BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september Namens het college, In opdracht:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht:"

Transcriptie

1 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gemeente Nevele Cyriel Buyssestraat Nevele Tel : 09/ Fax : 09/ BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN Wijze van gunning : open offerteaanvraag (artikel 25 van de wet van 15 juni 2006) Opening der aanbiedingen : maandag 24 november 2014 om uur Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014 Gezien als bijlage aan het besluit van de gemeenteraad van 30 september 2014 Namens het college, In opdracht: de gemeentesecretaris, de voorzitter, Joke Mertens Hilde Langeraert Gemeentebestuur Nevele Bestek lening voor financiering van investeringen pag.1

2 SELECTIECRITERIA De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende criteria : 1. Het toegangsrecht. De loutere deelneming aan deze procedure geldt als verklaring op erewoord vanwege de inschrijver dat hij zich niet bevindt in de situaties geviseerd in artikel 61 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Het toegangsrecht zal worden aangetoond door nazicht van de attesten waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale en fiscale (vennootschapsbelasting en B.T.W) bijdragen volgens de artikelen 62 en 63 van genoemd Koninklijk Besluit. 2. De financiële en economische draagkracht zal worden aangetoond door voorlegging van een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren. De omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, dient minimaal euro per boekjaar te bedragen. 3. De technische bekwaamheid zal worden aangetoond door een beschrijving van de door de inschrijver genomen maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te verzekeren. De aanbestedende overheid kan de inschrijvers verzoeken tot het verstrekken van bijkomende gegevens aangaande het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie en zal dit in elk geval doen vooraleer een inschrijver uit te sluiten of niet te selecteren. Conform artikel 60 2 Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, kan de inschrijver verwijzen naar bovengenoemde referenties en documenten, indien hij deze reeds voordien aan het aanbestedend bestuur overmaakte. In dit geval dient hij te specifiëren voor welke opdracht hij dit laatst gedaan heeft. Hij is gehouden ze te actualiseren indien nodig; de documenten mogen eenvoudige afschriften zijn. BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is beschikbaar (op papier en/of elektronisch)door betaling van de retributie van 25,00. Dit kan contant op de financiële dienst van het gemeentebestuur van Nevele (iedere voormiddag van tot uur, en de dinsdag- en woensdagnamiddag van tot uur), of via overschrijving op rekeningnummer BE van het gemeentebestuur van Nevele, Cyriel Buyssestraat te 9850 Nevele, met als mededeling bestek lening voor financiering van investeringen. Het bestek ligt eveneens ter inzage op voormeld adres op de vermelde uren. Gemeentebestuur Nevele Bestek lening voor financiering van investeringen pag.2

3 HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN A. REGLEMENTAIRE EN WETTELIJKE REFERENTIEBEPALINGEN Deze opdracht is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake overheidsopdrachten voor diensten, die hierna worden opgesomd: de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (verder de Wet genoemd); het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (verder het K.B.P. genoemd); Omzendbrief van 3 december 1997 Overheidsopdrachten Financiële diensten bedoeld in categorie 6 van bijlage 2 bij de wet van 24 december 1993: bank- en beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten, met uitzondering van de punten 3 tot en met 6; Omzendbrief BA-98/04 van 23 juni 1998 aangaande sommige financiële diensten en andere aanbevelingen betreffende enige toepassingsproblemen i.v.m. de wetgeving op de overheidsopdrachten, enkel voor wat betreft punt II. Ingevolge artikel 6 1, 2 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken ( verder het KBU genoemd), is het KBU niet van toepassing op deze dienst, behoudens wanneer er expliciet in dit bestek naar verwezen wordt. ARTIKEL 2 - VOORWERP VAN DE OPDRACHT, BEDRAG EN LOOPTIJD Deze opdracht heeft als voorwerp de financiering van diverse investeringen en de bij de financiering horende diensten dewelke dienen te kunnen geleverd worden. De opdracht omvat één categorie. Een categorie bevat alle financieringen met een zelfde looptijd en met een zelfde herzieningsperiodiciteit. - Duurtijd: 20 jaar - Herzieningsperiodiciteit: vast - Bedrag : ,00 (twee miljoen euro). - Periodiciteit van de kapitaalaflossing en de interestaanrekening : trimesterieel voor de interest en trimesterieel voor het kapitaal. - Berekeningswijze kapitaalaflossing gelijke tranches ARTIKEL 3 - AANBESTEDENDE OVERHEID - KENNISGEVINGEN De aanbestedende overheid is het Gemeentebestuur van Nevele. Elke brief, notificatie of andere kennisgeving in het kader van de toewijzing of uitvoering van deze opdracht, dient gedaan te worden op het adres vermeld in het artikel over het indienen van de offertes. Gemeentebestuur Nevele Bestek lening voor financiering van investeringen pag.3

4 ARTIKEL 4 - WIJZE VAN GUNNEN De opdracht wordt bij open offerteaanvraag geplaatst. Overeenkomstig artikel 26 1, 2, b) van de wet behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor nieuwe diensten die bestaan uit de herhaling van soortgelijke diensten, die overeenstemmen met de opdracht zoals beschreven in artikel 2 hoofdstuk 1, bij de weerhouden dienstverlener te plaatsen. ARTIKEL 5 - GUNNINGSCRITERIA de prijs na de omzetting in lening (cfr. Art. 17A) de uittredingsvergoeding (cfr. Art. 20) 80 punten 10 punten modaliteiten met een invloed op de financieringskost (cfr Art. 17B) : - optimalisaties en flexibiliteiten - actief schuldbeheer Totaal 5 punten 5 punten 100 punten ARTIKEL 6 - PLAATSING VAN DE OPDRACHT Het bestuur plaatst de opdracht bij de inschrijver die de regelmatige offerte heeft ingediend die de economisch voordeligste is van uit het oogpunt van het bestuur, rekening houdende met de gunningscriteria vermeld in artikel 5. De volledige opdracht wordt aan één inschrijver gegund. ARTIKEL 7 - VERBINTENISTERMIJN VAN DE OFFERTE De offerte is twee maanden geldig vanaf de uiterste datum waarop de offertes ingediend moeten zijn (cfr. artikel 9). ARTIKEL 8 - INDIENEN VAN DE OFFERTES De inschrijver dient verplicht gebruik te maken van het model van offerte, waarvan een voorbeeld in bijlage. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden : Ik, ondergetekende, verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als nietig beschouwd worden. De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Het bewijs van handtekeningbevoegdheid moet bij de offerte gevoegd worden. De offerte moet naar keuze van de inschrijver afgegeven op of opgestuurd worden naar volgend adres : Cyriel Buyssestraat te 9850 Nevele. Gemeentebestuur Nevele Bestek lening voor financiering van investeringen pag.4

5 Op de definitief gesloten omslag waarin de offerte is gestoken moet worden vermeld : "OFFERTE LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN " "ZITTING dd. 24 november 2014" De offerte die per post verstuurd wordt, moet in een tweede gesloten omslag gestopt worden waarop het adres vermeld wordt evenals de melding "offerte lening voor financiering van investeringen". ARTIKEL 9 - UITERSTE ONTVANGSTDATUM EN OPENING VAN DE OFFERTES De opening van de offertes zal geschieden op 24 november 2014 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Nevele, Cyriel Buyssestraat te 9850 Nevele. Alle offertes moeten bij de voorzitter van de vergadering toekomen alvorens hij de vergadering opent. ARTIKEL 10 - TAAL De offertes dienen opgesteld te worden in het Nederlands. Ook alle latere briefwisseling en contacten tussen de inschrijver en het bestuur verlopen in het Nederlands. ARTIKEL 11 - GEDEELTELIJKE INSCHRIJVING Gedeeltelijke inschrijvingen zijn niet toegestaan. ARTIKEL 12 - LEIDEND AMBTENAAR De financieel beheerder is de leidend ambtenaar. Deze is bevoegd voor alle handelingen welke betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht, met uitzondering van de beslissingen welke tot de wettelijke bevoegdheden behoren van een ander bestuursorgaan. ARTIKEL 13 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK Op deze opdracht is de Belgische wetgeving van toepassing. De bevoegde rechtbanken zijn deze van het arrondissement Gent. Gemeentebestuur Nevele Bestek lening voor financiering van investeringen pag.5

6 HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN VAN DE FINANCIERING VIA LENINGEN ARTIKEL 14 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT Dit artikel omschrijft het verloop van de totstandkoming van de nieuwe lening. 1) Bestelperiode De gelden kunnen gedurende 6 maanden te rekenen vanaf de dag na de sluiting van de opdracht ( art. 102 K.B.P. ) opgevraagd worden. De terbeschikkingstelling van de gelden gebeurt op een rekening aangeduid door de inschrijver ten laatste twee bankwerkdagen na ontvangst door de inschrijver van het verzoek tot terbeschikkingstelling (via een bestelformulier) getekend door de leidend ambtenaar. Het eerste verzoek tot terbeschikkingstelling kan ten vroegste samen met de kennisgeving van de plaatsing worden overgemaakt, met dien verstande dat de gevraagde sommen ten vroegste de dag na de sluiting van de opdracht ter beschikking worden gesteld. Het minimumbedrag van een ter beschikkingstelling wordt vastgesteld op 2.500,00 EUR. 2) Lening Bij iedere opvraging wordt het bedrag direct omgezet in een lening. ARTIKEL 15 - HERZIENINGSPERIODICITEIT VAN DE RENTEVOET De rentevoet wordt herzien volgens de periodiciteit zoals opgegeven in artikel 2. ARTIKEL 16 - TERUGBETALING KAPITAAL EN AANREKENING VAN DE INTERESTEN De leningen worden terugbetaald volgens de formule vermeld in artikel 2. De eerste kapitaaltranche wordt betaald met valuta de laatste dag van het trimester volgend op het trimester waarin de lening werd opgenomen. De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd van één trimester. De interesten van de lening, berekend tegen de rentevoet zoals bepaald in artikel 17 vervallen trimesterieel, met valuta 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december. Op de eerste vervaldag na de opname van de lening worden alleen intresten betaald. De interestbetalingen gebeuren telkens na vervallen termijn. Gemeentebestuur Nevele Bestek lening voor financiering van investeringen pag.6

7 ARTIKEL 17 - WIJZE VAN PRIJSBEPALING A. DE OMZETTING IN LENING De rentevoet van de lening is de rentevoet tegen dewelke de som van de geactualiseerde kasstromen op basis van de Euribor of IRS ask zéro-coupon rentevoeten gelijk is aan het initieel ontleende kapitaal, aangepast met de aangeboden plus/min marge uitgedrukt in basispunten (= 0,01 %). Deze marge blijft vast tot de eindvervaldag van de lening. De actualisatierentevoeten worden SPOT gefixeerd, dit betekent twee bankwerkdagen voor de omzetting van de kredietopening in een lening, op basis van de IRS ask rentevoeten, dagelijks afgebeeld op de website op de snapshot pagina, via Post Trade Risk & Information Services - ICAP Information Midday IRS Snapshot (in geval van onbeschikbaarheid van de rentevoeten op de internet site, zullen de rentevoeten, gepubliceerd om 13:00 op het Reutersscherm op de pagina ICAPEURO, gebruikt worden) of de Euribor rentevoeten, dagelijks gepubliceerd op het Reutersscherm op de pagina EURIBOR01. De rentevoet van de lening wordt op consolidatie- en iedere herzieningsdatum berekend, conform hieronder vermelde formule : C = n t = 1 CF t * df t CF t = K t + I t voor t < n t = Kt + It RSSt voor t=n CF + Rentevoet van de lening = r + marge r : rentevoet die de actualisatie van de cash flows op basis van de Euribor of IRS ask zérocoupon rentevoeten, gelijkstelt aan het initieel ontleende kapitaal. Deze rentevoet wordt afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is tussen 0 en 4, wordt naar beneden afgerond, terwijl naar boven wordt afgerond indien de vierde decimaal begrepen is tussen 5 en 9. C : initieel ontleend kapitaal CFt: de cash flow (kasstroom) op tijdstip t Kt: aflossing in kapitaal op tijdstip t It: terugbetaling in interest op tijdstip t dft: actualisatiefactor op tijdstip t. De actualisatiefactor wordt berekend op basis van de IRS ask zéro-coupon rentevoet van de overeenstemmende periode voor periodes groter dan of gelijk aan 1 jaar. Voor periodes kleiner dan 1 jaar worden de EURIBOR rentevoeten gebruikt. De actualisatiefactoren worden bepaald op basis van eenzelfde berekeningsbasis. Indien geen rentevoet met overeenstemmende periode bestaat, wordt hij geïnterpoleerd via de Cubic Spline methode. n: aantal periodes dat de rentevoet geldig is RSSt: resterend schuldsaldo na terugbetaling in kapitaal op tijdstip t Gemeentebestuur Nevele Bestek lening voor financiering van investeringen pag.7

8 De aldus bekomen rentevoet houdt rekening met de gekozen periodiciteit van betalingen. De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "360/360". De inschrijver zal behalve de toegepaste marge ook een indicatieve rentevoet meedelen berekend volgens deze methode, op basis van de Euribor of IRS ASK rentevoeten gepubliceerd vier bankwerkdagen voor de datum waarop de offertes moeten ingediend worden. Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing : aan de inschrijver die de meest voordelige marge (uitgedrukt in basispunten = 0,01%) met betrekking tot de hierboven omschreven rentevoet «r «heeft voorgesteld, wordt het maximum zoals voorzien in artikel 5 toegekend (80 punten); de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken met deze marge; per verschil van 0,01% zal het maximum met 0,5 punt verminderd worden. Ingeval de referentierentevoeten niet langer gepubliceerd zouden worden, foutief zouden blijken, of niet meer gratis toegankelijk worden, zullen in onderling overleg en met akkoord van het bestuur nieuwe referentierentevoet(en) worden bepaald. Dit kan tot gevolg hebben dat de aangeboden plus/min marge ten opzichte van de nieuwe referentierentevoet moet worden aangepast. B. MODALITEITEN MET EEN INVLOED OP DE FINANCIERINGSKOST. De inschrijver beschrijft in zijn offerte de modaliteiten die de globale financieringskost gunstig kunnen beïnvloeden, waarbij volgende twee categorieën onderscheiden worden : 1) Optimalisaties en flexibiliteiten Het bestuur wenst te beschikken over de nodige manoeuvreerruimte om de modaliteiten van de aangeboden financieringen te wijzigen en/of te optimaliseren (duurtijd, bedrag, herzieningen,...) in functie van de marktomstandigheden of haar eigen financiële situatie, ten einde de financieringskost te optimaliseren. 2) Actief schuldbeheer Het bestuur wenst haar schuldportefeuille actief te beheren ten einde haar rentelast te beperken en haar renterisico te spreiden. Het bestuur wenst te weten op welke wijze de inschrijvers haar kunnen bijstaan met analyses en indekkingen die het haar moeten toelaten in te spelen op de marktopportuniteiten en bedreigingen. Voor elke aangeboden modaliteit zal de inschrijver de volgende informatie opgeven die het de aanbestedende overheid mogelijk moet maken de toegevoegde waarde en de ernst van het aangebodene te beoordelen: - tot welke categorie de modaliteit behoort; - de wijze waarop deze dienst kan bijdragen tot het beoogde doel zoals hoger beschreven, indien mogelijk vergezeld van (cijfer)voorbeelden uit gelijkaardige dossiers (zonder vermelding van de klant); in de categorie Actief schuldbeheer dient de inschrijver voor wat betreft de oplossingen ter indekking van de leningsrentevoet maximum zes oplossingen weer te geven die op het ogenblik van de offerte een voordeel voor het bestuur kunnen opleveren; - onder welke voorwaarden de dienst beschikbaar en bruikbaar is, zoals onder meer de frequentie of het aantal keer dat de aanbestedende overheid zal kunnen genieten van de aangeboden dienst; Gemeentebestuur Nevele Bestek lening voor financiering van investeringen pag.8

9 - de eventuele beperkingen waaraan de dienst onderworpen is en de eventuele prijs die eraan verbonden is; - indien de inschrijver verwijst naar bepaalde documenten die in de loop van de opdracht zullen worden overgemaakt aan de aanbestedende overheid, stuurt hij een (anoniem gemaakt) voorbeeld mee uit een gelijkaardig dossier. Voor het toekennen van de punten voor dit gunningscriterium zal het bestuur in elke categorie de inschrijvers rangschikken in functie van de praktische toepasbaarheid en de toegevoegde waarde van de aangeboden modaliteiten. Het loutere aantal aangeboden modaliteiten is hierbij niet van belang. De inschrijver die geen modaliteiten aanbiedt of die niet aannemelijk kan maken dat hij de aangeboden modaliteiten ook werkelijk kan presteren -, wordt niet gerangschikt. In elke categorie zal aan de inschrijver die eerst gerangschikt is 100 % van het maximale aantal punten zoals voorzien in artikel 5 toegekend worden (5 en 5 punten); aan de inschrijver die tweede gerangschikt is, zal 50 % van de punten worden toegekend; aan de inschrijver die derde gerangschikt is en aan de anderen al of niet gerangschikt, zal nul punten worden toegekend. ARTIKEL 18 - AFLOSSINGSTABEL Bij de inschrijving dient de inschrijver een aflossingstabel te leveren voor een lening van een fictief bedrag van EUR, opgemaakt volgens de vereisten uit het artikel 16 voor een looptijd van 20 jaar zonder rentevoetherziening en op basis van de gepubliceerde IRS-rentevoeten op de Belgische bankwerkdag 1 oktober 2014 (met opname van de leningsgelden 2 Belgische bankwerkdagen later) en zonder marge. ARTIKEL 19 - WEDERBELEGGINGSVERGOEDING Vervroegde terugbetalingen zijn mogelijk op de contractueel bepaalde herzieningsdata van de rentevoet, mits vooropzeg van 1 maand, en dit zonder aanrekening van een wederbeleggingsvergoeding door de inschrijver. Iedere niet-contractueel voorziene verrichting die een aanpassing van de aflossingstabel tot gevolg heeft, wordt gelijkgesteld met een wijziging van het voorwerp van de opdracht en mag beschouwd worden als een eenzijdige verbreking van het contract. In die gevallen heeft de inschrijver recht op een verbrekingsvergoeding gelijk aan het reëel geleden financieel verlies. Het reëel financieel verlies wordt volgens de hierna vermelde formule berekend. RFV CF n t = + 1 A t t = (1 + it ) RSS t: verschillende vervaldagen van de geldstromen van interesten en kapitaal die zich op de aflossingstabel bevinden tot de eerstkomende herzieningsdatum n: aantal betalingen tot en met de volgende herziening/ eindvervaldag CFt: geldstroom op vervaldagen t (interesten en kapitaal) - voor t=1 : het bedrag in de aflossingstabel op de eerste vervaldag volgend op de vervroegde terugbetaling - indien deze geldstroom betrekking heeft op de eerste vervaldag van interesten volgend op de vervroegde terugbetaling, moeten de gelopen interesten in mindering gebracht worden (dit bedrag zal betaald worden op de voorziene datum in de aflossingstabel) Gemeentebestuur Nevele Bestek lening voor financiering van investeringen pag.9

10 - GI: gelopen maar nog niet vervallen interesten (deze zijn altijd verschuldigd) GI = RSS. r. d 360 waar: - RSS: resterend schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling - r: rentevoet van de lening - d: aantal dagen tussen de laatste interestbetaling en de dag van de vervroegde terugbetaling - voor t = 2 n : het bedrag in de aflossingstabel op de 2de, 3de, nde vervaldag volgend op de vervroegde terugbetaling - voor t = n+1 = datum van herziening of eindvervaldag : het schuldsaldo op die datum + de gelopen maar nog niet vervallen interesten op die datum, te rekenen vanaf de laatste interestbetaling tot datum (n+1) it : ICAP- rentevoet van de overeenkomstige looptijd (periode tussen datum van vervroegde terugbetaling en tijdstip t); indien deze rentevoet niet bestaat, wordt hij berekend door Cubic Spline interpolatie At: aantal dagen tussen de vervroegde terugbetaling en de betaling op tijdstip t RSS: resterende schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling Bij gedeeltelijke terugbetalingen dienen de geldstromen CFt aangepast te worden in functie van het terugbetaald bedrag. ARTIKEL 20 UITTREDINGSVERGOEDING Bij vervroegde terugbetalingen is het bestuur steeds een uittredingsvergoeding verschuldigd. Deze zal aangerekend worden per resterend jaar vanaf de datum van de terugbetaling tot en met de eindvervaldag van het contract op basis van het gehanteerde afbouwschema van het kapitaal. De inschrijver bepaalt hoeveel basispunten aangerekend zullen worden. Aan de inschrijver die eerst gerangschikt is zal 100 % van het maximale aantal punten zoals voorzien in artikel 5 toegekend worden (10 punten); aan de inschrijver die tweede gerangschikt is, zal 50 % van de punten worden toegekend; aan de inschrijver die derde gerangschikt is en aan de anderen al of niet gerangschikt, zal nul punten worden toegekend. ARTIKEL 21 - DE GEVRAAGDE WAARBORGEN EN SAMENWERKING Notoriëteit. ARTIKEL 22 - DOSSIER-, WAARBORG- EN BEHEERSKOSTEN Er mogen geen dossier-, waarborg- of beheerskosten worden gevraagd. ARTIKEL 23 INTEREST VOOR LAATTIJDIGE BETALING EN INVORDERINGSKOSTEN Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn ingevolge artikel 6 juncto 9 3 van het K.B.U. - de intresten voor laattijdige betaling en de vergoeding voor Gemeentebestuur Nevele Bestek lening voor financiering van investeringen pag.10

11 invorderingskosten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend zoals voorzien in artikel 69 van het K.B.U. ARTIKEL 24 VERVROEGDE OPEISBAARHEID De inschrijver heeft het recht om de lening vervroegd te beëindigen of te schorsen en de onmiddellijke terugbetaling te eisen van al zijn schuldvorderingen (kapitaal, interesten, reserveringscommissies, kosten en andere vergoedingen) in het kader van deze opdracht, in de volgende gevallen: - wanneer de betalingsachterstand oploopt tot meer dan 30 dagen; - wanneer het bestuur ophoudt te bestaan, transformeert van rechtspersoonlijkheid, fuseert (op welke wijze dan ook) met een andere rechtspersoon; - wanneer er een wijziging komt in de wettelijke of reglementaire bepalingen i.v.m. het financierings- en doteringsmechanisme van het bestuur met een sterk negatieve impact op de ontvangsten; - wanneer de gevraagde waarborgen niet rechtsgeldig gevestigd werden of kunnen worden, of wanneer één van de waarborgen, in de meest brede betekenis, waarover de inschrijver kan beschikken, verdwijnt, in waarde vermindert of gewijzigd wordt of wanneer daarvoor ernstig gevaar bestaat; - wanneer de lening niet voor het overeengekomen doel wordt aangewend. De opzegging of schorsing gebeurt schriftelijk (per aangetekende zending, fax, ,..) en dit na voorafgaandelijke ingebrekestelling. De inschrijver is gerechtigd om bij opzegging of schorsing alle door het bestuur verschuldigde bedragen te debiteren van de rekening-courant. Gemeentebestuur Nevele Bestek lening voor financiering van investeringen pag.11

12 HOOFDSTUK 3: DIENSTVERLENING ARTIKEL 25 - DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN TE VERLENEN GEDURENDE DE VOLLEDIGE DUUR VAN DE LENINGEN De inschrijver levert zonder bijkomende kosten voor het bestuur minimaal volgende administratieve diensten: 1. Het leveren, per lening, van een aflossingstabel die volledig kadert in het begrotings- en boekhoudkundig systeem van het bestuur, zoals vastgelegd in de huidige reglementering. Dit gebeurt onverwijld na de omzetting in een lening. Deze aflossingstabel bevat minstens volgende gegevens : het identificatienummer, de budgetsleutel, de aanvangs- en einddatum van de lening, het aanvangskapitaal, de duur van de lening, de rentevoet, een tabel met per vervaldag, de te betalen kapitaaltranche, de te betalen intresten, het totaal van de lasten en de nog resterende schuld. 2. Het leveren, ten behoeve van de opmaak van het budget, van een tabel van de leningen en een (geglobaliseerde) evolutie van de schuld opgemaakt op minimum 6 jaar, uiterlijk eind augustus. De tabel van de leningen bevat minimaal de gegevens zoals vermeld in de aflossingstabel, gesorteerd per budgetsleutel, met dien verstande dat de toestand op 1 januari van het betrokken begrotingsjaar wordt geschetst. 3. Het leveren, ieder jaar uiterlijk in de loop van de maand januari, van een vooruitzicht van de leningslast van het dienstjaar per vervaldag. 4. Het leveren, zodra het bestuur hierom verzoekt, van de gegevens voor : - het geautomatiseerd boeken van intresten en aflossingen; - het automatisch bijhouden van de leningeninventaris, ter beschikking gesteld op informatorische wijze. Deze gegevens kaderen in het begrotings- en boekhoudkundig systeem van het bestuur, zoals vastgelegd in de huidige reglementering. 5. Een contactpersoon, belast met de opvolging van het leningsdossier, staat permanent ter beschikking van het bestuur. 6. Uiterlijk op 31 januari : een controletabel van de leningen ten behoeve van de jaarrekening. Deze tabel bevat, per 31 december van het dienstjaar, minimaal het identificatienummer, het bedrag van de lening, het omgezette bedrag van de lening, de resterende schuld, de voorziene tranche van het afgelopen dienstjaar, de betaalde tranche van het afgelopen dienstjaar, het verschil tussen de voorziene en de betaalde tranche van het afgelopen dienstjaar en de voorziene tranche van het volgende dienstjaar. 7. Het leveren, ten laatste 5 bankwerkdagen na de vervaldag, van een gedetailleerde opgave van de werkelijk betaalde interesten en aflossingen. 8. Het leveren, maandelijks, van een opgavestaat van de gedurende de voorbije maand herziene rentevoeten. De inschrijver garandeert in zijn antwoord punt per punt de beschikbaarheid van de administratieve dienstverlening. Van elk gevraagd document verstrekt de inschrijver een model in bijlage aan zijn antwoord. Dit om het bestuur toe te laten de kwaliteit ervan te evalueren. Alle hierboven vermelde gegevens kunnen aan het bestuur op informatorische wijze overgemaakt worden, en dit om hun integratie in de boekhoudkundige systemen te vergemakkelijken Gemeentebestuur Nevele Bestek lening voor financiering van investeringen pag.12

13 (betreffende informatorische dienstverlening dienen de noodzakelijke protocollen met de informaticacentra op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld te worden). Het bestuur verbindt er zich toe over het nodige materieel en de nodige software te beschikken bij de ontvangst en de exploitatie van deze gegevens. De inschrijver zal het bewijs moeten leveren (door referenties, attesten) dat hij in staat is deze informatorische dienst te leveren. Indien de modeldocumenten en/of bewijzen al in het bezit zijn van het bestuur en een actualisering niet noodzakelijk is, vermeldt de inschrijver dit in zijn offerte en is hij niet meer gehouden deze te leveren. Wanneer de inschrijver er niet in slaagt de hier vermelde dienstverlening te leveren, heeft het bestuur het recht zonder enige kosten de lening vervroegd op te zeggen. Gemeentebestuur Nevele Bestek lening voor financiering van investeringen pag.13

14 INSCHRIJVINGSFORMULIER Bestek lening voor financiering van investeringen van 30 september 2014 Omvat 4 pagina s OF - De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit : Woonplaats : (land, gemeente, straat, nummer) - De rechtspersoon: (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, BTW en RPR-nummer, nationaliteit, maatschappelijke zetel) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n), krachtens de volmacht gepubliceerd op in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad / krachtens de volmacht gevoegd in bijlage 1. - DE AANGEBODEN PRIJS De inschrijver verbindt zich ertoe, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek, de opdracht, uit te voeren tegen de volgende voorwaarden : 1. DE OMZETTING IN LENING Categorie Geraamd Bedrag Lening op 20 jaar EUR vast Rentevoetherziening Interestperiodiciteit trimesterieel Marge t.o.v. de IRS ask duration Waar nodig zal de aldus bekomen rentevoet geconverteerd worden in functie van de gekozen betalingsperiodiciteiten. Toegepast op datum van../../... geeft dit, ter indicatieve titel : IRS ask duration Marge Nominale rentevoet op jaarbasis Gemeentebestuur Nevele Bestek lening voor financiering van investeringen pag.14

15 2. DE UITTREDINGSVERGOEDING De uittredingsvergoeding per resterend jaar bedraagt: basispunten. 3. MODALITEITEN MET EEN INVLOED OP DE FINANCIERINGSKOST 1. OPTIMALISATIES EN FLEXIBILITEITEN Gelieve bij uw offerte te voegen onder duidelijk vermeld apart onderdeel. 2. ACTIEF SCHULDBEHEER Gelieve bij uw offerte te voegen onder duidelijk vermeld apart onderdeel. 2. DE WAARBORG Notoriëteit DIENSTVERLENING DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING TE LEVEREN GEDURENDE DE VOLLEDIGE DUUR VAN DE LENINGEN 1. Het leveren van een bijgewerkte stand en een globale maandelijkse staat Vandaag beschikbaar 2. Gedetailleerde berekening van de te betalen interesten 3. Aflossingstabel na omzetting (elektronisch) 4. Inventaris van de schuld 5. Vooruitzicht leningslast 6. Automatisch bijhouden van de leningeninventaris / geautomatiseerd boeken van interesten en aflossingen Gemeentebestuur Nevele Bestek lening voor financiering van investeringen pag.15

16 7. Contactpersoon 8. Controletabel van de schuld 9. Opgave van de tranches en interesten 10. Maandelijkse opgave van de herzieningen BIJLAGEN Aflossingstabel (cfr. Artikel 18) modeldocumenten administratieve dienstverlening en beschrijving (indien nog niet in bezit van de aanbestedende overheid cfr. Artikel 25) indien nog niet doorgestuurd bij de kwalitatieve selectie: attesten waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale en fiscale (vennootschapsbelasting en B.T.W) bijdragen volgens de artikelen 62 en 63 van het K.B.P. verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren; een beschrijving van de door de inschrijver genomen maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te verzekeren. Het personeel belast met uitvoering van de opdracht is van... nationaliteit. De inschrijver machtigt de aanbestedende overheid om alle nuttige inlichtingen van financiële of morele aard in te winnen omtrent de ondergetekende bij andere organismen of instellingen. Deze offerte behelst de verbintenis om op eenvoudig verzoek en binnen de kortst mogelijke tijd aan het bestuur de documenten en attesten te laten geworden waarvan het de voorlegging op grond van het bestek eist. Gegeven te... de (naam en handtekening inschrijver) Gemeentebestuur Nevele Bestek lening voor financiering van investeringen pag.16

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2015-1/17

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANBESTEDENDE OVERHEID. Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : afsluiten van leningen 1 voor de financiering van de buitengewone dienst van het dienstjaar.. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Bestek voor aanneming van diensten

Bestek voor aanneming van diensten Bestek voor aanneming van diensten Besteknummer: 2014/001/Venus Open offertevraag Voorwerp van de opdracht: Aangaan van leningen ter financiering van de aankoop van een pand gelegen Venusstraat 33 te 2000

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina s : Pagina 73, punt III.10 : toevoeging

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42 BB2013.034 BIJZONDER BESTEK VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN MONITORING AGENTS ALSOOK DE LEVERING VAN AGENTLESS LICENTIES VOOR HET DATACENTER VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie 2009-1/25

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie