SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT"

Transcriptie

1 SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn gebonden te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden aangetoond door de overhandiging van een attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale bijdragen volgens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 8/1/96, artikel 69bis, 1 indien hij Belg is, 2 indien hij buitenlander is; 2. De financiële en economische draagkracht zal worden aangetoond door voorlegging van een langetermijnrating toegekend door een erkend ratingbureau. 3. De technische bekwaamheid zal worden aangetoond door een beschrijving van de door de inschrijver genomen maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te verzekeren. Conform de omzendbrief van met betrekking tot de selectie van aannemers, leveranciers en dienstverleners, kan de inschrijver verwijzen naar bovengenoemde referenties en documenten, indien hij deze reeds voordien aan het aanbestedend bestuur overmaakte. Hij dient ze, indien nodig, te actualiseren. De documenten mogen eenvoudige afschriften zijn.

2 AANBESTEDENDE OVERHEID: ICAB NV BIJZONDER BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN NR. ICAB/157/07 OFFERTEAANVRAAG ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING Voorwerp van de opdracht : Het afsluiten van een lening

3 p. 2 HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN A. REGLEMENTAIRE EN WETTELIJKE REFERENTIEBEPALINGEN Deze opdracht is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake overheidsopdrachten voor diensten, die hierna worden opgesomd : - Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. - KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken (art. 53 e.v.). - KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; - Omzendbrief van 3 december 1997 Overheidsopdrachten Financiële diensten bedoeld in categorie 6 van bijlage 2 bij de wet van 24 december 1993 : bank- en beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten. - Omzendbrief van 10 december 2003 Overheidsopdrachten onderworpen aan de Europese bekendmaking - Lessen te trekken uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen B. AFWIJKINGEN OP DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Volgende bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden van toepassing inzake aanneming van diensten (artikelen 1 tot 23 van de gemeenschappelijke bepalingen en artikelen 67 tot 75 van de bepalingen eigen aan de opdrachten voor aanneming van diensten), zijn niet van toepassing op deze opdracht : - Artikelen 5 tot 9 (volgens de tekst zelf van artikel 5 1). - Artikelen 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 1, 2, 4, 5 en 6, artikelen 19, 20 9, artikel 21 1, 2 en 3 (omzendbrief van ). Er wordt ook gedeeltelijk afgeweken van artikelen 20 en ARTIKEL 2 - VOORWERP VAN DE OPDRACHT, BEDRAG EN LOOPTIJD De opdracht is een opdracht voor de aanneming van diensten met inbegrip van de afsluiting van een lening/leningen door de naamloze vennootschap met het oog op de financiering van de hieronder beschreven investeringen (zie voorwaarden Hoofdstuk 2), evenals de administratieve diensten die betrekking hebben op deze lening (zie voorwaarden Hoofdstuk 3); Voorwerp Duur Geraamd bedrag Excl. BTW Renovatie van een oud gebouw in incubatiecentrum 15 jaar ,00 EUR - Tijdens de werken zijn er opnemingen om de betaling van de facturen mogelijk te maken. Toch kan de financiering van de reeds toegestane opnemingen, 1 jaar na de 1e opname en op vraag van de aanbestedende overheid, gedeeltelijk worden geconsolideerd.

4 p. 3 - Periodiciteit kapitaalaflossing en interestaanrekening : trimestrieel. - Type kapitaalaflossing: progressieve tranches (constante annuïteiten). ARTIKEL 3 - AANBESTEDENDE OVERHEID De aanbestedende overheid is ICAB NV, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in Brussel, Generaal Jacqueslaan 141. ARTIKEL 4 - WIJZE VAN GUNNEN De opdracht wordt bij algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking gegund. Overeenkomstig art.17 2,2b van de wet van 24/12/93 behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor herhaling van soortgelijke diensten, die overeenstemmen met de opdracht zoals beschreven in artikel 2 hoofdstuk 1, aan de weerhouden dienstverlener toe te wijzen. ARTIKEL 5 UITSLUITINGSCRITERIA Het bewijs dat de dienstverlener zich niet in een van de gevallen van uitsluiting, bedoeld in de artikelen 69 en 69bis van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 met betrekking tot overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken opgesomd in 5 en 6 bevindt, zal worden geleverd door het voorleggen van een betalingscertificaat van de bijdragen van de sociale zekerheid en een betalingsattest van de belastingen en taksen. Wanneer een dergelijk certificaat en attest niet worden geleverd in het desbetreffende land, kunnen ze worden vervangen door een verklaring onder ede of door een plechtige verklaring die de geïnteresseerde doet voor een rechterlijke of administratieve overheid, een notaris of een gekwalificeerd beroepsorganisme van het land van oorsprong of van afkomst. ARTIKEL 6 SELECTIECRITERIA De inlichtingen en documenten die nodig zijn voor de evaluatie van de minimumvoorwaarden van financiële, economische en technische aard, vastgelegd voor de selectie van de dienstverlener zijn de volgende: 1. De financiële en economische draagkracht zal worden aangetoond door voorlegging van een langetermijnrating toegekend door een erkend ratingbureau 2. De technische bekwaamheid zal worden aangetoond door een beschrijving van de door de inschrijver genomen maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te verzekeren

5 p. 4 ARTIKEL 7 GUNNINGSCRITERIA 1. De financieringskosten 85 punten De prijs: Tijdens de bouwperiode (cf. artikel 18 a) Na de omzetting in lening (cf. artikel 18 a) 2. Andere modaliteiten met betrekking tot de financieringskosten en de financiële bijstand tijdens de 10 punten opnameperiode (cf. artikel 25) Modaliteiten met betrekking tot de globale financieringskosten: Soepelheid en mogelijkheid zijn voordeel te doen met de kansen op de financiële markten; Faciliteiten betreffende de modaliteiten die een invloed kunnen hebben op de uiteindelijke financieringskosten ; Actief beheer van de schulden Financiële bijstand en ondersteuning : Financiële bijstand 20 punten 65 punten 2 punten 2 punten 3 punten 3 punten 3. De te leveren administratieve diensten (cf. artikel 26) 5 punten 5 punten Totaal 100 punten 100 punten N.B. De offerte mag geen dossierkosten, reservatiecommissiekosten of andere, noch andere diverse kosten bevatten (cf. art. 19 en 22). ARTIKEL 8 - TOEWIJZING VAN DE OPDRACHT De vennootschap wijst de opdracht toe aan de financiële instelling die, volgens de in artikel 7 vermelde criteria, de voordeligste regelmatige offerte heeft ingediend. De volledige opdracht wordt aan één inschrijver toegekend. ARTIKEL 9 - GESTANDDOENINGSTERMIJN VAN DE OFFERTE De offerte is twee maanden geldig vanaf de uiterste datum waarop de offertes ingediend moeten zijn (cfr. 11). ARTIKEL 10 - INDIENEN VAN DE OFFERTES De inschrijver dient verplicht gebruik te maken van het model van offerte, waarvan een voorbeeld in bijlage. Op expliciet verzoek bij de leidende ambtenaar kan de inschrijver ook een kopie van dit model via elektronische wijze bekomen. In dit geval zal bij eventueel verschil tussen het bij het bestek behorend papieren model en het via elektronische wijze verstuurd model steeds het papieren model primeren. Elke offerte die op een ander document dan op het model in bijlage is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden : Ik, ondergetekende, verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de aanbestedende overheid verstrekte offerteformulier, en neem daartoe de volledige

6 p. 5 verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door de naamloze vennootschap opgestelde model moet als nietig beschouwd worden. Overeenkomstig artikel 90 van het KB van 8/1/96 moet er een RSZ-attest bij de offerte gevoegd worden. De offerte moet (naar keuze van de inschrijver) afgegeven op of opgestuurd worden naar volgend adres ICAB NV Pleinlaan 2, VUB-RD, 1050 Brussel, Departement R&D, Gebouw M (Rectoraat), 4 e verdieping, lokaal M429A Op de definitief gesloten omslag waarin de offerte is gestoken, moet worden vermeld : "OFFERTE FINANCIERING VOOR INCUBATIECENTRUM BESTEK NR. ICAB/157/07 " "ZITTING dd. Vrijdag 20/7/2007" De offerte die per post verstuurd wordt, moet in een tweede gesloten omslag steken waarop het adres vermeld wordt en de melding "offerte". ARTIKEL 11 - UITERSTE ONTVANGSTDATUM EN OPENING VAN DE OFFERTE De opening van de offertes zal geschieden op datum van 20/7/2007 om 12 uur op het volgend adres: ICAB NV, Pleinlaan 2, VUB-RD, 1050 Brussel, Gebouw M (Rectoraat), 4 e verdieping, lokaal M420 (Zaal Herman CORIJN). Alle offertes moeten bij de voorzitter van de vergadering toekomen voordat hij de vergadering voor open verklaart. ARTIKEL 12 - TAAL De offertes dienen opgesteld te worden in het Frans en het Nederlands. ARTIKEL 13 - LEIDENDE AMBTENAAR De verantwoordelijke voor het financieel beheer, de heer Marnix Housen, is de leidende ambtenaar. Hij is aangesteld als gemachtigde van de naamloze vennootschap voor alle handelingen welke betrekking hebben op de leiding, de controle en de keuring van de diensten van de vastgestelde opdracht, met uitzondering van de beslissingen welke tot de wettelijke bevoegdheden van een ander orgaan van de naamloze vennootschap behoren. ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK Op deze opdracht is de Belgische wetgeving van toepassing. De bevoegde rechtbanken zijn deze van het arrondissement Brussel.

7 p. 6 HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN VAN DE FINANCIERING ARTIKEL 15 UITVOERING VAN DE OPDRACHT, OPNAMEPERIODE EN OMZETTING IN EEN LENING Na de betekening van de gunningsbeslissing zal het orgaan dat bevoegd is voor de uitvoering van de opdracht een globale vraag aan de inschrijver richten de fondsen ter beschikking te houden. De fondsen kunnen lening na lening op eenvoudige aanvraag van de leidend ambtenaar worden gevraagd, die in dit kader tijdens de opnameperiode, te rekenen vanaf de ontvangst van de betekening van de gunning van de opdracht optreedt. In afwachting van de omzetting naar een lening zoals verder omschreven, dient een opnameperiode voorzien te worden van drie jaar. DE OPNAMEPERIODE OP DE OPNAMEREKENING VANGT TEN LAATSTE TWEE BANKWERKDAGEN NA DE ONTVANGST VAN ELKE AANVRAAG VAN DE LEIDEND AMBTENAAR AAN. Tijdens deze periode zullen, op basis van door de aannemer ingediende vorderingsstaten en facturen van aannemers of leveranciers, de betalingen gebeuren, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen. Er is geen minimumbedrag per opname vereist. De opnameperiode (niet begrepen in de looptijd van de lening) wordt afgesloten en de kredietopnames worden omgezet in een lening op datum van de ontvangst van de aanvraag tot omzetting van de vennootschap, ten laatste ambtshalve drie jaar na de begindatum van de opnameperiode. De aanbestedende overheid moet de mogelijkheid hebben de betalingen gedaan met eigen fondsen te herfinancieren tijdens de opnameperiode. ARTIKEL 16 - HERZIENINGSPERIODICITEIT VAN DE INTERESTVOET EN WAARBORG Vermits de interestvoet vaststaat, mag er geen herziening van de interestvoet voorzien worden. De inschrijver dient een prijs in voor elk van onderstaande situaties: a. Zonder dat de aanbestedende overheid een waarborg inbrengt; b. Met waarborg van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest (stabiele renting AA); samengesteld uit de definitieve verplichting tot het budget van het Brussels Hoofdstedelijk gewest van de subsidie van 100% voor de werken en de financiële lasten; c. Met het afsluiten van een driepartijenovereenkomst (de regering, de vennootschap en de financiële instelling), waarbij de regering zich ertoe verbindt op de vervaldagen, voor rekening van de vennootschap, de verschuldigde sommen rechtstreeks op de bankrekening van de inschrijver te storten. ARTIKEL 17 - TERUGBETALING KAPITAAL EN BETALING VAN DE INTERESTEN De leningen worden terugbetaald volgens de formule vermeld in Artikel 2.

8 p. 7 Elke kapitaaltranche stemt overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in een constante annuïteit, berekend tegen de interestvoet van de lening. De kapitaaltranches worden op het debet van de rekening-courant van de ontlener geboekt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen. De eerste tranche vervalt op de 1 e bankwerkdag in België na een jaar te rekenen vanaf de omzetting van de opname. De interesten van de lening, berekend tegen de interestvoet zoals bepaald in artikel 18 vervallen op hetzelfde ogenblik. Ze worden op het debet van de rekening-courant van de ontlener geboekt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen. De interestbetalingen gebeuren telkens na de vervaltermijn. ARTIKEL 18 - WIJZE VAN PRIJSBEPALING A. TIJDENS DE OPNAMEPERIODE. De interestvoet tijdens de opnameperiode is de dagelijkse EURIBOR 3 Maand (European Interbank Offered Rate) aangepast met de aangeboden plus/min marge, uitgedrukt in basispunten (=0,01%). De dagelijkse interestvoet toepasbaar op het dagelijks debetsaldo van de rekening kredietopening zal dagelijks vastgesteld worden op basis van de EURIBOR 3 Maand zoals die iedere dag wordt gepubliceerd op het Reuterscherm op de pagina EURIBOR01. De interestvoet houdt rekening met de eventuele penaliteit die wordt toegepast in geval van de vermindering van de geraamde hoeveelheden. De berekeningsbasis van de interestbetalingen is actual/360. Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing : - aan de inschrijver die de meest voordelige marge (uitgedrukt in basispunten = 0,01%) met betrekking tot de EURIBOR heeft voorgesteld, wordt het maximum aantal punten voorzien in Artikel 7 toegekend; - de marges die door de andere inschrijvers worden voorgelegd, worden met deze marge vergeleken; per verschil van 0,01% zal 0,05 punten van het maximum worden afgetrokken. B. NA DE OPNAMEPERIODE Referentie IRS duration De interestvoet van de lening is de interestvoet tegen dewelke de som van de geactualiseerde kasstromen op basis van de Euribor of IRS ask zero-coupon interestvoeten gelijk is aan het initieel ontleende kapitaal, aangepast met de aangeboden plus/min marge uitgedrukt in basispunten (= 0,01 %). Deze marge blijft onveranderd tot de eindvervaldag van de lening. De actualisatieinterestvoeten worden SPOT gefixeerd, dit betekent twee bankwerkdagen voor de omzetting van de kredietopening in een lening, op basis van de IRS ask interestvoeten, dagelijks weergegeven op de website op de pagina IRS quotes EUR Fixing of Euribor, dagelijks gepubliceerd op het Reutersscherm op de pagina EURIBOR01.

9 p. 8 De interestvoet van de lening wordt bij de consolidatie en op elke herzieningsdatum berekend, conform hieronder vermelde formule : n C t = t = 1 t CF t * df t CF = K + I voor t < n CF K + I + RSS t t t = voor t=n t t Interestvoet van de lening = r + marge r : interestvoet waarvan de som vande geactualiseerde cash flows op basis van de Euribor of IRS ask zero-coupon interestvoeten, gelijk is aan het initieel ontleende kapitaal. Deze interestvoet wordt afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is tussen 0 en 4, wordt naar beneden afgerond, terwijl naar boven wordt afgerond indien de vierde decimaal begrepen is tussen 5 en 9. C : initieel ontleend kapitaal CF t : de cash flow (kasstroom) op tijdstip t K t : aflossing in kapitaal op tijdstip t I t : terugbetaling in interesten op tijdstip t df t : actualisatiefactor op tijdstip t. De actualisatiefactor wordt berekend op basis van de EURIBOR interestvoet voor periodes kleiner dan of gelijk aa 1 jaar en de IRS-ask zero coupon interestvoeten voor periodes langer dan 1 jaar. De actualisatiefactoren worden bepaald op basis van eenzelfde berekeningsbasis. Indien geen interestvoet met overeenstemmende periode bestaat, wordt hij geïnterpoleerd via de Cubic Spline methode. n : aantal periodes dat de interestvoet geldig is RSS t : resterend schuldsaldo na terugbetaling in kapitaal op tijdstip t De aldus bekomen interestvoet houdt rekening met de gekozen periodiciteit van de betalingen. De inschrijver zal behalve de toegepaste marge ook een indicatieve interestvoet meedelen berekend volgens deze methode, op basis van de IRS ASK (EURIBOR) interestvoeten gepubliceerd vier bankwerkdagen voor de datum waarop de offertes moeten ingediend worden. De interestvoet houdt rekening met de eventuele penaliteit die wordt toegepast in geval van vermindering van de geraamde hoeveelheden. De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "360/360". Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing : - aan de inschrijver die de meest voordelige marge (uitgedrukt in basispunten = 0,01%) met betrekking tot de hierboven omschreven interestvoet «r «heeft voorgesteld, wordt het maximum van de punten zoals voorzien in artikel 7 toegekend; - de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken met deze marge; per verschil van 0,01% zal het maximum met 0,5 punt verminderd worden.

10 p. 9 Ingeval de referentieinterestvoeten niet of niet meer gepubliceerd zouden worden, foutief zouden blijken, of niet meer representatief zouden zijn, zullen ze worden vervangen door gelijkwaardige referenties met betrekking tot de langetermijn- of kortetermijnfinancieringen. Dit kan tot gevolg hebben dat de aangeboden plus/min marge ten opzichte van de nieuwe referentieinterestvoet moet worden aangepast. ARTIKEL 19 AFLOSSINGSTABEL Referentie IRS duration Bij de inschrijving dient de inschrijver een aflossingstabel te leveren voor een lening van EUR, opgemaakt volgens de vereisten van artikel 17 voor een looptijd van 10 jaar en tegen een interestvoet van 5% die onveranderd blijft voor de volledige looptijd van de lening. ARTIKEL 20 - RESERVERINGSCOMMISSIE Op de niet-opgenomen bedragen kan tijdens de opnameperiode een reserveringscommissie aangerekend worden. ARTIKEL 21 - WEDERBELEGGINGSVERGOEDING Vervroegde terugbetalingen van het kapitaal zijn mogelijk mits vooropzeg van 1 maand. Daarnaast is de aanbestedende overheid steeds gerechtigd, overeenkomstig artikel 7 van het KB van 26/9/96, de oorspronkelijke opdracht eenzijdig te wijzigen. Iedere niet-contractueel voorziene verrichting die een aanpassing van de aflossingstabel tot gevolg heeft, kan evenwel gelijkgesteld worden met een wijziging van het voorwerp van de opdracht en mag beschouwd worden als een eenzijdige verbreking van het contract. In die gevallen heeft de inschrijver recht op een vergoeding gelijk aan het reëel geleden financieel verlies. Het reëel financieel verlies wordt volgens de hierna vermelde formule berekend. RFV CF n t = + 1 At t = (1 + it ) RSS - t : verschillende vervaldagen van de geldstromen van interesten en kapitaal die zich in de aflossingstabel bevinden, tot de eerstkomende herzieningsdatum - n : aantal betalingen tot en met de volgende herziening/ eindvervaldag - CF t : geldstroom op vervaldagen t (interesten en kapitaal) - voor t = 1 : het bedrag van de geldstroom in de aflossingtabel op de eerste vervaldag volgend op de vervroegde terugbetaling - indien deze geldstroom betrekking heeft op de eerste vervaldag van interesten volgend op de vervroegde terugbetaling, moeten de gelopen interesten in mindering gebracht worden (dit bedrag zal betaald worden op de voorziene datum in de aflossingstabel) - GI: gelopen maar nog niet vervallen interesten (deze zijn altijd verschuldigd) RSS. r. d GI = 360 waarbij: - RSS: resterend schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling

11 p r: interestvoet van de lening - d: aantal dagen tussen de laatste interestbetaling en de dag van de vervroegde terugbetaling - voor t = 2 n : het bedrag in de aflossingstabel op de 2de, 3de, nde vervaldag volgend op de vervroegde terugbetaling - voor t = n+1 = datum van herziening: het schuldsaldo op die datum + de gelopen maar nog niet vervallen interesten op die datum, te rekenen vanaf de laatste interestbetaling tot datum (n+1) - i t : Gottex- interestvoet van de looptijd die overeenstemt met de periode tussen datum van vervroegde terugbetaling en tijdstip t. Indien deze interestvoet niet bestaat, wordt hij berekend door lineaire interpolatie. - A t : aantal dagen tussen de vervroegde terugbetaling en de betaling op tijdstip t - RSS : resterende schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling Bij gedeeltelijke terugbetalingen dienen de geldstromen CF t aangepast te worden in functie van het terugbetaalde bedrag. ARTIKEL 22 - DE GEVRAAGDE WAARBORGEN EN SAMENWERKING De inschrijver mag geen enkele waarborg vragen, behalve deze die eventueel in artikel 16 voorzien worden. De inschrijver bepaalt tevens welke formaliteiten hiervoor door de naamloze vennootschap dienen vervuld te worden. ARTIKEL 23 - DOSSIER-, WAARBORG- EN BEHEERSKOSTEN Er mogen geen dossier-, waarborg- of beheerskosten worden gevraagd. ARTIKEL 24 TOEGESTANE VARIANTEN Overeenkomstig artikel 115 van het KB van 8/1/96 zijn varianten voor de opnameperiode toegestaan. Zij kunnen slaan op het geheel of op gedeelten van de opdracht en bevatten voorstellen en beschrijvingen van toepassingen van kredietproducten die verwant of analoog zijn aan deze beschreven in het voorwerp van onderhavige opdracht. Van de beschikkingen inzake het bedrag van de opdracht en de administratieve dienstverlening, te verzekeren tijdens de volledige looptijd van de opdracht, kan evenwel niet afgeweken worden. De varianten zullen geëvalueerd worden op basis van dezelfde gunningscriteria als geldend voor de basisofferte, behoudens indien de aard van de variante dit niet zou toelaten. In ieder geval zal de aanbestedende overheid trachten de orde van belangrijkheid van de diverse gunningscriteria te respecteren. Ingeval het niet mogelijk is dezelfde gunningscriteria te gebruiken zal de inschrijver bij de offerte alle nodige documentatie voegen die het de aanbestedende overheid mogelijk maakt een onpartijdige, objectieve en controleerbare vergelijking te maken tussen de basisofferte en de varianten.

12 p. 11 HOOFDSTUK 3: FINANCIELE BIJSTAND EN ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING ARTIKEL 25 ANDERE modaliteiten met een invloed op de financieringskost EN financiële bijstand De inschrijver beschrijft in zijn offerte de modaliteiten die hij tijdens de opnameperiode kan voorstellen en die een gunstige invloed kunnen hebben op de eindkosten van de financiering, evenals de diensten die betrekking hebben op de kredieten die hij zal aanbieden en die verder reiken dan de administratieve dienstverlening, en dit door volgende vier categorieën te onderscheiden: Modaliteiten met betrekking tot de financieringskosten : 1a. Soepelheid en mogelijkheid zijn voordeel te doen met de kansen op de financiële markten; 1b. Faciliteiten betreffende de modaliteiten die een invloed kunnen hebben op de uiteindelijke financieringskosten ; 2. Actief beheer van de schulden Bijstand en ondersteuning op financieel vlak ; 3. financiële bijstand. Voor elke aangeboden modaliteit of dienst zal de inschrijver aangeven tot welke categorie deze behoort, onder welke voorwaarden deze beschikbaar en bruikbaar is, de eventuele beperkingen waaraan deze onderworpen is en de prijs eraan verbonden. Voor het toekennen van de punten voor dit gunningscriterium zal de naamloze vennootschap in elke categorie de inschrijvers rangschikken in functie van de beschikbaarheid van de modaliteiten of diensten, de gevraagde prijs en de meerwaarde en de toepasbaarheid die er voor de naamloze vennootschap uit voortvloeien. De inschrijvers die geen modaliteiten of diensten aanbieden, worden niet gerangschikt. Voor de categorie 1a" Soepelheid en mogelijkheid zijn voordeel te doen met de kansen op de financiële markten en 1b Faciliteiten betreffende de modaliteiten die een invloed kunnen hebben op de uiteindelijke financieringskosten, zal aan de inschrijver die eerst gerangschikt staat, het maximum aantal punten als voorzien in Artikel 7 toegekend worden; aan de inschrijver die tweede gerangschikt is, zal het maximum verminderd met 2 punten worden toegekend; aan de inschrijver die derde gerangschikt is, en aan deze die achter hem worden gerangschikt, of die niet wordt gerangschikt, zal nul punten worden toegekend. Voor de categorie 2 actief beheer van de schulden zal aan de inschrijver die eerst gerangschikt staat het maximum van de punten als voorzien in Artikel 7 toegekend worden; aan de inschrijver die tweede gerangschikt is, zal het maximum verminderd met 2 punten worden toegekend, aan de inschrijver die derde gerangschikt is, zal het maximum aantal punten verminderd met 4 punten worden toegekend, de als vierde gerangschikte inschrijver en aan deze die achter hem worden gerangschikt of niet worden gerangschikt zal nul punten worden toegekend. Voor de categorie 3 "Financiële bijstand" zal aan de inschrijver die eerst gerangschikt is het maximum aantal punten als voorzien in Artikel 7 toegekend worden; aan de inschrijver die tweede gerangschikt is zal het maximum verminderd met 2 punten worden toegekend; aan de inschrijver die derde gerangschikt is en aan de anderen die achter hem gerangschikt of niet gerangschikt worden, zal nul punten worden toegekend.

13 p. 12 ARTIKEL 26 - DE ADMINISTRATIEVE DIENSTen, te verlenen gedurende de ganse duur van de leningen 1. Het leveren, tijdens de opnameperiode, van een op ieder ogenblik bijgewerkte stand van het krediet en een globale maandelijkse staat van alle individuele rekeningen of een globale rekening van de niet afgesloten opnemingen. 2. Het leveren, bij elke interestafrekening tijdens de opnameperiode, van een gedetailleerde berekening van de te betalen interesten. 3. Het leveren, per lening, van een aflossingstabel. Deze aflossingstabel wordt onmiddellijk na de omzetting van de opneming geleverd. Deze aflossingstabel bevat minstens volgende gegevens : het identificatienummer, de begin- en einddatum van de lening, het startkapitaal, de duur van de lening, de interestvoet, een tabel met per vervaldag, de te betalen kapitaaltranche, de te betalen interesten, het totaal van de lasten en de nog resterende schuld. 4. Een contactpersoon, belast met de opvolging van het leningsdossier, staat permanent ter beschikking van de naamloze vennootschap. 5. Het leveren, ten laatste 5 bankwerkdagen na de vervaldag, van een gedetailleerde opgave van de werkelijk betaalde interesten en aflossingen. Voor het toekennen van de punten die overeenstemmen met dit gunningscriterium wordt als volgt tewerk gegaan: De onderneming klasseert de inschrijvers op basis van de beschikbaarheid en de kwaliteit van hun administratieve dienstverlening en van de gevraagde prijs. Onder kwaliteit dient te worden verstaan : Het synthesekarakter en de leesbaarheid van de overgemaakte documenten ; De volledigheid van de informatie ; De frequentie. De als eerst gerangschikte inschrijver zal het maximum van de punten voorzien in het artikel 7 toegewezen krijgen ; de als tweede gerangschikte inschrijver zal het maximum aantal punten verminderd met 2 punten toegewezen krijgen, de als derde gerangschikte inschrijver zal het maximum aantal punten verminderd met 4 punten toegewezen krijgen, de als vierde gerangschikte inschrijver evenals alle andere gerangschikte achter hem krijgen nul punten toegewezen. Indien op het ogenblik van de gunning van de opdracht de inschrijver niet in staat zou zijn alle diensten aan te bieden en/of de gevraagde gegevens over te maken, zal hem een penaliteit van 3 punten worden aangerekend. Indien de inschrijver tijdens de uitvoering van het contract niet langer in staat is de in dit bijzonder bestek beschreven diensten te verstrekken, dan heeft de naamloze vennootschap, mits ingebrekestelling per aangetekend schrijven, het recht om het contract eenzijdig op te zeggen met één maand vooropzeg en, in afwijking van artikel 21, om vervolgens de uitstaande schuld vervroegd af te lossen zonder wederbeleggingsvergoeding. Indien het niet langer verstrekken van de dienstverlening echter het gevolg is van een niet aan de inschrijver toe te schrijven tekortkoming, of een tekortkoming van de aanbestedende overheid zelf, dan is een vroegtijdige aflossing alleen mogelijk overeenkomstig artikel 21.

14 OFFERTE Bevat 5 punten 1. ALGEMENE BEPALINGEN De vennootschap (handelsnaam)... Rechtsvorm (1)... Nationaliteit... Maatschappelijke zetel... Straat... nr... Vertegenwoordigd door ondergetekende (naam, voornaam en hoedanigheid) Telefoon... Fax... Handelend conform bijgaande akte of het besluit nr.... Verschenen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van... Ingeschreven in het Handelsregister van... Onder het nummer... Geregistreerd bij de R.S.Z. onder het nummer... BTW-nr..... Zichtrekeningnr.... Verbindt er zich toe onderhavige opdracht uit te voeren conform de bepalingen van het bijzonder bestek. (1) voor vereniging zonder rechtsvorm : cfr. Artikel 93 1van het K.B. van 8/1/96

15 Naam van de inschrijver... BETREFT : SELECTIECRITERIA Bij te voegen documenten: 1. attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale bijdragen volgens de bepalingen van het artikel 69bis, 1 indien hij Belg is, 2 indien hij buitenlander is van het Koninklijk Besluit van 8/1/96, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 25/3/99; 2. een langetermijnrating toegekend door een erkend ratingbureau; 3. een beschrijving van de door de inschrijver genomen maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te verzekeren. Conform de omzendbrief van met betrekking tot de selectie van aannemers, leveranciers en dienstverleners, kan de inschrijver verwijzen naar bovengenoemde referenties en documenten, indien hij deze reeds voordien aan de aanbestedende overheid overmaakte. Hij dient ze, indien nodig, te actualiseren. De documenten mogen eenvoudige afschriften zijn.

16 Naam van de inschrijver... 2 DE AANGEBODEN PRIJS De inschrijver verbindt zich ertoe, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek, de opdracht hieronder omschreven, uit te voeren tegen de volgende voorwaarden : 1. BOUWPERIODE Marge in vergelijking met EURIBOR 3 maand dagelijks: a)basispunten (cf. artikel 16). b)basispunten (cf. artikel 16). c)basispunten (cf. artikel 16). 2. NA DE BOUWPERIODE N r Categorie Geraamd bedrag Periodiciteit betaling interesten en kapitaal 1 EUR a) b) c) (cf. artikel 16) Marge tegenover de lrs ask duration Ter informatie, voorwaarden die van toepassing zijn de 5 e bankwerkdag, in België, die de uiterste indieningsdatum van de offerte voorafgaat. IRS ask duration Marge Nominale interestvoet op jaarbasis

17 Naam van de inschrijver DE WAARBORGEN De leningen worden toegestaan onder de waarborgen voorzien in het artikel 16: 4. ANDERE MODALITEITEN MET BETREKKING TOT DE FINANCIERINGSKOSTEN EN DE FINANCIELE BIJSTAND MODALITEITEN MET BETREKKING TOT DE FINANCIERINGSKOSTEN 1a. soepelheid en mogelijkheid om zijn voordeel te doen met de kansen door de bewegingen op de financiële markten tijdens de opnameperiode: 1b. faciliteiten op het vlak van de modaliteiten die een invloed kunnen hebben op de uiteindelijke financieringskosten : 2. actief beheer van de schulden: FINANCIËLE BIJSTAND EN ONDERSTEUNING 3. financiële bijstand:

18 Naam van de inschrijver DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING TE LEVEREN TIJDENS DE DUUR VAN DE LENINGEN vandaag Vandaag beschikbaabeschikbaar niet- 1 Het leveren van een bijgewerkte stand en een globale maandelijkse staat 2.Gedetailleerde berekening van de te betalen interesten 3 Aflossingstabel na omzetting 4 Contactpersoon BIJLAGEN simulatie(s) aflossingstabel(len) modeldocumenten administratieve dienstverlening en beschrijving (indien nog niet in bezit van de aanbestedende overheid) voorstel van een aktemodel alle andere documenten, gevraagd in het bestek Het personeel belast met uitvoering van de opdracht is van... nationaliteit. Voor zover een gelijkaardig attest betreffende dezelfde periode nog niet neergelegd werd bij de kwalitatieve selectie wordt een recent attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bijgevoegd op grond van artikelen 69bis en 90, 3 van het KB van 8/1/96 gewijzigd door het KB van 25/3/99 waaruit blijkt dat voldaan werd aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid of voor inschrijvers van vreemde nationaliteit een attest van de bevoegde overheid. Door deze offerte kan de naamloze vennootschap, zonder dat hieruit enig recht voor de inschrijver kan ontstaan, met alle middelen die zij dienstig acht, inlichtingen inwinnen nopens de toestand ten aanzien van de betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid en voor de bestaanszekerheid. Ze kan onder meer aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om mededeling van deze toestand verzoeken. De naamloze vennootschap is gemachtigd alle nuttige inlichtingen van financiële of morele aard in te winnen omtrent de inschrijver bij andere organismen of instellingen. Deze offerte behelst de verbintenis van de inschrijver, om op eenvoudig verzoek en binnen de kortst mogelijke tijd, aan de naamloze vennootschap de documenten en attesten te laten geworden waarvan het de voorlegging op grond van het bestek eist. Gevraagde inlichtingen en bescheiden moeten op straffe van nietigheid van de offerte door de inschrijver aan de naamloze vennootschap worden verstrekt. Gedaan te... op... (Handtekening van de inschrijver)

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden

Nadere informatie

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW DE PANNE BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer AC 92 sub 24 lening ter financiering van sociaal bouwproject Stationsstraat - Pastorieweg van 21 december

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Aanbestedende overheid: OCMW Oostkamp, Dorpsplein 1, 8020 Oostkamp Omschrijving

Nadere informatie

Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem

Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem WZC Ter Burg vzw WZC Ter Burg Burggrachtstraat 1 1930 Nossegem BIJZONDER BESTEK NR 2014.001 BESTEK VOOR EEN DIENSTENOPDRACHT FINANCIERING VAN HET PROJECT: VERNIEUWBOUW VAN WZC TER BURG OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Nummer 2010/2 van 14/09/2010 2 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch beschikbaar

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN Opdrachtgever: VZW Schoolbestuur St.-Paulus Datum: 05/06/2015 BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN KREDIET Besteknummer: St.-Paulus/2015/001 OPEN AANBESTEDING Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANBESTEDENDE OVERHEID. Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : afsluiten van leningen 1 voor de financiering van de buitengewone dienst van het dienstjaar.. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht:

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht: PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gemeente Nevele Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Tel : 09/321.92.10 Fax : 09/321.92.19 E-mail : jurgen.dejaeghere@nevele.be BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: vzw K.A.S.O.G, Collegelaan 1, 3600 Genk Datum: 06/07/2015 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/2 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: Rusthuizen Z.A. Zuid-Limburg v.z.w. Clement Cartuyvelsstraat 5a 3800 Sint-Truiden Datum: 31 oktober 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: HELI-14001 OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cvba Reynaertpark 207 9100 Sint-Niklaas Telefoon +323 780 58 48 Fax +323 766 07 58 BESTEK NUMMER : 1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR : STAD EEKLO BESTEK NUMMER : 11 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/13 INZAGE BESTEK Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres

Nadere informatie

Gelet op het ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van een instellingen voor bejaardenopvang.

Gelet op het ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van een instellingen voor bejaardenopvang. NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 8 JANUARI 2008 Aanwezig: Marc Reynders - voorzitter Sonja Surkyn - afgevaardigde schepen Godelieve Pernet, Marleen Van Thielen, Brenda Noels, Mouche De

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Sint-Lodewijk Brugge 0419.335.156 Datum: 26 februari 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2014/001 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/ VVSG versie 2009-1/15

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Pagina 1 van bestek lening 2013 gemeentebestuur Kapellen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree BESTEK NUMMER : Typebestek 2011 - aangepast OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG

Nadere informatie

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN. Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN. Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW TERVUREN BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht : FINANCIERING 2 HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Don Bosco Onderwijscentrum BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/1 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn gewaarborgd krediet ter financiering

Nadere informatie

ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008.

ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008. ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor diensten

Open offerteaanvraag voor diensten 1 OCMW ROESELARE Gasthuisstraat 10 8800 ROESELARE Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. 2013-399 aangaan van leningen in functie van de thesaurietoestand Openingszitting: op 8 januari 2014 om 11.00

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGEN BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier 1

Inschrijvingsformulier 1 Inschrijvingsformulier 1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Gent Bestek nr. : KASDS 15/01 Vak 1 - Voorwerp van de offerte Voorwerp van de opdracht : het aangaan van leningen ter financiering van het

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2015-1/17

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG versie 2013-1/15

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GEMEENTE GAVERE BESTEK NUMMER 487.1-2012 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPENBARE AANBESTEDING Beschikbaarheid

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep 2015 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW BLIJ LEVEN maatschappelijke zetel: Berg 8 9950 WAARSCHOOT correspondentieadres: H. Consciencelaan 51/2 9950 WAARSCHOOT Datum: 22 juni 2015. BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer:

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever : GasthuisZusters Antwerpen (GZA) vzw Datum: 24 MAART 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: Fin. 2014/1 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van kredieten

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN SEMINARIESTRAAT 2 9000 GENT

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN SEMINARIESTRAAT 2 9000 GENT 1 OPENBARE AANBESTEDING BESTEKNUMMER DRG 10 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM- METHODIEK ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GEMEENTE GAVERE BESTEK NUMMER 487.1-2014 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPEN AANBESTEDING Beschikbaarheid

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT Aangaan van een lening ter financiering van een project van grondbeleid door IGEAN BRE08027 Open aanbesteding Inhoudstafel 1. Algemene Inlichtingen... 3 1.1. Aanbestedende

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANVRAAG VAN KREDIETEN TER FINANCIERING VAN DE VOORZIENINGEN EN SCHOLEN VAN DE ORGANISATIE BROEDERS VAN LIEFDE EN VAN DE BELENDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Gelet op artikel 84 1 van de wet van 8 juli 1976 op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Gelet op artikel 84 1 van de wet van 8 juli 1976 op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 3 APRIL 2007 Aanwezig: Marc Reynders - voorzitter Godelieve Pernet, Marleen Van Thielen, Brenda Noels, Mouche De Block, Roger Seys, Yvo Verherstraeten,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999 Stuk 182 (1999-2000) Nr. 4 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 29 maart 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999 TEKST

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

WINWINLENING. de kredietgever:... ... ... [voornaam of voornamen, achternaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, rijksregisternummer]

WINWINLENING. de kredietgever:... ... ... [voornaam of voornamen, achternaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, rijksregisternummer] Modelovereenkomst WINWINLENING Kredietovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden en voorschriften van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening ( Winwinleningdecreet ) tussen de kredietgever:......

Nadere informatie

Onderwerp: OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

Onderwerp: OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Contactpersoon Ons kenmerk Mechelen Werner Peremans WP/OO133001 22 oktober 2013 Aantal bijlagen: christelijke vereniging voor gezondheids- en welzijnszorg Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN tel.: 015/44

Nadere informatie

De aanrekening van de reserveringscommissie gebeurt maandelijks, trimesterieel, semesterieel of jaarlijks.

De aanrekening van de reserveringscommissie gebeurt maandelijks, trimesterieel, semesterieel of jaarlijks. Algemene clausules en voorwaarden van toepassing op de kredieten toegekend door de financiële instelling in het kader van artikel 18 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen.

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen. Overheidsopdrachten: hervorming van het systeem van de registratie en van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden van de aannemers De registratie van de aannemer op het ogenblik

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BESTEK. Syntra AB Financiering van nieuwe Campus Metropool Syntra AB

BESTEK. Syntra AB Financiering van nieuwe Campus Metropool Syntra AB BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG Syntra AB Financiering van nieuwe Campus Metropool Syntra AB nummer - FIN - 01 Uiterste datum voor indiening Offerte: 12 juni 2014 om 11.00 uur Adres indiening van de Offerte

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 26 februari 2016

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 26 februari 2016 Besluit GOEDGEKEURD A-punt AG Stedelijk Onderwijs Samenstelling de heer Koen Daniëls; mevrouw Freya

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur EcoWerf

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie