IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT"

Transcriptie

1 IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT Aangaan van een lening ter financiering van een project van grondbeleid door IGEAN BRE08027 Open aanbesteding

2 Inhoudstafel 1. Algemene Inlichtingen Aanbestedende overheid Voorwerp van de opdracht Aard van de opdracht Wetgeving Gunningswijze Procedureverloop Communicatie Informatie Administratieve bepalingen Toegangsrecht Financiële en economische draagkracht Technische en beroepsbekwaamheid Gunningscriteria Vormvereisten Indiening Verbintenistermijn Documenten Wijze van prijsbepaling en prijsherziening Contractuele bepalingen Toezicht Vertrouwelijkheid Onvoorziene omstandigheden Ingebrekestelling Rechtskeuze Niet overdraagbaarheid Vergissingen - leemten Technische bepalingen Bijlagen Pagina 2

3 1. Algemene Inlichtingen 1.1. Aanbestedende overheid IGEAN dienstverlening Doornaardstraat 60 Tel: 03/ Fax: 03/ Wommelgem België 1.2. Voorwerp van de opdracht Perceel titel: De financiering van een investering en de erbij horende diensten Beschrijving: - lening met een duurtijd van 5 jaar met mogelijke verdaging van 2 keer 1 jaar en een 3 jaarlijkse rentevoetherziening - gemeente Brecht, project Bedrijventerrein Klein Veerle voor de aankoop van eigendommen, kadastraal gekend onder 4de afdeling, sectie D, nrs. 765 N2,768 E, 766 D, 766 F2, 765 K2, 751 W en deel van 750 W met een gezamelijke oppervlakte van m² - bedrag: euro - periodiciteit interestaanrekening en reserveringscommissie tijdens de kredietopening: trimestrieel - omzetting naar lening op 30/6 of 31/12 na de volledige opname van de lening - periodiciteit van de interestaanrekening: - zesmaandelijks op 30/06 en 31/12 met kapitalisatie gedurende eerste 3 jaar. - berekeningswijze kapitaalaflossing - eenmalige tranche op de eindvervaldag Aard van de opdracht Het geheel van de opdracht wordt beschouwd als een aanneming van: Diensten Perceel titel: Aard: De financiering van een investering en de erbij horende diensten Diensten 1.4. Wetgeving Op deze aanneming is de volgende wetgeving van toepassing: De Wet van 15 juni 2006 en latere wijzigingen en aanvullingen betreffende de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen en aanvullingen betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen en aanvullingen betreffende de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (enkel artikel 9 2 en 3 is van toepassing), De wet van betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, Omzendbrief van 3 december 1997 Overheidsopdrachten Financiële diensten bedoeld in categorie 6 van bijlage 2 bij de wet van 24 december 1993: bank- en beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten, met uitzondering van de punten 3 tot en met 6, Omzendbrief BA-98/04 van 23 juni 1998 aangaande sommige financiële diensten en andere aanbevelingen betreffende enige toepassingsproblemen i.v.m. de wetgeving op de overheidsopdrachten, enkel voor wat betreft punt II Het Belgische recht is van toepassing voor de interpretatie van de contractuele clausules en voor het bepalen van de rechten en plichten die niet door deze clausules geregeld zouden zijn. De berichten en terechtwijzingen, bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen en Europees Publicatieblad en die betrekking hebben op deze opdracht, maken integraal deel uit van de bestekbepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn Pagina 3

4 offerte Gunningswijze Gunningswijze: Open aanbesteding Nieuwe werken of diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken of diensten kunnen binnen de voorwaarden van artikel 26 1, 2, b) van de Wet van 15 juni 2006 gegund worden aan de aannemer die onderhavige opdracht toegewezen heeft gekregen Procedureverloop De gunningprocedure bestaat uit één enkele fase en begint met de selectie van betrouwbare en geschikte inschrijvers gevolgd door de beoordeling van de offertes. De betrouwbaarheid en geschiktheid van de inschrijvers wordt onderzocht op basis van het toegangsrecht, de toepasselijke selectiecriteria en andere voorwaarden bepaald in dit bestek. De offertes van de geselecteerde inschrijvers worden onderzocht op regelmatigheid en op grond van prijs. De inschrijver met de laagste regelmatige offerte zal de opdracht toegewezen krijgen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht niet toe te wijzen en een nieuwe procedure te lanceren. De aanbestedende overheid zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen vooraleer de gunningbeslissing ter kennis te brengen van de gekozen inschrijver. Tijdens deze termijn hebben de niet-geselecteerde en niet-gekozen inschrijvers de mogelijkheid om de schorsing te verzoeken van de gunningbeslissing bij de bevoegde rechterlijke instanties Communicatie Ta(a)l(en) waarin alle communicatie (zowel in woord als in schrift) tussen de betrokken partijen zal gebeuren: Nederlands 1.8. Informatie De kandidaat-inschrijvers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over de procedure en de opdracht. De aanbestedende overheid zal de antwoorden aan iedereen die het bestek opgevraagd heeft, bezorgen. De antwoorden vormen samen met het bestek de basis voor de offerte. Contactpersoon/personen aan wie de vragen gesteld moeten worden: Dhr. Marc Lagauw tel: 03/ Pagina 4

5 2. Administratieve bepalingen 2.1. Toegangsrecht Overeenkomstig artikel 20 van de wet wordt in elk stadium van de gunningprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Overeenkomstig artikel 20 van de wet kan in elk stadium van de gunningprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die: 1 in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2 aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen; 3 bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4 bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 5 niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62; 6 niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63; 7 zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. Aandachtspunt: De combinatie van kandidaat-inschrijvers moet voor elke deelnemer, de bovenvermelde documenten indienen. Stukken die de kandidaat moet indienen: Het bewijs van het tegendeel wordt door de inschrijver geleverd door voorlegging van een verklaring op eer ondertekend door de inschrijver. Aan de inschrijver wiens offerte in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht, zal voor de toewijzing, gevraagd worden om de bewijsstukken i.v.m. de punten faillissement, veroordeling en belastingen in te dienen tot staving van de verklaring op eer. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, voldaan heeft op die datum aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is Financiële en economische draagkracht De kandidaat-inschrijver dient de financiële en economische draagkracht aan te tonen door onderstaande gevraagde referenties. Perceel titel: De financiering van een investering en de erbij horende diensten Referentie: Verklaring betreffende de omzet De kandidaat-inschrijver dient de financiële en economische draagkracht aan te tonen door een verklaring betreffende de omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste 3 boekjaren Technische en beroepsbekwaamheid Pagina 5

6 De opdrachtnemer zal zijn technische en beroepsbekwaamheid aantonen conform de artikelen 69 tot en met 72 van het KB van 15 juli Perceel titel: De financiering van een investering en de erbij horende diensten Referentie: 2.4. Gunningscriteria kwaliteit van de uitvoering van de opdracht De beschrijving om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te verzekeren moet gebeuren onder de vorm van een document, dat bij de offerte moet worden gevoegd. In dit document moet worden aangetoond dat de inschrijver in staat is om de gevraagde dienstverlening te leveren. Perceel titel: De financiering van een investering en de erbij horende diensten - Gunningscriterium: de aangeboden marge t.a.v. de opgegeven referentierentevoet na de omzetting van de lening Punten: 85,00 Beschrijving: de aangeboden marge t.a.v. de opgegeven referentierentevoet na de omzetting van de lening. - Gunningscriterium: de aangeboden marge t.a.v. de opgegeven referentievoet tijdens de opnemingsperiode Punten: 10,00 Beschrijving: de aangeboden marge t.a.v. de opgegeven referentievoet tijdens de opnemingsperiode. - Gunningscriterium: de reserveringscommissie Punten: 5,00 Beschrijving: de reserveringscommissie 2.5. Vormvereisten Er moet gebruik gemaakt worden van de bij dit bestek gevoegde formulieren. Indien deze niet gebruikt worden, moet op ieder van de ingediende documenten verklaard worden dat het document conform het bij het bestek behorend model is. De te vermelden verklaring luidt als volgt: 'Ondergetekende, xxx, verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de aanbestedende overheid verstrekte formulier aanvraag voor deelname/offerteformulier en de samenvattende opmetingsstaat/inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door de aanbestedende overheid vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden.' De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ingevuld en ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, dan vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever(s). de gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijft of een afschrift van zijn volmacht. De inschrijver duidt duidelijk aan in zijn offerte welke informatie vertrouwelijk is en / of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag verspreid worden door de aanbestedende overheid Indiening Uiterste datum: Uiterste tijdstip: 10:00u De indiening gebeurt op papier. De indiening via elektronische middelen is verboden. De offertes worden in 2 exemplaren ingediend: 1 origineel en 1 kopie. De offerte op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: - de datum van de openingszitting, - het besteknummer of het opdrachtvoorwerp en eventueel de perceelnummers. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk 'offerte' wordt vermeld. Dit geheel wordt geadresseerd aan het adres vermeld in de opdrachtdocumenten. Pagina 6

7 De drager overhandigt de offerte aan de persoon die daartoe aangewezen is door de aanbestedende overheid of deponeert ze in de daartoe bestemde offertebus. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. Adres voor indiening: Doornaardstraat Wommelgem België Adres voor opening: 2.7. Verbintenistermijn Doornaardstraat Wommelgem België De inschrijvers blijven tijdens de verbintenistermijn gebonden door hun offerte. De verbintenistermijn begint te tellen vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes. Aantal kalenderdagen waarop de verbintenistermijn wordt vastgelegd: Documenten De inschrijver dient volgende documenten in te dienen. Perceel titel: Titel doc.: Titel doc.: Titel doc.: De financiering van een investering en de erbij horende diensten documenten ivm de financiële en economische draagkracht Verklaring van omzet en de omzet betreffende de diensten waarvoor de opdracht gaat, over de laatste 3 boekjaren. kwaliteit van de uitvoering van de opdracht Beschrijving om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te verzekeren moet gebeuren onder de vorm van een document, dat bij de offerte moet worden gevoegd. In dit document moet worden aangetoond dat de inschrijver in staat is om de gevraagde dienst te leveren. verklaring op eer De inschrijver dient een verklaring op eer in te dienen met betrekking tot het toegangsrecht 2.9. Wijze van prijsbepaling en prijsherziening Onderhavige overeenkomst wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. Voor de wijze van de prijsbepaling en de prijsherziening wordt ook verwezen naar deel 3 Technische bepalingen. Pagina 7

8 3. Contractuele bepalingen 3.1. Toezicht Perceel: De financiering van een investering en de erbij horende diensten De aanbestedende overheid kan met alle geëigende middelen overal toezicht laten houden of controle laten uitvoeren op de voorbereiding of de uitvoering van de prestaties. De opdrachtnemer is verplicht alle noodzakelijke inlichtingen en faciliteiten aan de gemachtigden van de aanbestedende overheid te verstrekken voor het vervullen van hun taak. De opdrachtnemer kan zich op het door de aanbestedende overheid uitgevoerde toezicht of controle niet beroepen om van zijn aansprakelijkheid te worden ontheven wanneer de prestaties uit hoofde van één of ander gebrek naderhand zouden worden geweigerd. Door de aanbestedende overheid zal een leidend ambtenaar aangesteld worden die het toezicht en de controle van de opdracht op zich zal nemen. De identiteit en de precieze bevoegdheden van deze persoon zal bij aanvang van de opdracht, bekendgemaakt worden. Leidend Ambtenaar: Marc Lagauw Telefoon: Vertrouwelijkheid Perceel: De financiering van een investering en de erbij horende diensten De opdrachtnemer en de aanbestedende overheid die bij de uitvoering van de opdracht kennis hebben van informatie of documenten of gegevens van gelijk welke aard ontvangen die als vertrouwelijk worden aangemerkt en met name betrekking hebben op het voorwerp van de opdracht, de vereiste middelen voor de uitvoering ervan en op de werking van de diensten van de aanbestedende overheid, nemen de nodige maatregelen om te voorkomen dat deze informatie, documenten of gegevens aan derden worden medegedeeld die er geen kennis mogen van nemen. De opdrachtnemer die bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft van een tekening of model, knowhow, methode of een uitvinding toebehorende aan de aanbestedende overheid of gezamenlijk aan de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer, onthoudt zich van elke mededeling betreffende de tekening of het model, de knowhow, de methode of de uitvinding aan derden, tenzij die elementen het voorwerp uitmaken van de opdracht. De opdrachtnemer neemt in zijn contracten met de onderaannemers de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over die hij dient na te komen voor de uitvoering van de opdracht Onvoorziene omstandigheden Geldig voor alle percelen In beginsel heeft de opdrachtnemer geen recht op enige wijziging van de contractuele voorwaarden om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid. De opdrachtnemer kan nochtans, hetzij om verlenging van de uitvoeringstermijnen, hetzij, wanneer hij een zeer belangrijk nadeel heeft geleden, om een andere vorm van herziening of de verbreking van de overeenkomst vragen, door omstandigheden te doen gelden, die hij redelijkerwijze niet kon voorzien bij het indienen van de offerte of de sluiting van de opdracht, die hij niet kon ontwijken en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft gedaan. De opdrachtnemer kan het in gebreke blijven van een onderaannemer slechts aanvoeren in zoverre deze zich kan beroepen op omstandigheden die de opdrachtnemer zelf had kunnen inroepen indien hij zich in een gelijkaardige toestand zou hebben bevonden Ingebrekestelling Geldig voor alle percelen In gebreke blijven De opdrachtnemer wordt voor de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn: 1 wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten; 2 ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; 3 wanneer hij de geldig gegeven schriftelijke bevelen van de aanbestedende overheid niet naleeft. Al de tekortkomingen op de bepalingen van de opdracht, daarin begrepen het niet naleven van de bevelen van de Pagina 8

9 aanbestedende overheid, worden in een proces-verbaal vastgesteld, waarvan onmiddellijk bij aangetekende brief een afschrift aan de opdrachtnemer wordt verzonden. De opdrachtnemer dient zonder verwijl zijn tekortkomingen te herstellen. Hij kan bij aangetekende brief, te verzenden binnen de vijftien dagen volgend op de datum van verzending van het proces-verbaal, aan de aanbestedende overheid zijn verweermiddelen doen gelden. Zijn stilzwijgen na die termijn geldt als een erkenning van de vastgestelde feiten. Wanneer in hoofde van de opdrachtnemer tekortkomingen worden vastgesteld, stelt hij zich bloot aan sancties door toepassing van één of meer maatregelen. Straffen Elke gebrekkige uitvoering waarvoor niet in een bijzondere straf is voorzien, geeft aanleiding tot een algemene straf die: 1 eenmalig is en 0,07 procent bedraagt van de oorspronkelijke aannemingssom met een minimum van veertig euro en een maximum van vierhonderd euro, of 2 dagelijks is en 0,02 procent bedraagt van de oorspronkelijke aannemingssom met een minimum van twintig euro en een maximum van tweehonderd euro, wanneer de gebrekkige uitvoering onmiddellijk ongedaan moet worden gemaakt. Deze straf wordt toegepast vanaf de derde dag na de datum van afgifte van de aangetekende brief tot en met de dag waarop aan de gebrekkige uitvoering een einde werd gesteld door toedoen van de opdrachtnemer of van de aanbestedende overheid zelf. Vertragingsboeten De vertragingsboetes zijn onafhankelijk van straffen. Zij zijn eisbaar zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de uitvoeringstermijn zonder opstelling van een proces-verbaal en worden van rechtswege toegepast voor het totaal aantal dagen vertraging. Onverminderd de toepassing van de vertragingsboetes, vrijwaart de opdrachtnemer de aanbestedende overheid in voorkomend geval tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van zijn vertraging in de uitvoering van de opdracht. Ambtshalve maatregelen De ambtshalve maatregelen zijn: 1 het eenzijdig verbreken van de opdracht, in welk geval de aanbestedende overheid van rechtswege het geheel van de borgtocht als forfaitaire schadevergoeding verwerft of bij gebrek aan borgstelling een equivalent bedrag. Deze maatregel sluit de toepassing uit van iedere vertragingsboete op het deel waarop de verbreking slaat; 2 de uitvoering in eigen beheer van het geheel of van een deel van de niet-uitgevoerde opdracht; 3 het sluiten van één of meerdere opdrachten voor rekening met één of meerdere derden voor het geheel of een deel van de nog uit te voeren opdracht. De maatregelen onder het eerste lid, 2 en 3, worden getroffen op kosten en risico van de in gebreke gebleven opdrachtnemer. Nochtans vallen de vertragingsboetes en straffen die bij de uitvoering van een opdracht voor rekening worden toegepast, ten laste van de nieuwe opdrachtnemer. Overige sancties Onverminderd de in dit besluit bedoelde sancties, kan de in gebreke gebleven opdrachtnemer door de aanbestedende overheid voor bepaalde tijd van haar opdrachten worden uitgesloten. De betrokkene wordt vooraf gehoord om zich te verdedigen en de gemotiveerde beslissing wordt hem betekend Rechtskeuze Geldig voor alle percelen Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige opdracht. Indien enige bepaling van dit bestek niet rechtsgeldig mocht blijken, blijven de overige bepalingen in stand. De ongeldige bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de contracterende partijen zoveel als mogelijk benadert. De contracterende partijen erkennen alle bepalingen van het huidige bestek te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd Niet overdraagbaarheid Geldig voor alle percelen Voor elke overdracht van opdracht is de instemming van de gecedeerde partij vereist. Wanneer de opdracht wordt overgedragen door de opdrachtnemer, moet de overnemer aan de passende selectievoorwaarden voldoen om deze instemming te kunnen verkrijgen. In elk geval kan deze instemming slechts worden verkregen mits de essentiële voorwaarden van de opdracht Pagina 9

10 behouden blijven Vergissingen - leemten Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat ze de prijsberekening of de vergelijking van de offertes onmogelijk maken, meldt hij dit onmiddellijk en schriftelijk aan de aanbestedende overheid. Hij doet dit in elk geval ten minste 10 dagen voor de dag van de openingszitting, tenzij dit onmogelijk is door de inkorting van de termijn voor ontvangst van de offertes. De aanbestedende overheid oordeelt of de fouten of de leemten voldoende belangrijk zijn om de openingszitting te verdagen en, indien nodig, tot een aangepaste bekendmaking over te gaan. Pagina 10

11 4. Technische bepalingen Voorwaarden van de financiering via leningen Artikel 4.1 : Uitvoering van de opdracht, opnameperiode en omzetting in lening Dit artikel omschrijft het verloop van de totstandkoming van de nieuwe leningen. 1. Bestelperiode De gelden kunnen lening per lening gedurende 12 maanden te rekenen vanaf de dag na de sluiting van de opdracht ( art. 102 K.B.P. ) opgevraagd worden. De terbeschikkingstelling van de gelden gebeurt op een rekening kredietopening ten laatste twee bankwerkdagen na ontvangst door de inschrijver van het verzoek tot terbeschikkingstelling (via een bestelformulier) getekend door de leidend ambtenaar. Het eerste verzoek tot terbeschikkingstelling kan ten vroegste samen met de kennisgeving van de gunning worden overgemaakt, met dien verstande dat de gevraagde sommen ten vroegste de dag na de sluiting van de opdracht ter beschikking worden gesteld. Het minimumbedrag van een ter beschikkingstelling wordt vastgesteld op 2.500,00 EUR. 2. Opnameperiode De effectieve aanwending van het ter beschikking gestelde krediet op de rekening kredietopening, gebeurt tijdens de opnameperiode. Tijdens deze periode zal het bestuur het krediet opnemen door middel van het betalen van vorderingsstaten, facturen, etc, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen. Er is geen minimumbedrag per opneming vereist. De opnameperiode bedraagt 12 maanden en vangt aan twee bankwerkdagen na de terbeschikkingstelling van de gevraagde gelden. 3. Lening De omzetting naar een lening gebeurt bij : 1. Het beëindigen van de opname periode 2. Na de volledige opname van het krediet 3. Na ontvangst van de aanvraag van het bestuur tot omzetting van de kredietopening naar een lening Ligt de datum van het beëindigen van de opnameperiode, de datum van de volledige opname van het krediet of de datum van de ontvangst van die aanvraag van het bestuur tot omzetting naar een lening tussen 1/01 en 30/06, dan zal de omzetting op 30/06 gebeuren. Ligt bovenvermelde datum tussen 1/07 en 31/12, dan zal de omzetting op 31/12 gebeuren. Wanneer de omzetting naar een lening gebeurt op vraag van het bestuur of door het verstrijken van de opnameperiode, dan kan het bestuur vragen om het bedrag van de lening te verminderen tot het werkelijk opgenomen bedrag. Dit gebeurt zonder penalisatie voor het bestuur. Artikel 4.2 : Herzieningsperiodiciteit van de rentevoet De rentevoet wordt herzien volgens de periodiciteit zoals opgegeven in het overzicht van de te financieren investeringen (cfr. Artikel 3). Artikel 4.3 : Terugbetaling kapitaal en aanrekening van de intresten De leningen worden terugbetaald volgens de formule vermeld in Artikel 3. Alle kapitaaltranches en interesten worden door de inschrijver geboekt op het debet van de rekening-courant die de ontlener bij de inschrijver aanhoudt. De eerste kapitaaltranche vervalt 5 jaar na consolidatie (bullet krediet). De mogelijkheid bestaat om de terugbetaling met 2 keer 1 jaar te verdagen. De interesten van de lening, berekend tegen de rentevoet zoals bepaald in artikel 19 vervallen semestrieel 1 juli en 1 januari na de omzetting van de kredietopening in een lening. Vanuit begrotingsoverwegingen zal de vervaldag van 1 januari overal met datum 31 december van het vorige jaar genoteerd worden. De interestbetalingen gebeuren telkens na vervallen termijn. De intresten zullen evenwel gedurende de eerste 3 jaar worden gekapitaliseerd. De mogelijkheid dient voorzien te worden dat de betrokken gemeente op datum van renteherziening de lening overneemt tegen de overeengekomen voorwaarden. Artikel 4.4 : Wijze van prijsbepaling A. Tijdens de opnameperiode De rentevoet tijdens de opnameperiode is de dagelijkse EURIBOR 3 Maand (European Interbank Offered Rate) aangepast met de aangeboden plus/min marge, uitgedrukt in basispunten (=0,01%). De rentevoet toepasbaar op het dagelijks debetsaldo van de rekening kredietopening zal dagelijks vastgesteld worden op basis van de EURIBOR 3 Maand zoals die iedere dag wordt gepubliceerd op het Reutersscherm op de pagina EURIBOR01. De rentevoet houdt rekening met de eventuele penalisatie die wordt toegepast bij vermindering van de geraamde hoeveelheden. Pagina 11

12 De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "actual / 360". In het geval dat de opname van de lening na 6 maanden na de gunning van de lening gebeurt, bestaat de mogelijkheid dat de omzetting naar de lening een tijdje na de opnameperiode gebeurt. In voorkomend geval zal de intrest voor deze periode op dezelfde manier berekend worden als de intrest gedurende de opnameperiode. Voor de toekenning van de punten aangaande dit onderdeel van de prijs, is het volgende van toepassing : aan de inschrijver die de meest voordelige marge (uitgedrukt in basispunten = 0,01 %) met betrekking tot de EURIBOR heeft voorgesteld, wordt het maximum van het gewicht van dit onderdeel, zijnde 10 punten, toegekend; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken met deze marge; per verschil van 1 basispunt (=0,01 %) zal het maximum (10 punten) met 1 punt verminderd worden. B. Na de omzetting in lening De rentevoet van de lening is op basis van de IRS ask rentevoeten, dagelijks afgebeeld op de website op de snapshot pagina, via Post Trade Risk & Information Services - ICAP Information Midday IRS Snapshot (in geval van onbeschikbaarheid van de rentevoeten op de internet site, zullen de rentevoeten, gepubliceerd om 13:00 op het Reutersscherm op de pagina ICAPEURO, gebruikt worden) of de Euribor rentevoeten, dagelijks gepubliceerd op het Reutersscherm op de pagina EURIBOR01, aangepast met de aangeboden plus/min marge uitgedrukt in basispunten (= 0,01 %). Deze marge blijft vast tot de eindvervaldag van de lening. De actualisatierentevoeten worden SPOT gefixeerd, dit betekent twee bankwerkdagen voor de omzetting van de kredietopening in een lening, De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "reëel aantal dagen op 365". De inschrijver zal behalve de toegepaste marge ook een indicatieve rentevoet meedelen berekend volgens deze methode, op basis van de Euribor of IRS ASK rentevoeten gepubliceerd op 28/07/2014. Voor de toekenning van de punten voor dit onderdeel van de prijs, is het volgende van toepassing : - aan de inschrijver die de meest voordelige marge (uitgedrukt in basispunten = 0,01%) met betrekking tot de hierboven omschreven rentevoet «r «heeft voorgesteld, wordt het maximum, zijnde 85 punten toegekend; - de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken met deze marge; per verschil van 0,01% zal het maximum met 1 punt verminderd worden. Ingeval de referentierentevoeten niet of niet meer representatief zouden zijn, niet gepubliceerd zouden worden, foutief zouden blijken, of niet meer gratis toegankelijk worden, zullen ze worden vervangen door gelijkwaardige referenties met betrekking tot de langetermijn- of kortetermijnfinancieringen. Dit kan tot gevolg hebben dat de aangeboden plus/min marge ten opzichte van de nieuwe referentierentevoet moet worden aangepast. C. Reserveringscommissie Op de niet-opgenomen bedragen kan tijdens de opnameperiode een reserveringscommissie aangerekend worden. De inschrijver zal de rentevoet meedelen berekend op jaarbasis. De betaling van de reserveringscommissie gebeurt telkens na vervallen termijn. De reserveringscommissie wordt aangerekend op dezelfde dag als de interesten van de kredietopening. De berekeningsbasis is "actual / 360". Het bestuur kent een maximum van 5 punten toe op basis van volgende berekening : Aan de inschrijver die de meest voordelige rentevoet op jaarbasis wordt het maximum van het gewicht van dit criterium, zijnde 5 punten, toegekend; de rentevoet voorgelegd door de andere inschrijvers zal worden vergeleken met deze rentevoet; per verschil van 1 basispunt (=0.01%) zal het maximum (5 punten) met 0.5 punt verminderd worden Artikel 4.5 : Aflossingstabel Bij de inschrijving dient de inschrijver een aflossingstabel te leveren rekening houdende met de volgende modaliteiten: - opname van de lening op 30/07/ kapitalisatie van de intresten tot en met 31/12/ eerste intrestbetaling op 30/06/2018 terugbetaling kapitaal op 31/12/2019 Artikel 4.6 : Wederbeleggingsvergoeding Vervroegde terugbetalingen zijn mogelijk op de contractueel bepaalde herzieningsdata van de rentevoet, mits vooropzeg van 1 maand, en dit zonder aanrekening van een wederbeleggingsvergoeding door de inschrijver. Iedere niet-contractueel voorziene verrichting die een aanpassing van de aflossingstabel tot gevolg heeft, wordt gelijkgesteld met een wijziging van het voorwerp van de opdracht en mag beschouwd worden als een eenzijdige verbreking van het contract. In die gevallen heeft de inschrijver recht op een verbrekingsvergoeding gelijk aan het reëel geleden financieel verlies. Zie de bijlagen voor de berekening van het reëel financieel verlies. Artikel 4.7 : Dossier-, waarborg- en beheerskosten Er mogen geen dossier-, waarborg- of beheerskosten worden gevraagd. Artikel 4.8 : Waarborg door gemeenten De lening voor het project Bedrijventerrein Klein Veerle te Brecht zal gewaarborgd worden door de gemeente Brechtl. Gelieve een model van waarborgbesluit als bijlage bij uw offerte te voegen. Pagina 12

13 Artikel 4.9 : Vrije varianten en gedeeltelijke inschrijvingen Varianten en gedeeltelijke inschrijvingen zijn niet toegestaan. Artikel 4.10 : Intrest voor laattijdige betaling en invorderingskosten Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn ingevolge artikel 6 juncto 9 3 van het K.B.U. - de interesten voor laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend zoals voorzien in artikel 69 van het K.B.U. Artikel 4.11 : Vervroegde opeisbaarheid De inschrijver heeft het recht om de kredietopening of de lening vervroegd te beëindigen of te schorsen en de onmiddellijke terugbetaling te eisen van al zijn schuldvorderingen (kapitaal, interesten, reserveringscommissies, kosten en andere vergoedingen) in het kader van deze opdracht, in de volgende gevallen: - wanneer de betalingsachterstand oploopt tot meer dan 30 dagen; - wanneer het bestuur ophoudt te bestaan, transformeert van rechtspersoonlijkheid, fuseert (op welke wijze dan ook) met een andere rechtspersoon; - wanneer er een wijziging komt in de wettelijke of reglementaire bepalingen i.v.m. het financierings- en doteringsmechanisme van het bestuur met een sterk negatieve impact op de ontvangsten; - wanneer de gevraagde waarborgen niet rechtsgeldig gevestigd werden of kunnen worden, of wanneer één van de waarborgen, in de meest brede betekenis, waarover de inschrijver kan beschikken, verdwijnt, in waarde vermindert of gewijzigd wordt of wanneer daarvoor ernstig gevaar bestaat; De opzegging of schorsing gebeurt schriftelijk (per aangetekende zending, fax, ,..) en dit na voorafgaandelijke ingebrekestelling. De inschrijver is gerechtigd om bij opzegging of schorsing alle door het bestuur verschuldigde bedragen te debiteren van de rekening-courant. Artikel 4.12 : Andere kosten Naast de kosten vermeld in dit bestek worden er geen andere kosten aangerekend. Administratieve ondersteuning Artikel 4.13 : De administratieve diensten te verlenen gedurende de volledige duur van de lening De inschrijver levert zonder bijkomende kosten voor het bestuur volgende administratieve diensten: 1. Het leveren, tijdens de opnameperiode, van een op ieder ogenblik bijgewerkte stand van het krediet en een globale maandelijkse staat van alle, niet afgesloten, individuele rekeningen kredietopeningen. 2. Het leveren, bij elke interestafrekening tijdens de opnameperiode, van een gedetailleerde berekening van de te betalen interesten en commissie. 3. Het leveren, per lening, van een aflossingstabel die volledig kadert in het begrotingsen boekhoudkundig systeem van het bestuur, zoals vastgelegd in de huidige reglementering. Dit gebeurt onverwijld na de omzetting in een lening. Deze aflossingstabel bevat minstens volgende gegevens : het identificatienummer, de functioneel economische code, de aanvangs- en einddatum van de lening, het aanvangskapitaal, de duur van de lening, de rentevoet, een tabel met per vervaldag, de te betalen kapitaaltranche, de te betalen interesten, het totaal van de lasten en de nog resterende schuld. 4. Het leveren, ten behoeve van de opmaak van de begroting, van een tabel van de leningen en een (geglobaliseerde) evolutie van de schuld opgemaakt op minimum 6 jaar, uiterlijk eind augustus. De tabel van de leningen bevat minimaal de gegevens zoals vermeld in de aflossingstabel, gesorteerd per functionele code, met dien verstande dat de toestand op 1 januari van het betrokken begrotingsjaar wordt geschetst. 5. Het leveren, ieder jaar in de loop van de maand januari, van een vooruitzicht van de leningslast van het dienstjaar per vervaldag. 6. Het leveren, zodra het bestuur hierom verzoekt, van de gegevens voor : - het geautomatiseerd boeken van interesten en aflossingen; - het automatisch bijhouden van de leningeninventaris, ter beschikking gesteld op informatorische wijze. Deze gegevens kaderen in het begrotings- en boekhoudkundig systeem van het bestuur, zoals vastgelegd in de huidige reglementering. 7. Een contactpersoon, belast met de opvolging van het leningsdossier, staat permanent ter beschikking van het bestuur. 8. Bij de afsluiting van het dienstjaar en voor wie onderworpen is aan de Nieuwe Boekhouding : een controletabel van de leningen ten behoeve van de jaarrekening te leveren in de maand januari. Deze tabel bevat, per 31 december van het dienstjaar, minimaal het identificatienummer, het bedrag van de lening, het omgezette bedrag van de lening, de resterende schuld, de voorziene tranche van het afgelopen dienstjaar, de betaalde tranche van het afgelopen dienstjaar, het verschil tussen de voorziene en de betaalde tranche van het afgelopen dienstjaar en de voorziene tranche van het volgende dienstjaar. 9. Het leveren, ten laatste 5 bankwerkdagen na de vervaldag, van een gedetailleerde opgave van de werkelijk betaalde interesten en aflossingen. 10. Het leveren, maandelijks, van een opgavenstaat van de gedurende de voorbije maand herziene rentevoeten. Pagina 13

14 De inschrijver garandeert in zijn antwoord punt per punt de beschikbaarheid van de administratieve dienstverlening. Van elk gevraagd document verstrekt de inschrijver een model in bijlage aan zijn antwoord. Dit om het bestuur toe te laten de kwaliteit ervan te evalueren. Alle hierboven vermelde gegevens kunnen aan het bestuur op informatorische wijze overgemaakt worden, en dit om hun integratie in de boekhoudkundige systemen te vergemakkelijken (betreffende informatorische dienstverlening dienen de noodzakelijke protocollen met de informaticacentra op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld te worden). Het bestuur verbindt er zich toe over het nodige materieel en de nodige software te beschikken bij de ontvangst en de exploitatie van deze gegevens. De inschrijver zal het bewijs moeten leveren (door referenties, attesten) dat hij in staat is deze informatorische dienst te leveren. Indien de modeldocumenten en/of bewijzen al in het bezit zijn van het bestuur en een actualisering niet noodzakelijk is, vermeldt de inschrijver dit in zijn offerte en is hij niet meer gehouden deze te leveren. De inschrijver is verplicht zijn dienstverlening aan te passen wanneer het bestuur overschakelt naar de BBC-boekhouding. Pagina 14

15 5. Bijlagen Titel : Berekening reëel financieel verlies bij wederbeleggingsvergoeding Beschrijving: Pagina 15

16 Bijlage: Berekening reëel financieel verlies bij wederbeleggingsvergoeding Het reëel financieel verlies wordt volgens de hierna vermelde formule berekend. RFV CF n t 1 A t t (1 it ) RSS t: verschillende vervaldagen van de geldstromen van interesten en kapitaal die zich op de aflossingstabel bevinden tot de eerstkomende herzieningsdatum n: aantal betalingen tot en met de volgende herziening/ eindvervaldag CFt: geldstroom op vervaldagen t (interesten en kapitaal) - voor t=1 : het bedrag in de aflossingtabel op de eerste vervaldag volgend op de vervroegde terugbetaling - indien deze geldstroom betrekking heeft op de eerste vervaldag van interesten volgend op de vervroegde terugbetaling, moeten de gelopen interesten in mindering gebracht worden (dit bedrag zal betaald worden op de voorziene datum in de aflossingstabel) - GI: gelopen maar nog niet vervallen interesten (deze zijn altijd verschuldigd) RSS. r. d RSS. r. d GI GI waar: - RSS: resterend schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling - r: rentevoet van de lening - d: aantal dagen tussen de laatste interestbetaling en de dag van de vervroegde terugbetaling - voor t = 2 n : het bedrag in de aflossingstabel op de 2de, 3de, nde vervaldag volgend op de vervroegde terugbetaling - voor t = n+1 = datum van herziening of eindvervaldag : het schuldsaldo op die datum + de gelopen maar nog niet vervallen interesten op die datum, te rekenen vanaf de laatste interestbetaling tot datum (n+1) it : ICAP- rentevoet van de overeenkomstige looptijd (periode tussen datum van vervroegde terugbetaling en tijdstip t); indien deze rentevoet niet bestaat, wordt hij berekend door Cubic Spline interpolatie At: aantal dagen tussen de vervroegde terugbetaling en de betaling op tijdstip t RSS: resterende schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling Bij gedeeltelijke terugbetalingen dienen de geldstromen CFt aangepast te worden in functie van het terugbetaald bedrag.

17 MODELDOCUMENT - TOEGANGSRECHT in te vullen door de vennootschap of elke inschrijver die deel uitmaakt van de THV Opdracht Opdrachtgever Line Aangaan van een lening ter financiering van een project van grondbeleid door IGEAN IGEAN dienstverlening Ondergetekende(n) optredend in naam van de firma met maatschappelijke zetel te Line Line Line verklaart op eer, met het oog op het toegangsrecht: zich niet schuldig te hebben gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het strafwetboek; zich niet schuldig te hebben gemaakt aan omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; zich niet schuldig te hebben gemaakt aan fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; zich niet schuldig te hebben gemaakt aan witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; niet in staat van faillissement of van vereffening te verkeren, werkzaamheden te hebben gestaakt, geen gerechtelijke reorganisatie te ondergaan of in een vergelijkbare toestand te verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; geen aangifte te hebben gedaan van faillissement, dat er geen procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp te zijn van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, niet veroordeeld te zijn geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; bij de beroepsuitoefening geen ernstige fout te hebben begaan; voldaan te hebben aan de verplichtingen inzake betaling van de sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62; in orde te zijn met de betaling van de belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land van vestiging, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63; zich niet in ernstige mate schuldig te hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of deze inlichtingen niet te hebben verstrekt. Ondergetekende gaat akkoord om, op het eerste verzoek van de aanbestedende overheid, de nodige originele bewijsstukken in verband met deze inlichtingen te overhandigen. Ik neem er kennis van dat iedere valse verklaring een uitsluitinggrond is voor deelneming aan onderhavige opdracht. Line Line Line Gedaan te op 20 Handtekening(en) Naam bestaande Vennootschap / Inschrijver THV Line Naam ondertekenaar Functie ondertekenaar

18 Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente Brecht Bijzonder bestek Aangaan van een lening ter financiering van projecten van grondbeleid door IGEAN dienstverlening Offerteformulier A. ALGEMENE VERBINTENIS OFWEL 1 De ondergetekende (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): OFWEL De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) OFWEL De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen) die optreden als combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (voor elke deelnemer dezelfde gegevens als hierboven): 1 Doorhalen wat niet van toepassing is

19 combinatie die tegenover de overheid wordt vertegenwoordigd door één van hen, met name: verbindt/verbinden zich ertoe, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek, de opdracht in deel 1 omschreven, uit te voeren tegen volgende aangeboden marge bovenop de rentevoet, berekend zoals bepaald in deel 3 van het bestek. Prijslijst : Lening op 5 jaar met mogelijke verdaging van 2 keer 1 jaar en een 3-jaarljikse rentevoetherziening In letterschrift bedrag lening : euro marge tijdens kredietopening :..... basispunten basispunten marge na omzetting in lening :..... basispunten basispunten reserveringscommissie :... % op jaarbasis % op jaarbasis

20 B. ALGEMENE INLICHTINGEN (in geval van combinatie zonder rechtspersoonlijkheid afzonderlijk voor elke deelnemer:) - Ondernemingsnummer: - BTW-nummer: - RSZ-nummer: C. PERSONEEL Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: JA / NEE 2 Het betreft volgende EU-lidstaat: D. BETALINGEN De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op rekeningnr. van de financiële instelling... geopend op naam van... E. RSZ - VERPLICHTINGEN De Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan euro in de zin van art. 62, 1 van het KB Plaatsing, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in dezelfde bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij deze offerte desgevallend een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte, is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 2 Doorhalen wat niet van toepassing is

21 F. BIJLAGEN Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: - de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen; - de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen; - de aflossingstabel zoals vermeld in art. 20 en een berekening van de indicatieve rentevoet, zoals vermeld in art. 19; - een model van waarborgbesluit Gedaan te... op... De inschrijver(s),

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW DE PANNE BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer AC 92 sub 24 lening ter financiering van sociaal bouwproject Stationsstraat - Pastorieweg van 21 december

Nadere informatie

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht:

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht: PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gemeente Nevele Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Tel : 09/321.92.10 Fax : 09/321.92.19 E-mail : jurgen.dejaeghere@nevele.be BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cvba Reynaertpark 207 9100 Sint-Niklaas Telefoon +323 780 58 48 Fax +323 766 07 58 BESTEK NUMMER : 1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/12 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Nummer 2010/2 van 14/09/2010 2 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch beschikbaar

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN Opdrachtgever: VZW Schoolbestuur St.-Paulus Datum: 05/06/2015 BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN KREDIET Besteknummer: St.-Paulus/2015/001 OPEN AANBESTEDING Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING. Nummer FIN2015001 van 09/06/2015

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING. Nummer FIN2015001 van 09/06/2015 AANBESTEDENDE OVERHEID : ILvA BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING Nummer FIN2015001 van 09/06/2015 Voorwerp van de opdracht : De financiering van buitengewone

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Vzw GZA GasthuisZusters Antwerpen OPDRACHTDOCUMENT. Aankoop medische ijskasten. Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Vzw GZA GasthuisZusters Antwerpen OPDRACHTDOCUMENT. Aankoop medische ijskasten. Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Vzw GZA GasthuisZusters Antwerpen OPDRACHTDOCUMENT Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Inhoudstafel 1. Algemene Inlichtingen... 3 1.1. Aanbestedende overheid...3 1.2. Voorwerp van

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR : STAD EEKLO BESTEK NUMMER : 11 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/13 INZAGE BESTEK Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANBESTEDENDE OVERHEID. Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : afsluiten van leningen 1 voor de financiering van de buitengewone dienst van het dienstjaar.. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn gebonden te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden aangetoond

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANGAAN LENINGEN TOT FINANCIERING BUITENGEWONE UITGAVEN BEGROTING 2012 VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK EN AAN DE GEMEENTE VERBONDEN

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/ VVSG versie 2009-1/15

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: vzw K.A.S.O.G, Collegelaan 1, 3600 Genk Datum: 06/07/2015 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/2 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem

Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem WZC Ter Burg vzw WZC Ter Burg Burggrachtstraat 1 1930 Nossegem BIJZONDER BESTEK NR 2014.001 BESTEK VOOR EEN DIENSTENOPDRACHT FINANCIERING VAN HET PROJECT: VERNIEUWBOUW VAN WZC TER BURG OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GEMEENTE GAVERE BESTEK NUMMER 487.1-2014 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPEN AANBESTEDING Beschikbaarheid

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep 2015 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : Afsluiten van leningen voor de financiering van de investeringsdienst van het dienstjaar 2006 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Hoofdstuk 1 : Administratieve

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Aanbestedende overheid: OCMW Oostkamp, Dorpsplein 1, 8020 Oostkamp Omschrijving

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Pagina 1 van bestek lening 2013 gemeentebestuur Kapellen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree BESTEK NUMMER : Typebestek 2011 - aangepast OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2015-1/17

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor diensten

Open offerteaanvraag voor diensten 1 OCMW ROESELARE Gasthuisstraat 10 8800 ROESELARE Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. 2013-399 aangaan van leningen in functie van de thesaurietoestand Openingszitting: op 8 januari 2014 om 11.00

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Sint-Lodewijk Brugge 0419.335.156 Datum: 26 februari 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2014/001 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2016-1/17

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG versie 2013-1/15

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGEN BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008.

ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008. ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007.

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007. ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN

BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN Typecontract leningen VLOFIN/VVSG - 1 CONTACT Leidende ambtenaar bij

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN. Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN. Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW TERVUREN BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht : FINANCIERING 2 HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2015 De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2015 De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2015 De Watergroep 2015 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie