De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis"

Transcriptie

1

2

3 De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden voor lay-ou, grais viewer, egelijkerijd werken in een onbeperk aanal projec- en moederbesekken, bouwkundige spellingsconrole, ongekende mogelijkheden voor he definieren van bureausandaarden bij he maken van refereniebesekken, enzovoor, enzovoor. Direc bij de inroducie in 2002 was de Woordpoor een succes. De Woordpoor is sindsdien de rendseer onder de beseksverwerkers. Veel nieuwe funcies verschijnen als eerse in de Woordpoor. De Woordpoor word inmiddels gebruik bij meer dan honderd bedrijven en da aanal groei nog elke week. De Woordpoor word gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering en maak deel ui van He Digiale Huis. 1

4 Een allemansvriend De Woordpoor is een eche allemansvriend. Hij word gebruik door archiecenbureaus, bouwadviseurs, projeconwikkelaars en andere professionele opdrachgevers. He is een zeer gemakkelijk oegankelijk programma om STABU-besekken e schrijven. Voor producleveranciers is de Woordpoor-Compac onwikkeld. Zo kunnen zij besekeksen samensellen die geheel zijn oegesneden op hun eigen producen. Werking van he programma He schrijven van een STABU-besek gaa volgens een - door de siching STABU bepaald - vas sramien. Wie wel eens een STABU-besek geschreven heef, hoeven we dan ook nie ui e leggen hoe da in zijn werk gaa. De Woord - poor ken uieraard - ne als andere STABU goedgekeurde besekverwerkers - alle funcies die nodig zijn om he besek op e bouwen me behulp van de eksen ui de STABUcaalogus, waaronder ook de producspecificaies van fabri - kan en. Uieraard kun u in de Woordpoor ook werken me besekservices van fabrikanen. Inerface en bediening Wa de Woordpoor bijzonder maak is de heldere inerface, de eenvoudige bediening en een groo aanal kleine handigheidjes die he leven van een besekschrijver aangenaam maken. He zijn er eveel om op e noemen en da proberen we dan ook maar nie. Maar da de makers van de Woordpoor gebruikersgemak hoog in he vaandel hebben saan, mag blijken ui he fei da de Woordpoor de eerse besekverwerker was me een Undo - en Redo - funcie. De Woordpoor onderscheid zich bovendien door de uigebreide mogelijkheden om beseksomschrijvingen ui andere besekken e lenen. Er word daarbij onderscheid gemaak ussen moederbesekken en refereniebesekken. Moederbesekken Een moederbesek is eigenlijk een normaal besek, waarui volledig ingevulde beseksposen kunnen worden overgenomen. Elk projecbesek kun u dus gebruiken als moeder - besek, maar u kun ook speciale moederbesekken samen - sellen voor bepaalde ypen projecen. In de Woordpoor kun u een onbeperk aanal moederbesekken laden. Door een unieke inerface-oplossing kun u snel zien welke verschillende mogelijkheden de verschillende moederbesekken bieden. Hierbij kan egelijk in beeld worden gebrach welke eksen de STABU-caalogus bied. Me de Woord - poor kun u dus - per rubriek - in één oogopslag zien wa er in de STABU-caalogus én uw moederbesekken beschik - baar is. Refereniebesekken Een refereniebesek is geen gewoon besek, wan he beva geen complee uigewerke beseksposen. He is een besek waarin zowel sandaard STABU-posen zijn opgenomen, als exra voor een speciaal doel samengeselde eksen. Die laase kunnen weer, ne als de eksen ui de STABU-caalogus, vrij invulbare regels bevaen en schrapeksen. Uniek in de Woordpoor is de mogelijkheid om refereniebesekken zó samen e sellen, da ze - ne zoals in de STABU-caalogus zelf he geval is - beperke keuze- 2

5 Pos ui de STABU-biblioheek Pos ui een moederbesek 3

6 Besek naar Knaakbaak begroing mogelijkheden bevaen. U kun de besekschrijver die een refereniebesek gebruik dus bijvoorbeeld de mogelijkheid geven om bij een bepaalde pos ui drie alernaieven e kiezen, maar u kun voorkomen da hij zelf een vierde invoer! Door deze unieke mogelijkheid van de Woordpoor kun u op cruciale punen binnen uw organisaie sandaarden zeen. Werken in meerdere besekken egelijk Me de Woordpoor kun u egelijk in een onbeperke hoeveelheid projecbesekken werken. Bovendien kun u naar harelus knippen, kopiëren en plakken van he ene besek naar he andere. Misschien da u er zelf gek van word, maar de Woordpoor kan er egen! Soreercodes Me behulp van soreercodes kan he besek naar believen worden geordend, bijvoorbeeld via de bekende SRW- of elemenenmehode, maar u kun zelf ook andere coderingen oevoegen. Er kunnen ook verschillende (o maximaal 9) coderingssysemen naas elkaar gebruik worden, waardoor er binnen één besek verschillende ordeningen mogelijk worden. He gebruik van di soor codes maak he onder andere mogelijk om gedeelen van he besek af e drukken, bijvoorbeeld alleen de gegevens van een bepaalde ruime of oepassing. Beseksconrole De besekconrole conroleer of he gemaake besek voldoe aan de voorwaarden, waaraan he besek volgens STABU dien e beanwoorden. De resulaen worden vervolgens duidelijk per pos geoond. Noa van inlichingen De Woordpoor beschik over bijzondere funcionaliei om een Noa van Inlichingen e maken. Als u van een besek een kopie maak, waarin u alle wijzigingen doorvoer heef u een up-o-dae besek. Di besek kun u me de Woordpoor vergelijken me de oorspronkelijke versie, waarna er auomaisch een Noa van Inlichingen word gegenereerd! Hoeveelheden koppeling me de begroing Me de Woordpoor kun u in een besek alvas een aanze maken voor de begroing, door eenheden, hoeveelheden en prijzen bij bouwdelen e plaasen. Vervolgens kun u he besek exporeren naar de Knaakbaak, he begroingspakke da door De Twee Snoeken Auomaisering word geleverd. Daarin worden deze gegevens dan overgenomen en kun u verder werken aan de complee begroing. 4

7 Opmaakmogelijkheden Me de Woordpoor heef u zeer uigebreide mogelijkheden om uw eigen sempel op de opmaak van he besek e drukken. U kun kop- en voeeksen oepassen, leerypen aanpassen en een groo aanal andere lay-ou parameers insellen. Groe onbedruke plekken op he papier zijn verleden ijd. De Woordpoor lijn ui, waarbij zelfs de sandaard STABU-eksen mee gaan. Illusraies De Woordpoor is de enige beseksverwerker waarmee illusraies in he besek kunnen worden opgenomen. Da geef u de mogelijkheid om he besek nie alleen een minder saai, maar ook een informaiever documen e maken. Bouwkundige spellingsconrole, auoeks en zoeken-envervangen Alle eksen die u zelf inyp worden geconroleerd door de auomaische bouwkundige spellingsconrole die in de Woord poor is opgenomen. Woorden zoeken en vervangen gaa in de Woordpoor heel snel. Woorden en zinnen die regelmaig erugkeren kunnen onder sneloesen worden geplaas, waarna ze me één druk op de knop in he besek kunnen worden geplaas. Afdrukmogelijkheden De Woordpoor beva alle denkbare mogelijkheden die een besekschrijver bij he afdrukken wil hebben. Volgorde, voor- 5

8 blad, inhoudsopgave, enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken waarbij rekening gehouden word me de plaas van de paginanummering en uilijning, ec. Wa moe er afgedruk worden: paginanummers, rubrieken, opmerkingen, soreer - codes, hoeveelheden en eenheden, ec. Korom, een heleboel mogelijkheden, die ervoor zorgen da u seeds precies alleen da afdruk wa u wil hebben. Expormogelijkheden Wil u een besek in bewerkbare vorm er beschikking sellen, dan heef u de keuze ui expor naar Word-formaa of SUF-formaa ( STABU Sandaard Uiwissel Formaa). In he laase geval kan he besek ook ingelezen worden door een andere STABU-besekverwerker. Refereniebesekken kunnen worden geëxporeerd via RUF (Referenie Uiwissel Formaa). Via de mogelijkheid om e exporeren naar PDF (Adobe Acroba), kun u derden de beschikking geven over een nie bewerkbare, maar wel afdrukbare versie van uw besek. 6

9 Van Zoeksnoek naar Woordpoor Viewer Bij de Woordpoor krijg u een grais viewer die u onbeperk aan derden er beschikking mag sellen. Me deze viewer kunnen STABU-besekken wel worden bekeken en afgedruk, maar nie worden bewerk. Fabrikanen - Woordpoor Compac Woordpoor Compac is een afgeslanke versie van de Woord poor, waarmee fabrikanen de mogelijkheid hebben om bij nieuwe producen bijbehorende besekeksen e schrijven volgens de STABU-sysemaiek, om deze vervolgens aan hun klanen aan e bieden. Daardoor kan een fabrikan zijn producen alijd voorzien van de meese recene besekeksen. Toegevoegde waarde Gebruikers profieren van een uigebreide diensverlening rondom de Woordpoor. De Twee Snoeken Auomaisering gaa van de filosofie ui, da de inbreng van gebruikers een vereise is om de Woordpoor verder e kunnen onwikkelen als een applicaie van bouwkundigen voor bouwkundigen. Om die redenen onderhoud De Twee Snoeken een nauwe band me gebruikers. Bovendien is een oaalpakke van onderseunende diensen onwikkeld. Cursussen De Twee Snoeken Auomaisering heef voor de Woordpoorgebruikers een cursuspakke onwikkeld, waarin alle aspecen van he schrijven van besekken me de Woordpoor aan bod komen. De cursus begin me een kore uileg van de STABU-sysemaiek. Daarna word de werking van Woordpoor in al zijn faceen behandeld. Via oefenopdrachen word de behandelde maerie door de cursisen zelf in prakijk gebrach, zoda u daarna direc zelf van sar kun gaan. 7

10 Helpdesk Woordpoor-gebruikers kunnen gebruik maken van onze elefonische hulpdiens. Gebruikers kunnen hier me hun dringende vragen en problemen erech bij een deskundig eam van Woordpoor- en compuerspecialisen. Demonsraie Heef u belangselling voor de Woordpoor, dan geven wij u graag een demonsraie. Indien gewens komen wij hiervoor bij u langs, maar u ben ook van hare welkom om bij ons eens een kijkje in de keuken e komen nemen. De Twee Snoeken Auomaisering De Twee Snoeken Auomaisering is in 1988 begonnen me he onwikkelen van sofware voor bouwkundigen. Sinds de ASD-ekenmehodiek he lich zag, is gaandeweg een complee serie sofwarepakkeen voor archiecenbureaus onwikkeld, waaronder een bouwfysisch oesingsprogramma (de Normworm), een STABU-besekverwerker (de Woordpoor), een begroingsprogramma (de Knaakbaak), een producinformaiesyseem (de Zoeksnoek) en een projec- en documenbeheersyseem (de Droomsroom). He Digiale Huis In 2002 heef De Twee Snoeken Auomaisering he iniiaief genomen o de opriching van He Digiale Huis. He Digiale Huis is een samenwerkingsverband ussen verschillende syseemhuizen me als doel e komen o één cenraal digiaal gebouwmodel, da door verschillende applicaies (CAD, besek, calculaie, oesing) gevoed en bewerk kan worden. Door de cenrale rol die De Twee Snoeken Auomaisering speel bij deze door he Miniserie van Economische Zaken financieel onderseunde onwikkeling zijn, gebruikers van Snoekensofware verzekerd van een opimale aansluiing op di cenrale model. Zie ook De Twee Snoeken Auomaisering werk nauw samen me Archiecenbureau De Twee Snoeken, waarui he oorspronkelijk is voorgekomen. He archiecenbureau adviseer De Twee Snoeken Auomaisering dagelijks bij de onwikkeling van nieuwe sofware, es deze ui en werk ermee in de prakijk. 8

11 Pluspunen van de Woordpoor Producbeschrijving in hoofdpunen Eenvoudige bediening conform Microsof sandaard Koppeling aan de Zoeksnoek en de Knaakbaak Onbeperk aanal projecbesekken openen In refereniebesek meerdere keuzemogelijkheden als schrapeks Afbeeldingen opnemen in besekken Grais viewer Meerdere soreercodes oe e passen Undo- en Redofuncie Bouwkundige spellingsconrole Teksopmaak, waaronder uilijnen van eksen (ook STABU-eksen) Kop- en voeeksen Sneloescombinaies zelf e definiëren Kunnen oepassen van speciale ekens Uigebreide afdrukmogelijkheden Expor naar PDF/Word/SUF/RUF Genereren Noa van Inlichingen Aansluiing op He Digiale Huis De Woordpoor is verfrissend eenvoudig en heef och meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. De Woordpoor werk snel en beva veel kleine handigheden. Me de Woordpoor kun u werken in meedere projecbesekken egelijk. De Woordpoor is een rendseend programma me een groe, snelgroeiende, gebruikersgroep. De Woordpoor heef veel unieke funcies, zoals he opnemen van vase schrapeksen in refereniebesekken, de combinaiemogelijkheid van STABU-caalogus en moederbesekken, de uigebreide afdruk- en lay-ou mogelijkheden, enzovoor. De Woordpoor heef een goede koppeling me he begroingsprogramma de Knaakbaak. De Woordpoor maak deel ui van He Digiale Huis. 9

12 De Twee Snoeken Auomaisering bezoekadres posadres elefoon fax inerne Poselsraa DX s-herogenbosch posbus AR s-herogenbosch

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen devices on he go Risico s van mobiel werken Informaie beveiliging in de mobiele wereld Mobiel werken is al lang geen hype meer. Inmiddels is he zakelijk gebruik van mobiele apparauur vrijwel volledig ingeburgerd.

Nadere informatie

Pda s in de organisatie

Pda s in de organisatie mobiel werken Handvaen voor mobiel beleid Pda s in de organisaie He gebruik van pda s in organisaies is aanrekkelijk omda werknemers daarmee alijd en overal over de laase informaie kunnen beschikken. De

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Lean IT: hype of volgend niveau?

Lean IT: hype of volgend niveau? procesverbeering Op naar groere klanevredenheid me Lean IT Lean IT: hype of volgend niveau? De Lean-filosofie is succesvol gebleken in de producieindusrie en lijk op he eerse gezich ook direc oe e passen

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde

Maatschappelijk verantwoorde groene IT MVO Meer dan alleen maar groene IT Maaschappelijk veranwoorde informaievoorziening en IT Organisaies zijn seeds meer bezig me duurzaamheid en maaschappelijk veranwoord ondernemen (mvo). De aueurs

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Draadloze communicatie

Hoofdstuk 6: Draadloze communicatie Elekronica: Tweede kandidauur indusrieel ingenieur 1 Hoofdsuk 6: Draadloze communicaie 1: Principewerking He is de bedoeling in di hoofdsuk de elemenaire principes van draadloze communicaie e besuderen.

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur archiecuur sofware Archiecuur producsofware onwikkel evoluionair Archiecuur en dynamiek van producsofware Producsofwareonwikkeling ken een voorgeschreven dynamiek waarin produc- en procesverbeeringen een

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

1: OVER HET JAAR 1999 4

1: OVER HET JAAR 1999 4 : OVER HET JAAR 999 4 _ m () ERHATUM Pag 5 Resulaa 999 na financieringsiasen moe zijn: 954 Pag 47 Desinveseringen in immaeriële vase aciva moe zijn: Desinveseringen in maeriële vase aciva Kengeallen 5

Nadere informatie

KMarMagazine. Al twee eeuwen mobiel. De 8 van IGO bepalen toekomst KMar Secties Stiekem in de schijnwerpers

KMarMagazine. Al twee eeuwen mobiel. De 8 van IGO bepalen toekomst KMar Secties Stiekem in de schijnwerpers 200 KMarMagazine Personeelsblad van de Koninklijke Marechaussee Nummer 1, januari 2014 Al wee eeuwen mobiel De 8 van IGO bepalen oekoms KMar Secies Siekem in de schijnwerpers Inhoud Leijens reageer 6-9

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet?

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet? Gebouwauomaisering WKO Amserdam Science Park Drie gebouwen, één syseem, o och nie? B+U 2 2014 33 In de bouw is men gewend e wheelen en e dealen binnen besaande siuaies. Zo ook was he geval bij de realisaie

Nadere informatie

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief Nie door de overheid bekosigde ICT-hogescholen in Nederland: een oekomsperspecief Landelijke Sinds AMBI nie meer besaa, onbreek he de Nederlandse afsemming ICT-secor aan een richinggevend, onafhankelijk

Nadere informatie

Voorwoord. Hoofdstukken:

Voorwoord. Hoofdstukken: Voorwoord Di boek behandel de belangrijkse begrippen en mehoden ui de analyse van 'funcies van één variabele' en de analyische vlakke meekunde als een samenhangend geheel Begrippen en mehoden, waarmee

Nadere informatie

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op markwaardebasis Jasper Holke Klein Juni 2009 Vrije Universiei Faculei der Exace Weenschappen Sudieriching Bedrijfswiskunde en Informaica De

Nadere informatie

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde)

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) 1 8 G Z 6 4 I 5 1 15 5 3 35 4 Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en nauurkunde 3 x-y,5 y 1,5 1,5 1 3 4 5 x Inhoud 1 Coninue dynamische modellen 1.1 Groeimodellen 1.1 1. Opdrachen 1.4 Modelleren.1

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Voor 45 euro per seizoen kan hier uw advertentie staan. of voor 50 euro op de achterkant. Voor informatie of opgave:

Voor 45 euro per seizoen kan hier uw advertentie staan. of voor 50 euro op de achterkant. Voor informatie of opgave: Nummer - Voor 5 euro per seizoen kan hier uw adverenie saan. of voor 5 euro op de acherkan. Voor informaie of opgave: Ard Dekker el.: 7 9 e-mail: ardd@kabelfoon.nl S C H A A K M A COLOFON BESUUR - SCHAAKMA

Nadere informatie

HAVEN EN GOED. De bouwwerf van de Deurganckdoksluis opende tijdens de Vlaamse Havendag haar deuren voor 15.000 bezoekers: een unieke belevenis

HAVEN EN GOED. De bouwwerf van de Deurganckdoksluis opende tijdens de Vlaamse Havendag haar deuren voor 15.000 bezoekers: een unieke belevenis BIJLAGE BIJ DE GAZET VAN ANTWERPEN VAN 17 okober IN OPDRACHT VAN he Gemeenelijk Havenbedrijf Anwerpen HAVEN EN GOED Waar komen de cadeaujes van en Kersman vandaan? De haven nauurlijk: op sap me Axel Daeseleire

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

Offshore sourcing: de voordelen voor ontwikkelingslanden

Offshore sourcing: de voordelen voor ontwikkelingslanden groene IT MVO Voordelen, inerne succesfacoren en mvo Offshore sourcing: de voordelen voor onwikkelingslanden Over de voordelen van offshore sourcing voor bedrijven die daar gebruik van maken, is al veel

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie