Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiekosten of andere scholingsuitgaven"

Transcriptie

1 Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken als persoonsgebonden afrek. Le op! Bij he maken van deze aanvullende oeliching waren de bedragen over he jaar 2013 nog nie definiief vasgeseld. Ook kan de regelgeving mogelijk nog veranderen. De juise en volledige informaie kun u vanaf eind december 2012 vinden in de aanvullende oeliching Veranderingen inkomsenbelasing 2013 of op Voorwaarden afrek sudiekosen en andere U mag uw sudiekosen en andere onder de volgende voorwaarden afrekken: U of uw fiscale parner maken de kosen voor uw sudie of die van uw fiscale parner. Kosen voor de sudie van uw kind mag u dus nie afrekken. De opleiding of sudie is gerich op uw beroep of oekomsige beroep. Er is sprake van een leerrajec. Hierbij doe u kennis op onder begeleiding of oezich. Uw oale kosen min evenuele vergoedingen zijn hoger dan de drempel van 250. He bedrag da u mag afrekken als sudiekosen en andere na vermindering van de drempel, is maximaal Er geld geen of een hoger maximaal bedrag in de volgende siuaies (zie Maximum afrek sudiekosen). Drempel De kosen boven de drempel van 250 mag u afrekken. Voor zowel u als uw fiscale parner geld deze drempel. U maak wee apare berekeningen voor de sudiekosen: voor die van uzelf en voor die van uw fiscale parner. He maak nie ui wie de kosen beaal. Zie ook Fiscale parner en afrek sudiekosen. Afrekbare kosen De volgende kosen mag u afrekken: lesgeld, collegegeld of insellingscollegegeld kosen voor sudieboeken of vaklierauur kosen voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Compeenies) U kun uw compeenies laen vasleggen in een verklaring (de EVC-verklaring). Deze moe u laen opmaken door een erkend insiuu. afschrijving van duurzame goederen Duurzame goederen zijn goederen die een aanal jaren meegaan. 1 Daarom mag u nie alle kosen afrekken in he jaar van aanschaf. In plaas daarvan moe u afschrijven. Di houd in da u rekening moe houden me de reswaarde en de jaren waarin u he duurzame goed gebruik (levensduur). In elk jaar kun u dus een deel van de kosen afrekken. U mag deze afschrijvingen alleen als kosen afrekken als: u he duurzame goed gebruik voor uw sudie of opleiding he gaa om een duurzaam goed da personen die deze sudie of opleiding nie volgen gewoonlijk nie kopen Op grond van he bovensaande kom de afschrijving van compuers en randapparauur meesal nie voor afrek in aanmerking. Di kan anders zijn u speciaal voor uw sudie of opleiding een geavanceerde compuer of randapparauur koop. Gebruik u he duurzame goed voor een deel ook privé? Dan mag u he deel voor privégebruik nie als kosen afrekken. U moe bij de afschrijving rekening houden me de levensduur en de reswaarde. Le op! Krijg u sudiefinanciering? Of nie gekregen, maar u heb er wel rech op? Dan moe u de sudiekosen op een bijzondere manier berekenen. De voorwaarden lees u bij he onderdeel Uw sudiekosen berekenen (me sudiefinanciering). Nie-afrekbare sudiekosen De volgende kosen mag u nie afrekken: rene voor sudieschulden kosen van levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesing, voeding en kleding reis- en verblijfkosen kosen voor sudiereizen of excursies kosen voor (de inriching van) een werk- of sudeerruime Maximum afrek sudiekosen He bedrag da u mag afrekken als sudiekosen en andere na vermindering van de drempel, is maximaal Er geld geen of een hoger maximaal bedrag in de volgende siuaies: Uw is in 2013 definiief een lening geworden (nie omgeze in een gif) U mag he maximum van verhogen me he bedrag da u als afrekbare sudiekosen over voorgaande jaren mag afrekken. U volg in 2013 een sudie of opleiding ijdens de sandaardsudieperiode Er geld geen maximum bedrag. Sandaardsudieperiode De sandaardsudieperiode is een periode van maximaal 16 kalenderkwaralen waarin u voornamelijk sudeerde. U beseedde in die periode zoveel ijd aan uw sudie da u daarnaas geen volledige baan kon hebben. Deze sandaardperiode lig ussen de dag da u 18 jaar word en de dag da u 30 jaar word. U bepaal zelf op welke daum deze periode ingaa. De periode hoef nie aaneengesloen e zijn.

2 Le op! Ben u bij de aanvang van de sudie nog geen 18 jaar? Dan kun u alleen gebruik maken van de sandaardsudieperiode als u de sudiekosen zelf beaal en aan de overige voorwaarden voor afrek van voldoe. Digiaal aangife doen Krijg u sudiefinanciering? Of krijg u geen sudiefinanciering, maar u heb er wel rech op? Dan moe u de sudiekosen op een andere manier berekenen. Zie Uw sudiekosen berekenen (me sudiefinanciering). Hierbij moe u verschillende berekeningen maken. Rekenhulp afrekbedrag sudiekosen en andere Lesgeld, collegegeld of insellingscollegegeld Kosen voor sudieboeken of vaklierauur Afschrijving van duurzame goederen Kosen voor EVC-procedures Vergoeding Trek af Af: Drempel 250 Trek af Afrekbare sudiekosen en andere Uw sudiekosen berekenen (zonder sudiefinanciering) Me de rekenhulp hieronder kun u uw sudiekosen of andere berekenen. Welke gegevens heb u nodig? Om uw afrek sudiekosen e berekenen heb u gegevens nodig over: uw sudiekosen en andere de evenueel onvangen vergoedingen, bijvoorbeeld van uw werkgever of een fonds Afrek sudiekosen en andere Di zijn de sudiekosen en andere van een sudie die u zelf volg. Vervolgens haal u van uw sudiekosen de vergoeding af die u bijvoorbeeld van uw werkgever krijg. To slo haal u hiervan de drempel van 250 af. He bedrag da overblijf is uw afrek sudiekosen of andere. + Fiscale parner en afrek sudiekosen Heef uw fiscale parner ook sudiekosen? Dan maak u wee apare berekeningen: één voor u en één voor uw fiscale parner. Voor zowel u als uw fiscale parner geld een drempel van 250. U el eers uw afrekbare sudiekosen en andere bij elkaar. He gaa hier om de afrekbare kosen die u en uw fiscale parner bealen voor uw sudie. Hiervan rek u een evenuele vergoeding en de drempel af. Dan el u ook de afrekbare sudiekosen en andere van uw fiscale parner bij elkaar. He gaa hier om de afrekbare kosen die uw fiscale parner en u bealen voor zijn sudie. Hiervan rek u een evenuele vergoeding en de drempel af. Vervolgens el u he afrekbedrag van u en uw fiscale parner bij elkaar. De uikoms hiervan mag u verdelen zoals u da wil, als he oaal maar 100% is. Meer informaie Voor meer informaie over sudiekosen en andere bel u me de BelasingTelefoon: Uw sudiekosen berekenen (me sudiefinanciering) Welke kosen u kun afrekken, lees u hiervoor bij Afrekbare sudiekosen. U mag onder meer he lesgeld of (insellings)collegegeld afrekken. Hoeveel he lesgeld of (insellings)collegegeld is, saa in de Tabel overzich lesgeld mbo en Tabel overzich collegegeld hbo/ wo. Als u insellingscollegegeld beaal, neem u da bedrag (he insellingscollegegeld word nie door de overheid, maar door de onderwijsinselling zelf bepaald). Sudiekosen herrekenen Als u sudiefinanciering krijg of er rech op heb, moe u uw sudiekosen herrekenen om e bepalen of he gaa om een zogenoemde dure sudie. Voor he bepalen of he om een dure sudie gaa ken u he lesgeld of collegegeld oe aan de maanden van he kalenderjaar waarop he bedrag berekking heef. He maak nie ui in welk jaar u ze heb beaald. In de voorbeelden hierna bij Berekening afrek bij mbo en Berekening afrek bij hbo/wo geven we aan of er sprake is van een dure sudie en wa de gevolgen voor de afrek zijn. Voorbeeld berekening herrekende sudiekosen U volgde van augusus o en me december 2012 een mbo-opleiding. Voor he schooljaar beaalde u aan lesgeld He lesgeld bedroeg per maand : 12 is 88,75. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december was 443,75. Daarnaas beaalde u voor boeken 786. Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 1.229,75 ( 443, ). Een voorbeeld over de berekening van herrekende sudiekosen bij een opleiding me hoge kosen (meer dan 2x he normbedrag) is opgenomen bij Voorbeeld (ussenliggende jaren) onder Berekening afrek bij hbo/wo. 2

3 Wa heb u nodig om de afrek sudiekosen e berekenen Om uw afrek sudiekosen e berekenen heb u gegevens nodig over: uw sudiekosen de normbedragen de sudiefinanciering de evenueel onvangen vergoedingen, bijvoorbeeld van uw werkgever of een fonds Wij maken onderscheid in sudies middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en sudies hoger beroepsonderwijs en weenschappelijk onderwijs (hbo/wo). Ook is de berekening voor verschillende fases van de sudie anders. Daarbij ook een rol of uw word omgeze in een gif speel. Hierna lees u informaie over deze onderwerpen. Normbedragen Voor iedere maand da u sudiefinanciering krijg of da u rech heb op sudiefinanciering, geld een weelijk normbedrag. U bereken uw afrek sudiekosen op basis van deze maandelijkse normbedragen. De hooge van de normbedragen is afhankelijk van he soor onderwijs. U zie de normbedragen hieronder in de Tabel normbedragen mbo en de Tabel normbedragen hbo/wo. De voorbeelden zie u hierna bij Berekening afrek bij mbo en bij Berekening afrek bij hbo/wo. Berekening afrek bij mbo U kun in een aanal sappen uw oale afrek berekenen. Ga na voor welke maanden u in 2013 sudiefinanciering krijg of er rech op heb. Tel de die aan u word oegekend over die maanden bij elkaar. Tel de bijbehorende normbedragen bij elkaar. Zie Tabel normbedragen mbo. Ook als u een zogenoemde nullening had (alleen sudiefinanciering in de vorm van een voorziening voor he openbaar vervoer) moe u de normbedragen nemen. Vermenigvuldig he oaal van deze normbedragen me wee. Di bedrag vergelijk u me de herrekende sudiekosen die u voor deze sudie heb gehad. De herrekende sudiekosen besaan ui de volgende bedragen: he lesgeld voor de maanden da u de sudie in 2013 volg andere afrekbare sudiekosen die u maak in 2013 zoals kosen voor boeken Schema bepalen afrek in sudie jaar Onvangen vergoedingen Onvang u naas uw sudiefinanciering een andere vergoeding? Bijvoorbeeld van uw werkgever of van een fonds van de werkgever van uw ouder(s)? Trek dan uw vergoeding in de Rekenhulp afrekbedrag sudiekosen of andere af van uw sudiekosen bij Af: Vergoeding. Sudiefinanciering De manier waarop u rekening houd me de sudiefinanciering, lees u bij Berekening afrek bij mbo en bij Berekening afrek bij hbo/wo. Herrekende sudiekosen hoger dan weemaal de normbedragen 2013: sudiekosen min eenmaal normbedragen en Is uw wel of nie omgeze in een gif? Had u in een eerder jaar dan 2013 rech op sudiefinanciering in de vorm van een? Dan zijn er wee siuaies mogelijk: Uw over een eerder jaar word in 2013 definiief omgeze in een gif. U mag geen sudiekosen en andere over da jaar meer afrekken. Uw over een eerder jaar word in 2013 definiief nie omgeze in een gif. De word dan definiief een lening. U heb dan, acheraf bezien, in he bereffende sudiejaar uw afrek en onreche moeen verminderen door de. U mag in 2013 alsnog he bedrag afrekken da u in da eerdere jaar nie moch afrekken omda u oen een had. Zie ook hierna bij Presaiebeurs wel of nie omgeze in een gif. Normbedragen hoger dan oegekende bedrag? Geen afrek in jaar van kosen : oaal normbedragen Fases van de sudie De berekening voor de verschillende fases in uw sudie is anders. Wij gaan hierbij ui van de drie volgende siuaies: he jaar waarin u uw sudie begin de ussenliggende jaren he jaar waarin u uw sudie eindig 3

4 Voorbeeld (he jaar waarin u uw sudie begin) Le op! De gebruike bedragen en voorbeelden zijn van U volgde van augusus o en me december 2012 een mbo-opleiding. Voor de maanden augusus o en me december is he normbedrag 139,75 per maand. He oaal van de normbedragen voor deze maanden is 698,75. Tweemaal di oaal van 698,75 = 1.397,50. U beaalde in 2012 lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 88,75. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december is 443,75. Daarnaas beaalde u voor boeken Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 1.843,75 ( 443, ). Uw herrekende sudiekosen zijn hoger dan 1.397,50, weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen. Er is sprake van een dure sudie. De Diens Uivoering Onderwijs (DUO) kende u in de maanden augusus o en me december 2012 een oe van 75,39 per maand. In oaal 2012 vijfmaal 75,39 is 376,95. U mag nu de sudiekosen die u in 2012 beaalde min he oaal van de normbedragen en min he oaal van de afrekken. In di voorbeeld is da ,75-376,95 = 1.389,30. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus na afronding een afrek van 890. Voorbeeld (ussenliggende jaren) U volgde van januari o en me december 2012 een mbo-opleiding. Voor de maanden januari o en me juli is he normbedrag 137,91 per maand. Voor de maanden augusus o en me december is he normbedrag 139,75 per maand. He oaal van de normbedragen voor 2012 = 1.664,12. Tweemaal di oaal van 1.664,12 = 3.328,24. U beaalde lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 86,91. He lesgeld voor de maanden januari o en me juli = 608,37. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 88,75. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december = 443,75. He lesgeld voor 2012 is in oaal 1.052,12. Daarnaas beaalde u voor boeken Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 2.852,12 ( 1.052, ). Uw herrekende sudiekosen zijn lager dan 3.328,24, weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen. Er is geen sprake van een dure sudie. De DUO kende u in de maanden januari o en me december 2012 een oe van 75,39 per maand. In oaal in 2012 waalfmaal 75,39 is 904,68. 4 U mag nu he verschil ussen he oaal van de normbedragen en he oaal van de afrekken. In di voorbeeld is da 1.664,12-904,68 = 759,44. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus na afronding een afrek van 260. Voorbeeld (bij einde sudie) U volgde van januari o en me juli 2012 een mbo-opleiding. Voor de maanden januari en me juli is he normbedrag 137,91 per maand. He oaal van de normbedragen voor deze maanden is 965,37. Tweemaal di oaal van 965,37 = 1.930,74. U beaalde lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 86,91. He lesgeld voor de maanden januari o en me juli is 608,37. Daarnaas beaalde u voor boeken 500. Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 1.108,37 ( 608, ). Uw herrekende sudiekosen zijn lager dan 1.930,74, weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen. Er is geen sprake van een dure sudie. De DUO kende u in de maanden januari o en me juli 2012 een oe van 75,39 per maand. In oaal in 2012 zevenmaal 75,39 is 527,73. U mag nu he verschil ussen he oaal van de normbedragen en he oaal van de afrekken. In di voorbeeld is da 965,37-527,73 = 437,64. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus geen afrek. Nada u van de DUO de definiieve beschikking heb gekregen, kun u misschien ook in he jaar da u die beschikking kreeg een afrek van sudiekosen krijgen. Da kan wanneer uw nie word omgeze in een gif. Me welke bedrag van uw u rekening houd, lees u bij. Uw is nie omgeze in een gif. Berekening afrek bij hbo/wo U kun in een aanal sappen uw afrek berekenen. Ga na voor welke maanden u in 2013 sudiefinanciering krijg of er rech op heb. Tel de die aan u word oegekend over die maanden bij elkaar. Tel de bijbehorende normbedragen bij elkaar. Zie Tabel normbedragen hbo/wo. Ook als u een zogenoemde nullening had (alleen sudiefinanciering in de vorm van een voorziening voor he openbaar vervoer) moe u de normbedragen nemen. Vermenigvuldig he oaal van deze normbedragen me wee. Di bedrag vergelijk u me de herrekende sudiekosen die u voor deze sudie had. De herrekende sudiekosen besaan ui de volgende bedragen: he lesgeld voor de maanden waarin u in 2013 de sudie volg andere afrekbare sudiekosen die u maak in 2013, zoals kosen van boeken

5 Schema bepalen afrek in sudie jaar Herrekende sudiekosen hoger dan weemaal de normbedragen? 2013: sudiekosen min eenmaal de normbedragen en is da ,32-382,44 = 4.562,24. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus na afronding een afrek van Voorbeeld (ussenliggende jaren) U volgde in de maanden januari o en me december 2012 een universiaire opleiding. U beaalde voor sudiejaar 2011/ collegegeld. Voor he sudiejaar 2012/2013 is da Uw overige sudiekosen zijn De DUO kende u in de maanden januari o en me december 2012 een beurs oe van 95,61 per maand. In oaal in 2012 waalfmaal 95,61 = 1.147,32. Normbedragen hoger dan oegekende bedrag? Geen afrek in : Toaal normbedragen Voor de maanden januari o en me augusus is he normbedrag 201,75 per maand. Voor de maanden sepember o en me december is he normbedrag 206,58 per maand. He oaal van de normbedragen over 2012 is 2.440,32. Tweemaal di oaal van 2.440,32 = 4.880,64. U beaalde in 2011 voor sudiejaar 2011/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 142,75. He collegegeld voor de maanden januari o en me augusus 2012 is U beaalde in 2012 voor sudiejaar 2012/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 147,58. He collegegeld voor de maanden sepember o en me december 2012 is 590,32. Daarnaas beaalde u in 2012 voor overige sudiekosen Uw herrekende sudiekosen over deze periode zijn in oaal 5.732,32 ( , ). Voorbeeld (he jaar waarin u uw sudie begin) U volgde in de maanden sepember o en me december 2012 een universiaire opleiding. U beaalde in collegegeld. Uw overige sudiekosen zijn in deze maanden De Diens Uivoering Onderwijs (DUO) kende u in de maanden sepember o en me december 2012 een oe van 95,61 per maand. In oaal in 2012 viermaal 95,61 = 382,44. Voor de maanden sepember o en me december is he normbedrag 206,58 per maand. He oaal van de normbedragen over deze periode is voor u viermaal 206,58 is 826,32. Tweemaal di oaal van 826,32 = 1.652,64. U beaalde collegegeld. Per maand is he collegegeld 147,58. He collegegeld voor de maanden sepember o en me december is 590,32. Daarnaas beaalde u voor overige sudiekosen Uw herrekende sudiekosen over deze periode zijn in oaal 4.590,32 ( 590, ). Uw herrekende sudiekosen zijn hoger dan weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen: 1.652,64. Er is sprake van een dure sudie. U mag nu he verschil ussen uw werkelijke in 2012 beaalde kosen en he oale normbedrag afrekken. Daarna rek u hiervan af he oaalbedrag van de. In di voorbeeld 5 Uw herrekende sudiekosen zijn hoger dan weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen: 4.880,64. Er is sprake van een dure sudie. U mag nu he verschil ussen uw werkelijke in 2012 beaalde kosen en he oale normbedrag afrekken. Daarna rek u hiervan af he oaalbedrag van de. In di voorbeeld is da , ,32 = 2.183,36. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus na afronding een afrek van Voorbeeld (bij einde sudie) U volgde in de maanden januari o en me juni 2012 een universiaire opleiding. U beaalde in 2011 voor sudiejaar 2011/ collegegeld. Uw overige sudiekosen zijn in deze maanden De DUO kende u in de maanden januari o en me juni 2012 een oe van 95,61 per maand. In oaal in 2012 zesmaal 95,61 is 573,66. Voor de maanden januari o en me juni is he normbedrag 201,75 per maand. He oaal van de normbedragen over deze periode is voor u zesmaal 201,75 is 1.210,50. Tweemaal di oaal van 1.210,50 = U beaalde voor he sudiejaar 2011/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 142,75. He collegegeld voor de maanden januari o en me juni 2012 is 856,50. Daarnaas beaalde u voor overige sudiekosen Uw herrekende

6 sudiekosen over deze periode zijn in oaal 1.856,50 ( 856, ). Uw herrekende sudiekosen zijn nie hoger dan weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen: Er is geen sprake van een dure sudie. U mag nu he verschil ussen he oaal van de normbedragen en he oaal van de afrekken. In di voorbeeld is da 1.210,50-573,66 = 636,84. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus na afronding een afrek van 137. Nada u van de DUO de definiieve beschikking heb gekregen, kun u misschien ook in he jaar da u die beschikking kreeg een afrek van sudiekosen krijgen. Da kan wanneer uw nie word omgeze in een gif. Me welke bedrag van uw u rekening houd, lees u bij Is uw wel of nie omgeze in een gif? Presaiebeurs wel of nie omgeze in een gif Onvang u in 2013 de definiieve beschikking van de Diens Uivoering Onderwijs (DUO)? En is uw nie omgeze in een gif? Dan heb u, acheraf bezien, in he bereffende sudiejaar uw afrek en onreche moeen verminderen door de. U mag dan in 2013 alsnog he bedrag afrekken da u eerder nie moch afrekken omda u oen een had. Word uw in de definiieve beschikking van de DUO in 2013 wel omgeze in een gif? Dan mag u in 2013 voor de oude sudiejaren geen sudiekosen en andere afrekken. In de abellen op bladzijde 7 en 8 vind u de normbedragen mbo en hbo/wo, he overzich lesgeld mbo en he overzich collegegeld hbo/ wo. 6

7 Tabel normbedragen mbo Periode Bedrag per maand Tabel normbedragen hbo/wo Periode Bedrag per maand 1 januari o en me 31 juli ,91 1 augusus o en me 31 december ,91 1 januari o en me 31 juli ,33 1 augusus o en me 31 december ,75 1 januari o en me 31 juli ,41 1 augusus o en me 31 december ,91 1 januari o en me 31 augusus ,00 1 sepember o en me 31 december ,33 1 januari o en me 31 juli ,75 1 augusus o en me 31 december ,41 1 januari o en me 31 augusus ,42 1 sepember o en me 31 december ,00 1 januari o en me 31 juli ,25 1 augusus o en me 31 december ,75 1 januari o en me 31 augusus ,17 1 sepember o en me 31 december ,42 1 januari o en me 31 juli ,88 1 augusus o en me 31 augusus ,88 1 sepember o en me 31 december ,25 1 januari o en me 31 juli ,93 1 augusus o en me 31 december ,10 1 januari o en me 31 juli ,32 1 augusus o en me 31 december ,40 1 januari o en me 31 juli ,70 1 augusus o en me 31 december ,37 1 januari o en me 31 juli ,68 1 augusus o en me 31 december ,26 1 januari o en me 31 juli ,07 1 augusus o en me 31 december ,80 1 januari o en me 31 juli ,95 1 augusus o en me 31 december ,07 1 januari o en me 31 augusus ,90 1 sepember o en me 31 december ,17 1 januari o en me 31 augusus ,09 1 sepember o en me 31 december ,00 1 januari o en me 31 augusus ,81 1 sepember o en me 31 december ,48 1 januari o en me 31 augusus ,14 1 sepember o en me 31 december ,72 1 januari o en me 31 augusus ,39 1 sepember o en me 31 december ,49 1 januari o en me 31 augusus ,72 1 sepember o en me 31 december ,24 1 januari o en me 31 augusus ,46 1 sepember o en me 31 december ,56 Tabel overzich lesgeld mbo Periode Per jaar Per maand Tabel overzich collegegeld hbo/wo Periode Per jaar Per maand Sudiejaar ,75 Sudiejaar ,91 Sudiejaar ,91 Sudiejaar ,41 Sudiejaar ,75 Sudiejaar ,25 Sudiejaar Sudiejaar ,75 Sudiejaar ,33 Sudiejaar ,00 Sudiejaar ,41 Sudiejaar ,16 7

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 voor buienlandse belasingplichigen IB 266-1T21FD BUI Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige)

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 2010 Aanvullende oeliching vraag 5e 10 Sudiekosen en andere scholings uigaven jaar u ze heb beaald. Voor de overige kosen, zoals voor boeken, neem u de werkelijke kosen. U rek deze kosen af in he jaar

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 IB 275-1T22FD (2597) Volgt u in 2012 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of had u kosten voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 12 Studiekosten en andere scholings uitgaven Volgde u in 2012 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of had u kosten voor een EVCprocedure (Erkenning Verworven Competenties)? Dan mag

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 20 Volgt u in 20 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Dan mag u de uitgaven hiervoor, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, aftrekken

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Loonstaat personeel aan huis

Loonstaat personeel aan huis Belasingdiens 2012 Loonsaa personeel aan huis Waarom di formulier? U vul een loonsaa personeel aan huis in voor elke werknemer die onder de vereenvoudigde regeling val. Op de loonsaa houd u de gegevens

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies CHECKLIST IB 2013 Bunnig administsie + beaslingadvies Parners Om u in saa e seen deze gegevens overzicheijk en voedig aan e everen, hebben wij ondersaande vragenijs opgesed. Wij verzoeken u de vragen/

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de VERSLAG TEN BEHOEVE VAN DE VERIFICATIEVERGADERING D.D. 27 AUGUSTUS 2015 OM 10.00 UUR EX ART. 137 FW Faillissemensverslag: Nummer: 5 Daum: 17augusus2015 Gegevens onderneming: de besloen Vennooschap me beperke

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a b c d e a Analyse De omze was in 987 ongeveer, miljard (de recher as) De wins was ongeveer 6 miljoen (linker as) 6 miljoen 6 miljoen = %, % Er is sprake van verlies als de wins/verlies-grafiek negaief

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt (UITVOERINGSBELEID) Van: (UITVOERINGSBELEID) Verzonden: iriiç1 29 mei 2015 9:01 Aan: (UITVOERINGSBELEID) Onderwerp: FW: Ber: RE: Kinderopvangoeslag Bijlagen: Berekening Kinderopvangoeslag 201 2.docx; ATT00001.x

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO wa 00-II Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x + 40y 4800 kom overeen

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 1 Abma Schreurs Advocaen Noarissen Waerlandlaan 52, Purmerend Posbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2011.003068.01/JA/JA 1 VESTIGING OPSTALRECHT Op éénenderig

Nadere informatie

Ze krijgt 60% korting op het basisbedrag van 1000,- (jaarpremie) en moet dan 400,- (jaarpremie) betalen.

Ze krijgt 60% korting op het basisbedrag van 1000,- (jaarpremie) en moet dan 400,- (jaarpremie) betalen. 1a 1b G&R havo A deel 1 Tabellen en grafieken C. von Schwarzenberg 1/14 Een buspakje kan door de brievenbus, een pakke nie. Een zending die voorrang krijg. 1c 5, 40. (Worldpack Basic prioriy Buien Europa

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi STICHTING SINGLDINGN T ROTTRDAM Jaarrekening 2013 ffi a INHOUDSOPGAV ACOOUNTANTSVRSLAG 1 Beoordelingsverklaring / r 2 Algemeen Pagina JAARRKNING 1 Balans per 31 december 2013 2 Saa van baen en lasen over

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader Bijlage 1: Toeliching weelijk kader 1. Woningwe 2015 Begin 2015 is de nieuwe Woningwe aangenomen. In de we zijn aangescherpe regels voor de oegelaen inselling voor de volkshuisvesing aan genomen. Toegelaen

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

t 1 Hier staat hoe je een toetje maakt. 2 Het is

t 1 Hier staat hoe je een toetje maakt. 2 Het is Blok 2 LB 60-61 16-17 WB 12-13 Les 1 Maak een oeje INFORMATIE Leeseks Teks 1: Reep voor een oeje van peer in de vorm van een gezih (oe). Teks 1: oud AVI 2; nieuw AVI M3, me uizondering van he woord reep

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Logaritmen, Logaritmische processen.

Logaritmen, Logaritmische processen. PERIODE Lineaire, Kwadraische en Exponeniele funcies. Logarimen. Logarimen, Logarimische processen. OPDRACHT 1 Gebruik je (G)RM voor de berekening van: 1) log 2) log 0 3) log 00 4) log 000 5) log 1 6)

Nadere informatie

Uitslagen voorspellen

Uitslagen voorspellen Eindexamen vwo wiskunde A pilo 04-I Vraag Anwoord Scores Uislagen voorspellen maximumscore 3 De afsand ussen Wilders en Thieme is 4 De conclusie: nie meer dan wee maal zo groo maximumscore 3 Bij gelijke

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

Investeringsbeslissingen

Investeringsbeslissingen Inveseringsbeslissingen 1. Begrippen 1.1. Wa is inveseren? Een dadelijke (zekere) beschikbare koopkrach inruilen egen: 1. een oekomsige onzekere inkomenssroom; 2. besparingen van uigaven; 3. een nie-financieel

Nadere informatie

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef Gemeenenieuws Revialisering bedrijvenerrein Akkermansweide van sar hebben afgelegd om o hier e komen. Vaak ook een moeilijk rajec. Maar nu beginnen we dan ech aan de uivoering. En he gaa mooi worden. Ik

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

De Belastingsgrondslag van Registratierechten

De Belastingsgrondslag van Registratierechten De Belasingsgrondslag van Regisraierechen Soor Fiscaliei Seunun Beleidsrelevan onderzoek Besuurlijke Organisaie laanderen De Belasingsgrondslag van Regisraierechen (oorloige versie: mag nie versreid worden

Nadere informatie

Examen beeldverwerking 10/2/2006

Examen beeldverwerking 10/2/2006 Richlijnen Examen beeldverwerking 10/2/2006 Di is een gesloen boek examen. Communicaieapparauur en beschreven of bedruk papier of andere voorwerpen zijn dus nie oegelaen. Schrijf je naam op elk blad. Schrijf

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Analoge Elektronika 1 DE SCHMITT TRIGGER

Analoge Elektronika 1 DE SCHMITT TRIGGER Analoge Elekronika DE SCHMITT TIGGE Een Schmi rigger is een komparaor me hyseresis. Ne zoals bij een komparaor is de ingang een analoog signaal, erwijl de uigang een digiaal signaal is. De uigangsspanning

Nadere informatie

wiskunde A pilot vwo 2015-I

wiskunde A pilot vwo 2015-I Piramiden maximumscore a = en x =,5 geef h = 6,5 (dm) De oppervlake van he grondvlak is,5,5 = 6, 5 (dm²) De inhoud is 6, 5 6,5 4 (dm³) ( nauwkeuriger) maximumscore 4 I = x (9 x ) geef di 6 d = x x x x

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uierlijk op juni de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school op de daaroe

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 IB 264-1T11FD (2562) Werke u in 2011 als freelancer of alfahulp of had u bijverdiensen? Selde u een beziing, bijvoorbeeld een pand, er beschikking aan bepaalde vennooschappen?

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO 2002-II wiskunde A (oude stijl) Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO 2002-II wiskunde A (oude stijl) Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO 00-II wiskunde A (oude sijl) Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2 Uiwerkingen Toes IEEE, Modules en Daum: 9 sepember 007 Tijd: 0.40.0 (90 minuen) Opgave I) Di is een warmmakerje. In woorden is V is de serieschakeling van, en (de parallelschakeling van 3 en 4) of V =

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights Screen mei 2010 Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benuen Voor u lig he nieuwe magazine Screen van Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes. In di magazine willen we de parijen die bij he bevolkingsonderzoek naar

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren.

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren. [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek Augusus 2003 ECN-C--03-077 Onrendabele op berekeningsmehodiek M. de Noord E.J.W. van Sambeek Veranwoording Di rappor is geschreven in opdrach van he Miniserie van Economische Zaken onder he ECN raamwerkconrac

Nadere informatie

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding Vr He spel over geneisch gemodificeerd voedsel Handleiding Achergrond Er besaa nog seeds veel discussie over geneisch gemodificeerd voedsel. Voorsanders hechen veel waarde aan de mogelijkheden, zoals goedkopere

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs Aandach voor allochone sudenen in he hoger onderwijs Inhoudsopgave Samenvaing en conclusies 5 1 Inleiding 15 1.1 Achergrond van he onderzoek 15 1.2 Opze van he onderzoek 16 1.3 Analyse van de nonrespons

Nadere informatie

Wijkbeheerplan Pathmos is klaar

Wijkbeheerplan Pathmos is klaar Wijkbeheerplan Pahmos 2017-2021 is klaar He Wijkbeheerplan Pahmos en de projecenkaar Woensdagavond 1 februari heef de Wijkraad Pahmos ingesemd me he Wijkbeheerplan Pahmos. In di plan saa hoe de gemeene

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl Eagevloeren Ruime creëre g Sysemen g Sysemen is gespecialiseerd in de producie en levering van Eagevloeren. Een eagevloer ook wel enresol, mezzanine, ussenvloer, verdiepingsvloer of bordes genoemd, is

Nadere informatie

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00 OVERZICHT De Raad 0--0 anvang: :00 Tijd Raadzaal.0 Molendijkzaal 0.0 Vermeerzaal.0 He Plein :00 :0 Tweerichingenvarian omgeving Kersenbaan vrz: Dijkserhuis pfh: Buijelaar secr: Bongers Onwikkeling groenvisie

Nadere informatie

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop Deze bouwse beva beselnr. - 55 cabine NS 2530-5556 huif NS 2530-5558 bufferbalk open (2x) - 5559 bufferbalk dich; virine (2x) - 5560 vacuüm gevormde cabine ramen - 5561 geës rooser.b.v. venilaor op huif

Nadere informatie

Bindend advies. t t. Partijen Zaak Zaaknummer Zittingsdatum

Bindend advies. t t. Partijen Zaak Zaaknummer Zittingsdatum STICHTING KLACHTEN EN CESCHILLEN ZORCVERZEKERINCEN J J Bindend advies Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B in deze veregenwoordigd door C vs D e E : Ziekenhuisopname buienland : 200701326 : 16 januari

Nadere informatie

Financiële hulpaanvragen, hoe gaat u er mee om? Keuzewaaier: Handleiding voor de diaconie, ZWO- of zendingscommissie

Financiële hulpaanvragen, hoe gaat u er mee om? Keuzewaaier: Handleiding voor de diaconie, ZWO- of zendingscommissie Financiële hulpaanvragen, hoe gaa u er mee om? Keuzewaaier: Handleiding voor de diaconie, ZWO- of zendingscommissie Ieder jaar word in uw gemeene een collecerooser vasgeseld. Daarin is plaas voor projecen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Overige verbanden

Hoofdstuk 2 - Overige verbanden Hoofdsuk - Overige verbanden bladzijde < a D 4 4,, 8 dus heef de vergelijking 4p p +, geen oplossingen en zijn er geen snijpunen van de grafiek me de horizonale as. b 4p p +,, p 4p p of p 4 + c Voor p

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo I

Eindexamen wiskunde B1 vwo I indeamen wiskunde B vwo 009 - I Over een parabool gespannen In figuur is de grafiek van de funcie f me f ( ) = 3 geekend. Tussen wee punen en S die even ver van O op de -as liggen, word denkbeeldig een

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ ONTWERP-METHODEBESLUIT

BIJLAGE A BIJ ONTWERP-METHODEBESLUIT Diens uivoering en oezich Energie BIJLAGE A BIJ ONTWERP-METHODEBESLUIT Nummer: 100947- Beref: Bijlage A bij beslui o vasselling van de mehode o vasselling van de walieiserm ingevolge ariel 41, eerse lid,

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links Semwijzer COC Nederland Gayvoe parijvergelijking 2006 www.gayvoe.nl Parij is he zeer oneens Parij is he oneens Parij voel er wel wa voor Parij is posiief Selling CDA VVD D66 PvdA Algehele score Gelijke

Nadere informatie

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult Werkboek meer Geluk J check! in 3Weken! Marjan van de Bul www.gelukfabriek.nl Unlock your Luck vormgeving www.somehingilse.nl Alsjeblief! Hier is jouw eigen werkboek voor meer geluk in 3 weken. Misschien

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

Voorbeeldprofiel Zelf Beleggen Basis

Voorbeeldprofiel Zelf Beleggen Basis Zelf Beleggen Voorbeeldprofiel Zelf Beleggen Basis Profiel A Di ficieve voorbeeldprofiel geef een indicaie van de kosen van beleggen in één jaar. He belegd vermogen is 10.000. Er word belegd in beleggingsfondsen

Nadere informatie

VLAAMSE FEDERATIE HONDENSPORTLIEFHEBBERS. Wedstrijd ingericht door : Datum : Keurders : Ringmeester : Secretariaat : REEKS of SERIE NR :

VLAAMSE FEDERATIE HONDENSPORTLIEFHEBBERS. Wedstrijd ingericht door : Datum : Keurders : Ringmeester : Secretariaat : REEKS of SERIE NR : HONDENSPORTLIEFHEBBERS GEHOORZAAMHEID Wedsrijd ingerich door : Keurders : Ringmeeser : Secreariaa : REEKS of SERIE NR : Nr Naam van de geleider Nr. Werkboekje Naam van de hond Ras Geslach.. 3. 4. 5. 6.

Nadere informatie

wiskunde A vwo 2015-I

wiskunde A vwo 2015-I wiskunde A vwo 05-I Diabeesrisicoes maximumscore 4 He aanal personen me verborgen diabees is binomiaal verdeeld me n = 400 en p = 0, 0 P( X 00 ) = P( X 99 ) Beschrijven hoe di me de GR berekend word De

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Meten van vermogen in een driegeleidernet. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Meten van vermogen in een driegeleidernet. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elekriciei OPGAVE: Meen van vermogen in een driegeleiderne Daum van opgave:.../.../ Daum van afgife: Verslag nr. : 8 Leerling: Assisenen: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluaie :.../10 Theorie :.../10 Meeopselling

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BESLUIT

BIJLAGE A BIJ BESLUIT Diens uivoering en oezich Energie BIJLAGE A BIJ BESLUIT Nummer: 100947-183 Beref: Bereeningsmodel bij beslui o vasselling van de mehode o vasselling van de walieiserm ingevolge ariel 41, eerse lid, van

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie