de omzeing van he kredie in een lening. Deze ermijn bedraag in principe één jaar. De opening van di kredie door de diensverlener gebeur op een individuele rekening drie bankwerkdagen na in he bezi e zijn geseld van de beselling door he besuur. Bij onvolledige opname van he kredie heef he besuur he rech de opnemingsperiode e verlengen me maximaal één jaar. Vanui deze individuele rekening worden de berokken uigaven beaald op eenvoudige opdrach van de bevoegde personen. KPC wens voor he oale leenbedrag over een opnameperiode e beschikken vanaf de gunningsdaum o en me 31/12/2013. Voor deze opnameperiode wens he over een kredielijn e beschikken van De opgebouwde ineresen van he FOD-gedeele ruwbouw van di kredie dien gekapialiseerd ijdens de bouwperiode. De reserveringscommissie Tijdens de opnemingsperiode kan er geen reserveringscommissie gevraagd worden op de nie opgenomen bedragen. Omzeing in lening De opnemingsperiode word afgesloen me de omzeing in een lening : - ofwel op de daum van de oale opname van he kredie - ofwel op de daum van de onvangs van de aanvraag o omzeing in een lening - ofwel op he einde van de hiervoor bepaalde opnemingsperiode In deze laase wee gevallen kan he ziekenhuis vragen om he bedrag van de lening e verminderen o he werkelijk opgenomen bedrag. Di gebeur zonder penalisaie voor he ziekenhuis. In kader van he acief beheer van de kredieopening mag de inschrijver me berekking o de omzeing in een lening andere voorsellen formuleren. Er word gewerk volgens een erbeschikkingsplan waarbij he kredie word vrijgegeven in verschillende schijven, volgens planning in de bouwkalender. Di plan word overeengekomen me de inschrijver bij beselling van de lening. Ofwel word er gewerk me verschillende deelkredieen, op e nemen per periode. 11

12 1. Prijs (gewich = 70 punen) A. De aangeboden marge.a.v. de opgegeven referenievoe (gewich = 65 punen) A.1. ijdens de opnemingsperiode (gewich = 10 punen) De renevoe ijdens de opnemingsperiode is de dagelijkse EURIBOR 3 Maand (European Inerbank Offered Rae) aangepas me de aangeboden plus/min marge, uigedruk in basispunen(= 0,01%). De renevoe oegepas op he dagelijks debesaldo van de rekening kredieopening zal dagelijks vasgeseld worden op basis van de EURIBOR 3 Maand zoals die iedere dag word gepubliceerd op he Reuerscherm op de pagina EURIBOR01. De inschrijver zal een indicaieve renevoe meedelen berekend volgens deze mehode, op basis van de overeensemmende EURIBOR, gepubliceerd op 31 augusus Voor de oekenning van de punen aangaande di crierium, is he volgende van oepassing: Aan de inschrijver die de mees voordelige marge (uigedruk in basispunen = 0,01 %) me berekking o de EURIBOR heef voorgeseld, word he maximum van he gewich van di crierium, zijnde 10 punen, oegekend; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken me deze marge; per verschil van 1 basispun (=0,01 %) zal he maximum (10 punen) me 1 % verminderd worden. A.2. Tijdens de bouwperiode (gewich = 5 punen ) De inschrijver beschrijf de mogelijkheden m.b.. he uisellen van de bealing van de inresen ijdens de bouwperiode hezij door kapialisaie van de inresen, hezij door de opname van sraigh loans me omzeing in bijkomende lening(en) op he ogenblik van ingebruikname van de bouw. De inschrijver mag zelf bijkomende voorsellen formuleren voor di crierium. Voor he oekennen van de punen voor di gunningscrierium zal he besuur in elke caegorie de inschrijvers rangschikken in funcie van de beschikbaarheid, de gevraagde prijs en de oepasbaarheid van de aangeboden modalieien. A.3. Na de opnemingsperiode A.3.1. periode zonder VIPA-waarborg (gewich = 10 punen) De renevoe van de lening is de renevoe egen dewelke de som van de geacualiseerde kassromen op basis van de IRS ask zero-coupon renevoeen gelijk is aan he iniieel onleende kapiaal, aangepas me de aangeboden plus/min marge uigedruk in basispunen (= 0,01 %). Deze marge blijf vas o de eindvervaldag van de lening. De renevoe houd rekening me de evenuele penalisaie die word oegepas bij vermindering van geraamde hoeveelheden. De acualisaierenevoeen worden SPOT gefixeerd, di beeken drie bankwerkdagen voor de omzeing van de kredieopening in een lening, op basis van de IRS ASK DURATION renevoeen, dagelijks afgebeeld op de web-sie op de pagina IRS quoes EUR FIXING. 12

13 De renevoe van de lening word op consolidaie- en iedere herzieningsdaum berekend, conform hieronder vermelde formule : n C 1 CF * df CF K I voor < n CF K I RSS voor =n Renevoe van de lening = r + marge r : renevoe die de acualisaie van de cash flows op basis van de IRS ask dyraion zero-coupon renevoeen, gelijksel aan he iniieel onleende kapiaal. Deze renevoe word afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is ussen 0 en 4, word naar beneden afgerond, erwijl naar boven word afgerond indien de vierde decimaal begrepen is ussen 5 en 9. C : iniieel onleend kapiaal CF : de cash flow (kassroom) op ijdsip K : aflossing in kapiaal op ijdsip I : erugbealing in inres op ijdsip df : acualisaiefacor op ijdsip. De acualisaiefacor word berekend op basis van de IRS ask duraion zero-coupon renevoe van de overeensemmende periode voor periodes groer dan 1 jaar. Voor periodes kleiner dan of gelijk aan 1 jaar worden de EURIBOR renevoeen gebruik. De acualisaiefacoren worden bepaald op basis van eenzelfde berekeningsbasis. Indien geen renevoe me overeensemmende periode besaa, word hij geïnerpoleerd via de Cubic Spline mehode. n : aanal periodes da de renevoe geldig is RSS: reserend schuldsaldo na erugbealing in kapiaal op ijdsip De berekeningsbasis van de inresbealingen is "acual / 365" De inschrijver zal behalve de oegepase marge ook een indicaieve renevoe meedelen berekend volgens deze mehode, op basis van de IRS ASK DURATION renevoeen gepubliceerd op 31 augusus 2012 Voor de oekenning van de punen aangaande di crierium, is he volgende van oepassing: - aan de inschrijver die de mees voordelige marge (uigedruk in basispunen = 0,01 % ) me berekking o de IRS ASK-DURATION heef voorgeseld, word he maximum van gewich van di crierium, zijnde 10 punen, oegekend; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken me deze marge; per verschil van 1 basispun ( 0,01 % ) zal he maximum (10 punen ) me 1 % verminderd worden. Als voor de verschillende leningen (verschillend in loopijd) en verschillende herzieningsperiodicieien van de opdrach verschillende marges voorgeseld worden, zal er een gewogen gemiddelde marge berekend worden volgens de hierna vermelde mehode: sel en marge X = marge voorgeseld voor leningen me loopijd X marge Y = marge voorgeseld voor leningen me loopijd Y enz... bedrag X = bedrag van de leningen me loopijd X bedrag Y = bedrag van de leningen me loopijd Y enz... en duur X = duur van de leningen me loopijd X duur Y = duur van de leningen me loopijd Y enz... dan is de gemiddelde gewogen marge = (marge X * bedrag X * duur X) + (marge Y * bedrag Y * duur Y) +... (bedrag X * duur X) + (bedrag Y * duur Y)

14 De oekenning van de punen gebeur dan op de gemiddelde gewogen marge van elke inschrijver volgens de mehode zoals hierboven beschreven. De inschrijver lever bij de inschrijving drie aflossingsabellen voor een bedrag van ,00 aan de hierbovenvermelde indicaieve renevoe (omzeing in lening per 01.07, eerse inresbealing na 3 maanden, eerse aflossing na 3 maanden), die volledig kader in de begroings- en boekhoudkundige organisaie van he ziekenhuis. De aflossingsabel beref een financiering op 20 jaar, 10 jaar en jaar. A.3.2. vanaf oekenning VIPA-waarborg (gewich = 40 punen) De renevoe van de lening is de renevoe egen dewelke de som van de geacualiseerde kassromen op basis van de IRS ask zero-coupon renevoeen gelijk is aan he iniieel onleende kapiaal, aangepas me de aangeboden plus/min marge uigedruk in basispunen (= 0,01 %). Deze marge blijf vas o de eindvervaldag van de lening. De renevoe houd rekening me de evenuele penalisaie die word oegepas bij vermindering van geraamde hoeveelheden. De acualisaierenevoeen worden SPOT gefixeerd, di beeken drie bankwerkdagen voor de omzeing van de kredieopening in een lening, op basis van de IRS ASK DURATION renevoeen, dagelijks afgebeeld op de web-sie op de pagina IRS quoes EUR FIXING. 14

15 De renevoe van de lening word op consolidaie- en iedere herzieningsdaum berekend, conform hieronder vermelde formule : n C 1 CF * df CF K I voor < n CF K I RSS voor =n Renevoe van de lening = r + marge r : renevoe die de acualisaie van de cash flows op basis van de IRS ask dyraion zero-coupon renevoeen, gelijksel aan he iniieel onleende kapiaal. Deze renevoe word afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is ussen 0 en 4, word naar beneden afgerond, erwijl naar boven word afgerond indien de vierde decimaal begrepen is ussen 5 en 9. C : iniieel onleend kapiaal CF : de cash flow (kassroom) op ijdsip K : aflossing in kapiaal op ijdsip I : erugbealing in inres op ijdsip df : acualisaiefacor op ijdsip. De acualisaiefacor word berekend op basis van de IRS ask duraion zero-coupon renevoe van de overeensemmende periode voor periodes groer dan 1 jaar. Voor periodes kleiner dan of gelijk aan 1 jaar worden de EURIBOR renevoeen gebruik. De acualisaiefacoren worden bepaald op basis van eenzelfde berekeningsbasis. Indien geen renevoe me overeensemmende periode besaa, word hij geïnerpoleerd via de Cubic Spline mehode. n : aanal periodes da de renevoe geldig is RSS: reserend schuldsaldo na erugbealing in kapiaal op ijdsip De berekeningsbasis van de inresbealingen is "acual / 365" De inschrijver zal behalve de oegepase marge ook een indicaieve renevoe meedelen berekend volgens deze mehode, op basis van de IRS ASK DURATION renevoeen gepubliceerd op 31 augusus 2012 Voor de oekenning van de punen aangaande di crierium, is he volgende van oepassing: - aan de inschrijver die de mees voordelige marge (uigedruk in basispunen = 0,01 % ) me berekking o de IRS ASK-DURATION heef voorgeseld, word he maximum van gewich van di crierium, zijnde 40 punen, oegekend; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken me deze marge; per verschil van 1 basispun ( 0,01 % ) zal he maximum (40 punen ) me 1 % verminderd worden. Als voor de verschillende leningen (verschillend in loopijd) en verschillende herzieningsperiodicieien van de opdrach verschillende marges voorgeseld worden, zal er een gewogen gemiddelde marge berekend worden volgens de hierna vermelde mehode: sel en marge X = marge voorgeseld voor leningen me loopijd X marge Y = marge voorgeseld voor leningen me loopijd Y enz... bedrag X = bedrag van de leningen me loopijd X bedrag Y = bedrag van de leningen me loopijd Y enz... en duur X = duur van de leningen me loopijd X duur Y = duur van de leningen me loopijd Y enz... dan is de gemiddelde gewogen marge = (marge X * bedrag X * duur X) + (marge Y * bedrag Y * duur Y) +... (bedrag X * duur X) + (bedrag Y * duur Y)

16 De oekenning van de punen gebeur dan op de gemiddelde gewogen marge van elke inschrijver volgens de mehode zoals hierboven beschreven. De inschrijver lever bij de inschrijving drie aflossingsabellen voor een bedrag van ,00 aan de hierbovenvermelde indicaieve renevoe (omzeing in lening per 01.07, eerse inresbealing na 3 maanden, eerse aflossing na 3 maanden), die volledig kader in de begroings- en boekhoudkundige organisaie van he ziekenhuis. De aflossingsabel beref een financiering op 20 jaar, 10 jaar en jaar. 16

17 B. Andere modalieien me een invloed op de financieringskos (gewich = 5 punen ) B.1. Flexibiliei op vlak van de krediemodalieien en mogelijkheid om op markopporunieien in e spelen ( gewich = 3 punen ). Hieronder word onder andere versaan : de aangeboden mogelijkheden om bij consolidaie of herzieningen van de renevoeen de herzieningsperiodiciei en de renereferenie e wijzigen voor de op da ogenblik uisaande schuld. He besuur moe kunnen operen voor zowel kore- als langeermijnreferenies. de aangeboden mogelijkheid om ongebruike leningssaldi e beheren. B.2. Acief schuldbeheer ( gewich = 2 punen ) De insrumenen en financiële echnieken die worden geboden om in he lich van gewijzigde markomsandigheden en/of een opimaal risicobeheer de kredieen efficiën e kunnen beheren. Voor elke aangeboden modaliei zoals omschreven in caegorie B.1. en B.2. zal de inschrijver aangeven, onder welke voorwaarden ze beschikbaar en bruikbaar is, de evenuele beperkingen waaraan ze onderworpen is, en de prijs eraan verbonden. Voor he oekennen van de punen voor di gunningscrierium zal he besuur in elke caegorie de inschrijvers rangschikken in funcie van de beschikbaarheid, de gevraagde prijs en de oepasbaarheid van de aangeboden modalieien. In iedere caegorie zal aan de inschrijver die eers gerangschik is he maximum aanal punen oegekend worden. De overige biedingen bekomen punen in verhouding o de voordeligse. Renevoeherziening De herzieningsperiode sar vanaf de fixaie van de renevoe. De plus/min marge me berekking o de IRS ask duraion blijf consan gedurende de ganse loopijd van de lening. Aflossingen en inresen van de lening -Periodiciei van de kapiaalaflossing en de inresaanrekening : driemaandelijks -Berekeningswijze kapiaalaflossing : gelijke ranches De berekeningsbasis van de inres is he aanal dagen opgenomen geld / 365 dagen of op basis van 360/360 waarbij iedere maand maximaal 30 dagen el. De bealing van de inresen gebeur elkens na vervallen ermijn. De berekening van de inresen gebeur egen de aangeboden renevoe i (d.i. de gefixeerde IRS ASK- DURATION plus/min marge), waarbij elk inresenbedrag per periode word berekend volgens volgende formule: verschuldigd kapiaal bij aanvang van de periode X i X werkelijk aanal dagen in deze periode 365 dagen OF: verschuldigd kapiaal bij aanvang van de periode X i X max 30 dagen per maand 360 dagen 17

18 Verdwijnen van referenierenevoeen Wanneer door enige omsandigheid één van de gebruike referenierenevoeen nie langer zou worden gepubliceerd, zal deze gelijkgeseld worden aan een equivalene renevoe in onderling overleg en akkoord me he ziekenhuis. Di kan o gevolg hebben da de aangeboden plus/min marge en opziche van de nieuwe referenierenevoe moe worden aangepas. 2. Waarborg (gewich = 10 punen) De offereverlener mag een voorsel doen rond de gewense waarborg (VIPA, hypohecair kredie, nooriëei). KPC voorzie he bealingsverkeer bij de versrekker van de kredieen. Alle inschrijvers saren me 10 punen. Afhankelijk van de door de inschrijver gevraagde waarborgen worden volgende punen afgerokken : gevraagde waarborg Punen nooriëei (geen waarborg) geen afrek Vipa waarborg, indien oegesaan geen afrek bealingsverkeer geen afrek andere Diensverlening (gewich = 10 punen) A. Minimaal vereise diensverlening (gewich = geen punen) Op kosen van de inschrijver word volgende diensverlening geleverd (overeenkomsig arikel 67 van de algemene aannemingsvoorwaarden): 1. he leveren, ijdens de opnemingsperiode, van een op ieder ogenblik bijgewerke sand van he kredie en een globale maandelijkse saa van alle, nie afgesloen, individuele rekeningen, waarbij voor iedere rekening de uierse daum vermeld saa waarop he kredie in een lening kan omgeze worden. 2. he leveren, bij elke inresafrekening ijdens de opnemingsperiode, van een gedeailleerd overzich van de e bealen inresen, verzameld per loopijd en jaar. 3. He leveren, per lening, van een aflossingsabel op papier die volledig kader in he begroingsen boekhoudkundig syseem van he ziekenhuis (di houd he gebruik in van he rekeningselsel, gebruik bij he opsellen van de begroing en he voeren van de boekhoudkundig en he auomaisch bijhouden van de leningeninvenaris, zoals vasgeseld in de reglemenering). Di gebeur onverwijld na de omzeing in een lening. Deze aflossingsabel beva minsens volgende gegevens : he idenificaienummer, de omschrijving van de uigave, de aanvangsdaum van de omzeing in een lening, he aanvangskapiaal, de duur van de lening, he aanal ranches, de periodiciei van de ranches, de renevoe, de periodiciei van de renevoe, de daum van de volgende renevoeherziening, een abel me per reserend jaar : he jaar, he nummer van de ranche, de vervaldag van de kapiaalranche, de vervaldag van de inresen, de e bealen inresen en de jaarlijkse lasen. 18

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cvba Reynaertpark 207 9100 Sint-Niklaas Telefoon +323 780 58 48 Fax +323 766 07 58 BESTEK NUMMER : 1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

N.V. Hollandse Bosbouw Maatschapplj Utrecht. Jaarverslag 2006

N.V. Hollandse Bosbouw Maatschapplj Utrecht. Jaarverslag 2006 N.V. Hollandse Bosbouw Maaschapplj Urech Jaarverslag 26 JAARVERSLAG 26 nhoudsopgave Bladzijde,. SAMENSTELLNGSVERKLARNG 1 2. ALGEMEEN 1. Vasselling jaarrekening 25 3. ANALYSE 1. Resulaa 2. Financiële posiie

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW DE PANNE BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer AC 92 sub 24 lening ter financiering van sociaal bouwproject Stationsstraat - Pastorieweg van 21 december

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 1 Abma Schreurs Advocaen Noarissen Waerlandlaan 52, Purmerend Posbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2011.003068.01/JA/JA 1 VESTIGING OPSTALRECHT Op éénenderig

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007 STICHTING KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORGVERZEKERINGEN A BINDEND ADVIES Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B in deze veregenwoordigd door C e D vs E e F : No-claimeruggave : 20070983 : 7 november 2007

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B vs C te D : Geneeskundige zorg, MRI-onderzoek : : 12 maart 2008

BINDEND ADVIES. : A te B vs C te D : Geneeskundige zorg, MRI-onderzoek : : 12 maart 2008 BINDEND ADVIES f Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B vs C e D : Geneeskundige zorg MRI-onderzoek : 20072296 : 12 maar 2008 Posadres Posbus 291 3700 AG Zeis Bezoekadres Sparrenheuvel16 3708 E Zeis

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR : STAD EEKLO BESTEK NUMMER : 11 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/13 INZAGE BESTEK Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden

Nadere informatie

Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2012

Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2012 Regeling Rijksbegroingsvoorschrifen 2012 Inhoudsopgave 1. Wijzigingen... 2. Tijdschema... 3. RBV deel I... He jaarverslag... 23 De inriching van de veranwoording... 23 He deparemenale jaarverslag... 24

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 voor buienlandse belasingplichigen IB 266-1T21FD BUI Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige)

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANBESTEDENDE OVERHEID. Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : afsluiten van leningen 1 voor de financiering van de buitengewone dienst van het dienstjaar.. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/ VVSG versie 2009-1/15

Nadere informatie

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi STICHTING SINGLDINGN T ROTTRDAM Jaarrekening 2013 ffi a INHOUDSOPGAV ACOOUNTANTSVRSLAG 1 Beoordelingsverklaring / r 2 Algemeen Pagina JAARRKNING 1 Balans per 31 december 2013 2 Saa van baen en lasen over

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Pagina 1 van bestek lening 2013 gemeentebestuur Kapellen

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek Augusus 2003 ECN-C--03-077 Onrendabele op berekeningsmehodiek M. de Noord E.J.W. van Sambeek Veranwoording Di rappor is geschreven in opdrach van he Miniserie van Economische Zaken onder he ECN raamwerkconrac

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANGAAN LENINGEN TOT FINANCIERING BUITENGEWONE UITGAVEN BEGROTING 2012 VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK EN AAN DE GEMEENTE VERBONDEN

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader Bijlage 1: Toeliching weelijk kader 1. Woningwe 2015 Begin 2015 is de nieuwe Woningwe aangenomen. In de we zijn aangescherpe regels voor de oegelaen inselling voor de volkshuisvesing aan genomen. Toegelaen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree BESTEK NUMMER : Typebestek 2011 - aangepast OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 2007 ijdvak 2 wiskunde A,2 He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/12 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn gebonden te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden aangetoond

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uierlijk op juni de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school op de daaroe

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B vs C te D : Hulpmiddelen, buitenland, zuurstofvoorziening : : 12 maart 2008

BINDEND ADVIES. : A te B vs C te D : Hulpmiddelen, buitenland, zuurstofvoorziening : : 12 maart 2008 - BINDEND DVIES Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : e B vs C e D : Hulpmiddelen buienland zuursofvoorziening : 20072360 : 12 maar 2008 Posadres Posbus 2913700 G Zeis Bezoekadres Sparrenheuvel16 3708 E

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING. Nummer FIN2015001 van 09/06/2015

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING. Nummer FIN2015001 van 09/06/2015 AANBESTEDENDE OVERHEID : ILvA BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING Nummer FIN2015001 van 09/06/2015 Voorwerp van de opdracht : De financiering van buitengewone

Nadere informatie

Gebruik van condensatoren

Gebruik van condensatoren Gebruik van condensaoren He spanningsverloop ijdens he laden Als we de schakelaar s sluien laden we de condensaor op. De condensaorspanning zal oenemen volgens een exponeniële funcie en de spanning over

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 2007 ijdvak 2 wiskunde A,2 He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

Veiligheidscoördinatie op bouwplaatsen

Veiligheidscoördinatie op bouwplaatsen op bouwplaasen 20/09/2012 FOD WASO AD Toezich op he Welzijn op he Werk ir. Tom Vermeersch & Roald Macharis RD Oos-Vlaanderen Inhoud: (1) Veiligheidscoördinaie bekeken: vanui de Welzijnswe van 04/08/1996

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : Afsluiten van leningen voor de financiering van de investeringsdienst van het dienstjaar 2006 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Hoofdstuk 1 : Administratieve

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 03 Tijdvak Inzenden scores Vul de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school in op de opisch leesbare

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie Veiligheidscoördinaie op bouwplaasen 10/2012 FOD WASO AD Toezich op he Welzijn op he Werk ir. Tom Vermeersch RD Oos-Vlaanderen Inhoud: Veiligheidscoördinaie (1) Veiligheidscoördinaie bekeken: vanui de

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeeneraadsvergadering Neerijnen (16046\...) BESLUITENLIJST Daum : donderdag 25 april 2013 Tijd : 19.30 uur Plaas : raadzaal gemeenehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C.

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

te r Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

te r Geachte mevrouw Schultz van Haegen, e r Braban Waer NV. Telefoon 0736838888 Fa 073 683 89 99 Ineme wj.brabanwaer.n1 Kiderse www.duk1nbqabariwae.nl Miniserie van i&m Mevrouw drs. M.H. Schulz van Haegen Pos1ares Posbus 1068 Posbus 20901 2500

Nadere informatie

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding globalisaie Zeven sappen naar succesvolle offshore uibeseding Een beheers proces voorkom eleursellingen Offshore uibeseding is een complexe manier van werken en er zijn veel verschillende onderwerpen die

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Nummer 2010/2 van 14/09/2010 2 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch beschikbaar

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren.

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren. [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak nauurkunde He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: vzw K.A.S.O.G, Collegelaan 1, 3600 Genk Datum: 06/07/2015 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/2 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014 [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem

Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem WZC Ter Burg vzw WZC Ter Burg Burggrachtstraat 1 1930 Nossegem BIJZONDER BESTEK NR 2014.001 BESTEK VOOR EEN DIENSTENOPDRACHT FINANCIERING VAN HET PROJECT: VERNIEUWBOUW VAN WZC TER BURG OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Aanbestedende overheid: OCMW Oostkamp, Dorpsplein 1, 8020 Oostkamp Omschrijving

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt (UITVOERINGSBELEID) Van: (UITVOERINGSBELEID) Verzonden: iriiç1 29 mei 2015 9:01 Aan: (UITVOERINGSBELEID) Onderwerp: FW: Ber: RE: Kinderopvangoeslag Bijlagen: Berekening Kinderopvangoeslag 201 2.docx; ATT00001.x

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN Opdrachtgever: VZW Schoolbestuur St.-Paulus Datum: 05/06/2015 BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN KREDIET Besteknummer: St.-Paulus/2015/001 OPEN AANBESTEDING Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur Trends in de inzendingen De essenies van drie jaar NK ICT Archiecuur He Nederlands Kampioenschap ICT Archiecuur is voor he eers georganiseerd in 2004 en heef o nu oe geleid o 25 archiecuurbeschrijvingen.

Nadere informatie