OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Kinderpsychiatrisch Centrum vzw SCHIEPSE BOS GENK OMSCHRIJVING VAN DE DIENST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Kinderpsychiatrisch Centrum vzw SCHIEPSE BOS 8 3600 GENK OMSCHRIJVING VAN DE DIENST"

Transcriptie

1 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Kinderpsychiarisch Cenrum vzw SCHIEPSE BOS GENK OMSCHRIJVING VAN DE DIENST Aangaan van kredieen o de financiering van inveseringsuigaven in he kader van nieuwbouwprojec. Beref een oale nieuwbouw van he ziekenhuis (K-diens) op campus Sin-Jan van he Ziekenhuis Oos-Limburg. Kinderpsychiarisch Cenrum Genk omva 27 plaasen voor kinderen ussen 0 en 18j, residenieel alsook dagbehandeling. 1

2 KOSTPRIJS AANBESTEDINGSBUNDEL Besek 0,00 EURO TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING 1. We van 24 december 1993 (BS van ) bereffende de overheidsopdrachen en sommige opdrachen voor aanneming van werken, levering en diensen. 2. Koninklijk beslui van 8 januari 1996 (BS van ) bereffende de overheidsopdrachen voor aanneming van werken, leveringen en diensen en de concessies voor openbare werken. 3. Koninklijk beslui van 26 sepember 1996 (BS van ) o bepaling van de algemene uivoeringsregels van de overheidsopdrachen en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij di Koninklijk beslui bereffende de algemene aannemingsvoorwaarden. 4. Omzendbrief van 3 december 1997 Overheidsopdrachen Financiële diensen bedoeld in caegorie 6 van bijlage 2 bij de we van 24 december 1993 : bank- en beleggingsdiensen en verzekeringsdiensen. 5. Omzendbrief BA-98/04 van 23 juni 1998 aangaande sommige financiële diensen en andere aanbevelingen bereffende enige oepassingsproblemen i.v.m. de wegeving op de overheidsopdrachen. AFWIJKINGEN Hierna volg de lijs van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming word afgeweken van de bovenvermelde oepasselijke reglemenering. 1. Arikelen 5 o 9 (volgens de eks zelf van arikel 5 1). Arikelen 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 1, 2, 5 en 6, arikelen 19, 20 9, arikel 21 1, 2 en 3 (omzendbrief van ). Er word ook afgeweken van arikel 69 4 omda de uivoeringsermijn in he geval van kredieen begin wee bankwerkdagen na de kennisgeving of beselling van de lening. 2. He arikel 15 1, 2, 5 en 6 alsook de arikelen o en me 9 van de algemene aannemingsvoorwaarden zijn nie van oepassing op deze opdrach gele op he eigen karaker van de e leveren diens. De verwijzingen in arikel 15 4 naar de paragrafen 1 en 2 van di arikel zijn nie van oepassing. 3. Gesandsdoeningsermijn word van 60 kalenderdagen gebrach op 120 kalenderdagen. 2

3 EERSTE DEEL REGLEMENTAIRE EN VERORDENENDE BEPALINGEN Opdrachgever van de diens Kinderpsychiarisch Cenrum Genk vzw, Schiepse Bos 8, 3600 Genk, verder genoemd he KPC of he besuur. He Kinderpsychiarisch Cenrum in Genk is een in 2002 opgeriche ziekenhuisassociaie ussen he Ziekenhuis Oos-Limburg (ZOL), he PZ ASSTER (fusieziekenhuis Sin-Truiden), he OPZC Rekem en he Mariaziekenhuis Noord-Limburg. Naas spoedraadpleging, crisishospialisaie en kordurende observaie behoren ook dagbehandeling, raadplegingen en oureaching o de diensverlening. Vanui een mulidisciplinaire aanpak word nauw samengewerk me ouders en andere hulpverleners. Deze kleinschalige ziekenhuisseing (15 K, 11 k1 en 1 k2) rich zich enkel en alleen op kinderen en jongeren (0-18j) en diens conex. He ziekenhuis el 42 FTE, verdeeld over 57 personeelsleden. De medische saf el 7 kinderpsychiaers. Gezien de inplaning op campus Sin-Jan van he Ziekenhuis Oos-Limburg doe KPC vaak beroep op de onderseunende diensen van he ZOL. Sand van zaken nieuwbouwdossier De aanbeseding is gebeurd en he bevel van aanvang der werken is geseld op 30/04/2012. Einddaum van de werken word voorzien op uierlijk 17/08/2013. He nieuwbouwprojec KPC is bekend op de lijs van de Europese Inveseringsbank. He dossier KPC-VIPA is een pre-financieringsdossier. KPC onving gunsig advies van de Coördinaiecommissie VIPA me berekking o aanvraag PA. Kosprijsberekening nieuwbouw: Eigen middelen KPC Reeds uigevoerde bealingen (270) BRON Toale kosprijs Te onlenen Financiering VIPA Financiering FOD Eigen Middelen KPC Saldo

4 Voorwerp van de opdrach De ui e voeren diens beref : A. He aangaan van leningen o financiering van de nieuwbouw Gezien he een prefinancieringsdossier beref en he principieel akkoord pas in 2013 verwach word kan de VIPAwaarborg ook pas op he momen van verlening van PA aangevraagd worden. Omda deze daum onduidelijk is wens he besuur een ariefzeing voor een (nie-gedefinieerde) periode me en een periode zonder VIPA-waarborg. De beide arieven moeen duidelijk onderscheiden weergegeven worden in de offere. He besuur vraag aldus : - 1 arief voor de periode waarin de VIPA-waarborg nog nie oegekend is - 1 arief vanaf he ogenblik da de VIPA-waarborg oegekend is A.1. Tijdens de opnemingsperiode : vloend kredie op basis van de Euribor 3m en de marge die hierop genomen word. A.2. Kapialisaie van de inresen van de leningen me FOD gedeele ijdens de bouwperiode. A.3. Na de opnemingsperiode : kredie op basis van de IRS ask duraion en de marge die hierop genomen word. De geraamde kos van he nieuwbouwprojec bedraag KPC beschik over +/ eigen middelen en wens een buffer aan e houden van +/ na de werken. Hieronder geven we een samenvaing van de financieringswijze : Loopijd Financiering projec Aard Relaie Bedrag % Varian 1 Varian 2 Varian 3 Lening 1 VIPA ,27 20 Lening 2 FOD - ruwbouw , Lening 3 FOD - nie-medische uirusing ,04 10 Eigen Middelen ,35 TOTAAL He voorwerp van deze opdrach beref : * Leningen op 20 jaar (gedeele VIPA) voor een bedrag van ,00 Euro * Leningen op jaar (gedeele FOD ruwbouw) voor een bedrag van ,00 Euro (of ev. 25 j. of ev. 30 j.) * Leningen op 10 jaar voor een bedrag van ,00 Euro (gedeele FOD nie medische uirusing) De oewijzing gebeur voor he oaalpakke. Varianen : herziening 10/5 voor de leningen op 20 jaar vase renevoe voor de leningen op 20 jaar herziening 10/5 voor de leningen op jaar (balloon/bulle) vase renevoe voor de leningen op jaar (balloon/bulle) herziening 5 voor de leningen op 10 jaar vase renevoe voor de leningen op 10 jaar 4

5 Andere varianen zoals maching kredieen, kredieen op 25j, kredieen op 30j en dergelijke kunnen voorgeseld worden. 5

6 B. He bealen van de bijdrage aan he Fonds - de ariefzeing gebeur zonder deze bijdrage, maar als varian mag de financiële inselling een voorsel doen om deze bijdrage e inegreren. - de bijdrage aan he fonds is vasgeseld op 0,35% op he bedrag van he gewaarborgde kredie e verhogen me 0,015% per jaar duurijd van he kredie. Di volgens ar. 27 van he beslui van de Vlaamse regering houdende de procedureregels inzake de infrasrucuur voor persoonsgebonden aangelegenheden (B.S. 30 augusus 1994, gewijzigd bij beslui van 30 november 1994 B.S. 27 januari 1995). Wijze van gunnen van de opdrach (arikel 13 we ) De overeenkoms voor onderhavige opdrach word gegund d.m.v. een algemene offereaanvraag. Overeenkomsig ar 17 2,2b van de we van 24/12/93 behoud de aanbesedende overheid zich he rech o herhaling van soorgelijke diensen, die overeensemmen me de opdrach zoals beschreven. Wijze van prijsbepaling (arikel 86 we ) Ten aanzien van de vasselling van de prijzen, word onderhavige overeenkoms beschouwd als een opdrach volgens prijslijs. Voor de wijze van de prijsbepaling en de prijsherziening word ook verwezen naar deel III TECHNISCHE BEPALINGEN (rubriek renevoe en reneherziening ). Berichen en erechwijzingen De berichen en erechwijzingen, bekend gemaak in he Publicaieblad Europese Gemeenschappen en in he Bullein van de Aanbesedingen en die berekking hebben op de opdrachen in he algemeen op onderhavige opdrach, maken inegraal deel ui van de conracuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geach hiervan kennis e hebben genomen en er mee rekening e hebben gehouden bij he opmaken van zijn offere. Opmaak van de offere (arikel 89 KB van ) De offere en de invenaris worden in één exemplaar (arikel 103 KB van ) opgemaak op de daaroe besemde documenen van he besek volgens he model bedoeld in arikel 90 van he KB van Di documen word door de inschrijver of zijn gemachigde onderekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offere als in de bijlagen, die de esseniële voorwaarden van de opdrach zoals prijzen, ermijnen, echnische specificaies kunnen beïnvloeden, moeen eveneens door de inschrijver of zijn gemachigde onderekend worden. Elke offere die op een ander documen is opgemaak val onder de volledige veranwoordelijkheid van de inschrijver die, op ieder documen dien e verklaren da he documen conform he bij he besek behorend model is. Een dergelijk documen dien volgende formule e vermelden : Ik, ondergeekende... verklaar e hebben nagezien da de hierna vermelde gegevens in volsreke overeensemming zijn me de vermeldingen op he (de) door de opdrachgever versreke offereformulier(en) en invenaris, en neem daaroe de volledige veranwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die srijdig is me he door he besuur vasgeselde model moe als nie geschreven beschouwd worden. 6

7 Vergissingen + leemen (arikel 98 KB van ) Indien de inschrijver in he besek of in de aanvullende documenen van de opdrach zodanige vergissingen of leemen vassel da he hem onmogelijk is een prijs e berekenen, of da de vergelijking van de offeres nie meer opgaa, geef hij daarvan onverwijld, alhans enminse TIEN dagen voor de dag van opening van de offeres, schrifelijk kennis aan he besuur, behoudens zo de inkoring van de ermijn voor he indienen van de offeres nie oelaa deze voorwaarden na e leven. Indiening van de offere (arikel 104 KB van ) Uw offere kan : er ziing afgegeven worden; op he secreariaa van KPC afgegeven worden bij voorkeur minimum één uur voor de opening van de offere; me de pos verzonden worden. Indien de offere in he Kinderpsychiarisch Cenrum word afgegeven, dien di enkel e gebeuren op de secreariaa. Offeres, ook al zijn ze ijdig afgegeven in he Kinderpsychiarisch Cenrum of in de brievenbus gedeponeerd, maar nie oegekomen op he secreariaa op he ogenblik van de opening van de offeres, zullen NIET in aanmerking genomen worden. Indien de offere word ingezonden langs de pos, word aanbevolen di e doen bij aangeekende zending. De offere word bij voorkeur vier kalenderdagen voor de opening van de offeres op de pos afgegeven. De offere word geschoven in een definiief gesloen omslag waarop vermeld zijn : de daum van de ziing waarop de offeres worden geopend, de verwijzing naar he besek en evenueel naar de nummers van de berokken percelen. Bij inzending per pos, als gewoon of aangeekend suk, word die gesloen omslag geschoven in een weede gesloen omslag me opgave van he adres van he besuur en me de vermelding offere. De offere word gesuurd aan : Kinderpsychiarisch Cenrum vzw Guido Van Hamme, direceur Schiepse Bos GENK Plaas, dag en uur van de opening van de offere (arikel 2 KB van ) De opening van de offeres heef plaas op woensdag 19 sepember om 9u00 en oversaan van Dhr. A. Ars, voorzier van KPC of zijn afgevaardigde in he direciebureel van he Kinderpsychiarisch Cenrum Genk, Schiepse Bos 8 e 3600 Genk. 7

8 Gunningscrieria (arikel 115 KB van ) He besuur kies bij oepassing van arikel 16 van de we van 24 december 1993 bereffende de overheidsopdrachen de regelmaige offere die haar he voordeligs lijk me inachneming van de volgende gunningscrieria: 1. De prijs 70 punen De punen e behalen op di gunningscrierium worden als volg verdeeld: A. De aangeboden marge en aanzien van de opgeven referenievoe: A.1. : ijdens de opnemingsperiode : 10 punen A.2. : ijdens de bouwperiode (inercalaire inresen ) : 5 punen A.3. : na de opnemingsperiode A.3.1. periode zonder VIPA-waarborg : 10 punen A.3.2. vanaf oekenning VIPA-waarborg : 40 punen B. Andere modalieien me een invloed op de financieringskos B.1. : flexibiliei op vlak van de krediemodalieien en mogelijkheid om op markopporunieien in e spelen : 3 punen B.2. : acief schuldbeheer : 2 punen 2. De waarborg 10 punen 3. De diensverlening 10 punen A. Minimaal vereise diensverlening geen punen B. Addiionele diensverlening 5 punen C. Ervaring in de secor 5 punen 4. Opnameperiode 10 punen TOTAAL = 100 PUNTEN Gesandsdoeningsermijn ( arikel 116 KB van ) De ermijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offere gebonden blijf, word voor onderhavige diensopdrach op 120 kalenderdagen gebrach. 8

9 He opdrachgevend besuur zal alle inschrijvers beoordelen door oepassing van alle gunningscrieria op alle varianen. Worden nie beschouwd als varian : - de andere modalieien me een invloed op de financieringskos Gunning en gedeelelijke besellingen Binnen de gesanddoeningsermijn word gegund en beekend aan de inschrijver die voor de hierboven vermelde crieria de meese punen bekom. De uivoering van de opdrach is, overeenkomsig arikel 69 van de algemene aannemingsvoorwaarden, afhankelijk van gedeelelijke besellingen e plaasen door he besuur uierlijk o de aangeboden opnameperiode. Vermindering van geraamde hoeveelheden door he besuur ingevolge gedeelelijke besellingen geven geen rech op schadevergoeding. 9

10 TWEEDE DEEL ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE BEPALINGEN Algemeen Voor zover er nie afgeweken word, is he Koninklijk beslui van 26 sepember 1996 (BS van ) o bepaling van de algemene uivoeringsregels van de overheidsopdrachen en van de concessies voor openbare werken van oepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij di Koninklijk beslui. Prijsherziening Zie bepalingen in deel III, rubriek renevoeherziening. Bealingen De verschuldigde bedragen worden, overeenkomsig alle weelijke en reglemenaire bepalingen, door de diensverlener afgenomen van de zichrekening die he besuur aanhoud bij de diensverlener. Di gebeur volgens opgave van de verschuldigde bedragen op de in he besek bepaalde vervaldagen/aanrekeningsdaa. Bij laaijdige bealing van de verschuldigde bedragen worden verwijlinresen van rechswege en zonder ingebrekeselling aangerekend vanaf de eerse dag overeenkomsig arikel 15 4 van de algemene aannemingsvoorwaarden. Waarborgen vanwege de aanbesedende overheid Vipa waarborg voor de aangegeven bedragen, indien goedgekeurd door de overheid. Bealingsverkeer op basis van uisaande kredieen. Woonplaaskeuze Voor de uivoering van deze opdrach kies he Kinderpsychiarisch Cenrum Genk als woonplaas Schiepse Bos 8, 3600 Genk. De inschrijver kies woonplaas in z n maaschappelijke zeel, enzij in z n inschrijving uidrukkelijk anders word vermeld. Wegeving - geschillen Onderhavige opdrach word uisluiend beheers door he Belgische rech. Bij geschillen zijn enkel de rechbanken van arrondissemen Tongeren bevoegd. Taalwegeving De opdrach is onderworpen aan de Belgische aalwegeving. Indien de voorgelegde documenen origineel in een andere aal zijn opgeseld, kan he opdrachgevend besuur een veraling in he Nederlands eisen. 10

11 DERDE DEEL TECHNISCHE BEPALINGEN Opnemingsperiode en geldopname Voor de leningen die gekoppeld zijn aan een opnemingsperiode, is de opnemingsperiode de periode die loop ussen enerzijds de opening van he kredie door de diensverlener en anderzijds he momen van de omzeing van he kredie in een lening. Deze ermijn bedraag in principe één jaar. De opening van di kredie door de diensverlener gebeur op een individuele rekening drie bankwerkdagen na in he bezi e zijn geseld van de beselling door he besuur. Bij onvolledige opname van he kredie heef he besuur he rech de opnemingsperiode e verlengen me maximaal één jaar. Vanui deze individuele rekening worden de berokken uigaven beaald op eenvoudige opdrach van de bevoegde personen. KPC wens voor he oale leenbedrag over een opnameperiode e beschikken vanaf de gunningsdaum o en me 31/12/2013. Voor deze opnameperiode wens he over een kredielijn e beschikken van De opgebouwde ineresen van he FOD-gedeele ruwbouw van di kredie dien gekapialiseerd ijdens de bouwperiode. De reserveringscommissie Tijdens de opnemingsperiode kan er geen reserveringscommissie gevraagd worden op de nie opgenomen bedragen. Omzeing in lening De opnemingsperiode word afgesloen me de omzeing in een lening : - ofwel op de daum van de oale opname van he kredie - ofwel op de daum van de onvangs van de aanvraag o omzeing in een lening - ofwel op he einde van de hiervoor bepaalde opnemingsperiode In deze laase wee gevallen kan he ziekenhuis vragen om he bedrag van de lening e verminderen o he werkelijk opgenomen bedrag. Di gebeur zonder penalisaie voor he ziekenhuis. In kader van he acief beheer van de kredieopening mag de inschrijver me berekking o de omzeing in een lening andere voorsellen formuleren. Er word gewerk volgens een erbeschikkingsplan waarbij he kredie word vrijgegeven in verschillende schijven, volgens planning in de bouwkalender. Di plan word overeengekomen me de inschrijver bij beselling van de lening. Ofwel word er gewerk me verschillende deelkredieen, op e nemen per periode. 11

12 1. Prijs (gewich = 70 punen) A. De aangeboden marge.a.v. de opgegeven referenievoe (gewich = 65 punen) A.1. ijdens de opnemingsperiode (gewich = 10 punen) De renevoe ijdens de opnemingsperiode is de dagelijkse EURIBOR 3 Maand (European Inerbank Offered Rae) aangepas me de aangeboden plus/min marge, uigedruk in basispunen(= 0,01%). De renevoe oegepas op he dagelijks debesaldo van de rekening kredieopening zal dagelijks vasgeseld worden op basis van de EURIBOR 3 Maand zoals die iedere dag word gepubliceerd op he Reuerscherm op de pagina EURIBOR01. De inschrijver zal een indicaieve renevoe meedelen berekend volgens deze mehode, op basis van de overeensemmende EURIBOR, gepubliceerd op 31 augusus Voor de oekenning van de punen aangaande di crierium, is he volgende van oepassing: Aan de inschrijver die de mees voordelige marge (uigedruk in basispunen = 0,01 %) me berekking o de EURIBOR heef voorgeseld, word he maximum van he gewich van di crierium, zijnde 10 punen, oegekend; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken me deze marge; per verschil van 1 basispun (=0,01 %) zal he maximum (10 punen) me 1 % verminderd worden. A.2. Tijdens de bouwperiode (gewich = 5 punen ) De inschrijver beschrijf de mogelijkheden m.b.. he uisellen van de bealing van de inresen ijdens de bouwperiode hezij door kapialisaie van de inresen, hezij door de opname van sraigh loans me omzeing in bijkomende lening(en) op he ogenblik van ingebruikname van de bouw. De inschrijver mag zelf bijkomende voorsellen formuleren voor di crierium. Voor he oekennen van de punen voor di gunningscrierium zal he besuur in elke caegorie de inschrijvers rangschikken in funcie van de beschikbaarheid, de gevraagde prijs en de oepasbaarheid van de aangeboden modalieien. A.3. Na de opnemingsperiode A.3.1. periode zonder VIPA-waarborg (gewich = 10 punen) De renevoe van de lening is de renevoe egen dewelke de som van de geacualiseerde kassromen op basis van de IRS ask zero-coupon renevoeen gelijk is aan he iniieel onleende kapiaal, aangepas me de aangeboden plus/min marge uigedruk in basispunen (= 0,01 %). Deze marge blijf vas o de eindvervaldag van de lening. De renevoe houd rekening me de evenuele penalisaie die word oegepas bij vermindering van geraamde hoeveelheden. De acualisaierenevoeen worden SPOT gefixeerd, di beeken drie bankwerkdagen voor de omzeing van de kredieopening in een lening, op basis van de IRS ASK DURATION renevoeen, dagelijks afgebeeld op de web-sie op de pagina IRS quoes EUR FIXING. 12

13 De renevoe van de lening word op consolidaie- en iedere herzieningsdaum berekend, conform hieronder vermelde formule : n C 1 CF * df CF K I voor < n CF K I RSS voor =n Renevoe van de lening = r + marge r : renevoe die de acualisaie van de cash flows op basis van de IRS ask dyraion zero-coupon renevoeen, gelijksel aan he iniieel onleende kapiaal. Deze renevoe word afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is ussen 0 en 4, word naar beneden afgerond, erwijl naar boven word afgerond indien de vierde decimaal begrepen is ussen 5 en 9. C : iniieel onleend kapiaal CF : de cash flow (kassroom) op ijdsip K : aflossing in kapiaal op ijdsip I : erugbealing in inres op ijdsip df : acualisaiefacor op ijdsip. De acualisaiefacor word berekend op basis van de IRS ask duraion zero-coupon renevoe van de overeensemmende periode voor periodes groer dan 1 jaar. Voor periodes kleiner dan of gelijk aan 1 jaar worden de EURIBOR renevoeen gebruik. De acualisaiefacoren worden bepaald op basis van eenzelfde berekeningsbasis. Indien geen renevoe me overeensemmende periode besaa, word hij geïnerpoleerd via de Cubic Spline mehode. n : aanal periodes da de renevoe geldig is RSS: reserend schuldsaldo na erugbealing in kapiaal op ijdsip De berekeningsbasis van de inresbealingen is "acual / 365" De inschrijver zal behalve de oegepase marge ook een indicaieve renevoe meedelen berekend volgens deze mehode, op basis van de IRS ASK DURATION renevoeen gepubliceerd op 31 augusus 2012 Voor de oekenning van de punen aangaande di crierium, is he volgende van oepassing: - aan de inschrijver die de mees voordelige marge (uigedruk in basispunen = 0,01 % ) me berekking o de IRS ASK-DURATION heef voorgeseld, word he maximum van gewich van di crierium, zijnde 10 punen, oegekend; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken me deze marge; per verschil van 1 basispun ( 0,01 % ) zal he maximum (10 punen ) me 1 % verminderd worden. Als voor de verschillende leningen (verschillend in loopijd) en verschillende herzieningsperiodicieien van de opdrach verschillende marges voorgeseld worden, zal er een gewogen gemiddelde marge berekend worden volgens de hierna vermelde mehode: sel en marge X = marge voorgeseld voor leningen me loopijd X marge Y = marge voorgeseld voor leningen me loopijd Y enz... bedrag X = bedrag van de leningen me loopijd X bedrag Y = bedrag van de leningen me loopijd Y enz... en duur X = duur van de leningen me loopijd X duur Y = duur van de leningen me loopijd Y enz... dan is de gemiddelde gewogen marge = (marge X * bedrag X * duur X) + (marge Y * bedrag Y * duur Y) +... (bedrag X * duur X) + (bedrag Y * duur Y)

14 De oekenning van de punen gebeur dan op de gemiddelde gewogen marge van elke inschrijver volgens de mehode zoals hierboven beschreven. De inschrijver lever bij de inschrijving drie aflossingsabellen voor een bedrag van ,00 aan de hierbovenvermelde indicaieve renevoe (omzeing in lening per 01.07, eerse inresbealing na 3 maanden, eerse aflossing na 3 maanden), die volledig kader in de begroings- en boekhoudkundige organisaie van he ziekenhuis. De aflossingsabel beref een financiering op 20 jaar, 10 jaar en jaar. A.3.2. vanaf oekenning VIPA-waarborg (gewich = 40 punen) De renevoe van de lening is de renevoe egen dewelke de som van de geacualiseerde kassromen op basis van de IRS ask zero-coupon renevoeen gelijk is aan he iniieel onleende kapiaal, aangepas me de aangeboden plus/min marge uigedruk in basispunen (= 0,01 %). Deze marge blijf vas o de eindvervaldag van de lening. De renevoe houd rekening me de evenuele penalisaie die word oegepas bij vermindering van geraamde hoeveelheden. De acualisaierenevoeen worden SPOT gefixeerd, di beeken drie bankwerkdagen voor de omzeing van de kredieopening in een lening, op basis van de IRS ASK DURATION renevoeen, dagelijks afgebeeld op de web-sie op de pagina IRS quoes EUR FIXING. 14

15 De renevoe van de lening word op consolidaie- en iedere herzieningsdaum berekend, conform hieronder vermelde formule : n C 1 CF * df CF K I voor < n CF K I RSS voor =n Renevoe van de lening = r + marge r : renevoe die de acualisaie van de cash flows op basis van de IRS ask dyraion zero-coupon renevoeen, gelijksel aan he iniieel onleende kapiaal. Deze renevoe word afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is ussen 0 en 4, word naar beneden afgerond, erwijl naar boven word afgerond indien de vierde decimaal begrepen is ussen 5 en 9. C : iniieel onleend kapiaal CF : de cash flow (kassroom) op ijdsip K : aflossing in kapiaal op ijdsip I : erugbealing in inres op ijdsip df : acualisaiefacor op ijdsip. De acualisaiefacor word berekend op basis van de IRS ask duraion zero-coupon renevoe van de overeensemmende periode voor periodes groer dan 1 jaar. Voor periodes kleiner dan of gelijk aan 1 jaar worden de EURIBOR renevoeen gebruik. De acualisaiefacoren worden bepaald op basis van eenzelfde berekeningsbasis. Indien geen renevoe me overeensemmende periode besaa, word hij geïnerpoleerd via de Cubic Spline mehode. n : aanal periodes da de renevoe geldig is RSS: reserend schuldsaldo na erugbealing in kapiaal op ijdsip De berekeningsbasis van de inresbealingen is "acual / 365" De inschrijver zal behalve de oegepase marge ook een indicaieve renevoe meedelen berekend volgens deze mehode, op basis van de IRS ASK DURATION renevoeen gepubliceerd op 31 augusus 2012 Voor de oekenning van de punen aangaande di crierium, is he volgende van oepassing: - aan de inschrijver die de mees voordelige marge (uigedruk in basispunen = 0,01 % ) me berekking o de IRS ASK-DURATION heef voorgeseld, word he maximum van gewich van di crierium, zijnde 40 punen, oegekend; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken me deze marge; per verschil van 1 basispun ( 0,01 % ) zal he maximum (40 punen ) me 1 % verminderd worden. Als voor de verschillende leningen (verschillend in loopijd) en verschillende herzieningsperiodicieien van de opdrach verschillende marges voorgeseld worden, zal er een gewogen gemiddelde marge berekend worden volgens de hierna vermelde mehode: sel en marge X = marge voorgeseld voor leningen me loopijd X marge Y = marge voorgeseld voor leningen me loopijd Y enz... bedrag X = bedrag van de leningen me loopijd X bedrag Y = bedrag van de leningen me loopijd Y enz... en duur X = duur van de leningen me loopijd X duur Y = duur van de leningen me loopijd Y enz... dan is de gemiddelde gewogen marge = (marge X * bedrag X * duur X) + (marge Y * bedrag Y * duur Y) +... (bedrag X * duur X) + (bedrag Y * duur Y)

16 De oekenning van de punen gebeur dan op de gemiddelde gewogen marge van elke inschrijver volgens de mehode zoals hierboven beschreven. De inschrijver lever bij de inschrijving drie aflossingsabellen voor een bedrag van ,00 aan de hierbovenvermelde indicaieve renevoe (omzeing in lening per 01.07, eerse inresbealing na 3 maanden, eerse aflossing na 3 maanden), die volledig kader in de begroings- en boekhoudkundige organisaie van he ziekenhuis. De aflossingsabel beref een financiering op 20 jaar, 10 jaar en jaar. 16

17 B. Andere modalieien me een invloed op de financieringskos (gewich = 5 punen ) B.1. Flexibiliei op vlak van de krediemodalieien en mogelijkheid om op markopporunieien in e spelen ( gewich = 3 punen ). Hieronder word onder andere versaan : de aangeboden mogelijkheden om bij consolidaie of herzieningen van de renevoeen de herzieningsperiodiciei en de renereferenie e wijzigen voor de op da ogenblik uisaande schuld. He besuur moe kunnen operen voor zowel kore- als langeermijnreferenies. de aangeboden mogelijkheid om ongebruike leningssaldi e beheren. B.2. Acief schuldbeheer ( gewich = 2 punen ) De insrumenen en financiële echnieken die worden geboden om in he lich van gewijzigde markomsandigheden en/of een opimaal risicobeheer de kredieen efficiën e kunnen beheren. Voor elke aangeboden modaliei zoals omschreven in caegorie B.1. en B.2. zal de inschrijver aangeven, onder welke voorwaarden ze beschikbaar en bruikbaar is, de evenuele beperkingen waaraan ze onderworpen is, en de prijs eraan verbonden. Voor he oekennen van de punen voor di gunningscrierium zal he besuur in elke caegorie de inschrijvers rangschikken in funcie van de beschikbaarheid, de gevraagde prijs en de oepasbaarheid van de aangeboden modalieien. In iedere caegorie zal aan de inschrijver die eers gerangschik is he maximum aanal punen oegekend worden. De overige biedingen bekomen punen in verhouding o de voordeligse. Renevoeherziening De herzieningsperiode sar vanaf de fixaie van de renevoe. De plus/min marge me berekking o de IRS ask duraion blijf consan gedurende de ganse loopijd van de lening. Aflossingen en inresen van de lening -Periodiciei van de kapiaalaflossing en de inresaanrekening : driemaandelijks -Berekeningswijze kapiaalaflossing : gelijke ranches De berekeningsbasis van de inres is he aanal dagen opgenomen geld / 365 dagen of op basis van 360/360 waarbij iedere maand maximaal 30 dagen el. De bealing van de inresen gebeur elkens na vervallen ermijn. De berekening van de inresen gebeur egen de aangeboden renevoe i (d.i. de gefixeerde IRS ASK- DURATION plus/min marge), waarbij elk inresenbedrag per periode word berekend volgens volgende formule: verschuldigd kapiaal bij aanvang van de periode X i X werkelijk aanal dagen in deze periode 365 dagen OF: verschuldigd kapiaal bij aanvang van de periode X i X max 30 dagen per maand 360 dagen 17

18 Verdwijnen van referenierenevoeen Wanneer door enige omsandigheid één van de gebruike referenierenevoeen nie langer zou worden gepubliceerd, zal deze gelijkgeseld worden aan een equivalene renevoe in onderling overleg en akkoord me he ziekenhuis. Di kan o gevolg hebben da de aangeboden plus/min marge en opziche van de nieuwe referenierenevoe moe worden aangepas. 2. Waarborg (gewich = 10 punen) De offereverlener mag een voorsel doen rond de gewense waarborg (VIPA, hypohecair kredie, nooriëei). KPC voorzie he bealingsverkeer bij de versrekker van de kredieen. Alle inschrijvers saren me 10 punen. Afhankelijk van de door de inschrijver gevraagde waarborgen worden volgende punen afgerokken : gevraagde waarborg Punen nooriëei (geen waarborg) geen afrek Vipa waarborg, indien oegesaan geen afrek bealingsverkeer geen afrek andere Diensverlening (gewich = 10 punen) A. Minimaal vereise diensverlening (gewich = geen punen) Op kosen van de inschrijver word volgende diensverlening geleverd (overeenkomsig arikel 67 van de algemene aannemingsvoorwaarden): 1. he leveren, ijdens de opnemingsperiode, van een op ieder ogenblik bijgewerke sand van he kredie en een globale maandelijkse saa van alle, nie afgesloen, individuele rekeningen, waarbij voor iedere rekening de uierse daum vermeld saa waarop he kredie in een lening kan omgeze worden. 2. he leveren, bij elke inresafrekening ijdens de opnemingsperiode, van een gedeailleerd overzich van de e bealen inresen, verzameld per loopijd en jaar. 3. He leveren, per lening, van een aflossingsabel op papier die volledig kader in he begroingsen boekhoudkundig syseem van he ziekenhuis (di houd he gebruik in van he rekeningselsel, gebruik bij he opsellen van de begroing en he voeren van de boekhoudkundig en he auomaisch bijhouden van de leningeninvenaris, zoals vasgeseld in de reglemenering). Di gebeur onverwijld na de omzeing in een lening. Deze aflossingsabel beva minsens volgende gegevens : he idenificaienummer, de omschrijving van de uigave, de aanvangsdaum van de omzeing in een lening, he aanvangskapiaal, de duur van de lening, he aanal ranches, de periodiciei van de ranches, de renevoe, de periodiciei van de renevoe, de daum van de volgende renevoeherziening, een abel me per reserend jaar : he jaar, he nummer van de ranche, de vervaldag van de kapiaalranche, de vervaldag van de inresen, de e bealen inresen en de jaarlijkse lasen. 18

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht:

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht: PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gemeente Nevele Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Tel : 09/321.92.10 Fax : 09/321.92.19 E-mail : jurgen.dejaeghere@nevele.be BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor diensten

Open offerteaanvraag voor diensten 1 OCMW ROESELARE Gasthuisstraat 10 8800 ROESELARE Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. 2013-399 aangaan van leningen in functie van de thesaurietoestand Openingszitting: op 8 januari 2014 om 11.00

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANBESTEDENDE OVERHEID. Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : afsluiten van leningen 1 voor de financiering van de buitengewone dienst van het dienstjaar.. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2015-1/17

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

1: OVER HET JAAR 1999 4

1: OVER HET JAAR 1999 4 : OVER HET JAAR 999 4 _ m () ERHATUM Pag 5 Resulaa 999 na financieringsiasen moe zijn: 954 Pag 47 Desinveseringen in immaeriële vase aciva moe zijn: Desinveseringen in maeriële vase aciva Kengeallen 5

Nadere informatie

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op markwaardebasis Jasper Holke Klein Juni 2009 Vrije Universiei Faculei der Exace Weenschappen Sudieriching Bedrijfswiskunde en Informaica De

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie 2009-1/25

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Stappenplan. Winning Aardwarmte voor Glastuinbouw. Ammerlaan Grond & Hydrocultuur VOF. Voor een krachtige klimaatneutrale glastuinbouw.

Stappenplan. Winning Aardwarmte voor Glastuinbouw. Ammerlaan Grond & Hydrocultuur VOF. Voor een krachtige klimaatneutrale glastuinbouw. December 2013 Sappenplan Winning Aardwarme voor Glasuinbouw Rik van den Bosch: Ben Flipse: Radboud Vorage: Vleesomaenbedrijf A+G van den Bosch Ammerlaan Grond & Hydroculuur VOF GreenhouseGeoPower 1 Voor

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Achterhoek Een gezamenlijke uitgave van:

oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Achterhoek Een gezamenlijke uitgave van: okober 2014 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Acherhoek Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is sinds juni 2014

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN GASTHUISBERG (KU LEUVEN) DOSSIER P1995 : LEVERINGEN VAN OPSLAGAPPARATUUR EN BIJHORENDE ONDERHOUDSDIENSTEN Opening

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Herestraat, 49 3000 Leuven Tel (016) 34 74 50 Fax (016) 34 74 60 ons kenmerk datum I03025 03/06/2009 BESTEK LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN (KATHOLIEKE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde

Maatschappelijk verantwoorde groene IT MVO Meer dan alleen maar groene IT Maaschappelijk veranwoorde informaievoorziening en IT Organisaies zijn seeds meer bezig me duurzaamheid en maaschappelijk veranwoord ondernemen (mvo). De aueurs

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Holland Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Holland Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Midden-Holland Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie

Lean IT: hype of volgend niveau?

Lean IT: hype of volgend niveau? procesverbeering Op naar groere klanevredenheid me Lean IT Lean IT: hype of volgend niveau? De Lean-filosofie is succesvol gebleken in de producieindusrie en lijk op he eerse gezich ook direc oe e passen

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING INSTALLATIE EN INTEGRATIE VAN BACK-UP

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie