Belasting en schenken 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belasting en schenken 2012"

Transcriptie

1 Belasing en schenken 2012

2 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees u meer over belasing en schenken. De vrijsellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen en pleegkinderen gelden voor u en uw parner samen. Ook als u gescheiden ben, worden schenkingen die u als ouder afzonderlijk doe, bij elkaar opgeeld. 1 Welke informaie vind u in deze brochure? In deze brochure lees u: wa een schenking is (hoofdsuk 2) waarmee u rekening moe houden als u een schenking doe (hoofdsuk 3) hoeveel schenkbelasing u moe bealen als u een schenking krijg (hoofdsuk 4) hoe en wanneer u aangife voor de schenkbelasing doe (hoofdsuk 5) 2 Wa is een schenking? U doe een schenking als u iemand ies geef waardoor die ander rijker word en u armer. Een schenking word ook wel een gif genoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gif aan een goed doel. Een schenking besaa meesal ui geld of goederen. Maar u kun ook op een andere manier een schenking doen. U kun bijvoorbeeld een huis onder de WOZ-waarde verkopen. He verschil ussen de WOZ-waarde en de lagere verkoopprijs is dan de schenking. U kun iemand ook een lening geven waarvoor hij minder dan 6% rene beaal. He verschil ussen een rene van 6% en de rene die hij beaal, zien wij als schenking. 3 U doe een schenking In di hoofdsuk vind u informaie over: schenkingen die u als ouder doe aan uw kind (3.1) schenkingen waarvoor u als schenker de schenkbelasing beaal (3.2) schenkingen die gevolgen hebben voor de erfenis die u nalaa (3.3) schenkingen die u deed voorda u in de bijsand kwam (3.4) schenkingen die u mag afrekken bij de inkomsen- of vennooschapsbelasing (3.5) 3.1 Schenkingen die u als ouder doe aan uw kind U mag aan uw kinderen en pleegkinderen per ar een bedrag belasingvrij schenken. In 2012 is di bedrag Di bedrag geld per kind. Eenmalig verhoogde vrijselling voor kinderen vanaf 18 o 35 ar Is uw kind ussen de 18 en 35 ar? Dan kun u gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijselling. U mag dan eenmalig een hoger bedrag belasingvrij schenken. U moe di bedrag in 1 ar schenken. In 2012 mag u in plaas van een bedrag van belasingvrij schenken. Deze regeling geld ook voor kinderen die ouder zijn dan 35 maar een parner hebben die jonger is dan 35 ar. In vind u een uileg van he begrip parner. Als u een schenking doe waarbij u gebruikmaak van de eenmalig verhoogde vrijselling, dan moe u och aangife doen. In de aangife geef u aan welke vrijselling volgens u van oepassing is. Vrijselling voor financiering van een sudie of woning De eenmalig verhoogde vrijselling voor kinderen van 18 o 35 ar kan verhoogd worden o Di kan als uw kind he geld gebruik: om een dure sudie e bealen om een eigen woning e verwerven of voor kosen voor de eigen woning die uw kind daarna heef gemaak Vrijselling voor financiering van een sudie U mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijselling van als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: De sudie of opleiding kos en minse per ar, exclusief levensonderhoud. De schenking is vasgelegd in een noariële ake waarin saa: voor welke sudie of opleiding de schenking is bedoeld he bedrag van de verwache kosen van de sudie of opleiding een onbindende voorwaarde da de schenking verval als he bedrag nie binnen wee ar na he ar van de schenking is beseed aan de vermelde sudie of opleiding U en uw kind kunnen schrifelijk aanonen da de schenking daadwerkelijk door u en/of uw parner is beaald en door uw kind is gebruik voor de opleiding of sudie. De aanvullende vrijselling geld nie voor de aflossing van schulden die al zijn aangegaan voor de financiering van een buiengewoon dure sudie of opleiding voorda u de schenking deed. Vrijselling voor he verwerven van een eigen woning of voor kosen die daarna zijn gemaak U mag gebruikmaken van de vrijselling als uw kind he geld gebruik voor: Belasing en schenken

3 de kosen van he verwerven van een eigen woning de kosen van he aflossen van een eigenwoningschuld de kosen van he verbeeren en onderhouden van zijn eigen woning Wij gebruiken de erm eigen woning zoals die ook word gebruik in de We inkomsenbelasing Een eigen woning is de woning waar uw kind zijn hoofdverblijf heef. Maar ook een woning in aanbouw of een woning die word verbouwd,is een eigen woning. Uw kind moe dan wel uierlijk in 2014 zelf in de woning gaan wonen, anders verval de vrijselling. Me verwerven bedoelen wij da uw kind he eigendomsrech krijg van de woning. Da is zo als uw kind (een deel van) de woning koop. Maar ook als uw kind (een deel van) de woning geschonken krijg. Voorwaarden vrijselling voor verwerving eigen woning of aflossing eigenwoningschuld U mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijselling van als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: Uw kind onvang de schenking onder voorwaarde da hij de schenking gebruik voor de volgende doelen: he kopen van een eigen woning. he afkopen van een rech van erfpach, opsal of beklemming van zijn eigen woning. He aflossen van (een deel van) de eigenwoningschuld. U en uw kind kunnen schrifelijk aanonen da de schenking daadwerkelijk door u en/of uw parner is beaald en door uw kind is gebruik voor de kosen die hierboven worden genoemd. Voorwaarden vrijselling voor kosen verbeering en onderhoud eigen woning U mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijselling van als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: Uw kind onvang de schenking onder de onbindende voorwaarde da hij de schenking binnen wee ar gebruik voor kosen voor verbeering of onderhoud van zijn eigen woning. U en uw kind kunnen schrifelijk aanonen da de schenking daadwerkelijk door u en/of uw parner is beaald en door uw kind is gebruik voor kosen van verbeering of onderhoud van zijn eigen woning. Splisen van vrijselling voor eigen woning Maak u gebruik van de eenmalig verhoogde vrijselling van ? Dan kun u he vrijgeselde bedrag in één ar ook splisen in gewone vrijselling en vrijselling voor de eigen woning. Aanvullende vrijselling voor de aankoop van een eigen woning Heb u voor 1 nuari 2010 al gebruikgemaak van de eenmalig verhoogde vrijselling? En is uw kind of zijn parner nu nog geen 35 ar? Dan kun u gebruikmaken van de aanvullende vrijselling van voor he verwerven van een eigen woning of voor kosen die daarna zijn gemaak. Voor deze vrijsellingen gelden dezelfde voorwaarden als bij de eenmalig verhoogde vrijselling voor de eigen woning. 3.2 De schenker beaal de schenkbelasing U kun ook neo ( vrij van rech ) schenken. De aanslag schenkbelasing kom wel op naam e saan van de onvanger, maar u beaal de schenkbelasing. In deze siuaie beaal u meer schenkbelasing dan de onvanger zou moeen bealen. Di kom omda wij he bealen van de schenkbelasing ook weer zien als een schenking, waardoor he bedrag van de schenking hoger word. 3.3 Schenkingen die gevolgen hebben voor uw erfenis Schenkingen die u doe ijdens uw leven, kunnen gevolgen hebben voor de erfenis die u nalaa. Als u kom e overlijden binnen 180 dagen nada u een schenking heb gedaan, dan zien wij deze schenking als onderdeel van uw erfenis. De schenking word opgeeld bij de erfenis van de onvanger. Die beaal dan erfbelasing over he oale bedrag van de erfenis en de schenking. Als hij al schenkbelasing heef beaald, verrekenen wij die me de erfbelasing. Uizonderingen Schenkingen die u binnen 180 dagen voor uw overlijden doe, worden nie bij uw erfenis opgeeld als: he een schenking is aan uw kind en er bij schenking een beroep is gedaan op de eenmalig verhoogde vrijselling (3.1) de schenkbelasing is kwijgescholden doorda de onvanger een beroep heef gedaan op de hardheidsclausule degene die de schenking krijg, inkomsenbelasing over de schenking beaal (4.2.7) de schenking is gedaan vanwege een morele verpliching (4.2.8) 3.4 Schenkingen en de bijsand Onvang u een bijsandsuikering? En heb u in de vijf ar voorda u in de bijsand erechkwam een schenking gedaan? Dan mag de sociale diens deze schenking erughalen bij degene die van u de schenking kreeg. De sociale diens doe di alleen als u op he momen da u de schenking deed, kon ween da u in de bijsand erech zou komen. Als degene die de schenking kreeg deze moe eruggeven, dan kan hij de schenk-belasing aan ons erugvragen. 3.5 Schenkingen die u mag afrekken bij de inkomsenof vennooschapsbelasing In sommige gevallen mag u schenkingen (gifen) afrekken in uw aangife inkomsen- of vennooschapsbelasing. Meer informaie hierover vind u op Belasing en schenken

4 4 U krijg een schenking Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Voor de schenkbelasing gelden vrijsellingen. Da wil zeggen da u pas schenkbelasing hoef e bealen als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag. Ook zijn er bij zondere siuaies waarin u geen schenkbelasing hoef e bealen. In di hoofdsuk lees u: voor welke vrijselling(en) u in aanmerking kom (4.1) in welke bijzondere siuaies u geen schenkbelasing hoef e bealen (4.2) hoe u de waarde bepaal van de schenking die u krijg (4.3) hoe u kun uirekenen hoeveel schenk-belasing u moe bealen (4.4) 4.1 Vrijsellingen voor de schenkbelasing Een vrijselling beeken da u pas schenkbelasing beaal als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag (he bedrag van de vrijselling). Voor de schenkbelasing zijn er drie vrijsellingen: de algemene vrijselling de vrijselling voor een schenking van ouders aan hun kinderen (3.1) de eenmalig verhoogde vrijselling voor een schenking van ouders aan hun kinderen (3.1) Algemene vrijselling De algemene vrijselling is Heef u een parner (een uileg van he begrip parner vind u in 4.4.1) dan geld de algemene vrijselling voor u en uw parner. Een vrijselling geld per schenker. Schenkingen die u in één ar krijg van verschillende mensen, hoef u nie bij elkaar op e ellen. Op deze regel zijn wee uizonderingen. U moe schenkingen van verschillende schenkers wel bij elkaar opellen als: de schenkers elkaars parner zijn (een uileg van he begrip parner vind u in 4.4.1) de schenkers uw ouders zijn, ook als ze gescheiden zijn Krijg u, al of nie samen me uw parner, in één ar meer schenkingen van dezelfde persoon? Dan moe u die schenkingen bij elkaar opellen. Komen die schenkingen in oaal boven de ui, dan moe u schenkbelasing bealen over he bedrag boven de Bijzondere siuaies waarin u geen schenkbelasing hoef e bealen U hoef geen schenkbelasing e bealen als: u de schenking krijg om dringende schulden af e lossen (4.2.1) de schenker nie in Nederland woon (4.2.2) de schenker de schenkbelasing beaal (4.2.3) uw inselling een anbi is (4.2.4) u een schenking krijg van een anbi (4.2.5) uw inselling een sbbi is (4.2.6) u inkomsenbelasing over de schenking beaal (4.2.7) u de schenking krijg vanwege een morele verpliching (4.2.8) U krijg de schenking om dringende schulden af e lossen U beaal geen schenkbelasing als u de schenking krijg om dringende schulden af e lossen. Dringende schulden zijn schulden die u direc moe bealen. Denk bijvoorbeeld aan een huurschuld die u moe bealen om huisuizeing e voorkomen. He moe een schuld zijn die u zonder de schenking nie zou kunnen bealen, zelfs nie als u al uw beziingen zou verkopen De schenker woon nie in Nederland U beaal geen schenkbelasing als degene van wie u de schenking krijg, nie in Nederland woon op he momen da hij u de schenking geef. U moe wél schenkbelasing bealen als de schenker: een Nederlander is en nog geen ien ar buien Nederland woon een buienlander is die in Nederland woonde en nog geen heel ar ui Nederland weg is De schenker beaal de schenkbelasing De schenker kan ook neo schenken ( vrij van rech schenken). De aanslag schenkbelasing kom wel op uw naam e saan, maar de schenker beaal de schenkbelasing voor u. In deze siuaie beaal de schenker meer schenkbelasing dan u zou moeen bealen. Di kom omda wij he bealen van de schenkbelasing ook weer zien als een schenking, waardoorhe bedrag van de schenking hoger word Een algemeen nu beogende inselling (ANBI) krijg een schenking Algemeen nu beogende insellingen (anbi s) bealen geen schenkbelasing over schenkingen die ze krijgen. Als een anbi een schenking krijg, hoef die hierover geen aangife e doen. Tenzij aan de schenking een voorwaarde is verbonden die nie pas bij he doel da de anbi nasreef. Meer informaie over anbi s vind u op Een algemeen nu beogende inselling (ANBI) doe een schenking Als een anbi een schenking doe aan een persoon of een inselling, dan hoef deze ook geen schenkbelasing e bealen. De schenking moe dan wel worden gebruik voor he doel da de anbi nasreef. Belasing en schenken

5 Voorbeeld De Dierenbescherming is een ANBI. De Dierenbescherming beaal geen schenkbelasing over schenkingen die zij krijg. Als de Dierenbescherming op haar beur een schenking doe aan een dierenasiel, dan hoef he dierenasiel ook geen schenkbelasing e bealen. Maar als de Dierenbescherming een auo cadeau doe aan een pariculier, dan moe die pariculier wel schenkbelasing bealen. De schenking van een auo pas nie bij he doel van de Dierenbescherming en dien ook geen algemeen belang Een sociaal belang beharigende inselling (SBBI) krijg een schenking Een sociaal belang beharigende inselling (SBBI) hoef geen schenkbelasing e bealen over schenkingen die ze krijg. Als een SBBI een schenking doe van meer dan 2.012, moe de onvanger schenk-belasing bealen, behalve als de onvanger zelf een SBBI of een ANBI is. Meer informaie over SBBI s vind u op U beaal inkomsenbelasing over de schenking Sommige schenkingen zien wij als inkomsen ui arbeid. Denk bijvoorbeeld aan schenkingen die u van uw werkgever krijg. Over de waarde van zo n schenking beaal u inkomsenbelasing. U beaal dan geen schenkbelasing U krijg de schenking vanwege een morele verpliching Soms doe iemand een schenking omda hij zich hieroe moreel verplich voel. Weelijk is de schenker nergens oe verplich, dus een recher zou de schenker nie kunnen dwingen om de schenking e doen. Maar de schenker en de onvanger vinden allebei da de onvanger rech heef op de schenking. De we noem di he nakomen van een nauurlijke verbinenis. Als u een schenking krijg vanwege een morele verpliching, hoef u daarover geen schenkbelasing e bealen. Denk u da deze regel voor u van oepassing is? Dan moe u di aangeven in uw aangife schenkbelasing. Wij beoordelen dan of he inderdaad gaa om een schenking vanwege een morele verpliching. Een schenking vanwege een morele verpliching is alijd een uizonderingsgeval. Ook de voorbeelden hieronder behandelen uizonderingen. Nie bij iedere levensver-zekering of echscheiding is er sprake van he nakomen van een nauurlijke verbinenis. Voorbeeld 1 Broer A slui een levensverzekering af. Hij geef aan de verzekeringsmaaschappij broer B op als begunsigde. Na he overlijden van broer A zou broer B dus een uikering moeen onvangen. Maar bij he opmaken van de polis word een fou gemaak. Nie broer B, maar broer C word als begunsigde genoemd. Deze fou word pas ondek na he overlijden van broer A. Daardoor krijg broer C de uikering van de verzekering. Hij schenk deze uikering aan broer B, omda hij wee da broer A di zo heef bedoeld. Broer B hoef geen schenkbelasing e bealen over deze schenking. 4.3 Hoe bepaal u de waarde van een schenking? Is de waarde van de schenking die u krijg, hoger dan de vrijselling die voor u geld? En zijn de bijzondere siuaies voor u nie van oepassing? Dan moe u schenkbelasing bealen. U beaal schenkbelasing over de waarde van de schenking. Meesal moe u daarvoor uigaan van de waarde in he economisch verkeer op he momen van de schenking. Di is he hoogse bedrag da u bij een evenuele verkoop zou kunnen krijgen. Als u nie wee wa de waarde van een schenking is, kun u deze laen axeren. Hierna lees u hoe u de waarde van een schenking bepaal U krijg geld of een bankrekening De waarde van de schenking is de waarde van he geld op he momen da u he krijg of de waarde van he bedrag da op de bankrekening saa op he momen van de schenking U krijg effecen Effecen zijn aandelen, obligaies, wins-bewijzen of opies. De waarde van effecen die zijn genoeerd aan de Euronexeffecenbeurs in Amserdam, saa in de Officiële Prijscouran. Ga voor de waarde van deze effecen ui van de waarde van de slokoers vóór de dag van de schenking. Uw bank kan u helpen ui e zoeken wa deze slokoers was. Voor effecen die nie in de Officiële Prijscouran saan, gaa u ui van de waarde in he economisch verkeer op de dag van de schenking U krijg roerende zaken Roerende zaken zijn bijvoorbeeld een schilderij, aniek, sieraden of een auo. De waarde van de schenking is gelijk aan de waarde van deze zaken in he economisch verkeer op he momen van de schenking U krijg onroerende zaken Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld een suk grond of een huis. Ook bij onroerende zaken is de waarde van de schenking gelijk aan de waarde in he economisch verkeer. Is de onroerende zaak in gebruik als woning, dan is de waarde van de schenking de WOZwaarde 2012 me de peildaum 1 nuari U mag er ook voor kiezen om de WOZ-waarde 2013 me als peildaum 1 nuari 2012 e gebruiken. Deze waarde vind u in de WOZ-beschikking 2013 van de gemeene. De WOZ-waarde geld ook voor vakanie-woningen, garageboxen en parkeerplaasen. Belasing en schenken

6 Overdrachsbelasing verrekenen me schenkbelasing Als u eigenaar word van een onroerende zaak, zoals een huis, winkel of suk grond, dan beaal u overdrachsbelasing. De overdrachsbelasing voor woningen is 2% van de waarde in he economisch verkeer. Voor andere onroerende zaken is de overdrachsbelasing 6%. U kun eigenaar worden van een onroerende zaak doorda u die geschonken krijg. U beaal dan nies voor de onroerende zaak. He kan ook zijn da u wel een bedrag beaal, maar da di lager is dan de waarde in he economisch verkeer van de onroerende zaak. He verschil ussen de werkelijke waarde en he bedrag da u beaal, is een schenking. Of u koop een onroerende zaak en een deel van de koopsom word u kwijgescholden. Ook da is een schenking. In deze gevallen moe u misschien zowel overdrachsbelasing als schenkbelasing bealen. Als u zowel overdrachsbelasing als schenkbelasing beaal, heb u eerder al overdrachsbelasing beaald over he bedrag waarover u nu schenkbelasing moe bealen. Wij verrekenen dan deze overdrachsbelasing me de schenkbelasing. Hierdoor beaal u minder schenkbelasing. Voorbeeld Een broer verkoop een woonhuis aan zijn zus. He woonhuis is waard, di is gelijk aan de WOZ-waarde. De zus beaal er voor. De zus krijg daarmee een schenking van Over die he pand waard is, beaal de zus 2% overdrachsbelasing. Over de schenking beaal zij schenkbelasing. Op de schenking is de algemene vrijselling van van oepassing. De zus moe dus schenkbelasing bealen over ( =) Over deze heef zij al (2% x =) 959 overdrachsbelasing beaald. De zus beaal schenkbelasing volgens ariefgroep II (zie 4.4.3). Zij zou dus schenkbelasing moeen bealen over (30% x =) Van di bedrag rekken wij de 959 overdrachsbelasing af die zij al heef beaald. Uieindelijk moe de zus dus ( =) bealen U krijg een ander soor schenking Een schenking hoef geen asbare zaak of geld e zijn. U kun bijvoorbeeld ook he rech krijgen om een suk grond e gebruiken of om in een woning e wonen. Iemand kan u ook geld lenen egen een lager percenage dan 6%. Ook da zijn schenkingen. De waarde van zo n schenking is soms moeilijk e bepalen. Op zijn uileg, abellen en rekenvoorbeelden e vinden voor de berekening van de waarde van: bloe eigendom periodieke uikeringen verhuurde woningen vruchgebruik U kun ook conac opnemen me de Belasingdiens via de Belasingelefoon: U krijg een schenking waaraan verplichingen vaszien Soms zien aan een schenking verplich-ingen vas. Bijvoorbeeld als u een deel van de schenking aan een goed doel moe geven. Of als iemand u een huis schenk op voorwaarde da u de res van de hypoheek aflos. U beaal dan schenkbelasing over de neowaarde van de schenking. De neowaarde is wa u overhoud nada u aan alle verplichingen heb voldaan. Voorbeeld Iemand schenk u een schilderij me een axaiewaarde van Van de waarde van he schilderij moe u aan een goed doel geven. U krijg dan eigenlijk (neo) een schenking van Over da bedrag beaal u schenkbelasing. 4.4 Hoe bereken u de schenkbelasing? De arieven voor de schenkbelasing lopen van 10% o 40%. He arief da u beaal, hang af van: de waarde van de schenking (4.3) uw relaie me degene van wie u de schenking krijg In vind u een uileg van ermen die wij in di hoofdsuk gebruiken. Me deze uileg kun u vassellen wa uw relaie me de schenker is. In vind u de Wegwijzer schenkbelasing. Me de wegwijzer kun u bepalen of u schenkbelasing moe bealen en in welke ariefgroep u val. In vind u ariefabellen, waarmee u kun berekenen hoeveel schenkbelasing u moe bealen. U kun ook de rekenhulp Schenkbelasing gebruiken op Als u de waarde van de schenking en uw relaie me de schenker invul, zie u hoeveel schenkbelasing u beaal Gebruike ermen In di hoofdsuk kom u de volgende ermen egen: Kinderen Voor de schenkbelasing ben u ook een kind van de schenker als: u een kind ben van de parner van de schenker door de schenker als kind ben erkend u een geadopeerd kind ben van de schenker Pleegkinderen Voor de schenkbelasing ben u een pleegkind van de schenker als u vóór uw 21 e verardag minimaal vijf ar uisluiend of nagenoeg uisluiend door de schenker ben onderhouden en opgevoed. Ben u vóór uw 21 e gerouwd? Dan moe u voor de huwelijksdaum minsens vijf ar uisluiend of nagenoeg uisluiend door de schenker zijn onderhouden en opgevoed. Parners Voor de schenkbelasing ben u een parner van de schenker als u: me de schenker ben gerouwd en nie ben gescheiden van afel en bed Belasing en schenken

7 geregisreerd parner van de schenker ben ongerouwd samenwoon me de schenker (zie de uileg van he begrip samenwonenden ) Parners worden voor de berekening van schenkbelasing gezien als één persoon. Da werk wee kanen op: Als beide parners ieder een schenking doen, zien wij da als schenkingen door één persoon. Wij ellen dan de schenkingen bij elkaar op Als beide parners een schenking krijgen, dan zien wij di als een schenking aan één persoon. Di heef gevolgen voor de berekening van de hooge van de schenkbelasing. Als de ene parner een schenking doe aan de andere parner, moe de onvanger schenkbelasing bealen. Samenwonenden Voor de schenkbelasing ben u parners als u en de schenker voldoen aan alle volgende voorwaarden: U ben allebei meerderrig. U saa allebei minimaal wee ar op hezelfde adres ingeschreven in de basisadminisraie persoonsgegevens van de gemeene of een vergelijkbare adminisraie buien Nederland. U heb een door de noaris opgemaak samenlevingsconrac me een wederzijdse zorgverpliching. U ben geen bloedverwanen in de reche lijn. Bloedverwanen in de reche lijn zijn een vader en zijn docher en een groomoeder en haar kleinzoon. U mag maar me zijn weeën aan de voorwaarden hierboven voldoen. Drie of meer mensen kunnen nie allemaal elkaars parner zijn. Zonder een door de noaris opgemaak samenlevingsconrac ben u voor de schenkbelasing ook parners als u en de schenker voldoen aan alle volgende voorwaarden: U ben allebei meerderrig. U saa allebei minimaal vijf ar op hezelfde adres ingeschreven in de basisadminisraie persoonsgegevens van de gemeene of een vergelijkbare adminisraie buien Nederland. U ben geen bloedverwanen in de reche lijn. Bloedverwanen in de reche lijn zijn bijvoorbeeld een vader en zijn docher en een groomoeder en haar kleinzoon. U mag maar me zijn weeën aan de voorwaarden hierboven voldoen. Drie of meer mensen kunnen nie allemaal elkaars parner zijn. Verwanen Verwanen zijn familie van elkaar. U kun bloedverwan of aanverwan zijn: U ben een bloedverwan van de schenker als u gemeenschappelijke voorouders heb. U ben een aanverwan van de schenker als u me een bloedverwan van de schenker ben gerouwd, een geregisreerd parnerschap heb of samenwoon. Voor de schenkbelasing behandelen wij bloedverwanen en aanverwanen hezelfde. Sel, u ben gerouwd me een kind van de schenker. Dan geld u voor de schenkbelasing ook als een kind van de schenker. Deze regeling gaa alleen op voor: echgenoen, geregisreerd parners en samenwonenden zolang he huwelijk, geregisreerd parnerschap of he samenwonen duur de overblijvende echgenoo, geregisreerd parner of samenwonende als he huwelijk, geregisreerd parnerschap of samenwonen is geëindigd door he overlijden van de andere parner Voorbeeld Een gerouwde vrouw krijg een schenking van haar schoonouders. Omda zij gerouwd is me de zoon van de schenkers, beaal zij de schenkbelasing volgens ariefgroep I voor schenkingen van ouders aan kinderen (zie 4.4.2). Als haar echgenoo is overleden, en zij na he overlijden een schenking krijg, is di arief ook van oepassing. Is he huwelijk door echscheiding beëindigd, dan is zij voor de schenkbelasing geen aanverwan meer. In di geval is ariefgroep II van oepassing (zie 4.4.2) Wegwijzer schenkbelasing Me de wegwijzer schenkbelasing kun u vassellen of u schenkbelasing moe bealen en welk arief voor u geld. De ariefabellen vind u in Is he samenwonen egen uw wil beëindigd? Woonde u eerder samen, maar sond u nie, of nie he hele ar ingeschreven op hezelfde adres? Dan blijf u parner voor de erfbelasing als he samenwonen egen uw wil is beëindigd. Bijvoorbeeld door een opname in een verpleeghuis of een kliniek. Belasing en schenken

8 Wegwijzer schenkbelasing Is de schenking minder dan 2.012? U beaal geen schenkbelasing. Ben u een eigen kind of pleegkind van de schenker? Maak u gebruik van de eenmalige vrijselling van maximaal / / per ar? De eenmalige vrijselling is / / Over he bedrag daarboven beaal u schenkbelasing volgens ariefgroep I. Ben u parner van de schenker? Ben u een klein- of acherkleinkind van de schenker? Gaa he om een schenking aan een inselling die door de Belasingdiens is aangewezen als ANBI? Gaa he om een schenking aan een SBBI? De vrijselling voor kinderen is per ar. Over he bedrag daarboven beaal u schenkbelasing volgens ariefgroep I. U beaal schenkbelasing over he bedrag boven U beaal schenkbelasing volgens ariefgroep I. U beaal schenkbelasing over he bedrag boven U beaal schenkbelasing volgens ariefgroep Ia. U beaal geen schenkbelasing. U beaal geen schenkbelasing. U hoor nie bij één van de hiervoor genoemde groepen. U beaal schenkbelasing over he bedrag boven U beaal schenkbelasing volgens ariefgroep II. Belasing en schenken

9 4.4.3 Tarieven schenkbelasing 2012 Nada u me de wegwijzer heb bepaald of u schenkbelasing moe bealen, kun u me de ariefabellen berekenen hoeveel schenkbelasing u moe bealen. Deze bedragen worden ieder ar aangepas. Gebruik de abellen als volg: 1. Zoek in de linkerkolom de ariefgroep die op u van oepassing is. 2. Zoek in de middelse kolom de waarde van de schenking. 3. In de recherkolom vind u he percenage da u beaal. Tariefgroep I Waarde schenking Schenkbelasing (%) eigen kinderen/pleegkinderen echgenoo/geregisreerd parner parners voor de schenkbelasing ussen 0 en % en hoger 20% Tariefgroep Ia Waarde schenking Schenkbelasing (%) kleinkinderen en acherkleinkinderen ussen 0 en % en hoger 36% Tariefgroep II Waarde schenking Schenkbelasing (%) overigen ussen 0 en % en hoger 40% Voorbeeld 1 Een vader schenk zijn 30-rige zoon in één ar In hun aangife schenkbelasing doen vader en zoon een beroep op de eenmalig verhoogde vrijselling voor schenkingen van ouders aan kinderen van He deel van de schenking waarover belasing beaald moe worden is: = Di bedrag lig ussen de 0 en De zoon val in ariefgroep I. Hij beaal 10% schenkbelasing over Da is Zonder de eenmalig verhoogde vrijselling is de gewone vrijselling voor schenkingen van ouders aan kinderen van oepassing. Die vrijselling is De schenking kom dan op = Di bedrag lig ussen 0 en De zoon beaal 10% schenk-belasing over Da is Voorbeeld 2 Een vader schenk zijn 38-rige zoon De zoon is ouder dan 35 ar. Daarom kunnen ze geen eenmalig verhoogde vrijselling vragen. Wel geld de gewone vrijselling voor schenkingen van ouders aan kinderen van He bedrag waarover schenkbelasing beaald moe worden is dan Over de eerse beaal de zoon 10%, di is Over de res, , beaal hij 20%, da is In oaal beaal de zoon dus schenkbelasing. Voorbeeld 3 Iemand schenk zijn broer een auo me een waarde van Hierbij geld de algemene vrijselling van De broer beaal dus schenkbelasing over de res: De waarde van de schenking lig ussen 0 en De broer val in ariefgroep II. Daarom beaal hij 30% schenkbelasing over Da is Voorbeeld 4 Een nich krijg van haar oom een schenking van De algemene vrijselling is Daarom moe zij dus over schenkbelasing bealen. Ze val in ariefgroep II. Over de eerse beaal zij 30% schenkbelasing. Da is Over de res, 7.280, beaal zij 40%. Da is In oaal beaal de nich dus schenkbelasing. Belasing en schenken

10 5 Schenkbelasing: aangife doen en bealen In di hoofdsuk lees u: wie aangife voor de schenkbelasing doe (5.1) wanneer u aangife moe doen (5.2) hoe u aangife doe (5.3) wanneer uw aangife binnen moe zijn (5.4) wanneer u moe bealen (5.5) wa u kun doen als u he nie eens ben me de aanslag (5.6) 5.1 Wie doe aangife? Degene die de schenking onvang moe aangife schenkbelasing doen. Als de schenker de schenkbelasing beaald doe hij aangife schenkbelasing. Schenker en de onvanger van de schenking kunnen ook samen aangife doen op he formulier. 5.2 Wanneer doe u aangife? Heb u een schenking gekregen? Dan doe u aangife als: u he formulier Aangife schenkbelasing van ons heb onvangen u,al of nie samen me uw parner, de schenking van uw ouder(s) heb gekregen en de schenking hoger is dan u,al of nie samen me uw parner, de schenking nie van uw ouder(s) heb gekregen en de schenking hoger is dan Wanneer moe uw aangife bij ons binnen zijn? U doe aangife vóór 1 maar van he ar da volg op he ar waarin u de schenking kreeg of deed. 5.5 Wanneer moe u bealen? U moe de aanslag bealen binnen zes weken nada u de aanslag van ons onvang. Wil u uisel van bealing of een bealingsregeling? Neem dan conac op me he belasingkanoor da op he aanslagbilje saa vermeld. 5.6 Als u he nie eens ben me de aanslag Als u he nie eens ben me de aanslag schenkbelasing, dan kun u binnen zes weken bezwaar maken. Hoe en waar u da moe doen, saa op he aanslagbilje. Ben u he nie eens me onze beslissing als u bezwaar heb gemaak? Dan kun u in beroep gaan bij de rechbank. Meer informaie Heb u nog vragen? Kijk dan op Of bel de BelasingTelefoon: , bereikbaar op werkdagen van maandag o en me donderdag van 8.00 uur o uur en op vrijdag van 8.00 uur o uur. Heb u een schenking gedaan? Dan hoef u alleen aangife schenkbelasing e doen als u he formulier Aangife schenkbelasing van ons heb onvangen. 5.3 Hoe doe u aangife? U doe aangife me he formulier Aangife schenkbelasing. Di formulier kun u downloaden op of aanvragen bij de BelasingTelefoon ( ). Suur uw aangife naar: Belasingdiens/Oos-Braban/Kanoor Afdeling Schenkbelasing Anwoordnummer TR Eindhoven. N.B. Vanaf medio 2012 is di he nieuwe posadres. U kun di nu al gebruiken. Als blijk da een schenking meer waard is dan u opgeef, dan kunnen wij u een hogere aanslag opleggen. Belasing en schenken

11 Di een uigave van: Belasingdiens Juli 2012 pa 952-1z21fd

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting

Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting Belastingdienst Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting SUC 064-1Z31FD Dit is een toelichting bij het formulier Aangifte schenkbelasting. Deze toelichting bestaat uit vier onderdelen: A Algemene informatie

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014 Belastingdienst Belasting en schenken 2014 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken.

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting 2015 Aangifte schenkbelasting

Belastingdienst. Toelichting 2015 Aangifte schenkbelasting Belastingdienst Toelichting 2015 Aangifte schenkbelasting Inhoud A Algemene informatie over de schenkbelasting 3 B Uitleg bij de vragen in het formulier Aangifte schenkbelasting 4 1 Gegevens schenker 4

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting

Belastingdienst. Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting Belastingdienst Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting Dit is een toelichting bij het formulier Aangifte schenkbelasting. Deze toelichting bestaat uit vier onderdelen: A Algemene informatie over de

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 voor buienlandse belasingplichigen IB 266-1T21FD BUI Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige)

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting 2014 Aangifte schenkbelasting

Belastingdienst. Toelichting 2014 Aangifte schenkbelasting Belastingdienst Toelichting 2014 Aangifte schenkbelasting Inhoud A Algemene informatie over de schenkbelasting 2 B Uitleg bij de vragen in het formulier Aangifte schenkbelasting 2 1 Gegevens schenker 3

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies CHECKLIST IB 2013 Bunnig administsie + beaslingadvies Parners Om u in saa e seen deze gegevens overzicheijk en voedig aan e everen, hebben wij ondersaande vragenijs opgesed. Wij verzoeken u de vragen/

Nadere informatie

Bijlage. Aangifte Schenkbelasting. Tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting 2010. Wat vindt u in deze bijlage?

Bijlage. Aangifte Schenkbelasting. Tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting 2010. Wat vindt u in deze bijlage? 2010 Bijlage Aangifte Schenkbelasting Wat vindt u in deze bijlage? Algemene informatie: blz. 2 Wegwijzer schenkbelasting: blz. 3 Tarieven schenkbelasting: blz. 6 Tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Belasting en schenken 2010

Belasting en schenken 2010 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest u meer over belasting

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting 2017 Aangifte schenkbelasting

Belastingdienst. Toelichting 2017 Aangifte schenkbelasting Belastingdienst Toelichting 2017 Aangifte schenkbelasting Inhoud A Algemene informatie over de schenkbelasting 3 B Uitleg bij (de vragen in) het formulier Aangifte schenkbelasting 3 1 Gegevens ontvanger

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Loonstaat personeel aan huis

Loonstaat personeel aan huis Belasingdiens 2012 Loonsaa personeel aan huis Waarom di formulier? U vul een loonsaa personeel aan huis in voor elke werknemer die onder de vereenvoudigde regeling val. Op de loonsaa houd u de gegevens

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 1 Abma Schreurs Advocaen Noarissen Waerlandlaan 52, Purmerend Posbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2011.003068.01/JA/JA 1 VESTIGING OPSTALRECHT Op éénenderig

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult Werkboek meer Geluk J check! in 3Weken! Marjan van de Bul www.gelukfabriek.nl Unlock your Luck vormgeving www.somehingilse.nl Alsjeblief! Hier is jouw eigen werkboek voor meer geluk in 3 weken. Misschien

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO wa 00-II Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x + 40y 4800 kom overeen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de VERSLAG TEN BEHOEVE VAN DE VERIFICATIEVERGADERING D.D. 27 AUGUSTUS 2015 OM 10.00 UUR EX ART. 137 FW Faillissemensverslag: Nummer: 5 Daum: 17augusus2015 Gegevens onderneming: de besloen Vennooschap me beperke

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt (UITVOERINGSBELEID) Van: (UITVOERINGSBELEID) Verzonden: iriiç1 29 mei 2015 9:01 Aan: (UITVOERINGSBELEID) Onderwerp: FW: Ber: RE: Kinderopvangoeslag Bijlagen: Berekening Kinderopvangoeslag 201 2.docx; ATT00001.x

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uierlijk op juni de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school op de daaroe

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

Waarom de globale belastingdruk niet daalt

Waarom de globale belastingdruk niet daalt Waarom de globale belasingdruk nie daal Paul De Grauwe Toen de voorzier van he deparemen economie van de KULeuven zijn professoren vroeg om mee e doen aan he economische deba in de verkiezingsrijd door

Nadere informatie

Elf vragen over schenkbelasting

Elf vragen over schenkbelasting Elf vragen over schenkbelasting Wil je schenken of ontvang je binnenkort een schenking? Lees hier elf vragen en antwoorden over schenkbelasting en vind uit op welke wijze je het beste kunt schenken. Elf

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

De Belastingsgrondslag van Registratierechten

De Belastingsgrondslag van Registratierechten De Belasingsgrondslag van Regisraierechen Soor Fiscaliei Seunun Beleidsrelevan onderzoek Besuurlijke Organisaie laanderen De Belasingsgrondslag van Regisraierechen (oorloige versie: mag nie versreid worden

Nadere informatie

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS Behorende bij de Bacheloropdrach HS Door: Julia Berkhou Lena Jezuia Sephen Willink Begeleider: Prof.dr. A.A. Soorvogel Daum: 17 juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Achergrondinformaie 3 2.1 He geij.................................

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links Semwijzer COC Nederland Gayvoe parijvergelijking 2006 www.gayvoe.nl Parij is he zeer oneens Parij is he oneens Parij voel er wel wa voor Parij is posiief Selling CDA VVD D66 PvdA Algehele score Gelijke

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren.

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren. [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Stephen en Imke. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Stephen en Imke. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Examen HAVO 2017 Voorbeeldopgaven Stephen en Imke Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële

Nadere informatie

Belasting en erven 2013

Belasting en erven 2013 Belasting en erven 2013 Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een erfenis? In deze brochure leest

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2 Uiwerkingen Toes IEEE, Modules en Daum: 9 sepember 007 Tijd: 0.40.0 (90 minuen) Opgave I) Di is een warmmakerje. In woorden is V is de serieschakeling van, en (de parallelschakeling van 3 en 4) of V =

Nadere informatie

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights Screen mei 2010 Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benuen Voor u lig he nieuwe magazine Screen van Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes. In di magazine willen we de parijen die bij he bevolkingsonderzoek naar

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 03 Tijdvak Inzenden scores Vul de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school in op de opisch leesbare

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 264-1T01FD (2450) Werke u in 20 als freelancer of alfahulp of had u bijverdiensen? Selde u een beziing, bijvoorbeeld een pand, er beschikking aan bepaalde vennooschappen?

Nadere informatie

Nederland Regelland. Begin kabinet t Rutte t. Eind 2015. Administratieve lasten in tijd Administratieve lasten in kosten

Nederland Regelland. Begin kabinet t Rutte t. Eind 2015. Administratieve lasten in tijd Administratieve lasten in kosten Nederland Regelland Hoeveel adminisraieve lasen hebben de profielen ui Nederland Regelland in de periode sinds he begin van kabine Rue o en me? Aan de hand van ondersaand overzich kunnen de adminisraieve

Nadere informatie

Bindend Advies. : A te B versus C te D : geneeskundige zorg, mondzorg, sinuslift en implantaten : : 16 januari 2008

Bindend Advies. : A te B versus C te D : geneeskundige zorg, mondzorg, sinuslift en implantaten : : 16 januari 2008 STICHTI NG KLACHTEN EN CESCHILLEN ZORCVERZEKERINCEN J - JA Bindend Advies - Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B versus C e D : geneeskundige zorg, mondzorg, sinuslif en implanaen : 200701267 : 16

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader Bijlage 1: Toeliching weelijk kader 1. Woningwe 2015 Begin 2015 is de nieuwe Woningwe aangenomen. In de we zijn aangescherpe regels voor de oegelaen inselling voor de volkshuisvesing aan genomen. Toegelaen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014 [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007 STICHTING KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORGVERZEKERINGEN A BINDEND ADVIES Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B in deze veregenwoordigd door C e D vs E e F : No-claimeruggave : 20070983 : 7 november 2007

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO 2002-II wiskunde A (oude stijl) Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO 2002-II wiskunde A (oude stijl) Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO 00-II wiskunde A (oude sijl) Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 2007 ijdvak 2 wiskunde A,2 He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Belasting en erven 2011

Belasting en erven 2011 Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.1.312 2011 brochure bronnen uitgave van de Belastingdienst, mei 2011; www.belastingdienst.nl Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven

Nadere informatie

Belasting en schenking

Belasting en schenking 2006 Belasting en schenking Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en erven 2014

Belastingdienst. Belasting en erven 2014 Belastingdienst Belasting en erven 2014 PA 974-1Z41FD Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie