Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag"

Transcriptie

1 Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Aanbestedende overheid: OCMW Oostkamp, Dorpsplein 1, 8020 Oostkamp Omschrijving van de dienst: Lening met projectbegeleiding ter financiering van de uitbouw van de zorgsite Ter Luchte OCMW Oostkamp Bestek algemene offerteaanvraag lening met projectbegeleiding Pagina van 14

2 HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ARTIKEL 1 REGLEMENTAIRE EN VERORDENENDE BEPALINGEN Deze opdracht is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake overheidsopdrachten voor diensten, die hierna worden opgesomd : Wet van 24 december 1993 (BS 22/01/1994) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. KB van 8 januari 1996 (BS 26/01/1996) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken. KB van 26 september 1996 (BS 18/10/1996) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. ART. 2 - AFWIJKINGEN OP DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN (ART. 3 KB 26/9/1996) Het artikel 15 2, 4, 5 en 6 alsook de artikelen 5 (volgens de tekst zelf van art. 5 1) tot en met 9 van de algemene aannemingsvoorwaarden zijn niet van toepassing op deze opdracht, gelet op het eigen karakter van de te leveren dienst en de courante gebruiken in de banksector. ART. 3 - AANBESTEDENDE OVERHEID Naam aanbestedende overheid : OCMW Oostkamp Adres: Dorpsplein Oostkamp ART. 4 - VOORWERP VAN DE OPDRACHT De te leveren dienst bevat 2 deelopdrachten of percelen: - Perceel 1: het verstrekken van een lening voor de financiering van de bouw van een 30-tal assistentiewoningen in het kader van de uitbouw van de zorgsite Ter Luchte (voorwaarden cfr. hoofdstuk 2) met volgende kenmerken: Looptijd 20 jaar zonder rentevoetherziening Geraamd bedrag: euro Periodiciteit interestaanrekening en reserveringscommissie tijdens de kredietopening: per kwartaal. Periodiciteit van de kapitaalaflossing en de interestaanrekening: zesmaandelijks voor de intrest en jaarlijks voor het kapitaal. Berekeningswijze kapitaalaflossing: progressieve tranches (constante annuïteiten). - Perceel 2: het verstrekken van administratieve en technische begeleiding vanaf de gunning van de opdracht tot de definitieve oplevering van de bouw van een 30-tal assistentiewoningen in het kader van het project uitbouw zorgsite Ter Luchte, hierna projectbegeleiding genoemd (voorwaarden cfr. hoofdstuk 3). ARTIKEL 5 - WIJZE VAN GUNNEN De opdracht wordt bij algemene offerteaanvraag gegund. Overeenkomstig art.17 2, 2b van de wet van 24/12/93 behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor nieuwe diensten, die bestaan uit de herhaling van soortgelijke diensten, die overeenstemmen met de opdracht zoals beschreven in artikel 4, aan de weerhouden dienstverlener toe te wijzen. OCMW Oostkamp Bestek algemene offerteaanvraag lening met projectbegeleiding Pagina van 14

3 ARTIKEL 6 VARIANTEN In toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 zijn varianten voor deze opdracht niet toegelaten. ARTIKEL 7 SELECTIECRITERIA In toepassing van art. 71 van het KB van 8 januari 1996 gaat het aanbestedende bestuur over tot de kwalitatieve selectie van de inschrijvers wanneer ze aantonen te voldoen aan de volgende selectiecriteria: 1. De bekwaamheid als bankinstelling zal worden beoordeeld aan de hand van zijn betrouwbaarheid uitgedrukt in een kredietwaardigheidsrating van minimaal een A-rating toegekend door een erkend ratingbureau. 2. De technische bekwaamheid op het vlak van projectbegeleiding zal worden aangetoond door het voorleggen van minstens 3 beschrijvingen van gelijkaardige begeleidingsopdrachten voor de nieuwbouw of renovatie van een project in de zorgsector van minstens 2 miljoen euro. ARTIKEL 8 GUNNINGSCRITERIA 1. Met betrekking tot de financiering 60 punten Criterium 1.a. prijs voor de financiering: 55 punten. subcrit. 1.a1. rentevoet tijdens de bouwperiode (cfr. artikel 20.A). subcrit. 1.a2. rentevoet na de omzetting in lening (cfr. artikel 20.B). subcrit. 1.a3. de reserveringscommissie (cfr. artikel 21) 5 punten 45 punten 5 punten Criterium 1.b. modaliteiten met een invloed op de financieringskost (cfr. artikel 20.C) 2. Met betrekking tot de projectbegeleiding Criterium 2.a. de kostprijs van de projectbegeleiding (cfr. artikel 24) Criterium 2.b. de aangeboden dienstverlening (cfr. artikel 25) 5 punten 40 punten 20 punten 20 punten TOTAAL 100 punten ARTIKEL 9 - TOEWIJZING VAN DE OPDRACHT Het bestuur wijst de opdracht toe aan de inschrijver die, volgens de in artikel 8 vermelde criteria, de voordeligste regelmatige offerte heeft ingediend. De volledige opdracht wordt aan één inschrijver toegekend. ARTIKEL 10 - GESTANDDOENINGSTERMIJN VAN DE OFFERTE De offerte is 90 kalenderdagen geldig vanaf de uiterste datum waarop de offertes ingediend moeten zijn (cfr. artikel 11). OCMW Oostkamp Bestek algemene offerteaanvraag lening met projectbegeleiding Pagina van 14

4 ARTIKEL 11 - INDIENEN VAN DE OFFERTES De offerte wordt overeenkomstig het bij het bestek horende model opgemaakt (in bijlage). Op verzoek van de inschrijver bij de leidende ambtenaar kan een kopie van dit model via elektronische wijze bekomen worden. De offerte dient echter op papier te worden ingediend. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden : Ik, ondergetekende (naam, functie) verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als nietig beschouwd worden. De offerte wordt door de inschrijver of zijn gemachtigde(n) ondertekend op straffe van volstrekte nietigheid. Bij de offerte moet verwezen worden naar het nummer van de bijlage van het Belgische Staatsblad waarin de bevoegdheden van de gemachtigde(n) zijn bekendgemaakt (cf. art. 94 KB 8 januari 1996). Overeenkomstig artikel 69 bis en artikel 90 van het KB van 8/1/96 moet er een RSZ-attest bij de offerte gevoegd worden. Door het indienen van de offerte vervallen eigen voorwaarden van de inschrijver en worden deze vervangen door de bepalingen van dit bestek. De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop vermeld staat "OFFERTE Lening met projectbegeleiding. Deze omslag wordt geschoven in een tweede gesloten omslag met vermelding OFFERTE en dient aangetekend te worden verstuurd naar volgend adres : OCMW Oostkamp, Tav. Herman Himpens Dorpsplein Oostkamp ARTIKEL 12 - UITERSTE ONTVANGSTDATUM EN OPENING VAN DE OFFERTES De opening van de offertes is openbaar en zal geschieden in zitting van dinsdag 18 november 2008 om 11 uur te Oostkamp, Kerkstraat 6, door Herman Himpens, voorzitter en Tom Vandenberghe, bijzitter. (ten vroegste 52 dagen na publicatie) Alle offertes moeten in het bezit zijn van de voorzitter alvorens hij de zitting opent. (KB 8 januari 1996 art. 106, lid 2, 3 ). De uiterste ontvangstdatum van de offerten per aangetekende zending is dus 18 november 2008 om 10u30. De offertes worden blad per blad door de voorzitter geparafeerd. Van de zitting van de opening van de offertes wordt een proces-verbaal opgemaakt (KB 8 januari 1996 art. 107). ARTIKEL 13 - TAAL De offertes dienen opgesteld te worden in het Nederlands. ARTIKEL 14 - GEDEELTELIJKE INSCHRIJVING Gedeeltelijke inschrijvingen zijn niet toegestaan. ARTIKEL 15 - LEIDENDE AMBTENAAR Tom Vandenberghe, OCMW-secretaris wnd., is de leidend ambtenaar. Hij is bevoegd voor alle handelingen welke betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht, met uitzondering van de beslissingen welke tot de wettelijke bevoegdheden behoren van een ander bestuursorgaan. ARTIKEL 16 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK Op deze opdracht is de Belgische wetgeving van toepassing. De bevoegde rechtbanken zijn deze van het arrondissement Brugge. OCMW Oostkamp Bestek algemene offerteaanvraag lening met projectbegeleiding Pagina van 14

5 HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN VAN DE FINANCIERING VIA LENINGEN ARTIKEL 17 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT, OPNAMEPERIODE EN OMZETTING IN LENING De fondsen kunnen gedurende één jaar te rekenen vanaf de gunning opgevraagd worden. De terbeschikkingstelling van de gelden zal gebeuren op een rekening kredietopening ten laatste twee bankwerkdagen na de ontvangst door de inschrijver van enerzijds, de kennisgeving van de gunning van de opdracht en anderzijds, voor elke lening, een verzoek tot terbeschikkingstelling getekend door de leidend ambtenaar. Het minimum bedrag van een ter beschikkingstelling wordt vastgesteld op euro. In afwachting van de omzetting naar een lening zoals verder omschreven, dient een opnameperiode voorzien te worden van één jaar. De opnameperiode en de looptijd van de kredietopening moeten verlengd worden indien noodzakelijk voor het dossier. De opnameperiode op de rekening kredietopening begint ten laatste twee bankwerkdagen na de ontvangst van het verzoek van de leidende ambtenaar. Tijdens deze periode zullen, op basis van door de aannemer ingediende vorderingsstaten of facturen van leveranciers, de betalingen gebeuren, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen. Er is geen minimumbedrag per opneming vereist. De opnameperiode (niet begrepen in de looptijd) wordt afgesloten en de kredietopening wordt omgezet in een lening op de datum van de ontvangst van de aanvraag tot omzetting van het bestuur. ARTIKEL 18 - HERZIENINGSPERIODICITEIT VAN DE RENTEVOET Er is geen herziening van de rentevoet voorzien. ARTIKEL 19 - TERUGBETALING KAPITAAL EN AANREKENING VAN DE INTERESTEN De leningen worden terugbetaald volgens volgende formule: Periodiciteit interestaanrekening en reserveringscommissie tijdens de kredietopening: per kwartaal. Periodiciteit van de kapitaalaflossing en de interestaanrekening: zesmaandelijks voor de intrest en jaarlijks voor het kapitaal. Berekeningswijze kapitaalaflossing: jaarlijkse progressieve tranches (constante annuïteiten) Elke kapitaaltranche stemt overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in een annuïteit berekend tegen de rentevoet van de lening. Alle kapitaaltranches en interesten worden op het debet van de rekening-courant van de ontlener geboekt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen. De eerste kapitaaltranche vervalt tenminste één jaar en één dag na de omzetting van de kredietopening in een lening op één van de hiernavolgende data: 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Vanuit begrotingsoverwegingen zal de vervaldag van 1 januari overal met datum 31 december van het vorige jaar genoteerd worden. De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd van één jaar. De interesten van de lening, berekend tegen de rentevoet zoals bepaald in artikel 17, vervallen semestrieel op 1 juli en 1 januari na de omzetting van de kredietopening in een lening. Vanuit begrotingsoverwegingen zal de vervaldag van 1 januari overal met datum 31 december van het vorige jaar genoteerd worden. De interestbetalingen gebeuren telkens na vervallen termijn. OCMW Oostkamp Bestek algemene offerteaanvraag lening met projectbegeleiding Pagina van 14

6 ARTIKEL 20 - WIJZE VAN PRIJSBEPALING A. TIJDENS DE OPNAMEPERIODE. De rentevoet tijdens de opnameperiode is de dagelijkse EURIBOR 3 Maand (European Interbank Offered Rate) aangepast met de aangeboden plus/min marge, uitgedrukt in basispunten (=0,01%). De rentevoet toepasbaar op het dagelijks debetsaldo van de rekening kredietopening zal dagelijks vastgesteld worden op basis van de EURIBOR 3 Maand zoals die iedere dag wordt gepubliceerd op het Reuterscherm op de pagina EURIBOR01. De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "actual / 360". Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing : aan de inschrijver die de meest voordelige marge (uitgedrukt in basispunten = 0,01%) met betrekking tot de EURIBOR heeft voorgesteld, wordt het maximum voorzien in artikel 8 toegekend; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken met deze marge; per verschil van 0,01% zal het maximum met 1 punt verminderd worden. B. NA DE OMZETTING IN LENING. De rentevoet van de lening is de rentevoet tegen de welke de som van de geactualiseerde kasstromen op basis van de Euribor of IRS ask zero-coupon rentevoeten gelijk is aan het initieel ontleende kapitaal, aangepast met de aangeboden plus/min marge uitgedrukt in basispunten (= 0,01 %). De actualisatierentevoeten worden SPOT gefixeerd, dit betekent twee bankwerkdagen voor de omzetting van de kredietopening in een lening, op basis van de IRS ask rentevoeten, dagelijks afgebeeld op de website op de pagina Real Time, via Market Information & Commentary Market Information Real Time - Curve Snap Shot (In geval van onbeschikbaarheid van de rentevoeten op de internet site, zullen de rentevoeten, gepubliceerd om 13:00 op het Reuterscherm op de pagina ICAPEURO, gebruikt worden) of de Euribor rentevoeten, dagelijks gepubliceerd op het Reuterscherm op de pagina EURIBOR01. De rentevoet van de lening wordt op consolidatie- en iedere herzieningsdatum berekend, conform hieronder vermelde formule: C CF CF n t 1 K I CF t * df t t t t voor t < n t Kt It RSS t voor t=n Rentevoet van de lening = r + marge r : rentevoet die de actualisatie van de cash flows op basis van de Euribor of IRS ask zerocoupon rentevoeten, gelijkstelt aan het initieel ontleende kapitaal. Deze rentevoet wordt afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is tussen 0 en 4, wordt naar beneden afgerond, terwijl naar boven wordt afgerond indien de vierde decimaal begrepen is tussen 5 en 9. C : initieel ontleend kapitaal CFt: de cash flow (kasstroom) op tijdstip t Kt: aflossing in kapitaal op tijdstip t It: terugbetaling in interest op tijdstip t dft: actualisatiefactor op tijdstip t. De actualisatiefactor wordt berekend op basis van de IRS ask zero-coupon rentevoet van de overeenstemmende periode voor periodes groter dan of gelijk aan 1 jaar. Voor periodes kleiner dan 1 jaar worden de EURIBOR rentevoeten gebruikt. De actualisatiefactoren worden bepaald op basis van eenzelfde berekeningsbasis. Indien geen rentevoet met overeenstemmende periode bestaat, wordt hij geïnterpoleerd via de Cubic Spline-methode. n: aantal periodes dat de rentevoet geldig is OCMW Oostkamp Bestek algemene offerteaanvraag lening met projectbegeleiding Pagina van 14

7 RSSt: resterend schuldsaldo na terugbetaling in kapitaal op tijdstip t De aldus bekomen rentevoet houdt rekening met de gekozen periodiciteit van betalingen. De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "360/360". De inschrijver zal behalve de toegepaste marge ook een indicatieve rentevoet meedelen berekend volgens deze methode, op basis van de Euribor of IRS ASK rentevoeten gepubliceerd vier bankwerkdagen voor de datum waarop de offertes moeten ingediend worden. Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing : aan de inschrijver die de meest voordelige marge (uitgedrukt in basispunten = 0,01%) met betrekking tot de hierboven omschreven rentevoet «r«heeft voorgesteld, wordt het maximum zoals voorzien in artikel 8 toegekend; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken met deze marge; per verschil van 0,01% zal het maximum met 2 punten verminderd worden. C. ANDERE MODALITEITEN MET EEN INVLOED OP DE FINANCIERINGSKOST. De inschrijver beschrijft in zijn offerte de modaliteiten die de globale financieringskost gunstig kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de optimalisatie van de financieringskost, flexibiliteit en faciliteiten in kader van kredietbeheer, actief schuldbeheer of andere technieken in het kader van deze kredietverstrekking. De inschrijver vermeldt eveneens de kostprijs van deze technieken. Voor het toekennen van de punten voor dit gunningscriterium zal het bestuur de inschrijvers quoteren in functie van haar inschatting van de beschikbaarheid, de gevraagde prijs en de meerwaarde en/of de toepasbaarheid van de aangeboden modaliteiten of diensten. ARTIKEL 21 - RESERVERINGSCOMMISSIE Op de niet opgenomen bedragen kan tijdens de opnameperiode een reserveringscommissie aangerekend worden. De inschrijver zal de rentevoet meedelen berekend op jaarbasis. De betaling van de reserveringscommissie gebeurt telkens na vervallen termijn. De reserveringscommissie wordt aangerekend op dezelfde dag als de interesten van de kredietopening. De berekeningsbasis is "actual / 360". Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing: aan de inschrijver die de meest voordelige reserveringscommissie heeft voorgesteld, wordt het maximum als voorzien in Artikel 8 toegekend; de reserveringscommissies voorgelegd door de andere inschrijvers zullen hiermee vergeleken worden; per verschil van 0,01 % zal het voorziene maximum met 1 punt verminderd worden. ARTIKEL 22 - WEDERBELEGGINGSVERGOEDING Vervroegde terugbetalingen zijn mogelijk op de contractueel bepaalde herzieningsdata van de rentevoet, mits vooropzeg van 1 maand, en dit zonder aanrekening van een wederbeleggingsvergoeding door de inschrijver. Daarnaast is de aanbestedende overheid steeds gerechtigd, overeenkomstig artikel 7 van het KB van 26/9/96, de oorspronkelijke opdracht eenzijdig te wijzigen. Iedere niet-contractueel voorziene verrichting die een aanpassing van de aflossingstabel tot gevolg heeft, kan evenwel gelijkgesteld worden met een wijziging van het voorwerp van de opdracht en mag beschouwd worden als een eenzijdige verbreking van het contract. In die gevallen heeft de inschrijver recht op een vergoeding gelijk aan het reëel geleden financieel verlies. Het reëel financieel verlies wordt volgens de hierna vermelde formule berekend. OCMW Oostkamp Bestek algemene offerteaanvraag lening met projectbegeleiding Pagina van 14

8 CF n t RFV 1 RSS At t (1 it ) t: verschillende vervaldagen van de geldstromen van interesten en kapitaal die zich op de aflossingstabel bevinden tot de eerstkomende herzieningsdatum n: aantal betalingen tot en met de volgende herziening/ eindvervaldag CFt: geldstroom op vervaldagen t (interesten en kapitaal) - voor t=1 : het bedrag in de aflossingtabel op de eerste vervaldag volgend op de vervroegde terugbetaling - indien deze geldstroom betrekking heeft op de eerste vervaldag van interesten volgend op de vervroegde terugbetaling, moeten de gelopen interesten in mindering gebracht worden (dit bedrag zal betaald worden op de voorziene datum in de aflossingstabel) - GI: gelopen maar nog niet vervallen interesten (deze zijn altijd verschuldigd) RSS. r. d GI 360 waar: - RSS: resterend schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling - r: rentevoet van de lening - d: aantal dagen tussen de laatste interestbetaling en de dag van de vervroegde terugbetaling - voor t = 2 n : het bedrag in de aflossingstabel op de 2de, 3de, nde vervaldag volgend op de vervroegde terugbetaling - voor t = n+1 = datum van herziening of eindvervaldag : het schuldsaldo op die datum + de gelopen maar nog niet vervallen interesten op die datum, te rekenen vanaf de laatste interestbetaling tot datum (n+1) it : ICAP- rentevoet van de overeenkomstige looptijd (periode tussen datum van vervroegde terugbetaling en tijdstip t); indien deze rentevoet niet bestaat, wordt hij berekend door lineaire interpolatie At: aantal dagen tussen de vervroegde terugbetaling en de betaling op tijdstip t RSS: resterende schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling Bij gedeeltelijke terugbetalingen dienen de geldstromen CFt aangepast te worden in functie van het terugbetaald bedrag. ARTIKEL 23 - DOSSIER-, WAARBORG- EN BEHEERSKOSTEN Er mogen geen dossier-, waarborg- of beheerskosten worden gevraagd. OCMW Oostkamp Bestek algemene offerteaanvraag lening met projectbegeleiding Pagina van 14

9 HOOFDSTUK 3 : DE PROJECTBEGELEIDING ARTIKEL 24 KOSTPRIJS PROJECTBEGELEIDING De kostprijs van de projectbegeleiding wordt uitgedrukt in een percentage en omgezet in een vast bedrag berekend op basis van het totaalbedrag van het project, tot op heden geraamd op euro (incl. BTW). De inschrijver preciseert in zijn offerte de betalingsmodaliteiten van het verschuldigd honorarium voor de projectbegeleiding (tussentijdse facturen, verdeling van de bedragen ). Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing: Het bestuur quoteert de inschrijvers op basis van de kostprijs van de totale begeleidingsopdracht en de aantrekkelijkheid van de voorgestelde regeling. ARTIKEL 25 INHOUD PROJECTBEGELEIDING Omschrijving projectbegeleiding De opdracht tot projectbegeleiding betreft de assistentie van de opdrachtgever bij de uitbouw van de zorgsite Ter Luchte met het oprichten van assistentiewoningen naast het Woon- en Zorgcentrum Ter Luchte, Terluchtestraat 14 te 8020 Ruddervoorde. De begeleiding richt zich specifiek op de complexiteit van het bouwen van wooneenheden voor ouderen in de context van een openbaar bestuur. De begeleiding omvat het toezicht op het voldoen aan alle noodzakelijke wetgeving en normering van toepassing in de sector. De begeleiding omvat de volledige organisatie van de overheidsopdrachten voor de verschillende loten die dit project omvat : aanstelling architect en studiebureaus, veiligheidscoördinatie, diverse aannemingsopdrachten voor het uitvoeren van de werken, en het toezicht op de uitvoering ervan op het vlak van kwaliteit en budget. De opdracht vangt aan de dag volgend op de kennisgeving van de gunning van de opdracht en eindigt bij de definitieve oplevering van de werken. Onverminderd de opdrachten toevertrouwd aan de architect, studiebureaus en aannemers enerzijds, en de verantwoordelijkheid van de bouwheer anderzijds, bestaat de opdracht van de inschrijver concreet uit: vóór de start van de werken: het nazicht van de ontwerpbundels naar hun conformiteit met de wetgeving op de overheidsopdrachten en het behoeftenprogramma; tijdens de looptijd van het project: het begeleiden van het administratief beheer van het project; tijdens de looptijd van het project: de bewaking van het budget, de planning en de kwaliteit. Overzicht minimaal vereiste begeleidingstaken 1. het nazicht van de ontwerpbundels: - inzake de conformiteit met de wetgeving op de overheidsopdrachten - inzake het behoeftenprogramma 2. Administratieve begeleiding van het project: - de opstelling van ontwerpen van gunningsbesluiten en aanbestedingsverslagen; - het opmaken van timing en planning van het project; OCMW Oostkamp Bestek algemene offerteaanvraag lening met projectbegeleiding Pagina van 14

10 - nazicht van de rapporten van de architect voor de toewijzing van de aannemers; - bijstand van de bouwheer op het ogenblik van de oplevering van de werken 3. De bewaking van het budget, van de planning en van de kwaliteit: 1. regelmatige deelname aan vergaderingen op de werkplaats; 2. regelmatige opmaak van een staat van de bestellingen en de uitgaven; 3. bewaking van de conformiteit van de opvolgingsstaten voortgebracht door de aannemers, alsook van de bewaking vanwege de auteurs van het project, en goedkeuring van het bedrag op de vorderingsopgave, wat toelaat de overeenstemmende factuur in te voeren. 4. opmaak van een gedetailleerde clausule, gecontroleerd en goedgekeurd door de auteurs van het project, voor elke voorgedane wijziging betreffende bestellingen en zijn weerslag op de bewaking van het budget, de planning en/of de kwaliteit; 5. regelmatige opmaak van een commentaar op de toestand van het dossier. Beoordeling op basis van in te dienen nota: Om de aanbestedende overheid toe te laten de kwaliteit van de prestaties te beoordelen, dient de inschrijver een gedetailleerde nota bij de offerte te voegen, waarin de inschrijver beschrijft welke expertise hij ter beschikking stelt en hoe hij de kwaliteit van de projectbegeleiding garandeert. De inschrijver preciseert hoe en door wie de projectbegeleiding wordt uitgevoerd (samenstelling van team en kwalificaties van de begeleiders, plan van aanpak op het vlak van administratieve, technische en juridische bijstand, methodiek, beschrijvingen van de begeleidingsopdracht, voorbeelddocumenten, staving dmv reeds uitgevoerde projecten ). Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing: Het bestuur zal de inschrijvers quoteren op basis van haar inschatting van de ter beschikking gestelde expertise en van de kwaliteit van de projectbegeleiding, beschreven door de inschrijver in de ingediende nota. ARTIKEL 26 SAMENWERKING EN INSPRAAK VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID Teneinde de inschrijver in staat te stellen zijn opdracht te vervullen, waakt de aanbestedende overheid erover elk document aan hem over te maken dat nuttig kan zijn in het kader van de opdracht en duidt ze hem aan als enige tussenpersoon tussen het aanbestedend bestuur en de ploeg, belast met de bouw. Dit betekent onder meer dat elke wijziging van opdracht, welke de bestaande werken zowel kan verzwaren of verlichten, aanleiding geeft tot een clausule, opgesteld door de inschrijver, en goedgekeurd door alle partijen alvorens ze wordt voorgelegd aan het aanbestedend bestuur. Anderzijds dient de inschrijver, bij de verwezenlijking van zijn opdracht, rekening te houden met het bouwprogramma, ttz. met de vertaling van de noden en wensen van de aanbestedende overheid, zoals beschreven in de studie en afgebakend in het voorzien budget. De inschrijver verbindt zich ertoe hoofdelijk zijn verantwoordelijkheid op te nemen in geval van zware fout. OCMW Oostkamp Bestek algemene offerteaanvraag lening met projectbegeleiding Pagina van 14

11 MODELOFFERTEFORMULIER (K.B. 8 januari 1996 art. 89) De vennootschap (handelsnaam) rechtsvorm nationaliteit maatschappelijke zetel straat..... nr. vertegenwoordigd door de ondergetekende (naam, voornaam en hoedanigheid).. telefoon fax.. hiertoe gemachtigd krachtens bijgaande akte of het besluit nr. verschenen in de bijlage aan het Belgisch Staatsblad van ingeschreven in het handelsregister van onder het nr..... geïmmatriculeerd bij de R.S.Z. onder het nr. B.T.W. nr. en zichtrekening nr.. Verbindt er zich toe de opdracht uit te voeren overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek. OCMW Oostkamp Bestek algemene offerteaanvraag lening met projectbegeleiding Pagina van 14

12 Naam inschrijver 1) DOCUMENTEN BETREFFENDE DE SELECTIE Bijgevoegde documenten: 1. kredietwaardigheidsrating van minimaal een A-rating toegekend door een erkend ratingbureau. 2. minstens 3 beschrijvingen van gelijkaardige begeleidingsopdrachten voor de nieuwbouw of renovatie van een project in de zorgsector van minstens 2 miljoen euro. Wat betreft uitsluitingsgronden: een attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale bijdragen volgens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 8/1/96, artikel 69 bis en artikel 90, 3 indien hij Belg is, 4 indien hij buitenlander is. Conform de omzendbrief van met betrekking tot de selectie van aannemers, leveranciers en dienstverleners, kan de inschrijver verwijzen naar bovengenoemde referenties en documenten, indien hij deze reeds voordien aan het aanbestedend bestuur overmaakte. Hij is gehouden ze te actualiseren indien nodig; de documenten mogen eenvoudige afschriften zijn. 2) DOCUMENTEN BETREFFENDE DE GUNNING 1. FINANCIERING De inschrijver verbindt zich ertoe, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek, de opdracht hieronder omschreven, uit te voeren tegen de volgende voorwaarden: 1A. PRIJS VOOR DE FINANCIERING RENTEVOET TIJDENS DE BOUWPERIODE marge t.o.v. de dagelijkse EURIBOR 3 Maand: basispunten RENTEVOET NA DE OMZETTING IN LENING N Categorie Geraamd Bedrag Lening op 20 jaar met vaste 1 rentevoet, jaarlijks af te lossen euro via progressieve tranches Vaste rentevoet Rentevoetherziening Interestperiodiciteit semestrieel Marge t.o.v. de IRS ask duration DE RESERVERINGSCOMMISSIE: De reserveringscommissie bedraagt... % op jaarbasis. OCMW Oostkamp Bestek algemene offerteaanvraag lening met projectbegeleiding Pagina van 14

13 Naam inschrijver 1B. MODALITEITEN MET INVLOED OP DE FINANCIERINGSKOST 2. PROJECTBEGELEIDING KOSTPRIJS PROJECTBEHEER: Uitgedrukt in % : % Omgezet in een vast bedrag, toegepast op de raming van euro : : euro AANGEBODEN DIENSTVERLENING: Nota met gedetailleerde omschrijving en modeldocumenten ivm de expertise en de kwaliteit op het gebied van de projectbegeleiding, zoals beschreven in art. 25 van het bestek. In bijlage: Diverse attesten, modeldocumenten, zoals gevraagd in het bestek. OCMW Oostkamp Bestek algemene offerteaanvraag lening met projectbegeleiding Pagina van 14

14 Naam inschrijver Het personeel belast met uitvoering van de opdracht is van... nationaliteit. Voor zover een gelijkaardig attest betreffende dezelfde periode nog niet neergelegd werd bij de kwalitatieve selectie wordt een recent attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bijgevoegd op grond van artikelen 69 bis en 90, 3 van het KB van 8/1/96 gewijzigd door het KB van 25/3/99 waaruit blijkt dat voldaan werd aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid of voor inschrijvers van vreemde nationaliteit een attest van de bevoegde overheid. Door deze offerte kan het bestuur, zonder dat hieruit enig recht voor de inschrijver kan ontstaan, met alle middelen die zij dienstig acht, inlichtingen inwinnen nopens de toestand ten aanzien van de betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid en voor de bestaanszekerheid. Het bestuur kan onder meer aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om mededeling van deze toestand verzoeken. Daarenboven wordt het bestuur gemachtigd alle nuttige inlichtingen van financiële of morele aard in te winnen omtrent de ondergetekende bij andere organismen of instellingen. Deze offerte behelst de verbintenis om op eenvoudig verzoek en binnen de kortst mogelijke tijd aan het bestuur de documenten en attesten te laten geworden waarvan het de voorlegging op grond van het bestek eist. Gevraagde inlichtingen en bescheiden moeten door mij op straf van nietigheid van de offerte aan het bestuur worden verstrekt. Gegeven te... op Handtekening inschrijver Stempel van de firma OCMW Oostkamp Bestek algemene offerteaanvraag lening met projectbegeleiding Pagina van 14

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW DE PANNE BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer AC 92 sub 24 lening ter financiering van sociaal bouwproject Stationsstraat - Pastorieweg van 21 december

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn gebonden te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden aangetoond

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING. Nummer FIN2015001 van 09/06/2015

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING. Nummer FIN2015001 van 09/06/2015 AANBESTEDENDE OVERHEID : ILvA BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING Nummer FIN2015001 van 09/06/2015 Voorwerp van de opdracht : De financiering van buitengewone

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Nummer 2010/2 van 14/09/2010 2 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch beschikbaar

Nadere informatie

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht:

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht: PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gemeente Nevele Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Tel : 09/321.92.10 Fax : 09/321.92.19 E-mail : jurgen.dejaeghere@nevele.be BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cvba Reynaertpark 207 9100 Sint-Niklaas Telefoon +323 780 58 48 Fax +323 766 07 58 BESTEK NUMMER : 1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN

Nadere informatie

Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem

Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem WZC Ter Burg vzw WZC Ter Burg Burggrachtstraat 1 1930 Nossegem BIJZONDER BESTEK NR 2014.001 BESTEK VOOR EEN DIENSTENOPDRACHT FINANCIERING VAN HET PROJECT: VERNIEUWBOUW VAN WZC TER BURG OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: Rusthuizen Z.A. Zuid-Limburg v.z.w. Clement Cartuyvelsstraat 5a 3800 Sint-Truiden Datum: 31 oktober 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: HELI-14001 OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANGAAN LENINGEN TOT FINANCIERING BUITENGEWONE UITGAVEN BEGROTING 2012 VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK EN AAN DE GEMEENTE VERBONDEN

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR : STAD EEKLO BESTEK NUMMER : 11 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/13 INZAGE BESTEK Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : Afsluiten van leningen voor de financiering van de investeringsdienst van het dienstjaar 2006 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Hoofdstuk 1 : Administratieve

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANBESTEDENDE OVERHEID. Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : afsluiten van leningen 1 voor de financiering van de buitengewone dienst van het dienstjaar.. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN Opdrachtgever: VZW Schoolbestuur St.-Paulus Datum: 05/06/2015 BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN KREDIET Besteknummer: St.-Paulus/2015/001 OPEN AANBESTEDING Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/ VVSG versie 2009-1/15

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/12 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier 1

Inschrijvingsformulier 1 Inschrijvingsformulier 1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Gent Bestek nr. : KASDS 15/01 Vak 1 - Voorwerp van de offerte Voorwerp van de opdracht : het aangaan van leningen ter financiering van het

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: vzw K.A.S.O.G, Collegelaan 1, 3600 Genk Datum: 06/07/2015 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/2 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Gelet op het ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van een instellingen voor bejaardenopvang.

Gelet op het ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van een instellingen voor bejaardenopvang. NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 8 JANUARI 2008 Aanwezig: Marc Reynders - voorzitter Sonja Surkyn - afgevaardigde schepen Godelieve Pernet, Marleen Van Thielen, Brenda Noels, Mouche De

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree BESTEK NUMMER : Typebestek 2011 - aangepast OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG

Nadere informatie

ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008.

ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008. ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Pagina 1 van bestek lening 2013 gemeentebestuur Kapellen

Nadere informatie

BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN

BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN Typecontract leningen VLOFIN/VVSG - 1 CONTACT Leidende ambtenaar bij

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GEMEENTE GAVERE BESTEK NUMMER 487.1-2012 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPENBARE AANBESTEDING Beschikbaarheid

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007.

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007. ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor diensten

Open offerteaanvraag voor diensten 1 OCMW ROESELARE Gasthuisstraat 10 8800 ROESELARE Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. 2013-399 aangaan van leningen in functie van de thesaurietoestand Openingszitting: op 8 januari 2014 om 11.00

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Sint-Lodewijk Brugge 0419.335.156 Datum: 26 februari 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2014/001 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door

Nadere informatie

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN. Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN. Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW TERVUREN BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht : FINANCIERING 2 HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2015-1/17

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG versie 2013-1/15

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGEN BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2016-1/17

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Don Bosco Onderwijscentrum BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/1 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn gewaarborgd krediet ter financiering

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN SEMINARIESTRAAT 2 9000 GENT

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN SEMINARIESTRAAT 2 9000 GENT 1 OPENBARE AANBESTEDING BESTEKNUMMER DRG 10 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM- METHODIEK ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GEMEENTE GAVERE BESTEK NUMMER 487.1-2014 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPEN AANBESTEDING Beschikbaarheid

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Herentals BESTEK NUMMER : OCMW/AR-JV/2016 OPEN AANBESTEDING

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Herentals BESTEK NUMMER : OCMW/AR-JV/2016 OPEN AANBESTEDING OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Herentals BESTEK NUMMER : OCMW/AR-JV/2016 OPEN AANBESTEDING OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2016-1/16

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever : GasthuisZusters Antwerpen (GZA) vzw Datum: 24 MAART 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: Fin. 2014/1 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van kredieten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep 2015 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW BLIJ LEVEN maatschappelijke zetel: Berg 8 9950 WAARSCHOOT correspondentieadres: H. Consciencelaan 51/2 9950 WAARSCHOOT Datum: 22 juni 2015. BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Berlare BESTEK NUMMER : 2016/FIN/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Berlare BESTEK NUMMER : 2016/FIN/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Berlare BESTEK NUMMER : 2016/FIN/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch beschikbaar

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT Aangaan van een lening ter financiering van een project van grondbeleid door IGEAN BRE08027 Open aanbesteding Inhoudstafel 1. Algemene Inlichtingen... 3 1.1. Aanbestedende

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2015 De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2015 De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2015 De Watergroep 2015 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur EcoWerf

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie