Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem"

Transcriptie

1 WZC Ter Burg vzw WZC Ter Burg Burggrachtstraat Nossegem BIJZONDER BESTEK NR BESTEK VOOR EEN DIENSTENOPDRACHT FINANCIERING VAN HET PROJECT: VERNIEUWBOUW VAN WZC TER BURG OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum opening offertes: 24 september 2014, om 10 u Plaats opening offertes: vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem

2 2 HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN A. REGLEMENTAIRE EN WETTELIJKE REFERENTIEBEPALINGEN Deze opdracht is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake overheidsopdrachten voor diensten, die hierna worden opgesomd: de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (verder de Wet genoemd); het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (verder het K.B.Plaatsing. genoemd); Omzendbrief van 3 december 1997 Overheidsopdrachten Financiële diensten bedoeld in categorie 6 van bijlage 2 bij de wet van 24 december 1993: bank- en beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten, met uitzondering van de punten 3 tot en met 6; Ingevolge artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (verder het KB Uitvoering genoemd), is het KB Uitvoering niet van toepassing op deze dienst, behoudens wanneer er expliciet in dit bestek naar verwezen wordt. B. Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 tot facilitering van de infrastructuurfinanciering via de alternatieve investeringswaarborg, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. De gegunde financier die aanspraak wil maken op de VIPA-waarborg, respecteert de verplichtingen, vermeld in het besluit van 8 november 2013 tot facilitering van de infrastructuur-financiering via de alternatieve investeringswaarborg, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. De inschrijver verwijst in zijn offerteformulier naar dit besluit van 8 november ARTIKEL 2 - VOORWERP, BEDRAG EN DUUR Project Het hele project omvat de verwerving van 2 gronden en de vernieuwbouw van het woonzorgcentrum. Door de vernieuwbouw en de uitbreiding realiseren we uiteindelijk een woonzorgcentrum met 130 woongelegenheden, een centrum kortverblijf met 3 woongelegenheden en 45 assistentiewoningen. Momenteel hebben we 85 woongelegenheden: 57 RVT - bedden en 28 ROB - bedden. De door deze opdracht te financieren bouwkosten worden geraamd op EUR (BTW en algemene onkosten inbegrepen). De kosten van fase 1 worden geraamd op EUR en de kosten van de 2 de fase op EUR. Dit wordt opgesplitst in: woonzorgcentrum EUR (o.a EUR uitrusting) assistentiewoningen EUR

3 3 ondergrondse parking EUR Het bevel tot aanvang der werken zal in 2014 gebeuren en de opnameperiode start in 2015 en wordt geraamd op 4 jaar. Het huidige woonzorgcentrum blijft tijdens de 1 ste fase de volledige capaciteit behouden. Na de 1 ste fase, ergens begin 2017, beschikken we over 110 woongelegenheden woonzorgcentrum en 6 assistentiewoningen. De VIPA-gebruikstoelagen zijn berekend op EUR en bedragen jaarlijks EUR (gedurende 20 jaar). Er is een VIPA waarborg (nieuwe waarborgregeling) aangevraagd, ten bedrage van 85 % van het bouwplafond of EUR. Eigen inbreng: 1. het verwerven van 2 gronden: a. het aanpalende terrein ter waarde van EUR b. het eigen terrein (voorheen erfpacht) ter waarde van EUR 2. een aantal kosten zijn reeds betaald (architecten, afbraakwerken, ) en dit ten bedrage van EUR Opdracht: De betrokken opdracht is één financiering van de resterende kosten nl EUR - bestaande uit 2 fasen en houdende een tranche voor de opnameperiode van 2 jaren voor fase 1 en de opnameperiode van 2 jaar voor fase 2 en houdende tranches voor de consolidatie in functie van de waarborgen en het te financieren voorwerp. De opdrachtgever voorziet in de mogelijkheid om het opgenomen kredietbedrag te consolideren na fase 1 en ook na fase 2 wordt het onder fase 2 opgenomen kredietbedrag geconsolideerd. De inschrijver formuleert minstens de 2 volgende voorstellen voor elk der fases en voor de opnameperiode: a. een voorstel met een vaste rentevoet, voor het bedrag van EUR met bijhorende aflossingstabel b. een voorstel met een variabele rentevoet, voor het bedrag van EUR met bijhorende aflossingstabel Bijkomend kan de inschrijver eventueel een 3 de voorstel formuleren waarbij hij een vaste rentevoet combineert met een variabele rentevoet. Samengevat: Bedrag: EUR Looptijd: consolidatie maximum 20 jaar Opnameperiode: 4 jaar Periodiciteit van de herziening van de rente: afhankelijk van het voorstel Soort kapitaalaflossing:

4 4 o progressieve kapitaaltranches of o gelijke kapitaaltranches Periodiciteit van de interesten tijdens de opnameperiode: trimestrieel Periodiciteit van de aanrekening van de reserveringscommissie tijdens de opnameperiode: driemaandelijks Periodiciteit van de kapitaalaflossingen en de interestaanrekening: halfjaarlijks ARTIKEL 3 Aanbestedende overheid De opdrachtgever is WZC Ter Burg vzw, deze is de aanbestedende autoriteit zoals voorzien in de Wet. Elke brief, notificatie of andere kennisgeving in het kader van de toewijzing of uitvoering van deze opdracht, dient gedaan te worden op het adres vermeld in het artikel over het indienen van de offertes. WZC Ter Burg Burggrachtstraat Nossegem Tav de voorzitter van de Raad van Bestuur De heer Guido Deblaere Tel Voor alle verdere inlichtingen in het kader van deze opdracht kunt u contact opnemen met de heer Nico Deblaere, directeur, via het mailadres ARTIKEL 4 - WIJZE VAN GUNNEN De opdracht wordt bij open offerteaanvraag gegund. Overeenkomstig art. 26 1, 2 b) van de Wet behoudt de opdrachtgever zich het recht voor nieuwe diensten die bestaan uit de herhaling van soortgelijke diensten, die overeenstemmen met de opdracht zoals beschreven in artikel 2, aan de weerhouden dienstverlener toe te wijzen. ARTIKEL 5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie 1. Het toegangsrecht. Door deelname aan deze opdracht, verklaart de inschrijver impliciet zich niet te bevinden in het uitsluitingsgeval volgens 61 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.

5 5 Overeenkomstig artikel 20 van de wet wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor : 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bisvan het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. 2. Uitsluitingsgronden (artikel 61, 2 en volgende, KB 15 juli 2011) ) Door deelname aan deze opdracht, verklaart de inschrijver impliciet zich niet te bevinden in de hieronder opgenomen uitsluitingsgevallen volgens artikel 61, 2 van het koninklijk besluit van 15 juli De aanbestedende overheid zal bij gunning expliciet nagaan of de inschrijvers voldaan hebben aan hun betalingen inzake sociale zekerheid alsook inzake fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn. 3. De financiële en economische draagkracht De financiële en economische draagkracht zal worden aangetoond door voorlegging van een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten (m.n. kredietverlening aan bouwprojecten in de socialprofit sector) waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren. ARTIKEL 6 GUNNINGSCRITERIA A. De prijs Tijdens de opnameperiode (cfr. art. 18 A 1 & art. 18 A2) 10 punten Na de omzetting in een krediet (cfr. art. 18B) 50 punten Reserveringscommissie (cfr. art. 20)) 6 punten Uittredingsvergoeding 1 punten Waarborgen (cfr. art. 23) 4 punten Dossier- en beheerskosten (cfr. art. 24) 4 punten Modaliteiten met een invloed op de financieringskost (cfr. art. 25) o Optimalisaties en flexibiliteiten 10 punten o Actief schuldbeheer 5 punten Sub-totaal 90 punten B. Financiële bijstand en informatorische ondersteuning (cfr. art. 18C) Diensten inzake bijstand en expertise 8 punten Elektronisch bankieren 2 punten Sub-totaal 10 punten Totaal 100 punten

6 6 ARTIKEL 7 TOEWIJZING VAN DE OPDRACHT De opdrachtgever gunt de opdracht aan de inschrijver die de regelmatige offerte heeft ingediend die de economisch voordeligste is van uit het oogpunt van de opdrachtgever, rekening houdende met de gunningscriteria vermeld in artikel 6. De volledige opdracht wordt aan één inschrijver toegekend. ARTIKEL 8 - VERBINTENISTERMIJN VAN DE OFFERTE De offerte is 6 weken geldig vanaf de uiterste datum waarop de offertes ingediend moeten zijn (cfr. artikel 10). ARTIKEL 9 - INDIENEN VAN DE OFFERTES De inschrijver dient verplicht gebruik te maken van het model van offerteformulier, waarvan een voorbeeld in bijlage. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver, die dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden: Ik, ondergetekende, verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door de opdrachtgever vastgestelde model moet als nietig beschouwd worden. De inschrijver dient zijn offerte uitsluitend in volgens één van de 2 volgende opties: 1/ Hetzij per bode voor de openingszitting: De offerte wordt in een definitief gesloten blanco omslag geschoven waarop het volgende vermeld wordt : 2/ Hetzij per post : OFFERTE voor het bijzonder bestek n «NIET OPENEN» 24 september u00 De offerte wordt in een definitief gesloten blanco omslag gestoken (zoals hierboven vermeld) welke op zijn beurt in een tweede gesloten blanco omslag gestoken wordt met vermelding van volgende gegevens: OFFERTE voor het bijzonder bestek n WZC Ter Burg

7 7 T.a.v.de voorzitter van de Raad van Bestuur De heer Guido Deblaere Burggrachtstraat Nossegem Datum en uur van de zitting : 24 september 2014, om 10 u Op de definitief gesloten omslag waarin de offerte is gestoken moet offerte worden vermeld. De inschrijver voegt bij zijn offerte een exemplaar van zijn kredietreglement. Na sluiting van de opdracht stuurt de gekozen inschrijver de waarborgdocumenten op naar de opdrachtgever ter ondertekening. Indien deze documenten elementen bevatten welke in strijd zijn met de essentiële bepalingen van dit bestek of met enige van toepassing zijnde bepaling van dwingend recht (zie artikel 1), worden deze elementen voor niet geschreven gehouden. ARTIKEL 10 - UITERSTE ONTVANGSTDATUM EN OPENING VAN DE OFFERTES De opening van de offertes vindt plaats op datum van woensdag 24 september 2014 om uur in de vergaderzaal van WZC Ter Burg, Burggrachtstraat 1 te 1930 Nossegem. Alle offertes moeten bij de voorzitter van de vergadering toekomen alvorens hij de vergadering opent. ARTIKEL 11 TAAL De offertes moeten worden opgesteld in het Nederlands. Ook alle latere briefwisseling en contacten tussen de inschrijver en de opdrachtgever verlopen in het Nederlands. ARTIKEL 12 - GEDEELTELIJKE INSCHRIJVING Gedeeltelijke inschrijvingen zijn niet toegestaan. ARTIKEL 13 BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGER De gunningsbeslissing zal genomen worden door de raad van bestuur van de opdrachtgever, de gekozen inschrijver ontvangt een voor eensluidend verklaarde kopie van deze beslissing. De voorzitter van de Raad van Bestuur van de vzw, Guido Deblaere, is de opdrachtgever voor alle handelingen die verband houden met de leiding over en de controle op deze opdracht. ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK Op deze opdracht is de Belgische wetgeving van toepassing. De bevoegde rechtbanken voor de uitvoering van deze opdracht zijn deze van het arrondissement Brussel.

8 8

9 9 HOOFDSTUK 2: BIJZONDERE KREDIETVOORWAARDEN ARTIKEL 15 - OPNAMEPERIODE De duur van de opnameperiode is vermeld in voornoemd artikel 2 en begint ten vroegste de dag na de sluiting van de opdracht (art. 102 K.B. Plaatsing) voor zover alle gevraagde zekerheden geldig zijn gevestigd en de gekozen inschrijver een ondertekende kopie van zijn kredietreglement heeft ontvangen. De opname(s) moet(en) gebeuren op voorlegging van de facturen of andere documenten waaruit blijkt dat de gefinancierde investeringen werden uitgevoerd. Het minimumbedrag van een opneming wordt vastgesteld op euro. De opnameperiode wordt afgesloten hetzij vóór het einde van de opnameperiode, op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, hetzij op het einde van de opnameperiode van de respectieve kredieten zoals bepaald in artikel 2. ARTIKEL 16 - HERZIENINGSPERIODICITEIT VAN DE RENTEVOET Voorstel 1: er wordt gewerkt met een vastgelegde rentevoet. (cfr Artikel 2.) Voorstel 2: de rentevoet wordt herzien volgens de periodiciteit zoals opgegeven in het overzicht van de te financieren investeringen (cfr. Artikel 2). ARTIKEL 17 - TERUGBETALING KAPITAAL EN AFLOSSING VAN DE INTERESTEN De kredieten zijn terugbetaalbaar volgens de formule vermeld in Artikel 2. De opdrachtgever zal een rekening-courant openen bij de begunstigde. Alle verschuldigde sommen worden door de begunstigde gedebiteerd op de rekening-courant van de kredietnemer. ARTIKEL 18 - WIJZE VAN PRIJSBEPALING A. Tijdens de opnameperiode A.1 Variabele rentevoet De rentevoet tijdens de opnameperiode is de dagelijkse EURIBOR 3 Maand (European Interbank Offered Rate) aangepast met de aangeboden plus/min marge, uitgedrukt in basispunten (=0,01%). De rentevoet toepasbaar op het dagelijks debetsaldo van de rekening kredietopening zal dagelijks vastgesteld worden op basis van de EURIBOR 3 Maand zoals die iedere dag wordt gepubliceerd op het Reutersscherm op de pagina EURIBOR01. De rentevoet houdt rekening met de eventuele penalisatie die wordt toegepast bij vermindering van de geraamde hoeveelheden. De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "actual / 360".

10 10 Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing: aan de inschrijver die de meest voordelige marge (uitgedrukt in basispunten = 0,01%) met betrekking tot de EURIBOR heeft voorgesteld, wordt het maximum voorzien in artikel 5 toegekend; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken met deze marge; per verschil van 0,01% zal het maximum met 0,05 punt verminderd worden. Als voor de verschillende categorieën van de opdracht verschillende rentevoeten voorgesteld worden, zal er een gewogen gemiddelde marge berekend worden volgens de hierna vermelde methode: stel en marge X = marge voorgesteld voor kredieten van categorie X marge Y = marge voorgesteld voor kredieten van categorie Y enz... bedrag X = bedrag van de kredieten van categorie X bedrag Y = bedrag van de kredieten van categorie Y enz... Dan is het gewogen gemiddelde = (Marge X * bedrag X) + (marge Y * bedrag Y ) ( bedrag X + bedrag Y + ) De toekenning van de punten gebeurt dan op basis van de gemiddelde gewogen marge van elke inschrijver volgens de methode zoals hierboven beschreven A.2 Vaste rentevoet In het kader van artikel 18 C 1) optimalisaties en flexibiliteiten doet de inschrijver een voorstel van vaste rentevoet tijdens de opnameperiode en geeft een gedetailleerde prijsbepaling van deze vaste rentevoet. De toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium,gebeurt conform Artikel 18 A1 Variable rentevoet. B. Na de omzetting in een krediet De rentevoet van het krediet is de rentevoet tegen de welke de som van de geactualiseerde kasstromen op basis van de Euribor of IRS ask zéro-coupon rentevoeten gelijk is aan het initieel ontleende kapitaal, aangepast met de aangeboden plus/min marge uitgedrukt in basispunten (= 0,01 %). Deze marge blijft vast tot de eindvervaldag van het krediet. De actualisatierentevoeten worden SPOT gefixeerd, dit betekent twee bankwerkdagen voor de omzetting van de kredietopening in een lening, op basis van de IRS ask rentevoeten, dagelijks afgebeeld op de website op de snapshot pagina, via Post Trade Risk & Information Services - ICAP Information Midday IRS Snapshot (in geval van onbeschikbaarheid van de rentevoeten op de internet site, zullen de rentevoeten, gepubliceerd om 13:00 op het Reutersscherm op de pagina ICAPEURO, gebruikt worden) of de Euribor rentevoeten, dagelijks gepubliceerd op het Reutersscherm op de pagina EURIBOR01. De rentevoet van het krediet wordt op consolidatie- en iedere herzieningsdatum berekend, conform de onderstaande formule:

11 11 C n t 1 CF t * df t CF CF t t K I voor t < n K t t I t t RSS t voor t=n Rentevoet van het krediet = r + marge r: rentevoet die de actualisatie van de cashflows op basis van de Euribor of IRS ask zéro-coupon rentevoeten, gelijkstelt aan het initieel ontleende kapitaal. Deze rentevoet wordt afgerond op drie decimalen op volgende wijze: indien de vierde decimaal begrepen is tussen 0 en 4, wordt naar beneden afgerond, terwijl naar boven wordt afgerond indien de vierde decimaal begrepen is tussen 5 en 9. C: initieel ontleend kapitaal CF t : de cash flow (kasstroom) op tijdstip t K t : aflossing in kapitaal op tijdstip t I t : df t : terugbetaling in interest op tijdstip t actualisatiefactor op tijdstip t. De actualisatiefactor wordt berekend op basis van de IRS ask zéro-coupon rentevoet van de overeenstemmende periode voor periodes groter dan of gelijk aan 1 jaar. Voor periodes kleiner dan 1 jaar worden de EURIBOR rentevoeten gebruikt. De actualisatiefactoren worden bepaald op basis van eenzelfde berekeningsbasis. Indien geen rentevoet met overeenstemmende periode bestaat, wordt hij geïnterpoleerd via de Cubic Spline methode. n: aantal periodes dat de rentevoet geldig is RSS t : resterend schuldsaldo na terugbetaling in kapitaal op tijdstip t De aldus bekomen rentevoet houdt rekening met de gekozen periodiciteit van betalingen. De berekeningsbasis van de interestbetalingen is "360/360". De inschrijver zal behalve de toegepaste marge ook een indicatieve rentevoet meedelen berekend volgens deze methode, op basis van de Euribor of IRS ASK rentevoeten gepubliceerd zeven bankwerkdagen voor de datum waarop de offertes moeten ingediend worden. Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing: aan de inschrijver die de meest voordelige marge (uitgedrukt in basispunten = 0,01%) met betrekking tot de hierboven omschreven rentevoet «r «heeft voorgesteld, wordt het maximum zoals voorzien in artikel 5 toegekend; de marges voorgelegd door de andere inschrijvers zullen worden vergeleken met deze marge; per verschil van 0,01% zal het maximum met 0,5 punt verminderd worden. Als voor de verschillende categorieën van de opdracht verschillende rentevoeten voorgesteld worden, zal er een gewogen gemiddelde marge berekend worden volgens de hierna vermelde methode: stel marge X = marge voorgesteld voor kredieten van categorie X marge Y = marge voorgesteld voor kredieten van categorie Y enz...

12 12 en en bedrag X = bedrag van de kredieten van categorie X bedrag Y = bedrag van de kredieten van categorie Y enz... duur X = duur van de kredieten van categorie X duur Y = duur van de kredieten van categorie Y enz... dan is de gemiddelde gewogen marge= (marge X * bedrag X * duur X) + (marge Y * bedrag Y * duur Y) +... (bedrag X * duur X) + (bedrag Y * duur Y) +... De toekenning van de punten gebeurt dan op de gemiddelde gewogen marge van elke inschrijver volgens de methode zoals hierboven beschreven. Ingeval de referentierentevoeten niet of niet meer representatief zouden zijn, niet gepubliceerd zouden worden, foutief zouden blijken, of niet meer gratis toegankelijk worden, zullen ze worden vervangen door gelijkwaardige referenties met betrekking tot de langetermijn- of kortetermijnfinancieringen. Dit kan tot gevolg hebben dat de aangeboden plus/min marge ten opzichte van de nieuwe referentierentevoet moet worden aangepast. C. Modaliteiten met een invloed op de financieringskost. De inschrijver beschrijft in zijn offerte de modaliteiten die de globale financieringskost gunstig kunnen beïnvloeden, waarbij volgende twee categorieën onderscheiden worden : 1) Optimalisaties en flexibiliteiten De opdrachtgever wenst te beschikken over de nodige manoeuvreerruimte om de modaliteiten van de aangeboden financieringen te wijzigen en/of te optimaliseren (duurtijd, bedrag, herzieningen,...) in functie van de marktomstandigheden of haar eigen financiële situatie, ten einde de financieringskost te optimaliseren. 2) Actief schuldbeheer De opdrachtgever wenst haar schuldportefeuille actief te beheren ten einde haar rentelast te beperken en haar renterisico te spreiden. De opdrachtgever wenst te weten op welke wijze de inschrijvers haar kunnen bijstaan met analyses en indekkingen die het haar moeten toelaten in te spelen op de marktopportuniteiten en bedreigingen. Voor elke aangeboden modaliteit zal de inschrijver de volgende informatie opgeven die het de opdrachtgever mogelijk moet maken de toegevoegde waarde en de ernst van het geoffreerde te beoordelen: - tot welke categorie de modaliteit behoort; - de wijze waarop deze dienst kan bijdragen tot het beoogde doel zoals hoger beschreven, indien mogelijk vergezeld van (cijfer)voorbeelden uit gelijkaardige dossiers (zonder vermelding van de klant); - onder welke voorwaarden de dienst beschikbaar en bruikbaar is, zoals onder meer de frequentie of het aantal keer dat de opdrachtgever zal kunnen genieten van de aangeboden dienst; - de eventuele beperkingen waaraan de dienst onderworpen is en de eventuele prijs die eraan verbonden is;

13 13 - indien de inschrijver verwijst naar bepaalde documenten die in de loop van de opdracht zullen worden overgemaakt aan de opdrachtgever, stuurt hij een (anoniem gemaakt) voorbeeld mee uit een gelijkaardig dossier. In de categorie Actief schuldbeheer dient de inschrijver voor wat betreft de oplossingen ter indekking van de leningsrentevoet maximum zes oplossingen weer te geven die op het ogenblik van de offerte een voordeel voor de opdrachtgever kunnen opleveren; Voor het toekennen van de punten voor dit gunningscriterium zal de opdrachtgever in elke categorie de inschrijvers rangschikken in functie van de praktische toepasbaarheid en de toegevoegde waarde van de aangeboden modaliteiten. Het loutere aantal aangeboden modaliteiten is hierbij niet van belang. De inschrijver die geen modaliteiten aanbiedt of die niet aannemelijk kan maken dat hij de aangeboden diensten ook werkelijk kan presteren -, wordt niet gerangschikt. In elke categorie zal aan de inschrijver die eerst gerangschikt is 100 % van het maximale aantal punten zoals voorzien in artikel 6 toegekend worden; aan de inschrijver die tweede gerangschikt is, zal 50 % van de punten worden toegekend; aan de inschrijver die derde gerangschikt is en aan de anderen al of niet gerangschikt, zal nul punten worden toegekend. ARTIKEL 19 AFLOSSINGSTABEL Bij de inschrijving dient de inschrijver voor elk geformuleerd voorstel een bijhorende aflossingstabel te leveren, voor een krediet van EUR, gebaseerd op de voorwaarden vermeld in het voorstel. ARTIKEL 20 RESERVERINGSCOMMISSIE Tijdens de opnameperiode kan op alle niet-opgenomen bedragen een reserveringscommissie worden aangerekend. De inschrijver vermeldt de gevraagde rentevoet die berekend wordt op jaarbasis. De reserveringscommissie wordt betaald op de vervaldag volgens de in artikel 2 overeengekomen periodiciteit en uiterlijk op de eerste rentevervaldag geboekt. De berekeningsbasis is "actual / 360". Voor de toekenning van de punten aangaande dit gunningscriterium, is het volgende van toepassing: - aan de inschrijver die de meest voordelige reserveringscommissie heeft voorgesteld, wordt het maximum als voorzien in Artikel 5 toegekend; - de reserveringscommissies voorgelegd door de andere inschrijvers zullen hiermee vergeleken worden; per verschil van 0,01 % zal het voorziene maximum met 0,05 punt verminderd worden. Als voor de verschillende categorieën van de opdracht verschillende rentevoeten voorgesteld worden, zal er een gewogen gemiddelde marge berekend worden volgens de hierna vermelde methode: stel marge X = marge voorgesteld voor kredieten van categorie X marge Y = marge voorgesteld voor kredieten van categorie Y

14 14 en enz... bedrag X = bedrag van de kredieten van categorie X bedrag Y = bedrag van de kredieten van categorie Y enz... Dan is het gewogen gemiddelde = (Marge X * bedrag X) + (marge Y * bedrag Y ) ( bedrag X + bedrag Y + ) De toekenning van de punten gebeurt dan op de gemiddelde gewogen marge van elke inschrijver volgens de methode zoals hierboven beschreven ARTIKEL 21 - WEDERBELEGGINGSVERGOEDING Vervroegde terugbetalingen zijn mogelijk op de contractueel bepaalde herzieningsdata van de rentevoet, mits vooropzeg van 1 maand. Geen wederbeleggingsvergoeding is verschuldigd in dat geval. Iedere niet-contractueel voorziene verrichting die een aanpassing van de aflossingstabel tot gevolg heeft, wordt gelijkgesteld met een wijziging van het voorwerp van de opdracht en kan beschouwd worden als een eenzijdige verbreking van het contract. In die gevallen heeft de inschrijver recht op een verbrekingsvergoeding gelijk aan het reëel geleden financieel verlies. Het reëel financieel verlies wordt volgens de hierna vermelde formule berekend. RFV n 1 t 1 (1 CF i t t A t ) 360 RSS t: verschillende vervaldagen van de geldstromen van interesten en kapitaal die zich op de aflossingstabel bevinden tot de eerstkomende herzieningsdatum n: aantal betalingen tot en met de volgende herziening/ eindvervaldag CF t : geldstroom op vervaldagen t (interesten en kapitaal) - voor t=1: het bedrag in de aflossingtabel op de eerste vervaldag volgend op de vervroegde terugbetaling Indien deze geldstroom betrekking heeft op de eerste vervaldag van interesten volgend op de vervroegde terugbetaling, moeten de gelopen interesten in mindering gebracht worden (dit bedrag zal betaald worden op de voorziene datum in de aflossingstabel) GI: gelopen maar nog niet vervallen interesten (deze zijn altijd verschuldigd) GI waar: RSS 360. r. d - RSS:resterend schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling - r: rentevoet van het krediet

15 15 - d:aantal dagen tussen de laatste interestbetaling en de dag van de vervroegde terugbetaling - voor t = 2 n: het bedrag in de aflossingstabel op de 2de, 3de, nde vervaldag volgend op de vervroegde terugbetaling - voor t = n+1 = datum van herziening of eindvervaldag: het schuldsaldo op die datum + de gelopen maar nog niet vervallen interesten op die datum, te rekenen vanaf de laatste interestbetaling tot datum (n+1) i t: ICAP- rentevoet van de overeenkomstige looptijd (periode tussen datum van vervroegde terugbetaling en tijdstip t); indien deze rentevoet niet bestaat, wordt hij berekend door Cubic Spline interpolatie A t : aantal dagen tussen de vervroegde terugbetaling en de betaling op tijdstip t RSS: resterende schuldsaldo op het ogenblik van de vervroegde terugbetaling Bij gedeeltelijke terugbetalingen dienen de geldstromen CF t aangepast te worden in functie van het terugbetaald bedrag. ARTIKEL 22 UITTREDINGSVERGOEDING Bij vervroegde terugbetalingen is de opdrachtgever steeds een uittredingsvergoeding verschuldigd. Deze zal aangerekend worden per resterend jaar vanaf de datum van de terugbetaling tot en met de eindvervaldag van het contract op basis van het gehanteerde afbouwschema van het kapitaal. De inschrijver bepaalt hoeveel basispunten aangerekend zullen worden. Aan de inschrijver die eerst gerangschikt is zal 100 % van het maximale aantal punten zoals voorzien in artikel 6 toegekend worden; aan de inschrijver die tweede gerangschikt is, zal 50 % van de punten worden toegekend; aan de inschrijver die derde gerangschikt is en aan de anderen al of niet gerangschikt, zal nul punten worden toegekend. Als voor de verschillende categorieën van de opdracht verschillende uittredingsvergoedingen voorgesteld worden, zal er een gewogen gemiddelde uittredingsvergoeding berekend worden volgens de methode vermeld onder artikel 18B. ARTIKEL 23 - DE GEVRAAGDE WAARBORGEN EN SAMENWERKING De inschrijver bepaalt welke waarborg(en) en welke samenwerking (in verband met betalingsverkeer, beleggingen en kredieten) gevraagd worden. Voor de toekenning van de punten voor de waarborgen wordt als volgt te werk gegaan: - Inschrijvers die een offerte hebben ingediend op notoriëteit of zonder nieuwe waarborgen te stellen, krijgen het maximaal aantal punten toegekend waarvan sprake in artikel 7; - Inschrijvers die een offerte hebben ingediend met waarborgen die gelinkt zijn aan het voorwerp van het krediet, krijgen 50 % toegekend van de punten waarvan sprake in artikel 7; - Inschrijvers die een offerte hebben ingediend met waarborgen die op geen enkele wijze gelinkt zijn aan het voorwerp van het krediet, krijgen 25 % toegekend van de punten waarvan sprake in artikel 7; ARTIKEL 24 - DOSSIER- EN BEHEERSKOSTEN De inschrijver bepaalt het bedrag van de dossier- en beheerskosten. Voor de toekenning van de punten voor dit gunningscriterium, wordt als volgt te werk gegaan:

16 16 - inschrijvers met de meest interessante voorwaarden, krijgen het maximaal aantal punten toegekend waarvan sprake in artikel 6; - de voorwaarden van de andere inschrijvers worden vergeleken met deze voorwaarden; per 50 verschil wordt 0,5 punt afgetrokken van het maximum. ARTIKEL 25 TOEGESTANE VARIANTEN Overeenkomstig artikel 9 K.B.Plaatsing zijn vrije varianten toegestaan. Zij kunnen slaan op het geheel of op gedeelten van de opdracht en bevatten voorstellen en beschrijvingen van kredietproducten die analoog zijn aan of nauw aansluiten bij die welke beschreven worden in het voorwerp van onderhavige opdracht (artikel 2). Van de beschikkingen inzake het bedrag van de opdracht kan evenwel niet afgeweken worden. De varianten welke de opdrachtgever in aanmerking neemt, zullen geëvalueerd worden op basis van dezelfde gunningscriteria als geldend voor de basisofferte (art.101 K.B.Plaatsing.).. HOOFDSTUK 3: ANDERE MODALITEITEN ARTIKEL 26 FINANCIËLE BIJSTAND EN INFORMATORISCHE ONDERSTEUNING De inschrijver beschrijft in zijn offerte de diensten i.v.m. het krediet die hij aan de opdrachtgever zal geven waarbij volgende twee categorieën onderscheiden worden: 1) Diensten inzake bijstand en expertise De opdrachtgever wenst haar beslissingen met een financiële impact steeds met de nodige kennis van zaken te kunnen nemen. In dat kader wenst zij te vernemen op welke wijze de inschrijvers hun expertise ter beschikking van de opdrachtgever stellen. 2) Elektronisch bankieren De opdrachtgever wenst alle verrichtingen in uitvoering van deze opdracht in de mate van het mogelijke te digitaliseren en hiervoor de nodige bijstand te krijgen. Voor het toekennen van de punten voor dit gunningscriterium zal de opdrachtgever in elke categorie de inschrijvers rangschikken in functie van de praktische toepasbaarheid en de toegevoegde waarde van de aangeboden diensten en de mate waarin deze de opdrachtgever kunnen helpen bij het verkleinen van haar ecologische voetafdruk. Het loutere aantal aangeboden diensten is hierbij niet van belang. De inschrijver die geen modaliteiten of diensten aanbiedt of die niet aannemelijk kan maken dat hij de aangeboden diensten ook werkelijk kan presteren -, wordt niet gerangschikt. In elke categorie zal aan de inschrijver die eerst gerangschikt is 100 % van het maximale aantal punten zoals voorzien in artikel 6 toegekend worden; aan de inschrijver die tweede gerangschikt is, zal 50 % van de punten worden toegekend; aan de inschrijver die derde gerangschikt is en aan de anderen al of niet gerangschikt, zal nul punten worden toegekend.

17 17 OFFERTE pagina 1 Bijzonder bestek nr FINANCIERING VAN HET PROJECT: VERNIEUWBOUW VAN WZC TER BURG Algemene bepalingen De ondergetekende (naam en voornaam)... Hoedanigheid of beroep... Nationaliteit... Woonplaats... (land, stad, straat, nummer) n.... OF (1) De vennootschap (benaming)... (benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer/btw-nummer)... Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (naam, voornaam en functie) die handelen krachtens de aangehechte akte of het uit nr.... gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van / die optreden krachtens de in de bijlage toegevoegde volmachten OF (1) De ondergetekenden (vermeld voornoemde gegevens respectievelijk voor de natuurlijke of de rechtspersonen, naargelang van het geval) Die zich voor deze opdracht hebben verenigd in de vorm van een tijdelijke vereniging of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en die onderling besloten hebben om aan te stellen als vertegenwoordiger van de tijdelijke vereniging of de vereniging. verbind(t)(en) zich ertoe om met al hun roerende of onroerende goederen deze opdracht uit te voeren conform de bepalingen van het bijzonder bestek in verband met de opdracht. (1) Schrappen wat niet past

18 18 Naam van de inschrijver: pagina 2 1 Voorgestelde prijs De inschrijver verbindt zich er conform de voorschriften en voorwaarden van het bestek toe onderstaande opdracht uit te voeren tegen de volgende voorwaarden: 1. Opnameperiode a. Vlottende rentevoet Marge ten opzichte van de dagelijks EURIBOR 3 maanden: N Categorie Marge b. Vaste rentevoet Marge ten opzichte van de dagelijks EURIBOR 3 maanden: N Categorie Marge 2. Na de omzetting in een krediet N Categorie Bedrag Periodiciteit van de renteherziening 1 EUR 2 EUR TOTAAL Periodiciteit van de interestbetaling Marge ten opzichte van de EURIBOR / lrs ask duration(*) Eventueel wordt de aldus verkregen rente omgezet afhankelijk van de betalingsperiodiciteit Bij wijze van informatie, voorwaarden die zouden gelden op.../.../...: Toegepast op / / geeft dit, ter indicatieve titel: EURIBOR / IRS ask duration(*) Marge Nominale rentevoet op jaarbasis *) schrappen wat niet past

19 19 Naam van de inschrijver: Reserveringscommissie De reserveringscommissie bedraagt op jaarbasis: : N Categorie Reserveringscommissie : % % % % pagina 3 4. Uittredingsvergoeding De uittredingsvergoeding bedraagt per resterend jaar: : N Categorie Uittredingsvergoeding: basispunten basispunten basispunten basispunten 5. Modaliteiten met een invloed op de financieringskost 1. Optimalisaties en flexibiliteiten 2. Actief schuldbeheer 2 - Waarborgen De kredieten worden toegestaan onder de volgende waarborg en de volgende samenwerkingsmodaliteiten: 3 Dossier- en beheerskosten De volgende kosten zijn van toepassing: a) Dossierkosten : b) Beheerskosten : 4 Modaliteiten betreffende financiële bijstand en informatorische ondersteuning 1. Diensten inzake bijstand en expertise 2. Elektronisch bankieren pagina 4

20 20 Naam van de inschrijver: Bijlagen aflossingstabel(len) modeldocumenten administratieve dienstverlening en beschrijving (indien nog niet in bezit van de opdrachtgever) indien nog niet doorgestuurd bij de kwalitatieve selectie : verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren;

21 21 Naam van de inschrijver:... pagina 5 Het personeel dat belast wordt met de uitvoering van deze opdracht heeft de volgende nationaliteit(en)... De inschrijver machtigt de opdrachtgever om bij andere organen en instellingen alle nuttige inlichtingen van financiële of morele aard betreffende de inschrijver op te vragen. Dit aanbod omvat de verbintenis van de inschrijver om op eenvoudig verzoek en zo snel mogelijk alle in het bestek vereiste documenten en attesten aan de opdrachtgever te bezorgen.... Gedaan... op (handtekening van de inschrijver)

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW DE PANNE BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer AC 92 sub 24 lening ter financiering van sociaal bouwproject Stationsstraat - Pastorieweg van 21 december

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden

Nadere informatie

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht:

BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN. Opgemaakt te 9850 Nevele 30 september 2014. Namens het college, In opdracht: PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gemeente Nevele Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Tel : 09/321.92.10 Fax : 09/321.92.19 E-mail : jurgen.dejaeghere@nevele.be BESTEK LENING VOOR FINANCIERING VAN INVESTERINGEN

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn gebonden te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden aangetoond

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT

SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT SELECTIECRITERIA : TE VERMELDEN BIJ DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT De inschrijvers zijn verplicht te beantwoorden aan volgende selectiecriteria : 1. De eigen situatie van de dienstverlener zal worden

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: Rusthuizen Z.A. Zuid-Limburg v.z.w. Clement Cartuyvelsstraat 5a 3800 Sint-Truiden Datum: 31 oktober 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: HELI-14001 OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN Opdrachtgever: VZW Schoolbestuur St.-Paulus Datum: 05/06/2015 BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN KREDIET Besteknummer: St.-Paulus/2015/001 OPEN AANBESTEDING Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden (bestek) van een overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Aanbestedende overheid: OCMW Oostkamp, Dorpsplein 1, 8020 Oostkamp Omschrijving

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: vzw K.A.S.O.G, Collegelaan 1, 3600 Genk Datum: 06/07/2015 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/2 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING. Nummer FIN2015001 van 09/06/2015

BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING. Nummer FIN2015001 van 09/06/2015 AANBESTEDENDE OVERHEID : ILvA BIJZONDER BESTEK MET BETREKKING TOT DE OPEN AANBESTEDING VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING Nummer FIN2015001 van 09/06/2015 Voorwerp van de opdracht : De financiering van buitengewone

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANGAAN LENINGEN TOT FINANCIERING BUITENGEWONE UITGAVEN BEGROTING 2012 VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK EN AAN DE GEMEENTE VERBONDEN

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Sint-Lodewijk Brugge 0419.335.156 Datum: 26 februari 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2014/001 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door

Nadere informatie

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN. Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN. Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW TERVUREN BESTEK VOOR OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Nummer 2013/02 van 26/11/2013 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht : FINANCIERING 2 HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR AANBESTEDENDE OVERHEID : OCMW VEURNE OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Nummer 2010/2 van 14/09/2010 2 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch beschikbaar

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANBESTEDENDE OVERHEID. Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : afsluiten van leningen 1 voor de financiering van de buitengewone dienst van het dienstjaar.. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Don Bosco Onderwijscentrum BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/1 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn gewaarborgd krediet ter financiering

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cvba Reynaertpark 207 9100 Sint-Niklaas Telefoon +323 780 58 48 Fax +323 766 07 58 BESTEK NUMMER : 1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN

Nadere informatie

Gelet op het ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van een instellingen voor bejaardenopvang.

Gelet op het ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van een instellingen voor bejaardenopvang. NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 8 JANUARI 2008 Aanwezig: Marc Reynders - voorzitter Sonja Surkyn - afgevaardigde schepen Godelieve Pernet, Marleen Van Thielen, Brenda Noels, Mouche De

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2015B De Watergroep 2015 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor diensten

Open offerteaanvraag voor diensten 1 OCMW ROESELARE Gasthuisstraat 10 8800 ROESELARE Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. 2013-399 aangaan van leningen in functie van de thesaurietoestand Openingszitting: op 8 januari 2014 om 11.00

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Dienstverlenende vereniging FINIWO BESTEK NUMMER : 2015/1 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/12 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN

BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / Hulpverleningszone (KIES!!) CONTRACT NUMMER : CONTRACT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN Typecontract leningen VLOFIN/VVSG - 1 CONTACT Leidende ambtenaar bij

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Kapellen BESTEK NUMMER : LEN 2013 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Pagina 1 van bestek lening 2013 gemeentebestuur Kapellen

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR : STAD EEKLO BESTEK NUMMER : 11 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1/13 INZAGE BESTEK Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/ VVSG versie 2009-1/15

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree. OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Stadsbestuur Bree BESTEK NUMMER : Typebestek 2011 - aangepast OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN dienstjaar 2012 TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01 OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur Lummen BESTEK NUMMER : 2015/8000/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGEN BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : Afsluiten van leningen voor de financiering van de investeringsdienst van het dienstjaar 2006 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Hoofdstuk 1 : Administratieve

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2015-1/17

Nadere informatie

ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008.

ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008. ZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLO/VVSG versie 2013-1/15

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever : GasthuisZusters Antwerpen (GZA) vzw Datum: 24 MAART 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: Fin. 2014/1 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van kredieten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2015 De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2015 De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2015 De Watergroep 2015 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone / (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2016-1/17

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GEMEENTE GAVERE BESTEK NUMMER 487.1-2012 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPENBARE AANBESTEDING Beschikbaarheid

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007.

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007. ZITTING VAN 18 OKTOBER 2007. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW BLIJ LEVEN maatschappelijke zetel: Berg 8 9950 WAARSCHOOT correspondentieadres: H. Consciencelaan 51/2 9950 WAARSCHOOT Datum: 22 juni 2015. BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer:

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN SEMINARIESTRAAT 2 9000 GENT

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN SEMINARIESTRAAT 2 9000 GENT 1 OPENBARE AANBESTEDING BESTEKNUMMER DRG 10 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM- METHODIEK ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT Aangaan van een lening ter financiering van een project van grondbeleid door IGEAN BRE08027 Open aanbesteding Inhoudstafel 1. Algemene Inlichtingen... 3 1.1. Aanbestedende

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Berlare BESTEK NUMMER : 2016/FIN/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Berlare BESTEK NUMMER : 2016/FIN/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Berlare BESTEK NUMMER : 2016/FIN/01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR 1 BESCHIKBAARHEID BESTEK Het bestek is elektronisch beschikbaar

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Herentals BESTEK NUMMER : OCMW/AR-JV/2016 OPEN AANBESTEDING

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Herentals BESTEK NUMMER : OCMW/AR-JV/2016 OPEN AANBESTEDING OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Herentals BESTEK NUMMER : OCMW/AR-JV/2016 OPEN AANBESTEDING OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2016-1/16

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Katholiek Basisonderwijs Lochristi - Zaffelare Datum: 25 september 2016 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: WW-Zaffelare Lening 2016-1 OPEN AANBESTEDING Voorwerp van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP LENING TER FINANCIERING VAN INVESTERINGEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur EcoWerf

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BESTEK. Syntra AB Financiering van nieuwe Campus Metropool Syntra AB

BESTEK. Syntra AB Financiering van nieuwe Campus Metropool Syntra AB BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG Syntra AB Financiering van nieuwe Campus Metropool Syntra AB nummer - FIN - 01 Uiterste datum voor indiening Offerte: 12 juni 2014 om 11.00 uur Adres indiening van de Offerte

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE

OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GEMEENTE GAVERE BESTEK NUMMER 487.1-2014 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN EEN LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE GEMEENTE GAVERE OPEN AANBESTEDING Beschikbaarheid

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

De aanrekening van de reserveringscommissie gebeurt maandelijks, trimesterieel, semesterieel of jaarlijks.

De aanrekening van de reserveringscommissie gebeurt maandelijks, trimesterieel, semesterieel of jaarlijks. Algemene clausules en voorwaarden van toepassing op de kredieten toegekend door de financiële instelling in het kader van artikel 18 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN OPDRACHTGEVENDE BESTUREN : Stadsbestuur van Gent, Hulpverleningszone Centrum en vzw Muziekcentrum De Bijloke

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN OPDRACHTGEVENDE BESTUREN : Stadsbestuur van Gent, Hulpverleningszone Centrum en vzw Muziekcentrum De Bijloke OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN OPDRACHTGEVENDE BESTUREN : Stadsbestuur van Gent, Hulpverleningszone Centrum en vzw Muziekcentrum De Bijloke BESTEK NUMMER : KASDS 16/01 OPEN AANBESTEDING Opmerking: voor

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANVRAAG VAN KREDIETEN TER FINANCIERING VAN DE VOORZIENINGEN EN SCHOLEN VAN DE ORGANISATIE BROEDERS VAN LIEFDE EN VAN DE BELENDENDE

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Brugge BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Brugge BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR OPDRACHTGEVEND BESTUUR: OCMW Brugge BESTEK NUMMER : 15-01 OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2015-1/15 BESCHIKBAARHEID BESTEK

Nadere informatie

Onderwerp: OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

Onderwerp: OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Contactpersoon Ons kenmerk Mechelen Werner Peremans WP/OO133001 22 oktober 2013 Aantal bijlagen: christelijke vereniging voor gezondheids- en welzijnszorg Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN tel.: 015/44

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Gelet op artikel 84 1 van de wet van 8 juli 1976 op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Gelet op artikel 84 1 van de wet van 8 juli 1976 op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 3 APRIL 2007 Aanwezig: Marc Reynders - voorzitter Godelieve Pernet, Marleen Van Thielen, Brenda Noels, Mouche De Block, Roger Seys, Yvo Verherstraeten,

Nadere informatie