Correctievoorschrift VWO 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Correctievoorschrift VWO 2015"

Transcriptie

1 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling He werk van de kandidaen word beoordeeld me inachneming van de arikelen 4 en 42 van he Eindexamenbeslui v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voors heef he College voor Toesen en Examens op grond van arikel 2 lid 2d van de We College voor oesen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores cenraal examen vasgeseld. Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de arikelen 36, 4, 4a en 42 van he Eindexamenbeslui van belang: De direceur doe he gemaake werk me een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en he proces-verbaal van he examen oekomen aan de examinaor. Deze kijk he werk na en zend he me zijn beoordeling aan de direceur. De examinaor pas de beoordelingsnormen en de regels voor he oekennen van scorepunen oe die zijn gegeven door he College voor Toesen en Examens. 2 De direceur doe de van de examinaor onvangen sukken me een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, he proces-verbaal en de regels voor he bepalen van de score onverwijld aan de gecommieerde oekomen. VW-026-f-5--c lees verder

2 3 De gecommieerde beoordeel he werk zo spoedig mogelijk en pas de beoordelingsnormen en de regels voor he bepalen van de score oe die zijn gegeven door he College voor Toesen en Examens. De gecommieerde voeg bij he gecorrigeerde werk een verklaring bereffende de verriche correcie. Deze verklaring word mede onderekend door he bevoegd gezag van de gecommieerde. 4 De examinaor en de gecommieerde sellen in onderling overleg he aanal scorepunen voor he cenraal examen vas. 5 Indien de examinaor en de gecommieerde daarbij nie o overeensemming komen, word he geschil voorgelegd aan he bevoegd gezag van de gecommieerde. Di bevoegd gezag kan hierover in overleg reden me he bevoegd gezag van de examinaor. Indien he geschil nie kan worden beslech, word hiervan melding gemaak aan de inspecie. De inspecie kan een derde onafhankelijke gecommieerde aanwijzen. De beoordeling van de derde gecommieerde kom in de plaas van de eerdere beoordelingen. 2 Algemene regels Voor de beoordeling van he examenwerk zijn de volgende bepalingen ui de regeling van he College voor Toesen en Examens van oepassing: De examinaor vermeld op een lijs de namen en/ nummers van de kandidaen, he aan iedere kandidaa voor iedere vraag oegekende aanal scorepunen en he oaal aanal scorepunen van iedere kandidaa. 2 Voor he anwoord op een vraag worden door de examinaor en door de gecommieerde scorepunen oegekend, in overeensemming me he beoordelingsmodel. Scorepunen zijn de geallen 0,, 2,..., n, waarbij n he maximaal e behalen aanal scorepunen voor een vraag is. Andere scorepunen die geen gehele geallen zijn, een score minder dan 0 zijn nie geoorlod. 3 Scorepunen worden oegekend me inachneming van de volgende regels: 3. indien een vraag volledig juis is beanwoord, word he maximaal e behalen aanal scorepunen oegekend; 3.2 indien een vraag gedeelelijk juis is beanwoord, word een deel van de e behalen scorepunen oegekend, in overeensemming me he beoordelingsmodel; 3.3 indien een anwoord op een open vraag nie in he beoordelingsmodel voorkom en di anwoord op grond van aanoonbare, vakinhoudelijke argumenen als juis gedeelelijk juis aangemerk kan worden, moeen scorepunen worden oegekend naar analogie in de gees van he beoordelingsmodel; 3.4 indien slechs één voorbeeld, reden, uiwerking, ciaa andersoorig anwoord gevraagd word, word uisluiend he eersgegeven anwoord beoordeeld; 3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uiwerking, ciaa andersoorig anwoord gevraagd word, worden uisluiend de eersgegeven anwoorden beoordeeld, o maximaal he gevraagde aanal; 3.6 indien in een anwoord een gevraagde verklaring uileg afleiding berekening onbreek dan wel fouief is, worden 0 scorepunen oegekend, enzij in he beoordelingsmodel anders is aangegeven; WV-026-f-5--c 2 lees verder

3 3.7 indien in he beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door he eken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hezelfde anwoord onderdeel van da anwoord; 3.8 indien in he beoordelingsmodel een gedeele van he anwoord ussen haakjes saa, behoef di gedeele nie in he anwoord van de kandidaa voor e komen; 3.9 indien een kandidaa op grond van een algemeen geldende woordbeekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een anwoord geef da vakinhoudelijk onjuis is, worden aan da anwoord geen scorepunen oegekend, enminse nie de scorepunen die me de vakinhoudelijke onjuisheid gemoeid zijn. 4 He juise anwoord op een meerkeuzevraag is de hodleer die behoor bij de juise keuzemogelijkheid. Voor een juis anwoord op een meerkeuzevraag word he in he beoordelingsmodel vermelde aanal scorepunen oegekend. Voor elk ander anwoord worden geen scorepunen oegekend. Indien meer dan één anwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunen oegekend. 5 Een fou mag in de uiwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, enzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd word en/ enzij in he beoordelingsmodel anders is vermeld. 6 Een zelfde fou in de beanwoording van verschillende vragen moe seeds opnieuw worden aangerekend, enzij in he beoordelingsmodel anders is vermeld. 7 Indien de examinaor de gecommieerde meen da in een examen in he beoordelingsmodel bij da examen een fou onvolkomenheid zi, beoordeel hij he werk van de kandidaen als examen en beoordelingsmodel juis zijn. Hij kan de fou onvolkomenheid mededelen aan he College voor Toesen en Examens. He is nie oegesaan zelfsandig af e wijken van he beoordelingsmodel. Me een evenuele fou word bij de definiieve normering van he examen rekening gehouden. 8 Scorepunen worden oegekend op grond van he door de kandidaa gegeven anwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunen vooraf gegeven. 9 He cijfer voor he cenraal examen word als volg verkregen. Eerse en weede correcor sellen de score voor iedere kandidaa vas. Deze score word meegedeeld aan de direceur. De direceur sel he cijfer voor he cenraal examen vas op basis van de regels voor omzeing van score naar cijfer. NB He College voor Toesen en Examens heef de correcievoorschrifen bij regeling vasgeseld. He correcievoorschrif is een zogeheen algemeen verbindend voorschrif en val onder we- en regelgeving die van overheidswege word versrek. De correcor mag dus nie afwijken van he correcievoorschrif. NB2 He aangeven van de onvolkomenheden op he werk en/ he noeren van de behaalde scores bij de vraag is oegesaan, maar nie verplich. Evenmin is er een sandaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaen. He vermelden van he schoolexamencijfer is oegesaan, maar nie verplich. Binnen de ruime die de regelgeving bied, kunnen scholen afzonderlijk in gezamenlijk overleg keuzes maken. WV-026-f-5--c 3 lees verder

4 NB3 Als he College voor Toesen en Examens vassel da een cenraal examen een onvolkomenheid beva, kan he besluien o een aanvulling op he correcievoorschrif. Een aanvulling op he correcievoorschrif word zo spoedig mogelijk nada de onvolkomenheid is vasgeseld via Examenblad.nl versuurd aan de examensecrearissen. Soms kom een onvolkomenheid pas geruime ijd na de afname aan he lich. In die gevallen vermeld de aanvulling: NB Als he werk al naar de weede correcor is gezonden, pas de weede correcor deze aanvulling op he correcievoorschrif oe. Een onvolkomenheid kan ook op een ijdsip geconsaeerd worden da een aanvulling op he correcievoorschrif e laa zou komen. In da geval houd he College voor Toesen en Examens bij de vasselling van de N-erm rekening me de onvolkomenheid. 3 Vakspecifieke regels Voor di examen kunnen maximaal 76 scorepunen worden behaald. Voor di examen zijn de volgende vakspecifieke regels vasgeseld: Voor elke rekenfou word scorepun in mindering gebrach o he maximum van he aanal scorepunen da voor da deel van die vraag kan worden gegeven. 2 De algemene regel 3.6 geld ook bij vragen waarbij de kandidaen de grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de bereffende vragen geven de kandidaen een oeliching waarui blijk hoe zij de GR hebben gebruik. 3 Als de kandidaa bij de beanwoording van een vraag een noaiefou heef gemaak en als gezien kan worden da di verder geen invloed op he eindanwoord heef, word hiervoor geen scorepun in mindering gebrach. WV-026-f-5--c 4 lees verder

5 4 Beoordelingsmodel Vraag Anwoord Scores Succesvogels en pechvogels maximumscore 3 Aflezen ui de figuur: he aanal in 2004 kom overeen me 65% en he aanal in 994 me 95% 00 In 990 waren er (gruo s) ( nauwkeuriger) 65 In 994 waren er 95 (gruo s) ( nauwkeuriger) Aflezen ui de figuur: he aanal in 2004 kom overeen me 65% en he aanal in 994 me 95% 95 In 994 waren er (gruo s) ( nauwkeuriger) 65 2 Bij he aflezen ui de figuur mag een marge van 2% gehaneerd worden. 2 maximumscore 4 He inzich da er in 990 me 00 en in 2005 me 5 gewerk mag worden 5 De groeifacor per jaar is ( 0,05 ) 2 He anwoord: 0,8 ( nauwkeuriger) 3 maximumscore 4 He maken (op de GR) van wee abellen van zowel de groei van soor A als soor B 2 Soor B is voor he eers wee keer zo groo als soor A na 28 (jaar) 2 b,042 = 2 b,06,042 = 2,06 Beschrijven hoe deze vergelijking word opgelos me de GR He anwoord: na 28 (jaar) Als gewerk word me een geallenvoorbeeld als beginwaarde, hiervoor geen scorepunen in mindering brengen. VW-026-f-5--c 5 lees verder

6 Vraag Anwoord Scores 4 maximumscore 5 Voor de berekening van de halveringsijd moe de vergelijking g = 0,5 worden opgelos De halveringsijd die hoor bij een groeifacor 0,975, is 27 jaar ( nauwkeuriger) Bij dag 30 (groeifacor 0,965) hoor een halveringsijd van 9 jaar ( nauwkeuriger) Bij dag 40 hoor een groeifacor 0,955 en daarbij hoor een halveringsijd van 5 jaar ( nauwkeuriger) De conclusie: de halveringsijd neem nie me een vas aanal jaren af Een oud-egypisch verdeelprobleem 5 maximumscore 3 Een recursieve formule is u n = un ( 8 n+ n 8 De beginwaarde u 0 is gelijk aan he groose deel 9 u 0 = 6 Als bij de beginwaarde voor n een andere waarde gekozen is (bijvoorbeeld 9 u = ), hiervoor geen scorepunen in mindering brengen. 6 6 maximumscore 4 He gemiddelde deel is = 225 Er zijn 7 verschillen en he halve verschil is 0 He groose bedrag is = 295 De overige bedragen zijn respecievelijk 275; 255; 235; 25; 95; 75 en 55 Voor he onbreken van he -eken geen scorepunen in mindering brengen. VW-026-f-5--c 6 lees verder

7 Vraag Anwoord Scores 7 maximumscore 4 He gemiddelde deel is T n Er zijn n verschillen He halve verschil is 0,5v T Voor he groose deel G geld: G = + ( n ) 0, 5v n Als een kandidaa alleen de formule geef zonder oeliching, hiervoor geen scorepunen in mindering brengen. Reisijden 8 maximumscore 3 Aflezen van wee punen ui de grafiek, bijvoorbeeld: een reis van 000 km duur 5,5 uur, een reis van 00 km duur 2,2 uur De snelheid is km/u 5,5 2, 2 He anwoord: 273 (km/u) ( nauwkeuriger) Bij he aflezen in de grafiek mag een afleesmarge van 0, uur danwel 0 km gehaneerd worden. 9 maximumscore 3 He ekenen van de grafiek door bijvoorbeeld (0, 0) en (800, 8) 2 He snijpun aflezen: 400 (km) 0 maximumscore 3 De vergelijking 0,0037a+ 3,43 = 0,00793a+,0 moe opgelos worden Beschrijven hoe deze vergelijking opgelos kan worden He anwoord: 356 ( 355) (km) ( nauwkeuriger) VW-026-f-5--c 7 lees verder

8 Vraag Anwoord Scores De logica van Cruijff maximumscore 3 Een redenering als: B A B A volg logisch ui A B (: He weede deel van de uispraak volg logisch ui he eerse deel) Een uileg als: Als iemand vaardigheid X nie laa zien, dan beheers hij deze nie, wan ui he eerse deel volg da als hij vaardigheid X wel beheers had, hij deze ook had laen zien B A He ekenen van een Venn-diagram bij de logische bewering A B Een uileg als: Iemand die vaardigheid X nie laa zien, zi in he Venn-diagram buien B, dus ook buien A, dus beheers hij deze nie 2 maximumscore 2 Een redenering als: Iemand hoef nie alles e laen zien ( kan nie alles laen zien) wa hij beheers, dus als hij ies nie laa zien, wee je nie zeker hij he beheers nie 3 maximumscore 3 Een redenering als: De uispraak is Q P De bewering Q P zeg nies over de siuaie als er nie gescoord is ( Q ) De conclusie is da je nie wee er op doel geschoen is VW-026-f-5--c 8 lees verder

9 Vraag Anwoord Scores Bevingen in Japan 4 maximumscore 3 log( A) = M 3 3 A 0 M = Di herleiden o A = 0,00 0 M 5 maximumscore 3 5,3 A = 0,00 0 A 200 ( nauwkeuriger) 200 De maximale ampliude van de naschok van 2004 is dus ( )2 keer 2,0 0 ( nauwkeuriger) zo groo als die van de naschok van 20 De vergelijking log( A 2004) + 3 = 5,3 moe worden opgelos 2,3 A 2004 = 0 ( A ( nauwkeuriger)) 0 De maximale ampliude van de naschok van 2004 is dus ( )2 keer 2,0 0 ( nauwkeuriger) zo groo als die van de naschok van 20 2,3 VW-026-f-5--c 9 lees verder

10 Vraag Anwoord Scores 6 maximumscore 5 He opsellen van de vergelijking = ( = ) 2 Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelos 2,23 He anwoord: na 98 (dagen) ( nauwkeuriger) 8 De groeifacor per dag is 0,97 ( nauwkeuriger) 2 He opsellen van de vergelijking 0,97 = Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelos He anwoord: na 98 (dagen) ( nauwkeuriger) Een formule waarmee de hoeveelheid radioacief jodium J op ijdsip (in dagen na 6 april) beschreven kan worden, is ( ) 8 2 J = He opsellen van de vergelijking ( ) = 5 Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelos He anwoord: na 98 (dagen) ( nauwkeuriger) 8 De groeifacor per dag is 0,97 ( nauwkeuriger) 2 He opsellen van de vergelijking ( ) ,97 = 5 2 Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelos He anwoord: na 98 (dagen) ( nauwkeuriger) en Als een kandidaa door middel van bijvoorbeeld herhaald halveren o he anwoord 04 dagen kom, hiervoor en hoogse 2 scorepunen oekennen. Als een kandidaa door ussenijds afronden op een ander anwoord uikom, hiervoor geen scorepunen in mindering brengen. VW-026-f-5--c 0 lees verder

11 Vraag Anwoord Scores Kubuskalender 7 maximumscore 2 Om in he gegeven voorbeeld he geal 03 ( 30, 04, 05) e kunnen maken 2 Omda 0 me negen verschillende geallen ( o en me 9) gecombineerd moe worden. Die geallen kunnen nie allemaal op één dobbelseen saan 2 8 maximumscore 5 Een rooser me hierin langs de randen aangegeven voor de ene kubus de mogelijkheden 0,, 2, 3, 4, 5, en voor de andere kubus 0,, 2, 6, 7, 8, 9 De invulling van he rooser, bijvoorbeeld: Bij de geallen 00, en 22 lever verwisselen van de cijfers geen nieuwe mogelijkheid op 0 en 0, 02 en 20 en 2 en 2 komen beide al in he rooser voor Van alle andere geallen in di rooser kunnen de cijfers ook verwisseld worden: di geef in oaal ( =) 75 verschillende geallen Er zijn 6 mogelijkheden voor de ene kubus en 7 voor de andere, di geef 6 7 = 42 mogelijkheden Omda de linker- en de recherkubus verwisseld kunnen worden, moe di aanal me 2 vermenigvuldigd worden, dus 84 mogelijkheden Omda de 0, en 2 op beide kubussen saan, zijn door he verwisselen de mogelijkheden 00, en 22 dubbel geeld Hezelfde geld voor de mogelijkheden 0, 0, 02, 20, 2 en 2 In oaal zijn er = 75 verschillende geallen mogelijk VW-026-f-5--c lees verder

12 Vraag Anwoord Scores 9 maximumscore 5 De houder is aan de buienkan 6 cm breed, 0 cm hoog en 8 cm diep De ruime voor de blokjes en balkjes is 2 cm breed, 8 cm hoog en 6 cm diep De inhoud van de hele balk is = 280 cm 3 De inhoud van de lege ruime is = 576 cm 3 Dus de oale hoeveelheid hou voor de houder is = 704 cm 3 Een aanpak als: Een zijkan is 8 cm bij 0 cm bij 2 cm De inhoud van een zijkan is = 60 cm 3 De inhoud van de onderkan is = 92 cm 3 De inhoud van de acherkan is = 92 cm 3 Dus de oale hoeveelheid hou voor de houder is = 704 cm 3 Voor he onbreken van de eenheid cm en/ cm 3 geen scorepunen in mindering brengen. 20 maximumscore 4 He ekenen van een verdwijnpun, bijvoorbeeld me behulp van de recherzijde van de houder en he ekenen van de horizon He verlengen van een vericale lijn behorend bij de kalender, bijvoorbeeld de voorse vericale ribbe van de houder He aangeven van de horizonhooge op deze lijn op (ongeveer) 0 cm vanaf de onderkan van de kalender De houder is op de foo (ongeveer) 5 cm hoog en in werkelijkheid 0 0 cm, dus de hooge waarop de foo genomen werd, is 0 = 20 cm 5 en Voor he onbreken van de eenheid cm geen scorepunen in mindering brengen. Als een kandidaa reken me een in vraag 9 fouief berekende hooge, hiervoor geen scorepunen in mindering brengen. De gemeen horizonhooge kan, als gevolg van eken- en/ afleesafwijkingen, redelijk variëren. Bij correcie dien hiermee rekening gehouden e worden. VW-026-f-5--c 2 lees verder

13 Vraag Anwoord Scores 2 maximumscore 5 He ekenen van he verdwijnpun He ekenen van de recherzijkan De linker- en recherribben van de kubussen in he bovenvlak ekenen Twee keer diagonalen in he bovenvlak ekenen De kubussen in he bovenvlak afmaken Een voorbeeld van een correce ekening: 5 Inzenden scores Verwerk de scores van alle kandidaen per examinaor in he programma WOLF. Zend de gegevens uierlijk op 26 mei naar Cio. De normering in he weede ijdvak word mede gebaseerd op door kandidaen behaalde scores. Als he weede ijdvak op uw school word afgenomen, zend dan ook van uw weede-ijdvak-kandidaen de deelscores in me behulp van he programma WOLF. VW-026-f-5--c 3 lees verder einde

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 2007 ijdvak 2 wiskunde A,2 He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak wiskunde A (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 2007 ijdvak 2 wiskunde A,2 He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uierlijk op juni de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school op de daaroe

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 03 Tijdvak Inzenden scores Vul de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school in op de opisch leesbare

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak nauurkunde He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 05 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 20 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 205 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 20 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 04 tijdvak wiskunde C Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 205 tijdvak 2 wiskunde C Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 203 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2016

Correctievoorschrift HAVO 2016 Correctievoorschrift HAVO 06 tijdvak wiskunde B (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 2 wiskunde CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 03 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 20 tijdvak 2 tevens oud programma wiskunde C wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2016

Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 20 tijdvak 2 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 205 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Spaans CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016 tijdvak 1 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 05 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 03 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 205 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 203 tijdvak wiskunde C Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde B (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 202 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2011

Correctievoorschrift HAVO 2011 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2011

Correctievoorschrift HAVO 2011 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 03 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 05 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 20 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 04 tijdvak wiskunde A Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 204 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 05 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 202 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 Correctievoorschrift VMBO-BB 203 tijdvak wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2016

Correctievoorschrift HAVO 2016 Correctievoorschrift HAVO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak wiskunde C Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 2 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2016

Correctievoorschrift VWO 2016 Correctievoorschrift VWO 06 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2016

Correctievoorschrift VWO 2016 Correctievoorschrift VWO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 203 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2016

Correctievoorschrift HAVO 2016 Correctievoorschrift HAVO 06 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 204 tijdvak 2 wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 Nederlands CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 05 tijdvak wiskunde A (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 wiskunde CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 202 tijdvak wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 04 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 203 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016 tijdvak 2 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 2 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 204 tijdvak 2 wiskunde C (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 00 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 200 tijdvak tevens oud programma wiskunde C wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 2014 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 200 tijdvak 2 tevens oud programma wiskunde C wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 203 tijdvak 2 wiskunde C Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 tijdvak 2 wiskunde CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 2014 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016 tijdvak 1 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2013

Correctievoorschrift HAVO 2013 Correctievoorschrift HAVO 203 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2016

Correctievoorschrift VWO 2016 Correctievoorschrift VWO 206 tijdvak 2 wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2011 tijdvak 1 tevens oud programma Arabisch Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 2012 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2015

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2015 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 205 tijdvak wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2008 tijdvak 2 wiskunde A,2 Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 00 tijdvak wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2016

Correctievoorschrift VMBO-KB 2016 Correctievoorschrift VMBO-KB 2016 tijdvak 1 wiskunde CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2010 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2017

Correctievoorschrift VMBO-KB 2017 Correctievoorschrift VMBO-KB 2017 tijdvak 2 wiskunde CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 2012 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie