ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING"

Transcriptie

1 Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : Afsluiten van leningen voor de financiering van de investeringsdienst van het dienstjaar 2006 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

2 Hoofdstuk 1 : Administratieve bepalingen 1. Toepasselijke reglementering De opdracht wordt afgesloten op basis van : a) de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken, leveringen en diensten alsmede de wijzigende besluiten ; b) het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken alsmede de wijzigende besluiten ; c) de volgende bepalingen van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken : Titel 1 Algemene bepalingen voor de overheidsopdrachten (art. 1 10) Titel IV Slotbepalingen (art ) Bijlage : Hoofdstuk I : Gemeenschappelijke bepalingen Art. 1, 10, 11, 15 3, 4 en 7, 16, 17, 18, 20 1 tot 8, 21 4 en 5, 22 en 23 Hoofdstuk II : Bijzondere bepalingen Art. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 en 75 De afwijkingen zijn gerechtvaardigd door de bijzondere aard van de te verlenen diensten. 2. Voorwerp van de opdracht De opdracht heeft als voorwerp leningen bestemd ter financiering van de uitgaven die werden ingeschreven of die zullen ingeschreven worden op de investeringsdienst van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Jette voor het dienstjaar Deze leningen zullen afgesloten worden op verschillende tijdstippen en in voorkomend geval na het afsluiten van het desbetreffende dienstjaar en kunnen een verschillende looptijd hebben. Naast de eigenlijke financiële operatie heeft de opdracht ook betrekking op een administratieve en technische dienstverlening die moet toelaten operaties op - 2 -

3 optimale wijze te integreren in het beheer van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Bijgevolg zal de offerte eveneens rekening houden met alle diensten die in onderhavig bijzonder bestek beschreven zijn. In dit verband dient verwezen te worden naar artikel 1 van de voornoemde wet en inzonderheid de verplichting tot forfaitaire grondslag. Bijgevolg zal het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn geen andere kosten ten laste nemen dan deze die uitdrukkelijk beschreven zijn in onderhavig bijzonder bestek en in de offerte die er uit voortvloeit en die in voorkomend geval gewijzigd werd na onderhandeling. Het O.C.M.W. houdt zich het recht voor om een of meerdere afzonderlijke procedures uit te schrijven voor de financiering van de verrichtingen die het zal bepalen en die niet in onderhavig bijzonder bestek inbegrepen zijn. 3. Benaming van de aanbestedende overheid Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Jette Sint-Pieterskerkstraat Brussel Telefoon : 02/ Fax : 02/ Leidend ambtenaar voor deze opdracht : De heer Jean-Marie de Fernelmont - Leidinggevend boekhouder van de financiëndienst. Telefoon : 02/ Fax : 02/ Gunningswijze De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure met bekendmaking

4 5. Wijze van vaststelling van de prijzen Onderhavige opdracht is een opdracht volgens prijslijst in de zin van de bepaling van artikel 86 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, d.w.z. dat enkel de eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair zijn; door de eenheidsprijzen op de hoeveelheden van de verrichte prestaties toe te passen, wordt het te betalen bedrag vastgesteld. Zoals gepreciseerd in artikel 1 van hoofdstuk II (technische bepalingen) verricht de aanbestedende overheid immers geen globale bestelling bij de kennisgeving van de opdracht maar bestelt naargelang zijn behoeften bij wijze van gedeeltelijke bestellingen; bijgevolg is de opdracht een opdracht volgen prijslist. Er wordt afgezien van de leningen opgenomen in de globale opdracht die niet zullen afgesloten worden. De opdracht wordt beëindigd zonder dat de bankinstelling daarvoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 6. Inschrijvingen De inschrijving gebeurt schriftelijk De inschrijving dient toe te komen onder twee gesloten omslagen. Deze omslagen dienen beide de vermelding te dragen : OPDRACHT VOOR LENINGEN VOOR DE FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN HET DIENSTJAAR 2006 De Buitenste omslag dient daarenboven het adres van het OCMW Jette te dragen. De buitenste omslag dient daarenboven het adres van het OCMW Jette te dragen. De inschrijvingen dienen gericht te worden aan Mevrouw de Voorzitster van het OCMW Jette, Sint-Peterskerkstraat te 1090 Bruxssel, ofwel bij de post als aangetekende zending afgegeven te worden uiterlijk vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor het openen van de offertes, ofwel ter hand gesteld te worden aan de Voorzitster in zitting, op de vastgestelde dag en uur van opening van de inschrijvingen en vooraleer zij de zitting open verklaart. De opening van de offertes zal plaatsvinden in de Raadszaal van de hoofdzetel van het Centrum, Sint-Pieterskerkstraat te 1090 Brussel, op dinsdag 10/10/2006 om 16 u 00. De offertes worden opgesteld in het Frans of in het Nederlands Opgelet : de offertes die met de post opgestuurd worden alsmede de offerte die na deze datum ingediend worden, worden niet aanvaard. 7. De offertes worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. 8. Gestanddoeningstermijn van de offertes : 60 kalenderdagen

5 9. Gunningscriteria De prijs De performativiteit 70 punten 20 punten Om de aanbestedende overheid toe te laten dit criterium te evalueren wordt de inschrijver verzocht om een beschrijvende verklaring voor te leggen aangaande zijn voorstellen wat betreft de flexibiliteit op het gebied van de mogelijkheden van de lening (inbegrepen de reserveringscommissie en de voorwaarden voor de vervroegde terugbetaling), het opvolgen van de financiële markten alsmede het opmerken van gunstige voorwaarden en de dynamische beheerstechniek van de leningen. De bijkomende diensten betreffende financiële ondersteuningen en ondersteuning op gebied van de informatica 10 punten 10. Onderhandelingen De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat het niet in de bedoeling ligt van de aanbestedende overheid de aangeboden marges te onderhandelen. Deze mogelijkheid zal enkel overwogen worden bij gelijkwaardige offertes. Verder zullen de onderhandelingen enkel slaan op elementen uit de eigen offerte van elke inschrijver en niet op variante oplossingen aangeboden door andere inschrijvers. Het is bijgevolg voor de inschrijvers van het grootste belang alle voor de aanbestedende overheid interessante oplossingen onder de vorm van varianten in de offerte aan te bieden vermits dit de gunning van de opdracht zal beïnvloeden

6 Hoofdstuk 2 : Technische bepalingen 1. Doel van de opdracht - leningen De leningen worden ingedeeld in drie categorieën volgens hun duur. Categorie I : leningen - 20 jaar - Vijfjaarlijkse herziening lot 1 Lening nr. 1 : functie EUR lot 2 Lening nr. 2 : functie EUR Categorie II : leningen - 10 jaar - Vijfjaarlijkse herziening Lot 1 Lening nr. 3: functie ,07 EUR Lot 2 Lening nr 4: functie ,00 EUR Lot 3 Lening nr 5: functie ,00 EUR Categorie III : leningen - 5 jaar - Zonder herziening Lot 1 Lening nr. 5: functie ,93 EUR - 6 -

7 Lot 2 Lening nr. 6: functie ,00 EUR Lot 3 Lening nr 7: functie ,00 EUR In iedere categorie en tijdens de duur van de uitvoering van de opdracht zullen meerdere leningen kinnen worden afgesloten. De beoogde leningen zijn enkel bestemd voor de financiering van de uitgaven ingeschreven en vastgelegd op de investeringsdienst (met inbegrip van de begrotingswijzigingen van het dienstjaar 2006 en onder voorbehoud van de bepalingen van hoofdstuk I, punt 2. De ramingen binden de aanbestedende overheid derhalve niet en een vermindering van de geraamde hoeveelheden geeft geen recht tot schadevergoeding van de dienstenverlener. Het totaal van alle categorieën kan beschouwd worden als een maximum. Bij overschrijding zal een nieuwe onderhandeling en desgevallend een nieuw beroep op de mededinging plaatsvinden. 2. Uitvoering van de opdracht De betekening van de afsluiting van leningen, eventueel voorafgegaan door een voorafname, zoals gepreciseerd in punt 4, in het kader van onderhavig bijzonder bestek zal gebeuren ten laatste op 31 december van het volgend jaar. De hierboven vermelde globale ramingen zijn gebaseerd op de begrotingsinschrijvingen zoals die gekend zijn bij het opmaken van dit bijzonder bestek. De dienstenverlener kan vanaf 31 maart van het volgend dienstjaar informatie inwinnen over het maximum volume aan leningen dat nog zou besteld worden in de loop van dit tweede dienstjaar. Deze informatie zal zo snel mogelijk ter beschikking gesteld worden en brengt geen verplichtingen mee voor de aanbestedende overheid. De praktische modaliteiten van de communicatie tussen de aanbestedende overheid en de dienstenverlener mogen voorgesteld worden in de offerte en zullen bepaald worden in het contract na onderhandeling

8 3. Ter beschikking stelling voor elke categorie en/of ondercategorie a) De inschrijvers zullen in hun offerte de nodige termijn opgeven voor de ter beschikkingstelling van de geleende gelden en eventueel de nodige termmijn voor latere voorafname indien een opnameperiode werd aangevraagd. Deze termijn mag niet meer bedragen dan 15 kalenderdagen. De inschrijver mag eventueel meerdere termijnen voorstellen in functie van de bedragen die hij voorstelt zonder het maximum van 15 kalenderdagen te overschrijden. b) Het ter beschikking stellen zal gebeuren op de meest geschikte wijze die de aanbestedende overheid moet toelaten om vanaf de ter beschikking stelling de facturen met betrekking tot de kwestieuze investering te vereffenen. De praktische modaliteiten zullen in het contract bepaald worden na onderhandeling. 4. Wijze van prijsbepaling voor de leningen De rentevoet van de lening is de rentevoet tegen te welke de som van de geactualiseerde kasstromen op basis van de EURIBOR of IRS-ask zéro-coupon rentevoeten gelijk is aan het initieel ontleende kapitaal, aangepast met de aangeboden plus/min marge uitgedrukt in basispunten (= 0,01 %). Deze marge blijft vast tot de eindvervaldag van de lening. De actualisatierentevoeten worden SPOT gefixeerd, dit betekent twee bankwerkdagen voor de consolidatie van de lening of de omzetting van de kredietopening in een lening, op basis van de IRS ask rentevoeten, dagelijks afgebeeld op de web-site op de pagina IRS quotes EUR FIXING of de Euribor rentevoeten, dagelijks gepubliceerd op het Reutersscherm op de pagina EURIBOR01. De rentevoet van de lening wordt op consolidatie en iedere herzieningsdatum berekend, conform de volgende formule : n C = CFt * dft t=1 CFt = Kt + It voor t < n CFt = Kt + It + RSSt voor t = n Rentevoet van de lening = r + marge r : rentevoet die de actualisatie van de cash flows op basis van de EURIBOR of IRS-ask zéro-coupon rentevoeten, gelijkstelt aan het initieel ontleende kapitaal

9 Deze rentevoet wordt afgerond op drie decimalen op volgende wijze indien de vierde decimaal begrepen is tussen O en 4, wordt naar beneden afgerond, terwijl naar boven wordt afgerond indien de vierde decimaal begrepen is tussen 5 en 9. C : initieel ontleend kapitaal CFt : de cash flow (kasstroom) op tijdstip t Kt : aflossing in kapitaal op tijdstip t It : terugbetaling in intrest op tijdstip t Dft : actualisatiefactor op tijdstip t. De actualisatiefactor wordt berekend op basis van de IRS ask zéro-coupon rentevoet van de overeenstemmende periode voor periodes groter dan 1 jaar. Voor periodes kleiner dan of gelijk 1 jaar worden de EURIBOR rentevoeten gebruikt. De actualisatiefactoren worden bepaald op basis van eenzelfde berekeningsbasis. Indien geen rentevoet met overeenstemmende periode bestaat, wordt hij geïnterpoleerd via de Cubic Spline methode. n : aantal periodes dat de rentevoet geldig is RSSt : resterend schuldsaldo na terugbetaling in kapitaal op tijdstip t De aldus bekomen rentevoet houdt rekening met de gekozen periodiciteit van betalingen. De berekeningsbasis van de intrestbetalingen is «actual / 365». de inschrijver zal behalve de toegepaste marge ook een indicatieve rentevoet meedelen berekend volgens deze methode, op basis van de EURIBOR of IRS ask rentevoeten gepubliceerd vier bankwerkdagen voor de datum waarop de offertes moeten ingediend worden. Indien de referentievoeten niet of niet meer zouden gepubliceerd worden, of indien ze niet meer representatief of niet correct zouden zijn, zullen ze vervangen worden door gelijkwaardige referentievoeten met betrekking op de financiering op korte of lange termijn. De marges in meer of in min zouden bijgevolg kunnen aangepast worden in functie van de nieuwe referenties. 5, Bijzondere modaliteit : opnameperiode Voor de leningen die ze zal aanduiden en in afwachting van omzetting in lening mag de aanbestedende overheid gedeeltelijke opnameperiodes vragen. De aanbestedende overheid zal deze bijzondere modaliteit specifiëren bij elke bestelling. De ter beschikking stelling zal gebeuren overeenkomstig punt 2 van dit hoofdstuk

10 De opnameperiode bedraagt maximum 1 jaar en kan één maal verlengd worden op vraag van de aanbestedende overheid. De opnameperiode is niet inbegrepen in de duur van de lening. De opname wordt gebruikt voor de betaling van de facturen tijdens de uitvoering van de opdrachten van werken, leveringen of diensten waarvoor de financiering gevraagd is. De opname wordt afgesloten : ofwel op vraag van de aanbestedende overheid vóór de uiterste datum van één jaar of twee jaar indien de verlenging gevraagd werd; ofwel automatisch op de uiterste datum van één jaar of twee jaar. Ofwel indien het geheel der mogelijke opnemingen gebruikt werd. Indien op de uiterste datum van één of twee jaar niet opgenomen bedragen overblijven kan de aanbestedende overheid beslissen : het beschikbare saldo geheel of gedeeltelijk op te nemen om de betaling van de investeringen die gedekt zijn door de lening, verder te zetten; de opname e beperken tot het werkelijk opgenomen bedrag. De betaling van de intresten gebeurt bij het einde van de termijn en trimestrieel. 6. Wijze van prijsbepaling voor de opnameperiode a. Gedurende de opnameperiode De mededinging heeft betrekking op een vast percentage (marge) tijdens de duur van de opname ten opzichte van een schommelende rentevoet. Deze intrestvoet gedurende de opnameperiode is de dagelijks gepubliceerde EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 maanden aangepast met de marge in meer of in min. De dagelijkse intrestvoet die toepasselijk is op elk dagelijks debet saldo van de rekening opname zal telkens vastgesteld worden op basis van de EURIBOR 3 maanden op basis ACT/360 die dagelijks gepubliceerd wordt op het Reuterscherm op de pagina EURIBOR01. De inschrijvers worden verzocht in hun offerte de modaliteiten mee te delen die moeten toelaten een gemakkelijke controle uit te voeren van de toepassing van de rentevoet tijdens de uitvoering van de opdracht. Het door de inschrijver opgegeven percentage zal uitgaan van de betaling der intresten op het einde van de termijn en per trimester (data : 1 april, 1 juli, 1 oktober en 31 december)

11 Voor de berekening der intresten zal de formule rekening houden met het werkelijk verlopen aantal dagen op basis van een jaar van 360 dagen (ACT/360). b. Omzetting in voorschot op vaste termijn (straight loan) gedurende de opnameperiode. De intrestvoet zal uitgedrukt worden in verhouding tot de EURIBOR van overeenstemmende duur op basis ACT/360, die dagelijks gepubliceerd wordt op het Reutersscherm op de pagina EURIBOR01 twee bankwerkdagen voor elke omzetting of vernieuwing van een straight loan aangepast met het toegestaan percentage (marge). Elke straight loan zal minimum bedragen en een minimum duur van een week hebben. De inschrijvers worden verzocht hun voorstellen te laten kennen inzake de toepasselijke referentievoet in geval de duur van de straight loan niet overeenstemt met een gepubliceerde duur zoals hierboven aangegeven. 7, Terugbetaling van het kapitaal van de lening in schijven en betaling van de intresten. Ieder schijf stemt overeen met het gedeelte van het kapitaal begrepen in een constante annuïteit berekend tegen de rentevoet toegepast op de lening. De eerste schijf zal vervallen een jaar na omzetting van de opname in lening op een der volgende data : 1 april, 1 juli, 1 oktober of 31 december. De volgende schijven volgen elkaar op met en jaar interval. De intresten van de lening berekend tegen de rentevoet zoals bepaald in hoofdstuk II, artikel 3 zullen semestrieel betaald worden op 1 juli en 31 december. De praktische modaliteiten die de aanbestedende overheid moeten toelaten te gepasten tijde alle nodige maatregelen te nemen om aan zijn verplichtingen te voldoen kunnen voorgesteld worden in de offerte en kunnen, in voorkomend geval, de diensten die beoogd worden in punt 10 vervolledigen. 8, Reseveringscommissie Een reserveringscommissie op het niet opgenomen gedeelte kan gevraagd worden tijdens de opnameperiode. De inschrijver vermeldt de gevraagde rentevoet berekend op jaarbasis. De betaling van de reserveringscommissie gebeurt na het vervallen van de termijn

12 De reserveringscommissie zal gelijktijdig geïmputeerd worden met de intresten op de kredietopening. 9. Vervroegde terugbetaling van het geheel of een gedeelte van de lening De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor op een vervroegde terugbetaling van het kapitaal. De inschrijvers worden uitgenodigd om de modaliteiten van dergelijke terugbetalingen mee te delen zoals opzegtermijn vergoeding en de berekeningswijze ervan Dergelijke mogelijkheid van vervroegde terugbetaling moet in elk geval voorzien zijn op de herzieningsdata indien deze voorzien zijn en dit zonder vergoeding. 10. Varianten/Opmaken van de offertes De varianten zijn toegelaten voor zover de inschrijver tenminste een offerte aanbiedt voor de voorziene prestaties. Zoals vermeld in Hoofdstuk I punt 9 zullen de voor de aanbestedende overheid interessante varianten een beslissende factor vormen bij de gunning van de opdracht. De inschrijvers mogen prijs indienen voor verscheidene categorieën en in voorkomend geval specifieke modaliteiten voorzien indien verscheidene categorieën worden gegund voor zover ook afzonderlijke prijs gegeven wordt voor elke categorie. Er wordt aan herinnerd dat de aanbestedende overheid van zijn kant in het kader van een onderhandelingsprocedure het recht heeft een dienstenverlener per categorie van lening aan te duiden. 11. Administratieve en technische onderstuning Minimaal gewenste dienst : Maandelijkse bezorging op elk gewenst ogenblik van een bijgewerkte stand van het krediet en een globale staat van alle niet-afgesloten individuele kredietopeningsrekeningen. Het afleveren aan de aanbesteder, ten laatste op 1 december van het dienstjaar, van de inventaris van de leningen nog niet ter beschikking gesteld van het centrum

13 Bezorging, samen met de offerte, van een aflossingstabel voor een lening van EUR (omzetting van de lening op 1/7, eerste betaling van de intresten na 6 maanden, eerste terugbetaling van kapitaal na 12 maanden) die volledig integreerbaar is in de budgettaire en boekhoudkundige organisatie van het openbaar centrum voor maatschappelijke welzijn. Bezorging op regelmatige tijdstippen van een gedetailleerde afrekening van de te betalen intresten, teneinde de vastlegging van de corresponderende bedragen mogelijk te maken. Bezorging, per lening, van een aflossingstabel die volledig integreerbaar is in het begrotings- en boekhoudkundig systeem van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Dit dient onverwijld na de terbeschikkingstelling van de lening of na de consolidatie van de kredietopening te gebeuren. Deze aflossingstabel bevat minstens volgende gegevens : identificatienummer, economische en functionele codificatie, aanvangs- en einddatum van de lening, aanvangskapitaal, looptijd van de lening, rentevoet, een tabel met opgave per vervaldag van de te betalen kapitaaltranches, de te betalen intresten, de totale lasten en het resterend saldo. Bezorging uiterlijk einde augustus van een overzichtstabel van de leningen en van de (geglobaliseerde) schuldevolutie over minstens 5 jaar, met het oog op de opmaak van de begroting. De leningstabel moet minstens de gegevens bevatten die voorkomen in de aflossingstabel, gerangschikt per functionele code en berekend per 1 januari van het betrokken begrotingsjaar. Bezorging, elk jaar in de loop van januari, van een vooruitzicht inzake de leningslasten van het lopend dienstjaar, uitgesplitst per vervaldag en per functie en bezorging, ten laatste 5 werkdagen na de vervaldag, van een gedetailleerd overzicht van de werkelijk betaalde intresten en aflossingen. De bezorging, van een bijwerking van vooruitzichten van de leningslasten 15 dagen voor elke vervaldag, zoals hernomen in de technische bepalingen (punt 6). Deze vooruitzichten zullen tot op de dag van hun uitgave rekening houden met alle elementen die de leningslasten beïnvloed hebben. Bezorging, op elektronische gegevensdrager of per zodra het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn erom verzoekt, van de gegevens die de automatische boeking mogelijk maken van de intresten en aflossingen alsook de automatische bijwerking van de inventaris van de leningen. Deze gegevens dienen volledig integreerbaar te zijn in de budgettaire en boekhoudkundige organisatie van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Aanwijzing van een contactpersoon die belast is met de follow-up van de lening en waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn permanent terecht kan. Bij het afsluiten van het dienstjaar dient in de loop van de maand januari een controletabel van de rekeningen bezorgd te worden met het oog op de opmaak van de jaarrekeningen. Deze tabel dient minstens de volgende gegevens te bevatten, vastgesteld per 31 december van het dienstjaar : identificatienummer, bedrag van de lening, opgenomen bedrag van de lening, het resterend verschuldigd saldo, de geplande tranches van het afgelopen dienstjaar, de werkelijk betaalde tranches van het afgelopen dienstjaar, het verschil tussen de geplande en betaalde tranches van het afgelopen dienstjaar en de geplande tranches van het volgend dienstjaar

14 Overzicht van de intresten en tranches die door de subsidiërende overheden terugbetaald worden. Voor de leningen waarvoor een tegemoetkoming in de lasten door een derde geldt, dient een overzicht opgemaakt te worden van de terug te vorderen bedragen (zowel globaal als gedetailleerd). Alle hierboven vermelde gegevens dienen te worden overgemaakt in een vorm die verenigbaar is met de programmatuur die door het openbaar centrum voor openbaar welzijn wordt gebruikt. De inschrijver garandeert in zijn offerte de beschikbaarheid van de gewenste minimale dienst, punt per punt. De inschrijver voegt als bijlage bij zijn offerte een model van elke gevraagde lijst / tabel samen met een beschrijving, teneinde het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in staat te stellen de kwaliteit ervan te beoordelen. Deze bepaling is niet meer van toepassing ingeval het model reeds in het bezit is van het centrum. In geval de inschrijver tijdens de periode waarop het contract betrekking heeft niet meer in staat is zijn verplichtingen inzake de minimale dienstverlening na te komen, heeft het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het recht om na vaststelling per aangetekende brief het contract eenzijdig te verbreken met een opzegtermijn van één maand en het resterend verschuldigd saldo vervroegd terug te betalen zonder herbeleggingsvergoeding. Bijkomende diensten De inschrijver kan in zijn offerte ook diensten opgeven die hij kan aanbieden en die verder reiken dan de gewenste minimale diensten. 12. Dossier, waarborg en beheerskosten Er kunnen geen dossiers-, waarborg- of beheerskosten gevraagd worden. 13. Algemeen Indien naar aanleiding van bepaalde omstandigheden de referentievoeten niet meer gepubliceerd worden, zullen andere referentievoeten in onderling overleg vastgesteld worden. De positieve of negatieve percentages (marges) aangeboden door de inschrijver zouden bijgevolg eveneens kunnen worden aangepast aan de nieuwe referenties. De aanpassing zal ten vroegste gebeuren op de eerste in het bestek bepaalde herzieningsdatum die volgt op de datum vanaf dewelke de referentievoeten niet meer gepubliceerd worden. In geval er geen akkoord bereikt wordt behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor, over te gaan tot vervroegde terugbetaling zonder vergoeding

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANBESTEDENDE OVERHEID. Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : afsluiten van leningen 1 voor de financiering van de buitengewone dienst van het dienstjaar.. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN

BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN Typecontract leningen VLOFIN/VVSG - 1 CONTACT Leidende ambtenaar bij

Nadere informatie

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW DE PANNE BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer AC 92 sub 24 lening ter financiering van sociaal bouwproject Stationsstraat - Pastorieweg van 21 december

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/ VVSG versie 2009-1/15

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cvba Reynaertpark 207 9100 Sint-Niklaas Telefoon +323 780 58 48 Fax +323 766 07 58 BESTEK NUMMER : 1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR : STAD EEKLO BESTEK NUMMER : 11 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/13 INZAGE BESTEK Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Pagina 1 van bestek lening 2013 gemeentebestuur Kapellen

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANGAAN LENINGEN TOT FINANCIERING BUITENGEWONE UITGAVEN BEGROTING 2012 VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK EN AAN DE GEMEENTE VERBONDEN

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Nummer 2010/2 van 14/09/2010 2 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch beschikbaar

Nadere informatie

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht:

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht: PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gemeente Nevele Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Tel : 09/321.92.10 Fax : 09/321.92.19 E-mail : jurgen.dejaeghere@nevele.be BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree BESTEK NUMMER : Typebestek 2011 - aangepast OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING. Nummer FIN2015001 van 09/06/2015

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING. Nummer FIN2015001 van 09/06/2015 AANBESTEDENDE OVERHEID : ILvA BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING Nummer FIN2015001 van 09/06/2015 Voorwerp van de opdracht : De financiering van buitengewone

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: Rusthuizen Z.A. Zuid-Limburg v.z.w. Clement Cartuyvelsstraat 5a 3800 Sint-Truiden Datum: 31 oktober 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: HELI-14001 OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Aanbestedende overheid: OCMW Oostkamp, Dorpsplein 1, 8020 Oostkamp Omschrijving

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GEMEENTE GAVERE BESTEK NUMMER 487.1-2012 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPENBARE AANBESTEDING Beschikbaarheid

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn gebonden te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden aangetoond

Nadere informatie

Gelet op het ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van een instellingen voor bejaardenopvang.

Gelet op het ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van een instellingen voor bejaardenopvang. NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 8 JANUARI 2008 Aanwezig: Marc Reynders - voorzitter Sonja Surkyn - afgevaardigde schepen Godelieve Pernet, Marleen Van Thielen, Brenda Noels, Mouche De

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN Opdrachtgever: VZW Schoolbestuur St.-Paulus Datum: 05/06/2015 BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN KREDIET Besteknummer: St.-Paulus/2015/001 OPEN AANBESTEDING Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG versie 2013-1/15

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGEN BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2015-1/17

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2016-1/17

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007.

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007. ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN SEMINARIESTRAAT 2 9000 GENT

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN SEMINARIESTRAAT 2 9000 GENT 1 OPENBARE AANBESTEDING BESTEKNUMMER DRG 10 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM- METHODIEK ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008.

ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008. ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/12 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GEMEENTE GAVERE BESTEK NUMMER 487.1-2014 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPEN AANBESTEDING Beschikbaarheid

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: vzw K.A.S.O.G, Collegelaan 1, 3600 Genk Datum: 06/07/2015 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/2 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Sint-Lodewijk Brugge 0419.335.156 Datum: 26 februari 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2014/001 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door

Nadere informatie

Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem

Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem WZC Ter Burg vzw WZC Ter Burg Burggrachtstraat 1 1930 Nossegem BIJZONDER BESTEK NR 2014.001 BESTEK VOOR EEN DIENSTENOPDRACHT FINANCIERING VAN HET PROJECT: VERNIEUWBOUW VAN WZC TER BURG OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor diensten

Open offerteaanvraag voor diensten 1 OCMW ROESELARE Gasthuisstraat 10 8800 ROESELARE Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. 2013-399 aangaan van leningen in functie van de thesaurietoestand Openingszitting: op 8 januari 2014 om 11.00

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN. Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN. Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW TERVUREN BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht : FINANCIERING 2 HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Don Bosco Onderwijscentrum BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/1 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn gewaarborgd krediet ter financiering

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Berlare BESTEK NUMMER : 2016/FIN/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Berlare BESTEK NUMMER : 2016/FIN/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Berlare BESTEK NUMMER : 2016/FIN/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch beschikbaar

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Herentals BESTEK NUMMER : OCMW/AR-JV/2016 OPEN AANBESTEDING

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Herentals BESTEK NUMMER : OCMW/AR-JV/2016 OPEN AANBESTEDING OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Herentals BESTEK NUMMER : OCMW/AR-JV/2016 OPEN AANBESTEDING OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2016-1/16

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur EcoWerf

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Open Universiteit Nationale identificatie: 331569381 Postadres: Valkenburgerweg

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Albrandswaard Nationale identificatie: 421705862 Postadres: Hofhoek

Nadere informatie

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT Aangaan van een lening ter financiering van een project van grondbeleid door IGEAN BRE08027 Open aanbesteding Inhoudstafel 1. Algemene Inlichtingen... 3 1.1. Aanbestedende

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Provincie ZuidHolland Nationale identificatie: 27375169 ZuidHollandplein 1 Den Haag 2596 AW Contactpunt(en): Ter attentie van: Ivo Dupon (NIC)

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep 2015 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Slochteren Nationale identificatie: Postadres: Hoofdweg 10 Plaats: Slochteren Postcode: 9621AL Land: NL Contactpunt(en):

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Brunssum Nationale identificatie: 231646228 Postadres: Lindeplein 1 Plaats:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN OPDRACHTGEVENDE BESTUREN : Stadsbestuur van Gent, Hulpverleningszone Centrum en vzw Muziekcentrum De Bijloke

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN OPDRACHTGEVENDE BESTUREN : Stadsbestuur van Gent, Hulpverleningszone Centrum en vzw Muziekcentrum De Bijloke OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN OPDRACHTGEVENDE BESTUREN : Stadsbestuur van Gent, Hulpverleningszone Centrum en vzw Muziekcentrum De Bijloke BESTEK NUMMER : KASDS 16/01 OPEN AANBESTEDING Opmerking: voor

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: NS Groep N.V. Nationale identificatie: 41680548 Postadres: Laan van

Nadere informatie

Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten

Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Vught Nationale identificatie: 34423267 Postadres: Postbus 10100 Plaats: VUGHT Postcode: 5260 GA Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Nationale identificatie: 09214908 Postadres: Eusebiusbuitensingel 53 Plaats: Postcode: 6828 HZ Land: NL Contactpunt(en):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 31/07/2017 - BDA nummer: 2017-525001 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking namens het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Arnhem Nationale identificatie: 09214908 Postadres: Eusebiusbuitensingel 53 Plaats: Arnhem Postcode: 6828 HZ

Nadere informatie