Onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhandelingsprocedure met bekendmaking."

Transcriptie

1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANBESTEDENDE OVERHEID. Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : afsluiten van leningen 1 voor de financiering van de buitengewone dienst van het dienstjaar.. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Hoofdstuk I : Administratieve bepalingen 1. Toepasselijke reglementering De opdracht wordt afgesloten op basis van a) De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten evenals de wijzigende besluiten; b) het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren alsmede de wijzigende besluiten; De elektronische versie van de overheidsopdrachtenreglementering kan geraadpleegd worden op 2. Voorwerp van de opdracht De opdracht heeft als voorwerp leningen bestemd ter financiering van de uitgaven die werden ingeschreven of die zullen ingeschreven worden voor het dienstjaar.. Deze leningen zullen afgesloten worden op verschillende tijdstippen en in voorkomend geval na het afsluiten van het desbetreffende dienstjaar en kunnen een verschillende looptijd hebben. Nadere aanduidingen komen voor onder hoofdstuk II : technische bepalingen. Naast de eigenlijke financiële operatie heeft de opdracht ook betrekking op een administratieve en technische dienstverlening die moet toelaten dergelijke operaties op optimale wijze te integreren in het beheer van de aanbestedende overheid. Bijgevolg zal de offerte eveneens rekening houden met alle diensten die in onderhavig bijzonder bestek beschreven zijn. In dit oogpunt dient verwezen te worden naar artikel 6, 1 van de voormelde wet en inzonderheid de verplichting tot forfaitaire grondslag. Bijgevolg zal de aanbestedende overheid geen andere kosten ten laste nemen dan deze die 1 De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat de aanbestedende overheid niet kan gehouden worden tot andere verplichtingen of waarborgen dan deze die in het onderhavige bestek worden beschreven.

2 2 uitdrukkelijk beschreven zijn in onderhavig bijzonder bestek en in de offerte die er uit voortvloeit en die in voorkomend geval gewijzigd werd na onderhandeling. De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om een of meerdere afzonderlijke procedures uit te schrijven voor de financiering van de verrichtingen die ze zal bepalen en die niet in onderhavig bijzonder bestek inbegrepen zijn. 3. Aanbestedende overheid Adresgegevens 4. Gunningswijze De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 5. Wijze van vaststellingen van de prijzen Onderhavige opdracht is een opdracht volgens prijslijst in de zin van de artikelen 2, 1, 5 en 13 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, d.w.z. dat enkel de eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair zijn; door de eenheidsprijzen op de hoeveelheden van de verrichte prestaties toe te passen, wordt het te betalen bedrag vastgesteld. Zoals gepreciseerd in artikel 1 van hoofdstuk II (technische bepalingen) geeft de aanbestedende overheid immers geen globale bestelling bij de betekening van de opdracht, maar naargelang zijn behoeften en door gedeeltelijke bestellingen; bijgevolg is de opdracht een opdracht volgens prijslijst. De eenheidsprijzen bevatten alle kosten en heffingen die op de diensten wegen overeenkomstig art. 19, 3 van het koninklijk besluit van 15 juli Er kunnen dus geen dossier-, waarborg of beheerskosten gevraagd worden. 6. De inschrijvers worden verzocht hun offerte in te dienen op het formulier en de inventaris die gevoegd zijn bij onderhavig bijzonder bestek. In voorkomend geval dient rekening gehouden te worden met de bepalingen van artikel 80 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, meer bepaald dat wanneer dit formulier niet gebruikt wordt, het perfect overeenstemmen van het ter beschikking gestelde document en de documenten die hij zelf ingediend heeft, onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver valt.. De omslag met het inschrijvingsformulier, de inventaris en het attest van de R.S.Z. overeenkomstig art. 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dienen afgegeven te worden bij de aanbestedende overheid...bureel...toegankelijk alle werkdagen van...u. tot...u. ten laatste op... Opgelet : de offertes die met de post opgestuurd worden alsmede de offerte die na deze datum ingediend worden, worden niet aanvaard. 7. De offertes worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. 2

3 3 8. Verbintenistermijn van de offertes: 120 kalenderdagen 3

4 4 9. Gunningscriteria De prijs De performativiteit 70 punten 20 punten Om de aanbestedende overheid toe te laten dit criterium te evalueren wordt de inschrijver verzocht om een beschrijvende verklaring voor te leggen aangaande zijn voorstellen wat betreft de flexibiliteit op het gebied van de mogelijkheden van de lening ( inbegrepen de reserveringscommissie en de voorwaarden voor de vervroegde terugbetaling), het opvolgen van de financiële markten alsmede het opmerken van gunstige voorwaarden en de dynamische beheerstechniek van de leningen. De bijkomende diensten betreffende financiële ondersteuningen en ondersteuning op gebied van de informatica 10 punten 10.Onderhandelingen. De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat het niet in de bedoeling ligt van de aanbestedende overheid de aangeboden marges te onderhandelen. Deze mogelijkheid zal enkel overwogen worden bij gelijkwaardige offertes. Verder zullen de onderhandelingen enkel slaan op elementen uit de eigen offerte van elke inschrijver en niet op variante oplossingen aangeboden door andere inschrijvers. Het is bijgevolg voor de inschrijvers van het grootste belang alle voor de aanbestedende overheid interessante oplossingen onder de vorm van varianten in de offerte aan te bieden vermits dit de gunning van de opdracht zal beïnvloeden. Hoofdstuk II: Technische bepalingen 1. De leningen De leningen worden ingedeeld in categorieën volgens hun duur. Categorie 1 : leningen op...jaar : Globale raming :... in iedere categorie kunnen twee mogelijkheden worden onderscheiden de categorie heeft één enkele herzieningsmodaliteit : vaste rentevoet jaarlijkse herziening driejaarlijkse herziening vijfjaarlijkse herziening tienjaarlijkse herziening 1.2. de categorie heeft meerdere herzieningsmodaliteiten en is onderverdeeld in maximum 5 ondercategorieën : ondercategorie 1 : vaste rentevoet : raming :... ondercategorie 2 : jaarlijkse herziening : raming :... ondercategorie 3 : driejaarlijkse herziening : raming :... ondercategorie 4 : vijfjaarlijkse herziening : raming :... ondercategorie 5 : tienjaarlijkse herziening : raming :... 4

5 5 categorie 2 : leningen op...jaar. Globale raming :... enz aantal categorieën en/of ondercategorieën volgens de noodwendigheden telkens gevolgd door de aanduidingen zoals in categorie 1. In iedere categorie en tijdens de duur van de uitvoering van de opdracht zullen meerdere leningen kunnen worden afgesloten. De beoogde leningen zijn enkel bestemd voor de financiering van de uitgaven ingeschreven en vastgelegd op de buitengewone dienst (met inbegrip van de begrotingswijzigingen) van het dienstjaar... en onder voorbehoud van de bepalingen van hoofdstuk I, punt 2. De ramingen binden de aanbestedende overheid derhalve niet en een vermindering van de geraamde hoeveelheden geeft geen recht tot schadevergoeding van de dienstenverlener. Het totaal van alle categorieën kan beschouwd worden als een maximum. Bij overschrijding zal een nieuwe onderhandeling en desgevallend een nieuw beroep op de mededinging plaatsvinden. 2. Uitvoering van de opdracht De betekening van de afsluiting van leningen, eventueel voorafgegaan door een voorafname, zoals gepreciseerd in punt 5, in het kader van onderhavig bijzonder bestek zal gebeuren ten laatste op 31 december van het volgend jaar (bijvoorbeeld de leningen betreffende het dienstjaar 2013 kunnen ten laatste betekend worden op 31 december 2014). De hierboven vermelde globale ramingen zijn gebaseerd op de begrotingsinschrijvingen zoals die gekend zijn bij het opmaken van dit bijzonder bestek. Daarenboven dient rekening gehouden te worden met een gemiddeld realisatiepercentage dat kan vastgesteld worden op...% (eventueel gespecificeerd per categorie). De dienstenverlener kan vanaf 31 maart van het volgend dienstjaar (d.w.z. in het gegeven voorbeeld op ) informatie inwinnen over het maximum volume aan leningen dat nog zou besteld worden in de loop van dit tweede dienstjaar. Deze informatie zal zo snel mogelijk ter beschikking gesteld worden en brengt geen verplichtingen mee voor de aanbestedende overheid. Voorbeeld : Begrotingsjaar 2013 Categorie 1 : leningen op 5 jaar. Globale raming : Euro De leningen van deze categorie gebeuren tegen een vaste rentevoet. Categorie 2 : leningen op 15 jaar. Globale raming Euro ondercategorie 1 : driejaarlijkse herziening. Raming Euro ondercategorie 2 : vijfjaarlijkse herziening. Raming Euro ondercategorie 3 : tienjaarlijkse herziening. Raming Euro Gemiddeld realisatiepercentage : 70 % De gunning van de opdracht wordt aan de dienstenverlener betekend op Volgende operaties : 5

6 : bestelling lening Euro. categorie 2 ondercategorie : bestelling lening Euro categorie 2 ondercategorie : bestelling lening Euro categorie 1. (zie ook de mogelijkheid tot opnameperiode in punt 5) : de dienstenverlener bevraagt zich over het maximum aan leningen dat nog zou kunnen besteld worden laatste bestelling : De praktische modaliteiten van de communicatie tussen de aanbestedende overheid en de dienstenverlener mogen voorgesteld worden in de offerte en zullen ten laatste bepaald worden op het moment van de notificatie van de gunning. 3. Ter beschikking stelling voor elke categorie en/of ondercategorie a) De inschrijvers zullen in hun offerte de nodige termijn opgeven voor de ter beschikking stelling van de geleende gelden en eventueel de nodige termijn voor latere voorafname indien een opnameperiode werd gevraagd. Deze termijn mag niet meer bedragen dan 8 kalenderdagen. De inschrijver mag eventueel meerdere termijnen voorstellen in functie van de bedragen die hij voorstelt zonder het maximum van 8 kalenderdagen te overschrijden. b) Het ter beschikking stellen zal gebeuren op de meest geschikte wijze die de aanbestedende overheid moet toelaten om vanaf de terbeschikkingstelling de facturen met betrekking tot de kwestieuze investering te vereffenen. De praktische modaliteiten zullen bepaald worden na onderhandeling. 4. Wijze van prijsbepaling voor de leningen De rentevoet van de lening is de rentevoet tegen de welke de som van de geactualiseerde kasstromen op basis van de Euribor of IRS ask zéro-coupon rentevoeten gelijk is aan het initieel ontleende kapitaal, aangepast met de aangeboden plus/min marge uitgedrukt in basispunten (=0,01%). Deze marge blijft vast tot de eindvervaldag van de lening. De actualisatierentevoeten worden SPOT gefixeerd, dit betekent twee bankwerkdagen voor de consolidatie van de lening of de omzetting van de kredietopening in een lening, op basis van de IRS ASK rentevoeten, dagelijks afgebeeld op de website op de pagina IRS quotes EUR FIXING of de EURIBOR rentevoeten, dagelijks gepubliceerd op het Reuterscherm op de pagina EURIBOR01. De rentevoet van de lening wordt op consolidatie- en iedere herzieningsdatum berekend, conform de volgende formule: n C = CF t * df t 6

7 7 t=1 CF t =K t +I t voor t<n CF t = K t + I t + RSS t voor t=n Rentevoet van de lening = r + marge r: rentevoet die de actualisatie van de cash flows op basis van de Euribor of IRS ask zerocoupon rentevoeten, gelijkstelt aan het initieel ontleende kapitaal. Deze rentevoet wordt afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is tussen 0 en 4, wordt naar beneden afgerond, terwijl naar boven wordt afgerond indien de vierde decimaal begrepen is tussen 5 en 9. c: initieel ontleend kapitaal CF t :de cash flow (kasstroom) op tijdstip t K t :aflossing in kapitaal op tijdstip t I t : terugbetaling in intrest op tijdstip t Df t : actualisatiefactor op tijdstip t. De actualisatiefactor wordt berekend op basis van de IRS ask zéro coupon rentevoet van de overeenstemmende periode voor periodes groter dan 1 jaar. Voor periodes kleiner dan of gelijk aan 1 jaar worden de EURIBOR rentevoeten gebruikt. De actualisatiefactoren worden bepaald op basis van eenzelfde berekeningsbasis. Indien geen rentevoet met overeenstemmende periode bestaat, wordt hij geïnterpoleerd via de Cubic Spline methode. N: aantal periodes dat de rentevoet geldig is RSS t : resterend schuldsaldo na terugbetaling in kapitaal op tijdstip t De aldus bekomen rentevoet houdt rekening met de gekozen periodiciteit van betalingen. De berekeningsbasis van de intrestbetalingen is actual/365. De inschrijver zal behalve de toegepaste marge ook een indicatieve rentevoet meedelen berekend volgens deze methode, op basis van de Euribor of IRS ASK rentevoeten gepubliceerd vier bankwerkdagen voor de datum waarop de offertes moeten ingediend worden. Indien de referentievoeten niet of niet meer zouden gepubliceerd worden, of indien ze niet meer representatief of niet correct zouden zijn, zullen ze vervangen worden door gelijkwaardige referentievoeten met betrekking op de financiering op korte of lange termijn. De marges in meer of in min zouden bijgevolg kunnen aangepast worden in functie van de nieuwe referenties. 5. Bijzondere modaliteit : opnameperiode 7

8 8 Voor de leningen die ze zal aanduiden en in afwachting van omzetting in lening mag de aanbestedende overheid gedeeltelijke opnameperiodes vragen. De aanbestedende overheid zal deze bijzondere modaliteit specificeren bij elke bestelling. De ter beschikking stelling zal gebeuren overeenkomstig punt 3 van dit hoofdstuk. De opnameperiode bedraagt maximum 1 jaar en kan een maal verlengd worden op vraag van de aanbestedende overheid. De opnameperiode is niet inbegrepen in de duur van de lening. De opname wordt gebruikt voor de betaling van de facturen tijdens de uitvoering van de opdrachten van werken, leveringen of diensten waarvoor de financiering gevraagd is. De opname wordt afgesloten ofwel op vraag van de aanbestedende overheid vóór de uiterste datum van een jaar of twee jaar indien de verlenging gevraagd werd; ofwel automatisch op de uiterste datum van een jaar of twee jaar. Indien op de uiterste datum van een of twee jaar niet opgenomen bedragen overblijven kan de aanbestedende overheid beslissen het beschikbaar saldo geheel of gedeeltelijk op te nemen om de betaling van de investeringen die gedekt zijn door de lening, verder te zetten; de opname te beperken tot het werkelijk opgenomen bedrag. De betaling van de intresten gebeurt bij het einde van de termijn en trimestrieel. 6. Wijze van prijsbepaling voor de opnameperiode A. Gedurende de opnameperiode De mededinging heeft betrekking op een vast percentage (marge) tijdens de duur van de opname ten opzichte van een schommelende rentevoet. Deze intrestvoet gedurende de opnameperiode is de dagelijks gepubliceerde EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 maanden aangepast met de marge in meer of in min. De dagelijkse intrestvoet die toepasselijk is op elk dagelijks debet saldo van de rekening «opname» zal telkens vastgesteld worden op basis van de EURIBOR 3 maanden op basis ACT/360 die dagelijks gepubliceerd wordt op het Reutersscherm op de pagina EURIBOR01. De inschrijvers worden verzocht in hun offerte de modaliteiten mee te delen die moeten toelaten een gemakkelijke controle uit te voeren van de toepassing van de rentevoet tijdens de uitvoering van de opdracht. Het door de inschrijver opgegeven percentage zal uitgaan van de betaling der intresten op het einde van de termijn en per trimester (data : 1 april, 1 juli, 1 oktober en 31 december). Voor de berekening der intresten zal de formule rekening houden met het werkelijk aantal dagen op basis van een jaar van 360 dagen (ACT/360). B. Omzetting in voorschot op vaste termijn (straight loan) gedurende de opnameperiode De intrestvoet zal uitgedrukt worden in verhouding tot de EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) van overeenstemmende duur op basis ACT/360, die dagelijks gepubliceerd wordt op het Reutersscherm op de pagina EURIBOR01 twee 8

9 9 bankwerkdagen voor elke omzetting of vernieuwing van een straight loan aangepast met het toegestaan percentage (marge). Elke straight loan zal minimum Euro bedragen en een minimum duur van een week hebben. De inschrijvers worden verzocht hun voorstellen te laten kennen inzake de toepasselijke referentievoet in geval de duur van de straight loan niet overeenstemt met een gepubliceerde duur zoals hierboven aangegeven. 7. Terugbetaling van het kapitaal van de lening in schijven en betaling van de intresten. Iedere schijf stemt overeen met het gedeelte van het kapitaal begrepen in een constante annuïteit berekend tegen de rentevoet toegepast op de lening. De eerste schijf zal vervallen een jaar na omzetting van de opname in lening op een der volgende data: 1 april, 1 juli, 1 oktober of 31 december. De volgende schijven volgen elkaar op met een jaar interval. De intresten van de lening, berekend tegen de rentevoet zoals bepaald in hoofdstuk II, artikel 4 zullen semestrieel betaald worden op 1 juli en 31 december. De praktische modaliteiten die de aanbestedende overheid moeten toelaten te gepaste tijde alle nodige maatregelen te nemen om aan zijn verplichtingen te voldoen zullen vastgesteld worden na onderhandeling en kunnen, in voorkomend geval, de diensten die beoogd worden in punt 11 vervolledigen. 8. Reserveringscommissie Een reserveringscommissie op het niet opgenomen gedeelte kan gevraagd worden tijdens de opnameperiode. De inschrijver vermeldt de gevraagde rentevoet berekend op jaarbasis. De betaling van de reserveringscommissie gebeurt na het vervallen van de termijn. De reserveringscommissie zal gelijktijdig aangerekend worden met de intresten op de kredietopening. De berekeningswijze is actual/ Vervroegde terugbetaling van het geheel of een gedeelte van de lening. De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor op een vervroegde terugbetaling van het kapitaal. De inschrijvers worden uitgenodigd om de modaliteiten van dergelijke terugbetaling mee te delen zoals opzegtermijn - vergoeding en de berekeningswijze ervan... Dergelijke mogelijkheid van vervroegde terugbetaling is in elk geval mogelijk op de eventuele herzieningsdata. 10)Varianten/Opmaken van de offertes De varianten zijn toegelaten voor zover de inschrijver tenminste een offerte aanbiedt voor de voorziene prestaties. Zoals vermeld in Hoofdstuk I punt 9 zullen de voor de 9

10 10 aanbestedende overheid interessante varianten een beslissende factor vormen bij de gunning van de opdracht. De inschrijvers moeten prijs indienen voor alle categorieën van leningen die in het bestek werden opgenomen en in voorkomend geval specifieke modaliteiten voorzien indien verscheidene categorieën worden gegund. Er wordt aan herinnerd dat de aanbestedende overheid van zijn kant in het kader van een onderhandelingsprocedure het recht heeft een dienstenverlener per categorie van lening aan te duiden. 11)Administratieve en technische ondersteuning Minimaal gewenste dienst het leveren, tijdens de opnameperiode, van een op ieder ogenblik bijgewerkte stand van het krediet en een globale maandelijkse staat van alle, niet afgesloten, individuele rekeningen het leveren samen met de offerte van een aflossingstabel voor een lening van Euro (omzetting van de lening op 1/7, eerste betaling van de intresten na 6 maanden, eerste terugbetaling van kapitaal na 12 maanden) die volledig integreerbaar is in de budgettaire en boekhoudkundige organisatie van de aanbestedende overheid. Basis voor de berekening van de intresten: 5% het leveren, bij elke interestafrekening tijdens de opnameperiode, van een gedetaillerd overzicht van de te betalen interesten het leveren, per lening, van een aflossingstabel die volledig kadert in het begrotingsen boekhoudkundig systeem van het bestuur zoals vastgelegd in de reglementering. Dit gebeurt onverwijld na de omzetting in een lening. Deze aflossingstabel bevat minstens volgende gegevens : het identificatienummer, de economische en functionele codificatie, de aanvangs- en einddatum van de lening, hert aanvangskapitaal, de duur van de lening, de rentevoet, een tabel met per resterend jaar : de te betalen kapitaaltranche, de te betalen interesten, de totale lasten en het resterend saldo het leveren tegen uiterlijk einde augustus ten behoeven van de opmaak van de begroting en van de begrotingswijziging, van een tabel van de leningen en van de evolutie van de schuld. De evolutie van de schuld moet minstens een periode van zeven jaar beslaan (het dienstjaar, de twee voorafgaande jaren en de vier volgende jaren). De tabel van de leningen bevat minimaal de gegevens zoals vermeld in de aflossingstabel, gesorteerd per functionele code, met dien verstande dat de toestand op 1 januari van het betrokken dienstjaar wordt geschetst het leveren, elk jaar in de loop van januari, van een vooruitzicht van de leningslasten van het lopend dienstjaar per vervaldag en per functie en, ten laatste 5 werkdagen na de vervaldag, van een gedetailleerd overzicht van de werkelijk betaalde intresten en aflossingen het leveren, zodra het bestuur hierom verzoekt, van de gegevens voor : A. het geautomatiseerd boeken van interesten en aflossingen B. het automatisch bijhouden van de leningeninventaris 10

11 11 ter beschikking gesteld via informatorische wijze. Deze gegevens kaderen in het begrotings- en boekhoudkundig systeem van het bestuur, zoals vastgelegd in de reglementering Een contactpersoon belast met het opvolgen van de lening is permanent ter beschikking van de aanbestedende overheid Het leveren, in de loop van de maand januari, ten behoeven van de opmaak van de jaarrekening, van een controletabel van de leningen. Deze tabel bevat per 31 december van het dienstjaar : het identificatienummer, het bedrag van de lening, het omgezet bedrag van de lening, het resterend verschuldigd saldo, de voorziene schijven van het afgelopen dienstjaar, de werkelijk betaalde schijven van het afgelopen dienstjaar, het verschil tussen de voorziene en betaalde schijven van het lopend dienstjaar en de schijven die in het volgend dienstjaar voorzien zijn Overzicht van de intresten en de terug te betalen schijven door de subsidiërende overheid. Voor de leningen waarvoor de tussenkomst van een derde in de laste is voorzien, zal een overzicht opgemaakt worden van de te recupereren bedragen (zowel globaal als gedetailleerd). Al de hierboven vermelde gegeven dienen te worden overgemaakt in een vorm die verenigbaar is met de programmatuur die door de aanbestedende overheid wordt gebuikt. De noodzakelijke protocollen voor het overmaken van de gegevens aan de informaticacentra zijn op eenvoudige aanvraag beschikbaar. De inschrijver garandeert in zijn offerte de beschikbaarheid van de gewenste minimale dienst punt per punt. De inschrijver voegt als bijlage bij zijn offerte een model van elke gevraagde lijst/tabel met een beschrijving die de aanbestedende overheid moet toelaten de kwaliteit ervan te evalueren. Deze bepaling is niet meer van toepassing in geval het model reeds in het bezit is van de aanbestedende overheid. In geval de inschrijver gedurende de periode van het contract niet meer in staat is de minimale dienstverlening waartoe hij zich verbonden heeft, te leveren, heeft de aanbestedende recht, na vaststelling bij aangetekende brief, het contract eenzijdig te verbreken mits een opzeg van een maand en de vervroegde terugbetaling van het resterend verschuldigd saldo zonder wederbeleggingsvergoeding. De bijkomende dienst De inschrijver kan eveneens in zijn offerte de diensten die hij kan aanbieden en die betrekking hebben op de kredieten en die verder gaan dan de gewenste minimale diensten opgeven. 12) Dossier-, waarborg en beheerskosten Er kunnen geen dossier-, waarborg of beheerskosten gevraagd worden. 11

12 12 Bijlagen: - Offerteformulier - Inventaris 12

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : Afsluiten van leningen voor de financiering van de investeringsdienst van het dienstjaar 2006 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Hoofdstuk 1 : Administratieve

Nadere informatie

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW DE PANNE BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer AC 92 sub 24 lening ter financiering van sociaal bouwproject Stationsstraat - Pastorieweg van 21 december

Nadere informatie

BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN

BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN Typecontract leningen VLOFIN/VVSG - 1 CONTACT Leidende ambtenaar bij

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR : STAD EEKLO BESTEK NUMMER : 11 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/13 INZAGE BESTEK Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/ VVSG versie 2009-1/15

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cvba Reynaertpark 207 9100 Sint-Niklaas Telefoon +323 780 58 48 Fax +323 766 07 58 BESTEK NUMMER : 1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Pagina 1 van bestek lening 2013 gemeentebestuur Kapellen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree BESTEK NUMMER : Typebestek 2011 - aangepast OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG

Nadere informatie

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht:

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht: PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gemeente Nevele Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Tel : 09/321.92.10 Fax : 09/321.92.19 E-mail : jurgen.dejaeghere@nevele.be BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Nummer 2010/2 van 14/09/2010 2 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch beschikbaar

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANGAAN LENINGEN TOT FINANCIERING BUITENGEWONE UITGAVEN BEGROTING 2012 VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK EN AAN DE GEMEENTE VERBONDEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING. Nummer FIN2015001 van 09/06/2015

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING. Nummer FIN2015001 van 09/06/2015 AANBESTEDENDE OVERHEID : ILvA BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING Nummer FIN2015001 van 09/06/2015 Voorwerp van de opdracht : De financiering van buitengewone

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: Rusthuizen Z.A. Zuid-Limburg v.z.w. Clement Cartuyvelsstraat 5a 3800 Sint-Truiden Datum: 31 oktober 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: HELI-14001 OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn gebonden te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden aangetoond

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Gelet op het ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van een instellingen voor bejaardenopvang.

Gelet op het ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van een instellingen voor bejaardenopvang. NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 8 JANUARI 2008 Aanwezig: Marc Reynders - voorzitter Sonja Surkyn - afgevaardigde schepen Godelieve Pernet, Marleen Van Thielen, Brenda Noels, Mouche De

Nadere informatie

Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem

Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem WZC Ter Burg vzw WZC Ter Burg Burggrachtstraat 1 1930 Nossegem BIJZONDER BESTEK NR 2014.001 BESTEK VOOR EEN DIENSTENOPDRACHT FINANCIERING VAN HET PROJECT: VERNIEUWBOUW VAN WZC TER BURG OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GEMEENTE GAVERE BESTEK NUMMER 487.1-2012 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPENBARE AANBESTEDING Beschikbaarheid

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGEN BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2015-1/17

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG versie 2013-1/15

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN Opdrachtgever: VZW Schoolbestuur St.-Paulus Datum: 05/06/2015 BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN KREDIET Besteknummer: St.-Paulus/2015/001 OPEN AANBESTEDING Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2016-1/17

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Aanbestedende overheid: OCMW Oostkamp, Dorpsplein 1, 8020 Oostkamp Omschrijving

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/12 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN. Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN. Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW TERVUREN BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht : FINANCIERING 2 HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GEMEENTE GAVERE BESTEK NUMMER 487.1-2014 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPEN AANBESTEDING Beschikbaarheid

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor diensten

Open offerteaanvraag voor diensten 1 OCMW ROESELARE Gasthuisstraat 10 8800 ROESELARE Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. 2013-399 aangaan van leningen in functie van de thesaurietoestand Openingszitting: op 8 januari 2014 om 11.00

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007.

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007. ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008.

ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008. ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN SEMINARIESTRAAT 2 9000 GENT

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN SEMINARIESTRAAT 2 9000 GENT 1 OPENBARE AANBESTEDING BESTEKNUMMER DRG 10 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM- METHODIEK ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Sint-Lodewijk Brugge 0419.335.156 Datum: 26 februari 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2014/001 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Berlare BESTEK NUMMER : 2016/FIN/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Berlare BESTEK NUMMER : 2016/FIN/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Berlare BESTEK NUMMER : 2016/FIN/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch beschikbaar

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: vzw K.A.S.O.G, Collegelaan 1, 3600 Genk Datum: 06/07/2015 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/2 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Herentals BESTEK NUMMER : OCMW/AR-JV/2016 OPEN AANBESTEDING

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Herentals BESTEK NUMMER : OCMW/AR-JV/2016 OPEN AANBESTEDING OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Herentals BESTEK NUMMER : OCMW/AR-JV/2016 OPEN AANBESTEDING OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2016-1/16

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Don Bosco Onderwijscentrum BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/1 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn gewaarborgd krediet ter financiering

Nadere informatie

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT Aangaan van een lening ter financiering van een project van grondbeleid door IGEAN BRE08027 Open aanbesteding Inhoudstafel 1. Algemene Inlichtingen... 3 1.1. Aanbestedende

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep 2015 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN OPDRACHTGEVENDE BESTUREN : Stadsbestuur van Gent, Hulpverleningszone Centrum en vzw Muziekcentrum De Bijloke

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN OPDRACHTGEVENDE BESTUREN : Stadsbestuur van Gent, Hulpverleningszone Centrum en vzw Muziekcentrum De Bijloke OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN OPDRACHTGEVENDE BESTUREN : Stadsbestuur van Gent, Hulpverleningszone Centrum en vzw Muziekcentrum De Bijloke BESTEK NUMMER : KASDS 16/01 OPEN AANBESTEDING Opmerking: voor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur EcoWerf

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2015 De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2015 De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2015 De Watergroep 2015 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Brugge BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Brugge BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Brugge BESTEK NUMMER : 15-01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2015-1/15 BESCHIKBAARHEID BESTEK

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANVRAAG VAN KREDIETEN TER FINANCIERING VAN DE VOORZIENINGEN EN SCHOLEN VAN DE ORGANISATIE BROEDERS VAN LIEFDE EN VAN DE BELENDENDE

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie

De aanrekening van de reserveringscommissie gebeurt maandelijks, trimesterieel, semesterieel of jaarlijks.

De aanrekening van de reserveringscommissie gebeurt maandelijks, trimesterieel, semesterieel of jaarlijks. Algemene clausules en voorwaarden van toepassing op de kredieten toegekend door de financiële instelling in het kader van artikel 18 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

OPNAME VAN LENINGEN VOOR EEN BEDRAG VAN EUR VOOR FINANCIERING VAN HET INVESTERINGSPROGRAMMA GUNNINGSVERSLAG

OPNAME VAN LENINGEN VOOR EEN BEDRAG VAN EUR VOOR FINANCIERING VAN HET INVESTERINGSPROGRAMMA GUNNINGSVERSLAG OPNAME VAN LENINGEN VOOR EEN BEDRAG VAN 2.450.000 EUR VOOR FINANCIERING VAN HET INVESTERINGSPROGRAMMA 2016 - GUNNINGSVERSLAG Op 22/11/2016 om 10 uur, uiterlijk tijdstip tot indienen van offertes, werd

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

BESTEK. Syntra AB Financiering van nieuwe Campus Metropool Syntra AB

BESTEK. Syntra AB Financiering van nieuwe Campus Metropool Syntra AB BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG Syntra AB Financiering van nieuwe Campus Metropool Syntra AB nummer - FIN - 01 Uiterste datum voor indiening Offerte: 12 juni 2014 om 11.00 uur Adres indiening van de Offerte

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Katholiek Basisonderwijs Lochristi - Zaffelare Datum: 25 september 2016 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: WW-Zaffelare Lening 2016-1 OPEN AANBESTEDING Voorwerp van de

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek Directoraat C - Middelen L - 2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING N INLO.AO-2013-019-LUX-UTB-02 DIENSTVERLENING OP

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 22 maart 1993 O. ref. : Dienst Hypothecaire kredieten V. Geerdens - toestel 106 59.317/PC/MS Bijlagen : Uitvoeringsbesluiten x 3 Herwerkte nota betreffende

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever : GasthuisZusters Antwerpen (GZA) vzw Datum: 24 MAART 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: Fin. 2014/1 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van kredieten

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel Page 1 sur 8 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Handtekening Inhoudstafel Einde 4 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies Franstalige versie

Nadere informatie

Gelet op artikel 84 1 van de wet van 8 juli 1976 op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Gelet op artikel 84 1 van de wet van 8 juli 1976 op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 3 APRIL 2007 Aanwezig: Marc Reynders - voorzitter Godelieve Pernet, Marleen Van Thielen, Brenda Noels, Mouche De Block, Roger Seys, Yvo Verherstraeten,

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Open Universiteit Nationale identificatie: 331569381 Postadres: Valkenburgerweg

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN IN BERLAAR 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN

REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen aan scholen met vestiging op het grondgebied van de stad Antwerpen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie