SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT"

Transcriptie

1 SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden aangetoond door de overhandiging van een attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale bijdragen volgens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 8/1/96, 3 indien hij Belg is, 4 indien hij buitenlander is; 2. De financiële en economische draagkracht zal worden aangetoond door voorlegging van een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren ; 3. De technische bekwaamheid zal worden aangetoond door een beschrijving van de door de inschrijver genomen maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te verzekeren. Conform de Omzendbrief van met betrekking tot de selectie van aannemers, leveranciers en dienstverleners, kan de inschrijver verwijzen naar bovengenoemde referenties en documenten, indien hij deze reeds voordien aan het aanbestedend bestuur overmaakte. Hij is gehouden ze te actualiseren indien nodig; de documenten mogen eenvoudige afschriften zijn. Opmerking aan de opsteller van het bestek: Het bestuur dat gratis en op elektronische wijze toegang heeft tot inlichtingen of documenten die dienstig zijn bij de beoordeling van de uitsluitingsgronden en de selectiecriteria, mag die informatie niet meer opvragen ingevolge het K.B. van 20 juli 2005 tot wijziging van (o.a.) het K.B. van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. Zie de nieuwe paragraaf 5 van artikel 72 van het K.B. van 8 januari Het bestek of de aankondiging vermeldt welke inlichtingen of documenten de aanbestedende overheid via elektronische weg zal opvragen.

2 2 AANBESTEDENDE OVERHEID : GEMEENTE VLETEREN... BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer 01 van 01/09/2008 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht : de financiering van buitengewone uitgaven

3 3 HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN A. REGLEMENTAIRE EN WETTELIJKE REFERENTIEBEPALINGEN Deze opdracht is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake overheidsopdrachten voor diensten, die hierna worden opgesomd : Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken. KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Omzendbrief van 3 december 1997 Overheidsopdrachten Financiële diensten bedoeld in categorie 6 van bijlage 2 bij de wet van 24 december 1993: bank- en beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten. Omzendbrief BA-98/04 van 23 juni 1998 aangaande sommige financiële diensten en andere aanbevelingen betreffende enige toepassingsproblemen i.v.m. de wetgeving op de overheidsopdrachten. B. AFWIJKINGEN OP DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Volgende bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden van toepassing inzake aanneming van diensten (artikelen 1 tot 23 van de gemeenschappelijke bepalingen en artikelen 67 tot 75 van de bepalingen eigen aan de opdrachten voor aanneming van diensten), zijn niet van toepassing op deze opdracht : Artikelen 5 tot 9 (volgens de tekst zelf van artikel 5 1). Artikelen 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 1, 2, 5 en 6, artikelen 19, 20 9, artikel 21 1, 2 en 3 (omzendbrief van ). Er wordt ook gedeeltelijk afgeweken van artikelen 20 en ARTIKEL 2 - VOORWERP VAN DE OPDRACHT, BEDRAG EN LOOPTIJD Deze opdracht heeft als voorwerp de financiering van de hieronder beschreven investeringen en de bij de financiering horende diensten dewelke dienen te kunnen geleverd worden. De opdracht omvat 1 categorie. Een categorie bevat alle financieringen met een zelfde looptijd en met een zelfde herzieningsperiodiciteit.

4 4 Categorie nr. 1 : duurtijd 15 jaar herzieningsperiodiciteit 5 jaar. - variant: vaste rentevoet Voorwerp Artikel Bedrag 1 Leningen ten laste van de gemeente ,00 EUR 2 Doorgeefleningen ,00 EUR Periodiciteit interestaanrekening en reserveringscommissie tijdens de kredietopening : trimestrieel. Periodiciteit van de kapitaalaflossing en de interestaanrekening : - driemaandelijks Berekeningswijze kapitaalaflossing - gelijke tranches ARTIKEL 3 - AANBESTEDENDE OVERHEID De aanbestedende overheid is de gemeente Vleteren, Kasteelstraat 39, B-8640 Vleteren.. ARTIKEL 4 - WIJZE VAN GUNNEN De opdracht wordt bij algemene offerteaanvraag gegund. Overeenkomstig art.17 2,2b van de wet van 24/12/93 behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor nieuwe diensten die bestaan uit de herhaling van soortgelijke diensten, die overeenstemmen met de opdracht zoals beschreven in artikel 2 hoofdstuk 1, aan de weerhouden dienstverlener toe te wijzen. ARTIKEL 5 - GUNNINGSCRITERIA 1. De prijs 90 punten tijdens de opnameperiode (cfr. Art. 17A) na de omzetting in lening (cfr. Art. 17B) de reserveringscommissie (cfr. Art. 19) modaliteiten met een invloed op de financieringskost (cfr Art. 17C) : - optimalisatie van de financieringskost - flexibiliteiten en faciliteiten in kader van kredietbeheer - actief schuldbeheer 10 punten 60 punten 5 punten 5 punten 4 punten 6 punten 2. Financiële bijstand en Informatorische ondersteuning (cfr Art. 24) : 10 punten

5 5 financiële bijstand informatorische ondersteuning Totaal 100 punten 6 punten 4 punten 100 punten ARTIKEL 6 - TOEWIJZING VAN DE OPDRACHT Het bestuur wijst de opdracht toe aan de inschrijver die, volgens de in artikel 5 vermelde criteria, de voordeligste regelmatige offerte heeft ingediend. De volledige opdracht wordt aan één inschrijver toegekend. De uitvoering van de opdracht is afhankelijk van de gedeeltelijke bestellingen door het bestuur die tot uiterlijk 1 jaar na de ontvangst van de aankondiging van toewijzing mogelijk is. ARTIKEL 7 - GESTANDDOENINGSTERMIJN VAN DE OFFERTE De offerte is twee maanden geldig vanaf de uiterste datum waarop de offertes ingediend moeten zijn (cfr. artikel 9). ARTIKEL 8 - INDIENEN VAN DE OFFERTES De inschrijver dient verplicht gebruik te maken van het model van offerte, waarvan een voorbeeld in bijlage. Op expliciet verzoek bij de leidende ambtenaar kan de inschrijver ook een kopie van dit model via electronische wijze bekomen. In dit geval zal bij eventueel verschil tussen het bij het bestek behorend papieren model en het via electronische wijze verstuurd model steeds het model papier primeren. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden : Ik, ondergetekende, verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als nietig beschouwd worden. Overeenkomstig artikel 90 van het KB van 8/1/96 moet er een RSZ-attest bij de offerte gevoegd worden 1. De offerte moet naar keuze van de inschrijver afgegeven op of opgestuurd worden naar volgend adres : Gemeente Vleteren... Kasteelstraat Vleteren... Op de definitief gesloten omslag waarin de offerte is gestoken moet worden vermeld : 1 Opmerking aan de opsteller van het bestek: het bestuur dat gratis en op elektronische wijze toegang heeft tot inlichtingen of documenten die dienstig zijn bij de beoordeling van de uitsluitingsgronden en de selectiecriteria, mag die informatie niet meer opvragen ingevolge het K.B. van 20 juli 2005 tot wijziging van (o.a.) het K.B. van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. Zie artikel 90, 4bis K.B. 8 januari Het bestuur dient in dat geval zelf de RSZ-toestand te controleren.

6 6 "OFFERTE FINANCIERING VOOR BESTEK NR. 01 van 01/09/2008" "ZITTING dd..12/11/2008" De offerte die per post verstuurd wordt, moet in een tweede gesloten omslag gestopt worden waarop het adres vermeld wordt evenals de melding "offerte". ARTIKEL 9 - UITERSTE ONTVANGSTDATUM EN OPENING VAN DE OFFERTES De opening van de offertes zal geschieden op datum van...12/11/ om uur in de raadzaal van..de gemeente Vleteren... Alle offertes moeten bij de voorzitter van de vergadering toekomen alvorens hij de vergadering opent. ARTIKEL 10 - TAAL De offertes dienen opgesteld te worden in het Nederlands. ARTIKEL 11 - GEDEELTELIJKE INSCHRIJVING EN CONSORTIUM Gedeeltelijke inschrijvingen zijn niet toegestaan. ARTIKEL 12 - LEIDENDE AMBTENAAR De Secretaris is de leidende ambtenaar. Zij is bevoegd voor alle handelingen welke betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht, met uitzondering van de beslissingen welke tot de wettelijke bevoegdheden behoren van een ander bestuursorgaan. ARTIKEL 13 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK Op deze opdracht is de Belgische wetgeving van toepassing. De bevoegde rechtbanken zijn deze van het arrondissement.ieper...

7 7 HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN VAN DE FINANCIERING VIA LENINGEN ARTIKEL 14 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT, OPNAMEPERIODE EN OMZETTING IN LENING Dit artikel omschrijft het verloop van de nieuwe leningen. De fondsen kunnen lening per lening gedurende één jaar te rekenen vanaf de gunning opgevraagd worden.. De terbeschikkingstelling van de gelden zal gebeuren op een rekening kredietopening ten laatste twee bankwerkdagen na de ontvangst door de inschrijver van enerzijds, de kennisgeving van de gunning van de opdracht en anderzijds, voor elke lening, een verzoek tot terbeschikkingstelling getekend door de leidend ambtenaar. Indien de gunning van de opdracht geschiedt door een andere budgethouder dan het college van burgemeester en schepenen, wordt het delegatiebesluit tot toekenning van budgethouderschap samen de kennisgeving van de gunning van de opdracht verstuurd. 2 Het minimum bedrag van een ter beschikkingstelling wordt vastgesteld op EUR. In afwachting van de omzetting naar een lening zoals verder omschreven, dient een opnameperiode voorzien te worden van één jaar. De opnameperiode op de rekening kredietopening begint ten laatste twee bankwerkdagen na de ontvangst van het verzoek van de leidende ambtenaar. Tijdens deze periode zullen, op basis van door de aannemer ingediende vorderingsstaten of facturen van leveranciers, de betalingen gebeuren, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen. Er is geen minimumbedrag per opneming vereist. De opnameperiode (niet begrepen in de looptijd) wordt afgesloten en de kredietopening wordt omgezet in een lening ofwel op de datum van de ontvangst van de aanvraag tot omzetting van het bestuur, ofwel ambtshalve één jaar na de begindatum van de opnameperiode. ARTIKEL 15 - HERZIENINGSPERIODICITEIT VAN DE RENTEVOET De rentevoet wordt herzien volgens de periodiciteit zoals opgegeven in het overzicht van de te financieren investeringen (cfr. Artikel 2). ARTIKEL 16 - INTERESTEN TERUGBETALING KAPITAAL EN AANREKENING VAN DE De leningen worden terugbetaald volgens de formule vermeld in Artikel 2. Elke kapitaaltranche is gelijk aan het kapitaal gedeeld door het aantal tranches. Alle kapitaaltranches en interesten worden op het debet van de rekening-courant van de ontlener geboekt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen. De eerste kapitaaltranche vervalt tenminste één trimester dag na de omzetting van de kredietopening in een lening op één van de hiernavolgende data : 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Vanuit begrotingsoverwegingen zal de vervaldag van 1 januari overal met datum 31 december van het vorige jaar genoteerd worden. De interesten van de lening, berekend tegen de rentevoet zoals bepaald in artikel 17 vervaltlen trimestrieel op dezelfde data als de kapitaalsaflossingen en worden op het debet van de rekening- 2 Enkel voor gemeenten en provincies ( bij provincies het college te vervangen door deputatie ).

8 8 courant van de lener geboekt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen. Vanuit begrotingsoverwegingen zal de vervaldag van 1 januari overal met datum 31 december van het vorige jaar genoteerd worden. De interestbetalingen gebeuren telkens na vervallen termijn. ARTIKEL 17 - WIJZE VAN PRIJSBEPALING A. TIJDENS DE OPNAMEPERIODE. De rentevoet tijdens de opnameperiode is de dagelijkse EURIBOR 3 Maand (European Interbank Offered Rate) aangepast met de aangeboden plus/min marge, uitgedrukt in basispunten (=0,01%). De rentevoet toepasbaar op het dagelijks debetsaldo van de rekening kredietopening zal dagelijks vastgesteld worden op basis van de EURIBOR 3 Maand zoals die iedere dag wordt gepubliceerd op het Reutersscherm op de pagina EURIBOR01. De rentevoet houdt rekening met de eventuele penalisatie die wordt toegepast bij vermindering van de geraamde hoeveelheden. De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "actual / 360". Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing : aan de inschrijver die de meest voordelige marge (uitgedrukt in basispunten = 0,01%) met betrekking tot de EURIBOR heeft voorgesteld, wordt het maximum voorzien in artikel 5 toegekend; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken met deze marge; per verschil van 0,01% zal het maximum met 0,05 punt verminderd worden. B. NA DE OMZETTING IN LENING. De rentevoet van de lening is de rentevoet tegen de welke de som van de geactualiseerde kasstromen op basis van de Euribor of IRS ask zéro-coupon rentevoeten gelijk is aan het initieel ontleende kapitaal, aangepast met de aangeboden plus/min marge uitgedrukt in basispunten (= 0,01 %). Deze marge blijft vast tot de eindvervaldag van de lening. De rentevoet houdt rekening met de eventuele penalisatie die wordt toegepast bij vermindering van geraamde hoeveelheden. De actualisatierentevoeten worden SPOT gefixeerd, dit betekent twee bankwerkdagen voor de omzetting van de kredietopening in een lening, op basis van de IRS ask rentevoeten, dagelijks afgebeeld op de web-site op de pagina Real Time, via Market Information & Commentary Market Information Real Time - Curve Snap Shot (In geval van onbeschikbaarheid van de rentevoeten op de internet site, zullen de rentevoeten, gepubliceerd om 13:00 op het Reutersscherm op de pagina ICAPEURO, gebruikt worden) of de Euribor rentevoeten, dagelijks gepubliceerd op het Reutersscherm op de pagina EURIBOR01. De rentevoet van de lening wordt op consolidatie- en iedere herzieningsdatum berekend, conform hieronder vermelde formule : C n t 1 CF t * df t CF K I voor t < n t t t t t CF K I RSS voor t=n t t Rentevoet van de lening = r + marge

9 r : C : rentevoet die de actualisatie van de cash flows op basis van de Euribor of IRS ask zérocoupon rentevoeten, gelijkstelt aan het initieel ontleende kapitaal. Deze rentevoet wordt afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is tussen 0 en 4, wordt naar beneden afgerond, terwijl naar boven wordt afgerond indien de vierde decimaal begrepen is tussen 5 en 9. initieel ontleend kapitaal CF t : de cash flow (kasstroom) op tijdstip t K t : I t : df t : aflossing in kapitaal op tijdstip t terugbetaling in interest op tijdstip t actualisatiefactor op tijdstip t. De actualisatiefactor wordt berekend op basis van de IRS ask zéro-coupon rentevoet van de overeenstemmende periode voor periodes groter dan of gelijk aan 1 jaar. Voor periodes kleiner dan 1 jaar worden de EURIBOR rentevoeten gebruikt. De actualisatiefactoren worden bepaald op basis van eenzelfde berekeningsbasis. Indien geen rentevoet met overeenstemmende periode bestaat, wordt hij geïnterpoleerd via de Cubic Spline methode. n: aantal periodes dat de rentevoet geldig is RSS t : resterend schuldsaldo na terugbetaling in kapitaal op tijdstip t 9 De aldus bekomen rentevoet houdt rekening met de gekozen periodiciteit van betalingen. De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "360/360". De inschrijver zal behalve de toegepaste marge ook een indicatieve rentevoet meedelen berekend volgens deze methode, op basis van de Euribor of IRS ASK rentevoeten gepubliceerd vier bankwerkdagen voor de datum waarop de offertes moeten ingediend worden. Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing : aan de inschrijver die de meest voordelige marge (uitgedrukt in basispunten = 0,01%) met betrekking tot de hierboven omschreven rentevoet «r «heeft voorgesteld, wordt het maximum zoals voorzien in artikel 5 toegekend; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken met deze marge; per verschil van 0,01% zal het maximum met 0,5 punt verminderd worden. Als voor de verschillende categorieën van de opdracht verschillende rentevoeten voorgesteld worden, zal er een gewogen gemiddelde marge berekend worden volgens de hierna vermelde methode: stel en en marge X = marge voorgesteld voor leningen van categorie X marge Y = marge voorgesteld voor leningen van categorie Y enz... bedrag X = bedrag van de leningen van categorie X bedrag Y = bedrag van de leningen van categorie Y enz... duur X = duur van de leningen van categorie X duur Y = duur van de leningen van categorie Y enz... dan is de gemiddelde gewogen marge

10 10 = (marge X * bedrag X * duur X) + (marge Y * bedrag Y * duur Y) +... (bedrag X * duur X) + (bedrag Y * duur Y) +... De toekenning van de punten gebeurt dan op de gemiddelde gewogen marge van elke inschrijver volgens de methode zoals hierboven beschreven. Ingeval de referentierentevoeten niet of niet meer representatief zouden zijn, niet gepubliceerd zouden worden, foutief zouden blijken, of niet meer gratis toegankelijk worden, zullen ze worden vervangen door gelijkwaardige referenties met betrekking tot de langetermijn- of kortetermijnfinancieringen. Dit kan tot gevolg hebben dat de aangeboden plus/min marge ten opzichte van de nieuwe referentierentevoet moet worden aangepast. C. MODALITEITEN MET EEN INVLOED OP DE FINANCIERINGSKOST. De inschrijver beschrijft in zijn offerte de modaliteiten die de globale financieringskost gunstig kunnen beïnvloeden, waarbij volgende drie categorieën onderscheiden worden : 1) Optimalisatie van de financieringskost 2) Flexibiliteiten en faciliteiten in kader van kredietbeheer 3) Actief schuldbeheer Voor elke aangeboden modaliteit of dienst zal de inschrijver aangeven tot welke categorie deze behoort, onder welke voorwaarden deze beschikbaar en bruikbaar is, de eventuele beperkingen waaraan deze onderworpen is en de prijs eraan verbonden. Voor het toekennen van de punten voor dit gunningscriterium zal het bestuur in elke categorie de inschrijvers rangschikken in functie van haar inschatting van de beschikbaarheid, de gevraagde prijs en de meerwaarde en/of de toepasbaarheid van de aangeboden modaliteiten of diensten. De inschrijver die geen modaliteiten of diensten aanbiedt wordt niet gerangschikt. In elke categorïe zal aan de inschrijver die eerst gerangschikt is het maximum aantal punten zoals voorzien in artikel 5 toegekend worden; aan de inschrijver die tweede gerangschikt is zal het maximum verminderd met twee punten worden toegekend; aan de inschrijver die derde gerangschikt is en aan de anderen al of niet gerangschikt zal nul punten worden toegekend. ARTIKEL 18 - AFLOSSINGSTABEL Bij de inschrijving dient de inschrijver twee aflossingstabellen te leveren, één voor een lening van EUR op 15 jaar met vaste rentevoet (omzetting kredietopening per 1/7, eerste interestaanrekening na 3 maanden, eerste aflossing na 3 maanden) en één voor een lening van EUR op 15 jaar met 5jaarlijks herzienbare rentevoet (omzetting kredietopening per 1/7, eerste interestaanrekening na 3 maanden, eerste aflossing na 3 maanden), opgemaakt volgens de vereisten uit het artikel 16 en rekening houdend met de indicatieve rentevoet gevraagd in artikel 17. ARTIKEL 19 - RESERVERINGSCOMMISSIE Op de niet-opgenomen bedragen kan tijdens de opnameperiode een reserverings-commissie aangerekend worden. De inschrijver zal de rentevoet meedelen berekend op jaarbasis. De betaling van de reserveringscommissie gebeurt telkens na vervallen termijn. De reserveringscommissie wordt aangerekend op dezelfde dag als de interesten van de kredietopening. De berekeningsbasis is "actual / 360". Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing: aan de inschrijver die de meest voordelige reserveringscommissie heeft voorgesteld, wordt het maximum als voorzien in Artikel 5 toegekend; de reserveringscommissies voorgelegd

11 11 door de andere inschrijvers zullen hiermee vegeleken worden; per verschil van 0,01 % zal het voorziene maximum met 0,05 punt verminderd worden. ARTIKEL 20 - WEDERBELEGGINGSVERGOEDING Vervroegde terugbetalingen zijn mogelijk op de contractueel bepaalde herzieningsdata van de rentevoet, mits vooropzeg van 1 maand, en dit zonder aanrekening van een wederbeleggingsvergoeding door de inschrijver. Daarnaast is de aanbestedende overheid steeds gerechtigd, overeenkomstig artikel 7 van het KB van 26/9/96, de oorspronkelijke opdracht eenzijdig te wijzigen. Iedere niet-contractueel voorziene verrichting die een aanpassing van de aflossingstabel tot gevolg heeft, kan evenwel gelijkgesteld worden met een wijziging van het voorwerp van de opdracht en mag beschouwd worden als een eenzijdige verbreking van het contract. In die gevallen heeft de inschrijver recht op een vergoeding gelijk aan het reëel geleden financieel verlies. Het reëel financieel verlies wordt volgens de hierna vermelde formule berekend. RFV n t CF 1 t At (1 it ) RSS t: verschillende vervaldagen van de geldstromen van interesten en kapitaal die zich op de aflossingstabel bevinden tot de eerstkomende herzieningsdatum n: aantal betalingen tot en met de volgende herziening/ eindvervaldag CF t : geldstroom op vervaldagen t (interesten en kapitaal) i t : A t : - voor t=1 : het bedrag in de aflossingtabel op de eerste vervaldag volgend op de vervroegde terugbetaling - indien deze geldstroom betrekking heeft op de eerste vervaldag van interesten volgend op de vervroegde terugbetaling, moeten de gelopen interesten in mindering gebracht worden (dit bedrag zal betaald worden op de voorziene datum in de aflossingstabel) - GI: gelopen maar nog niet vervallen interesten (deze zijn altijd verschuldigd) GI waar: RSS. r. d RSS: resterend schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling - r: rentevoet van de lening - d: aantal dagen tussen de laatste interestbetaling en de dag van de vervroegde terugbetaling - voor t = 2 n : het bedrag in de aflossingstabel op de 2de, 3de, nde vervaldag volgend op de vervroegde terugbetaling - voor t = n+1 = datum van herziening of eindvervaldag : het schuldsaldo op die datum + de gelopen maar nog niet vervallen interesten op die datum, te rekenen vanaf de laatste interestbetaling tot datum (n+1) ICAP- rentevoet van de overeenkomstige looptijd (periode tussen datum van vervroegde terugbetaling en tijdstip t); indien deze rentevoet niet bestaat, wordt hij berekend door Cubic Spline interpolatie aantal dagen tussen de vervroegde terugbetaling en de betaling op tijdstip t RSS: resterende schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling

12 12 Bij gedeeltelijke terugbetalingen dienen de geldstromen CF t aangepast te worden in functie van het terugbetaald bedrag. ARTIKEL 21 - DE GEVRAAGDE WAARBORGEN EN SAMENWERKING De inschrijver bepaalt welke waarborg en welke samenwerking (in verband met betalingsverkeer, beleggingen en kredieten) eventueel gevraagd worden. De inschrijver bepaalt tevens welke formaliteiten hiervoor door het bestuur dienen vervuld te worden. ARTIKEL 22 - DOSSIER-, WAARBORG- EN BEHEERSKOSTEN Er mogen geen dossier-, waarborg- of beheerskosten worden gevraagd. ARTIKEL 23 TOEGESTANE VARIANTEN Er wordt een prijszetting gevraagd voor een 5jaarlijks herzienbare en een vaste rentevoet over de 15 jaar van de aangevraagde leningen. Andere varianten zijn niet toegestaan. ARTIKEL 23BIS BETALINGEN (ART. 15 AAV) (ENKEL VOOR GEMEENTEN EN PROVINCIES) De secretaris en de financieel beheerder zullen bij de gunning van de opdracht een éénmalige betaalopdracht geven door het medeondertekenen van het gunningsbesluit. Hierdoor gebeuren de betalingen in uitvoering van deze opdracht zonder de voorafgaande betaalopdracht van de secretaris en de financieel beheerder ( art. 95 juncto 163 Gemeentedecreet ). 3 3 Voor provincies : «secretaris» is te vervangen door «provinciegriffier» en de decretale bepalingen zijn 91 en 159 Provinciedecreet.

13 13 HOOFDSTUK 3: FINANCIELE BIJSTAND, INFORMATORISCHE ONDERSTEUNING EN ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING ARTIKEL 24 - FINANCIELE BIJSTAND EN INFORMATORISCHE ONDERSTEUNING De inschrijver beschrijft in zijn offerte de diensten i.v.m. het krediet die hij aan het bestuur zal geven bovenop de administratieve dienstverlening, waarbij volgende twee categorieën onderscheiden worden: 1) Financiële bijstand 2) Informatorische ondersteuning. Voor elke aangeboden modaliteit of dienst zal de inschrijver aangeven tot welke categorie deze behoort, onder welke voorwaarden deze beschikbaar en bruikbaar is, de eventuele beperkingen waaraan deze onderworpen is en de prijs eraan verbonden. Voor het toekennen van de punten voor dit gunningscriterium zal het bestuur in elke categorie de inschrijvers rangschikken in functie van haar inschatting van de beschikbaarheid, de gevraagde prijs en de meerwaarde en/of de toepasbaarheid van de aangeboden modaliteiten of diensten. De inschrijver die geen modaliteiten of diensten aanbiedt wordt niet gerangschikt. In elke categorïe zal aan de inschrijver die eerst gerangschikt is het maximum aantal punten zoals voorzien in artikel 5 toegekend worden; aan de inschrijver die tweede gerangschikt is zal het maximum verminderd met twee punten worden toegekend; aan de inschrijver die derde gerangschikt is en aan de anderen al of niet gerangschikt zal nul punten worden toegekend. ARTIKEL 25 - DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN TE VERLENEN GEDURENDE DE GANSE DUUR VAN DE LENINGEN De inschrijver levert zonder bijkomende kosten voor het bestuur volgende administratieve diensten: 1. Het leveren, tijdens de opnameperiode, van een op ieder ogenblik bijgewerkte stand van het krediet en een globale maandelijkse staat van alle, niet afgesloten, individuele rekeningen kredietopeningen. 2. Het leveren, bij elke interestafrekening tijdens de opnameperiode, van een gedetailleerde berekening van de te betalen interesten en commissie. 3. Het leveren, per lening, van een aflossingstabel die volledig kadert in het begrotings- en boekhoudkundig systeem van het bestuur, zoals vastgelegd in de huidige reglementering. Dit gebeurt onverwijld na de omzetting in een lening. Deze aflossingstabel bevat minstens volgende gegevens : het identificatienummer, de functioneel economische code, de aanvangsen einddatum van de lening, het aanvangskapitaal, de duur van de lening, de rentevoet, een tabel met per vervaldag, de te betalen kapitaaltranche, de te betalen interesten, het totaal van de lasten en de nog resterende schuld. 4. Het leveren, ten behoeve van de opmaak van de begroting, van een tabel van de leningen en een (geglobaliseerde) evolutie van de schuld opgemaakt op minimum 6 jaar, uiterlijk eind augustus. De tabel van de leningen bevat minimaal de gegevens zoals vermeld in de aflossingstabel, gesorteerd per functionele code, met dien verstande dat de toestand op 1 januari van het betrokken begrotingsjaar wordt geschetst. 5. Het leveren, ieder jaar in de loop van de maand januari, van een vooruitzicht van de leningslast van het dienstjaar per vervaldag. 6. Het leveren, zodra het bestuur hierom verzoekt, van de gegevens voor : - het geautomatiseerd boeken van interesten en aflossingen; - het automatisch bijhouden van de leningeninventaris, ter beschikking gesteld op informatorische wijze.

14 14 Deze gegevens kaderen in het begrotings- en boekhoudkundig systeem van het bestuur, zoals vastgelegd in de huidige reglementering. 7. Een contactpersoon, belast met de opvolging van het leningsdossier, staat permanent ter beschikking van het bestuur. 8. Bij de afsluiting van het dienstjaar en voor wie onderworpen is aan de Nieuwe Boekhouding : een controletabel van de leningen ten behoeve van de jaarrekening te leveren in de maand januari. Deze tabel bevat, per 31 december van het dienstjaar, minimaal het identificatienummer, het bedrag van de lening, het omgezette bedrag van de lening, de resterende schuld, de voorziene tranche van het afgelopen dienstjaar, de betaalde tranche van het afgelopen dienstjaar, het verschil tussen de voorziene en de betaalde tranche van het afgelopen dienstjaar en de voorziene tranche van het volgende dienstjaar. 9. Het leveren, ten laatste 5 bankwerkdagen na de vervaldag, van een gedetailleerde opgave van de werkelijk betaalde interesten en aflossingen. 10. Het leveren, maandelijks, van een opgavestaat van de gedurende de voorbije maand herziene rentevoeten. De inschrijver garandeert in zijn antwoord punt per punt de beschikbaarheid van de administratieve dienstverlening. Hij zal in zijn offerte noteren of de dienst op het ogenblik van het indienen van de offerte beschikbaar is of niet. Indien niet het geval preciseert hij de datum waarop de dienst beschikbaar zal zijn. Deze datum moet verplicht vallen binnen een periode van 3 maanden te tellen vanaf de gunning van de opdracht. Van elk gevraagd document verstrekt de inschrijver een model (met een beschrijving) in bijlage aan zijn antwoord. Dit om het bestuur toe te laten de kwaliteit ervan te evalueren. Alle hierboven vermelde gegevens kunnen aan het bestuur op informatorische wijze overgemaakt worden, en dit om hun integratie in de boekhoudkundige systemen te vergemakkelijken (inzake informatorische dienstverlening dienen de noodzakelijke protocollen met de informaticacentra op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld te worden). Het bestuur verbindt er zich toe over het nodige materieel en de nodige software te beschikken bij de ontvangst en de exploitatie van deze gegevens. De inschrijver zal het bewijs moeten leveren (door referenties, attesten) dat hij in staat is deze informatorische dienst te leveren. Indien de inschrijver vandaag niet in de mogelijkheid is om de gevraagde gegevens over te maken op een informatorische wijze compatibel met de boekhoudprogramma's van het bestuur zal hij in zijn offerte de datum mededelen vanaf wanneer de overdracht mogelijk zal zijn. Deze datum moet verplicht vallen binnen een periode van 3 maanden te tellen vanaf de gunning van de opdracht. Indien de modeldocumenten en/of bewijzen al in het bezit zijn van het bestuur en een actualisering niet noodzakelijk is, specifieert de inschrijver dit in zijn offerte en is hij niet meer gehouden deze te leveren. Indien de inschrijver tijdens de uitvoering van het contract een administratieve dienst zoals deze hierboven voorzien is,niet langer zou verstrekken,dan heeft het bestuur mits ingebrekestelling per aangetekend schrijven het recht onderhavig contract éénzijdig te verbreken met één maand vooropzeg. De uitstaande schuld kan dan in afwijking van artikel 20 vroegtijdig afgelost worden zonder dat een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd is. Indien het niet langer verstrekken van de dienstverlening echter het gevolg is van een niet aan de inschrijver toerekenbare tekortkoming, zoals daar onder meer zijn een wijziging van het begrotingsen boekhoudkundig systeem ten gevolge van nieuwe regelgeving of een tekortkoming van de aanbestedende overheid zelf, dan is een vroegtijdige aflossing alleen mogelijk overeenkomstig artikel 20.

15 15 OFFERTE Omvat 7 pagina s De vennootschap (handelsnaam). (1) rechtsvorm nationaliteit maatschappelijke zetel. straat... Nr. vertegenwoordigd door de ondergetekende (naam, voornaam en hoedanigheid).. telefoon fax. hiertoe gemachtigd krachtens bijgaande akte of het besluit nr. verschenen in de bijlage aan het Belgisch Staatsblad van ingeschreven in het handelsregister van onder het nr..... geïmmatriculeerd bij de R.S.Z. onder het nr. B.T.W. nr. en zichtrekening nr.. Verbindt er zich toe de opdracht uit te voeren overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek. (1) Voor een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid : cfr artikel 93 1 van het KB van 8/1/96

16 16 2. (bij algemene offerteaanvraag) Naam inschrijver :. BETREFT : Bijgevoegde documenten: SELECTIECRITERIA 1. attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale bijdragen volgens de bepalingen van het artikel 90, 3 indien hij Belg is, 4 indien hij buitenlander is van het Koninklijk Besluit van 8/1/96; 2. verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren (*); 3. een langetermijnrating toegekend door een erkend ratingbureau (*); 4. een beschrijving van de door de inschrijver genomen maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te verzekeren. Opmerking aan de opsteller van het bestek: Het bestuur dat gratis en op elektronische wijze toegang heeft tot inlichtingen of documenten die dienstig zijn bij de beoordeling van de uitsluitingsgronden en de selectiecriteria, mag die informatie niet meer opvragen ingevolge het K.B. van 20 juli 2005 tot wijziging van (o.a.) het K.B. van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. Zie de nieuwe paragraaf 5 van artikel 72 en 92 4bis van het K.B. van 8 januari Het bestek of de aankondiging vermeldt welke inlichtingen of documenten de aanbestedende overheid via elektronische weg zal opvragen. Conform de omzendbrief van met betrekking tot de selectie van aannemers, leveranciers en dienstverleners, kan de inschrijver verwijzen naar bovengenoemde referenties en documenten, indien hij deze reeds voordien aan het aanbestedend bestuur overmaakte. Hij is gehouden ze te actualiseren indien nodig; de documenten mogen eenvoudige afschriften zijn. (*) het bestuur weerhoudt één van de mogelijkheden

17 17 3. Naam inschrijver : DE AANGEBODEN PRIJS De inschrijver verbindt zich ertoe, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek, de opdracht hieronder omschreven, uit te voeren tegen de volgende voorwaarden : 1. OPNAMEPERIODE marge t.o.v. de dagelijkse EURIBOR 3 Maand: basispunten 2. NA DE OMZETTING N Categorie Geraamd Bedrag 1 EUR 2 EUR 3 EUR TOTALITEIT Rentevoetherziening Interestperiodiciteit Marge t.o.v. de IRSask / Euribor/ IRS ask duration(*) Waar nodig zal de aldus bekomen rentevoet geconverteerd worden in functie van de gekozen betalingsperiodiciteiten. Toegepast op datum van../../... geeft dit, ter indicatieve titel : IRS ask/irs ask duration* Marge Nominale rentevoet op jaarbasis (*) schrappen wat niet past

18 18 4. Naam inschrijver :.. 3. DE RESERVERINGSCOMMISSIE: De reserveringscommissie bedraagt % op jaarbasis. 4. MODALITEITEN MET INVLOED OP DE FINANCIERINGSKOST 1. OPTIMALISATIE VAN DE FINANCIERINGSKOST 2. FLEXIBILITEITEN EN FACILITEITEN IN KADER VAN KREDIETBEHEER 3. ACTIEF SCHULDBEHEER 2 DE WAARBORG De leningen worden verstrekt onder de volgende waarborg :

19 19 5. Naam inschrijver : FINANCIËLE BIJSTAND, INFORMATORISCHE ONDERSTEUNING EN ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING A. FINANCIËLE BIJSTAND EN INFORMATORISCHE ONDERSTEUNING 1. FINANCIËLE BIJSTAND 2. INFORMATORISCHE ONDERSTEUNING B. DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING TE LEVEREN GEDURENDE VOLLEDIGE DUURTIJD VAN DE LENINGEN 1. het leveren van een bijgewerkte stand en een globale maandelijkse staat 2. Gedetailleerde berekening van de te betalen interesten 3. Aflossingstabel na omzetting 4. Inventaris van de schuld 5. Vooruitzicht leningslast 6. Automatisch bijhouden van de leningeninventaris / geautomatiseerd boeken van interesten en aflossingen 7. Contactpersoon 8. Controletabel van de schuld 9. Opgave van de tranches en interesten 10. Maandelijkse opgave van de herzieningen. Vandaag beschikbaar vandaag nietbeschikbaar

20 20 6. Naam inschrijver :.. BIJLAGEN aflossingstabel(len) modeldocumenten administratieve dienstverlening en beschrijving (indien nog niet in bezit van de aanbestedende overheid) indien nog niet doorgestuurd bij de kwalitatieve selectie: attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale bijdragen volgens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 8/1/96, artikel 90, 3 indien hij Belg is, 4 indien hij buitenlander is. verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren(*); een langetermijnrating toegekend door een erkend ratingbureau(*). een beschrijving van de door de inschrijver genomen maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te verzekeren. (*) Het bestuur weerhoudt dezelfde mogelijkheid als vermeld in de selectiecriteria.

21 21 7. Naam inschrijver :.. Het personeel belast met uitvoering van de opdracht is van... nationaliteit. Voor zover een gelijkaardig attest betreffende dezelfde periode nog niet neergelegd werd bij de kwalitatieve selectie wordt een recent attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bijgevoegd op grond van artikelen 69 en 90, 3 van het KB van 8/1/96 gewijzigd door het KB van 25/3/99 waaruit blijkt dat voldaan werd aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid of voor inschrijvers van vreemde nationaliteit een attest van de bevoegde overheid. Door deze offerte kan het bestuur, zonder dat hieruit enig recht voor de inschrijver kan ontstaan, met alle middelen die zij dienstig acht, inlichtingen inwinnen nopens de toestand ten aanzien van de betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid en voor de bestaanszekerheid. Het bestuur kan onder meer aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om mededeling van deze toestand verzoeken. Daarenboven wordt het bestuur gemachtigd alle nuttige inlichtingen van financiële of morele aard in te winnen omtrent de ondergetekende bij andere organismen of instellingen. Deze offerte behelst de verbintenis om op eenvoudig verzoek en binnen de kortst mogelijke tijd aan het bestuur de documenten en attesten te laten geworden waarvan het de voorlegging op grond van het bestek eist. Gevraagde inlichtingen en bescheiden moeten door mij op straf van nietigheid van de offerte aan het bestuur worden verstrekt. Gegeven te... de (handtekening inschrijver)

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden

Nadere informatie

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW DE PANNE BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer AC 92 sub 24 lening ter financiering van sociaal bouwproject Stationsstraat - Pastorieweg van 21 december

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn gebonden te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden aangetoond

Nadere informatie

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht:

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht: PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gemeente Nevele Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Tel : 09/321.92.10 Fax : 09/321.92.19 E-mail : jurgen.dejaeghere@nevele.be BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Aanbestedende overheid: OCMW Oostkamp, Dorpsplein 1, 8020 Oostkamp Omschrijving

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING. Nummer FIN2015001 van 09/06/2015

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING. Nummer FIN2015001 van 09/06/2015 AANBESTEDENDE OVERHEID : ILvA BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING Nummer FIN2015001 van 09/06/2015 Voorwerp van de opdracht : De financiering van buitengewone

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Nummer 2010/2 van 14/09/2010 2 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch beschikbaar

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANGAAN LENINGEN TOT FINANCIERING BUITENGEWONE UITGAVEN BEGROTING 2012 VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK EN AAN DE GEMEENTE VERBONDEN

Nadere informatie

Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem

Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem WZC Ter Burg vzw WZC Ter Burg Burggrachtstraat 1 1930 Nossegem BIJZONDER BESTEK NR 2014.001 BESTEK VOOR EEN DIENSTENOPDRACHT FINANCIERING VAN HET PROJECT: VERNIEUWBOUW VAN WZC TER BURG OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cvba Reynaertpark 207 9100 Sint-Niklaas Telefoon +323 780 58 48 Fax +323 766 07 58 BESTEK NUMMER : 1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR : STAD EEKLO BESTEK NUMMER : 11 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/13 INZAGE BESTEK Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANBESTEDENDE OVERHEID. Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : afsluiten van leningen 1 voor de financiering van de buitengewone dienst van het dienstjaar.. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/ VVSG versie 2009-1/15

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Pagina 1 van bestek lening 2013 gemeentebestuur Kapellen

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: Rusthuizen Z.A. Zuid-Limburg v.z.w. Clement Cartuyvelsstraat 5a 3800 Sint-Truiden Datum: 31 oktober 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: HELI-14001 OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Gelet op het ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van een instellingen voor bejaardenopvang.

Gelet op het ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van een instellingen voor bejaardenopvang. NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 8 JANUARI 2008 Aanwezig: Marc Reynders - voorzitter Sonja Surkyn - afgevaardigde schepen Godelieve Pernet, Marleen Van Thielen, Brenda Noels, Mouche De

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree BESTEK NUMMER : Typebestek 2011 - aangepast OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : Afsluiten van leningen voor de financiering van de investeringsdienst van het dienstjaar 2006 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Hoofdstuk 1 : Administratieve

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: vzw K.A.S.O.G, Collegelaan 1, 3600 Genk Datum: 06/07/2015 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/2 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN Opdrachtgever: VZW Schoolbestuur St.-Paulus Datum: 05/06/2015 BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN KREDIET Besteknummer: St.-Paulus/2015/001 OPEN AANBESTEDING Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN

BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN Typecontract leningen VLOFIN/VVSG - 1 CONTACT Leidende ambtenaar bij

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN. Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN. Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW TERVUREN BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht : FINANCIERING 2 HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor diensten

Open offerteaanvraag voor diensten 1 OCMW ROESELARE Gasthuisstraat 10 8800 ROESELARE Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. 2013-399 aangaan van leningen in functie van de thesaurietoestand Openingszitting: op 8 januari 2014 om 11.00

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/12 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007.

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007. ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GEMEENTE GAVERE BESTEK NUMMER 487.1-2012 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPENBARE AANBESTEDING Beschikbaarheid

Nadere informatie

ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008.

ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008. ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Sint-Lodewijk Brugge 0419.335.156 Datum: 26 februari 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2014/001 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGEN BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2016-1/17

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2015-1/17

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG versie 2013-1/15

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Don Bosco Onderwijscentrum BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/1 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn gewaarborgd krediet ter financiering

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier 1

Inschrijvingsformulier 1 Inschrijvingsformulier 1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Gent Bestek nr. : KASDS 15/01 Vak 1 - Voorwerp van de offerte Voorwerp van de opdracht : het aangaan van leningen ter financiering van het

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GEMEENTE GAVERE BESTEK NUMMER 487.1-2014 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPEN AANBESTEDING Beschikbaarheid

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN SEMINARIESTRAAT 2 9000 GENT

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN SEMINARIESTRAAT 2 9000 GENT 1 OPENBARE AANBESTEDING BESTEKNUMMER DRG 10 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM- METHODIEK ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep 2015 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Berlare BESTEK NUMMER : 2016/FIN/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Berlare BESTEK NUMMER : 2016/FIN/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Berlare BESTEK NUMMER : 2016/FIN/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch beschikbaar

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT Aangaan van een lening ter financiering van een project van grondbeleid door IGEAN BRE08027 Open aanbesteding Inhoudstafel 1. Algemene Inlichtingen... 3 1.1. Aanbestedende

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever : GasthuisZusters Antwerpen (GZA) vzw Datum: 24 MAART 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: Fin. 2014/1 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van kredieten

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Herentals BESTEK NUMMER : OCMW/AR-JV/2016 OPEN AANBESTEDING

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Herentals BESTEK NUMMER : OCMW/AR-JV/2016 OPEN AANBESTEDING OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Herentals BESTEK NUMMER : OCMW/AR-JV/2016 OPEN AANBESTEDING OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2016-1/16

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW BLIJ LEVEN maatschappelijke zetel: Berg 8 9950 WAARSCHOOT correspondentieadres: H. Consciencelaan 51/2 9950 WAARSCHOOT Datum: 22 juni 2015. BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer:

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2015 De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2015 De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2015 De Watergroep 2015 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Gelet op artikel 84 1 van de wet van 8 juli 1976 op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Gelet op artikel 84 1 van de wet van 8 juli 1976 op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 3 APRIL 2007 Aanwezig: Marc Reynders - voorzitter Godelieve Pernet, Marleen Van Thielen, Brenda Noels, Mouche De Block, Roger Seys, Yvo Verherstraeten,

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur EcoWerf

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD financiën Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Huis-aan-huisinzameling van papier en karton Inschrijvingsformulier en offerte (verplicht ingevuld terug te sturen samen met uw offerte)

Huis-aan-huisinzameling van papier en karton Inschrijvingsformulier en offerte (verplicht ingevuld terug te sturen samen met uw offerte) Huis-aan-huisinzameling van papier en karton Inschrijvingsformulier en offerte (verplicht ingevuld terug te sturen samen met uw offerte) Ondergetekende (1)... Beroep... Woonplaats... Nationaliteit... BTW-nummer...

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie