Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiekosten of andere scholingsuitgaven"

Transcriptie

1 Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken als persoonsgebonden afrek. Le op! Bij he maken van deze aanvullende oeliching waren de bedragen over he jaar 2013 nog nie definiief vasgeseld. Ook kan de regelgeving mogelijk nog veranderen. De juise en volledige informaie kun u vanaf eind december 2012 vinden in de aanvullende oeliching Veranderingen inkomsenbelasing 2013 of op Voorwaarden afrek sudiekosen en andere U mag uw sudiekosen en andere onder de volgende voorwaarden afrekken: U of uw fiscale parner maken de kosen voor uw sudie of die van uw fiscale parner. Kosen voor de sudie van uw kind mag u dus nie afrekken. De opleiding of sudie is gerich op uw beroep of oekomsige beroep. Er is sprake van een leerrajec. Hierbij doe u kennis op onder begeleiding of oezich. Uw oale kosen min evenuele vergoedingen zijn hoger dan de drempel van 250. He bedrag da u mag afrekken als sudiekosen en andere na vermindering van de drempel, is maximaal Er geld geen of een hoger maximaal bedrag in de volgende siuaies (zie Maximum afrek sudiekosen). Drempel De kosen boven de drempel van 250 mag u afrekken. Voor zowel u als uw fiscale parner geld deze drempel. U maak wee apare berekeningen voor de sudiekosen: voor die van uzelf en voor die van uw fiscale parner. He maak nie ui wie de kosen beaal. Zie ook Fiscale parner en afrek sudiekosen. Afrekbare kosen De volgende kosen mag u afrekken: lesgeld, collegegeld of insellingscollegegeld kosen voor sudieboeken of vaklierauur kosen voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Compeenies) U kun uw compeenies laen vasleggen in een verklaring (de EVC-verklaring). Deze moe u laen opmaken door een erkend insiuu. afschrijving van duurzame goederen Duurzame goederen zijn goederen die een aanal jaren meegaan. 1 Daarom mag u nie alle kosen afrekken in he jaar van aanschaf. In plaas daarvan moe u afschrijven. Di houd in da u rekening moe houden me de reswaarde en de jaren waarin u he duurzame goed gebruik (levensduur). In elk jaar kun u dus een deel van de kosen afrekken. U mag deze afschrijvingen alleen als kosen afrekken als: u he duurzame goed gebruik voor uw sudie of opleiding he gaa om een duurzaam goed da personen die deze sudie of opleiding nie volgen gewoonlijk nie kopen Op grond van he bovensaande kom de afschrijving van compuers en randapparauur meesal nie voor afrek in aanmerking. Di kan anders zijn u speciaal voor uw sudie of opleiding een geavanceerde compuer of randapparauur koop. Gebruik u he duurzame goed voor een deel ook privé? Dan mag u he deel voor privégebruik nie als kosen afrekken. U moe bij de afschrijving rekening houden me de levensduur en de reswaarde. Le op! Krijg u sudiefinanciering? Of nie gekregen, maar u heb er wel rech op? Dan moe u de sudiekosen op een bijzondere manier berekenen. De voorwaarden lees u bij he onderdeel Uw sudiekosen berekenen (me sudiefinanciering). Nie-afrekbare sudiekosen De volgende kosen mag u nie afrekken: rene voor sudieschulden kosen van levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesing, voeding en kleding reis- en verblijfkosen kosen voor sudiereizen of excursies kosen voor (de inriching van) een werk- of sudeerruime Maximum afrek sudiekosen He bedrag da u mag afrekken als sudiekosen en andere na vermindering van de drempel, is maximaal Er geld geen of een hoger maximaal bedrag in de volgende siuaies: Uw is in 2013 definiief een lening geworden (nie omgeze in een gif) U mag he maximum van verhogen me he bedrag da u als afrekbare sudiekosen over voorgaande jaren mag afrekken. U volg in 2013 een sudie of opleiding ijdens de sandaardsudieperiode Er geld geen maximum bedrag. Sandaardsudieperiode De sandaardsudieperiode is een periode van maximaal 16 kalenderkwaralen waarin u voornamelijk sudeerde. U beseedde in die periode zoveel ijd aan uw sudie da u daarnaas geen volledige baan kon hebben. Deze sandaardperiode lig ussen de dag da u 18 jaar word en de dag da u 30 jaar word. U bepaal zelf op welke daum deze periode ingaa. De periode hoef nie aaneengesloen e zijn.

2 Le op! Ben u bij de aanvang van de sudie nog geen 18 jaar? Dan kun u alleen gebruik maken van de sandaardsudieperiode als u de sudiekosen zelf beaal en aan de overige voorwaarden voor afrek van voldoe. Digiaal aangife doen Krijg u sudiefinanciering? Of krijg u geen sudiefinanciering, maar u heb er wel rech op? Dan moe u de sudiekosen op een andere manier berekenen. Zie Uw sudiekosen berekenen (me sudiefinanciering). Hierbij moe u verschillende berekeningen maken. Rekenhulp afrekbedrag sudiekosen en andere Lesgeld, collegegeld of insellingscollegegeld Kosen voor sudieboeken of vaklierauur Afschrijving van duurzame goederen Kosen voor EVC-procedures Vergoeding Trek af Af: Drempel 250 Trek af Afrekbare sudiekosen en andere Uw sudiekosen berekenen (zonder sudiefinanciering) Me de rekenhulp hieronder kun u uw sudiekosen of andere berekenen. Welke gegevens heb u nodig? Om uw afrek sudiekosen e berekenen heb u gegevens nodig over: uw sudiekosen en andere de evenueel onvangen vergoedingen, bijvoorbeeld van uw werkgever of een fonds Afrek sudiekosen en andere Di zijn de sudiekosen en andere van een sudie die u zelf volg. Vervolgens haal u van uw sudiekosen de vergoeding af die u bijvoorbeeld van uw werkgever krijg. To slo haal u hiervan de drempel van 250 af. He bedrag da overblijf is uw afrek sudiekosen of andere. + Fiscale parner en afrek sudiekosen Heef uw fiscale parner ook sudiekosen? Dan maak u wee apare berekeningen: één voor u en één voor uw fiscale parner. Voor zowel u als uw fiscale parner geld een drempel van 250. U el eers uw afrekbare sudiekosen en andere bij elkaar. He gaa hier om de afrekbare kosen die u en uw fiscale parner bealen voor uw sudie. Hiervan rek u een evenuele vergoeding en de drempel af. Dan el u ook de afrekbare sudiekosen en andere van uw fiscale parner bij elkaar. He gaa hier om de afrekbare kosen die uw fiscale parner en u bealen voor zijn sudie. Hiervan rek u een evenuele vergoeding en de drempel af. Vervolgens el u he afrekbedrag van u en uw fiscale parner bij elkaar. De uikoms hiervan mag u verdelen zoals u da wil, als he oaal maar 100% is. Meer informaie Voor meer informaie over sudiekosen en andere bel u me de BelasingTelefoon: Uw sudiekosen berekenen (me sudiefinanciering) Welke kosen u kun afrekken, lees u hiervoor bij Afrekbare sudiekosen. U mag onder meer he lesgeld of (insellings)collegegeld afrekken. Hoeveel he lesgeld of (insellings)collegegeld is, saa in de Tabel overzich lesgeld mbo en Tabel overzich collegegeld hbo/ wo. Als u insellingscollegegeld beaal, neem u da bedrag (he insellingscollegegeld word nie door de overheid, maar door de onderwijsinselling zelf bepaald). Sudiekosen herrekenen Als u sudiefinanciering krijg of er rech op heb, moe u uw sudiekosen herrekenen om e bepalen of he gaa om een zogenoemde dure sudie. Voor he bepalen of he om een dure sudie gaa ken u he lesgeld of collegegeld oe aan de maanden van he kalenderjaar waarop he bedrag berekking heef. He maak nie ui in welk jaar u ze heb beaald. In de voorbeelden hierna bij Berekening afrek bij mbo en Berekening afrek bij hbo/wo geven we aan of er sprake is van een dure sudie en wa de gevolgen voor de afrek zijn. Voorbeeld berekening herrekende sudiekosen U volgde van augusus o en me december 2012 een mbo-opleiding. Voor he schooljaar beaalde u aan lesgeld He lesgeld bedroeg per maand : 12 is 88,75. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december was 443,75. Daarnaas beaalde u voor boeken 786. Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 1.229,75 ( 443, ). Een voorbeeld over de berekening van herrekende sudiekosen bij een opleiding me hoge kosen (meer dan 2x he normbedrag) is opgenomen bij Voorbeeld (ussenliggende jaren) onder Berekening afrek bij hbo/wo. 2

3 Wa heb u nodig om de afrek sudiekosen e berekenen Om uw afrek sudiekosen e berekenen heb u gegevens nodig over: uw sudiekosen de normbedragen de sudiefinanciering de evenueel onvangen vergoedingen, bijvoorbeeld van uw werkgever of een fonds Wij maken onderscheid in sudies middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en sudies hoger beroepsonderwijs en weenschappelijk onderwijs (hbo/wo). Ook is de berekening voor verschillende fases van de sudie anders. Daarbij ook een rol of uw word omgeze in een gif speel. Hierna lees u informaie over deze onderwerpen. Normbedragen Voor iedere maand da u sudiefinanciering krijg of da u rech heb op sudiefinanciering, geld een weelijk normbedrag. U bereken uw afrek sudiekosen op basis van deze maandelijkse normbedragen. De hooge van de normbedragen is afhankelijk van he soor onderwijs. U zie de normbedragen hieronder in de Tabel normbedragen mbo en de Tabel normbedragen hbo/wo. De voorbeelden zie u hierna bij Berekening afrek bij mbo en bij Berekening afrek bij hbo/wo. Berekening afrek bij mbo U kun in een aanal sappen uw oale afrek berekenen. Ga na voor welke maanden u in 2013 sudiefinanciering krijg of er rech op heb. Tel de die aan u word oegekend over die maanden bij elkaar. Tel de bijbehorende normbedragen bij elkaar. Zie Tabel normbedragen mbo. Ook als u een zogenoemde nullening had (alleen sudiefinanciering in de vorm van een voorziening voor he openbaar vervoer) moe u de normbedragen nemen. Vermenigvuldig he oaal van deze normbedragen me wee. Di bedrag vergelijk u me de herrekende sudiekosen die u voor deze sudie heb gehad. De herrekende sudiekosen besaan ui de volgende bedragen: he lesgeld voor de maanden da u de sudie in 2013 volg andere afrekbare sudiekosen die u maak in 2013 zoals kosen voor boeken Schema bepalen afrek in sudie jaar Onvangen vergoedingen Onvang u naas uw sudiefinanciering een andere vergoeding? Bijvoorbeeld van uw werkgever of van een fonds van de werkgever van uw ouder(s)? Trek dan uw vergoeding in de Rekenhulp afrekbedrag sudiekosen of andere af van uw sudiekosen bij Af: Vergoeding. Sudiefinanciering De manier waarop u rekening houd me de sudiefinanciering, lees u bij Berekening afrek bij mbo en bij Berekening afrek bij hbo/wo. Herrekende sudiekosen hoger dan weemaal de normbedragen 2013: sudiekosen min eenmaal normbedragen en Is uw wel of nie omgeze in een gif? Had u in een eerder jaar dan 2013 rech op sudiefinanciering in de vorm van een? Dan zijn er wee siuaies mogelijk: Uw over een eerder jaar word in 2013 definiief omgeze in een gif. U mag geen sudiekosen en andere over da jaar meer afrekken. Uw over een eerder jaar word in 2013 definiief nie omgeze in een gif. De word dan definiief een lening. U heb dan, acheraf bezien, in he bereffende sudiejaar uw afrek en onreche moeen verminderen door de. U mag in 2013 alsnog he bedrag afrekken da u in da eerdere jaar nie moch afrekken omda u oen een had. Zie ook hierna bij Presaiebeurs wel of nie omgeze in een gif. Normbedragen hoger dan oegekende bedrag? Geen afrek in jaar van kosen : oaal normbedragen Fases van de sudie De berekening voor de verschillende fases in uw sudie is anders. Wij gaan hierbij ui van de drie volgende siuaies: he jaar waarin u uw sudie begin de ussenliggende jaren he jaar waarin u uw sudie eindig 3

4 Voorbeeld (he jaar waarin u uw sudie begin) Le op! De gebruike bedragen en voorbeelden zijn van U volgde van augusus o en me december 2012 een mbo-opleiding. Voor de maanden augusus o en me december is he normbedrag 139,75 per maand. He oaal van de normbedragen voor deze maanden is 698,75. Tweemaal di oaal van 698,75 = 1.397,50. U beaalde in 2012 lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 88,75. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december is 443,75. Daarnaas beaalde u voor boeken Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 1.843,75 ( 443, ). Uw herrekende sudiekosen zijn hoger dan 1.397,50, weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen. Er is sprake van een dure sudie. De Diens Uivoering Onderwijs (DUO) kende u in de maanden augusus o en me december 2012 een oe van 75,39 per maand. In oaal 2012 vijfmaal 75,39 is 376,95. U mag nu de sudiekosen die u in 2012 beaalde min he oaal van de normbedragen en min he oaal van de afrekken. In di voorbeeld is da ,75-376,95 = 1.389,30. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus na afronding een afrek van 890. Voorbeeld (ussenliggende jaren) U volgde van januari o en me december 2012 een mbo-opleiding. Voor de maanden januari o en me juli is he normbedrag 137,91 per maand. Voor de maanden augusus o en me december is he normbedrag 139,75 per maand. He oaal van de normbedragen voor 2012 = 1.664,12. Tweemaal di oaal van 1.664,12 = 3.328,24. U beaalde lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 86,91. He lesgeld voor de maanden januari o en me juli = 608,37. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 88,75. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december = 443,75. He lesgeld voor 2012 is in oaal 1.052,12. Daarnaas beaalde u voor boeken Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 2.852,12 ( 1.052, ). Uw herrekende sudiekosen zijn lager dan 3.328,24, weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen. Er is geen sprake van een dure sudie. De DUO kende u in de maanden januari o en me december 2012 een oe van 75,39 per maand. In oaal in 2012 waalfmaal 75,39 is 904,68. 4 U mag nu he verschil ussen he oaal van de normbedragen en he oaal van de afrekken. In di voorbeeld is da 1.664,12-904,68 = 759,44. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus na afronding een afrek van 260. Voorbeeld (bij einde sudie) U volgde van januari o en me juli 2012 een mbo-opleiding. Voor de maanden januari en me juli is he normbedrag 137,91 per maand. He oaal van de normbedragen voor deze maanden is 965,37. Tweemaal di oaal van 965,37 = 1.930,74. U beaalde lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 86,91. He lesgeld voor de maanden januari o en me juli is 608,37. Daarnaas beaalde u voor boeken 500. Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 1.108,37 ( 608, ). Uw herrekende sudiekosen zijn lager dan 1.930,74, weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen. Er is geen sprake van een dure sudie. De DUO kende u in de maanden januari o en me juli 2012 een oe van 75,39 per maand. In oaal in 2012 zevenmaal 75,39 is 527,73. U mag nu he verschil ussen he oaal van de normbedragen en he oaal van de afrekken. In di voorbeeld is da 965,37-527,73 = 437,64. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus geen afrek. Nada u van de DUO de definiieve beschikking heb gekregen, kun u misschien ook in he jaar da u die beschikking kreeg een afrek van sudiekosen krijgen. Da kan wanneer uw nie word omgeze in een gif. Me welke bedrag van uw u rekening houd, lees u bij. Uw is nie omgeze in een gif. Berekening afrek bij hbo/wo U kun in een aanal sappen uw afrek berekenen. Ga na voor welke maanden u in 2013 sudiefinanciering krijg of er rech op heb. Tel de die aan u word oegekend over die maanden bij elkaar. Tel de bijbehorende normbedragen bij elkaar. Zie Tabel normbedragen hbo/wo. Ook als u een zogenoemde nullening had (alleen sudiefinanciering in de vorm van een voorziening voor he openbaar vervoer) moe u de normbedragen nemen. Vermenigvuldig he oaal van deze normbedragen me wee. Di bedrag vergelijk u me de herrekende sudiekosen die u voor deze sudie had. De herrekende sudiekosen besaan ui de volgende bedragen: he lesgeld voor de maanden waarin u in 2013 de sudie volg andere afrekbare sudiekosen die u maak in 2013, zoals kosen van boeken

5 Schema bepalen afrek in sudie jaar Herrekende sudiekosen hoger dan weemaal de normbedragen? 2013: sudiekosen min eenmaal de normbedragen en is da ,32-382,44 = 4.562,24. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus na afronding een afrek van Voorbeeld (ussenliggende jaren) U volgde in de maanden januari o en me december 2012 een universiaire opleiding. U beaalde voor sudiejaar 2011/ collegegeld. Voor he sudiejaar 2012/2013 is da Uw overige sudiekosen zijn De DUO kende u in de maanden januari o en me december 2012 een beurs oe van 95,61 per maand. In oaal in 2012 waalfmaal 95,61 = 1.147,32. Normbedragen hoger dan oegekende bedrag? Geen afrek in : Toaal normbedragen Voor de maanden januari o en me augusus is he normbedrag 201,75 per maand. Voor de maanden sepember o en me december is he normbedrag 206,58 per maand. He oaal van de normbedragen over 2012 is 2.440,32. Tweemaal di oaal van 2.440,32 = 4.880,64. U beaalde in 2011 voor sudiejaar 2011/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 142,75. He collegegeld voor de maanden januari o en me augusus 2012 is U beaalde in 2012 voor sudiejaar 2012/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 147,58. He collegegeld voor de maanden sepember o en me december 2012 is 590,32. Daarnaas beaalde u in 2012 voor overige sudiekosen Uw herrekende sudiekosen over deze periode zijn in oaal 5.732,32 ( , ). Voorbeeld (he jaar waarin u uw sudie begin) U volgde in de maanden sepember o en me december 2012 een universiaire opleiding. U beaalde in collegegeld. Uw overige sudiekosen zijn in deze maanden De Diens Uivoering Onderwijs (DUO) kende u in de maanden sepember o en me december 2012 een oe van 95,61 per maand. In oaal in 2012 viermaal 95,61 = 382,44. Voor de maanden sepember o en me december is he normbedrag 206,58 per maand. He oaal van de normbedragen over deze periode is voor u viermaal 206,58 is 826,32. Tweemaal di oaal van 826,32 = 1.652,64. U beaalde collegegeld. Per maand is he collegegeld 147,58. He collegegeld voor de maanden sepember o en me december is 590,32. Daarnaas beaalde u voor overige sudiekosen Uw herrekende sudiekosen over deze periode zijn in oaal 4.590,32 ( 590, ). Uw herrekende sudiekosen zijn hoger dan weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen: 1.652,64. Er is sprake van een dure sudie. U mag nu he verschil ussen uw werkelijke in 2012 beaalde kosen en he oale normbedrag afrekken. Daarna rek u hiervan af he oaalbedrag van de. In di voorbeeld 5 Uw herrekende sudiekosen zijn hoger dan weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen: 4.880,64. Er is sprake van een dure sudie. U mag nu he verschil ussen uw werkelijke in 2012 beaalde kosen en he oale normbedrag afrekken. Daarna rek u hiervan af he oaalbedrag van de. In di voorbeeld is da , ,32 = 2.183,36. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus na afronding een afrek van Voorbeeld (bij einde sudie) U volgde in de maanden januari o en me juni 2012 een universiaire opleiding. U beaalde in 2011 voor sudiejaar 2011/ collegegeld. Uw overige sudiekosen zijn in deze maanden De DUO kende u in de maanden januari o en me juni 2012 een oe van 95,61 per maand. In oaal in 2012 zesmaal 95,61 is 573,66. Voor de maanden januari o en me juni is he normbedrag 201,75 per maand. He oaal van de normbedragen over deze periode is voor u zesmaal 201,75 is 1.210,50. Tweemaal di oaal van 1.210,50 = U beaalde voor he sudiejaar 2011/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 142,75. He collegegeld voor de maanden januari o en me juni 2012 is 856,50. Daarnaas beaalde u voor overige sudiekosen Uw herrekende

6 sudiekosen over deze periode zijn in oaal 1.856,50 ( 856, ). Uw herrekende sudiekosen zijn nie hoger dan weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen: Er is geen sprake van een dure sudie. U mag nu he verschil ussen he oaal van de normbedragen en he oaal van de afrekken. In di voorbeeld is da 1.210,50-573,66 = 636,84. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus na afronding een afrek van 137. Nada u van de DUO de definiieve beschikking heb gekregen, kun u misschien ook in he jaar da u die beschikking kreeg een afrek van sudiekosen krijgen. Da kan wanneer uw nie word omgeze in een gif. Me welke bedrag van uw u rekening houd, lees u bij Is uw wel of nie omgeze in een gif? Presaiebeurs wel of nie omgeze in een gif Onvang u in 2013 de definiieve beschikking van de Diens Uivoering Onderwijs (DUO)? En is uw nie omgeze in een gif? Dan heb u, acheraf bezien, in he bereffende sudiejaar uw afrek en onreche moeen verminderen door de. U mag dan in 2013 alsnog he bedrag afrekken da u eerder nie moch afrekken omda u oen een had. Word uw in de definiieve beschikking van de DUO in 2013 wel omgeze in een gif? Dan mag u in 2013 voor de oude sudiejaren geen sudiekosen en andere afrekken. In de abellen op bladzijde 7 en 8 vind u de normbedragen mbo en hbo/wo, he overzich lesgeld mbo en he overzich collegegeld hbo/ wo. 6

7 Tabel normbedragen mbo Periode Bedrag per maand Tabel normbedragen hbo/wo Periode Bedrag per maand 1 januari o en me 31 juli ,91 1 augusus o en me 31 december ,91 1 januari o en me 31 juli ,33 1 augusus o en me 31 december ,75 1 januari o en me 31 juli ,41 1 augusus o en me 31 december ,91 1 januari o en me 31 augusus ,00 1 sepember o en me 31 december ,33 1 januari o en me 31 juli ,75 1 augusus o en me 31 december ,41 1 januari o en me 31 augusus ,42 1 sepember o en me 31 december ,00 1 januari o en me 31 juli ,25 1 augusus o en me 31 december ,75 1 januari o en me 31 augusus ,17 1 sepember o en me 31 december ,42 1 januari o en me 31 juli ,88 1 augusus o en me 31 augusus ,88 1 sepember o en me 31 december ,25 1 januari o en me 31 juli ,93 1 augusus o en me 31 december ,10 1 januari o en me 31 juli ,32 1 augusus o en me 31 december ,40 1 januari o en me 31 juli ,70 1 augusus o en me 31 december ,37 1 januari o en me 31 juli ,68 1 augusus o en me 31 december ,26 1 januari o en me 31 juli ,07 1 augusus o en me 31 december ,80 1 januari o en me 31 juli ,95 1 augusus o en me 31 december ,07 1 januari o en me 31 augusus ,90 1 sepember o en me 31 december ,17 1 januari o en me 31 augusus ,09 1 sepember o en me 31 december ,00 1 januari o en me 31 augusus ,81 1 sepember o en me 31 december ,48 1 januari o en me 31 augusus ,14 1 sepember o en me 31 december ,72 1 januari o en me 31 augusus ,39 1 sepember o en me 31 december ,49 1 januari o en me 31 augusus ,72 1 sepember o en me 31 december ,24 1 januari o en me 31 augusus ,46 1 sepember o en me 31 december ,56 Tabel overzich lesgeld mbo Periode Per jaar Per maand Tabel overzich collegegeld hbo/wo Periode Per jaar Per maand Sudiejaar ,75 Sudiejaar ,91 Sudiejaar ,91 Sudiejaar ,41 Sudiejaar ,75 Sudiejaar ,25 Sudiejaar Sudiejaar ,75 Sudiejaar ,33 Sudiejaar ,00 Sudiejaar ,41 Sudiejaar ,16 7

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief Nie door de overheid bekosigde ICT-hogescholen in Nederland: een oekomsperspecief Landelijke Sinds AMBI nie meer besaa, onbreek he de Nederlandse afsemming ICT-secor aan een richinggevend, onafhankelijk

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

18 WORDEN. Wat u moet weten als uw kind 18 wordt. Studiefinanciering ontvangen. Sta even stil bij je inkomsten. Studeren zonder schuldenlast

18 WORDEN. Wat u moet weten als uw kind 18 wordt. Studiefinanciering ontvangen. Sta even stil bij je inkomsten. Studeren zonder schuldenlast 18 WORDEN Wat u moet weten als uw kind 18 wordt Studiefinanciering ontvangen Sta even stil bij je inkomsten Studeren zonder schuldenlast Studeren en de Fiscus Meer informatie Je bijbaantje en de Belastingdienst

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde)

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) 1 8 G Z 6 4 I 5 1 15 5 3 35 4 Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en nauurkunde 3 x-y,5 y 1,5 1,5 1 3 4 5 x Inhoud 1 Coninue dynamische modellen 1.1 Groeimodellen 1.1 1. Opdrachen 1.4 Modelleren.1

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 IB 292-1T41FD Specifieke zorgkosten Hebt u in 2014 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Specifieke zorgkosten Hebt u in 2014 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 voor

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie

Toelichting Aangiftebiljet IB A Kort 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen

Toelichting Aangiftebiljet IB A Kort 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen Toelichting Aangiftebiljet IB A Kort 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering Algemeen De Belastingdienst De Belastingdienst heeft als taak de belastingwetgeving efficiënt en integer uit te

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie