OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :"

Transcriptie

1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

2 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch beschikbaar door een te sturen naar: of via (VUL DE URL IN) Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres van uur tot uur en van uur tot uur, elke werkdag, uitgezonderd s zaterdags. Adres : Inlichtingen i.v.m. dit bestek zijn beschikbaar bij. INLICHTINGEN Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

3 DEEL I - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN I.1 TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING Zijn van toepassing op deze opdracht: 1. Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna: Wet Overheidsopdrachten); 2. Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna: KB Plaatsing); 3. Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering) (enkel artikel 9 2 en 3 is verplicht van toepassing) 1 4. Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de opening van de offertes. 6. Omzendbrieven: Omzendbrief 3 december 1997 (BS, 13 december 1997) Overheidsopdrachten Financiële diensten bedoeld in categorie 6 van bijlage 2 bij de wet 24 december 1993: bank- beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten; Omzendbrief 23 juni 1998 (BS, 23 juli 1998) voor de gemeenten, de provincies en de OCMW s aangaande sommige financiële diensten en andere aanbevelingen betreffende enige toepassingsproblemen i.v.m. de wetgeving op de overheidsopdrachten. I.2 VOORWERP EN CLASSIFICATIE VAN DE OPDRACHT De te leveren diensten betreffen het verstrekken van leningen ter financiering van het bestuur (CPV-classificatie: ). De opgave van de te verstrekken leningen is te vinden in het overzicht van de leningen, dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd. De opdracht omvat groep(en) van percelen, namelijk: Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 2 jaar en meer perceel I looptijd jaar EUR perceel II looptijd jaar EUR Totaliteit der percelen : EUR Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten tot en met 1 jaar perceel III looptijd jaar EUR perceel IV looptijd jaar EUR Totaliteit der percelen : EUR De opdracht wordt gegund bij open aanbesteding. I.3 WIJZE VAN GUNNEN 1 Cf. art. 6 1, 2 KB uitvoering: Met uitzondering van artikel 9, 2 en 3, is dit besluit, ongeacht het geraamde opdrachtbedrag, niet toepasselijk op: ( ) 2 opdrachten voor diensten van financiële instellingen van categorie 6 van bijlage II, A, van de wet en van categorie 12 van bijlage 1 van de wet defensie; ( ) Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

4 I.4 VARIANTEN Varianten zijn niet opgenomen in het bestek en zijn bijgevolg niet mogelijk. I.5 UITSLUITING, SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN, FISCALE VERPLICHTINGEN EN SELECTIECRITERIA Uitsluiting: Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61 van het KB Plaatsing. Voor de inschrijver met werknemers die onderworpen zijn aan het Belgische RSZ-stelsel, vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest via elektronische weg op conform art. 60, 1 van het KB Plaatsing. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver met personeel dat onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de EU, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, 2 van het KB Plaatsing. Voor de inschrijver die onderworpen is aan het Belgische fiscale stelsel, vraagt de aanbestedende overheid het fiscaal attest dat aantoont dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen, eveneens op via elektronische weg conform art. 60, 1. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of verklaring volgens de bepalingen van artikel 63 1 van het KB Plaatsing. De aanbestedende overheid handelt ook zo voor het attest van niet-faillissement en soortgelijke toestanden. Selectiecriteria De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond door een beschrijving te geven van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht, inclusief de dienstverlening, te waarborgen. Deze beschrijving moet gebeuren onder de vorm van een document, dat bij de offerte moet worden gevoegd. In dit document moet worden aangetoond dat de inschrijver in staat is om de gevraagde dienstverlening te leveren. Binnen de grenzen van artikel 59 van het KB Plaatsing kan de aanbestedende overheid aan de inschrijvers bijkomende informatie vragen. I.6 WIJZE VAN PRIJSBEPALING EN PRIJSHERZIENING Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt deze overeenkomst beschouwd als een opdracht volgens prijslijst. Voor de wijze van de prijsbepaling en de prijsherziening: Deel II Technische bepalingen. I.7 GUNNING, BESTELLINGEN EN VERZAKINGSVERGOEDING Binnen de verbintenistermijn wordt de opdracht gegund en gesloten door de betekening aan de laagste regelmatige inschrijver. Deze gunning gebeurt per perceel. De uitvoering van de opdracht is afhankelijk van bestellingen van individuele leningen door het bestuur binnen ieder perceel uiterlijk op (KIES een datum ten hoogste 12 maand na de dag van de opening van de offertes). Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

5 Indien het totale opgenomen bedrag 12 maand na de opening van de offertes minder bedraagt dan 70% van het aan de kredietinstelling gegunde bedrag, kan de kredietinstelling op het totale niet opgenomen bedrag een verzakingsvergoeding aanrekenen. Voor de berekening van de verzakingsvergoeding: Deel II.1. I.8 OPMAAK OFFERTE De offerte wordt overeenkomstig het bij het bestek horende formulier opgemaakt. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver voor de volledige overeenstemming ervan met het formulier. De inschrijvingsdocumenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde(n) ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Eventueel verwijst hij naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij uittreksel is bekendgemaakt. Een volmachtgever kan met het oog op latere opdrachten de volmacht deponeren die hij aan een of meer gemachtigden heeft gegeven. Deze volmacht geldt alleen voor de opdrachten van de aanbestedende overheid waarbij zij is gedeponeerd. De gemachtigde verwijst in iedere offerte naar die deponering (art 82 3 KB plaatsing). De inschrijver voegt bij zijn offerte: voor de percelen horend bij de langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 2 jaar en meer (zie I.3) een aflossingstabel, berekend volgens de technische bepalingen in dit bestek (II.2 en II.4) op een fictief bedrag van 1 miljoen euro, een looptijd van 10 jaar zonder rentevoetherziening en op basis van de gepubliceerde IRS- en EURIBOR-rentevoeten op de Belgische bankwerkdag / /20 (met opname van de leninggelden twee Belgische bankwerkdagen later) en zonder marge; de inschrijver levert op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid één of meer schermafdrukken waaruit de correctheid van de gebruikte rentetarieven blijkt; OF (KIES!!!) voor de percelen horend bij de langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 2 jaar en meer (zie I.3) een aflossingstabel, berekend volgens de technische bepalingen in dit bestek (II.2 en II.4) op een fictief bedrag van 1 miljoen euro, een looptijd van 10 jaar zonder rentevoetherziening en op basis van de fictieve IRS- en EURIBOR-rentevoeten zoals vermeld in bijlage bij dit bestek (met opname van de leninggelden twee Belgische bankwerkdagen later) en zonder marge; (weglaten indien het bestek hier niet in voorziet) voor de percelen horend bij de langetermijnkredieten op basis van rentevoeten tot en met 1 jaar (zie I.3) een aflossingstabel, berekend volgens de technische bepalingen in dit bestek (II.2 en II.4) op een fictief bedrag van 1 miljoen euro, een looptijd van 10 jaar op basis van de EURIBOR-rentevoeten op de Belgische bankwerkdag / /20 op 3 maand (die gedurende de looptijd constant blijven) (met opname van de leninggelden twee Belgische bankwerkdagen later) en zonder marge. De inschrijver levert op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid één of meer schermafdrukken waaruit de correctheid van de gebruikte rentetarieven blijkt. OF (KIES!!!) voor de percelen horend bij de langetermijnkredieten op basis van rentevoeten tot en met 1 jaar (zie I.3) een aflossingstabel, berekend volgens de technische bepalingen in dit bestek (II.2 en II.4) op een fictief bedrag van 1 miljoen euro, een looptijd van 10 jaar op basis van de fictieve EURIBOR-rentevoeten op 3 maand zoals vermeld in bijlage bij dit bestek (die gedurende de looptijd constant blijven) (met opname van de leninggelden twee Belgische bankwerkdagen later) en zonder marge. De inschrijver mag de offertes voor de verschillende percelen op één inschrijvingsformulier en één inventaris vermelden. De inschrijver mag prijsverminderingen bieden in geval hij voor meer dan één perceel een offerte indient en de door hem bepaalde percelen aan hem worden gegund. Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

6 I.9 VERGISSINGEN - LEEMTEN Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat ze de prijsberekening of de vergelijking van de offertes onmogelijk maken, meldt hij dit onmiddellijk en schriftelijk aan de aanbestedende overheid. Hij doet dat in elk geval ten minste 10 dagen voor de dag van de openingszitting, tenzij dit onmogelijk is door de inkorting van de termijn voor ontvangst van de offertes. De aanbestedende overheid oordeelt of de fouten of de leemten voldoende belangrijk zijn om de openingszitting te verdagen en, indien nodig, tot een aangepaste bekendmaking over te gaan.. I.10 PRIJSOPGAVE OPDRACHTEN IN PERCELEN Het bestuur heeft het recht één of meer percelen niet te gunnen en eventueel opnieuw te gunnen op dezelfde of op een andere wijze. De inschrijver is niet verplicht voor elk perceel in te schrijven. I.11 INDIENEN VAN OFFERTES De (papieren) offerte wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop zijn vermeld: de datum van de openingszitting en het besteknummer. Bij verzending via de post 2 wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten enveloppe gestoken met daarop de duidelijke vermelding offerte. Dit geheel wordt gestuurd naar het volgende adres: OF (KIES!!!) In toepassing van artikel 52, 2 van het KB Plaatsing, moeten de offertes elektronisch worden ingediend via de e-tenderingapplicatie. In dat geval moet de elektronische handtekening conform zijn met de regels van het Europees recht en het daarmee overeenstemmende nationaal recht inzake de geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening (artikel 52, 1, 1 van het KB Plaatsing). De elektronisch ingediende offertes moeten verstuurd worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het KB Plaatsing. Aangezien het versturen van een offerte per niet aan de voorwaarden van artikel 52 van het KB plaatsing voldoet, is het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen. Indien nodig worden de attesten zoals gevraagd in de opdrachtdocumenten, in PDF gescand om ze bij de offerte te voegen. Bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk met elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, kunnen op papier bezorgd worden vóór de uiterste ontvangstdatum. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. Meer informatie is beschikbaar op volgende website: of via de e-procurement helpdesk op het nummer: +32 (0) I.12 PLAATS, DAG EN UUR OPENING OFFERTES De opening van de offerte vindt plaats in openbare zitting op / /20 om. uur ten overstaan van of zijn/haar afgevaardigde in de kantoren van in. 2 Een aangetekende zending wordt aanbevolen. Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

7 I.13 VERBINTENISTERMIJN 3 De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt voor deze opdracht kalenderdagen, ingaand op de dag na de uiterste indieningsdatum van de offertes. I.14 BETALINGEN De verschuldigde bedragen worden door de dienstverlener afgenomen van de zichtrekening die het bestuur bij hem aanhoudt, maar zonder dat die zichtrekening hierdoor een negatief saldo mag vertonen. Dit gebeurt volgens opgave van de verschuldigde bedragen op de in het bestek bepaalde vervaldagen/aanrekeningsdata (cf. II.7). Onverminderd het laatste lid, worden bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten aangerekend en dit gedurende de hele periode van niet-betaling. Deze verwijlinteresten zijn de wettelijke rentevoeten in handelstransacties zoals semestrieel door de minister bevoegd voor Financiën gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Als er verwijlintresten verschuldigd zijn, heeft de dienstverlener van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van veertig euro voor invorderingskosten. Naast dit forfaitaire bedrag kan de dienstverlener voor dezelfde opdracht aanspraak maken op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die ontstaan zijn door de laattijdige betaling. Notoriëteit. I.15 WAARBORGEN VANWEGE DE AANBESTEDENDE OVERHEID I.16 LEIDENDE AMBTENAAR De financieel beheerder / (KIES!!) is de leidende ambtenaar. De leidende ambtenaar is aangesteld als gemachtigde van het bestuur voor alle handelingen welke betrekking hebben op de leiding, de controle en de keuring van de diensten van de vastgestelde opdracht, met uitzondering van de beslissingen welke tot de wettelijke bevoegdheden behoren van een ander orgaan van het plaatselijk bestuur. I.17 WOONPLAATSKEUZE Voor de uitvoering van deze opdracht kiest Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) woonplaats in. De inschrijver kiest woonplaats in zijn maatschappelijke zetel, tenzij in zijn offerte uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Elke brief, betekening (bv. van een overdracht of inpandgeving van schuldvordering) of andere kennisgeving in het kader van de gunning of uitvoering van deze opdracht, gebeurt op dit adres. I.18 WETGEVING - GESCHILLEN Deze opdracht wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd. 3 Vóór het verstrijken van de verbintenistermijn kan de aanbestedende overheid aan de inschrijvers een vrijwillige verlenging van deze termijn vragen, onverminderd de toepassing van de artikelen 103 of 104 in geval ze niet op dat verzoek ingaan bij aanbesteding of offerteaanvraag (art. 57, 2 de lid KB Plaatsing). Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

8 I.19 TAALWETGEVING De inschrijver dient zijn offerte in het Nederlands in. Ook alle latere briefwisseling en contacten tussen de inschrijver en het bestuur verlopen in het Nederlands. Van de documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan het bestuur een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. I.20 HERHALINGSOPDRACHTEN Op basis van artikel 26, 1, 2, b wet Overheidsopdrachten heeft het bestuur het recht om de diensten waarvan sprake in dit bestek, te gunnen aan de oorspronkelijke dienstverlener bij onderhandelingsprocedure binnen een periode van drie jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht. Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

9 DEEL II - TECHNISCHE BEPALINGEN II.1 TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE LENING EN VERZAKINGSVERGOEDING Twee Belgische bankwerkdagen na de bestelling door het bestuur, stelt de dienstverlener de gelden van de lening ter beschikking op een door het bestuur aangeduide zichtrekening. Deze bestelling gebeurt op eenvoudige aanvraag van de leidende ambtenaar op de wijze afgesproken tussen het bestuur en de dienstverlener. Het bestuur verbindt zich ertoe het gegunde bedrag van de leningen te bestellen en op te nemen binnen een periode van drie / zes / negen / twaalf (KIES!!) maand na de dag van de opening van de offertes. De verzakingsvergoeding zoals bepaald in I.7, wordt berekend op basis van de volgende formule: 90/365 * EURIBOR 3 maanden * het niet bestelde bedrag. Ze wordt door de dienstverlener aan het bestuur aangerekend binnen de maand na afloop van deze periode. Aanrekeningen die het bestuur na die datum bereiken, worden geacht niet te bestaan. II.2 BEPALING VAN DE RENTEVOET II.2.1 Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 2 jaar en meer De rentevoet van de lening is een actuarieel gewogen gemiddelde rentevoet, die zal berekend worden bij de terbeschikkingstelling van de lening en bij elke rentevoetherziening, conform de formules in het elektronische rekenblad dat beschikbaar is op: en op Het is de rentevoet tegen dewelke de som van de kasstromen van de lening, geactualiseerd op basis van zerocouponrentevoeten, gelijk is aan het initieel ontleende kapitaal of, bij herziening van de rente, aan het schuldsaldo op dat ogenblik (zie : Formule). De op die manier berekende nominale rentevoet wordt aangepast met de aangeboden marge van de inschrijver, die uitgedrukt is in basispunten met één cijfer na de komma (dus tot op 0,001% nauwkeurig) en vast blijft tot aan de eindvervaldag. De zero-coupon rentevoeten worden spot vastgelegd, dit betekent twee Belgische bankwerkdagen voor de datum van opname of herziening van de lening, en worden berekend op basis van: de IRS ASK EURO rentevoeten (dagelijks afgebeeld op > ICAP Group Sites > ICAP Midday Snap Shot - gegevens 12.00uur Local Time gegevens enkel toegankelijk door ingave van adress en paswoord aan te vragen via Bij gebrek aan toegang tot de rentevoeten gepubliceerd op heeft de dienstverlener het recht zich te baseren op de ICAP-IRSrentevoeten die via andere kanalen worden gepubliceerd. Hij bezorgt in dat geval aan het bestuur een schermafdruk die aantoont dat de gehanteerde rentevoeten op één moment op de juiste dag werden geraadpleegd. de EURIBOR rentevoeten (dagelijks afgebeeld op &Lang=N). Voor de rentevoet op één jaar wordt gewerkt met de EURIBOR-noteringen. Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

10 Formule: K n t 1 CF t df t Met: i = Rentevoet die de twee leden van bovenstaande vergelijking gelijkstelt. Deze nominale rentevoet wordt afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is tussen 0 en 4, wordt naar beneden afgerond, terwijl naar boven wordt afgerond indien de vierde decimaal begrepen is tussen 5 en 9. In alle voorgaande bewerkingen wordt nooit afgerond. K = Het initieel ontleende kapitaal of, bij herziening van de rente, het schuldsaldo op dat ogenblik. n = Aantal periodes waarin de rentevoet i geldig is t = Nummer van de periode (van 1 tot n) CF t = De cashflows (kasstromen) van de betrokken periode t, berekend tegen de rentevoet i, waarbij: voor t < n : CF t = terugbetaald kapitaal + intrest, op ogenblik t voor t = n : CF t = terugbetaald kapitaal + intrest + schuldsaldo, op ogenblik t df t = Actualisatie- of discontofactor voor de betrokken periode t gebaseerd op de rentetarieven IRS ask zero-coupon (van de overeenstemmende periode) voor de looptijden groter dan 1 jaar en op de naar basis 360/360 omgerekende EURIBOR-rentevoeten voor de looptijden kleiner dan of gelijk aan 1 jaar; indien geen rentevoet voor een bepaalde periode bestaat, wordt die berekend via de Cubic- Spline interpolatiemethode. Rentevoet van de lening = r = i + marge. Deze rentevoet heeft een 360/360-basis en wordt uitgedrukt met twee cijfers na de komma. De Cubic-Spline interpolatietechniek, de omzetting van IRS ASK rentevoeten naar zero-coupon rentevoeten en de bepaling van de actualisatiefactoren gebeuren volgens de formules opgenomen in het elektronische rekenblad Typebestek leningen Rekenblad beschikbaar op en op De dienstverlener deelt de gefixeerde rentevoet r schriftelijk mee en dit binnen de vijf Belgische bankwerkdagen na de fixatie. Deze rentevoet blijft geldig tot de eerste herzieningsdatum van de rentevoet. Consulteerbaarheid via ICAP Indien voor de toepassing van dit bestek op een bepaald moment de IRS ASK- of EURIBOR-rentevoeten niet meer zouden beschikbaar zijn op de hierboven vermelde websites, dan bepalen het bestuur en de dienstverlener in onderling overleg en in de geest van de bepalingen van dit bestek een andere, door beide partijen te controleren, manier om de basisrentevoeten te consulteren. Het bestuur heeft het recht om te allen tijde aan de dienstverlener het bewijs te vragen dat hij zich heeft gebaseerd op de correcte IRS ASK- en EURIBOR-rentevoeten zoals bepaald in dit bestek. II.2.2 Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten tot en met 1 jaar De rentevoet van de lening is de EURIBOR van de gekozen renteherzieningsperiodiciteit, aangepast met de door de inschrijver geboden plus/min-marge uitgedrukt in basispunten. De rentevoet wordt spot vastgelegd op basis van de EURIBOR gepubliceerd op &Lang=N. De berekeningsbasis van de intrestbetalingen is actual/360. Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

11 Het bestuur kiest de renteherzieningsperiodiciteit uitgedrukt in maanden bij de opname van de lening tussen 3 maand, 6 maand en 12 maand en bij elke verlenging van de lening. De geboden plus/min-marge blijft constant gedurende de hele looptijd en ongeacht een eventuele wijziging van de herzieningsperiodiciteit gedurende de looptijd. Het bestuur heeft het recht om te allen tijde aan de dienstverlener het bewijs te vragen dat hij zich heeft gebaseerd op de correcte EURIBOR-rentevoeten zoals bepaald in dit bestek. II.3 RENTEVOETHERZIENING II.3.1 Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 2 jaar en meer Bij de opname van de lening en op de datum van elke rentevoetherziening kan het bestuur de renteherzieningsperiodiciteit kiezen, voor zover die is uitgedrukt in volledige jaren gaande van 2 tot en met 20 jaar en voor zover die periodiciteit ten hoogste gelijk is aan de resterende looptijd van de lening. Daarbij blijft de aangeboden marge identiek. Uiterlijk tien Belgische bankwerkdagen vóór de datum van herziening wordt de dienstverlener schriftelijk door het bestuur op de hoogte gebracht van zijn voornemen tot wijziging. De herzieningsperiode start vanaf de fixatie van de rentevoet. Bij ontstentenis van een bericht tot wijziging van de herzieningsperiodiciteit blijft de bestaande herzieningsperiodiciteit van kracht. Indien op de datum van de rentevoetherziening, bij ontstentenis van een bericht vanwege het bestuur tot wijziging van de herzieningsperiodiciteit, de resterende looptijd van de lening kleiner is dan de lopende herzieningsperiodiciteit, dan wordt de nieuwe herzieningsperiodiciteit gelijkgesteld aan de resterende looptijd van de lening. II.3.2 Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten tot en met 1 jaar Bij de opname van de lening en op de datum van elke rentevoetherziening kan het bestuur een renteherzieningsperiodiciteit kiezen van 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden, voor zover die periodiciteit ten hoogste gelijk is aan de resterende looptijd van de lening. Daarbij blijft de aangeboden marge identiek. Uiterlijk tien Belgische bankwerkdagen voor de datum van herziening wordt de dienstverlener schriftelijk door het bestuur op de hoogte gebracht van zijn voornemen tot wijziging. Voor leningen met een renteherzieningsperiodiciteit van 3 maand: de eerste rentevoetherziening gebeurt op het einde van het trimester waarin de lening werd opgenomen (31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december) en nadien telkens op het einde van het trimester, tenzij de rentevoetherzieningsperiodiciteit door het bestuur wordt aangepast. Voor leningen met een renteherzieningsperiodiciteit van 6 maand: de eerste rentevoetherziening gebeurt op het einde van het semester waarin de lening werd opgenomen (30 juni of 31 december) en nadien telkens op het einde van het semester, tenzij de rentevoetherzieningsperiodiciteit door het bestuur wordt aangepast. Voor leningen met een renteherzieningsperiodiciteit van 12 maand: de eerste rentevoetherziening gebeurt op het einde van het jaar waarin de lening werd opgenomen (31 december) en nadien telkens op het einde van het jaar, tenzij de rentevoetherzieningsperiodiciteit door het bestuur wordt aangepast. De eerste herzieningsperiode start vanaf de fixatie van de rentevoet. Bij ontstentenis van een bericht tot wijziging van de herzieningsperiodiciteit blijft de bestaande herzieningsperiodiciteit van kracht. Indien op de datum van de rentevoetherziening, bij ontstentenis van een bericht vanwege het bestuur tot wijziging van de herzieningsperiodiciteit, de resterende looptijd van de lening kleiner is dan de lopende herzieningsperiodiciteit, dan wordt de nieuwe herzieningsperiodiciteit gelijkgesteld aan de resterende looptijd van de lening. Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

12 II.4 BETALING VAN AFLOSSINGEN EN INTRESTEN II.4.1 Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 2 jaar en meer Aflossingen: De kapitaalaflossingen gebeuren trimestrieel / semestrieel / jaarlijks (KIES!!) met vaste / progressieve (KIES!!) tranches. (Volgende zin weglaten wanneer in de vorige zin gekozen wordt voor vaste tranches!!).elke kapitaaltranche stemt overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in de vaste trimestraliteit / semestraliteit / annuïteit (KIES!!). De eerste kapitaaltranche wordt betaald met valuta de laatste dag van het trimester / het semester / het jaar (KIES!!) volgend op het trimester / het semester / het jaar (KIES!!) waarin de lening werd opgenomen. De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd van één trimester / semester / jaar (KIES!!). Intrestbetalingen: De intresten van de lening worden trimestrieel / semestrieel / jaarlijks (KIES!!) aangerekend met valuta 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december / 30 juni en 31 december / 31 december (KIES!!). De berekeningsbasis van de te betalen intrest is 360/360 dagen. De betaling van de intresten gebeurt telkens na vervallen termijn. Op de eerste vervaldag na de opname van de lening worden alleen intresten betaald. De berekening van deze intresten gebeurt eveneens op basis 360/360. II.4.2 Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten tot en met 1 jaar Aflossingen: Voor leningen met een renteherzieningsperiodiciteit van 3 maand: De kapitaalaflossingen gebeuren trimestrieel met vaste tranches. De eerste kapitaaltranche wordt betaald met valuta de laatste dag van het trimester (31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december) volgend op het trimester waarin de lening werd opgenomen. De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd van één trimester. Voor leningen met een renteherzieningsperiodiciteit van 6 maand: De kapitaalaflossingen gebeuren semestrieel met vaste tranches. De eerste kapitaaltranche wordt betaald met valuta de laatste dag van het semester (30 juni of 31 december) volgend op het semester waarin de lening werd opgenomen. De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd van één semester. Voor leningen met een renteherzieningsperiodiciteit van 12 maand: De kapitaalaflossingen gebeuren jaarlijks met vaste tranches. De eerste kapitaaltranche wordt betaald met valuta de laatste dag van het jaar volgend op het jaar waarin de lening werd opgenomen. De volgende tranches volgen elkaar op met een tussentijd van één jaar. Intrestbetalingen: Voor leningen met een rentevoetherzieningsperiodiciteit van 3 maand: De intresten van de lening worden trimestrieel aangerekend met valuta de laatste dag van elk trimester (31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december). De berekeningsbasis van de te betalen intresten is actual/360 dagen. De betaling van de intresten gebeurt telkens na vervallen termijn. Voor leningen met een rentevoetherzieningsperiodiciteit van 6 maand: De intresten van de lening worden semestrieel aangerekend met valuta de laatste dag van elk semester (30 juni en 31 december). De berekeningsbasis van de te betalen intresten is actual/360 dagen. De betaling van de intresten gebeurt telkens na vervallen termijn. Voor leningen met een rentevoetherzieningsperiodiciteit van 12 maand: De intresten van de lening worden jaarlijks aangerekend met valuta 31 december. De berekeningsbasis van de te betalen intresten is actual/360 dagen. De betaling van de intresten gebeurt telkens na vervallen termijn. Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

13 II.5 VERVROEGDE TERUGBETALINGEN II.5.1 Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 2 jaar en meer Bij vervroegde terugbetalingen is het bestuur steeds een uittredingsvergoeding verschuldigd, en in sommige gevallen ook een wederbeleggingsvergoeding. De uittredingsvergoeding bedraagt 30 basispunten per resterend jaar vanaf de datum van terugbetaling (op een rentevoetherzieningsdatum) en de eindvervaldag van het contract op basis van het gehanteerde afbouwschema van het kapitaal. Het bestuur is naast de uittredingsvergoeding ook een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd wanneer het de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetaalt op een andere datum dan die van een rentevoetherziening. Dit kan beschouwd worden als een eenzijdige opzegging van het contract. De wederbeleggingsvergoeding is gelijk aan het reëel geleden financieel verlies. Dit verlies moet als volgt berekend worden : n FinVerl = ( CF t x df t ) - LS - VL t = 1 T = tijdstip van betaling van kapitaals -en intreststromen N = aantal betalingen tot de volgende herziening of de eindvervaldag LS = resterend schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling CF t = cash flows (kasstromen) van de betrokken periode t, met: voor t < n : CF t = terugbetaald kapitaal + intrest, op ogenblik t voor t = n = datum herziening of eindvervaldag : CF t = schuldsaldo op ogenblik t + de gelopen maar nog niet vervallen intresten op die datum, te rekenen vanaf de laatste intrestbetaling tot datum n df t = actualisatie (-of disconto) factor voor de betrokken periode t gebaseerd op de rentetarieven IRS ask zero-coupon (van de overeenstemmende periode) voor de looptijden groter dan 1 jaar en op de naar basis 360/360 omgerekende EURIBOR-rentevoeten voor de looptijden kleiner dan of gelijk aan 1 jaar; indien geen rentevoet voor een bepaalde periode bestaat, wordt die berekend via de Cubic-Spline interpolatiemethode; voor de bepaling van de referentierentevoeten en de berekeningsmethode van de intresten gelden de bepalingen van dit bestek. VL = verlopen intresten De verlopen intresten tot op het ogenblik van verbreking worden berekend zoals bepaald in dit bestek. Het bestuur is geen wederbeleggingsvergoeding verschuldigd wanneer het de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetaalt op de datum van een rentevoetherziening, en dit op voorwaarde dat het bestuur dit met een aangetekende brief aan de inschrijver meldt, uiterlijk één maand voor de herziening. II.5.2 Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten tot en met 1 jaar Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

14 Vervroegde terugbetalingen van het geheel of een deel van de leningen zijn alleen mogelijk op de datum van een rentevoetherziening, en dit op voorwaarde dat het bestuur dit met een aangetekende brief aan de inschrijver meldt, uiterlijk één maand voor de herziening. Bij vervroegde terugbetalingen is het bestuur steeds een uittredingsvergoeding verschuldigd. Die bedraagt 30 basispunten per resterend jaar vanaf de datum van de terugbetaling en de eindvervaldag van het contract op basis van het gehanteerde afbouwschema van het kapitaal.. Het bestuur is bij vervroegde terugbetalingen geen wederbeleggingsvergoeding verschuldigd. II.6 VERDWIJNEN VAN REFERENTIERENTEVOETEN Wanneer door enige omstandigheid de gebruikte referentierentevoet(en) niet langer zou(den) worden gepubliceerd, zal (zullen) in onderling overleg en met akkoord van het bestuur de nieuwe referentierentevoet(en) worden bepaald. Dit kan tot gevolg hebben dat de aangeboden marge ten opzichte van de nieuwe referentierentevoet(en) moet worden aangepast. Wanneer beide partijen niet tot een akkoord komen, kan het bestuur, zonder wederbeleggingsvergoeding of andere kosten, de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen. II.7 DIENSTVERLENING De inschrijver levert zonder bijkomende kosten voor het bestuur het volgende: 1. Elektronisch of op papier en per lening een aflossingstabel die volledig past in het financiële systeem van het bestuur. Deze aflossingstabel bevat ten minste volgende gegevens: het identificatienummer de aanvangsdatum de einddatum het aanvangskapitaal de duur van de lening het aantal tranches de periodiciteit van de tranches de rentevoet de periodiciteit van de intresten de datum van de volgende rentevoetherziening een tabel met, per resterend jaar: - de vervaldag van de kapitaaltranche - de te betalen kapitaaltranche - het saldo na de vervaldag - de vervaldag van de intresten - de te betalen intresten Deze aflossingstabel moet geleverd worden binnen de 7 kalenderdagen na bestelling van de lening. 2. Digitaal, voor de opmaak van het meerjarenplan, de aanpassingen aan het meerjarenplan, het budget en de budgetwijzigingen, een tabel met de door het bestuur bij de inschrijver opgenomen leningen en de evolutie tot en met het einde van het jaar van het meerjarenplan zoals omschreven in de regelgeving. De tabel bevat voor elk van de jaren de resterende schuld op 1 januari, de nieuw door het bestuur op te nemen leningen, de periodieke aflossingen, de niet-periodieke aflossingen en de intresten. De intresten worden zowel berekend op basis van de vandaag geldende rentevoet, als op basis van de door de inschrijver verwachte rente- Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

15 evolutie, rekening houdend met de voor de betrokken leningen geldende intrestherzieningsperiodiciteit. 3. Elektronisch of op papier: maandelijks: een opgave van de leningen waarop een rentevoetherziening werd toegepast; op het einde van elk jaar, een vooruitzicht van de leninglasten (aflossingen en intresten) van het volgend dienstjaar per vervaldag; uiterlijk tien dagen vooraf: een aangepast vooruitzicht van de leninglasten op de eerstvolgende vervaldag (cf. bepaling in I.14); uiterlijk zeven dagen na de vervaldag: een gedetailleerde opgave van de werkelijk betaalde intresten en aflossingen. 4. Zodra het bestuur hierom verzoekt : de gegevens voor het geautomatiseerd boeken van intresten en aflossingen (coda) de gegevens voor het geautomatiseerd bijhouden van de leningeninventaris (maandelijks) Deze gegevens moeten passen in het financiële systeem van het bestuur, zoals vastgelegd in de reglementering, en moeten compatibel zijn met de software gebruikt door het bestuur. Indien het bestuur gedurende de uitvoering van de opdracht beslist om over te schakelen naar nieuwe software, moet de inschrijver in staat zijn de gevraagde gegevens via deze nieuwe vorm aan te leveren. 5. Uiterlijk op 31 januari en op papier ten behoeve van de opmaak van de jaarrekening: een controletabel van de leningen. Deze tabel bevat per aard van leningen: een detailoverzicht van de volledig afgeloste leningen. een detailoverzicht van de lopende leningen. een samenvatting van de twee detailoverzichten. Elk detailoverzicht bevat minimaal : het identificatienummer, het bedrag van de lening, de resterende schuld, de voorziene tranche van het afgelopen dienstjaar, de betaalde tranche van het afgelopen dienstjaar, de voorziene tranche van het volgende dienstjaar, de aard van de lening en de correctie van de lening, zijnde het verschil tussen de som van de werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches. 6. Onmiddellijk na de toewijzing van de opdracht: de coördinaten (naam, telefoon- en faxnummer, adres) van een contactpersoon die voor de opvolging van het leningenbeheer ter beschikking staat van het bestuur. Wanneer de inschrijver er niet in slaagt de hier vermelde dienstverlening te leveren, heeft het bestuur het recht zonder enige kosten de lening vervroegd op te zeggen. II.8 ANDERE KOSTEN Naast de intresten tijdens de looptijd van de lening, de eventuele wederbeleggings- en uittredingsvergoeding en de eventuele verzakingsvergoeding worden geen andere kosten aangerekend. Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

16 BIJLAGEN OVERZICHT VAN DE LENINGEN Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten van 2 jaar en meer Perceel I : looptijd jaar Nr. Geraamd bedrag Totaal Perceel II : looptijd jaar Nr. Geraamd bedrag Totaal Langetermijnkredieten op basis van rentevoeten tot en met 1 jaar Perceel III : looptijd jaar Nr. Geraamd bedrag Totaal Perceel IV : looptijd jaar Nr. Geraamd bedrag Totaal Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

17 FICTIEVE EURIBOR- EN IRS-RENTEVOETEN VOOR BEREKENING FICTIEVE AFLOSSINGSTABEL Euribor 1 maand: Euribor 2 maand: Euribor 3 maand: Euribor 6 maand: Euribor 9 maand: Euribor 12 maand: IRS-ask 15 maand: IRS-ask 18 maand: IRS-ask 21 maand: IRS-ask 2 jaar: IRS-ask 30 maand: IRS-ask 3 jaar: IRS-ask 4 jaar: IRS-ask 5 jaar: IRS-ask 6 jaar: IRS-ask 7 jaar: IRS-ask 8 jaar: IRS-ask 9 jaar: IRS-ask 10 jaar: IRS-ask 11 jaar: IRS-ask 12 jaar: IRS-ask 13 jaar: IRS-ask 14 jaar: IRS-ask 15 jaar: IRS-ask 16 jaar: IRS-ask 17 jaar: IRS-ask 18 jaar: IRS-ask 19 jaar: IRS-ask 20 jaar: IRS-ask 21 jaar: IRS-ask 22 jaar: IRS-ask 23 jaar: IRS-ask 24 jaar: IRS-ask 25 jaar: IRS-ask 26 jaar: IRS-ask 27 jaar: IRS-ask 28 jaar: IRS-ask 29 jaar: IRS-ask 30 jaar: Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie /17

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie