Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen"

Transcriptie

1 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen in he formulier Aangife schenkbelasing C Wegwijzer schenkbelasing D Tarieven schenkbelasing 2011 Hoe gebruik u deze oeliching? Deze oeliching is geschreven voor iemand die een schenking krijg en zelf he aangifeformulier invul. Vul u als schenker he aangifeformulier in? Houd er dan rekening mee da wij me u de onvanger bedoelen. Behalve wanr wij u als schenker schrijven. Overal waar in he aangifeformulier of de oeliching hij saa, kun u ook zij lezen. A Algemene informaie over de schenkbelasing Wa is een schenking? U onvang een schenking als u van iemand ies krijg waardoor u rijker word en de ander armer. Een schenking word ook wel een gif genoemd. Wanr doe u aangife schenkbelasing? Heb u een schenking gekregen? Dan moe u aangife schenkbelasing doen als: u he formulier Aangife schenkbelasing van ons heb onvangen u de schenking van uw ouder(s) heb gekregen en de schenking hoger is dan u de schenking nie van uw ouder(s ) heb gekregen en de schenking hoger is dan Heb u een schenking gedaan? Dan hoef u alleen aangife schenkbelasing e doen als u he formulier Aangife schenkbelasing van ons heb onvangen. Schenker en onvanger kunnen ook samen aangife doen op hezelfde formulier. B Uileg bij de vragen in he formulier Aangife schenkbelasing Correspondenieadres Doe iemand anders, bijvoorbeeld een noaris, namens u aangife? En moeen wij de aanslagen naar hem suren? Dan moe hij zijn naam en adres invullen bij Correspondenieadres. Di moe een adres in Nederland zijn. Voor meer onvangers samen aangife doen Meer onvangers kunnen samen aangife doen. Vermeld dan voor iedere onvanger op een bijlage de gegevens waar in de aangife om gevraagd word. Als u op de voorzijde van he aangifeformulier he vakje Afzonderlijke aanslag aankruis, krijg elke onvanger een aanslag op zijn woonadres. Als de onvanger schenkbelasing moe bealen, zi aan de aanslag een accepgiro me he bedrag da hij moe bealen. Kruis u he vakje acher Afzonderlijke aanslag nie aan? Dan krijg iedere onvanger och afzonderlijk een aanslag, maar alle aanslagen worden me een brief versuurd naar he correspondenieadres. Aan de brief zi dan één accepgiro voor de oaal e bealen schenkbelasing. suc 064-1z11fd

2 2 van 8 Le op! Wonen een of meer onvangers in he buienland? Of zijn een of meer woonadressen onbekend? Dan kun u nie kiezen voor afzonderlijke aanslagbiljeen me accepgiro. Wij suren de aanslagen dan alijd naar he correspondenieadres. Posadres voor he indienen van de Aangife schenkbelasing He belasingkanoor waar u de Aangife schenkbelasing naar oe moe suren is: Belasingdiens/Oos-Braban/kanoor s-herogenbosch Anwoordnummer WB s-herogenbosch Voor welke daum moe de aangife bij ons binnen zijn? Uw aangife moe bij ons binnen zijn vóór 1 maar van he ar da volg op he ar waarin u de schenking kreeg of deed. Als u geen aangife doe, schaen wij zelf hoeveel schenkbelasing u moe bealen. Wij suren u dan een aanslag voor he bedrag da wij hebben gescha. Misschien moe u ook een boee bealen. Uisel aanvragen Kun u he aangifeformulier nie op ijd erugsuren? Dan kun u vóór de inleverdaum uisel aanvragen. Suur hiervoor een brief naar Belasingdiens/Oos-Braban/kanoor s-herogenbosch. Meer informaie Meer informaie vind u op 2 Gegevens onvanger Relaie me de schenker Voor de schenkbelasing gelden verschillende arieven, van 10% o 40%. Zie de Tarieven schenkbelasing 2011 op bladzijde 8. Er gelden ook vrijsellingen. Zie 5 Verdere gegevens. He arief da u beaal, en de vrijselling hangen af van: de waarde van de schenking uw relaie me degene van wie u de schenking krijg Vermeld uw relaie me de schenker. Bijvoorbeeld kind, pleegkind, siefkind, (acher)kleinkind, parner, of anders. Kinderen Voor de schenkbelasing ben u ook een kind van de schenker als: u een kind ben van de parner van de schenker u door de schenker als kind ben erkend u een geadopeerd kind ben van de schenker Pleegkinderen Voor de schenkbelasing ben u een pleegkind van de schenker als u vóór uw 21e verardag minimaal vijf ar uisluiend of nagenoeg uisluiend door de schenker ben onderhouden en opgevoed. Ben u voor uw 21e gerouwd? Dan moe u voor de huwelijksdaum minsens vijf ar uisluiend of nagenoeg uisluiend door de schenker zijn onderhouden en opgevoed. Parners Voor de schenkbelasing ben u een parner van de schenker als u: me de schenker ben gerouwd en u nie ben gescheiden van afel en bed u geregisreerd parner van de schenker ben u ongerouwd samenwoon me de schenker (zie de uileg van he begrip samenwonenden ) Parners worden voor de berekening van schenkbelasing gezien als één persoon. Da werk wee kanen op: Als beide parners ieder een schenking doen, zien wij da als schenkingen door één persoon. Wij ellen dan de schenkingen bij elkaar op. Als beide parners een schenking krijgen, dan zien wij di als een schenking aan één persoon. Di heef gevolgen voor de berekening van de hooge van de schenkbelasing. Le op! Als de ene parner een schenking doe aan de andere parner, moe de onvanger schenkbelasing bealen. Samenwonenden Voor de schenkbelasing ben u parners als u en de schenker voldoen aan alle volgende voorwaarden: U ben allebei meerderrig. U saa allebei minimaal wee ar op hezelfde adres ingeschreven in de basisadminisraie persoonsgegevens van de gemeene of een vergelijkbare adminisraie buien Nederland. U heb een door een noaris opgemaak samenlevingsconrac me een wederzijdse zorgverpliching. U ben geen bloedverwanen in de reche lijn. Bloedverwanen in de reche lijn zijn bijvoorbeeld een vader en zijn docher en een groomoeder en haar kleinzoon. U mag maar me zijn weeën aan de voorwaarden hierboven voldoen. Drie of meer mensen kunnen nie allemaal elkaars parner zijn. Zonder een door een noaris opgemaak samenlevingsconrac ben u voor de schenkbelasing ook samenwonend parners als u en de schenker voldoen aan alle volgende voorwaarden: U ben allebei meerderrig. U saa allebei minimaal vijf ar op hezelfde adres ingeschreven in de basisadminisraie persoonsgegevens van de gemeene of een vergelijkbare adminisraie buien Nederland. U ben geen bloedverwanen in de reche lijn. Bloedverwanen in de reche lijn zijn bijvoorbeeld een vader en zijn docher en een groomoeder en haar kleinzoon. U mag maar me zijn weeën aan de voorwaarden hierboven voldoen. Drie of meer mensen kunnen nie allemaal elkaars parner zijn.

3 Toeliching 3 van 8 Aangife schenkbelasing 2011 Belasingdiens Woonde u eerder samen, maar sond u in 2011 nie he hele ar ingeschreven op hezelfde adres? Dan blijf u parner voor de schenkbelasing als he samenwonen egen uw wil is beëindigd. Bijvoorbeeld door een opname in een verpleeghuis of een kliniek. Verwanen Verwanen zijn familie van elkaar. U kun bloedverwan of aanverwan zijn: U ben een bloedverwan van de schenker als u gemeenschappelijke voorouders heb. U ben een aanverwan van de schenker als u me een bloedverwan van de schenker ben gerouwd, een geregisreerd parnerschap heb of samenwoon. Voor de schenkbelasing behandelen wij bloedverwanen en aanverwanen hezelfde. Sel, u ben gerouwd me een kind van de schenker. Dan geld u voor de schenkbelasing ook als een kind van de schenker. Deze regeling gaa alleen op voor: echgenoen, geregisreerd parners en samenwonenden zolang he huwelijk, geregisreerd parnerschap of he samenwonen duur de overblijvende echgenoo, geregisreerd parner of samenwonende als he huwelijk, geregisreerd parnerschap of samenwonen is geëindigd door he overlijden van de andere parner Voorbeeld Een gerouwde vrouw krijg een schenking van haar schoonouders. Omda zij gerouwd is me de zoon van de schenkers, beaal zij schenkbelasing volgens he arief voor schenkingen van ouders aan kinderen. Als haar echgenoo is overleden, en zij na he overlijden een schenking krijg, is di arief ook van oepassing. Is he huwelijk door echscheiding beëindigd, dan is zij voor de schenkbelasing geen aanverwan meer. In da geval is ariefgroep II van oepassing. Zie Tarieven schenkbelasing 2011 op bladzijde 8. 3 Gegevens schenking Waarde bij schenking van zaken Bij vraag 3 moe u de waarde van de schenking invullen. U moe daarvoor uigaan van de waarde in he economisch verkeer op he momen van de schenking. Di is he hoogse bedrag da u bij een evenuele verkoop zou kunnen krijgen. Als u nie wee wa de waarde van een schenking is, kun u deze laen axeren. 3c Onroerende zaken Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld een suk grond of een huis. Vul in: de waarde in he economisch verkeer. Is de onroerende zaak in gebruik als woning, dan is de waarde van de schenking de WOZ-waarde 2011 me de peildaum 1 nuari Deze WOZ-waarde geld ook voor vakaniewoningen, garageboxen en parkeerplaasen. Gaa he om een verhuurde woning? Op lees u hoe u dan de waarde bepaal. Overdrachsbelasing verrekenen me schenkbelasing Als u eigenaar word van een onroerende zaak, zoals een huis, winkel of suk grond, dan beaal u overdrachsbelasing. De overdrachsbelasing is 6% van de waarde in he economisch verkeer van de onroerende zaak. In de volgende gevallen is sprake van een schenking en beaal u misschien zowel overdrachsbelasing als schenkbelasing: U word eigenaar van een onroerende zaak doorda iemand die aan u schenk. U beaal een bedrag voor de onroerende zaak, maar da is lager dan de waarde in he economisch verkeer van de onroerende zaak. He verschil ussen de werkelijke waarde en he bedrag da u beaal is een schenking. U koop een onroerende zaak en een deel van de koopsom word u kwijgescholden. Als u zowel overdrachsbelasing als schenkbelasing beaal, heb u eerder al overdrachsbelasing beaald over he bedrag waarover u nu schenkbelasing moe bealen. Wij verrekenen dan deze overdrachsbelasing me de schenkbelasing. Hierdoor beaal u minder schenkbelasing. 3d Effecen Effecen zijn aandelen, obligaies, winsbewijzen of opies. De waarde van effecen die zijn genoeerd aan de Euronex-effecenbeurs in Amserdam, saa in de Officiële Prijscouran. Ga voor de waarde van deze effecen ui van de waarde van de slokoers vóór de dag van de schenking. Uw bank kan u helpen ui e zoeken wa deze slokoers was. Voor effecen die nie in de Officiële Prijscouran saan, gaa u ui van de waarde in he economisch verkeer op de dag van de schenking. 3e Andere zaken Een schenking hoef geen asbare zaak of geld e zijn. U kun bijvoorbeeld he rech krijgen om een suk grond e gebruiken of om in een woning e wonen. Of iemand kan u geld lenen egen gunsige voorwaarden. Of misschien krijg u een periodieke uikering. Ook da zijn schenkingen. De waarde van zo n schenking is soms moeilijk e bepalen. Meer informaie hierover vind u op Of m conac op me de Belasingdiens via de BelasingTelefoon: De medewerkers van de BelasingTelefoon zorgen da u word eruggebeld door een medewerker van de Belasingdiens. 3f Afgezonderd pariculier vermogen (APV) Een afgezonderd pariculier vermogen (APV) is een vermogen da een pariculier belang dien, bijvoorbeeld da van een familie. Voorbeelden van een APV zijn:

4 4 van 8 (family) russ Anilliaanse Sichingen pariculier fonds (SPF) (Privae) Foundaions Ansals Sifungen bepaalde pariculiere sichingen en verenigingen andere vergelijkbare (buienlandse) doelvermogens 3g en 3h Ondernemingsvermogen/aandelen in een aanmerkelijk belang Facilieien voor bedrijfsopvolging Besaa de schenking ui ondernemingsvermogen of aanmerkelijkbelangaandelen? Dan kun u vrijselling aanvragen voor de schenkbelasing. U moe daarvoor wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Meer informaie vind u in de brochure Erf- en schenkbelasing en de bedrijfsopvolgingsregeling Deze brochure kun u downloaden van 4 Eerdere schenkingen Heb u eerder in he ar al schenkingen gekregen van dezelfde persoon? En heb u daarover ook al aangife gedaan? Vul dan bij deze vraag de gegevens in van die eerdere schenkingen. Wij berekenen de schenkbelasing over he oaal van de schenkingen in één ar. Heb u eerder in he ar al schenkbelasing beaald? Dan verrekenen wij da. 5 Verdere gegevens Voor de schenkbelasing gelden vrijsellingen. Da beeken da u pas schenkbelasing beaal als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag (he bedrag van de vrijselling). Voor de schenkbelasing gelden de volgende vrijsellingen: de algemene vrijselling de vrijselling voor een schenking van ouders aan hun kinderen de eenmalig verhoogde vrijselling voor een schenking van ouders aan hun kinderen vanaf 18 o 35 ar (zie de oeliching bij de vragen 5a o en me 5d) Algemene vrijselling De algemene vrijselling is Krijg u in één ar schenkingen van verschillende personen? Dan geld voor iedere schenking da u o geen schenkbelasing hoef e bealen. Een vrijselling geld per schenker. Schenkingen die u in één ar krijg van verschillende mensen, hoef u nie bij elkaar op e ellen. Op deze regel zijn wee uizonderingen. U moe schenkingen van verschillende schenkers wel bij elkaar opellen als: de schenkers elkaars parner zijn (een uileg van he begrip parner vind u op bladzijde 2) de schenkers uw ouders zijn, ook als ze gescheiden zijn Krijg u in één ar meer schenkingen van dezelfde persoon? Dan moe u die schenkingen bij elkaar opellen. Komen die schenkingen in oaal boven de ui, dan moe u schenkbelasing bealen over he bedrag boven de Vrijselling voor een schenking van ouders aan hun kinderen Uw ouders mogen u elk ar belasingvrij schenken. 5a Eenmalig verhoogde vrijselling voor kinderen vanaf 18 o 35 ar Ben u ussen de 18 en 35 ar? Dan mogen uw ouders u één keer belasingvrij schenken. Uw ouders mogen maar één keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijselling. Deze regeling geld ook nog als u ouder ben dan 35 maar een parner heb die jonger is dan 35 ar. Le op! Als u een schenking doe waarbij u gebruikmaak van de eenmalig verhoogde vrijselling, dan moe u och aangife doen. In de aangife geef u aan welke vrijselling volgens u van oepassing is. 5b, 5c en 5d Eenmalig verhoogde vrijselling voor de eigen woning of voor he financieren van een sudie De eenmalig verhoogde vrijselling voor schenkingen van ouders aan kinderen van 18 o 35 ar kan verhoogd worden o Di kan als u he geld gebruik: om een eigen woning e verwerven of voor kosen voor de eigen woning die u daarna heb gemaak om een dure sudie e bealen 5b Vrijselling voor eigen woning U kun vrijselling krijgen voor: de kosen van he verwerven van een eigen woning de kosen van he aflossen van een eigenwoningschuld de kosen van he verbeeren en onderhouden van uw eigen woning Wij gebruiken de erm eigen woning zoals die word gebruik in de We inkomsenbelasing Een eigen woning is de woning waar u uw hoofdverblijf heb. Maar ook een woning in aanbouw of een leegsaande woning die word verbouwd, is een eigen woning. U moe dan wel uierlijk in 2013 zelf in de woning gaan wonen, anders verval de vrijselling. Me verwerven bedoelen wij da u he eigendomsrech krijg van de woning. Da is zo als u (een deel van) de woning koop. Maar ook als u (een deel van) de woning geschonken krijg. Voorwaarden vrijselling voor verwerving eigen woning of aflossing eigenwoningschuld U mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijselling van als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

5 Toeliching 5 van 8 Aangife schenkbelasing 2011 Belasingdiens De schenking is vasgelegd in een noariële ake, waarin de opschorende voorwaarde is opgenomen da u de schenking heb gebruik voor een van de volgende doelen: U heb een eigen woning gekoch. U heb voor uw eigen woning een rech van erfpach, opsal of beklemming afgekoch. U heb (een deel van) een eigenwoningschuld afgelos. U en uw ouders kunnen schrifelijk aanonen da de schenking daadwerkelijk door uw ouders is beaald en door u is gebruik voor kosen die hierboven worden genoemd. Voorwaarden vrijselling voor kosen verbeering en onderhoud eigen woning U mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijselling van als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: De schenking is vasgelegd in een noariële ake, waarin de onbindende voorwaarde is opgenomen da u de schenking binnen wee ar gebruik voor kosen voor verbeering of onderhoud van uw eigen woning. U en uw ouders kunnen schrifelijk aanonen da de schenking daadwerkelijk door uw ouders is beaald en door u is gebruik voor kosen voor verbeering of onderhoud van uw eigen woning. Splisen van de vrijselling voor eigen woning Maak u gebruik van de eenmalig verhoogde vrijselling van ? Dan kun u he vrijgeselde bedrag in één ar ook splisen in gewone vrijselling en vrijselling voor de eigen woning. 5c Aanvullende vrijselling voor de aankoop van een eigen woning Heb u voor 2010 al gebruikgemaak van de eenmalig verhoogde vrijselling? En ben u nu nog geen 35 ar of is uw parner nu nog geen 35 ar? Dan kun u gebruikmaken van de aanvullende vrijselling van voor he verwerven van een eigen woning of voor kosen die daarna zijn gemaak. Voor deze vrijselling gelden dezelfde voorwaarden als bij de eenmalig verhoogde vrijselling van de eigen woning. 5d Vrijselling voor financiering van een sudie U mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijselling van als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: De sudie of opleiding kos en minse per ar, exclusief levensonderhoud. De schenking is vasgelegd in een noariële ake waarin saa: voor welke sudie of opleiding de schenking is bedoeld he bedrag van de verwache kosen van de sudie of opleiding een onbindende voorwaarde da de schenking verval als he bedrag nie binnen wee ar na he ar van de schenking is beseed aan de vermelde sudie of opleiding U en uw ouders kunnen schrifelijk aanonen da de schenking daadwerkelijk door uw ouders is beaald en door u is gebruik voor de opleiding of sudie. Le op! De aanvullende vrijselling geld nie voor de aflossing van schulden die u al ben aangegaan voor de financiering van een buiengewoon dure sudie of opleiding voorda u de schenking kreeg. 5e Andere bijzondere vrijsellingen Vermeld hier of u een beroep doe op een andere bijzondere vrijselling. Een bijzondere vrijselling geld als: u de schenking krijg om dringende schulden af e lossen uw inselling een algemeen nu beogende inselling (ANBI) is u een schenking krijg van een ANBI uw inselling een sociaal belang beharigende inselling (SBBI) is u inkomsenbelasing over de schenking beaal u de schenking krijg vanwege een morele verpliching U krijg de schenking om dringende schulden af e lossen U beaal geen schenkbelasing als u de schenking krijg om dringende schulden af e lossen en daarvoor ook gebruik. Dringende schulden zijn schulden die u direc moe bealen. Denk bijvoorbeeld aan een huurschuld die u moe bealen om e voorkomen da u ui uw huis word geze. He moe een schuld zijn die u zonder de schenking nie zou kunnen bealen, zelfs nie als u al uw beziingen zou verkopen. Uw inselling is een ANBI Algemeen nu beogende insellingen (ANBI s) bealen geen schenkbelasing over schenkingen die ze krijgen. Als een ANBI een schenking krijg, hoef die hierover geen aangife e doen. Tenzij aan de schenking een voorwaarde is verbonden die nie pas bij he doel da de ANBI nasreef. U krijg een schenking van een ANBI Als een ANBI een schenking doe aan een persoon of een inselling, dan hoef deze ook geen schenkbelasing e bealen. De ANBI moe de schenking dan wel gebruiken voor he doel da de ANBI nasreef. Voorbeeld De Dierenbescherming is een ANBI. De Dierenbescherming beaal geen schenkbelasing over schenkingen die zij krijg. Als de Dierenbescherming op haar beur een schenking doe aan een dierenasiel, dan hoef he dierenasiel ook geen schenkbelasing e bealen. Maar als de Dierenbescherming een auo cadeau doe aan een pariculier, dan moe die pariculier wel schenkbelasing bealen. De schenking van een auo pas nie bij he doel van de Dierenbescherming en dien ook geen algemeen belang. Uw inselling is een SBBI Een sociaal belang beharigende inselling (SBBI) hoef geen schenkbelasing e bealen over schenkingen die ze krijg.

6 6 van 8 Le op! Als een SBBI een schenking doe van meer dan 2.012, moe de onvanger schenkbelasing bealen, behalve als de onvanger zelf een SBBI of een ANBI is. U beaal inkomsenbelasing over de schenking Sommige schenkingen zien wij als inkomsen ui arbeid. Denk bijvoorbeeld aan schenkingen die u van uw werkgever krijg. Over de waarde van zo n schenking beaal u inkomsenbelasing. U beaal dan geen schenkbelasing. U krijg de schenking vanwege een morele verpliching Soms doe iemand een schenking omda hij zich hieroe moreel verplich voel. Weelijk is de schenker nergens oe verplich, dus een recher zou de schenker nie kunnen dwingen om de schenking e doen. Maar de schenker en de onvanger vinden allebei da de onvanger rech heef op de schenking. De we noem di he nakomen van een nauurlijke verbinenis. Als u een schenking krijg vanwege een morele verpliching, hoef u daarover geen schenkbelasing e bealen. Denk u da deze regel voor u van oepassing is? Dan kun u di aangeven in uw aangife schenkbelasing. 5f Wie beaal de schenkbelasing? De hoofdregel is da de onvanger de schenkbelasing beaal. Als de schenker neo ( vrij van rech ) schenk, beaal hij de schenkbelasing. In deze siuaie beaal de schenker meer schenkbelasing dan de onvanger zou moeen bealen. Di kom omda wij he bealen van de schenkbelasing ook weer zien als een schenking, waardoor he bedrag van de schenking hoger word. De aanslag schenkbelasing kom wel op naam van de onvanger e saan. Rekenhulp schenkbelasing Om de schenkbelasing bij een gewone schenking en bij een schenking vrij van rech e berekenen, kun u de rekenhulp Schenkbelasing op gebruiken. 5j Ruime voor oeliching U kun hier bijvoorbeeld invullen da u over de schenking in he buienland schenkbelasing heb beaald of een belasing die e vergelijken is me de Nederlandse schenkbelasing. U hoef dan minder schenkbelasing e bealen. Le op! Een schenking vanwege een morele verpliching is alijd een uizonderingsgeval. Ook de voorbeelden hieronder behandelen uizonderingen. Nie bij iedere levensverzekering of echscheiding is er sprake van he nakomen van een nauurlijke verbinenis. Voorbeeld 1 Broer A slui een levensverzekering af. Hij geef aan de verzekeringsmaaschappij broer B op als begunsigde. Na he overlijden van broer A zou broer B dus een uikering moeen onvangen. Maar bij he opmaken van de polis word een fou gemaak. Nie broer B, maar broer C word als begunsigde genoemd. Deze fou word pas ondek na he overlijden van broer A. Daardoor krijg broer C de uikering van de verzekering. Hij schenk deze uikering aan broer B, omda hij wee da broer A di zo heef bedoeld. Broer B hoef geen schenkbelasing e bealen over deze schenking. Voorbeeld 2 Een echpaar gaa scheiden. Zij waren in gemeenschap van goederen gerouwd. Ieder van de wee heef dus rech op de helf van de beziingen van hen samen, of op de helf van de waarde van deze beziingen. De vrouw vind echer goed da zij bij de scheiding minder krijg dan waar zij rech op heef. Zij doe di omda de man op da momen nie he volledige bedrag kan bealen. Een paar ar laer beaal de man haar och nog he verschil ussen he bedrag wa zij eerder kreeg en he bedrag waar zij rech op had. Hierover hoef de vrouw geen schenkbelasing e bealen.

7 Toeliching 7 van 8 Aangife schenkbelasing 2011 Belasingdiens C Wegwijzer schenkbelasing Me de wegwijzer schenkbelasing kun u vassellen of u schenkbelasing moe bealen en welk arief voor u geld. Is de schenking minder dan 2.012? U beaal geen schenkbelasing. Sop Ben u een eigen kind of pleegkind van de schenker? Maak u gebruik van de eenmalige vrijselling van maximaal / / per ar? De eenmalige vrijselling is / / Over he bedrag daarboven beaal u schenkbelasing volgens ariefgroep I. Sop De vrijselling voor kinderen is per ar. Over he bedrag daarboven beaal u schenkbelasing volgens ariefgroep I. Sop Ben u parner van de schenker? U beaal schenkbelasing over he bedrag boven U beaal schenkbelasing volgens ariefgroep I. Sop Ben u een klein- of acherkleinkind van de schenker? U beaal schenkbelasing over he bedrag boven U beaal schenkbelasing volgens ariefgroep Ia. Sop Gaa he om een schenking aan een inselling die door de Belasingdiens is aangewezen als ANBI? U beaal geen schenkbelasing. Sop Gaa he om een schenking aan een SBBI? U hoor nie bij één van de hiervoor genoemde groepen. U beaal schenkbelasing over he bedrag boven U beaal schenkbelasing volgens ariefgroep II. Sop U beaal geen schenkbelasing. Sop

8 8 van 8 D Tarieven schenkbelasing 2011 Nada u me de wegwijzer heb bepaald of u schenkbelasing moe bealen, kun u me de ariefabellen berekenen hoeveel schenkbelasing u moe bealen. Deze bedragen worden ieder ar aangepas. Gebruik de abellen als volg: 1. Zoek de ariefgroep die op u van oepassing is. 2. Zoek in de linkerkolom de waarde van de schenking. 3. In de recherkolom vind u he percenage da u beaal. Tariefgroep I Waarde schenking Schenkbelasing (%) - eigen kinderen/pleegkinderen - echgenoo/geregisreerd parner - parners voor de schenkbelasing ussen 0 en % en hoger 20% Tariefgroep Ia Waarde schenking Schenkbelasing (%) - kleinkinderen en acherkleinkinderen ussen 0 en % en hoger 36% Tariefgroep II Waarde schenking Schenkbelasing (%) - overigen ussen 0 en % en hoger 40% Meer informaie Meer informaie over de schenkbelasing vind u in de brochure Belasing en schenking Deze kun u downloaden van

Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting

Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting Belastingdienst Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting SUC 064-1Z31FD Dit is een toelichting bij het formulier Aangifte schenkbelasting. Deze toelichting bestaat uit vier onderdelen: A Algemene informatie

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014 Belastingdienst Belasting en schenken 2014 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken.

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Belasting en schenken 2010

Belasting en schenken 2010 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest u meer over belasting

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Overal waar in deze brochure hij of zijn staat, kunt u ook zij of haar lezen.

Overal waar in deze brochure hij of zijn staat, kunt u ook zij of haar lezen. 2011 Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een erfenis? In deze brochure leest u meer over erven

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Belasting en schenking

Belasting en schenking 2006 Belasting en schenking Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel

Nadere informatie

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op markwaardebasis Jasper Holke Klein Juni 2009 Vrije Universiei Faculei der Exace Weenschappen Sudieriching Bedrijfswiskunde en Informaica De

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T23FD 12 Inkomsten Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2012 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen

Nadere informatie

2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlands belastingplichtigen IB 265-1T41FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting.

Nadere informatie

Lean IT: hype of volgend niveau?

Lean IT: hype of volgend niveau? procesverbeering Op naar groere klanevredenheid me Lean IT Lean IT: hype of volgend niveau? De Lean-filosofie is succesvol gebleken in de producieindusrie en lijk op he eerse gezich ook direc oe e passen

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Stappenplan. Winning Aardwarmte voor Glastuinbouw. Ammerlaan Grond & Hydrocultuur VOF. Voor een krachtige klimaatneutrale glastuinbouw.

Stappenplan. Winning Aardwarmte voor Glastuinbouw. Ammerlaan Grond & Hydrocultuur VOF. Voor een krachtige klimaatneutrale glastuinbouw. December 2013 Sappenplan Winning Aardwarme voor Glasuinbouw Rik van den Bosch: Ben Flipse: Radboud Vorage: Vleesomaenbedrijf A+G van den Bosch Ammerlaan Grond & Hydroculuur VOF GreenhouseGeoPower 1 Voor

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2011 11 Verkocht u of uw fiscale partner in 2011 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

1: OVER HET JAAR 1999 4

1: OVER HET JAAR 1999 4 : OVER HET JAAR 999 4 _ m () ERHATUM Pag 5 Resulaa 999 na financieringsiasen moe zijn: 954 Pag 47 Desinveseringen in immaeriële vase aciva moe zijn: Desinveseringen in maeriële vase aciva Kengeallen 5

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2008 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

schenken Informatie, tips en adviezen

schenken Informatie, tips en adviezen schenken Informatie, tips en adviezen Mijn man en ik hebben een goed leven. We hebben alles wat we wensen. Daarom vinden we het ook zo fijn om de kinderen en kleinkinderen af en toe te verwennen met een

Nadere informatie

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen 1 Tekst: Bureau Schrijfwerk Aan deze pocket werkten mee: Notariskantoor Timmers, Lisse Ontwerp en lay-out: De Commandos, Leiden Uitgever: Luiken

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie

Voor 45 euro per seizoen kan hier uw advertentie staan. of voor 50 euro op de achterkant. Voor informatie of opgave:

Voor 45 euro per seizoen kan hier uw advertentie staan. of voor 50 euro op de achterkant. Voor informatie of opgave: Nummer - Voor 5 euro per seizoen kan hier uw adverenie saan. of voor 5 euro op de acherkan. Voor informaie of opgave: Ard Dekker el.: 7 9 e-mail: ardd@kabelfoon.nl S C H A A K M A COLOFON BESUUR - SCHAAKMA

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T41FD 14 Is Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning? Dan moet u voor deze woning een bedrag bij uw

Nadere informatie